Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet

a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról

Budapest Főváros Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest főváros területén távhőszolgáltatásra engedéllyel rendelkező engedélyesekre (a továbbiakban együtt: távhőszolgáltató), valamint a távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználókra és díjfizetőkre.

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) a hőközpont alkotórészének minősülnek a hőközponthoz tartozó technológiai berendezések: a jelző-, ellenőrző, tágulási, biztonsági vezetékek, a tágulási tartály, a központi légtelenítő berendezés;

b) a felhasználó és a távhőszolgáltató közötti jogviszonyban külön-külön felhasználónak kell tekinteni azt a felhasználót, amelynek távhővel való ellátása több különböző felhasználási helyen valósul meg;

c) alapdíj: a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért a közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat (légm3), vagy lekötött legnagyobb hőteljesítmény (MW) után a hőfelhasználástól függetlenül fizetendő díj (Ft/légm3, vagy Ft/MW);

d) hődíj: a felhasználó által vételezett (felhasznált) hőmennyiség után fizetendő, 1 gigajoule-ra megállapított díj (Ft/GJ);

e) elszámoló számla: részszámlázás esetén az elszámolási időszak leteltét követően a felhasználó vagy a díjfizető részére kiállított számla, amely az elszámolási időszakban a részszámlákban kiszámlázott távhőszolgáltatási díjak és a tényleges mért hőfelhasználás - díjszétosztás esetén abból a díjfizető épületrészére jutó hányad - ellenértékének a különbözetét tartalmazza;

f) részszámla: az elszámolási időszakon belül a felhasználó vagy a díjfizető részére megállapított havi hőmennyiségről, valamint a fizetendő alapdíjról havonta kiállított számla;

g) részszámlázás elszámolási időszaka: az év május 1. napjától a következő év április 30. napjáig tartó 12 hónap, 12 hónapnál rövidebb időre vonatkozó elszámolás esetén az év május hónapját követő bármely hónap 1. napja és a következő év április 30. napja közötti időszak;

h) használati melegvíz-készítési célú fajlagos hőmennyiség: az 1 köbméter közműves ivóvíz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség (GJ/m3);

i) tervező: a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti, az országos kamarák által működtetett és közzétett névjegyzékben szereplő tervező.

3. § (1) A meglévő vagy létesítésre engedélyezett távhővezeték-hálózat nyomvonalának 200 méteres körzetében az épületek, létesítmények hőellátó rendszerének megvalósításakor vizsgálni kell a távhőszolgáltatással való hőenergia-ellátás lehetőségét.

(2) *  E rendelet 1. melléklete tartalmazza azokat a területeket, ahol területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján célszerű a távhőszolgáltatás fejlesztése.

4. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 10. § a) pontjában foglalt kötelezés alapján a felhasználói érdekképviseletek a távhőszolgáltatásra vonatkozó képviselő-testületi előterjesztéseket a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, pályázati rendszeréről szóló 61/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint véleményezhetik.

(2) A távhőszolgáltató a Tszt. 11. §-ában és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban: TKSZ) 26.2. pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségének körébe tartozó információkat a honlapján teszi közzé, továbbá a honlapon szereplő információkat az ügyfelek számára ügyfélszolgálatain is elérhetővé teszi.

5. § A távhőszolgáltató üzletszabályzata a Tszt.-ben foglaltakon túl tartalmazza a távhőszolgáltató és a felhasználó, díjfizető közötti - jogszabályban vagy a közüzemi szerződésben nem rendezett - további jogokat és kötelezettségeket, így különösen:

a) az üzletszabályzat tárgyát és hatályát;

b) a távhőszolgáltató cégazonosító adatait;

c) az ügyfélszolgálat rendjét;

d) az alkalmazott ügyfélkapcsolatot érintő formanyomtatványokat;

e) reklamációk és panaszügyek kezelésének rendjét;

f) az alkalmazott mérőműszerek adatainak és a zárjegyek számainak nyilvántartási rendjét;

g) az általános közüzemi szerződés TKSZ-ben nem szabályozott tartalmi elemeit;

h) az egyedi közüzemi szerződés TKSZ-ben nem szabályozott tartalmi elemeit;

i) az Országos Meteorológiai Szolgálat által meghatározott környezeti levegő havi középhőmérsékletének közzétételi módját;

j) jogszabályban nem szabályozott, szüneteltetéssel, korlátozással kapcsolatos további szabályokat.

1. Csatlakozás

6. § (1) Az új vagy többlet távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosának kérelme tartalmazza a tervezett felhasználási hely címét, rendeltetését (lakó-, vegyes, vagy egyéb épület), a vételezni kívánt legnagyobb hőteljesítményt és a tervezett éves hőigényt, valamint a TKSZ 2.1.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a távhőmennyiség mérésének tervezett helyét.

(2) A távhőszolgáltató Budapest főváros területén csatlakozási díjat kérhet az új vagy növekvő távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosától, az igényének kielégítését szolgáló hőteljesítmény rendelkezésre állásához szükséges szolgáltatói tulajdonú berendezések létesítéséhez, bővítéséhez, átalakításához.

(3) A csatlakozási díj - mint legmagasabb hatósági ár, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót - mértéke a felhasználó ellátása érdekében szükséges

a) bekötővezeték létesítéséhez: legfeljebb 150 000 Ft/nyomvonal folyóméter;

b) szolgáltatói tulajdonú berendezések létesítéséhez, bővítéséhez, átalakításához: legfeljebb 25  000 Ft/kW.

(4) A bejelentett új vagy többlet hőteljesítmény-igény kielégítésére, a csatlakozási díj megfizetésére az igénybejelentőnek és a távhőszolgáltatónak szerződést kell kötnie.

(5) A csatlakozási díj nem foglalja magában a Tszt. 33. § (2) bekezdése szerinti, a távhőtermelőnek fizetett fejlesztési költségeket.

2. Bekapcsolás

7. § (1) A távhőszolgáltató a Tszt. 54. § (4)-(5) bekezdése szerinti üzembe helyezési és bekapcsolási eljárásban való közreműködésért díjat nem számíthat fel.

(2) A Tszt. 54. § (5) bekezdése szerinti bekapcsolás során a távhőszolgáltató a hőközponti mérőeszközök esetében a hőfogyasztásmérő-kör elemeit képező áramlásmérőt, hőérzékelőpárt és számítóegységet, valamint a használati melegvíz-felhasználást mérő hőközponti vízmérőt a mérőeszköz e célra kialakított helyén illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából zárjeggyel köteles ellátni.

(3) A távhőszolgáltató az üzletszabályzata szerinti jegyzőkönyvet köteles kiállítani a felszerelt mérőműszerek adatairól és a zárjegyek számairól.

(4) A (2)-(3) bekezdés épületrészenkénti mérés esetén az épületrészek hőmennyiségmérőire is vonatkozik.

3. Vételezés

8. § A távhőszolgáltató - a TKSZ 12.1. pontjában foglaltak alkalmazásával - a szolgáltatói berendezések üzletszabályzatban meghatározott csatlakozási feltételei szerinti, az adott területre vonatkozó, a külső hőmérséklet változását követő primer előremenő hőhordozó közeg hőmérsékletváltozásának megfelelően olyan mennyiségű távhőt köteles szolgáltatni, amennyi a felhasználói berendezések üzemképes és biztonságos állapota mellett a felhasználó igénye szerint a közüzemi szerződésben rögzített szolgáltatási célok kielégítéséhez szükséges.

9. § Ha a felhasználónak a hőhordozó közegre rendkívüli esemény bekövetkezése miatt szüksége van, a távhőszolgáltató tényleges költségeinek megfizetése ellenében és a távhőszolgáltató közreműködésével azt a szükséges mértékben igénybe veheti.

10. § (1) Ugyanazon hőközpontból való hőellátás esetén a távhőszolgáltató a vételezni kívánt távhő mértékére, az annak változtatására, a fűtési célú távhő szolgáltatásának megkezdésére és a befejezésére vonatkozó igényeket a hőközpontban, valamennyi érintett felhasználóra kiterjedően azonos módon és mértékben elégíti ki.

(2) Az ugyanazon hőközpontból ellátott felhasználók az (1) bekezdésben foglaltakról a távhőszolgáltatóval kötött megállapodásban csak egységesen, a felhasználók képviselője útján rendelkezhetnek.

11. § (1) Amennyiben a felhasználó a fűtési célú távhőszolgáltatás megkezdésével, befejezésével, a szolgáltatás mértékével kapcsolatos igényét nem adja meg, vagy az egy hőközpontból ellátott felhasználók az előzőekről egyhangúlag nem rendelkeznek, valamint a felhasználói berendezés állapota ezt lehetővé teszi, akkor a távhőszolgáltató:

a) a fűtési célú távhőszolgáltatást a fűtési időszakban a hőközponti fűtésszabályozó működtetésével folyamatosan teljesíti;

b) a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatást folyamatosan teljesíti;

c) a fűtési célú távhőszolgáltatást a fűtési időszakban a hőközponti fűtésszabályozó működtetésével, és a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatást folyamatosan teljesíti.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a távhőszolgáltató annyi hőmennyiséget szolgáltat, amennyi az üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszerű működése mellett:

a) lakószobákban, irodahelyiségekben folyamatosan legalább +20 °C,

b) a lakószobának nem minősülő, vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben átlagosan, szabványban rögzített tervezői előírásokban meghatározott

belső hőmérséklet eléréséhez szükséges.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetében használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás keretében a távhőszolgáltató annyi hőmennyiséget szolgáltat, amennyi az üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszerű működése mellett, folyamatos vételezésnél, a hőközpont belső falsíkjánál mérve, legalább +40°C használati melegvíz-hőmérséklet eléréséhez szükséges.

4. Szüneteltetés, korlátozás

12. § (1) A távhőszolgáltató a Tszt. 40. §-a szerint jogosult a távhőszolgáltatást szüneteltetni.

(2) A felhasználó jogosult a távhővételezés szüneteltetését igényelni a tulajdonában, üzemeltetésében lévő berendezések terv szerinti karbantartásának, felújításának idejére.

(3) A terv szerinti karbantartási, felújítási munkákat május 16-a és szeptember 14-e közötti időszakban - más megállapodás hiányában 8 napon belül - kell elvégezni.

(4) A terv szerinti karbantartási, felújítási munkák megkezdésének és várható befejezésének időpontjáról a felhasználó és a távhőszolgáltató egymást legalább 15 nappal korábban köteles írásban tájékoztatni.

(5) A váratlan meghibásodásról, a meghibásodás okáról és a hiba kijavításának kezdetéről a felhasználó és a távhőszolgáltató egymást haladéktalanul kötelesek tájékoztatni és a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszüntetni.

13. § (1) A hőtermelő létesítményeknél országos tüzelőanyag-hiány miatt fellépő termeléskiesésről, a korlátozás szükséges mértékéről és területi kiterjedéséről a távhőszolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a főpolgármestert.

(2) A távhőszolgáltató az üzletszabályzatában a következő fokozatok szerint állapítja meg a felhasználók (1) bekezdés szerinti korlátozásának feltételeit, sorrendjét és a korlátozás további szabályait:

a) 1. fokozat: az egyéb felhasználók - kivéve a külön kezelt intézmények - hőfelhasználásának 50%-os korlátozása;

b) 2. fokozat: az egyéb felhasználók - kivéve a külön kezelt intézmények - hőközpontjaiban a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőellátásának felfüggesztése és a fűtési célú hőfelhasználásának 50%-os korlátozása;

c) 3. fokozat: az 1. és 2. fokozaton túl a lakossági felhasználókat ellátó hőközpontokban a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás felfüggesztése;

d) 4. fokozat: az 1-3. fokozatokon túl a lakossági felhasználók fűtési célú távhőszolgáltatásának 20%-os csökkentése;

e) 5. fokozat: az 1-4. fokozatokba tartozó valamennyi felhasználó részére - kivéve a külön kezelt intézményeket - a távhőszolgáltatás szükséges mértékű, arányos csökkentése.

(3) A távhőszolgáltató a felhasználóktól a (2) bekezdés szerinti fokozatba soroláshoz a hőfelhasználásuk sajátosságaira vonatkozó adatokat kérhet.

5. Felhasználói berendezés működtetése, fenntartása, átalakítása

14. § (1) A hőközpont és berendezéseinek fenntartása és üzemeltetése, egyéb megállapodás hiányában, a hőközpont tulajdonosának feladata.

(2) A több épület vagy építmény hőellátására létesített szolgáltatói hőközpontból kiinduló, a hőhordozó közeget az ellátott épületekbe továbbító távhővezetéknek az egyes épületeken átmenő szakaszai által az épületekből elfoglalt térrészlet után a távhőszolgáltatót fizetési kötelezettség nem terhelheti, továbbá a távhőszolgáltató fenntartási és üzemeltetési költséget sem számíthat fel az érintett felhasználó részére.

