43/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított intézmények formáit, azok igénybevételének módját.

A Fővárosi Önkormányzat e kötelezettségének a 15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet megalkotása útján tett eleget. Jelen javaslatunk a rendelet kihirdetése óta történt magasabb szintű jogszabályi változásokkal való harmonizációt, valamint az ellátásba belépő új intézményeknek a rendelet mellékletében történő megjelenítését tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Hazánk megnevezése az Alaptörvény hatálybalépésével változott, ezért elkerülhetetlen az önkormányzati rendelet módosítása.

A rendelet értelmében a budapesti lakó vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező, tartós bentlakásos intézményi elhelyezést kérő kérelme elbírálásának engedélyezéséről a főpolgármester dönt. A javaslat a döntési forma pontos meghatározását tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rehabilitációs célú lakóotthoni ellátási forma - mely a Fővárosi Önkormányzat darvastói Foglalkoztató Intézetében működött - az intézmény területét közvetlenül érintő bányaomlás miatt megszűnt, ezért szükséges az ellátási formák közül törölni.

A 3. §-hoz

Az Szt. 2008. január 1-jétől hatályos rendelkezése értelmében idősek otthoni ellátása kizárólag a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek részére nyújtható. Az Szt. 2012. január 1. napján hatálybalépett rendelkezése lehetőséget biztosít arra, hogy a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is felvehető az intézménybe, amennyiben általa vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a mindenkori szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépését követően a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő szakosított szociális intézmények köre megváltozott. Ez indokolja az 1. sz. melléklet módosítását. A 2. sz. melléklet „A” adatlapjában az emelt szintű elhelyezésre vonatkozó igény törlésére került sor.

Az 5. §-hoz

A hatálybalépéséről, illetve a szükséges hatályon kívül helyezésről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére