A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2012. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és táblázatai) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

I.

A rendelet első része, az 1-6. § és az 1-6. számú táblázat a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazza. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésére” című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1-2. számú táblázatokban meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

Az 1. számú táblázatban a bevételek a Kormányrendelet 2. §-a és 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettséggel kerültek kimutatásra.

A hiány összegszerű kimutatását az Áht. 5. § (3) bekezdése, valamint 23. §-a írja elő. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2012-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány.

Előírja az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételek felhasználási irányát.

Az 1/a. számú táblázat a működési célú normatív hozzájárulást, az 1/b. számú táblázat a működési célra átvételre tervezett pénzeszközöket, az államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevételeket és a támogatás értékű működési bevételeket átadóként és célonként, az 1/c. számú táblázat a beruházási célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatás értékű beruházási bevételeket átadónként és célonként tartalmazza. Az 1/d. számú táblázat a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és a nyújtott kölcsönök visszatérülését részletezi tájékoztató jelleggel.

A 2. számú táblázat tartalmazza a Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően tagolt kiadásokat.

A Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésének a) pontjában előírt, a költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban történő bemutatását tájékoztató jelleggel a 2/a. számú táblázat tartalmazza, az ugyanott előírt előirányzat felhasználási ütemtervet a 2/b. számú táblázat tartalmazza.

A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. számú táblázat határozza meg a 2012. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és - a Fővárosi Önkormányzatra és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre elkülönítetten és összesítve együttesen is - címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címeken belül az Áht. 6. § (3) bekezdése szerint elkülönítetten szerepelteti a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi jellegű kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a támogatási célú bevételek és pénzeszközátadások előirányzatát, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzati, valamint az intézményi saját hatáskörű felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások) előirányzatát.

A kapcsolódó táblázatok közül:

- a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa az egyes címeken tervezett adósságszolgálatot hitelenként határozza meg;

- a 3/b. és 3/c. számú táblázatok az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazzák.

A 3. § és a hozzá kapcsolódó 4. számú táblázat a Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően felújításonként részletezi a tervezett felújításokat. Bemutatja a tervben szereplő felújítások áthúzódó hatásait [Áht. 24. § (4) b)].

A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a. számú táblázatban határozza meg.

A 4. § az Áht. 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően beruházásonként részletezi:

- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi fejlesztési kiadásokat,

- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat,

- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházásait,

- a hitelből finanszírozott beruházásokat.

Az 1000-5000 címeken az intézményi beruházások és támogatás értékű beruházási kiadások 2012. évi tervét tájékoztató jelleggel az 5/a. számú táblázat szerint határozza meg.

Az 5. § az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2012. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait.

A fejlesztési célú céltartalékok előirányzatait feladatonként is rögzíti, kijelölve ezzel az év közben indítható beruházásokat, kivéve a fejlesztések tartalékát.

Több céltartalék felhasználását a Közgyűlés által elfogadásra kerülő szakmai programhoz köti, illetve rögzíti a céltartalék felhasználási módját.

A 6. § az Áht. 24. § (4) bekezdése b) pontjában előírtaknak megfelelően tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek - felújítások, beruházások, adósságszolgálati kötelezettségek, működési célú pénzeszközátadások Áht.-n kívülre, támogatás értékű működési kiadások - későbbi év(ek)re vonatkozó kihatásait a 4., az 5., a 3/a. és a 6. számú táblázatok hivatkozott oszlopai szerinti összegekkel.

II.

A rendelet második része, a 7-37. § Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 7. § Az Áht. 24. § (4) és 91. § (2) bekezdésének, valamint a Kormányrendelet 28. és 162. §-ának megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell a költségvetés és éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. A (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elő.

A 8. § tételesen felsorolja a költségvetési törvényben megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegből a megjelölt címeken céljellegű kiadásokat rögzít. Szabályozást ad az előirányzat változtatására, maradványának rendezési módjára.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegből az egyes címeken céljellegű bevételeket határoz meg.

A költségvetési egyensúly hosszú távú biztosítása érdekében, a 2005. évi Állami Számvevőszéki jelentéssel összhangban szabályozza az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervbevételének módját.

A 9. § a Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályait rögzíti.

A 10. § a BKV Zrt. működőképességének fenntartása érdekében zárolja a fővárosi önkormányzati fővárosi önkormányzati költségvetési szervek 2012. évi eredeti költségvetésben szereplő önkormányzati támogatási kiadásainak 10%-át. A hivatali, valamint az önkormányzati feladatok kiadási előirányzatának 10%-át szintén zárolja. A zárolás feloldására a Magyar Kormánnyal történő megállapodás után kerülhet sor.

A 11. § meghatározza a költségvetési alapokmányok elkészítésének szabályait, felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetések teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását.

Az Áht. 7. § alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelkezést tartalmazza.

Szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek létszámcsökkentéséhez biztosított irányító szervi támogatás odaítélésének és felhasználásának módját.

Az Áht. 41. § (1) bekezdése értelmében megtiltja a költségvetési szervek részére jogi személy, jogi személyisséggel nem rendelkező más szervezet létrehozását, tagsági, részesedési viszony szerzését, ilyen szervezethez történő csatlakozást.

Megtiltja a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványokhoz, civil szervezetekhez kapcsolódó támogatásait.

A 12. § a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza.

A 13. § a pénzmaradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2012. évi pénzmaradvány-elszámolás szabályait részletezi.

A Kormányrendelettel összhangban rögzíti, hogy a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Közgyűlés vizsgálja felül és hagyja jóvá. A feladatelmaradáshoz, céljellegű előirányzatokhoz kapcsolódó elvonások eseteit tételesen rögzíti.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervi pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő az állami hozzájárulások, valamint a normatív részesedésű személyi jövedelemadó 2012. évi elszámolásához kapcsolódó önkormányzati befizetési kötelezettség fedezetének biztosításához.

A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekről a felhasználási célok szerinti elszámolási kötelezettséget ír elő.

Az Áht. 86. § (5) bekezdésével, valamint a Kormányrendelet 155. §-ával összhangban lehetőséget biztosít a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásának korlátozására.

Rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek intézményi többletbevételeihez kapcsolódó befizetési kötelezettséget.

A 14. § a közpénzek védelme érdekében megtiltja a fővállalkozói előleg fizetését a támogatással fedezett beruházásoknál, felújításoknál. A tilalom alól mentesíti a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott beruházásokat, mivel a pénzintézetek a beszerzések során a nemzetközi kereskedelmi szabványok szigorú betartását követelik meg a hitelfelvevőktől, és ezek sok esetben előleg kifizetését is tartalmazzák.

A 15. § szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a szakmai alapfeladatok keretében a dologi kiadások terhére szellemi tevékenységként végzett feladatok szerződési feltételeit a Kormányrendelet 50. §-a alapján.

A 16. § meghatározza a köztisztviselők 2012. január 1-jétől érvényes illetményalapját, valamint szabályozza a köztisztviselőknek adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét, valamint rendelkezik a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által jutalmazásra fordítható összegének mértékéről a Kormányrendelet 51. §-a alapján. Rendelkezik továbbá a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Budapest Fővárosi Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményének illetménykiegészítéséről.

A 17. § szabályozza a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelésének a rendjét, a Kormányrendelet 9. §-ának figyelembevételével.

A 18. § a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szakmai pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.

A 19. § a Kormányrendelet előírásainak megfelelően rögzíti a 2012. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

A 20-22. §-ok a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási jogköröket határozzák meg.

A 20. és a 22. § az Áht. 23. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a céltartalékokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítási jog átruházásának eseteit és kereteit szabályozza.

A 21. § az Áht. 35. §-ában és a Kormányrendelet 43. §-ában kapott felhatalmazás alapján a főpolgármesterre átruházott jogkörnél külön szabályozást ad a Főpolgármesteri Hivatal felújítási előirányzatait érintően.

A 23. § a főpolgármesterre átruházott hatáskörű előirányzat-módosítás tárgyév végéig történő gyakorlásának lehetőségét rögzíti, valamint az e hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan ellenjegyzési jogkört és tájékoztatási kötelezettséget állapít meg.

A 24. § összefoglaló jelleggel tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására és előirányzat-módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 35. és a Kormányrendelet 43. §-ával összhangban rögzíti a Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosításai eseteit (a Főpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a főjegyzőhöz telepíti).

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli rész-előirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.

Szabályozást ad a Kormányrendelet 36. § (2) és (3) bekezdése alapján a személyi juttatások előirányzatának felhasználásáról.

Szabályozást ad a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodásról.

A 25-30. §-ok és a kapcsolódó 7. számú táblázat a finanszírozás rendjét szabályozzák.

A 25. § szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásának utalását. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél 13 részletben - a nettó finanszírozási rendnek megfelelően - a 7. számú táblázat szerinti, nettósítással csökkentett összeg kiutalását, túlfinanszírozás esetén inkasszálását engedélyezi.

Szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeri működési kiadásokhoz és intézményi beruházásokhoz, valamint a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra évközben adott támogatás utalásának rendjét.

A 7. sz. táblázatban meghatározott mértékű támogatás betartását ágazati szinten teszi kötelezővé, lehetőséget adva a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv eltérő pénzügyi helyzetéből jelentkező feszültségek kezelésére.

Külön szabályozást ad a színházak esetén alkalmazható, az általánostól eltérő finanszírozásra.

Részletes szabályt állapít meg az esetenkénti, feltételekhez kötött támogatások utalására.

A 26. § tételesen rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak, nonprofit kft.-knek, alapítványoknak, civil szervezeteknek, más önkormányzatoknak, egyéb szerveknek adott támogatások utalási rendjét.

A 27. § szabályozza az állami támogatások utalásának rendjét.

A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének számlájára továbbutalni engedi.

Szabályozást ad az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatások leutalására a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében előírt finanszírozási szabályok alapulvételével.

A 28. § rögzíti az előrehozott támogatások utalásának rendjét.

A hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettség rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez - a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény előírásainak megfelelően - előrehozott támogatás utalását teszi lehetővé.

Lehetőséget ad az oktatási intézmények esetén a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze keretéből pályázat útján elnyert támogatásoknak az intézményi bankszámlákra történő megérkezésig a támogatás megelőlegezésére.

A 29. § szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé.

A 30. § meghatározza a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

A 31-32. § rögzíti a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontjának megfelelően.

Szabályozza a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Stabilitási törvény 10. §-át figyelembe véve. A közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozóan fenntartja a Közgyűlés jogát az eljárás nyertesének megnevezésére, a likviditási hitel igénybevételében való döntés jogát - korlátokkal - a főpolgármester részére biztosítja.

Szabályozást ad az önkormányzat, illetve a költségvetési szervek szabad pénzeszközeinek lekötésére. Az önkormányzat államilag garantált értékpapír vásárlása és pénzintézeti betételhelyezés mellett lehetőséget biztosít kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlására, amennyiben ezt a pénzpiaci helyzet indokolja.

A 33. § előírja, hogy a főpolgármester intézkedésben határozza meg a likviditási terv elkészítéséhez és felülvizsgálatához szükséges részletes szabályokat.

A 34. § az Áht. 41. § (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően, - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. és 10. §-ában foglaltakat figyelembe véve - megtiltja a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek adósságot keletkeztető ügylet kötését, értékpapír kibocsátását, szerzését, pénzügyi lízing és faktoring szerződés kötését, garanciavállalást, kezességvállalást.

A rendelet szabályozza a Stabilitási tv.-nek megfelelően, hogy az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat saját bevételeinek 50%-át.

A 35. § a kezességvállalásokkal kapcsolatos szabályokat rögzíti.

A 36. § a hatálybaléptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. A rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2012. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.

A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg egyes kapcsolódó rendeletek hatályon kívül helyezéséről, illetve módosításáról intézkedik.

A 37. § a középfokú végzettségű köztisztviselők +10%-os illetménykiegészítésére vonatkozó egyszeri intézkedést tartalmazza.

A 38. § a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendeletet módosítja.


  Vissza az oldal tetejére