15. § (1) A felhasználó köteles a távhőszolgáltatónak előzetesen, legalább 30 nappal korábban írásban bejelenteni a távhővel ellátott felhasználási helyen történő felhasználói berendezések átalakítását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést meg kell tenni abban az esetben is, ha a felhasználó olyan építészeti vagy épületgépészeti átalakítást kíván végezni, amely a távhővel ellátott felhasználási hely díjfizetés alapját képező légtérfogatát, vagy a hőteljesítmény-igényét megváltoztatja. A megváltozott távhőigény kielégítéséről a felhasználónak a távhőszolgáltatóval előzetesen meg kell állapodnia.

(3) Az átalakításról a tervező által készített tervet kell a távhőszolgáltatóhoz benyújtani, amely figyelembe veszi az épületet ellátó hőközpont műszaki adottságait, tartalmazza az épület megváltozott hőszükségletével kapcsolatos számításokat.

(4) Az átalakítás befejezését írásban be kell jelenteni a távhőszolgáltatónak.

(5) A munkálatok elvégzése után a felhasználási hely ellátására érvényben lévő közüzemi szerződést módosítani kell, különösen:

a) a megváltozott légtérfogatra,

b) a megváltozott hőteljesítmény-igényre,

c) épületrészenkénti díjszétosztás esetén a díjfizetőkre,

d) a hődíj új szétosztási arányaira

is kiterjedően.

6. Mérés

16. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban egy önálló ingatlanként bejegyzett több épület egy felhasználási helynek minősül.

(2) Az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetében felhasználói hőközpont létesítése és abban hőmennyiségmérő felszerelése is szükséges.

(3) A hőközponti mérés alapján történő távhőszolgáltatás esetében a hőmennyiségmérés helye a felhasználói, vagy a szolgáltatói hőközpont primer hőfogadó egysége.

(4) Valamennyi mérőeszközt az alkalmazott mérőeszközre vonatkozó beépítési követelmények betartásával kell felszerelni.

(5) Épületrészenkénti mérés alapján történő távhőszolgáltatás esetén a hőmennyiségmérőt az épületen belül elhelyezve úgy kell felszerelni, hogy az adott épületrész egészének a fűtési és a használati melegvíz-szolgáltatás célú hőmennyiségre kiterjedő távhőfelhasználását mérje.

17. § A szolgáltatói hőközpontból való távhőellátás esetén az ellátott épületben a költségek megosztásához használt eszközök helyét és üzemeltetésének lehetőségét a felhasználási hely tulajdonosa köteles díjmentesen biztosítani.

II. fejezet

Közüzemi szerződés

7. A közüzemi szerződés tartalma

18. § (1) A távhőszolgáltatási közüzemi szerződésnek a TKSZ 9. és 10. pontjaiban foglaltakon túl tartalmaznia kell annak a személynek a nevét, címét és elérhetőségét, akivel a távhőszolgáltató a felhasználó megbízottjaként az üzemvitellel, a fűtési célú távhőszolgáltatás megkezdésével, befejezésével, az épület fűtési- és használatimeleg-víz-igényével összefüggő kapcsolatot tarthatja.

(2) A közüzemi szerződés megkötésekor, valamint a távhőszolgáltató kérésére a díjfizetők személyét a felhasználó közli a távhőszolgáltatóval.

(3) A szolgáltatás igénybevételével létrejött közüzemi szerződésre e rendelet, továbbá a távhőszolgáltató üzletszabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. A közüzemi szerződés módosításának különös esetei

19. § A távhőszolgáltató a felhasználó igénybejelentését követően legkésőbb 60 napon belül megküldi a módosított közüzemi szerződés tervezetét, és - egyéb rendelkezés hiányában - a mindkét fél általi aláírást követően alkalmazza a módosított szerződés szerinti számlázást.

20. § (1) Abban az esetben, ha a közüzemi szerződés a távhőszolgáltatási díj díjfizetők közötti szétosztását tartalmazza, a felhasználó a távhőszolgáltatónál kezdeményezheti a hődíj szétosztási arányainak megváltoztatását.

(2) A távhőszolgáltató a módosított (új) arányok szerinti szétosztást legkésőbb a bejelentés hónapját követő második hónaptól kezdődően teljesíti.

9. A közüzemi szerződés épületrész leválása miatti módosítása

21. § (1) A felhasználási helyen valamely épületrész távhőellátásának megszüntetéséhez a közüzemi szerződés módosítása szükséges. Ebben az esetben a Tszt. 38. § (5) bekezdésében foglaltak az általános és az egyedi közüzemi szerződés módosítására is irányadóak.

(2) A távhőszolgáltató a felhasználó írásos bejelentésére 15 napon belül köteles a közüzemi szerződés módosításának feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni. A távhőszolgáltató a Tszt. 38. § (5) bekezdésében előírt feltételek meglétét jogosult vizsgálni. A felhasználó köteles nyilatkozatot tenni a Tszt. 38. § (5) bekezdés a) pontjában előírt tulajdonostársi hozzájárulások meglétéről.

(3) A szerződés (1) bekezdés szerinti módosítása iránti igény - eltérő megállapodás hiányában - mind a fűtési célú, mind a használatimelegvíz-szolgáltatási célú hőellátás megszüntetésére vonatkozik.

(4) A Tszt. 38. § (5) bekezdés d) pontja szerinti költségviselési kötelezettség a távhőszolgáltató tulajdonában lévő felhasználói hőközpont átalakításának költségeire is vonatkozik.

22. § (1) Épületrész leválása esetén meg kell szüntetni az épületrészben a távhő igénybevételének lehetőségét úgy, hogy

a) a hőleadó berendezéseket le kell választani az épület felhasználói rendszeréről;

b) a leváló épületrészben az átmenő vezetékeket hőszigeteléssel kell ellátni;

c) az épület üzemben maradó felhasználói berendezésein - beleértve a hőközpontot is - az annak megfelelő működését biztosító, a leválasztás miatt szükséges átalakításokat, beszabályozásokat is el kell végezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkálatokat az ingatlantulajdonos tulajdonában lévő felhasználói berendezéseken a felhasználó köteles elvégeztetni. A távhőszolgáltató tulajdonát képező felhasználói hőközpontban az épületrész leválása miatt szükséges átalakítást a felhasználó költségére a távhőszolgáltató végzi el.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt munkálatokról a felhasználó a tervező által készített tervet köteles a távhőszolgáltató rendelkezésére bocsátani, amelynek az épület teljes fűtési rendszerére ki kell terjednie. Az épület üzemben maradó fűtési rendszerét - beleértve a hőközpontot is - érintően a tervnek tartalmaznia kell különösen:

a) a megváltozott hőszükséglet mértékére vonatkozó számításokat;

b) a leválasztás miatt szükséges átalakításokat;

c) a beszabályozási tervet.

(4) Amennyiben a terv szerinti átalakítás jogszabályba, műszaki előírásba ütközik, vagy a más felhasználó, díjfizető részére való szolgáltatást akadályozza, a távhőszolgáltató 15 napon belül köteles - az üzletszabályzatában meghatározott módon - a felhasználóval írásban közölni ennek tényét, és annak megszüntetésére a felhasználót felszólítani.

(5) Az (1) bekezdés szerinti munkálatok befejezését a felhasználó köteles a távhőszolgáltatónak írásban bejelenteni, mellékelve a kivitelező, valamint a kivitelezést ellenőrző műszaki ellenőr nyilatkozatát arról, hogy az átalakítás a távhőszolgáltatónak benyújtott és a távhőszolgáltató által elfogadott terveknek megfelelően és szakszerűen készült el.

(6) A távhőszolgáltató a bejelentést követő nyolc - munkanapon belül a munka terv szerinti megvalósítását a helyszínen ellenőrzi, az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben rögzíti.

(7) A távhőszolgáltató a (6) bekezdés szerinti jegyzőkönyv alapján a felhasználó kezdeményezését követő 8 napon belül megküldi az érintett felhasználó közüzemi szerződése módosításának tervezetét.

(8) A felhasználó vagy a díjfizető díjfizetési kötelezettsége abban az időpontban szűnik meg, amikor a felhasználó a távhőellátás bármilyen módon való igénybevételének lehetőségét a jogszabályi előírások betartásával teljes egészében megszüntette, továbbá a távhőszolgáltató és a felhasználó a közüzemi szerződést az épületrész leválásának megfelelően módosította.

(9) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti munkálatok a távhőszolgáltató által elfogadott kiviteli tervtől eltérően, vagy nem szakszerűen készültek el, az elégtelen szolgáltatás alapján a távhőszolgáltatóval szemben igény nem érvényesíthető. Az elégtelen szolgáltatás és a kivitelezés közötti okozati összefüggést a távhőszolgáltatónak kell bizonyítania.

10. Szerződésszegés

23. § (1) Lakossági felhasználó - a Tszt. 49. § (2) bekezdésének b)-e) pontjai szerinti - szerződésszegése esetében a távhőszolgáltató a fűtési célú hőellátásához szükséges hőmennyiséget legfeljebb 50%-kal csökkentheti, a használatimelegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatást pedig teljes mértékben megszüntetheti.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak az adott felhasználási helyen közfeladatként oktatási, egészségügyi, valamint szociális alapszolgáltatást folytató egyéb felhasználóra is vonatkoznak.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem érintik a távhőszolgáltató - e rendelet 24. §-ban meghatározott - közüzemi szerződés felmondására vonatkozó jogosultságát.

(4) A távhőszolgáltató az (1) bekezdés szerinti szolgáltatást olyan műszaki megoldásokat alkalmazva valósítja meg, hogy annak következményei a szerződésszegést elkövető díjfizetőket terheljék.

(5) Ha a távhőszolgáltató az (1)-(2) és (4) bekezdések szerinti munkálatok elvégzéséről dönt, akkor azokat a felhasználói berendezéseken is elvégzi.

(6) Amennyiben a felhasználó vagy a díjfizető az (5) bekezdés szerinti munkálatok elvégzését nem teszi lehetővé, a távhőszolgáltató jogosult a Tszt. 51. § (8) és (9) bekezdésében foglalt eljárást kezdeményezni.

11. A közüzemi szerződés felmondása

24. § (1) A távhőszolgáltató a közüzemi szerződést a Tszt. 38. § (7) bekezdésében meghatározott esetekben mondhatja fel, a Tszt. 51/A. §-ában foglalt korlátozás figyelembevételével.

(2) A felhasználó az általános közüzemi szerződés felmondását a Tszt. 38. § (2) bekezdésében felsorolt feltételek szerint kezdeményezheti.

(3) Az egyedi közüzemi szerződés 6 hónapi felmondási idővel mondható fel. A Tszt. 38. § (2) bekezdésében felsorolt feltételek az egyedi közüzemi szerződés felmondására is irányadóak.

(4) A távhőszolgáltató a felhasználó írásos bejelentésére 15 napon belül köteles a felmondás feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni. Felmondás esetén a távhőszolgáltató a Tszt. 38. § (2) bekezdésében előírt feltételek meglétét jogosult vizsgálni.

(5) A Tszt. 38. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak a távhőszolgáltató tulajdonában lévő felhasználói hőközpont megszüntetésének költségeire és a hőközpont távhőszolgáltatónál nyilvántartott könyv szerinti értékére is vonatkoznak.

(6) A felmondás miatt szükséges munkálatokat a tulajdonát képező hőközpontban a távhőszolgáltató végzi el.

(7) Ha a felhasználási helyet magában foglaló ingatlannak több tulajdonosa van (társasház, szövetkezeti ingatlan, a Ptk. 139. §-a szerinti közös tulajdon), a felhasználó köteles biztosítani a Tszt. 38. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő hozzájárulások meglétét, és erről köteles a távhőszolgáltató részére nyilatkozatot tenni.

III. fejezet

Díjfizetés

12. Díjalkalmazási és díjfizetési feltételek

25. § (1) A távhőszolgáltatásért a felhasználó vagy a díjfizető alapdíjat és hődíjat fizet (alapdíj és hődíj a továbbiakban együtt: távhőszolgáltatási díj).

(2) A távhőszolgáltatási díj nem tartalmazza a használatimelegvíz-szolgáltatáshoz felhasznált vezetékes ivóvíz víz- és csatornadíját.

(3) A távhőszolgáltató jogosult a részére a víz- és a csatornaszolgáltató által kiszámlázott víz- és csatornadíjat a felhasználó vagy a díjfizető részére közvetített szolgáltatásként továbbszámlázni, ha a távhőszolgáltató a felmelegítéshez szükséges vezetékes ivóvizet a saját nevén nyilvántartott vízmérőn keresztül biztosítja.

(4) A távhőszolgáltató a lakossági távhőszolgáltatási díjat alkalmazza a lakossági felhasználó vagy díjfizető részére.

(5) A távhőszolgáltató a külön kezelt intézményi távhőszolgáltatási díjat alkalmazza a külön kezelt intézménynek minősülő felhasználó vagy díjfizető részére.

(6) A távhőszolgáltató a nem lakossági távhőszolgáltatási díjat alkalmazza a (4) és (5) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb felhasználó vagy díjfizető részére.

(7) A felhasználónak vagy a díjfizetőnek a (4)-(6) bekezdések szerinti besorolása hiteles tulajdoni lap másolata, vagy használatbavételi engedély vizsgálata alapján állapítható meg.

(8) A felhasználói berendezések feltöltéséhez, üzemeltetéséhez szükséges vezetékes ivóvíz térítésmentes biztosítása az érintett ingatlan tulajdonosainak feladata.

(9) A díjakat a távhőszolgáltató által kiállított számlán feltüntetett - a számla keltétől számított 8 naptári napnál nem rövidebb - fizetési határidő lejártáig kell megfizetni.

26. § (1) A felhasználók az általános díjtételek helyett a választható alap- és hődíjtételek megfizetését a következő feltételek együttes fennállása esetén választhatják:

a) a felhasználó 12 naptári hónapra vállalja a távhő-szolgáltatási díjak havi egy összegben való, díjfizetőkre történő szétosztás nélküli megfizetését;

b) a Ptk.-ban szabályozott közös tulajdonban lévő ingatlan tulajdonostársai megjelölik azon képviselőjüket, aki a számla kiegyenlítéséről gondoskodik;

c) a felhasználó a távhőszolgáltatóval az a-b) pontokra vonatkozóan külön megállapodást köt.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti megállapodás hatálya a lejáratát követően további 12 hónapra meghosszabbodik, ha a lejáratát megelőzően legalább 30 nappal egyik fél sem kezdeményezi annak felmondását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti új megállapodás legkorábban az előző megállapodás lejártát követő 12 hónap elteltével köthető.

26/A. § *  A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatási díjtól lefelé a 2. mellékletében szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételek megkülönböztetésmentes alkalmazásával térhet el. Vita esetén a távhőszolgáltatónak kell bizonyítania, hogy az e rendeletben szabályozott díjeltérést megfelelően alkalmazta.

13. Az alapdíj fizetése

27. § (1) A felhasználó az alapdíjat mindaddig köteles megfizetni, ameddig hatályos közüzemi szerződése van.

(2) Az alapdíjat akkor is meg kell fizetni, ha a felhasználói berendezések hibája vagy alkalmatlansága miatt nem teljesíthető a távhőszolgáltatás.

(3) Ha a felhasználó év közben köt vagy mond fel általános közüzemi szerződést, a szerződéskötés, vagy a felmondás évében a naptári évre számított alapdíjnak csak az arányos részét kell megfizetnie.

(4) Az alapdíjnak csak a megkezdett hónap időarányos részét kell megfizetni a díjfizető személyében történő változás esetében is, kivéve, ha a régi és új díjfizető írásban ettől eltérően rendelkezik.

(5) A felhasználó vagy a díjfizető az alapdíjat:

a) a TKSZ 2.1.1.2. pontjában foglalt hőátalakítással megvalósuló távhőszolgáltatás esetén a tulajdonában álló épület, épületrész légtérfogata után fizeti (Ft/légm3);

b) a TKSZ 2.1.1.1. pontjában foglalt hőátalakítás nélküli távhőszolgáltatás esetén - más megállapodás hiányában - az épületre lekötött legnagyobb hőteljesítmény, vagy az épületre lekötött legnagyobb hőteljesítményből a tulajdonát képező épületrészre légtérfogat-arányosan jutó hőteljesítmény után fizeti (Ft/MW).

(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti alapdíjfizetés alapjául nem vehető figyelembe:

a) a közös használatra szolgáló és e rendeltetésének megfelelően használt helyiségeinek légtérfogata;

b) az éléskamra vagy kamraszekrény, valamint az épületrész légterének a közművezetékeket védő burkolat mögötti része.

(7) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti alapdíjfizetés alapjául 60 százalékban vehető figyelembe a kiegészítő fűtéssel ellátott fürdőszoba légtérfogata, ha az oda előírt hőmérséklet biztosítását kiegészítő fűtéssel (pl.: villamos hősugárzóval) tervezték.

(8) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a távhőszolgáltatás

a) csak fűtési célú, úgy fűtési alapdíjat,

b) csak vízfelmelegítés-szolgáltatás célú, úgy vízfelmelegítési alapdíjat,

c) fűtési- és vízfelmelegítés-szolgáltatás célú, úgy az a) és b) pontoknak megfelelő együttes alapdíjat

kell fizetni.

(9) A felhasználó vagy a díjfizető az éves alapdíj 1/12-ed részét a tárgyhónapban, a hó első napját követően, előre fizeti a távhőszolgáltatónak.

(10) Ha a közüzemi szerződés a távhőszolgáltatási díj díjfizetők közötti szétosztását nem tartalmazza, abban az esetben a felhasználó a közüzemi szerződésben meghatározott alapdíjat havonta egy összegben köteles megfizetni.

14. A hődíj fizetésének szabályai

28. § (1) Ha a közüzemi szerződés a távhőszolgáltatási díj díjfizetők közötti szétosztását nem tartalmazza, akkor a felhasználó az elszámolási mérőn mért hőfelhasználás hődíját egy összegben havonta köteles megfizetni.

(2) Ha a közüzemi szerződés a távhőszolgáltatási díj díjfizetők közötti szétosztását tartalmazza, akkor a hőközpontban mért fogyasztás hődíját a közüzemi szerződésben foglalt szétosztási arányoknak megfelelően - ennek hiányában az épületben lévő épületrészek légtérfogata (légm3) arányában - kell a díjfizetőknek megfizetni.

(3) Ha a felhasználó a fűtésre és a használatimelegvíz-készítéshez felhasznált hőmennyiség szétosztására nem közöl külön-külön arányokat, a távhőszolgáltató mindkét hőmennyiség szétosztására a felhasználó által megadott arányt alkalmazza.

(4) A szolgáltatói hőközpontban a távhőszolgáltató a fűtési célra és használatimelegvíz-készítés céljára külön-külön meghatározott hőmennyiségeket az ellátott épületek hőfogadójában felszerelt költségmegosztók mérési adatai alapján, költségmegosztók hiányában az érintett felhasználók egymás közötti megállapodása szerint - megállapodás hiányában az épületek alapdíjszámítás alapját képező légtérfogata arányának megfelelően - a felhasználók között szétosztja.

(5) A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatási díjfizetési kötelezettség szempontjából az ellátott épületrészen (lakáson, az egy önálló rendeltetési egységet képező, nem lakás céljára szolgáló helyiségeken) belül az egyes helyiségek ellátottsági különbségét nem veheti figyelembe.

(6) *  A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatás ellátási módjától függetlenül a hőátalakítással megvalósuló távhőszolgáltatás esetében alkalmazott hődíjat köteles számlázni a felhasználó, díjfizető részére.

29. § (1) A felhasználó vagy a díjfizető a hődíjat a tárgyhót követően havonta utólag fizeti.

(2) A hődíj számlázása történhet:

a) havonkénti mérés alapján, vagy

b) részszámlák és elszámoló számla kiállításával.

(3) Ha a felhasználó vagy a díjfizető a (2) bekezdés szerinti választásáról a távhőszolgáltatónak az üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően nem rendelkezik, akkor a hődíjat a (2) bekezdés b) pontja szerint fizeti.

30. § A távhőszolgáltató elkülönítve számlázza a fűtési célra és a használatimelegvíz-szolgáltatási célra felhasznált hőmennyiséget.

31. § (1) Épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetében, felhasználóváltozáskor a korábbi és az új felhasználó a mérőállást és a változás időpontját közösen írásban rögzíti, és 15 napon belül a távhőszolgáltató rendelkezésére bocsátja. Ennek alapján a távhőszolgáltató a korábbi felhasználó részére végszámlát készít, legkésőbb az adat bejelentését követő 60 napon belül.

(2) Ha a leolvasás az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetében a felhasználó érdekkörében felmerült okból meghiúsul, akkor a távhőszolgáltató jogosult az elszámolás alapját képező hőmennyiséget a TKSZ 23.1. pontja szerint meghatározni.

15. Díjvisszatérítés és pótdíjfizetés

32. § (1) Ha a távhőszolgáltató a felhasználóval szemben fennálló távhőszolgáltatási kötelezettségének folyamatosan 72 órát meghaladóan, neki felróható okból, vagy a Tszt. 40. § (2) bekezdése szerinti előzetes értesítés mellőzésével nem tesz eleget, az erre irányuló panasz bejelentésétől kezdve a közüzemi szerződésben meghatározott éves alapdíj - a szüneteltetés időtartamával arányos részének - háromszorosát fizeti vissza.

(2) A felhasználónak pótdíjat kell fizetnie, ha a hőközpontot a felhasználó vagy megbízottja üzemelteti és a szerződésben lekötött legnagyobb hőteljesítményt 1-1 naptári napon folyamatosan, 30 percnél hosszabb időtartamon keresztül túllépi [Tszt. 49. § (2) bekezdés a) pont]. A pótdíj a jogosulatlanul igénybe vett többletteljesítmény-felhasználóra vonatkozó - a távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló miniszteri rendeletben megállapított - éves alapdíjának a kétszerese. Ismételt túllépés esetén a teljesítmény-túllépés pótdíját a távhőszolgáltató annyiszor számíthatja fel, ahány napon a jogosulatlan igénybevétel megtörtént.

(3) Ha a felhasználó vagy a díjfizető a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban szabályozott szerződésszegést, vagy egyéb módon szabálytalan vételezést valósít meg, akkor a meghatározott éves alapdíj - a szerződésszegés időtartamával arányos rész - háromszorosát pótdíjként fizeti meg.

IV. fejezet

Számlázás

16. Általános számlázási előírások

33. § A távhőszolgáltató számlája - az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott kötelező adattartalmon túl - különösen az (1)-(4) bekezdések szerinti adatokat tartalmazza.

(1) Havonkénti mérés alapján történő számlázás esetén:

a) az elszámoláshoz alkalmazott hőmennyiségmérő-leolvasás időpontját és az ehhez tartozó mérőállást;

b) a felhasznált hőmennyiséget;

c) az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetét kivéve az egy-egy felhasználóra vagy díjfizetőre jutó:

ca) fűtési célú hőfelhasználási arányokat és hőmennyiséget;

cb) használatimelegvíz-készítési célú hőfelhasználási arányokat és hőmennyiséget.

(2) Részszámlázás alapján történő számlázás esetén a részszámla az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetét kivéve az egy-egy felhasználóra vagy díjfizetőre jutó:

a) fűtési célú hő részmennyiséget;

b) használatimelegvíz-készítési célú hő részmennyiséget.

(3) Az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén történő részszámlázáskor az egy-egy felhasználóra jutó hő részmennyiséget.

(4) Részszámlázás alapján történő számlázás esetén az elszámoló számla

a) az elszámoláshoz alkalmazott hőmennyiségmérő-leolvasás időpontját és az ehhez tartozó mérőállást;

b) az elszámolási időszakban felhasznált hőmennyiséget;

c) az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetét kivéve az egy-egy felhasználóra vagy díjfizetőre jutó:

ca) az elszámolási időszakban a fűtési célú hőfelhasználási arányokat és hőmennyiséget;

cb) az elszámolási időszakban a használatimelegvíz-készítési célú hőfelhasználási arányokat és hőmennyiséget;

d) az elszámolási időszakban a részszámlák által számlázott hőmennyiségek és díjak összesítését;

e) az elszámolási időszakra vonatkozó, d) pont szerinti összesítés és a felhasználóra vagy a díjfizetőre jutó tényleges hőfogyasztás különbözetét és ennek díját.

17. Hőmennyiségek meghatározása

34. § (1) A távhőszolgáltató a hőközpontban mért hőmennyiségből külön-külön határozza meg a fűtési célra és a használatimelegvíz-készítés céljára felhasznált hőmennyiséget.

(2) Fűtési- és használatimelegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás esetén a fűtési célra felhasznált hőmennyiséget a távhőszolgáltató minden olyan hónapban, amikor fűtési és használatimelegvíz-szolgáltatási célú hőfelhasználás egyaránt történik, a TKSZ 18.2.3. pontja szerint határozza meg.

(3) A (2) bekezdés esetén a használatimelegvíz-készítés céljára felhasznált hőmennyiséget a távhőszolgáltató a TKSZ 18.3.3. pontja szerint határozza meg.

(4) A használatimelegvíz-készítési célú fajlagos hőmennyiséget a távhőszolgáltató - a felhasználó ellátását biztosító hőközpontban, június 1. és augusztus 31. közötti időszakban hitelesen mért adatok alapján - évente állapítja meg.

(5) A távhőszolgáltató a használati melegvíz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiséget a (4) bekezdés szerinti fajlagos hőmennyiség alapján állapítja meg az év további részében is.

(6) A (4) bekezdés szerint megállapított fajlagos hőmennyiséget a távhőszolgáltató évente október 31-ig az ügyfélszolgálati irodáin hozzáférhetővé, a honlapján közzé teszi, és az október havi hőfelhasználás elszámolásától kezdődően alkalmazza.

18. Havonkénti mérés szerinti számlázás

35. § (1) Havonkénti mérés szerinti számlázás esetén a távhőszolgáltató a felhasználónak értékesített hőmennyiséget - ideértve az épületrészenkénti mérés esetét is - a felhasználási hely mérésére szolgáló fogyasztásmérő berendezés leolvasásából havonta állapítja meg.

(2) A távhőszolgáltató a díjfizetőknek értékesített hőmennyiséget a hőközpontban mért hőmennyiségből, a felhasználó és a távhőszolgáltató közötti megállapodásban foglalt szétosztási arányoknak megfelelően, megállapodás hiányában e rendelet 28. § (2) bekezdése szerint állapítja meg.

19. Részszámlázás

36. § (1) Részszámlázással történő számlázás esetén a felhasználó vagy a díjfizető az elszámolási időszak első hónapjától az elszámolási időszak utolsó előtti hónapjáig tartó hónapokra a (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított hőfelhasználást tartalmazó részszámlák alapján részfizetést teljesít.

(2) A részszámlákban a fűtési célú hő és a használatimelegvíz-készítési célú hő részmennyiségeket külön kell megállapítani a következők szerint:

a) a fűtési célú hő részmennyiség az elszámolási időszakot megelőző azonos időszak tényfelhasználásának - díjszétosztás esetén abból az épületrészre jutó mennyiségnek - 1/12-ed része;

b) a használatimelegvíz-készítési célú hő részmennyiség az elszámolási időszakot megelőző azonos időszak tényfelhasználásának - díjszétosztás esetén abból az épületrészre jutó mennyiségnek - 1/12-ed része;

c) amennyiben nem áll rendelkezésre az a) és b) pont szerinti tényfelhasználás - díjszétosztás esetén abból az épületrészre jutó mennyiség -, az elszámolási időszakra időarányosan tervezett vagy várható hőfelhasználást kell a tényfelhasználás helyett alapul venni.

(3) Ha a felhasználó vagy a díjfizető az év május hónapját követően igényli a hődíj 29. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti részszámlák és elszámoló számla alapján történő számlázását, akkor a részszámlákban a fűtési célú hő és a használatimelegvíz-készítési célú hő részmennyiségeket külön-külön kell megállapítani úgy, hogy az egyhavi részszámlán elszámolt hő részmennyiség az elszámolási időszakból hátralévő hónapok előző elszámolási időszak azonos hónapjaiban számlázott tényfogyasztásának - díjszétosztás esetén abból az épületrészre jutó hőmennyiségnek - egyhavi átlaga legyen.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti tényfelhasználás - díjszétosztás esetén abból az épületrészre jutó hőmennyiség - nem áll rendelkezésre, akkor az elszámolási időszakra időarányosan tervezett vagy várható hőfelhasználást kell alapul venni.

(5) A távhőszolgáltató a felhasználó vagy díjszétosztás esetén a díjfizető kezdeményezésére a (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított egy hónapra jutó, havi azonos mértékű hőfelhasználást egy elszámolási időszakon belül legfeljebb egy alkalommal módosíthatja. A távhőszolgáltató a módosítást legkésőbb a bejelentés hónapját követő második hónaptól kezdődően teljesíti.

(6) A távhőszolgáltató az elszámolási időszak hónapjainak számánál eggyel kevesebb számú részszámlát bocsát ki.

(7) A távhőszolgáltató az elszámolási időszak utolsó napjára, vagy a számlázás megszűnésének időpontjára vonatkozóan elszámoló számlát bocsát ki.

(8) Az elszámolási időszakra a távhőszolgáltató által a felhasználónak értékesített hőmennyiséget a távhőszolgáltató a felhasználási hely mérésére szolgáló fogyasztásmérő berendezés leolvasásából állapítja meg. Díjszétosztás esetén, a díjfizetőknek értékesített hőmennyiséget a távhőszolgáltató a hőközpontban mért hőmennyiségből a felhasználó és a távhőszolgáltató közötti megállapodásban foglalt szétosztási arányoknak megfelelően, megállapodás hiányában e rendelet 28. § (2) bekezdése szerinti arányt alkalmazza.

V. fejezet

Záró rendelkezések

37. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő hó első napján lép hatályba.

(2) E rendelet 29. § (3) bekezdése 2013. május 1-jén lép hatályba.

(3) E rendeletet a hatálybalépésekor fennálló közüzemi szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Területfejlesztési, környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontok alapján távhőszolgáltatás fejlesztésére kijelölt, kiemelten kezelendő területek Budapest főváros területén

1. Az I. kerület egész területe.

2. A III. kerületben az Árpád fejedelem útja, Óbudai rakpart, Jégtörő utca, Gázgyár utca, Keled út, Pomázi út, Bécsi út, Szépvölgyi út által határolt terület.

3. Az V. kerület egész területe.

4. A VI. kerületben a Nyugati tér, Teréz körút, Aradi utca, Lendvay utca, Dózsa György út, Délibáb utca, Bajza utca, Benczúr utca, Felső erdősor utca, Szegfű utca, Hunyadi tér (az Andrássy út világörökség területét érintő ingatlanok), Teréz körút, Király utca, Deák Ferenc tér, Bajcsy-Zsilinszky út által határolt terület.

5. A VII. kerületben a Király utca, Erzsébet körút, Rákóczi út, Károly körút által határolt terület.

6. A XIII. kerületben a Szent István körút, Váci út, Lehel tér, Lehel út, Béke út, Kámfor utca és a Duna által határolt terület.

2. melléklet a 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A hatósági ártól lefelé történő eltérés és annak feltételei külön kezelt intézmények esetén

1. Alapdíjkedvezmény biztosításának feltételei:

1.1. A felhasználó új felhasználónak minősül (a távhőellátás igénybevételére vonatkozó írásbeli bejelentése benyújtását megelőző 5 (öt) éven belül az adott felhasználási helyen a felhasználó vagy jogelődje nem vette igénybe a FŐTÁV Zrt. távhőszolgáltatását).

1.2. Az új felhasználó a közszolgáltatási szerződés/előszerződés megkötésének időpontjában külön szövegezett nyilatkozata alapján Tszt. 3. § w) pontja szerinti külön kezelt intézménynek minősül.

1.3. A közszolgáltatási szerződés tárgya hőközponti hőmennyiségmérés szerinti, lekötött hőteljesítmény alapú távhőszolgáltatás.

1.4. A távhőszolgáltatási díj kiegyenlítése felhasználóhelyenként történik, nem épületrészenkénti díjszétosztás alapján.

1.5. Felhasználónak nincs távhőszolgáltatásidíj-tartozása: új felhasználónak vagy jogelődjének ugyanazon felhasználó más felhasználási helye, illetve épületrésze vonatkozásában nincs 30 (harminc) napon túli számlatartozása a FŐTÁV Zrt. és hátralékkezelő cége felé a közszolgáltatási előszerződés/szerződés megkötésének időpontjában.

1.6. Az új felhasználó vállalja az alapdíjkedvezmény elvesztését a közszolgáltatási szerződésben az alábbiak szerint: amennyiben a felhasználó vagy az adott Felhasználási hely tekintetében a Tszt. 3. § b) pontja szerinti díjfizető (a továbbiakban: díjfizető) a távhőszolgáltatási díj számlán megjelölt fizetési határnap (esedékesség) tekintetében 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, majd a Távhőszolgáltató írásbeli felszólítása ellenére 30 (harminc) napon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy az alapdíjkedvezmény a fentiek szerinti fizetési határidő leteltét követő 12 (tizenkettő) hónapra, vagy amennyiben a közszolgáltatási szerződés hatálya ennél rövidebb időszak, akkor ezen időtartamra megszűnik. Amennyiben a felhasználó vagy a díjfizető a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt ismételten, a fentiek szerint késedelembe esik, úgy fentiek szerinti felszólításban meghatározott fizetési határidő leteltét követő hónap első napjával a közszolgáltatási szerződésben meghatározott alapdíjkedvezmény véglegesen megszűnik.

1.7. Az új felhasználó meghiúsulásikötbér-fizetési kötelezettséget vállal a közszolgáltatási szerződésben arra az esetre, amennyiben a felhasználó a közszolgáltatási szerződést felmondja, vagy a létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony a felhasználó vagy a díjfizető érdekkörében felmerülő bármely okból megszűnik, vagy megszüntetésre kerül. Mértéke: a Távhőszolgáltatót terhelő teljes beruházási költség (távhőszolgáltatási vezeték tervezése, vezetékjog alapítása, beszerzési/közbeszerzési költségek, vezeték kivitelezése, hőközponti szerelvények, hőközpont tervezése, létesítése, elbontása) összege, valamint a már nyújtott alapdíjkedvezmény, továbbá a szerződés felmondásának időpontja és a közszolgáltatási szerződés lejárta közötti időszakra kiszámított, kedvezmény nélküli alapdíj 30%-a.

2. Alapdíjkedvezmény mértéke:

2.1. Abban az esetben, ha a távhőszolgáltatás igénybevételéhez szükséges beruházás költségét teljes mértékben az új felhasználó viseli

2.1.1. hőátalakítás nélküli alapdíj, általános forgalmi adót visszaigénylő felhasználók esetén:

Alapdíjkedvezmény mértéke Lekötött hőteljesítmény Minimális szerződéses futamidő
1. 10% 10-99 kW 5 év
2. 20% 10 év
3. 20% 100-249 kW 5 év
4. 30% 10 év
5. 30% 250-499 kW 5 év
6. 40% 10 év
7. 40% 500-749 kW 5 év
8. 50% 10 év
9. 50% 750-999 kW 5 év
10. 60% 10 év
11. 60% 1000 kW- 5 év
12. 70% 10 év

2.1.2. hőátalakításos alapdíj, általános forgalmi adót visszaigénylő felhasználók esetén:

Alapdíjkedvezmény mértéke Lekötött hőteljesítmény Min. szerződéses futamidő
1. 15% 20-99 kW 5 év
2. 25% 10 év
3. 25% 100-249 kW 5 év
4. 35% 10 év
5. 35% 250-499 kW 5 év
6. 45% 10 év
7. 45% 500-749 kW 5 év
8. 55% 10 év
9. 55% 750-999 kW 5 év
10. 65% 10 év
11. 65% 1000 kW- 5 év
12. 75% 10 év

2.1.3. hőátalakítás nélküli alapdíj, általános forgalmi adót vissza nem igénylő felhasználók esetén:

Alapdíjkedvezmény mértéke Lekötött hőteljesítmény Min. szerződéses futamidő
1. 10% 50-99 kW 10 év
2. 10% 100-249 kW 5 év
3. 20% 10 év
4. 20% 250-499 kW 5 év
5. 30% 10 év
6. 30% 500-749 kW 5 év
7. 40% 10 év
8. 40% 750-999 kW 5 év
9. 50% 10 év
10. 50% 1000 kW- 5 év
11. 60% 10 év

2.1.4. hőátalakításos alapdíj, általános forgalmi adót vissza nem igénylő felhasználók esetén:

Alapdíjkedvezmény mértéke Lekötött hőteljesítmény Min. szerződéses futamidő
1. 10% 50-99 kW 5 év
2. 20% 10 év
3. 20% 100-249 kW 5 év
4. 25% 10 év
5. 25% 250-499 kW 5 év
6. 35% 10 év
7. 35% 500-749 kW 5 év
8. 45% 10 év
9. 45% 750-999 kW 5 év
10. 55% 10 év
11. 55% 1000 kW- 5 év
12. 65% 10 év

2.2. Abban az esetben, ha a távhőszolgáltatás igénybevételéhez szükséges beruházás költségét a Távhőszolgáltató viseli:

A fogyasztónak nyújtott alapdíjkedvezmény csökkentésre kerül az adott fogyasztó távhőszolgáltatásba történő bekötéséhez szükséges beruházás pénzáramának szerződéskötés időpontjában esedékes - a közszolgáltatási szerződés megkötésekor irányadó jegybanki alapkamat hét százalékponttal növelt, de legfeljebb 8%-kal a futamidőre diszkontált - jelenértékével.


  Vissza az oldal tetejére