A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1-jétől hatálybalépő 23. § (4) bekezdés 6. pontja és 143. § (3) bekezdése nyomán szükségessé vált a közterület- és városrésznevek megállapításáról bekezdés, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet helyett egy új önkormányzati rendelet megalkotása.

A közterületek elnevezése minden időszakban jelentős társadalmi érdeklődés mellett zajlott. Az elnevezések a korábbi szabályozás szerint megosztott hatáskörben történtek, míg a továbbiakban az egységes várospolitikai szemlélet érvényesülését is biztosítva a fővárosi önkormányzat feladata lesz - az érintett kerületek véleményének kikérése után - a főváros közterületeinek az elnevezése.

Az új rendelkezés a napjaink viszonyaihoz, elvárásaihoz igazítva, de az elmúlt 140 év hagyományait, tapasztalatait figyelembe véve jelöli ki a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának, illetve a házszámok megállapításának a szabályait.

Részletes indokolás

Értelmező rendelkezések

1. §

Meghatározásra kerül a földrajzi nevek kategóriájába tartozó közterület- és városrésznév, az utcanévtábla és házszámtábla, valamint a védett utcanév fogalma.

Közterület-elnevezés általános szabályai

2-5. §

Fontos közérdek fűződik ahhoz, hogy valamennyi fővárosi közterület el legyen nevezve. Az elnevezés elsődleges feltétele, hogy az elnevezendő terület az ingatlan-nyilvántartásban közterületként legyen bejegyezve. A magánutak esetében az érintett önkormányzat és a tulajdonos között külön szerződésbe foglaltak szerint közhasználat céljára átadott területek esetében kell a közterületre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni.

Az érintett lakosok jogbiztonságának érdekében (lakcím-bejelentés, közszolgáltatások igénybevétele, stb.) a lejegyzést követően legkésőbb egy éven belül meg kell állapítani a közterületek nevét.

A tájékozódás biztosítását szolgálják az időközben elkülönült utcaszakaszra, meghosszabbításra kerülő útszakaszra vonatkozó rendelkezések.

Budapest történelmi hagyományait figyelembe véve került a rendeletbe a betűk, számjegyek, dátumok tilalmára vonatkozó szabályozás, így a fővárosban már csak a védelem alatt álló XVII. kerületi arab és római számos utcák, az 1900-ban elnevezett XXII. kerületi római számos utcák találhatóak, valamint dátumot csak az 1993. előtt elnevezésre kerülő közterületek neve tartalmaz.

Az azonos elnevezések nem segítik a tájékozódást, ezért törekedni kell a többes elnevezések csökkentésére, meglévő közterületek nevének ismételt felhasználása csak a taxatívan felsorolt kivételek esetében lehetséges.

A közterületek elnevezése során előnyben kell részesíteni a tájékozódást segítő (irányjelölő, helyhez kötődő) elnevezéseket a személyről történő elnevezésekkel szemben. A személyek esetében az emlékállításnak más módja is lehetséges pl.: szoborállítás, intézmény elnevezése, szülő- vagy lakóházon emléktábla elhelyezése.

Az elnevezés kezdeményezésére mind lakóhelyén, mind a fővárosi önkormányzatnál bárki jogosult.

Hatásköri és eljárási szabályok

6-8. §

A korábbi szabályozáshoz képest jelentős változás, hogy a közterületek elnevezésére 2013. január 1-jétől a fővárosi önkormányzat jogosult. Ez a változás lehetővé teszi ezen a területen az egységes várospolitikai szemlélet kialakítását. A döntést azonban minden esetben megelőzi az érintett kerület véleményének kikérése. A kerületi képviselő-testület döntése az érintett lakosság felhatalmazása alapján kerül kialakításra, így a helyi érdekek is megjelennek a döntés előkészítése során.

A közterület elnevezése, nevének megváltozása, megszűnése, a városrésznevek és a védetté nyilvánított utcanevek a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Fővárosi Közlönyben való kihirdetés napjától hatályosak. A döntésről a főjegyző értesíti az érintett önkormányzati, közszolgáltató és nyilvántartó szerveket.

Személyről való közterület-elnevezés

9-10. §

A személyről történő közterület-elnevezés mindig a figyelem középpontjában van, számos körülmény vizsgálata szükséges, ezért indokolt ennek a területnek a részletesebb szabályozása.

Személyről a halála után - az elmúlt időszak tapasztalatai alapján kialakításra kerülő - 5 éves időkorlát figyelembevételével lehet közterületet elnevezni, melytől csak Budapest díszpolgárai esetében térhet el a döntéshozó.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően szabályozásra került, hogy a névadó személyiség nevét hogyan jelenítse meg az utcanév.

Szintén szabályozásra került az elnevezési eljárás során felmerülő egyik legfontosabb kérdés, hogy kiről lehet, kiről indokolt utcaelnevezéssel megemlékezni.

Közterületnevek és városrésznevek megváltoztatása

11. §

A közterületnevek és a városrésznevek megváltoztatásának lehetnek társadalmi, politikai vagy helytörténeti indokai. A viszonylagos állandóság megteremtése érdekében, a lakosság kényelmi szempontjait is figyelembe véve került kialakításra a névváltoztatás 15 éves időkorlátja a korábbi 10 évvel szemben.

A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 37. §-a értelmében a közterület elnevezése során költözéssel nem járó lakcímváltozásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie, a lakcímadat ilyen megváltozása nem minősül adatváltozásnak. Ezzel összhangban az önkormányzati rendelet 11. § (3) pontja is kitér arra, hogy az érintett lakosságot a közterület nevének megváltozásakor lakcímbejelentési kötelezettség nem terheli.

Közterületnevek védetté nyilvánítása

12. §

A szabályozás a város- és helytörténeti értékek védelmét, e tekintetben az állandóságot szolgálja, tekintettel arra, hogy védett közterület nevét nem lehet megváltoztatni.

A védett utcák listája a kerületi önkormányzatok bevonásával, javaslataik figyelembevételével történt. A helyi vélemények helytörténészek, szakértők, lokálpatrióták és civil szervezetek közreműködésével kerültek kialakításra. A védett közterületek felsorolását kerületenkénti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Közterület-névjegyzék

13. §

A főjegyző által vezetett nyilvántartás közhitelű, az utcanév hitelessége szempontjából irányadó, adattartalma részletesen szabályozott.

Közterületnevek megszüntetése

14. §

A város fejlődése, alakulása során számos új közterület kialakulása mellett sok régi utca szűnik meg, alakul ki máshol. A műszaki szempontból megszűnt utcák nevei is értelemszerűen kikerülnek a nyilvántartásból. A megszűnés bejelentését a jogszabály az érintett kerület számára 30 napon belül kötelezően írja elő.

Városrésznév

15. §

A városrészek tekintetében szintén széles körű előkészítő munka után alakították ki javaslataikat a kerületi önkormányzatok. Bizonyos városrészek eltűntek, újak alakultak a várostörténeti, helytörténeti szempontok és a köztudatban berögzült helyi hagyományok figyelembevételével. A városrészek neveit és azok lehatárolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Utcanévtáblák

16-19. §

Az utcanévtáblák a megállapított közterületneveket, kerületet, városrészt, valamint az adott útszakasz házszámait tartalmazzák, ezzel segítve a járókelők, turisták tájékozódását. Az egységes városkép kialakítása érdekében került meghatározásra a táblák formája, mérete, anyaga és az adattartalma a 4. melléklet szerint. A rendelet - összhangban az Mötv. 23. § (3) bekezdésében foglaltakkal - rögzíti, hogy az utcanévtábla kihelyezéséről, karbantartásáról és pótlásáról a kerületi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Részletesen leírásra kerültek a táblák számának, kihelyezésének szabályai, a korábbi elnevezés adatait tartalmazó táblák elhelyezésére vonatkozó előírások.

Házszámtáblák, házszám-megállapítás szabályai

20-24. §

A rendelet szerint a házszámtáblák igazodnak az utcanévtáblák megjelenéséhez a 4. melléklet szerint.

A rendelet - összhangban az Mötv. 23. § (3) bekezdésében foglaltakkal - rögzíti, hogy a sorszámozás megállapításáról, megváltoztatásáról a kerületi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Záró rendelkezések

25-26. §

A hatálybaléptetésről, illetve hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezések.


  Vissza az oldal tetejére