Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet

Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 17/A. § (2) bekezdésében, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. RÉSZ

Közlekedésszervező kijelölése

1. § (1) *  A Fővárosi Önkormányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.), a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerint a Fővárosi Önkormányzat feladatainak - e rendeletben meghatározott körben és módon történő - ellátására a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot mint közlekedésszervezőt (a továbbiakban: Közlekedésszervező) jelöli ki.

(2) A Közlekedésszervező feladat-ellátására e rendelet, a vonatkozó felsőbb szintű jogszabályok és a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) előírásai alkalmazandók. A Közlekedésszervező ezek keretében és a Fővárosi Önkormányzat jelen rendeletben foglalt kijelölése alapján jár el.

(3) A Közlekedésszervező által történő feladatellátással elérni kívánt célok:

a) *  a 1370/2007/EK rendelet alkalmazását szolgáló közlekedésszervezési és közszolgáltatási rendszer létrehozása, valamint működtetése, mely integrált, a közlekedés minden ágazatáért felelős, professzionális közlekedésszervezőből és a hatékony üzemeltetőkből álló struktúrát jelent;

b) a közösségi közlekedés integrált szemléletű tervezésének és szervezésének a többi közlekedési módot is figyelembe vevő megvalósítása, egységes közlekedéspolitika kialakítását célozva;

c) a közlekedésre fordítható erőforrások összességében legkedvezőbb felhasználása, a társadalmi igényekre, a városszerkezeti adottságokra, az energiahatékonyságra, fenntarthatóságra és környezetvédelemre, valamint a biztonságra is tekintettel;

d) *  műszaki fejlesztési, szolgáltatásfejlesztési és hatékonyságjavítási célok elérése (az állami, vagy európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések esetében a finanszírozás, valamint a lebonyolítás a Kormány által jóváhagyott koncepció keretei közt történik);

e) a regionális szinten is együttműködő, integrált szolgáltatást nyújtó közösségi közlekedési rendszer kiépítésének előmozdítása és működtetése, az érintett partnerekkel együttműködve;

f) Budapest agglomerációjából érkező közlekedési terhelés csökkentése;

g) a műszaki eszközökkel, járművekkel és az infrastruktúrával kapcsolatos igények egységes szemléletű megfogalmazása és képviselete, beépítése a közszolgáltatási szerződésekbe;

h) az egységes jegyértékesítési rendszer és utastájékoztatás megvalósítása;

i) egységes szemléletű budapesti közlekedési fejlesztéspolitika és üzemeltetési rendszer kialakítása a közlekedés ágazatainak közös irányítása révén.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  menetrendi év: megegyezik a Közlekedésszervező üzleti évének időszakával;

2. kötöttpályás közlekedés: a trolibusszal, villamossal, metróval, helyi érdekű vasúttal, libegővel, siklóval és fogaskerekűvel végzett helyi közforgalmú személyszállítási tevékenység;

3. ellátásért felelős: a Fővárosi Önkormányzat;

4. belső szolgáltató: a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKV Zrt.);

5. közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely az 1370/2007/EK rendelet alkalmazásában illetékes hatóságnak minősül;

6. *  együttműködési megállapodás: a Személyszállítási tv. 5. § (3) bekezdése szerinti megállapodás.

Közlekedésszervező működésének területi határai

3. § A Közlekedésszervező e rendelet szerinti feladatainak ellátásával kapcsolatos működésének területi határa - az 5. § 2. és 3. pontjában meghatározott kivétellel - Budapest közigazgatási határa.

II. RÉSZ

A Közlekedésszervező feladatai

4. § A közlekedésszervezői feladatok ellátásának részletes szabályait, e feladatok pénzügyi és teljesítményi korlá-tait, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok számviteli elhatárolásának szabályait - e rendeletben meghatározott feltételek alapján - a Fővárosi Önkormányzat és a Közlekedésszervező közötti feladat-ellátási szerződés tartalmazza.

5. § (1) *  A Fővárosi Önkormányzat a következő feladatok ellátására jelöli ki a Közlekedésszervezőt:

1. *  a lehető legmagasabb színvonalú helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési személyszállítás megszervezése és biztosítása az utazási igények és a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével, ideértve az ún. nosztalgiajáratok rendszeres működtetését és szervezését is a Fővárosi Önkormányzat kulturális és turisztikai feladataira is tekintettel;

1/a. *  a helyi személyszállítási szolgáltatások integrált részét képező közösségi kerékpáros rendszernek a Fővárosi Önkormányzat illetékességi területén történő létrehozása és fenntartása, igénybevételi feltételeinek és díjainak megállapítása;

1/b. *  a személyszállítási közszolgáltatás részeként megvalósuló igényvezérelt személyszállítás megszervezése és biztosítása az utazási igények és a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével;

2. *  javaslattétel a helyi személyszállítási közszolgáltatás tervezési alapparamétereinek, valamint az alapellátás mértékének meghatározására a Fővárosi Közgyűlés részére; továbbá közreműködés az elővárosi személyszállítási közszolgáltatás tekintetében a közszolgáltatási paraméterek meghatározásában;

3. *  a Fővárosi Önkormányzat előzetes jóváhagyásával együttműködési megállapodás megkötése a közlekedésért felelős miniszterrel helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális vagy elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a helyi személyszállítási közszolgáltatásnak a Fővárosi Önkormányzat közigazgatási határán kívülre történő kiterjesztése, valamint a regionális vagy elővárosi személyszállítási közszolgáltatás közös működtetési feltételeinek biztosítása érdekében;

3a. *  az együttműködési megállapodásban foglalt közlekedésszervezői feladatok teljesítése, így különösen

3a.1. az elővárosi (agglomerációs) vonalakon végzett személyszállítási közszolgáltatások ellátásához szükséges elővárosi közlekedésszervezői-technológiai feladatok keretében különösen a jegy- és bérletértékesítési (ideértve e bevételek nyilvántartását is), jegy- és bérletellenőrzési, követeléskezelési és pótdíjazási, forgalomfelügyeleti és zavarelhárítási, utastájékoztatási és integrált ügyfélszolgálati, a megállapodásban meghatározott pótlási, továbbá az egységes szolgáltatás minőségi paraméterek teljesülésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, és az ezekhez szükséges megállapodások megkötése,

3a.2. a Fővárosi Önkormányzat által az elővárosi szolgáltatók részére a közigazgatási határon belül végzett közszolgáltatási tevékenységhez biztosított, a Közlekedésszervező részére átutalt Költségtérítési Hozzájárulás elővárosi szolgáltatók részére történő átadása és az ehhez szükséges megállapodások megkötése,

3a.3. a helyi közlekedési rendszerrel és helyi utazási igényekkel kapcsolatos fővárosi szempontok érvényesítéséhez szükséges egyeztetési, egyetértési feladatok ellátása, ennek részeként különösen az elővárosi vonalakon végzett közszolgáltatások közigazgatási határon belüli menetrendjének, hálózatnak, járműállománynak és a szolgáltatási teljesítménynek a módosításával kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat egyetértési jogának gyakorlása, az operatív munkacsoportban való részvétel;

4. a fővárosi tarifaközösséget karbantartó és fejlesztő megállapodások megkötése a közlekedésért felelős miniszterrel, a Fővárosi Önkormányzat előzetes jóváhagyásával;

5. * 

6. a közszolgáltatási feladatok és az azokkal összefüggő követelmények meghatározása adott területre (területrészre, hálózatra, vonalcsoportra, vonalra vagy járatra) és a szolgáltatóval szemben, ennek keretében a közösségi közlekedési hálózat és menetrend meghatározása;

7. *  a személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátására leginkább megfelelő, a legszínvonalasabb és a köz számára legkevésbé költséges szolgáltatást kínáló, az energetikai és környezeti hatások figyelembevételével legalkalmasabb szolgáltató kiválasztása a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályokban, valamint az Európai Unió vonatkozó jogi aktusaiban és hazai ágazati törvényekben meghatározott eljárások alkalmazásával;

8. a szolgáltatók személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő megbízása, tevékenységük folyamatos figyelemmel kísérése, a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése, a helyi személyszállítási közszolgáltatások közszolgáltatási szerződés szerinti ellentételezése;

9. a szolgáltatók személyszállítási közszolgáltatási tevékenységének, fejlesztéseinek, valamint fejlesztésnek nem minősülő beruházási tevékenységeinek összehangolása, koordinálása;

10. társadalmilag indokolt utazási igények kielégítését szolgáló, de üzleti alapon jövedelmezően nem biztosítható szolgáltatás esetén a szolgáltató közszolgáltatási feladatra kötelezése és az ebből származó veszteségeinek kiegyenlítése;

11. a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó menetrendi koncepciók kidolgozása, közforgalmú menetrend készítése, közzététele a személyszállítási közszolgáltatás elkülönített megjelenítésével;

12. a Személyszállítási Üzletszabályzat, valamint Díjszabás elkészítése, hatósági jóváhagyatása, valamint közzététele a feladatellátási szerződés éves mellékletének részeként;

13. az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásoknak az utazók számára - a technológiai, műszaki és költségvetési lehetőségek között - összehangolt, egységes feltételek mellett hozzáférhető szolgáltatási rendszer kialakításában való közreműködés;

14. az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése, valamint az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott éves összevont jelentés elkészítése a társaság felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási tevékenységről a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Fővárosi Önkormányzat részére;

15. a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló miniszteri rendelet szerinti eljárásokban való részvétel;

16. a helyi vasúti pályák, valamint a helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás fejlesztése;

17. javaslattétel a személyszállítási közszolgáltatások díjainak, a pótdíjaknak és a díjalkalmazási feltételeknek, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeknek szerződés keretében történő megállapítására a Fővárosi Közgyűlés részére;

18. a közlekedési szolgáltatók által sztrájk esetére a Közlekedésszervező iránymutatása mellett kidolgozott, a még elégséges szolgáltatásokra vonatkozó menetrendtervezet jóváhagyása;

19. az utasok számára elektronikus formában egységesen megismerhető közszolgáltatási menetrend és elektronikus utazásszervező működtetésére és fejlesztésére vonatkozó koncepció készítése és annak végrehajtása;

20. az előre tervezett utastájékoztatás megvalósítása és a szolgáltatók tájékoztatási feladatainak elrendelése, a rendkívüli utastájékoztatási feladatok végrehajtása és a szolgáltatók kötelezése a szükséges tájékoztatási feladatok ellátására;

21. a menetrend megtartását kizáró esemény esetén a tömegközlekedési forgalmi rend meghatározása, menetrendi és utastájékoztatási intézkedések megtétele, az intézkedések rendjének meghatározása, ennek keretében az előre látható ideiglenes tömegközlekedési forgalmi változások elrendelése, rendkívüli és előre nem tervezhető esetekben a tömegközlekedési forgalmi rend meghatározása, továbbá a szolgáltatók kötelezése a rendkívüli tömegközlekedési forgalmi rend és menetrend betartására;

22. a helyi személyszállítást végző, valamint a helyi vasúti pályahálózatot működtető vasúti társaság számára a megrendelt közszolgáltatás teljesítése során jelentkező zavarok elhárítása és rendkívüli igények teljesítése céljából az operatív lebonyolítás módjának, az alkalmazandó intézkedések meghatározása az e rendelet 9. §-ában meghatározottak szerint;

23. *  a jegy- és bérletértékesítés, a jegy- és bérletellenőrzés, valamint a bevételek beszedése, ideértve az ezekhez szorosan kapcsolódó, jogszabályban előírt feladatokat is;

24. *  a szociálpolitikai menetdíj-támogatás igénylése (az elővárosi vonalak esetében kizárólag a közigazgatási határon belüli szakaszt érintően);

25. a személyszállítási tv. 33. § (7)-(8) bekezdéseiben meghatározott, támogatás igénybevételére nem jogosító jegy- és bérleteladások darabszám, érték és kedvezményes díjtípus szerint a támogatásra jogosító jegy- és bérleteladásoktól elkülönítve történő nyilvántartása;

26. * 

27. sztrájk és rendkívüli akadályoztatás esetére a jegyek és bérletek kölcsönös elfogadását érintő együttműködés általános kereteit meghatározó megállapodás megkötése a Fővárosi Önkormányzat előzetes jóváhagyásával más ellátásért felelősökkel, továbbá saját működési körében a Közlekedésszervezővel közvetlen szerződéses viszonyban nem álló közszolgáltatókkal;

28. a bevételek és kiadások jogszabályoknak megfelelő nyilvántartása, a kötelező és az önként vállalt feladatok számviteli elhatárolás szabályainak rögzítése, belső számvitelében elkülönített nyilvántartás vezetése a feladatellátási szerződéshez kapcsolódó eszközökről és forrásokról, bevételekről és ráfordításokról a számvitelről szóló törvénynek megfelelően;

29. *  javaslattétel az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti szolgáltatóra vonatkozó járati engedély kiadásának feltételeit szabályozó fővárosi önkormányzati rendelet tartalmára, továbbá az ilyen tárgyú fővárosi önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzése;

30. helyi közforgalmú vasúti társaság alapítása, a Fővárosi Önkormányzat előzetes jóváhagyásával;

31. helyi közforgalmú autóbusz- és trolibusz-megállóhelyek és -állomások üzemeltetése, továbbá a Személyszállítási tv. 3. § (1)-(2) bekezdése alapján az együttműködési kötelezettség teljesítése;

32. a fővárosi személyszállítási közszolgáltatás és az elővárosi személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító egységes jegy- és bérletrendszer kialakítása az érintett ellátási felelősökkel együttműködve, majd a kialakítást követően a rendszer bevezetése és működtetése;

33. *  elektronikus alapú jegy- és bérletértékesítési és ellenőrzési rendszer kialakításához szükséges előkészítő feladatok ellátása, kialakítása, működtetése és fejlesztése;

34. javaslattétel Budapest közlekedésfejlesztési koncepciójára, a mindenkori költségvetési és támogatási lehetőségek figyelembevételével, és a műszaki szükségszerűségekre és a környezeti, közlekedéspolitikai célokra tekintettel a megvalósítandó fejlesztések, beruházások prioritására, az elfogadott koncepció végrehajtása;

35. az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek fokozatos megteremtése és megkövetelése a közforgalmú menetrend alapján végzett személyszállításban részt vevő járműveken, továbbá a pályaudvarokon, az állomás és a megállóhely személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló részében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok esetében a Közlekedésszervező a feladat-ellátási szerződésben meghatározottak szerint közreműködőt vonhat be.

A Közlekedésszervező egyéb feladatai, valamint önként vállalt feladatai

6. § (1) *  A Közlekedésszervező a Fővárosi Önkormányzattal megkötött, feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján a keretmegállapodásban és e rendeletben meghatározott közlekedésszervezésen túl integrált közlekedésszervezőként

a) a közútkezeléshez kapcsolódóan:

aa) stratégiai közútkezelési feladatokat,

ab) a stratégiai közútkezelői feladatok részét képező egyes fejlesztési és felújítási feladatokat, és

b) a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódóan:

ba) személytaxi-szolgáltatást nyújtó gépjárművek megfelelőségének előzetes vizsgálatát és igazolás kiadását,

bb) személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működési feltételeinek előzetes vizsgálatát és igazolás kiadását,

bc) a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a szolgáltatást közvetítő szolgálat tevékenységének ellenőrzését,

bd) az üzemeltetés körébe tartozó feladatok kivételével a taxiállomások használatával kapcsolatos szabályok betartásához fűződő ellenőrzési feladatokat, továbbá

c) integrált közlekedésirányítási szervezetként egyéb közlekedési feladatokat

is ellát.

(2) A Közlekedésszervező az 5. §-ban és az (1) bekezdésben foglalt feladatain túl további önként vállalt feladatokat is elláthat, megállapodásokat köthet, amennyiben azok Budapest közlekedési rendszerének fejlesztését, Budapest környezeti és közlekedési célkitűzéseinek teljesülését, a szolgáltatási színvonal javulását, a költséghatékonyság növelését, különösen a Közlekedésszervező irányítása alá tartozó gazdálkodó szervezetek körén belüli hatékonyabb, egységes feladatellátást célozzák. Ezen feladatok ellátása a Közlekedésszervező forrásigényét nem növelheti.

A feladat-ellátási szerződés tartalma

7. § (1) A 4. § szerinti feladat-ellátási szerződés - a (2)-(14) bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével - 15 évre szól.

(2) A feladat-ellátási szerződésben az ellátásért felelős 8 éves, vagy ha ennél kevesebb év van hátra a szerződés lejártáig, akkor a szerződés lejártáig terjedő tervezési időszakokra gördülő tervezéssel meghatározza a Közlekedésszervező által biztosítandó helyi közösségi közlekedési szolgáltatással szemben támasztott fő mennyiségi és minőségi követelményeket.

(3) A (2) bekezdés szerinti mennyiségi és minőségi követelmények, indikátorok:

a) a teljes hasznos személyszállítási férőhely-kilométer teljesítmény;

b) az a) pont szerinti teljesítményen belül a kötöttpályás közlekedés minimális aránya;

c) utaselégedettségi index;

d) a közösségi közlekedés járművei által okozott maximális környezetszennyezés, a kibocsátott káros anyagok mennyiségéből képzett mutatószám;

e) a közösségi közlekedés baleseti és biztonsági statisztikai adataiból képzett mutatószám;

f) a közösségi közlekedési szolgáltatást jogosulatlanul igénybe vevők statisztikai aránya;

g) Budapest területén a közösségi közlekedés összes közlekedési módhoz képest mért részaránya;

h) az akadálymentesen hozzáférhető szolgáltatások arányát mutató index.

(4) *  A feladatellátási szerződésben az ellátásért felelős a (3) bekezdés a) pontja szerinti teljes hasznos személyszállítási férőhely-kilométer teljesítményt rendeli meg és hatalmazza fel ezzel összhangban a Közlekedésszervezőt a szolgáltatókkal történő, közszolgáltatási szerződések megkötésére legfeljebb 8 éves időtartamra, valamint ezen időtartamnak az 1370/2007/EK rendelet 4. cikk (4) bekezdés szerinti legfeljebb 50%-kal történő meghosszabbítására. A (3) bekezdés a) pontja szerinti teljes hasznos személyszállítási férőhely-kilométer az 1370/2007/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdésének i) pontja szerinti paraméternek minősül.

(5) A Közlekedésszervező által a (4) bekezdés szerint megrendelt közszolgáltatások ellentételezéséhez és a Közlekedésszervező működéséhez szükséges, jegy- és bérletbevételekből és egyéb bevételekből nem biztosított forrásokat az ellátásért felelős a feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja.

(6) Az (5) bekezdés szerinti forrásátadást a feladat-ellátási szerződés éves melléklete szabályozza, e rendelet 12. §-a szerint.

(7) A (3) bekezdés a) pontjában foglalt indikátor az éves mellékletekben legfeljebb 5%-kal térhet el a szerződésben az adott évre vonatkozóan megállapított mértéktől.

(8) A (3) bekezdés b) pont szerinti indikátor az éves mellékletekben nem módosítható.

(9) A (3) bekezdés c)-h) pontjaiban foglalt indikátorok gördülő tervezéssel történő felülvizsgálatára évente, az éves melléklet elfogadása keretében kerül sor.

(10) A Közlekedésszervező köteles évente legkésőbb december 31-ig független szakmai szervezet bevonásával elkészíttetni a (3) bekezdés c) pontja szerinti vizsgálatot, legalább 1000, legfeljebb 3000 fős reprezentatív mintán. A vizsgálatnak a különböző szolgáltatók és a Közlekedésszervező feladatkörébe tartozó szolgáltatásokra, feladatokra is ki kell terjednie.

(11) A Közlekedésszervező köteles évente legkésőbb december 31-ig független szakmai szervezet bevonásával elkészíttetni a (3) bekezdés g) pontja szerinti vizsgálatot, legalább 1000, legfeljebb 3000 fős reprezentatív mintán. A vizsgálatnak Budapest területén különböző közlekedési módok használati arányainak megoszlására kell kiterjednie.

(12) A mérések dokumentumait a Közlekedésszervező a feladat-ellátási szerződés lejártát követő 5 évig köteles megőrizni.

(13) Az 5. § (1) bekezdés 2. és 3. pontja szerinti feladatok keretében a miniszterrel, más önkormányzatokkal kötött szerződések teljesítése a feladat-ellátási szerződés éves mellékletében a (3) bekezdés a)-b) pontja szerinti mutatók számításánál - elkülönítetten is kimutatva - figyelembe veendő, a többi mutatót azonban csak Budapest közigazgatási területére vonatkozóan kell számítani.

(14) A feladat-ellátási szerződésben rendelkezni kell az ellátásért felelős (5) bekezdés szerinti forrásbiztosításának késedelmes teljesítése esetén követendő eljárásról.

8. § (1) A Közlekedésszervező az ellátásért felelőssel kötött feladat-ellátási szerződése és az abban foglalt indikátorok alapján, a vonatkozó jogszabályok betartásával a helyi közösségi közlekedési szolgáltatásokra közszolgáltatási szerződést köt.

(2) A helyi közösségi közlekedési szolgáltatásokra a közszolgáltatási szerződéseket a Közlekedésszervezőnek olyan tartalommal kell megkötnie, hogy a 7. § (3) bekezdés szerinti mennyiségi és minőségi mutatók teljesülése biztosított legyen, azok minél magasabb színvonalú teljesülésére a szolgáltatók ösztönzöttek legyenek.

(3) Arra az esetre, ha a mennyiségi és minőségi mutatók nem vagy nem szerződésszerűen teljesülnek, a Közlekedésszervező köteles gondoskodni a közszolgáltatási szerződésben a megfelelő szankciók kikötéséről szükség esetén azok érvényesítéséről.

A Közlekedésszervező döntési jogkörei

9. § (1) A Közlekedésszervező döntési jogkörei különösen:

a) *  a 7. § (3) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése által meghatározott kereten belül a járatok Személyszállítási tv. 2. § 23. pontja, valamint a Vtv. 2. § (5) bekezdés 13. pontja szerinti menetrendjének meghatározása, a szállítási teljesítmények ágazatok közötti allokációja;

b) a 7. § (3) bekezdés által meghatározott keretek között az alapvető szolgáltatási jellemzők meghatározása, minőségi paraméterek és minimumkövetelmények beállítása, minőségi és hatékonysági ösztönző rendszerek kialakítása;

c) a járműparkkal és az infrastruktúrával kapcsolatos egységes műszaki és szolgáltatási elvárásrendszer kidolgozása, a műszaki szolgáltatási szintek meghatározása;

d) belső szolgáltató kijelölése esetén az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (2) bekezdése szerinti ellenőrzési és irányítási jogkörök gyakorlása,

e) belső szolgáltató kijelölése esetén az általa végzett személyszállítási tevékenység alvállalkozásba adására vonatkozóan megkötendő szerződések esetében egyetértési jog gyakorlása.

(2) A Közlekedésszervező (1) bekezdés szerinti jogköreit írásban, önállóan, a költséghatékonyságot, a forgalombiztonságot és a közlekedéspolitikai célkitűzéseket szem előtt tartva gyakorolja.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti döntési jogkör gyakorlása során az érintettek előzetes tájékoztatása és véleményük kikérése a Közlekedésszervező feladata. Végleges hálózatmódosulás esetén, vagy az adott viszonylat kapacitását lényegesen befolyásoló menetrendi változás esetén a Közlekedésszervező köteles kikérni az érintettek véleményét oly módon, hogy a módosításra vonatkozó javaslatát 60 nappal a tervezett bevezetés előtt elkészíti és közzéteszi honlapján legalább 14 napig tartó véleményezés céljából.

(4) Bármely, a fővárosi közösségi közlekedési szolgáltatásokkal érintett önkormányzat erre vonatkozó írásos kérése esetén, a területét érintő javaslatokat a (3) bekezdés szerinti közzététellel egyidejűleg írásban is meg kell számukra küldeni a 14 napos határidő végéig történő véleményezés céljából.

(5) A Közlekedésszervező a véleményezési időszak lezárását követően a véleményeket értékelve dönt a módosítások bevezetésről. A bevezetéséről szóló döntést legalább 30 nappal a bevezetés napját megelőzően kell meghozni és közzétenni. A közzététel a Közlekedésszervező honlapján történik.

(6) A Közlekedésszervező köteles olyan rendszert kialakítani, melynek segítségével bárki az általa meghatározott járatok esetében értesítést kérhet a véleményezésre bocsátott, továbbá a bevezetésre kerülő forgalmi változásokról.

(7) A véleményezési eljárást elhagyni vagy a határidőket csökkenteni csak akkor lehet, ha azt rendkívüli helyzet, ideiglenes forgalmi változás vagy előre nem tervezhető esemény indokolja. A Közlekedésszervező az erre vonatkozó indoklását köteles közzétenni honlapján.

Helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás teljesítése során keletkező zavarok elhárítása és a rendkívüli igények teljesítése

10. § (1) A Közlekedésszervező a helyi személyszállítást végző, valamint a helyi vasúti pályahálózatot működtető vasúti társaság számára a megrendelt közszolgáltatás teljesítése során jelentkező zavarok elhárítása és rendkívüli igények teljesítése céljából az operatív lebonyolítás módját, az alkalmazandó intézkedéseket a jogszabályi keretek között meghatározhatja. A Közlekedésszervező ezen rendelkezéseinek végrehajtását a vasúti társaság csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a rendelkezés az emberi életet, egészséget vagy a vasútüzem biztonságát sérti vagy veszélyezteti.

(2) A Közlekedésszervező az (1) bekezdés szerinti tevékenységét elsődlegesen a 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól történő eltérések esetén végzi abból a célból, hogy a forgalom folyamatossága biztosított legyen, a zavarok által okozott késedelmek, kényelmetlenségek, és a forgalmi fennakadások mértéke az utasok sérelme a legszükségesebb mértékre korlátozható legyen. A Közlekedésszervező ezen feladatának ellátása során a zavarokról történő tájékoztatásról is köteles gondoskodni, szükség esetén a vasúti társaság munkavállalói számára is tájékoztatási kötelezettség előírásával.

(3) A Közlekedésszervező a tömegközlekedési forgalomirányítási feladatok ellátására folyamatos szolgálatot köteles biztosítani, mely kellő felkészültséggel és képesítéssel rendelkezik a vasúti társaság által ellátott szolgáltatások folyamatos felügyeletére.

(4) A Közlekedésszervező utasítás adására jogosult munkavállalóinak körét, az utasításadás módját és az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásának részletes szabályait a Közlekedésszervező és a vasúti társaság közötti közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell.

(5) Az egységes fővárosi forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer érdekében a közszolgáltatók számára az utasítások adására és a járművek követésére szolgáló kommunikációs eszközöket és alapinfrastruktúrát a Közlekedésszervező köteles biztosítani.

Az ellátásért felelős és a Közlekedésszervező megosztott döntési jogkörei

11. § (1) A Közlekedésszervező feladatait - a (2)-(5) bekezdésekben meghatározott kivételekkel - önállóan látja el.

(2) *  A Közlekedésszervező által alkalmazott személyszállítási közszolgáltatások díjait, pótdíjakat, és a díjalkalmazási feltételeket, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket a feladatellátási szerződés melléklete tartalmazza. A megállapított díjak, feltételek és jogkövetkezmények legkorábban a szerződésmódosítás aláírását követő 35. naptól alkalmazhatóak és legkésőbb a bevezetést megelőző 30. napon a közlekedésszervező a honlapján köteles közzétenni. E határidők alkalmazása mellőzhető, ha a díjak, pótdíjak, és a díjalkalmazási feltételek, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények változását új szolgáltatás bevezetése indokolja, vagy a változás az utasok számára előnyös.

(3) A Közlekedésszervező a viteldíjakra vonatkozó árkorrekcióval, tarifarendszer-ésszerűsítésével kapcsolatban javaslatot tesz az ellátásért felelős részére. A Közlekedésszervező évente, üzleti tervének benyújtásakor értékeli az alkalmazott tarifarendszert és javaslatot tesz annak esetlegesen szükséges módosítására.

(4) *  Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltató tevékenységét, a Személyszállítási tv. 49. § (3) bekezdés c) pontja szerinti külön rendeletben foglaltak és a kiadott járati engedélyekben foglaltak betartását a Közlekedésszervező ellenőrzi. Az ellenőrzés során tapasztaltakat a Közlekedésszervező jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy példányát a Fővárosi Önkormányzat részére a jegyzőkönyv felvéte-lét követő 15 napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából átad. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a Közlekedésszervező írásba foglalt álláspontját is.

A közlekedésszervező részére átadott feladatok finanszírozása

12. § (1) A Fővárosi Önkormányzat az átadott feladatok ellátásához szükséges forrásokat a feladat-ellátási szerződés szerint, a 7. § (4) bekezdésében megjelölt, az 1370/2007/EK rendelet szerinti paraméter alapján bocsátja a Közlekedésszervező rendelkezésére. A forrásba beletartoznak a közszolgáltatások ellentételezéséhez és a Közlekedésszervező működéséhez szükséges, jegy- és bérletbevételekből, továbbá egyéb bevételekből nem biztosított források is. Az átadott feladatok pénzügyi és teljesítménykorlátait, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok számviteli elkülönítésének szabályait a feladat-ellátási szerződés tartalmazza.

(2) A 7. § (7) bekezdése szerinti éves melléklet a feladat-ellátási szerződés szerint határozza meg az adott naptári évre vonatkozóan, menetrendi időszakonként a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti férőhely-kilométer volument és a b)-h) pontok szerinti további minőségi és mennyiségi mutatók által meghatározott szolgáltatási szintet, valamint az ezek teljesítéséhez szükséges forrásátadás mértékét. A forrásátadás mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti értéket.

(3) *  Az éves mellékletet az ellátásért felelős és a Közlekedésszervező legkésőbb tárgyév május 31-ig, a Közlekedésszervező adott naptári évre szóló üzleti tervével egyidejűleg fogadja el, a feladatellátási szerződésben meghatározott részletszabályoknak megfelelően.

(4) A Közlekedésszervező előzetes üzleti tervét - amely előzetes mérlegét, eredménytervét és főbb gazdálkodási és tevékenységi adatait tartalmazza - tárgyévet megelőző év november 15-ig nyújtja be a Fővárosi Önkormányzat részére. Az előzetes üzleti terv a következő évi költségvetési koncepció készítésének alapjául szolgál.

(5) *  A költségvetési rendelet elfogadását követően a Közlekedésszervező tárgyév március 15-ig benyújtja az adott évre vonatkozó javaslatát és üzleti tervét, valamint javaslatát a feladat-ellátási szerződés éves mellékletére vonatkozóan.

(6) A Közlekedésszervező számára a források átadása az éves melléklet alapján, havonta előfinanszírozással történik. Az átvett forrásokkal a Közlekedésszervező ágazati, valamint kiadás és bevétel szerinti megosztásban, negyedévente elszámol, a feladat-ellátási szerződés szerinti ütemezésben és tartalommal.

(7) A Közlekedésszervező a közszolgáltatási szerződések nem megfelelő teljesítése miatt érvényesített követeléseit, az így elért megtakarításokat a 7. § (3) bekezdés szerinti minőségi mutatók javítására, azok teljesülését ösztönző intézkedésekre fordítja. Az így keletkezett többletforrásokról a Közlekedésszervező a Fővárosi Önkormányzat számára a feladat-ellátási szerződésben meghatározottak szerint évente beszámol.

(8) A feladat-ellátási szerződésben ki kell kötni, hogy a Közlekedésszervező az 5. § (1) bekezdés 2. és 3. pontja szerinti megállapodásokat csak a Fővárosi Önkormányzat előzetes jóváhagyásával kötheti meg.

(9) A Közlekedésszervező az 5. § (1) bekezdés 2., 3. és 21. pontja szerinti megállapodásokból befolyó, valamint a 12. § (7) bekezdés szerinti bevételeit forrásigényének számítása során figyelembe kell venni.

A Közlekedésszervező szakmai felügyelete

13. § (1) A Közlekedésszervező tevékenységét a Fővárosi Önkormányzat felügyeli, a Közlekedésszervező e rendelet szerinti körben hozott döntéseit a Fővárosi Önkormányzat megváltoztathatja vagy megsemmisítheti. A Fővárosi Önkormányzat a szakmai felügyelet körében legalább évente egy alkalommal értékeli a Közlekedésszervező tevékenységét és a következő időszakra tervezett stratégiai intézkedéseit.

(2) A Fővárosi Önkormányzat a szakmai felügyelet körében jogosult és köteles a Közlekedésszervező által az egyes feladatokhoz kapcsolódóan érvényesíteni kívánt költségek indokoltságát, megalapozottságát megvizsgálni, észrevételt tenni, külső szakértő vagy könyvvizsgáló bevonásával vizsgálatot folytatni.

(3) A Közlekedésszervező feletti szakmai felügyelet gyakorlásának érdekében a Közlekedésszervező

a) bármely közszolgáltatási szerződés megszüntetése;

b) a tömegközlekedési hálózat 60 napot meghaladó időtartamú módosítása;

c) járat megszüntetése, új járat indítása;

d) a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntési jogkör gyakorlása;

e) egységes jegy- és bérletrendszer bevezetése körében; továbbá

f) a feladat-ellátási szerződésben megjelölt további körben

a tervezett döntéseiről azok meghozatalát legalább 60 nappal megelőzően tájékoztatja a Fővárosi Önkormányzatot. A tájékoztatásnak a döntést megalapozó minden lényeges körülményre ki kell terjednie.

(4) A Fővárosi Önkormányzat a tervezett döntéssel kapcsolatos álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja a Közlekedésszervezőt.

(5) Ha a Fővárosi Önkormányzat a tervezett döntéssel nem ért egyet, egyeztetést kell tartani. Az egyeztetést a tervezett döntés, intézkedés meghozatalát legalább három munkanappal megelőzően le kell zárni.

(6) Ha az (5) bekezdés szerinti egyeztetés nem vezet eredményre, a (3) bekezdés szerinti döntést a Közlekedésszervező nem hozhatja meg.

(7) Ha a döntés jellege előreláthatólag nem teszi lehetővé a (3)-(5) bekezdések szerinti határidők betartását, a Közlekedésszervező a tervezett döntésről - az eset összes körülményei alapján megállapított határidő tűzésével - tájékoztatja a Fővárosi Önkormányzatot. A tájékoztatásnak a döntés sürgősségére vonatkozó indokolást is tartalmaznia kell. Ha a Fővárosi Önkormányzat a kitűzött határidőn belül nem tájékoztatja a Közlekedésszervezőt a tervezett döntéssel kapcsolatos álláspontjáról, úgy a Közlekedésszervező önállóan dönt, és tájékoztatja a Fővárosi Önkormányzatot döntéséről és a megtett intézkedésekről. A Fővárosi Önkormányzat ezekben az esetekben a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti.

(8) A feladat-ellátási szerződésben meghatározott, azonnali intézkedést igénylő esetekben a Közlekedésszervező soron kívül, önállóan dönt és döntéséről utólag tájékoztatja a Fővárosi Önkormányzatot. A Fővárosi Önkormányzat ezekben az esetekben a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti.

A Közlekedésszervező kötelezettségei, a területileg érintett ellátásért felelősökkel és a közszolgáltatókkal történő együttműködés keretei

14. § (1) *  A Közlekedésszervező a feladatok ellátása során köteles együttműködni a Fővárosi Önkormányzattal és a közlekedésért felelős miniszterrel, az elővárosi szolgáltatókkal, továbbá a helyi személyszállítással érintett utak tulajdonosaival, kezelőivel.

(2) A Közlekedésszervező köteles a közszolgáltatási szerződést odaítélésekor a vonatkozó ágazati jogszabályoknak megfelelően eljárni.

(3) Amennyiben a Közlekedésszervező nem belső szolgáltatót bíz meg egyes közszolgáltatásokkal, akkor a megfelelő ágazati jogszabály szerint lefolytatandó versenyben elérhető összességében legkedvezőbb ajánlat szerint köteles szerződést kötni.

(4) Amennyiben a Közlekedésszervező belső szolgáltatót bíz meg egyes közszolgáltatásokkal, akkor annak költségeit, működését teljes körűen, az üzleti tervezéstől a költségekkel való elszámolásig köteles nyomon követni, felügyelni, ellenőrizni, költségeinek megalapozottságát vizsgálni.

(5) A Közlekedésszervező jogosult és köteles a belső szolgáltató által érvényesíteni kívánt költségek indokoltságát, megalapozottságát megvizsgálni, szükség esetén megkérdőjelezni, külső szakértő vagy könyvvizsgáló bevonásával vizsgálatot folytatni.

(6) A Közlekedésszervező köteles az általa megrendelt szolgáltatások mennyiségét és minőségi színvonalát rendszeresen ellenőrizni. A Közlekedésszervező jogosult a szolgáltatók tevékenységét nyílt és rejtett úton, illetve próbahasználat útján is ellenőrizni. A Közlekedésszervező a szolgáltató alkalmazottjának szabályszegő magatartása esetén jogosult a szolgáltatónál a közszolgáltatási szerződésben meghatározott munkáltatói intézkedést kezdeményezni.

(6a) *  Az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a Közlekedésszervező az elővárosi szolgáltatások minőségi és mennyiségi színvonalát rendszeresen ellenőrzi, a szolgáltatók tevékenységét nyílt és rejtett úton, illetve próbahasználat útján is ellenőrzi.

(7) A Közlekedésszervező köteles a folyamatos és fenntartható működés feltételeit a közszolgáltatási szerződésekben megfelelő gazdálkodási paraméterek útján biztosítani.

(8) *  Kötöttpályás szolgáltatás két hónapot meghaladó időtartamú autóbusszal történő pótlása esetén a Közlekedésszervező köteles járati engedélyt kérni a főpolgármestertől.

15. § (1) A Közlekedésszervező tevékenysége során az e rendelet szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni.

(2) A Közlekedésszervezőnek a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell

a) az átvett feladatok ellátásához szükséges ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó személyzettel,

b) az átvett feladatok ellátásához szükséges nyilvántartási rendszerrel,

c) a feladatok ellátásához szükséges képzettséggel rendelkező, megfelelő létszámú szakember-állománnyal.

(3) A Közlekedésszervező köteles az általa ellátott feladatok ellátásában érintett hatóságokkal együttműködni és a rendelkezésére álló adatokat a hatóságoknak átadni.

(4) A Közlekedésszervező az e rendelet szerinti feladatait a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti kizárólagos jog alapján látja el.

III. RÉSZ

Záró rendelkezések

Hatálybaléptető rendelkezések

16. § (1) E rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - 2012. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 11. § (2) bekezdése 2012. április 2-án lép hatályba.

(3) A 7. § (6) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések

17. § (1) Belső szolgáltató kiválasztása esetén a Közlekedésszervező 2013. február 15-ig köteles költség-felülvizsgálati módszertant kidolgozni.

(2) *  A 7. § (3) bekezdés c), e), f) és h) pontjaiban felsorolt indikátorok számítási módszertanának kidolgozásáról és a bázisadatok felméréséről 2012. december 31-ig, a d) pontban megjelölt mutatószám számítási módszertanának kidolgozásáról és a bázisadatok felméréséről 2013. december 31-ig, a g) pontban megjelölt részarány számítási módszertanának kidolgozásáról és a bázisadatok felméréséről pedig 2013. június 30-ig gondoskodik a Közlekedésszervező.

(3) A 7. § (10) bekezdés szerinti vizsgálatot a Közlekedésszervező első alkalommal 2012. december 31-ig köteles elvégeztetni a szolgáltatási kör egészére kiterjedően, és e vizsgálat eredményeként kell kialakítani a 2013-tól alkalmazandó, a nyolc éves tervezést megalapozó indikátorokat.

(4) A 7. § (11) bekezdés szerinti vizsgálatot a Közlekedésszervező első alkalommal 2012. december 31-ig köteles elvégeztetni a közlekedési ágazatok összességére kiterjedően, és e vizsgálat eredményeként kell kialakítani a 2013-tól alkalmazandó, a nyolc éves tervezést megalapozó indikátorokat.

(5) A 12. § (3) bekezdésében foglaltakat először a 2013. évi üzleti terv benyújtásakor kell alkalmazni.

(6) A 13. § (2) bekezdés szerinti éves melléklet a feladat-ellátási szerződés megkötésének évében 2012. május 1. és 2013. augusztus 31. közötti időszakra határozza meg a férőhely-kilométer és a további minőségi és mennyiségi mutatók által leírt szolgáltatási szintet.

(7) E rendelet alkalmazása során a Közlekedésszervező e rendelet szerinti feladat-ellátás keretében végzett tevékenysége

a) *  az 5. § 15., 16., 17., 20., 21., 23., 24., 28. és 31. pontjai szerinti feladatok tekintetében a BKV Zrt. által korábban (e rendelet hatálybalépése előtt) végzett ugyanezen tevékenység, míg

b) az e rendeletben szereplő egyéb feladatok tekintetében pedig a Fővárosi Önkormányzat által korábban (e rendelet hatálybalépése előtt) végzett ugyanezen tevékenység

jogutódjának tekintendő.

(8) A BKV Zrt. által 2012. április 30-ig kibocsátott jegyek és bérletek e rendelet hatálybalépését követő elfogadásának szabályait a feladat-ellátási (közszolgáltatási) szerződés tartalmazza. A BKV Zrt. és a Közlekedésszervező - a feladat-ellátási (közszolgáltatási) szerződésben foglaltaknak megfelelően - egymással elszámolnak.

Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések

18. § (1)-(3) * 

(4) E § (1)-(3) bekezdései 2012. április 2-án hatályukat vesztik.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére