A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

101/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2008-ban alkotta meg a rendeletet, amely több alkalommal módosult. Az utolsó módosítás óta eltelt időszakban a közmű társaságoktól beérkező módosító javaslatok alapján a rendelet ismét felülvizsgálatra került, több alkalommal egyeztetve az érintett közmű társaságokkal.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendeletben használt közút nem közlekedési célú igénybevétele és közmű fogalmát a közmű üzemeltetők javaslata alapján pontosítja, valamint a közúton megvalósuló műszaki beavatkozás, a közmű üzemeltetője és a tervezési alaptérkép fogalmakat határozza meg.

A 2. §-hoz

Kiegészül a közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a közútkezelői hozzájárulás személyhez kötött, tovább nem ruházható jogának előírásával.

A 3. §-hoz

A rendelet azt írja elő, hogy a közútkezelői hozzájárulást annak kell beszereznie, aki a helyi közutat igénybe kívánja venni. Célszerű annak pontosítása, hogy ne csak az igénybevevő, hanem annak meghatalmazottja, például a tervező vagy a lebonyolító is beszerezhesse a közútkezelési hozzájárulást.

A 4. §-hoz

A burkolatbontási tilalom alóli felmentés eseteit pontosítja.

Az 5. §-hoz

A közút nem közlekedési célú igénybevételére irányuló hozzájárulás iránti kérelem mellékleteit pontosítja. Új elem, hogy minden ilyen kérelem esetén csatolni kell az 1. §-ban meghatározott tervezési alaptérképet, amely az Eljáró kezelő nyilvántartásának vezetéséhez és aktualizálásához feltétlenül szükséges. Ezen kívül a szabályozás megkülönbözteti, hogy milyen esetekben kell ideiglenes forgalomkorlátozási tervet és forgalomtechnikai tervet benyújtani.

A 6. §-hoz

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 27. § (4) bekezdése alapján elő lehet írni, hogy bizonyos esetekben a munka csak az üzemeltető személyes jelenlétében végezhető, vagy bizonyos munkákat csak az üzemeltető végezhet. Hasonló szabályozás szerepelt a rendelet 11. § (10) és (11) bekezdésében, azonban nem csak a burkolatbontással járó munkakezdési hozzájárulás esetén célszerű ezeket a szabályokat lehetővé tenni, hanem egyéb, más nem közlekedési célú igénybevétel esetén is (például rendezvény, filmforgatás, futóverseny), így a rendelet más szakaszában kell megjelentetni.

A 7. §-hoz

Az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulással, nem közlekedési céllal igénybe vett területért is díjat kell fizetni, így elő kell írni, hogy a kérelem kötelező melléklete legyen a díjfizetési adatlap.

A munkakezdési hozzájárulás kérelemhez csatolandó mellékleteket is pontosítani kellett, többek között azért, mert a felsorolás nem tartalmazta az igénybe venni kívánt terület tulajdonosának hozzájárulását, 2013. január 1-jétől pedig a közút kezelője és a közút tulajdonosa eltérő lehet.

A 8. §-hoz

A szabályozás pontosítását tartalmazza, így egyértelművé válik, hogy a jóváhagyás kifejezés az Eljáró kezelő hozzájárulását jelenti.

A 9. §-hoz

A közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételével kapcsolatos szabályozást módosítja. A rendelet módosításával az igénybevevő az igénybevétel megkezdése előtt 12 órával, de legkésőbb azzal egyidejűleg csak az igénybevételt köteles elektronikus úton bejelentetni. A rendkívüli igénybevétel okát és a rendkívüli igénybevétel halaszthatatlanságára vonatkozó dokumentumokat csak később, legfeljebb a munka megkezdését követő 12 órán belül kell bejelenteni.

A közmű-üzemeltető társaságok jelezték, hogy a közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételére megszabott 72 órás határidő sok esetben nem elég, ezért a rendeletmódosítás a közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételére megszabott időt 120 órában határozza meg.

A közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevétele esetén is a munkaterületet az általános szabályok szerint kell az üzemeltető számára visszaadni, így ezt elő kell írni.

A 10. §-hoz

A munkakezdési hozzájárulás önmagában még nem jelenti a munkaterület birtokbavételét, ezért pontosításra került a birtokbavétel feltétele. Előírásra került, hogy a munkaterület átadás-átvétel időpontjától kezdve a munkakezdési hozzájárulás jogosultja teljes felelősséggel tartozik a munkaterületért.

A 11. §-hoz

A jelzőlámpás csomópont lekapcsolásával összefüggő szabályozást pontosítja, ugyanis nem elég a jelzőlámpa lekapcsolási engedélyét megkérni, hanem azzal rendelkezni is kell a lekapcsoláshoz.

A 12. §-hoz

Az elektromos közszolgáltató társaság kérésének megfelelően rögzítésre kerül, hogy a villamos energia közszolgáltatást biztosító föld feletti és föld alatti vezeték biztonsági övezetében tilos, vagy csak korlátozással megengedett munkát végezni.

A 13. §-hoz

A végleges helyreállítással kapcsolatos szabályokat módosítja. Sok problémát jelent, hogy a közút területén, az alatt, a felett elhelyezkedő közművet, építményt, berendezést úgy helyezik el, építik vagy tartják karban, hogy az az út állapotát rontja. A közművek, közmű fedlapok, szerelvények közutat érintő építése esetén elő kell írni, hogy a közmű üzemeltetőjének az úttestet úgy kell helyreállítania, hogy az út függőleges vonalvezetésében a közmű fedlapok, szerelvények indokolatlan eltérést ne okozzanak, az ebből eredő károkért pedig a közmű üzemeltetője vagy a közúton munkát végző a felelős.

A 14. §-hoz

A munkavégzés után helyreállítandó útpálya, járda műszaki paramétereit, valamint a közműszerelvény, fedlap elhelyezésének minőségi paramétereit határozza meg. Útpálya esetén minimum 10 cm összvastagságú, 2 rétegű hengerelt aszfalttal kell a helyreállítást elvégezni, míg kis felületű vagy pontszerű bontások esetén a közúti forgalomra alkalmas minőségű, 9 cm összvastagságú öntött aszfalt kopó és kötőréteget kell alkalmazni.

A 15. §-hoz

Eltakarásra kerülő szerkezet esetén a bejelentést nem az Eljáró kezelő, hanem az üzemeltető számára kell megtenni.

A 16. §-hoz

Az új paragrafus beiktatásával meghatározásra kerül, hogy az út területén, az alatt vagy a felett elhelyezett építmény fenntartásáról az építmény, az útcsatlakozás fenntartásáról az útcsatlakozás tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni. A szabályozás meghatározza ezen tulajdonosok fenntartási feladatait is.

A 17. §-hoz

Tekintettel arra, hogy módosul a rendelet 11. § (7) és (9) bekezdése, módosítani kell az 1. és 2. mellékletet, mivel a munkakezdési hozzájárulás kérelem és az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás kérelem második oldalán idézve vannak ezen jogszabályhelyek.

A 18-19. §-okhoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére