Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelet

az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 71. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 71. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 119. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Fővárosi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek vonatkozásában - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) vonatkozó szabályainak keretei között - e rendelet szabályozza az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjét.

2. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó és általa fenntartott költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) havonta, a tárgyhót követő hó 5-ig az 1. melléklet szerinti adatszolgáltatást és a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot kötelesek megküldeni a Főpolgármesteri Hivatalnak az elismert tartozásállományukról.

(2) Az önkormányzati biztos kijelölésének, kirendelésének (a továbbiakban együtt: kirendelés) megelőzése érdekében a költségvetési szervek vezetői kötelesek az intézmény tartozásainak felszámolására irányuló - likviditási tervet is tartalmazó - intézkedési tervet készíteni és a tárgyhót követő hó 15-ig a Főpolgármesteri Hivatalnak megküldeni, ha az (1) bekezdés szerint elkészített adatszolgáltatásban az elismert és az esedékességet követő 30 napon túli tartozásaik állománya eléri az éves költségvetésük eredeti kiadási előirányzatának 5%-át, vagy az 50 millió Ft-ot.

(3) *  A (2) bekezdésben meghatározott intézkedési tervet a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző haladéktalanul megküldi a szociális ágazathoz tartozó költségvetési szervek esetén az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, vagy az egyéb ágazathoz tartozó költségvetési szervek esetén a Fővárosi Közgyűlés részére. A Fővárosi Közgyűlés, vagy a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljáró Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a tárgyhónapot követő hó végéig megtárgyalja és

a) dönt az intézkedési terv elfogadásáról, vagy

b) javaslatot tesz a főpolgármester felé önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére.

(4) A költségvetési szervek vezetői az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg kötelesek az elfogadott intézkedési terv megvalósulásának eredményeiről is tájékoztatni a Főpolgármesteri Hivatalt.

(5) A főpolgármester a tárgynegyedévet követő hó végéig tájékoztatást ad a Fővárosi Közgyűlésnek az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásokról, intézménysorosan és ágazatonkénti összesítésben a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, a tartozásállomány megszüntetésére tett intézkedésekről, továbbá a (4) bekezdés szerinti tájékoztatások alapján az elfogadott intézkedési terv megvalósításának eredményeiről.

(6) A költségvetési szervek vezetői az adatszolgáltatások megküldése közötti időszakban is kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a Főpolgármesteri Hivatalt, ha a költségvetési szerv elismert, 30 napon túli tartozásállománya (elfogadott intézkedési terv hiányában, vagy egyébként az elfogadott intézkedési terv ellenére is) elérte a 4. § (2) bekezdésben rögzített mértéket.

3. § *  A költségvetési szervhez önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére a főpolgármester jogosult. Ha a főpolgármester e kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága, a főjegyző a főpolgármesteren keresztül, a Fővárosi Közgyűlés által megbízott könyvvizsgáló vagy a költségvetési szerv vezetője is.

4. § (1) Az önkormányzati biztos kirendeléséről a Fővárosi Közgyűlés az általa kiírt pályázati felhívás alapján és a 3. melléklet szerinti pályázati eljárás alkalmazásával jogosult dönteni, ezt követően a kirendelt önkormányzati biztost a főpolgármester bízza meg.

(2) Ha a költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves költségvetése eredeti előirányzatának 10%-át vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és e tartozását a költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Fővárosi Közgyűlés önkormányzati biztost rendel ki.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére az Ávr. 116. § (3) és (6) bekezdésében foglalt szabályok alkalmazásával kerülhet sor.

(4) Az önkormányzati biztos kirendelése előtt vizsgálni kell az önkormányzati biztosokra vonatkozó jogszabályi feltételek körében a (3) bekezdésben foglalt körülményeket, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság esetén a pályázatában vállalt kötelezettségeket (ideértve a szakértő igénybevételére vonatkozó nyilatkozatot) is.

5. § (1) Az önkormányzati biztos-jelöltnek nyilatkoznia kell a 4. § (3)-(4) bekezdésekben foglaltakról, valamint a kirendelése esetére fizetendő megbízási díj összegéről, a költségelszámolásról és annak összetevőiről, külső szakértő igénybevételének szükségességéről és a külső szakértő díjazásának mértékéről.

(2) Külső szakértő igénybevétele esetén annak díjazását a kirendelt önkormányzati biztos a saját költségei között elszámolhatja.

(3) Az önkormányzati biztos díjazásának tekintetében az Ávr. 118. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az önkormányzati biztos az Ávr. 117. § (2) bekezdés f) pontja alapján külső szakértőt vehet igénybe, kivéve, ha a gazdasági társaság vállalta, hogy külső szakértő igénybevétele nélkül látja el az önkormányzati biztosi feladatokat.

(5) A külső szakértő felkérése előtt a külső szakértővel kapcsolatosan vizsgálni kell az Ávr. 116. § (6) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi feltételeket. Nem kérhető fel szakértőnek az a személy vagy szervezet, akivel vagy amelynek képviselőjével kapcsolatosan összeférhetetlenségi ok merül fel.

6. § (1) A kirendelt önkormányzati biztossal a főpolgármester köt megbízási szerződést, és kiadja a biztos részére a megbízólevelet. Az önkormányzati biztos megbízásának tényét a Fővárosi Közlönyben kell közzétenni.

(2) A megbízólevélnek az Ávr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.

(3) A megbízási szerződésben - az Ávr. 117. § (2)-(5) bekezdéseire is figyelemmel - meg kell határozni:

a) az önkormányzati biztos feladatait;

b) a felelősségi szabályokat;

c) a megbízás időtartamát;

d) a biztost megillető díj összegét, a díj képzésének elveit és fizetésének feltételeit;

e) a költségelszámolás rendjét, az elszámolható költségek körét és indokolt esetben annak mértékét, a külső szakértő igénybevételének tényét és feltételeit;

f) a szerződésben foglalt feladatokkal kapcsolatos beszámolás rendjét és feltételeit;

g) a záró értékelés elkészítésének szabályait.

A költségelszámolás rendje a szerződés mellékletét képezi.

7. § Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások tekintetében az Ávr. 119. § (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

8. § (1) Az önkormányzati biztosra, továbbá azon költségvetési szervre, amelyhez önkormányzati biztost rendelnek ki, az Ávr. 116. § (3) és (6) bekezdéseiben, 117. §-ban és 118. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy

a) az önkormányzati biztos feladatait, jogait és kötelezettségeit - az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdéseiben, valamint az Ávr. 117. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel - a megbízási szerződésben a főpolgármester határozza meg.

b) az önkormányzati biztos a tevékenységéről a főpolgármesternek havonta - munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén soron kívül - köteles beszámolni. A beszámolóban számot kell adni a megtett intézkedésekről, a tartozásállomány, a kintlévőségek alakulásáról, az Ávr. 117. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak gyakorlásáról.

c) a főpolgármester az önkormányzati biztossal kötött szerződést módosíthatja vagy megszüntetheti.

(2) Az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt akkor kerülhet sor, ha

a) a költségvetési szervnek a szerződéseiben (megállapodásaiban) foglalt fizetési határidőkőn belüli tartozásállományon felül egyéb tartozása nincs; vagy

b) az önkormányzati biztos működése a költségvetési szerv gazdálkodásában az önkormányzati biztosnak felróható ok miatt nem eredményezett javulást; vagy

c) a költségvetési szerv pénzügyi helyzete az önkormányzati biztos közreműködésével sem javítható.

(3) Az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetéséről a főpolgármester dönt. Amennyiben az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére a (2) bekezdés b) pontjában foglalt okból kerül sor, a főpolgármester új önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezi a költségvetési szerv élére. Amennyiben az önkormányzati biztos kirendelésének megszüntetésére a (2) bekezdés c) pontjában foglalt okból kerül sor, a főpolgármester kezdeményezi a Fővárosi Közgyűlésnél a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítását, a költségvetési szerv átszervezését vagy a költségvetési szerv megszüntetését.

(4) A főpolgármester az önkormányzati biztos által készített havi jelentéseket tájékoztatásul megküldi a Fővárosi Közgyűlés részére.

9. § (1) Az önkormányzati biztos haladéktalanul tájékoztatja a főpolgármestert, ha a költségvetési szerv a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti valamely fizetési kötelezettségét nem teljesítette, és egyidejűleg javaslatot tesz a fizetési kötelezettség rendezéséhez szükséges intézkedésekre.

(2) A főpolgármester az önkormányzati biztos által készített (1) bekezdés szerinti dokumentumokat tájékoztatásul megküldi a Fővárosi Közgyűlés részére.

(3) Az önkormányzati biztos megbízatásának megszűnésekor záróértékelést köteles készíteni, amelyet - az Ávr. 117. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott intézkedési tervvel együtt - a főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszt. A záróértékelés és az intézkedési terv elfogadásáról a Fővárosi Közgyűlés dönt, az ülésre az érintett költségvetési szerv vezetőjét is meg kell hívni.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet az 59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelethez

Adatszolgáltatás a Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:
Számlaszáma:
Címrendje:
Adatszolgáltatás időszaka: év
Eredeti éves költségvetési kiadási előirányzat
ezer Ft-ban:
Eredeti éves költségvetési előirányzat 10%-a
ezer Ft-ban:
Eredeti éves költségvetési előirányzat 5%-a
ezer Ft-ban:
Ebből lejárt határidejű tartozásállomány ezer Ft-ban 30 napon
Fordulónapi tartozásállomány
ezer Ft-ban
1-30 nap 31-60 nap 60 napon túli állomány 30 napon túli állomány túli állomány
közötti állomány az eredeti
Sor-
szám
Tartozásállomány megnevezése

össze-
sen


ebből lejárt tarto-
zásáll.


ebből átüteme-
zett


össze-
sen

ebből átüte-
mezett


össze-
sen


ebből átüteme-
zett


össze-
sen


ebből átüteme-
zett

össze-
sen
(7+9)

ebből átüteme-
zett
(8+10)
éves költség-
vetési kiadási elő-
irányzat %-ában
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1. Állammal szembeni tartozások
2. Központi költségvetési szervekkel szembeni tartozás
3. Elkülönített pénzalapokkal szembeni tartozás
4. TB-alapokkal szembeni tartozás
5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé
6. Egyéb tartozásállomány
7. Összesen
P. H.
................................................................
dátum
................................................................ ................................................................
gazdasági vezető vezető (igazgató)

Kitöltési útmutató az „Adatszolgáltatás a Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról” űrlaphoz

Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerv adatszolgáltatási kötelezettségét havonta, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig teljesíti a Főpolgármesteri Hivatal felé az 59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete szerinti űrlapon.

A költségvetési szervnek az űrlapon ki kell töltenie a nevét, számlaszámát, az éves költségvetés címrendje szerinti számát, adatszolgáltatási időszakként a tárgyévet, a tárgyhót.

A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves eredeti költségvetési kiadási előirányzata és annak 10%-a rovatokat ezer forintban, kerekítve kell kitöltenie.

A tájékoztató adatok a tartozásállomány önkormányzati rendeletben meghatározott mértékével való összehasonlításhoz szükségesek.

Az egyes oszlopok adattartalma

1. A 2. számú oszlopban tartozásállományként a tárgyhó végi állapotnak megfelelően, az analitikus nyilvántartásban szereplő összes tartozásállományt kell kimutatni.

2. A 3. számú oszlop a fordulónapi összes tartozás állományból fennálló lejárt tartozásállomány összegének kimutatására szolgál, melyet az analitikus nyilvántartások alapján kell kimutatni.

3. A 4. számú oszlop a fordulónapi összes lejárt tartozásállományból átütemezett tartozásállomány kimutatására szolgál.

4. Az 5-8. oszlopokban a fizetési határidőt 1 nappal is meghaladó kifizetetlen tartozásállományt kell kimutatni 1-30, 31-60 napos időintervallumban az átütemezett tartozásállománnyal együtt.

5. A 9-12. oszlopok a 60 illetve 30 napon túli lejárt tartozásállomány kimutatására szolgálnak az átütemezett tartozásállománnyal együtt.

Az egyes sorok adattartalma

1. Az állammal szembeni tartozások - ideértve a vámhatóságokkal szemben fennálló adósságállományt, valamint az illetéktartozásokat is - sor kitöltése az intézmény analitikus nyilvántartása, valamint az adónemekre előírt bevallások alapján történik.

2-3. A központi költségvetési szervekkel, valamint az elkülönített állami pénzalapokkal szemben fennálló tartozásállomány kitöltése a belföldi szállítók, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek analitikus, részletező nyilvántartása alapján történik.

4. A társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozás megállapítása a tb-bevallások és a bevallási nyomtatvány alapján történik.

5. A tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé sor kitöltése a helyi önkormányzati adókról vezetett analitikus nyilvántartás, azok bevallásai alapján történik.

6. Az egyéb tartozásállomány sort a belföldi és külföldi szállítói számlák, valamint működési célú hitelek analitikus nyilvántartása alapján kell kitölteni.

7. Összesen sor az előzőekben megjelölt sorok összegzésére szolgál.

2. melléklet az 59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelethez

Költségvetési szerv neve:
Számlaszáma:
Címrendje:
Adatszolgáltatás időszaka: év

NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy

1. a(z) ................... év ...................... hó ...... nap állapot szerinti adatszolgáltatásban .................. ezer Ft összegben jelzett 30 napon túli tartozásállományt a tárgyhót követő naptól számított egy hónapon belül pénzügyileg úgy rendezzük, hogy a lejárat időtartama egyetlenegy tartozás esetén se haladja meg a 60 napot,

2. ha az 1. pontban foglaltakat teljesíteni nem tudjuk, akkor az érintett tartozásra vonatkozóan legkésőbb a 60. napon írásban tájékoztatjuk a Főpolgármesteri Hivatalnak az intézményfelügyelet ellátásában közreműködő főosztályát.

P. H.

................................................................
dátum
................................................................ ................................................................
gazdasági vezető vezető (igazgató)

3. melléklet az 59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati biztos kirendelésének eljárási szabályai

Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjét az 59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. A Rendelet végrehajtásával kapcsolatos részletes eljárási előírásokat az alábbiak tartalmazzák:

I.

1. Az önkormányzati biztosnak jelölhető személyeket, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságokat a Fővárosi Közgyűlés nyilvános pályázat alapján választja ki. A pályázati felhívást legalább két országos napilapban, továbbá a Fővárosi Önkormányzat honlapján kell közzétenni.

2. A pályázati felhívásnak (hirdetménynek) tartalmaznia kell:

a) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét,

b) a pályázat célját, az önkormányzati biztos feladatával kapcsolatos leglényegesebb információkat,

c) az önkormányzati biztosi névjegyzékbe való felvétel jogszabályi és speciális feltételeit,

d) az ajánlatok benyújtásának idejét és bontásának helyét, módját és pontos időpontját,

e) az ajánlathoz csatolandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat, a hiánypótlás feltételeit,

f) a pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés helyének és idejének megjelölését,

g) az ajánlatot tett ajánlattevővel való szerződéskötés feltételeit.

3. Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság pályázó esetén az alábbi adatok rendelkezésre bocsátásának előírása szükséges a pályázati felhívásban:

a) cég neve,

b) székhelye,

c) az alapítás időpontja,

d) tevékenységi köre,

e) a jegyzett, illetve saját tőke nagysága,

f) az alkalmazotti létszám, szakember állomány,

g) a vezető tisztségviselők és a magasabb vezető állású dolgozók fontosabb személyi és szakmai adatai, valamint a gazdasági társaság megbízásakor eljáró természetes személy megnevezése,

h) a cég üzleti tevékenységének adatokkal alátámasztott leírása.

4. A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát különösen:

a) pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról,

b) a felhívásban meghatározott feladatok ellátása érdekében az önkormányzati biztosnak való kijelölés esetén a feladatok ellátására vonatkozó kötelezettségvállalásról,

c) a pályázatban közölt adatokban való változás 30 napon belüli közlésének kötelezettségéről,

d) kijelölése esetére szakértő bevonásának szükségességéről, vagy ha saját szervezete teremti meg az önkormányzati biztosi feladatok ellátásával kapcsolatos szakmai feltételeket, akkor ezen körülményről,

e) a felsőfokú pénzügyi és számviteli iskolai végzettségről és a költségvetési gyakorlatról, annak igazolása mellett,

f) arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban,

g) arról, hogy egy évnél régebben lejárt adó-, illeték-, társadalombiztosítási járulék tartozása nem áll fenn,

h) az egészségügyi ágazat területére vonatkozóan csatolni kell fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intézménynél végzett 1 fő önkormányzati biztosi vagy kincstári biztosi tevékenységet és 1 fő pénzügyi átvilágítási tevékenység igazolását,

i) minden olyan kérdésről, melyről a pályázati felhívás szerint a pályázó nyilatkozni köteles.

5. A pályázatokat zárt borítékban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani, vagy a megjelölt időpontra beérkezően postán megküldeni.

6. A benyújtott pályázatok tartalmát legalább a pályázat lezárásáig titkosan kell kezelni.

7. A határidőben beérkezett pályázatok felbontása a Fővárosi Közgyűlés által kijelölt, felkért személyek jelenlétében nyilvánosan történik, melyen a pályázók képviselői jelen lehetnek. A pályázó vagy meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát és annak mértékét.

8. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek az alábbiakat tartalmaznia kell:

a) felvételének helyét, idejét,

b) jelenlévők megnevezését,

c) a határidőben és a határidőn túl benyújtott pályázatok számát,

d) a határidőn belül benyújtott pályázatok alapján a pályázók megnevezését, a felhívásban kért nyilatkozatok, dokumentumok felsorolását vagy hiányát,

e) az észlelt hiányosságokat, érvénytelenségi okokat,

f) a bontásnál elhangzott esetleges észrevételeket és egyéb, a pályázatok elbírálása szempontjából lényeges körülményeket,

g) a jegyzőkönyv készítőjének és a hitelesítőjének aláírását.

9. Érvénytelen a pályázat, ha késedelmesen nyújtották be, a hiánypótlásra való felszólításban megjelölt határidőig a hiánypótlást nem vagy nem megfelelően teljesítették, továbbá ha a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, a jogszabályokban, valamint a Rendeletben foglalt egyéb feltételeknek.

II.

1. A pályázati felhívásra határidőben benyújtott pályázatokat az elbírálásra jogosult Fővárosi Közgyűlés által kijelölt ad hoc bizottság elé kell terjeszteni.

2. Ha a felhívás másként nem rendelkezik, a pályázatokat a pályázatok bontását követő 10 munkanapon belül kell elbírálni. Az elbírálási határidőt a Fővárosi Közgyűlés egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbíthatja. Az ajánlatok elbírálására nyitva álló határidő meghosszabbítás esetén sem lehet több 20 munkanapnál. Az elbírálás eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatni kell.

3. A Fővárosi Közgyűlés a pályázatoknak az ad hoc bizottság által történt értékelése eredményeképpen önkormányzati biztosnak jelölhető személyek vagy gazdasági társaságok listáját jóváhagyja, amit a Fővárosi Közlöny soron következő számában közzé kell tenni.

4. A Fővárosi Közlönyben közzétett névjegyzéket minden év március 31-ig felül kell vizsgálni az önkormányzati biztosokra vonatkozó jogszabályi feltételek és a névjegyzékben szereplő személyek nyilatkozatai alapján.

5. A névjegyzékből törölni kell a személyeket erre vonatkozó kérelmük alapján, vagy ha már nem felelnek meg a jogszabályi feltételeknek. A névjegyzékből való törlésről a Fővárosi Közgyűlés dönt, amit a legközelebb megjelenő Fővárosi Közlönyben közzé kell tenni.

6. A Fővárosi Közgyűlés a névjegyzék kiegészítése érdekében pályázati felhívást tehet közzé.

7. Az aktualizált névjegyzéket a Fővárosi Közgyűlés évenként jóváhagyja.

III.

1. Az önkormányzati biztos kirendelésének felmerülése esetén a Fővárosi Közgyűlés - a névjegyzékbe felvett természetes személyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok közül - az alábbi 2-5. pontok figyelembevételével önkormányzati biztost jelöl ki.

2. A névjegyzékből történő kiválasztáshoz az érintett ágazatban igazoltan gyakorlattal rendelkező személyektől vagy gazdasági társaságoktól kell ajánlatot kérni. Az ajánlatkéréshez csatolni kell az adott költségvetési szerv gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat.

3. Az ajánlatokat legkésőbb a felkérés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kell a felkérésben megjelölt helyre benyújtani.

4. Önkormányzati biztosnak kijelölt személyt az összességében legkedvezőbb ajánlattevők közül kell kiválasztani. Ennek szempontjai:

a) a feladat megkezdésének időpontja, illetve időtartama,

b) a rendelkezésre állás mértéke napi, illetve heti óraszám,

c) ajánlati ár,

d) az ajánlat szakmai minősége a pályázatban benyújtott program alapján.

5. Kivételes esetben a Fővárosi Közlönyben közzétett névjegyzékben nem szereplő személy is kijelölhető, ha egyébként megfelel a vonatkozó jogszabályi feltételeknek.

IV.

Minden egyéb, e mellékletben nem szabályozott kérdésben a Rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.


  Vissza az oldal tetejére