Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint az önkormányzati kör 2012. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2012. évi költségvetése

költségvetési bevételeit 338 340 058 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 446 620 979 ezer Ft-ban,

költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét - 108 280 921 ezer Ft-ban,

bevételi főösszegét 457 267 179 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 457 267 179 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti -86 086 579 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 60 310 079 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 9 092 500 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 21 688 806 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 7 346 855 ezer Ft, az M2 alszámla maradványa 6 419 160 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 5 000 000 ezer Ft, az előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa 10 762 758 ezer Ft,

b) 18 707 800 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2009-ben megkötött keretszerződés alapján lehívható, fejlesztési célú hitelből finanszíroz,

c) 7 714 900 ezer Ft összeget az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2009-ben és 2010-ben megkötött fejlesztési hitelszerződések alapján finanszíroz.

d) 5 000 000 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. között 2011-ben megkötött hitelkeret-szerződés alapján lehívható hitel igénybevételével finanszíroz.

e) 5 000 000 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Erste Bank Hungary Zrt. között 2011-ben megkötött hitelkeret-szerződés alapján lehívható hitel igénybevételével finanszíroz.

f) 10 646 200 ezer Ft összeget hitelek tőketörlesztésére kíván fordítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a működési célú normatív hozzájárulásokat az 1/a., támogatásértékű működési bevételeket, államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevételeket és államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközöket az 1/b. számú táblázat tartalmazza. A támogatásértékű beruházási és felújítási bevételeket, államháztartáson kívülről átvett beruházási és felújítási célú pénzeszközöket az 1/c., a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és nyújtott kölcsönök visszatérülését az 1/d. tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési, beruházási és felújítási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a 2/a. számú táblázat tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg figyelembevételével összeállított előirányzat felhasználási ütemtervet a 2/b. számú táblázat tartalmazza.

A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(8) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét az a)-b) pontok keretei között a 3. számú táblázat tartalmazza.

a) A költségvetés címrendje két részből, 4, illetve 6 jegyű számból és a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv/feladat megjelöléséből áll.

b) A Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az 1001-5000 címeken szerepelnek, ágazati sorrendben. Az önállóan működő és gazdálkodó szervek címszáma 4 jegyű. A fővárosi önállóan működő költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak az önállóan működő és gazdálkodó szervnek a címszámával, amelyhez az alapító okirat szerint tartozik, az 5-6. számjegy sorszám.

(3) A költségvetés címrendjét a 3/d. számú táblázat tartalmazza.

(4) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 1-24. sorai tartalmazzák.

(5) Az előirányzatok az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. számú táblázatban részletezettek szerint tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. számú táblázat 39. sora tartalmazza. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közfoglalkoztatottat nem foglalkoztatnak.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 25-38. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2012. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. § (1) *  A felújítási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. számú táblázat 7. oszlopa tartalmazza az alábbi bontásban:

I. Intézményi felújítások

A) Intézményi kör (1-5000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (7000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (8000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

A) Intézményi kör (1-5000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (7000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (8000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

III. Támogatás értékű felújítási kiadások

A) Intézményi kör (1-5000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (7000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (8000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

A) Intézményi kör (1-5000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (7000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (8000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

V. Felújítások céltartaléka

A) Intézményi kör (1-5000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (7000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (8000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások

(2) A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a. számú táblázat tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. § (1) *  Az 5. számú táblázat „A” részének 8. oszlopa tartalmazza a „8403 Önkormányzati beruházások” és az egyéb kiemelt címen tervezett kiadások feladatonkénti előirányzatait. Ebből a beruházási célú pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre ugyanitt a 8/a. oszlop, a támogatásértékű beruházási kiadásokat a 8/b. oszlop, a felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 8/c. oszlopa és a célhitelekből finanszírozott beruházási kiadásokat a táblázat 8/d. oszlop tartalmazza.

(2) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott beruházási kiadásokat és a hivatali beruházásokat az 5. számú táblázat „B” részének 8. oszlopa tartalmazza.

(3) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházási kiadási előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként a 3. számú táblázat érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. számú táblázat „D” részének 5/a., 5/b., 5/c. és 5/d. oszlopa szerint határozza meg.

(4) *  Az 1001-5802 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek 2012. évi előirányzatait - fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként, tájékoztató jelleggel - az 5/a. számú táblázat tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 3 950 000 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján az alábbi feladatokra biztosít fedezetet:

a) az érettségiztetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó kiadásoknak a normatív hozzájárulásokból nem fedezett többleteire,

b) az oktatási ágazatot érintően a 2012/2013-as tanév feladatváltozásaiból, a pedagógiai programokból jelentkező nettó többletekre,

c) a városüzemeltetéshez kapcsolódóan év közben felmerülő, előre nem tervezhető és halaszthatatlan kiadásokra.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a céltartalék 15 487 659 ezer Ft,

ebből:

működési célú 10 214 629 ezer Ft,

beruházási célú 4 742 164 ezer Ft,

felújítási célú 508 866 ezer Ft,

fővárosi nemzetiségi önkormányzatok céltartaléka 22 000 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. számú táblázat a 7900, 9100, 9200 címeken tartalmazza.

(3) A „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások”, címen tervezett 2 169 929 ezer Ft valamint a „7902 Évközi indítású hivatali beruházások” címen tervezett 130 800 ezer Ft céltartalék beruházásonkénti összegeit az 5. számú táblázat „C” részének 5. oszlopa tartalmazza.

(4) Az alábbi beruházásokhoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközöket az átvevőknek tőketartalékba kell helyezniük:

Közlekedési feladatok

- M2 metróvonal járműállomány cseréje 26 845 384 ezer Ft.

(5) A „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” címen tervezett 150 000 ezer Ft támogatási keret az ingatlanok megszerzéséhez, elővásárlási jog gyakorlásához biztosít fedezetet.

(6) A „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címen tervezett 2 000 000 előirányzat olyan, egyszeri kiadások fedezetéül szolgál, amelyek eredményeként végrehajtott fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szerkezeti átalakításai a későbbi évek működési kiadásait tartósan csökkentik.

(7) A „9147 Árfolyamkockázati céltartalék” címen tervezett 1 250 000 ezer Ft előirányzat a biztonságos tervezés érdekében a hiteltörlesztés és kamatfizetés árfolyam-ingadozásból származó többletköltségeire biztosít fedezetet.

(8) A „9191 Közlekedésfejlesztés céltartaléka” címen tervezett 291 435 ezer Ft előirányzat a BKK Zrt. által megvalósítani kívánt feladatok fedezetét szolgálja.

(9) A „9192 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft előirányzat az EU-s támogatások késedelmes beérkezésére, esetleges elmaradására biztosít fedezetet.

(10) A „9193 Peres ügyek céltartaléka” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft a folyamatban lévő peres ügyek 5%-ára biztosít fedezetet.

(11) A „9194 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft előirányzat elsősorban a folyamatban levő kockázatos fejlesztési projektek kockázataira biztosít fedezetet.

(12) A „9177 Kockázatkezelési céltartalék” címen tervezett 4 200 000 ezer Ft előirányzat az év közben felmerülő további kockázatokra biztosít fedezetet.

(13) A 2012. évi költségvetésben megtervezett céltartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 20-24. §-okban foglaltakra is - 2012. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a céltartalékok felhasználására a 2013. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. § (1) A költségvetési évre és az azt követő 3 évre szóló elkötelezettségek tételes felsorolását a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a 6. számú táblázat tartalmazza.

(2) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítás esetén a 4. számú táblázat 7-10. oszlopai, beruházás esetén az 5. számú táblázat 6., illetve 11-13. oszlopai tartalmazzák a feladatok jóváhagyásának megfelelően.

(3) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. számú táblázat 6-13. oszlopai tartalmazzák.

MÁSODIK RÉSZ

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

I. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖRRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

bb) a Fővárosi Önkormányzat adósság állományát lejárat, a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,

bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

Céljellegű bevételek felhasználási szabályai

8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 32. § (1) bekezdésében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) színházi támogatás az 5114, 8108, 8109, 8117, 8120, 8121, 8122, 8125, 8128, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 9164 címeken 3 826 400 ezer Ft,

b) kiegészítő támogatás egyes feladatok ellátásához az érintett fővárosi önkormányzat költségvetési szervek címein összesen: 1 129 191 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből céljellegű bevétel:

a) A „8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” címen tervezett bevételekből a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú szabad pénzeszközök befektetéséből realizált kamatbevételek tervezett összege, 703 187 ezer Ft, amelyet a „8403 Önkormányzati beruházások” címen tervezett kiadásokra kell fordítani.

b) A „8504 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 30 000 ezer Ft adóbevétel és ennek minden 1 Ft-jához 1,5 Ft kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulás (továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) együttes a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 53,017%, azaz 39 763 ezer Ft a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete.

c) Az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 53,017% hányad.

d) A városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett 400 000 ezer Ft bevétel a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a városépítési feladatok között a városrehabilitációs keret kiadásaira került megtervezésre.

e) Az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 4412 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre.

f) a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás által a Fővárosi Önkormányzat számlájára beutalt közterület használati díjból 40 millió Ft, amelynek forrása a BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. által a Karácsonyi Vásár kapcsán közterület használati díjként befizetett összeg. Az ilyen címen ténylegesen befolyt bevétel biztosítja a fedezetét a „9156 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka” címnek, mely céltartalék felhasználására a 2012. évi pénzmaradvány elszámolását követően kerülhet sor.

(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím új „Fejlesztések tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.

(4) Azon Európai Unió által társfinanszírozott projektek esetében, amelyek nem rendelkeznek megkötött támogatási szerződéssel, a támogatási szerződés megkötését követően, azzal összhangban, módosítani kell az előirányzatokat.

A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. § (1) A költségvetésben a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címen tervezett előirányzat felhasználásáról a Fővárosi Közgyűlés jogosult dönteni.

(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására,

b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek stb.).

(3) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

A BKV Zrt. működőképességének fenntartása érdekében meghozott intézkedések

10. § (1) A BKV Zrt. működőképességének fenntartása érdekében a működési kiadások egy részét zárolni kell az alábbiak szerint:

a) az önállóan gazdálkodó fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknél a 2012. évi eredeti költségvetésükben szereplő felügyeleti szervi működési támogatás 10%-a erejéig a működési kiadási előirányzatot;

b) a főpolgármesteri hivatali címek esetében a saját bevétellel nem fedezett 2012. évi eredeti működési kiadási előirányzat 10%-át;

c) a 8100-8800-as címeken szereplő vállalkozások, közszolgáltatási szerződés alapján számla ellenében végzett önkormányzati feladatok, alapítványok, civil szervezetek, egyéb önkormányzati kiadások, egyéb szervezetek, önkormányzati ágazati szakmai feladatok saját bevétellel nem fedezett működési kiadási előirányzatainak 10%-át.

(2) Nem vonatkozik a zárolás a „7254 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” a „8101 Közösségi közlekedés normatív támogatása”, „8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás”, „8152 BKV Zrt. támogatása”, a „8403 Önkormányzati beruházások”, a „8405 Adósságszolgálat”, a „8411 Pénzügytechnikai feladatok”, a „8457 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás”, a „8458 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás”, a „8459 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás” címekre, továbbá azon működési kiadási előirányzatokra, amelyek fedezete céljellegű bevétel a 8500-as címeken belül.

(3) A főpolgármester gondoskodik arról, hogy a zárolást az intézmények és feladatok egyenkénti felülvizsgálatával, differenciáltan, de az ágazati keretszámok figyelembevételével hajtsák végre.

(4) A „8236 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai” cím működési előirányzatának 10%-át zárolja a feladatok egyenkénti felülvizsgálatával, differenciáltan, de a teljes működési kompenzációs összeg figyelembevételével.

(5) A zárolás fenntartására, vagy az előirányzatok végleges elvonására vonatkozó döntés meghozatalára a BKV Zrt. finanszírozásának rendeződése függvényében, leghamarabb az áprilisi költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül sor. Az előirányzatok módosítását követően azon címeknél, amelyekre a költségvetés elfogadásáig egész évre vonatkozó, szerződésen alapuló érvényes kötelezettségvállalás van, a szerződéseket módosítani kell.

II. FEJEZET

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Általános szabályok

11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. számú táblázatában a 1001-5000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. számú táblázatának „7000 Főpolgármesteri Hivatal összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszám keretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak az általa fenntartott fővárosi önkormányzati költségvetési szervekben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2011. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2011. és 2012. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. A támogatás feltétele, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv - közgyűlési döntést követően - létszámcsökkentésének végrehajtásához támogatást igényelhet az irányító szervtől.

Amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv e jogcímen támogatásban részesül, úgy köteles a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által a települési önkormányzatok létszámcsökkentéseinek támogatására február 29-ig kiírt pályázaton részt venni, a pályázatot a feltételeknek megfelelően elkészíteni. Köteles továbbá a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a nem pályázható összegről is tételesen elszámolni a fenntartó felé.

A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a települési önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a résztvevő fővárosi önkormányzati költségvetési szervnek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvonásra kerül. Amennyiben a költségvetési szerv a létszámleépítéssel kapcsolatosan a törvényi előírásokon kívüli kifizetéseket teljesít, akkor annak fedezetét minden esetben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

A pályázási kötelezettség Budapest Főváros Közterület-felügyelete külső forrásból finanszírozandó létszámát érintő létszámcsökkentésre nem vonatkozik.

A prémiumévek programmal kapcsolatosan, amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a hatályos jogszabályi előírással ellentétes kifizetéseket teljesít, annak fedezetét a saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek és ahhoz nem csatlakozhatnak.

(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.

Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. § A Budapest Főváros Közterület-felügyelete a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.

A pénzmaradvány elszámolás

13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során Budapest Főváros Önkormányzatát illetik meg, és önkormányzati bevételnek minősülnek a következők:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra - kivéve az európai uniós forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,

c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(4) A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

(5) A normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű személyi jövedelemadó, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2012. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.

(7) Az intézményi működési bevételek közül:

a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből - kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) a bérleti- és lízingdíjból,

d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált, a 24. § (12) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket befizetési kötelezettség terheli, kivéve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a BMSZKI vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is.

Beruházások, felújítások általános szabályai

14. § (1) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek támogatással fedezett beruházásaikra (tárgyi eszköz beszerzésekre), illetve felújításaikra vonatkozó szerződésekben fővállalkozói előleg fizetésére az alábbi esetekben vállalhatnak kötelezettséget:

a) ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás vagy az uniós értékhatárt elérő értékű szolgáltatás megrendelése, és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, és az ajánlattevő előleg kifizetését kérte. Ez esetben az előleg a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 10 millió Ft lehet;

b) a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott azon beruházások esetében, amelyeknél a hitelt/támogatást nyújtó intézmény beszerzési szabályzata szerint kell eljárni;

c) a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet által megszabott esetekben.

A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

15. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Előadó művészeti intézményeknél a (3) bekezdés a) pontja alapján helye van szerződés megkötésének akkor is, ha az adott művészeti koncepció kizárólag meghatározott, külső személy(ek) bevonásával valósítható meg.

(5) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

(8) Az (1)-(7) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

15/A. § * 

Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

16. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2012. január 1. napjától kezdődően 40 700 Ft-ban állapítja meg.

(2)

a) A munkáltató a kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző köztisztviselőt jutalomban részesítheti. Meghatározott feladatok elvégzéséért a köztisztviselő céljuttatásban részesíthető.

b) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselők részére 2012-ben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-a. Az előző évi személyi juttatások pénzmaradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben további 18%-os mértékig történhet jutalmazási célú kifizetés.

(3) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is, amennyiben annak fedezete pénzügyileg rendelkezésre áll -, nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-át.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselője 2012. évben

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának,

b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye 20%-ának

megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

(5) A Budapest Fővárosi Közterület-felügyelete köztisztviselője 2012. évben

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának,

b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10%-ának

megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

III. FEJEZET

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről gondoskodni kell.

Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

18. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben is, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel, valamint többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében is.

IV. FEJEZET

A FŐPOLGÁRMESTERI HIVATALHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYEDI SZABÁLYOK

A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei

19. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) a rendelet 1. és 2. számú táblázatainak megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 20-23. §-ban és a 24. § (1)-(18) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben - a rendes ülést megelőző hónapban - hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2012. szeptember 15-ig - a tájékoztató táblák kivételével e rendeletnek megfelelően - köteles előterjeszteni a Fővárosi Közgyűlés részére.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2012. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő megküldését megelőző rendes ülésre.

c) A 20-23. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 24. § (1)-(18) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2012. január 1.-június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, illetve a 2012. július 1.-december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő megküldését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű táblázatokat.

V. FEJEZET

AZ ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben * 

20. § (1) A „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt az alábbi esetekben:

a) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás évi 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

b) A „8227 Közvilágítás” címre a novemberi, decemberi fizetési kötelezettségek kiegyenlítéséhez szükséges előirányzati többletigény erejéig történő átcsoportosítás.

(2) *  Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

„9105 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka”,

„9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,

„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”,

„9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka”,

„9164 Budapesti Színházi Keret”,

„9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére”,

„9188 Céltartalék szakmai, tanügyi igazgatási feladatok támogatására”.

(3) A (2) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik. Ez a korlátozás nem vonatkozik a „9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére” címről a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címeire történő átcsoportosításra.

(4) A „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, s ily módon megelőzhető károk helyreállítására, illetve felújítási előirányzatok pótlására.

A támogatást az 1000-5000 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik az elvégzett munkát követően számlák alapján.

A támogatás mértéke az eset súlyosságától és a rendelkezésre álló előirányzat nagyságától függ. Az előirányzattal úgy kell gazdálkodni, hogy időarányosan az évből hátralévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,-5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.

(5) *  A főpolgármester gyakorolja a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, illetve a „7902 Évközi indítású hivatali beruházások” címen tervezett céltartalékból a „8403 Önkormányzati beruházások” címre, a „7403 Hivatali beruházások” valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. számú táblázatban jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, célokmány módosítás, engedélyokirat, illetve a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.

b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.

c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévő előirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.

Amennyiben a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „7902 Évközi indítású hivatali beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani. A címzett támogatással, hitellel, támogatás értékű bevételből, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközből vagy egyéb céljellegű bevételből megvalósuló beruházások tárgyévi üteme a Fővárosi Közgyűlés döntésével az engedélyokirat és a források módosításával csökkenthető, illetve megemelhető.

d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.

e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.

Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)-c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.

21. § (1) A felújítási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a „9189 Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka” címen központilag kezelt felújítási előirányzatnak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a feladatra jóváhagyott összeg erejéig hajtható végre előirányzat-módosítás.

Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, az ágazatilag érintett bizottságok javaslatai alapján * 

22. § (1) *  Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

„9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi Kjt. céltartalék”,

„9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka”,

„9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka”.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(3) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.

Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai * 

23. § Az e rendelet

(1) *  20-21. §-aiban foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2012. december 31-ig gyakorolható.

(2) *  22. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2012. december 7-ig tehetik meg.

(3) 20-22. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző szignalizációjával, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően.

(2) *  A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címein belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7299 címein belül saját hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) a működési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás,

b) a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát,

c) a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított intézményeket érintően - a céljellegű önkormányzati felújítási támogatás kivételével - a felújítási kiadások javára és terhére történő átcsoportosítás,

d) a működési bevételek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,

e) a beruházási bevételek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,

f) működési, beruházási és felújítási kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházások és céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát.

(3) A (2) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha

a) a Közgyűlés azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt,

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vagy a Főpolgármesteri Hivatal alaptevékenysége körében a szellemi tevékenységet a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással valósítja meg.

(4) *  A Főpolgármesteri Hivatal 7101-7299 címei között saját hatáskörben a hivatal vezetője az alábbi előirányzat-módosításokat hajthatja végre:

a) feladatátrendezésből következő kiadási, bevételi és létszám előirányzat-módosítás,

b) működési célú önkormányzati támogatás ágazati szintű előirányzatának betartásával kiadási és bevételi előirányzat-átcsoportosítás esetenként és fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként 25 millió Ft értékhatárig.

(5) *  A Főpolgármesteri Hivatal 7101-7299 címei között a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás 25 millió Ft egyedi értékhatárig hajtható végre, kivéve a céljelleggel támogatott feladatok előirányzatait.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás a feladatbővüléshez kapcsolódóan a Főpolgármesteri Hivatalon belül új címre is történhet.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb annyi előirányzat maradványa fordítható, melynek munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata fedezett és ami tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.

(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataiktól a (9) bekezdésben foglaltak kivételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(9) A személyi juttatások előirányzatának maradványa év közben, illetve következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően előirányzat-módosítási kötelezettséggel használható fel jutalom kifizetésére. Fenti korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.

(10) Abban az esetben, ha a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő év(ek)ben használhatja fel, kivéve a feladatelmaradás esetét.

(11) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét (intézményi működési bevételek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek) az irányítását ellátó szerv előzetes engedélye alapján, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében utólag végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel, figyelembe véve a (12) bekezdés szerinti szabályozást.

(12) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek:

a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből - kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét -,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) a bérleti- és lízingdíjból,

d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált bevételi többlet 75%-át tervesíthetik. A fennmaradó 25%-ot befizetési kötelezettség terheli, amely a pénzmaradvány elszámolás során kerül elvonásra, kivéve a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a BMSZKI vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is. Azok a költségvetési szervek, melyek az önkormányzati támogatás csökkentésével együtt járó kiadáscsökkentést kiváltó intézményi többletbevétel teljesítésére vállaltak kötelezettséget, bevételi többletüket annak mértékéig 100%-ban tervesíthetik.

(13) A tervezett, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata, valamint a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben legfeljebb az alábbiak szerint emelhető:

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés, megbízás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra,

c) év közben felmerülő többletfeladat finanszírozására.

(14) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak illetménye év közben akkor emelhető, ha a bevétel tartós, és a következő évben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv költségvetésében megtervezésre kerül.

(15) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely pontjában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.

(16) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:

a) az intézményi ellátási díjak,

b) az alkalmazottak térítése,

c) az alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése,

d) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek,

e) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz - ideértve az adományokat, segélyeket is -

tervezett előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthető kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(17) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevételeik többletéből a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben növelhetik. Más gazdálkodó szervtől származó (előre nem tervezett) felújításra átvett pénzeszközökből a felújítási előirányzat az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél év közben saját hatáskörben felemelhető. A felújítási előirányzat emelése nem járhat több éves elkötelezettséggel.

(18) *  A Főpolgármesteri Hivatal 7101-7299 címein tervezett feladatokat érintően az (1)-(17) bekezdésekben részletezett jogköröket a Főpolgármesteri Hivatal vezetője gyakorolja.

VI. FEJEZET

A TÁMOGATÁSOK UTALÁSÁNAK SZABÁLYAI

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

25. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat 13 részletben, a 7. számú táblázatban meghatározott ütemben és mértékben, nettósítva utalja.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeri jelleggel működési kiadásokhoz adott céljellegű támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat igénylésre, egy összegben utalja.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra évközben biztosított támogatás

a) visszamenőleges részét egy összegben,

b) a fennmaradó részét az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási szabály szerint

utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) A Fővárosi Önkormányzat a támogatás utalásakor a 7. számú táblázatban meghatározott mértéktől az évközi feladat- illetve létszámcsökkentésnek az eredeti előirányzatokban történt átvezetése esetén a csökkentés végrehajtását megelőző időszakban az időarányostól felfelé, azt követően lefelé eltérhet, míg más esetben ágazati szinten nem térhet el. Ágazaton belül - figyelemmel a (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakra is - a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi helyzetének mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendeznie kell.

(5) A Fővárosi Önkormányzatnak a színházak részére a 7. sz. táblázat szerinti esedékes támogatás 99%-át kell utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelő támogatás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv likviditási helyzetétől függően differenciáltan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.

(6) A létszámcsökkentések miatti azonnali kifizetésekkel kapcsolatos támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően - igénylésre - utalhatja a Fővárosi Önkormányzat.

(7) A tanévi feladatváltozáshoz kapcsolódó támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően - igénylésre - soron kívül utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(8) Az oktatási intézmények részére szakképzési hozzájárulás jogcímen a 2011. december 31-ig beérkezett összegeket az e célra nyitott elkülönített bankszámláiról az intézményekkel kötött megállapodás alapján utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(9) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a tárgyhavi bérek kifizetésére soron kívüli utalás engedélyezhető, amennyiben arra a költségvetési szerv elszámolási számlájának egyenlege és a 7. számú táblázatban meghatározott adott havi költségvetési támogatás nem nyújt fedezetet. Az előrehozott támogatás összegét - egyenlő ütemben, de az adott hónapra vonatkozó támogatás csökkentésével - legkésőbb december 31-ig vissza kell fizetni.

A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

26. § (1) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző Társaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint, illetve szerződés hiányában az erre vonatkozó Fővárosi Közgyűlési határozat alapján utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) Az oktatási, szociálpolitikai alapfeladatot közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, civil szervezetek részére jóváhagyott támogatást tárgyhó 5-ig, havi egyenlő ütemben, illetve amennyiben a közszolgáltatási szerződés úgy rendelkezik, a 6, illetve 8 hóra eső támogatást 2012. március 5-ig egy összegben a Főpolgármesteri Hivatal igénylésére utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 8376 címen tervezett támogatásból a zárolás feloldása után

a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 10-ig,

b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően

utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(5) A „8413 Sport célú támogatás” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást a zárolás feloldása után negyedévente, a negyedév első hónapja 5-ig igénylésre utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(6) A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés alapján a Váci Egyházmegye részére két ütemben biztosít támogatást. Az utalás határideje január 31. és június 30.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(8) A 18/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozattal zárolt önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a zárolás feloldása után, a (4), (5) és (7) bekezdés szerint folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(9) Az alapítványok és civil szervezetek részére a megítélt támogatások a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat követően, a Közgyűlés engedélye alapján utalhatóak.

(10) Azon társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2012. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, kizárólag az ott meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint és ütemben utalható a támogatás (kompenzáció) a 2012. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a társaság tételesen és részletesen köteles indokolni milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

Az állami támogatások utalása

27. § (1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és civil szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára, illetve Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezést követően továbbutalható.

(2) Az egyes közoktatási és szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokat, figyelemmel a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott pénzellátási szabályokra, az alábbiak szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat:

a) a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítő támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.

b) a pedagógus továbbképzés támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg.

c) az egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez kapcsolódó támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.

d) a szociális juttatások, egyéb szolgáltatások címen a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg, a tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatását a törvény által előírt időpontban, augusztusban, egy összegben.

e) a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának végéig.

Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

28. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek hatvan napon túli lejárt határidejű fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 7. számú táblázatban meghatározott utalási időpontok között a Fővárosi Önkormányzat az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat olyan pénzügytechnikával, mely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra. Az előrehozott utalásról a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, valamint ágazatilag érintett bizottságait tájékoztatni kell.

(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó 2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(3) A Fővárosi Önkormányzat, mint a térségi integrált szakképző központként működő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek fenntartója jogosult részt venni a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész keretének felhasználására kiírt pályázaton. A támogatási szerződésben szereplő összegre vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat továbbadási megállapodást köt a pályázó térségi integrált szakképző központba tartozó érintett oktatási intézményekkel, mely alapján részükre támogatási előleg utalható a beruházások megvalósítása céljából. A Fővárosi Önkormányzathoz ténylegesen beérkezett pályázati összeg alapján az intézmények részére biztosított támogatási előleghez, valamint a ténylegesen beérkezett pályázati összeghez kapcsolódó előirányzat rendezéséről a Fővárosi Önkormányzat intézkedik.

(4) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettség vállalás alapján az Európai Szociális Alap (ESZA) és Európai Uniós pályázatokon elnyert támogatás megelőlegezésére támogatási előleg utalható intézményenként legfeljebb 10 000 ezer Ft értékben. A támogatást a pályázaton elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetniük az érintetteknek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási előleg visszafizetésére 2012. december 31-ig nem kerül sor, úgy az előirányzat rendezéséről intézkedni kell.

(5) Az oktatási intézmények részére a nyári érettségi és szakmai vizsgákra június hónapban, az őszi vizsgaidőszakra októberben, igényfelmérés alapján a Fővárosi Önkormányzat előrehozott támogatást biztosít a vizsgák lebonyolításához kapcsolódó illetmény kifizetések és járulékaik fedezetére. Az előrehozott támogatással történő elszámolás és az előirányzat rendezése a nyári vizsgák vonatkozásában a tanévi feladatváltozások keretében történik. Az őszi vizsgák esetében az elszámolás 2012. december 31-ig megtörténik, az előirányzat rendezésére 2013. februárban a rendeletmódosítás keretében kerül sor.

(6) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (8303 Menhely Alapítvány, 8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

29. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (szervezetekkel) megkötött megállapodás szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

30. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat:

a) a központi költségvetésből származó támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat Állami hozzájárulások Számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül utalja,

b) a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-ig nettósítva utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. FEJEZET

A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL, A LIKVIDITÁSI TERVVEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK ÉS A HITELFELVÉTELLEL, KEZESSÉGVÁLLALÁSSAL ÉS A PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

31. § (1) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

a) értékpapír kibocsátása, értékesítése, vásárlása, visszavásárlása,

b) hitel, kölcsön felvétele és törlesztése,

c) szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése és visszavonása.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott műveletekkel kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (1) és (3) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott műveletekkel kapcsolatos döntési jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével.

32. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével

a) államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja,

b) betétként lekötheti, valamint

c) kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek, a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként kizárólag a fizetési számlájukhoz kapcsolódó alszámlán köthetik le.

(3) A Közgyűlés a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan - a 34. §-ban foglaltaknak megfelelően - előzetesen hozzájárul a kötvény kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét, a főpolgármester javaslata alapján nevezi meg.

(4) A Közgyűlés a közbeszerzés hatálya alá tartozó hitelfelvételekhez kapcsolódóan - a 34. §-ban foglaltaknak megfelelően - előzetesen hozzájárul a közbeszerzés hatálya alá tartozó közép- és hosszúlejáratú hitel felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét a főpolgármester javaslata alapján a nevezi meg.

(5) A likviditási hitel igénybevételében való döntés jogát - esetenként, a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 4%-a erejéig - a főpolgármesterre ruházza át, a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

A likviditási tervvel kapcsolatos hatáskör

33. § *  A Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a bevételek és kiadások ütemezéséről havonta felülvizsgálandó éves likviditási tervet készítenek. A likviditási tervre vonatkozó részletes szabályokat a főpolgármester külön rendelkezésében határozza meg.

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos szabályok

34. § (1) *  Adósságot keletkeztető ügyletek az alábbiak:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját nevükben az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,

b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek, és

c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.

(4) A Fővárosi Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet - az (5) bekezdés szerinti kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(5) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,

c) a likvid hitelre,

d) a Fővárosi Önkormányzat esetében 100 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető

ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

(6) *  A Fővárosi Önkormányzat (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg a Fővárosi Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. A fizetési kötelezettség mértékébe nem számítandó bele a likvid hitelből, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből, és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettségek összege.

(7) * 

A kezességvállalással kapcsolatos szabályok

35. § (1) A Fővárosi Önkormányzat, garanciát és kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel - a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül - kellően biztosított.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyi eszközökre, készletekre, az általuk végzett vállalkozási tevékenységre biztosítási szerződést köthetnek. A szerződések megkötéséhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

(3) *  A Fővárosi Önkormányzat a BKV Zrt. hiteleinek és járulékainak visszafizetésére adandó kezességvállalás során a kezességvállalási díj felszámításától - tekintettel a közszolgáltatási célra - eltekint.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybaléptető rendelkezések

36. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Átmeneti rendelkezések

37. § (1) A Főpolgármesteri Hivatalban foglalkoztatott azon középiskolai végzettségű köztisztviselő, aki az e rendelet kihirdetését megelőzően 2012. január 1-jén is közszolgálati jogviszonyban állt, a 16. § (4) bekezdésének b) pontjában megállapított illetménykiegészítésből eredő +10%-os illetménykiegészítés különbözetre jogosult 2012. január 1-jétől.

(2) *  A rendeletnek a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetésről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelettel és annak 1-9. számú mellékleteivel módosított rendelkezéseiben foglaltakat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései alapján 2012. december 31-ei hatállyal módosítja.

Módosító rendelkezések

38. § * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei

ezer Ft
2012. év

Címrend
2011. évi eredeti előirányzat összesen
Intézményi kör
Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati
kör
2012. évre tervezett előirányzat összesen Index %
2012/2011
1 2 3 4 5 6 7
I. Működési bevételek 300 285 804 16 601 757 167 231 182 986 168 199 755 156 66,5
1. Intézményi működési bevételek 33 988 852 15 478 044 167 231 16 006 520 31 651 795 93,1
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 109 585 066 0 0 99 453 564 99 453 564 90,8
2.1. Illetékek 6 534 000 5 682 000 5 682 000 87,0
2.2. Helyi adók 89 645 820 0 0 83 930 000 83 930 000 93,6
- iparűzési adó 89 495 820 83 900 000 83 900 000 93,7
- idegenforgalmi adó 150 000 30 000 30 000 20,0
2.3. Átengedett központi adók (szja) 6 819 640 5 060 090 5 060 090 74,2
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 585 606 4 781 474 4 781 474 72,6
3. Működési támogatások 39 416 494 0 0 33 464 647 33 464 647 84,9
3.1. Normatív hozzájárulások 28 504 061 28 509 056 28 509 056 100,0
3.2. Központosított előirányzatok 0 0 0 -
3.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3 656 800 3 826 400 3 826 400 104,6
3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 7 255 633 1 129 191 1 129 191 15,6
3.5. Egyéb központi támogatás 0 0 0 -
4. Egyéb működési bevételek 117 295 392 1 123 713 0 34 061 437 35 185 150 30,0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 116 230 582 484 271 0 33 415 371 33 899 642 29,2
ebből: Tb alaptól 76 788 394 0 0 0 0 0,0
egyéb támogatás értékű működési bevétel 39 442 188 484 271 0 33 410 648 33 894 919 85,9
államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére 0 0 0 4 723 4 723 -
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 064 810 639 442 0 646 066 1 285 508 120,7
II. Felhalmozási bevételek 119 740 827 1 060 045 1 700 89 683 961 90 745 706 75,8
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25 375 918 171 172 1 700 20 546 044 20 718 916 81,6
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa-visszatérülések 7 356 602 170 172 1 700 1 188 681 1 360 553 18,5
1.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 655 212 59 920 1 700 771 078 832 698 50,3
1.1.2. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülések 5 701 390 110 252 417 603 527 855 9,3
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 313 616 0 0 5 803 918 5 803 918 91,9
1.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése 628 900 404 412 404 412 64,3
1.2.2. Privatizációból származó bevétel 207 208 0 0 0,0
1.2.3. Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0 -
1.2.4. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 300 2 300 2 300 100,0
1.2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 5 475 208 5 397 206 5 397 206 98,6
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 11 705 700 1 000 0 13 553 445 13 554 445 115,8
1.3.1. Osztalék és hozam bevétel 9 108 800 11 928 000 11 928 000 131,0
1.3.2. Tartós részesedések értékesítése 0 0 0 -
1.3.3. Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 2 596 900 1 000 1 625 445 1 626 445 62,6
2. Felhalmozási támogatások 65 489 300 0 0 0 0 0,0
2.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok 0 -
2.2. Fejlesztési célú támogatások 65 489 300 0 0 0,0
3. Egyéb felhalmozási bevételek 28 875 609 888 873 0 69 137 917 70 026 790 242,5
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 28 740 727 864 273 0 68 137 917 69 002 190 240,1
3.1.1. Támogatásértékű beruházási bevétel összesen 28 740 727 864 273 0 66 045 295 66 909 568 232,8
3.1.2. Támogatásértékű felújítási bevétel összesen 0 0 0 2 092 622 2 092 622 -
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 134 882 24 600 0 1 000 000 1 024 600 759,6
3.2.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 105 882 24 600 0 1 000 000 1 024 600 967,7
3.2.2. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 29 000 0 0 0 0 0,0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 734 889 11 539 21 000 9 548 916 9 581 455 1 303,8
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 119 516 9 015 000 9 015 000 7 542,9
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 615 373 11 539 21 000 533 916 566 455 92,1
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) 0 -
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám. 72 789 758 60 856 861 12 199 671 73 056 532 100,4
VI. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció -72 789 758 -73 056 532 100,4
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI) 420 761 520 78 530 202 12 389 602 282 219 045 300 082 317 71,3
Költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) -72 458 305 0 0 -86 086 579 -86 086 579 118,8
VII. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 26 956 791 0 0 60 310 079 60 310 079 223,7
1. Működési célra 200 000 9 092 500 9 092 500 4 546,3
2. Felhalmozási célra 26 756 791 0 0 51 217 579 51 217 579 191,4
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 21 688 806 21 688 806 -
2.2. Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 7 346 855 7 346 855 -
2.3. M2 alszámla maradványa 6 419 160 6 419 160 -
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 5 000 000 5 000 000 -
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa 10 762 758 10 762 758 -
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 0 0 -
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VII.) 26 956 791 0 0 60 310 079 60 310 079 223,7
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (felhalmozási célra) 0 0 -
IX. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (felhalmozási célra) 55 406 614 36 422 700 36 422 700 65,7
C Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen (VIII+IX) 55 406 614 0 0 36 422 700 36 422 700 65,7
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeinek (C ) és kiadásainak (E) egyenlege
(C-E)
45 501 514 0 0 25 776 500 25 776 500 56,6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) 503 124 925 78 530 202 12 389 602 378 951 824 396 815 096 78,9

1/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évre tervezett működési célú normatív hozzájárulásai

ezer Ft
Megnevezés Normatív hozzájárulások
Normatív állami hozzájárulások
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási. sport -és kulturális feladatai *  3 244 191
Üdülőhelyi feladatok 300 000
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 167 513
Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai 864 399
Fővárosi önkorm. igazg., sport- és kulturális feladatai egységesen 91 142
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 62 215
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
- hajléktalanok nappali int. ell. 172 300
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
- fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás
- gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 691 898
- fogyatékos személyek, pszich. és szenvedélybet. bentlak. int. ell. 1 847 690
- látás-, mozgás-, ért. és halmozottan ért. fogy. ápoló-gond. lakóotth. 24 253
- pszich. és szenv.bet. és látás, mozgás értelmi fogy. lakóott. ell. 29 922
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 427 811
- átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás
- otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás 726 437
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás 330 388
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás-felnőtt 16 553
- átl. szintű áp., gond. nyújtó bentlak. és átm. elh. nyújtó szoc. int.
- átl. szintű áp., gond. nyújtó bentlak. és átm. elh. nyújtó szoc. int. 1 901 865
- emelt színvonalú bentlakásos ellátás 32 037
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 030 370
Óvodai nevelés + Iskolai oktatás 12 915 913
Iskolai gyakorlati szakképzés 1 433 081
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nev., okt. 1 203 838
Nem magyar nyelven folyó nevelés, okt., roma kisebbség okt. 6 027
Nemzetiségi nyelvű. két tannyelvű okt., előkészítő okt. 446 955
Egyes pedagógiai programok támogatása 247 050
Középiskolai, szakisk. bejáró gyermekek ellátása 295 208
Normatív állami hozzájárulások összesen: 28 509 056
Pedagógiai szakszolgálat 287 200
Pedagógus továbbképzés támogatása 41 105
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
- osztályfőnöki pótlék 67 236
- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 112 732
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
- kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 357 000
- tanulók ingyenes tankönyvellátása 182 484
Szakmai, tanügyi igazgatási informatikai felad. támogatása 76 068
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 5 366
Kötött felhasználású támogatások összesen: 1 129 191
Egyéb támogatások
Színházak működtetési támogatása 3 826 400
Normatív támogatások mindösszesen: 33 464 647
Főv. Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása *  4 723
EGYÜTT: 33 469 370

1/b. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2012. évre tervezett támogatás értékű működési bevételek, államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevételek és működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezés Átadás célja Eredeti terv
1 2 3
I. Támogatás értékű működési bevétel
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 32 200 000
Nemzetgazdasági Minisztérium Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 5 000
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 3.1.4. pályázati támogatás 518
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Pénzmaradvány terhére előirt befizetési kötelezettség 1 000 000
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 205 130
Összesen: 33 410 648
II. Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 4 723
Összesen: 4 723
III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Bentlakásos szociális intézmények Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés 4 000
FKF Zrt. Adósságszolgálat 368 600
Infrastruktur und Umwelt INTERREG IVC - CATCH_MR projekt 4 851
Tresorerie Du Grand Lyon INTERREG IVC - CLUSNET projekt 3 615
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 135 000
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás BTDM által Karácsonyi Vásár kapcsán befizetett közterület használati díj 40 000
BKK Zrt. Fővárosi Közterület-felügyelet részére a tehergépkocsi-behajtás ellenőrzésének fedezete 90 000
Összesen: 646 066

1/c. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2012. évre tervezett támogatás értékű beruházási és felújítási bevételei és beruházási, illetve felújítási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről

Millió Ft-ban
Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti terv
1. 2. 3. 4.
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel (8536)
Közlekedés Buszsávok
KMOP Rákoskeresztúri buszkorridor 501,426
KMOP XVII. ker., Pesti úti buszsáv kialakítása 175,748
KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja u.) 0,000
KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.) 56,825
KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) 40,027
KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) 216,772
KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) 167,305
Kerékpárutak
KMOP IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút 111,867
KMOP XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz 51,481
KMOP XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút 63,700
KMOP III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal 39,525
KMOP XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv 57,191
KMOP X. ker., Fehér út menti kerékpárút 56,657
KMOP XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz 85,309
Utak
KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 1 443,694
Városfejlesztés
KMOP Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése 110,209
KMOP Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése 86,631
Norvég Alap M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem 74,378
KÖZOP Budapest 4-es metróvonal támogatása 40 159,700
NFÜ, előkészítésre É-D-i regionális gyorsvasút I. ütem rekonstrukció 53,200
Vízgazdálkodás KMOP Dél-budapesti régió vízrendezése 1 052,800
KEOP előkészítésre Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása 107,135
KEOP Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány
Kohéziós Alap Budapesti központi szennyvíztisztító telep 15 671,912
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapesti központi szennyvíztisztító telep 4 822,127
Diósd Község Önkormányzata Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2,040
Érd Város Önkormányzata Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 30,225
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 0,260
Egészségügy KMOP Szent Imre Kórház regionális eü. Központ rekonstrukció II. ütem; 2011. évi teljesítés utófinanszírozása 55,600
KMOP Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem; 2011. évi teljesítés utófinanszírozása 404,614
KMOP Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, 2011. évi teljesítés utófinanszírozása 29,295
GYEMSZI Egészségügyi beruházások önrésze 128,400
Sport feladatok KMOP Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 159,242
Oktatási feladatok Akadálymentesítések
KMOP Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki., 2011. évi teljesítés utófinanszírozása 30,000
Támogatásértékű beruházási bevétel összesen 66 045,295
I. b) Támogatás értékű felújítási bevétel (8529)
Egészségügy GYEMSZI Egészségügyi felújítások önrésze 706,188
BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltó laktanya felújítása 53,300
Közlekedés KMOP Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása 1 333,134
Támogatásértékű felújítási bevétel összesen 2 092,622
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (8523)
Városrendezés és vagyonkezelés BVV Zrt. Óbudai Gázgyár elszámolása 1 000,000
Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 1 000,000

1/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2012. évben önkormányzati körben

Millió Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti terv
1. 2. 3.
I. Működési célú támogatási kölcsön (8527)
Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése 15,000
BKV Zrt. A BKV Zrt. likviditásának fenntartásához nyújtott tulajdonosi kölcsön törlesztése 9 000,000
Összesen: 9 015,000
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön (8524 és 8816)
Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 100,000
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 20,000
Dél-Budai TISZK KMOP 4.1.1. projekthez nyújtott kölcsön törlesztése 65,000
Egyéb szervezetek Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése 57,636
FKF Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 80,900
BKK Zrt. Tagi kölcsön törlesztése 210,380
Összesen: 533,916

2. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai

ezer Ft
2012. év

Címrend
2011. évi eredeti előirányzat összesen
Intézményi kör

Főpolgármesteri Hivatal

Önkormányzati kör
2012. évre tervezett előirányzat összesen Index %
2012/2011
1 2 3 4 5 6 7
I. Működési kiadások 263 318 478 75 641 269 10 561 571 94 211 782 180 414 622 68,5
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények 89 770 155 0 0 0 0 0,0
a) személyi juttatások 34 109 286 0 0,0
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 9 549 519 0 0,0
c) dologi kiadások 45 893 052 0 0,0
d) egyéb működési kiadások 218 298 0 0 0 0 0,0
ebből: támogatásértékű működési kiadás 119 364 0 0,0
működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre, és egyéb juttatások 98 934 0 0,0
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 -
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények 173 548 323 75 641 269 10 561 571 94 211 782 180 414 622 104,0
a) személyi juttatások 57 752 806 43 368 926 6 234 011 0 49 602 937 85,9
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 861 933 11 393 641 1 539 102 0 12 932 743 87,0
c) dologi kiadások 58 443 971 20 295 719 2 771 567 38 110 748 61 178 034 104,7
- felvett hitelek kamata 3 268 500 4 469 500 4 469 500 136,7
- többi dologi kiadás 55 175 471 20 295 719 2 771 567 33 641 248 56 708 534 102,8
d) egyéb működési kiadások 41 929 336 16 331 16 891 56 101 034 56 134 256 133,9
ebből: támogatásértékű működési kiadás 1 852 779 500 317 221 270 222 087 12,0
működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre, és egyéb juttatások 40 076 557 15 831 16 574 55 879 764 55 912 169 139,5
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 560 277 566 652 0 0 566 652 101,1
II. Felhalmozási kiadások 199 289 288 2 881 808 1 398 140 172 777 612 177 057 560 88,8
1. Beruházási kiadások 65 199 194 2 372 233 1 001 720 62 721 720 66 095 673 101,4
a) intézményi beruházások 4 010 935 1 973 603 63 739 437 493 2 474 835 61,7
b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása 0 -
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 453 688 398 630 937 981 0 1 336 611 54,5
d) önkormányzati beruházások 58 734 571 0 0 62 284 227 62 284 227 106,0
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata 162 400 502 200 502 200 309,2
pénzügyi befektetések 0 -
2. Felújítási kiadások 25 734 044 509 575 396 420 20 149 096 21 055 091 81,8
a) intézményi felújítások 417 750 108 869 0 554 173 663 042 158,7
b) út-, hídfelújítás 23 498 384 0 0 18 689 868 18 689 868 79,5
c) önkormányzati lakások felújítása 63 042 0 0 109 967 109 967 174,4
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 754 868 400 706 396 420 795 088 1 592 214 90,7
3. Egyéb felhalmozási kiadások: 108 356 050 0 0 89 906 796 89 906 796 83,0
a) támogatásértékű beruházási kiadás 10 950 379 0 0 9 600 096 9 600 096 87,7
b) támogatásértékű felújítási kiadás 10 000 0 0 67 625 67 625 676,3
c) beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 97 365 671 0 0 76 528 531 76 528 531 78,6
d) felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 30 000 0 0 3 710 544 3 710 544 12 368,5
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 280 504 7 125 21 000 9 230 930 9 259 055 3 300,9
a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése 24 200 0 0 9 014 200 9 014 200 37 248,8
b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése 256 304 7 125 21 000 216 730 244 855 95,5
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 30 331 555 0 408 891 19 028 768 19 437 659 64,1
1. Céltartalékok 26 366 555 0 408 891 15 078 768 15 487 659 58,7
a) működési 7 044 736 10 214 629 10 214 629 145,0
b) beruházási 19 032 591 130 800 4 611 364 4 742 164 24,9
c) felújítási 248 228 278 091 230 775 508 866 205,0
d) fővárosi nemzetiségi önkormányzatok céltartaléka 41 000 22 000 22 000 53,7
2. Általános tartalék 3 965 000 3 950 000 3 950 000 99,6
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás 72 789 758 73 056 532 73 056 532 100,4
VI. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció -72 789 758 -73 056 532 100,4
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI) 493 219 825 78 530 202 12 389 602 368 305 624 386 168 896 78,3
VII. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 -
VIII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 9 905 100 10 646 200 10 646 200 107,5
E Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (VII+VIII) 9 905 100 0 0 10 646 200 10 646 200 107,5
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 503 124 925 78 530 202 12 389 602 378 951 824 396 815 096 78,9

2/a. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évre tervezett összesített működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban
Megnevezés 2012
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú bevételek
1. Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök áfa-ja) 31 516 721
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (szja nélkül) 94 393 474
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 38 524 737
4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 285 508
5. Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is) 33 894 919
6. Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére 4 723
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 9 015 000
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 092 500
9. Működési célú bevételek összesen (1+....+8) 217 727 582
Működési célú kiadások
10. Személyi juttatások 49 602 937
11. Munkaadókat terhelő járulékok 12 932 743
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 56 573 460
13. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 55 912 169
14. Támogatásértékű működési kiadás 222 087
15. Ellátottak pénzbeli juttatása 566 652
16. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése 9 014 200
17. Tartalékok 14 186 629
18. Működési célú kiadások összesen (10+...+17) 199 010 877
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú bevételek
19. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 14 387 143
20. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 5 803 918
21. Fejlesztési célú támogatások 0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 024 600
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 69 002 190
24. Felhalmozási áfa visszatérülése 527 855
25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 135 074
26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 566 455
27. Hosszú lejáratú hitel 36 422 700
28. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 51 217 579
29. Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+28) 179 087 514
Felhalmozási célú kiadások
30. Felhalmozási kiadások (áfával együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül) 65 593 473
31. Felújítási kiadások (áfával együtt) 21 055 091
32. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 135 074
33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 80 239 075
34. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9 667 721
35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 244 855
36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés) 10 646 200
37. Hosszú lejáratú hitel kamata 4 971 700
38. Tartalékok 5 251 030
39. Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38) 197 804 219
40. Önkormányzat bevételei összesen (9+29) 396 815 096
41. Önkormányzat kiadásai összesen (18+39) 396 815 096

2/b. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július
Augusz-
tus
Szep-
tember

Október
Novem-
ber
Decem-
ber
2012. évi terv
összesen
B E V É T E L E K
I. Működési bevételek 10 684 116 7 059 234 10 425 858 31 889 368 12 065 739 16 186 057 10 061 604 11 862 898 42 325 509 10 723 665 13 162 273 23 308 835 199 755 156
1. Intézményi működési bevételek 1 899 108 2 057 367 2 047 853 2 581 908 2 781 303 1 919 614 2 080 567 2 817 539 3 852 377 2 106 447 3 853 398 3 654 314 31 651 795
2. Önk.-ok sajátos működési bevételei 2 681 587 2 292 350 5 486 250 26 599 285 2 549 919 7 531 584 1 247 862 2 128 358 31 558 074 1 884 043 2 574 358 12 919 894 99 453 564
2.1. Illetékek 454 560 454 560 785 510 282 660 684 270 572 410 540 443 520 927 343 736 404 149 285 601 353 174 5 682 000
2.2. Helyi adók 1 258 950 1 258 950 3 501 631 25 747 108 1 162 460 5 956 909 0 783 863 30 304 720 546 296 1 667 060 11 742 053 83 930 000
2.3. Átengedett központi adó (Szja) 778 475 389 238 389 238 389 238 389 238 389 238 389 238 389 238 389 238 389 237 389 237 389 237 5 060 090
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev. 189 602 189 602 809 871 180 279 313 951 613 027 318 181 434 330 520 380 544 361 232 460 435 430 4 781 474
3. Működési támogatások 5 885 375 2 491 471 2 490 129 2 490 129 2 491 471 2 490 129 2 490 129 2 673 955 2 490 129 2 490 129 2 491 471 2 490 130 33 464 647
4. Egyéb működési bevételek 218 046 218 046 401 626 218 046 4 243 046 4 244 730 4 243 046 4 243 046 4 424 929 4 243 046 4 243 046 4 244 497 35 185 150
II. Felhalmozási bevételek 1 099 447 1 099 447 8 004 534 5 838 196 8 858 385 5 593 290 10 094 080 11 508 517 6 589 067 7 601 049 8 423 666 16 036 028 90 745 706
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 241 282 241 282 1 433 464 501 968 781 537 737 735 6 055 656 6 316 120 501 797 1 075 937 1 825 368 1 006 770 20 718 916
2. Felhalmozási támogatások 0
3. Egyéb felhalmozási bevételek 858 165 858 165 6 571 070 5 336 228 8 076 848 4 855 555 4 038 424 5 192 397 6 087 270 6 525 112 6 598 298 15 029 258 70 026 790
III. Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. 48 454 48 455 48 455 9 048 455 48 455 48 455 48 455 48 455 48 455 48 455 48 455 48 451 9 581 455
Költségvetési bevételek összesen 11 832 017 8 207 136 18 478 847 46 776 019 20 972 579 21 827 802 20 204 139 23 419 870 48 963 031 18 373 169 21 634 394 39 393 314 300 082 317
IV. Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bev. 60 310 079 60 310 079
V. Finanszírozási célú bevételek 0 1 501 842 5 500 000 5 000 000 1 500 000 18 707 800 1 500 000 0 1 500 000 0 1 213 058 0 36 422 700
Bevételek mindösszesen: 72 142 096 9 708 978 23 978 847 51 776 019 22 472 579 40 535 602 21 704 139 23 419 870 50 463 031 18 373 169 22 847 452 39 393 314 396 815 096
K I A D Á S O K
I. Működési kiadások 15 774 594 10 368 694 25 539 777 9 484 596 14 980 427 16 263 687 13 851 239 12 739 889 15 969 723 14 318 181 13 484 517 17 639 298 180 414 622
1. Személyi juttatások 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 578 4 133 579 49 602 937
2. Munkaadókat terh. jár., szoc. hozz. adó 1 077 729 1 077 729 1 077 729 1 077 729 1 077 729 1 077 729 1 077 729 1 077 728 1 077 728 1 077 728 1 077 728 1 077 728 12 932 743
3. Dologi kiadások 4 158 696 4 752 796 10 757 143 3 278 409 5 415 751 6 105 010 3 287 497 3 085 496 6 187 952 3 030 062 3 845 532 7 273 690 61 178 034
4. Egyéb működési kiadások 6 357 370 357 370 9 524 106 947 659 4 306 148 4 900 149 5 305 214 4 395 866 4 523 244 6 029 592 4 380 458 5 107 080 56 134 256
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 47 221 566 652
II. Felhalmozási kiadások 8 091 681 8 091 681 9 358 153 13 016 657 15 597 145 20 930 550 14 353 255 12 276 428 14 970 843 15 471 711 20 156 070 24 743 386 177 057 560
1. Beruházási kiadások 3 376 190 3 376 190 3 450 186 3 560 318 6 136 672 8 233 769 5 236 320 4 299 286 5 477 351 6 312 150 8 017 563 8 619 678 66 095 673
2. Felújítási kiadások 220 051 220 051 319 462 3 384 218 1 289 416 1 163 363 2 144 708 2 252 588 2 200 329 1 749 391 1 463 019 4 648 495 21 055 091
3. Egyéb felhalmozási kiadások 4 495 440 4 495 440 5 588 505 6 072 121 8 171 057 11 533 418 6 972 227 5 724 554 7 293 163 7 410 170 10 675 488 11 475 213 89 906 796
III. Támogatási kölcs. nyújtása, törl. 21 587 5 021 588 4 021 588 21 588 21 588 21 588 21 588 21 588 21 588 21 588 21 588 21 588 9 259 055
IV. Céltartalékok 0 0 553 118 769 430 769 820 1 542 021 2 049 112 2 060 270 2 090 751 2 244 424 2 118 816 5 239 897 19 437 659
- működési 543 476 755 841 755 841 1 511 683 1 511 683 1 511 683 1 511 683 1 511 683 1 511 683 3 061 373 14 186 629
- felhalmozási 9 642 13 589 13 979 30 338 537 429 548 587 579 068 732 741 607 133 2 178 524 5 251 030
Költségvetési kiadások összesen 23 887 862 23 481 963 39 472 636 23 292 271 31 368 980 38 757 846 30 275 194 27 098 175 33 052 905 32 055 904 35 780 991 47 644 169 386 168 896
V. Finanszírozási célú kiadások 0 0 4 153 750 401 650 0 0 0 0 4 153 750 401 650 0 1 535 400 10 646 200
Kiadások mindösszesen: 23 887 862 23 481 963 43 626 386 23 693 921 31 368 980 38 757 846 30 275 194 27 098 175 37 206 655 32 457 554 35 780 991 49 179 569 396 815 096

3. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
1001 (korábban 6001) 1002 (korábban 6002) 1003 (korábban 6005) 1004 (korábban 6007)
Budapest Főváros Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Fővárosi Önkormányzat Közigaz-
Címrend (régi címkód) Közterület-felügyelete Csarnok és Piac Igazgatósága gatás-szervezési és Informatikai
(CSAPI) Szolgálat (FŐSZINFORM)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 812 061 952 960 117,4 549 570 572 462 104,2 5 101 985 0,0 34 637 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 196 169 237 984 121,3 155 662 142 670 91,7 1 169 399 0,0 9 632 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 330 394 353 755 107,1 2 173 537 2 045 280 94,1 432 663 0,0 1 495 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 000 6 000 600,0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 8 525 0,0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 339 624 1 550 699 115,8 2 878 769 2 760 412 95,9 6 712 572 0 0,0 45 764 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 220 000 103 000 46,8 65 900 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 37 801 - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 500 0,0 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 37 801 - 220 500 103 000 46,7 65 900 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 65 000 37 880 58,3 70 000 0,0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 100 000 100 000 100,0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 100 000 100 000 100,0 65 000 37 880 58,3 70 000 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 439 624 1 688 500 117,3 3 164 269 2 901 292 91,7 6 848 472 0 0,0 45 764 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 87 092 76 161 87,4 3 038 704 2 871 027 94,5 102 000 0,0 69 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 1 168 877 1 127 801 96,5 - 6 721 972 0,0 45 695 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 125 250 29 950 23,9 2 000 0,0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 123 417 73 338 59,4 - 22 500 0,0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 59 638 410 600 688,5 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 600 600 100,0 315 315 100,0 - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 439 624 1 688 500 117,3 3 164 269 2 901 292 91,7 6 848 472 0 0,0 45 764 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 374 360 96,3 153 152 99,3 1 692 0,0 28 0,0
ezer Ft
1001-1004 1102 1104 1107
Egyéb intézmények Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat
Címrend (régi címkód) összesen Károlyi Sándor Kórház és Péterfy Sándor utcai Kórház- Egyesített Szent István és Szent
Rendelőintézet Rendelőintézet és Baleseti Központ László Kórház-Rendelőintézet
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 6 498 253 1 525 422 23,5 1 918 542 0,0 5 124 180 0,0 5 698 218 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1 530 862 380 654 24,9 528 405 0,0 1 379 695 0,0 1 531 730 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 2 938 089 2 399 035 81,7 1 422 146 0,0 5 231 500 0,0 14 322 645 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 000 6 000 600,0 1 600 0,0 - -
6. Támogatásértékű működési kiadás 8 525 0 0,0 10 329 0,0 21 600 0,0 55 188 0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék 0 0 - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 10 976 729 4 311 111 39,3 3 881 022 0 0,0 11 756 975 0 0,0 21 607 781 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 285 900 103 000 36,0 2 500 0,0 40 300 0,0 24 000 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 0 37 801 - 137 500 0,0 98 594 0,0 402 400 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás 0 0 - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 500 0 0,0 8 270 0,0 9 000 0,0 10 809 0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 286 400 140 801 49,2 148 270 0 0,0 147 894 0 0,0 437 209 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 135 000 37 880 28,1 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 100 000 100 000 100,0 65 000 0,0 70 000 0,0 90 000 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 235 000 137 880 58,7 65 000 0 0,0 70 000 0 0,0 90 000 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - - -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 11 498 129 4 589 792 39,9 4 094 292 0 0,0 11 974 869 0 0,0 22 134 990 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 3 227 865 2 947 188 91,3 168 292 0,0 655 000 0,0 1 527 729 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 7 936 544 1 127 801 14,2 202 500 0,0 168 594 0,0 492 400 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 127 250 29 950 23,5 - 1 000 0,0 200 0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 145 917 73 338 50,3 376 0,0 4 400 0,0 4 979 247 0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 0 0 - 3 716 653 0,0 11 136 875 0,0 15 124 605 0,0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 0 0 - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 59 638 410 600 688,5 2 000 0,0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - 800 0,0 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 915 915 100,0 3 671 0,0 9 000 0,0 10 809 0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 11 498 129 4 589 792 39,9 4 094 292 0 0,0 11 974 869 0 0,0 22 134 990 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 2 247 512 22,8 1 065 0,0 2 136 0,0 2 671 0,0
ezer Ft
1109 1110 1111 1112
Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Szent János Fővárosi Önkormányzat
Címrend (régi címkód) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Szent Imre Kórház Kórháza és Észak-budai Egyesített Nyírő Gyula Kórház
és Rendelőintézet Kórházai
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 728 630 0,0 2 669 064 0,0 5 178 929 0,0 1 374 369 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 885 856 0,0 714 081 0,0 1 398 082 0,0 366 919 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 4 075 514 0,0 3 137 250 0,0 6 099 803 0,0 1 585 807 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - 48 000 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 7 690 000 0 0,0 6 520 395 0 0,0 12 676 814 0 0,0 3 375 095 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 10 000 0,0 30 000 0,0 75 000 0,0 9 960 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 14 800 0,0 95 010 0,0 352 400 0,0 2 300 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - 42 605 0,0 - 2 000 0,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 10 000 0,0 17 000 0,0 2 600 0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 24 800 0 0,0 177 615 0 0,0 444 400 0 0,0 16 860 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - 10 000 0,0 50 000 0,0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 203 750 0,0 50 000 0,0 78 000 0,0 28 000 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 203 750 0 0,0 60 000 0 0,0 128 000 0 0,0 28 000 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 7 918 550 0 0,0 6 758 010 0 0,0 13 249 214 0 0,0 3 419 955 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 800 000 0,0 1 400 000 0,0 972 880 0,0 744 561 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 218 550 0,0 145 010 0,0 430 400 0,0 49 094 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 500 0,0 - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 50 000 0,0 836 111 0,0 8 300 0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 6 900 000 0,0 5 141 200 0,0 10 987 823 0,0 2 610 000 0,0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 10 000 0,0 - 3 000 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 5 000 0,0 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 6 300 0,0 22 000 0,0 5 000 0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 7 918 550 0 0,0 6 758 010 0 0,0 13 249 214 0 0,0 3 419 955 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 1 340 0,0 1 068 0,0 2 150 0,0 739 0,0
ezer Ft
1113 1114 1116 1118
Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat
Címrend (régi címkód) Uzsoki utcai Kórház Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Visegrádi Rehabilitációs Heim Pál Gyermekkórház
Rendelőintézet Szakkórház és Gyógyfürdő
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 690 287 0,0 3 470 714 0,0 446 018 0,0 2 523 735 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 767 310 0,0 1 096 931 0,0 120 739 0,0 681 371 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 4 666 155 0,0 3 339 359 0,0 312 373 0,0 1 553 500 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 10 000 0,0 - - 39 134 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - 32 247 0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 8 133 752 0 0,0 7 907 004 0 0,0 879 130 0 0,0 4 829 987 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 21 967 0,0 284 356 0,0 3 732 0,0 34 000 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 49 500 0,0 47 000 0,0 4 500 0,0 202 600 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás 51 000 0,0 - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 6 000 0,0 - 2 500 0,0 11 200 0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 128 467 0 0,0 331 356 0 0,0 10 732 0 0,0 247 800 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - 30 000 0,0 - 56 000 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 50 600 0,0 5 000 0,0 40 000 0,0 45 000 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 50 600 0 0,0 35 000 0 0,0 40 000 0 0,0 101 000 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 8 312 819 0 0,0 8 273 360 0 0,0 929 862 0 0,0 5 178 787 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 315 461 0,0 363 000 0,0 58 252 0,0 650 000 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 100 100 0,0 68 666 0,0 44 500 0,0 268 587 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 50 0,0 - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 7 000 0,0 17 338 0,0 - 6 000 0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 7 883 958 0,0 7 820 000 0,0 798 880 0,0 4 200 000 0,0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - 4 356 0,0 - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 250 0,0 - 25 856 0,0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 14 000 0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 29 000 0,0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 6 000 0,0 - 2 374 0,0 11 200 0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 8 312 819 0 0,0 8 273 360 0 0,0 929 862 0 0,0 5 178 787 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 1 275 0,0 1 912 0,0 191 0,0 1 471 0,0
ezer Ft
1100 1201 1100 és 1200
Fekvőbetegek gyógyintézeti Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi intézmények
Címrend (régi címkód) ellátása összesen Központi Stomatológiai Intézet összesen
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 50 51 52 53 54 55 56 57 58
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 33 822 686 0 0,0 286 600 0,0 34 109 286 0 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 9 471 119 0 0,0 78 400 0,0 9 549 519 0 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) 45 746 052 0 0,0 147 000 0,0 45 893 052 0 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 98 734 0 0,0 200 0,0 98 934 0 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás 119 364 0 0,0 - 119 364 0 0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék 0 0 - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 89 257 955 0 0,0 512 200 0 0,0 89 770 155 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 535 815 0 0,0 1 200 0,0 537 015 0 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 1 406 604 0 0,0 - 1 406 604 0 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás 95 605 0 0,0 - 95 605 0 0,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 77 379 0 0,0 - 77 379 0 0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 2 115 403 0 0,0 1 200 0 0,0 2 116 603 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 146 000 0 0,0 - 146 000 0 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 725 350 0 0,0 27 000 0,0 752 350 0 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 871 350 0 0,0 27 000 0 0,0 898 350 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 92 244 708 0 0,0 540 400 0 0,0 92 785 108 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 7 655 175 0 0,0 27 000 0,0 7 682 175 0 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 2 188 401 0 0,0 27 000 0,0 2 215 401 0 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 750 0 0,0 - 1 750 0 0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 5 908 772 0 0,0 18 000 0,0 5 926 772 0 0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 76 319 994 0 0,0 468 400 0,0 76 788 394 0 0,0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 4 356 0 0,0 - 4 356 0 0,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 41 106 0 0,0 - 41 106 0 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 19 800 0 0,0 - 19 800 0 0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 29 000 0 0,0 - 29 000 0 0,0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 76 354 0 0,0 - 76 354 0 0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 92 244 708 0 0,0 540 400 0 0,0 92 785 108 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 16 018 0,0 142 0,0 16 160 0,0
ezer Ft
2102 2103 2104 2106
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend (régi címkód) Otthona, Baross utca Otthona, Dózsa György út Vilmos Idősek Otthona Otthona, Halom utca
(Rózsa utca)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 201 994 208 111 103,0 200 611 205 774 102,6 169 330 177 327 104,7 341 478 351 483 102,9
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 54 934 56 978 103,7 54 396 55 789 102,6 46 853 49 012 104,6 94 198 96 899 102,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 876 966 110,3 1 501 1 501 100,0 666 700 105,1 300 -
4. Dologi kiadások (áfával) 135 740 140 800 103,7 117 301 132 714 113,1 131 231 139 555 106,3 211 062 215 353 102,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 393 544 406 855 103,4 373 809 395 778 105,9 348 080 366 594 105,3 646 738 664 035 102,7
10. Intézményi beruházások (áfával) - 1 500 1 000 66,7 1 500 1 500 100,0 1 500 1 500 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - 500 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 500 1 000 66,7 1 500 1 500 100,0 1 500 2 000 133,3
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 3 421 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 7 000 4 000 57,1 15 000 0,0 9 381 19 381 206,6 9 500 3 500 36,8
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 7 000 4 000 57,1 15 000 0 0,0 9 381 19 381 206,6 12 921 3 500 27,1
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 400 544 410 855 102,6 390 309 396 778 101,7 358 961 387 475 107,9 661 159 669 535 101,3
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 117 955 123 105 104,4 110 413 126 643 114,7 132 198 140 556 106,3 313 034 314 668 100,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 282 589 287 750 101,8 279 735 270 135 96,6 226 763 246 919 108,9 347 679 354 407 101,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 161 0,0 - 446 460 103,1
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 400 544 410 855 102,6 390 309 396 778 101,7 358 961 387 475 107,9 661 159 669 535 101,3
39. Létszámkeret (fő) 105 105 100,0 97 97 100,0 104 104 100,0 176 176 100,0
ezer Ft
2107 2108 2109 2110
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek és
Címrend (régi címkód) Otthona, Kamaraerdei út Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Pesti út Pszichiátriai Betegek Otthona,
Virág Benedek utca
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 553 959 574 243 103,7 392 496 397 750 101,3 462 563 474 357 102,5 363 222 375 590 103,4
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 140 455 145 931 103,9 105 922 107 341 101,3 127 103 130 288 102,5 91 575 94 913 103,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 893 1 193 133,6 366 288 78,7 951 1 951 205,2 1 500 1 500 100,0
4. Dologi kiadások (áfával) 569 589 602 962 105,9 191 870 208 883 108,9 380 152 404 152 106,3 245 310 255 093 104,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 20 20 100,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 264 896 1 324 329 104,7 690 654 714 262 103,4 970 789 1 010 768 104,1 701 607 727 096 103,6
10. Intézményi beruházások (áfával) 4 000 6 000 150,0 1 800 1 524 84,7 5 100 5 100 100,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 585 585 100,0 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 4 000 6 000 150,0 2 385 2 109 88,4 5 100 5 100 100,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 17 700 11 000 62,1 - 4 125 4 125 100,0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 10 000 0,0 4 925 0,0 4 500 0,0 6 300 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 27 700 11 000 39,7 4 925 0 0,0 8 625 4 125 47,8 6 300 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 296 596 1 341 329 103,5 697 964 716 371 102,6 984 514 1 019 993 103,6 707 907 727 096 102,7
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 617 000 646 184 104,7 308 474 325 133 105,4 440 000 465 000 105,7 280 000 289 763 103,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 678 785 694 545 102,3 389 436 391 184 100,4 543 514 553 993 101,9 427 827 437 283 102,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 811 600 74,0 54 54 100,0 1 000 1 000 100,0 80 50 62,5
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 296 596 1 341 329 103,5 697 964 716 371 102,6 984 514 1 019 993 103,6 707 907 727 096 102,7
39. Létszámkeret (fő) 278 278 100,0 186 186 100,0 246 246 100,0 204 204 100,0
ezer Ft
2111 2112 2113 2114
Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend (régi címkód) Fogyatékosok és Pszichiátriai Fogyatékosok Otthona, Foglalkoztató Intézete, Otthona, Gödöllő
Betegek Otthona, Búcsúszentlászló Csákánydoroszló (Darvastó)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 280 247 293 932 104,9 278 844 295 527 106,0 280 511 292 774 104,4 295 745 305 486 103,3
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 76 974 78 668 102,2 74 818 79 323 106,0 72 338 75 648 104,6 75 123 77 753 103,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 955 955 100,0 100 100 100,0 2 500 2 000 80,0 1 035 1 035 100,0
4. Dologi kiadások (áfával) 163 608 201 050 122,9 117 183 126 420 107,9 154 267 172 877 112,1 202 454 213 864 105,6
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 500 500 100,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 521 784 574 605 110,1 470 945 501 370 106,5 510 116 543 799 106,6 574 357 598 138 104,1
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 000 1 000 100,0 - 5 000 5 000 100,0 2 500 2 500 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 382 025 199 325 52,2 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - 600 600 100,0 700 1 000 142,9 500 500 100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 383 025 200 325 52,3 600 600 100,0 5 700 6 000 105,3 3 000 3 000 100,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - 15 000 15 000 100,0 11 000 0,0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 15 000 15 000 100,0 11 000 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 904 809 774 930 85,6 486 545 516 970 106,3 526 816 549 799 104,4 577 357 601 138 104,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 170 800 206 442 120,9 184 557 193 834 105,0 214 000 224 000 104,7 236 860 248 170 104,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 733 609 568 288 77,5 301 088 322 276 107,0 306 316 319 349 104,3 339 957 352 428 103,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 5 000 5 000 100,0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 500 150 30,0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 400 200 50,0 900 860 95,6 1 000 1 300 130,0 540 540 100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 904 809 774 930 85,6 486 545 516 970 106,3 526 816 549 799 104,4 577 357 601 138 104,1
39. Létszámkeret (fő) 176 176 100,0 174 174 100,0 170 170 100,0 162 162 100,0
ezer Ft
2115 2116 2118 2119
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat
Címrend (régi címkód) Otthona, Gyula Fogyatékosok Otthona, Kéthely Otthona, Polgárdi-Ipartelepek Pszichiátriai Betegek Otthona,
Szentgotthárd
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 363 808 381 379 104,8 228 876 251 719 110,0 175 844 188 525 107,2 635 759 669 481 105,3
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 95 743 100 487 105,0 63 507 69 676 109,7 47 479 50 229 105,8 173 571 174 676 100,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 992 1 992 100,0 274 274 100,0 600 780 130,0 3 500 3 500 100,0
4. Dologi kiadások (áfával) 277 743 282 334 101,7 111 749 104 749 93,7 127 152 130 730 102,8 431 293 420 656 97,5
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 40 0,0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 739 326 766 192 103,6 404 406 426 418 105,4 351 075 370 264 105,5 1 244 123 1 268 313 101,9
10. Intézményi beruházások (áfával) 4 700 2 369 50,4 649 7 649 1178,6 850 850 100,0 6 393 6 000 93,9
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék 1 200 1 200 100,0 - 200 200 100,0 1 750 650 37,1
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 5 900 3 569 60,5 649 7 649 1178,6 1 050 1 050 100,0 8 143 6 650 81,7
17. Intézményi felújítások (áfával) 5 600 5 080 90,7 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 2 300 0,0 12 800 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 5 600 5 080 90,7 0 0 - 2 300 0 0,0 12 800 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 750 826 774 841 103,2 405 055 434 067 107,2 354 425 371 314 104,8 1 265 066 1 274 963 100,8
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 319 432 323 971 101,4 155 000 170 000 109,7 130 283 136 386 104,7 532 000 512 650 96,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 427 655 449 970 105,2 249 675 263 687 105,6 223 742 234 373 104,8 731 316 761 663 104,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 700 0,0 - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 939 0,0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 1 100 900 81,8 380 380 100,0 400 555 138,8 1 750 650 37,1
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 750 826 774 841 103,2 405 055 434 067 107,2 354 425 371 314 104,8 1 265 066 1 274 963 100,8
39. Létszámkeret (fő) 200 200 100,0 145 145 100,0 91 91 100,0 371 371 100,0
ezer Ft
2120 2121 2122 2123
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend (régi címkód) Otthona, Szombathely Pszichiátriai Betegek Fogyatékosok Otthona, Tordas Otthona, Vámosmikola
Otthona, Tompa
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 131 688 144 197 109,5 161 994 169 273 104,5 327 490 341 664 104,3 251 525 264 865 105,3
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 37 602 39 254 104,4 42 607 44 573 104,6 87 792 91 621 104,4 64 419 67 615 105,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 603 725 120,2 2 712 2 712 100,0 259 259 100,0 1 522 1 522 100,0
4. Dologi kiadások (áfával) 78 615 74 493 94,8 90 239 94 369 104,6 153 936 181 636 118,0 124 683 127 033 101,9
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 10 10 100,0 - 66 66 100,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 248 518 258 679 104,1 297 552 310 927 104,5 569 543 615 246 108,0 442 149 461 035 104,3
10. Intézményi beruházások (áfával) 3 849 3 849 100,0 - 5 000 5 000 100,0 6 300 6 300 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - 600 600 100,0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 3 849 3 849 100,0 0 0 - 5 600 5 600 100,0 6 300 6 300 100,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 500 500 100,0 985 985 100,0 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 8 000 8 000 100,0 - 3 000 2 695 89,8 29 000 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 8 500 8 500 100,0 985 985 100,0 3 000 2 695 89,8 29 000 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 260 867 271 028 103,9 298 537 311 912 104,5 578 143 623 541 107,9 477 449 467 335 97,9
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 103 942 106 192 102,2 97 363 101 530 104,3 214 900 242 600 112,9 202 000 206 000 102,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 156 825 164 596 105,0 200 692 209 937 104,6 362 543 380 241 104,9 275 199 261 235 94,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 410 410 100,0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 100 240 240,0 72 35 48,6 700 700 100,0 250 100 40,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 260 867 271 028 103,9 298 537 311 912 104,5 578 143 623 541 107,9 477 449 467 335 97,9
39. Létszámkeret (fő) 80 80 100,0 104 104 100,0 175 175 100,0 136 136 100,0
ezer Ft
2126 2127 2000
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Budapesti Szociálpolitikai intézmények
Címrend (régi címkód) Fogyatékosok Otthona, Zsira Módszertani Szociális Központ összesen
és Intézményei
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 119 120 121 122 123 124 125 126 127
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 327 900 343 688 104,8 947 944 1 104 509 116,5 7 373 828 7 811 654 105,9
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 89 396 93 659 104,8 255 944 298 591 116,7 1 972 749 2 078 924 105,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 469 469 100,0 - 23 274 24 722 106,2
4. Dologi kiadások (áfával) 113 015 123 175 109,0 651 814 957 972 147,0 4 780 006 5 310 870 111,1
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 636 596 93,7
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 530 780 560 991 105,7 1 855 702 2 361 072 127,2 14 150 493 15 226 766 107,6
10. Intézményi beruházások (áfával) 2 000 2 000 100,0 21 529 21 529 100,0 75 170 80 670 107,3
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 382 025 199 325 52,2
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - 6 135 5 835 95,1
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 2 000 2 000 100,0 21 529 21 529 100,0 463 330 285 830 61,7
17. Intézményi felújítások (áfával) 2 000 2 000 100,0 - 60 331 38 690 64,1
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 11 400 456 4,0 8 000 0,0 141 106 38 032 27,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 13 400 2 456 18,3 8 000 0 0,0 201 437 76 722 38,1
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 546 180 565 447 103,5 1 885 231 2 382 601 126,4 14 815 260 15 589 318 105,2
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 184 320 194 480 105,5 252 786 332 786 131,6 5 317 317 5 630 093 105,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 361 860 370 967 102,5 1 358 168 1 794 815 132,1 9 204 973 9 690 041 105,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 1 700 0 0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 220 000 230 000 104,5 225 939 235 000 104,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 50 000 25 000 50,0 50 910 25 560 50,2
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 4 277 0,0 4 277 0 0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 10 144 8 624 85,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 546 180 565 447 103,5 1 885 231 2 382 601 126,4 14 815 260 15 589 318 105,2
39. Létszámkeret (fő) 196 196 100,0 469 517 110,2 4 045 4 093 101,2
ezer Ft
3101 3102 3103 3104
Káldor Miklós Ady Endre Fővárosi Vécsey János Kollégium Terézvárosi Középfokú Kollégium
Címrend (régi címkód) Kollégium Gyakorló Kollégium (Szél utca)
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 97 689 0,0 42 184 0,0 75 351 0,0 60 762 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 27 445 0,0 10 134 0,0 19 951 0,0 16 481 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 100 0,0 234 0,0 -
4. Dologi kiadások (áfával) 88 467 0,0 15 353 0,0 51 484 0,0 36 567 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 213 601 0 0,0 67 771 0 0,0 147 020 0 0,0 113 810 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 390 0,0 - 419 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 390 0 0,0 0 0 - 419 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 19 000 0,0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 19 000 0 0,0 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 213 601 0 0,0 68 161 0 0,0 166 020 0 0,0 114 229 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 62 000 0,0 6 022 0,0 17 800 0,0 13 700 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 149 101 0,0 62 139 0,0 148 220 0,0 100 529 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 2 500 0,0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 213 601 0 0,0 68 161 0 0,0 166 020 0 0,0 114 229 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 59 0,0 23 0,0 45 0,0 36 0,0
ezer Ft
3104 01 3105 3105 02 3105 03
Fábry Zoltán Középiskolás Ferenczy Noémi Középiskolai Középiskolai Leánykollégium Varga Katalin Középiskolai
Címrend (régi címkód) Leánykollégium Kollégium (Uzsoki utca) Kollégium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 33 531 0,0 46 073 0,0 36 704 0,0 33 747 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 9 136 0,0 12 510 0,0 9 646 0,0 9 374 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 39 827 0,0 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 20 0,0 - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 42 667 0 0,0 98 430 0 0,0 46 350 0 0,0 43 121 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 375 0,0 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 375 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 42 667 0 0,0 98 805 0 0,0 46 350 0 0,0 43 121 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - 13 612 0,0 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 42 667 0,0 84 494 0,0 46 350 0,0 43 121 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 699 0,0 - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 42 667 0 0,0 98 805 0 0,0 46 350 0 0,0 43 121 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 20 0,0 26 0,0 20 0,0 20 0,0
ezer Ft
3106 3107 3108 3109
Táncsics Mihály Deák Ferenc Középiskolai Zugligeti Középiskolai Pannónia Középiskolás
Címrend (régi címkód) Tehetséggondozó Kollégium Kollégium Leánykollégium Kollégium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 212 546 0,0 109 302 0,0 15 118 0,0 96 949 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 54 196 0,0 29 574 0,0 4 363 0,0 26 181 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 0,0 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 105 465 0,0 87 045 0,0 6 150 0,0 43 895 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 000 0,0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 373 707 0 0,0 225 921 0 0,0 25 631 0 0,0 167 025 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 1 040 0,0 - 105 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 040 0 0,0 0 0 - 105 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 373 707 0 0,0 226 961 0 0,0 25 631 0 0,0 167 130 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 59 600 0,0 42 270 0,0 3 800 0,0 16 050 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 314 107 0,0 184 691 0,0 21 831 0,0 151 080 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 373 707 0 0,0 226 961 0 0,0 25 631 0 0,0 167 130 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 112 0,0 61 0,0 17 0,0 50 0,0
ezer Ft
3110 3111 3112 3113
József Attila Középiskolai Kós Károly Kollégium Czóbel Ernő Kollégium Váci Mihály Kollégium
Címrend (régi címkód) Kollégium
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 57 646 0,0 165 057 0,0 62 781 0,0 178 220 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 14 321 0,0 47 694 0,0 17 375 0,0 50 022 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 0,0 1 000 0,0 200 0,0 765 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 33 892 0,0 176 210 0,0 19 888 0,0 126 122 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 100 0,0 - 30 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 106 259 0 0,0 390 061 0 0,0 100 244 0 0,0 355 159 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 2 000 0,0 4 600 0,0 900 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 2 000 0 0,0 4 600 0 0,0 900 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 60 000 0,0 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 60 000 0 0,0 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 108 259 0 0,0 454 661 0 0,0 101 144 0 0,0 355 159 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 17 858 0,0 121 495 0,0 14 100 0,0 49 167 0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 90 401 0,0 333 166 0,0 87 044 0,0 304 663 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 1 329 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 108 259 0 0,0 454 661 0 0,0 101 144 0 0,0 355 159 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 30 0,0 92 0,0 32 0,0 89 0,0
ezer Ft
3115 3116 3117 3117 01
Gyengénlátók Általános Iskolája, Gennaro Verolino Általános Iskola, Mozgásjavító Általános Iskola, Mozgásvizsgáló Országos
Címrend (régi címkód) Egys. Gyógypedagógiai Speciális Szakiskola, Diákotthon, Szki., Egys. Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs
Módszertani Intézménye és Diákotthona és Gyermekotthon Módszertani Intézmény és Diákotthon Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 284 541 0,0 158 702 0,0 539 734 0,0 35 492 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 76 047 0,0 42 679 0,0 155 228 0,0 10 097 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 539 0,0 1 979 0,0 250 0,0 -
4. Dologi kiadások (áfával) 89 996 0,0 74 900 0,0 311 839 0,0 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 230 0,0 - 1 540 0,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 452 353 0 0,0 278 260 0 0,0 1 008 591 0 0,0 45 589 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 821 0,0 1 253 0,0 1 510 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 821 0 0,0 1 253 0 0,0 1 510 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 454 174 0 0,0 279 513 0 0,0 1 010 101 0 0,0 45 589 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 14 861 0,0 13 000 0,0 24 039 0,0 -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 438 745 0,0 266 513 0,0 986 062 0,0 45 589 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 568 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 454 174 0 0,0 279 513 0 0,0 1 010 101 0 0,0 45 589 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 140 0,0 91 0,0 275 0,0 14 0,0
ezer Ft
3118 3119 3119 01 3119 02
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és
Címrend (régi címkód) Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-
Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Módsz. Intézménye és Diákotthona pedagógiai Szolgáltató Központ pedagógiai Szolgáltató Központ
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 547 509 0,0 247 271 0,0 26 255 0,0 52 837 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 145 118 0,0 69 451 0,0 6 946 0,0 13 980 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 246 0,0 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 149 821 0,0 127 750 0,0 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 844 694 0 0,0 444 472 0 0,0 33 201 0 0,0 66 817 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 6 000 0,0 8 350 0,0 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 6 000 0 0,0 8 350 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 850 694 0 0,0 452 822 0 0,0 33 201 0 0,0 66 817 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 19 700 0,0 13 500 0,0 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 830 994 0,0 439 322 0,0 33 201 0,0 66 817 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 850 694 0 0,0 452 822 0 0,0 33 201 0 0,0 66 817 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 286 0,0 131 0,0 12 0,0 23 0,0
ezer Ft
3119 03 3120 3120 01 3120 02
Fővárosi Beszédjavító Intézet Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló
Címrend (régi címkód) Módszertani Intézmény és Óvoda Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- Szakértői és Rehab. Bizottság és
Int-e, Diákotthona és Gyermekotthona pedagógiai Szolgáltató Központ Gyógyped. Szolgáltató Központ
2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, % 2011. évi 2012. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011 eredeti
terv
előirányzat 2012/2011
1 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 93 027 0,0 529 560 0,0 34 179 0,0 51 701 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 24 373 0,0 141 567 0,0 9 066 0,0 13 712 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 3 080 0,0 - -
4. Dologi kiadások (áfával) - 159 931 0,0 - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 117 400 0 0,0 834 138 0 0,0 43 245 0 0,0 65 413 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 2 794 0,0 - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szervnek folyosított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., felhalm. tartalék - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 2 794 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - 3 450 0,0 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20)