40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról

Általános indokolás

A közterületi futóversenyek lebonyolításáról korábban a Budapest Főváros közterületein zajló futó-, kerékpáros és görkorcsolya sportrendezvények szabályozásáról szóló 763/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat rendelkezett, ám a körülmények és feltételek változása következtében e szabályozás idejétmúlttá vált, nem képes betölteni rendeltetését. Tekintettel arra, hogy a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozása állampolgári kötelezettségeket (pályázati eljárás, díjfizetés) határoz meg, indokolt az új szabályozás önkormányzati rendeletben történő megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi hatályát állapítja meg.

A 2. §-hoz

A futó sporteseményeket (továbbiakban: sportesemény) - a forgalomkorlátozás kiterjedése alapján - kategóriákba sorolja, mely besorolás a rendelet mellékletét képezi.

A 3. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületet érintő sportversenyek - a versenyek számának kontrollálása és lebonyolításuk minősége érdekében - csak akkor kerülhetnek megrendezésre, ha bekerülnek az éves naptártervbe, melynek előfeltétele a rendeletben részletezett pályázati eljárásban való részvétel.

A 4. §-hoz

A pályázati eljárás a pályázati felhívással indul, melyet a Közterület-hasznosítási Bizottság hagy jóvá, majd tesz közzé a rendeletben meghatározott határidők és feltételek figyelembevételével.

Az 5. §-hoz

A sportesemény szervezője a sportesemény éves naptártervbe való bekerüléséhez köteles a pályázati felhívás alapján pályázatot készíteni és - az esemény besorolásától függően - a rendelet mellékleteként szereplő megfelelő adatlapot kitölteni, illetve az adatlapok által tartalmazott szükséges nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat csatolni. A rendelet a pályázatok alapos szakmai áttekintése érdekében - a sportesemények besorolásának megfelelően - lépcsőzetes benyújtási határidőket állapít meg. A futó sportesemény csak a szükséges mértékben és ideig járhat forgalomkorlátozással.

A 6. §-hoz

A pályázati felhívás, a pályázati adatlap, illetve a rendelet által támasztott feltételeknek eleget kell tennie a sportesemény szervezőjének ahhoz, hogy pályázata érvényesnek legyen tekinthető. E feltételek figyelmen kívül hagyása, vagy elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A 7. §-hoz

A pályázatok elbírálásának szakmai előkészítését követően a benyújtott pályázatokról a Közterület-hasznosítási Bizottság dönt a rendeletben foglalt szempontok figyelembevételével.

A 8. §-hoz

Azt a sportesemény-szervezőt, aki a korábbi sportesemény lebonyolítása során nem tartotta be az engedélyekben foglaltakat, vagy egyéb lebonyolításhoz kapcsolódó előírást megszegett, a Közterület-hasznosítási Bizottság kizárhatja a pályázati eljárásból. Ez utóbbi alól kivételt jelentenek azok a sportesemények, amelyek nemzetközi rendezvényhez, vagy kiemelkedő jelentőségű évfordulóhoz kapcsolódnak.

A 9. §-hoz

A Közterület-hasznosítási Bizottság a sportesemény éves naptártervbe való kerüléséről előterjesztés alapján dönt. Döntése során figyelembe veszi, hogy a sportversenyek lebonyolítása ne okozzon indokolatlan zavart és kényelmetlenséget a közterületi forgalomban, ezért hétköznap egyáltalán nem, hétvégenként pedig csak egy sportesemény kerülhet megrendezésre.

A 10. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat feladata kettős ezen a területen. Egyfelől a sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltaknak megfelelően támogatnia kell a fővárosi lakosság sporttevékenységeit, másfelől pedig biztosítania kell a közterületek forgalmának zavartalanságát és korlátozásoktól való mentességét. Ezért a sportesemények számának maximálása, melynek garanciájaként kizárólag azok a futó sportesemények kerülhetnek megrendezésre, amelyek szerepelnek a Közterület-hasznosítási Bizottság által elfogadott éves naptártervben. Azok a sportesemények, amelyek nemzetközi rendezvényhez, vagy kiemelkedő jelentőségű évfordulóhoz kapcsolódnak, a Közterület-hasznosítási Bizottság döntése alapján a pályázati eljáráson való részvétel nélkül, egyedi kérelem alapján is bekerülhetnek az éves naptártervbe.

A 11. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A 12. §-hoz

Az átmeneti rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy a 2012-es évben is a rendeletben foglaltaknak megfelelően lehessen lebonyolítani a pályázati eljárást azzal, hogy a 12. § (1) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezés - a pályázati eljárás közzétételére meghatározott határidő tekintetében - figyelemmel van a rendelet hatálybalépésének időpontjára. Mivel a rendelkezések nem lehetnek visszamenőlegesen hátrányosak a sportversenyek szervezői számára, ezért a 8. §-ban előírtak első ízben a 2014. évi sportesemények naptártervbe kerüléséről szóló pályázati eljárásban és a 2013. január 1-jét követő sportesemények tekintetében alkalmazandóak.


  Vissza az oldal tetejére