A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

75/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) 25. §-a tartalmazza, hogy a Fővárosi Közgyűlésnek minden évben meg kell állapítania az egyes bérbeadási módok szerinti lakbérek következő év január 1. napjától hatályos mértékét. Ezen kötelezés, továbbá a Lakásrendelet gyakorlatban történő alkalmazása során felmerült igények, továbbá a Fővárosi Önkormányzat lakás-bérbeadási tevékenységének gazdaságosabbá és hatékonyabbá tétele, és egyéb jogtechnikai jellegű pontosítások indokolttá teszik a Lakásrendelet felülvizsgálatát és módosítását.

Fentiekre tekintettel a rendeletben kidolgozásra kerültek a 2013. január 1. napjától tervezett lakbérmértékek, továbbá a rendelet néhány szakaszának átdolgozására, kiegészítésére, új jogintézmény bevezetésére, illetve egyes rendelkezések hatályon kívül helyezésére vonatkozó szabályok.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A logikusabb, átláthatóbb szerkezet megvalósítása érdekében került sor a cím megváltoztatására, a bérbeadás módjainak és jogcímeinek szétválasztására.

2. §-hoz

A bérbeadási mód feltételei felülvizsgálatának egységes és egy helyen található szabályozásával a három bérbeadási mód - szociális, költségelvű és piaci alapon történő bérbeadás - közötti átjárhatóság kerülne megteremtésre mind negatív, mind pedig pozitív irányban.

3. §-hoz

Az óvadék általános rendelkezéseinek egy helyen történő szabályozása indokolt, mivel a bevezetésével a követeléseink kielégítése biztosítható.

4. §-hoz

A logikusabb, átláthatóbb szerkezet megvalósítása érdekében került sor a bérbeadás módjainak és jogcímeinek szétválasztására, és új, a bérbeadás jogcímeire vonatkozó cím kialakítására.

5. §-hoz

Az Ügyfélszolgálati Iroda törlésével döntési lehetőség nyílna ügyfeleink számára, hiszen nemcsak személyes megjelenés útján, hanem postai úton, e-mail vagy fax útján is eljuttathatnák a Főpolgármesteri Hivatalhoz a kérelmeiket, beadványaikat.

A szolgálati jellegű bérbeadás esetén rögzítésre kerülne, hogy ha a bérlő érdekkörén kívül felmerülő ok miatt szükséges az adott lakásból történő elköltözés, egyéb lakás is bérbe adható legyen, mely szabályozás lehetőséget teremtene ezen jogalkotási hiány kiküszöbölésére.

6. §-hoz

Nyugdíjasházban lévő lakás bérlőjének meghatározásakor a kivételes méltánylást érdemlő körülmény törlése azért célszerű, mert a Gazdasági Bizottság gyakorolja - ezen körülmény megítélésén túlmenően - a bérbeadói jogokat és kötelezettségeket is, így indokolatlan a kettős döntés előírása.

A rendelkezés módosítását az eljárás gyorsításának igénye, valamint a lakások felújításra szorulása indokolja. A módosítással előnyben részesülnek azok a kérelmezők, akik a nyugdíjasházi lakásokat a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának vállalásával vennék bérbe.

6/A. §-hoz

A megkezdett évenként való csökkentés bevezetésével egyértelművé és egyszerűbbé válna az elszámolás a nyugdíjasházból való kiköltözést követően.

7. §-hoz

Tekintettel arra, hogy a szociális jellegű lakáspályázatok kivételével kizárólag üzleti alapú pályáztatás történik, indokolt az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság hatáskörének elvonása, és annak átkerülése a Gazdasági Bizottság hatáskörébe.

8. §-hoz

A rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett pályázat esetén lehetőség nyílna egyrészt arra, hogy a bérlő saját költségén végezze el a megállapodásban meghatározott munkálatokat - nem kizárólag a költségek önkormányzati megtérítése mellett -, mellyel költségelvű lakbérre nyerne jogosultságot; másrészt amennyiben a bérlő nem a megállapodásban meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően végezné el a munkát, felmondható lenne a szerződés.

9. §-hoz

Az óvadék bevezetésével a követeléseink kielégítése biztosítható.

10. §-hoz

A lakáspályázat eredményeként megkötött szerződések meghosszabbításának feltételeként meghatározott 12 havi lakbér előre, egy összegben történő megfizetése túlzott terhet jelentett a bérlőknek, ezért ehelyett a háromhavi óvadék megfizetése, illetve a hat hónap tartozáshalmozódás tilalma kerülne bevezetésre, melyek biztosítanák egyrészt a követeléseink kielégítését, másrészt a fizetőképesebb bérlők kiválasztását.

A szociális helyzet alapján bérbe adott lakásra szóló bérleti szerződés meghosszabbításának feltételeként meghatározásra kerülő tartozáshalmozódás tilalma a megbízhatóbb bérlők kiválasztását biztosítaná.

11. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározásra került az átlátható szervezet fogalma, így a jogi személy fogalma helyett ennek alkalmazása célszerű és indokolt.

12. §-hoz

A pontosításra azért került sor, hogy ne kerüljenek ezen lehetőségből kizárásra a nem határozott időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlők.

Jogtechnikai hiányosság miatt rögzítésre kerül a volt bérlő jogcím nélküli lakáshasználó részére díjhátraléka rendezését követően megkötött bérleti szerződés hosszabbításának lehetősége.

13. §-hoz

A formanyomtatvány feltüntetésével tisztázottá válik a benyújtás módja, valamint a tartozáshalmozódás tilalmának bevezetésével a fizetőképesebb bérlők kerülnek kiválasztásra.

14-15. §-hoz

A bejelentési kötelezettség rögzítése a bérbeadási módok közötti átjárhatóság biztosítása érdekében szükséges.

Az Ügyfélszolgálati Iroda törlésével döntési lehetőség nyílna ügyfeleink számára, hiszen nemcsak személyes megjelenés útján, hanem postai úton, e-mail vagy fax útján is eljuttathatnák a Főpolgármesteri Hivatalhoz a kérelmeiket, beadványaikat.

16. §-hoz

A 2013. január 1. napjától hatályos, a 2011. évi infláció-nak megfelelő mértékű lakbérmértékeket tartalmazza.

17. §-hoz

Magyarország Alaptörvénye módosította a Magyar Köztársaság kifejezést Magyarországra, így annak használata kötelező.

18. §-hoz

Technikai jellegű módosítás: a hiányzó „á” betűk pótlása.

19-20. §-hoz

A módosítás lehetővé teszi, hogy a bérlő kezdeményezésére is megszüntethető legyen közös megegyezéssel a lakásbérleti szerződés.

A Fővárosi Önkormányzat számára pénzügyi könnyítést jelent az ingatlan beköltözhető teljes forgalmi értékének megfizetésére vonatkozó lehetőség törlése.

21. §-hoz

A lakáselhagyási kötelezettség teljesítésének szándékát erősíti a lakáshasználati díj kettő hónapot követő megemelése.

22. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározásra került az átlátható szervezet fogalma, így a jogi személy fogalma helyett ennek alkalmazása célszerű és indokolt.

23. §-hoz

Tekintettel arra, hogy a szociális jellegű lakáspályázatok kivételével kizárólag üzleti alapú pályáztatás történik, indokolt az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság hatáskörének elvonása, és annak átkerülése a Gazdasági Bizottság hatáskörébe.

24. §-hoz

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2011. január 1. napjától más jövedelem fogalmat használ, ezen módosításnak megfelelő definíció használata indokolt.

25. §-hoz

A fordulónap pontosításra került.

A korábbi jogalkotói szándék megvalósítására került sor a nyugdíjasházi bérlők részére fizetendő pénzbeli térítés számítási fordulónapjának rögzítésével, valamint meghatározásra került hogy az új lakbérmértékek 2013. január 1. napján lépnek hatályba.

26. §-hoz

A formanyomtatványon pontosításra került, hogy a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló lakások esetében a kerületi önkormányzat rendeletében meghatározott összeget kell fizetni a nyugdíjasházba való bekerüléshez.

27. §-hoz

A Rendelet új melléklete a bérbeadási mód feltételeinek felülvizsgálatához szükséges formanyomtatványt tartalmazza.

28-29. §-hoz

A záró rendelkezések a rendelet hatálybalépéséről és egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről rendelkeznek.


  Vissza az oldal tetejére