31/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2010. november 24-ei ülésén megalkotta a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ), mely 2011. január 1-jén lépett hatályba.

Az elmúlt több mint egy év jelentős jogszabályváltozásaira tekintettel a Főpolgármesteri Hivatalban - a többi más fővárosi közgyűlési rendelet mellett - megtörtént az SZMSZ és mellékleteinek a felülvizsgálata is. Ennek eredményeképpen szükséges az SZMSZ módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a jegyző által írásban kijelölt, a kormányrendeletben meghatározott végzettséggel rendelkező személy lehet jogosult.

A 2. §-hoz

A javaslat pontosítja az SZMSZ azon szabályát, mely arra vonatkozóan tartalmaz szabályokat, hogy az állandó tanácskozási joggal kötelezően meghívottak részére valamennyi közgyűlési előterjesztést meg kell küldeni. A módosítás rögzíti, hogy a zárt ülés anyaga az állandóan meghívottak részére nem kerül megküldésre.

A 3. §-hoz

Az Országgyűlés megalkotta a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt, mely a „nemzeti és etnikai kisebbségek” megnevezését „nemzetiségi”-re változtatta. Az új nemzetiségi törvény a nemzetiségi önkormányzatok működésének biztosításával kapcsolatos helyi önkormányzati feladatok tekintetében is változást hozott, melyek a módosítási javaslatban kerültek megjelenítésre.

A 4. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint kötelezettséget írásban felhatalmazott személy vállalhat.

Az 5. §-hoz

A javaslat a főjegyző feletti egyéb munkáltatói jog gyakorlását rögzíti.

A 6. §-hoz

A Fővárosi Közterület-felügyelet elnevezése megváltozott Budapest Főváros Közterület-felügyeletre, melynek átvezetése szükségessé vált.

A 7. §-hoz

A Közgyűlés által egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott hatásköröket az „Önkormányzati rendeletekben átruházott hatáskörök jegyzéke” naprakészen tartása érdekében célszerű azokat kiemelni az SZMSZ-ből és a Budapest.hu portálon megjelentetni.

A 8. §-hoz

Az önkormányzati rendelet és a normatív határozat kihirdetésének szabályait tartalmazza.

A 9. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés 2001 novemberében fogadta el a Budapesti Információ-gazdálkodási Programot. A feladatok végrehajtása 2009. év végéig befejeződött, és az ennek pénzügyi fedezetét biztosító forrás megszűnt, ezért indokolt a Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzékéből az ezzel kapcsolatos feladatokat hatályon kívül helyezni. Szükséges továbbá hatályon kívül helyezni az elektronikus egészségbiztosítási kártya bevezetésével kapcsolatos önként vállalt feladatot.

A 10. §-hoz

E szakasz tartalmazza a normatív határozatok és nem normatív határozatok megjelölésének, kihirdetésének szabályait.

A 11. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés új rendeletet alkotott Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról. Ennek megfelelően szükségessé vált a jogszabályi hivatkozás megváltoztatása.

A 12. §-hoz

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény a „nemzeti és etnikai kisebbségek” megnevezését „nemzetiségi”-re változtatta. Ez teszi szükségessé a Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság nevének megváltoztatását Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottságra.

A 13. § és 15. §-okhoz

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2011. évi módosításának eredményeképpen az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás biztosítása nem a Fővárosi Önkormányzat feladata, ezért az egészségüggyel kapcsolatos átruházott hatáskörök hatályon kívül helyezése is indokolttá vált. A hatályos joganyagot áttekintve további pontosítások váltak szükségessé, melyeket a hatásköröket megállapító korábbi jogszabályok hatályon kívül helyezése melletti új jogszabályok megalkotása indokolnak egyrészt a jogszabályi hivatkozások megváltoztatásával, másrészt egyes hatásköröket érintően.

A 14. §-hoz

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény megszüntette a Budapesti Regionális Fejlesztési Tanácsot. Ezért indokolt az Agglomerációs tanácsnok azon feladatkörét hatályon kívül helyezni, mely szerint részt vesz a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács (BAFT) Ellenőrzési és Monitoring Bizottságának munkájában.

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá való átalakulása érintette a Fővárosi Tűzoltóságot is. Ez tette szükségessé a Közbiztonsági tanácsnok ezzel kapcsolatos feladatainak hatályon kívül helyezését.

Megváltozott a Fővárosi Közterület-felügyelet elnevezése Budapest Főváros Közterület-felügyeletre, melynek átvezetése szükségessé vált.

A 16. §-hoz

A rendelet hatályba léptetéséről és deregulációjáról gondoskodik.

A 17. §-hoz

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény a „nemzeti és etnikai kisebbségek” megnevezését „nemzetiségi”-re változtatta. Ez a változás átvezetésre került az SZMSZ-en.

A 18. §-hoz

Az SZMSZ függelékeinek hatályon kívül helyezéséről intézkedik.


  Vissza az oldal tetejére