A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

105/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. év eleji átmeneti - a Fővárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó - időszak finanszírozására és költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást. A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.

Részletes indokolás

Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek esedékes részlete bruttó összegéből való kerületi, valamint fővárosi önkormányzati részesedést szabályozza. Lényegében a 2012. évi forrásmegosztási arányokat tartja érvényben az átmeneti időszakra. A végleges forrásmegosztás és az átmeneti időszak részesedései különbözetének elszámolását a 2013. évi forrásmegosztási rendelet fogja szabályozni.

Az (1) bekezdés az idegenforgalmi adó bevételéből történő részesedést a 2012. évi forrásmegosztási rendeletben előírtaknak az átmeneti időszakra történő megtartásával írja elő, a 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. mellékletének 2. oszlopa szerint.

A (2) bekezdés a helyi iparűzési adóból való részesedés arányát a 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. mellékletének 2. oszlopa szerint határozza meg.

A 2. § az idegenforgalmi adó és az iparűzési adó utalásának szabályait rögzíti.

A 3. § általános felhatalmazást ad a főpolgármesternek a költségvetési feladatok Főpolgármesteri Hivatal útján - meghatározott feltételekkel - történő vitelére.

A 4. § (1) bekezdése a folyó költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi.

a) pontja a működőképesség fenntartása érdekében az 1. számú melléklet szerinti időpontokban és mértékben engedélyezi a Főpolgármesteri Hivatal, illetve az intézmények finanszírozását.

b) pontja lehetőséget biztosít a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettségek előrehozott támogatással történő rendezésére és keletkezésének megelőzésére, az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében.

c)-d) pontjai a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat erejéig engedik a kifizetést, továbbá kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyeznek a 2012. évben - 2013. évi költségvetés terhére - hozott közgyűlési döntések alapján.

A (2) bekezdés a hajléktalanellátás jogszabályban meghatározott formáinak, illetve a Főv. Kgy. rendeletben meghatározott hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának kifizetéséhez szükséges - a központi költségvetésből utólagosan megtérített - összegek megelőlegezését biztosítja.

A (3) bekezdés biztosítja a fel nem használt szakképzési támogatások átutalását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap részére.

A (4) bekezdés Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában meghatározottak szerinti kifizetést szabályozza.

Az (5) bekezdés kifizetést enged a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségekre.

Az 5. § (1) bekezdése a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakra biztosítja a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményalapjának/munkabérének mértékét és folyamatos kifizetését. A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére az egyéb illetmény jellegű juttatások időarányos kifizetésére vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

A (2) bekezdésben a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottainak önkéntes nyugdíj-, illetve egészségpénztárakkal szembeni részben vagy egészben átvállalt tagdíjai megfizetésére engedélyez kötelezettségvállalást és kifizetést.

A 6. § intézkedik a Fővárosi Nemzetiségi Önkormányzatok pénzellátásáról, a Fővárosi Önkormányzat által a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásának rendjéről.

A 7. § a Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal kiadásainak folyamatos finanszírozhatósága érdekében a 2012. évi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítését engedi az Ávr. 35. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján azzal, hogy a tervbevételre a 2013. február havi költségvetési rendeletmódosításnál intézkedni kell.

A 8. § a 2012. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédelmi Alap” terhére 2012. évi keretmaradványuk erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a támogatás utalását.

A 9. § (1) bekezdés biztosítja a közfeladatokat ellátó vállalkozások részére a folyamatos feladatellátás biztonságát megteremtő finanszírozást.

A (2) bekezdés megengedi az (1) bekezdésbe nem tartozó vállalkozások keretmaradványainak felhasználását.

A (3) bekezdés a szociálpolitikai alapfeladatokat támogatási szerződéssel átvállaló, a 2013. évre is érvényes támogatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.

A (4) bekezdés a) pontja rendelkezik a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó Menhely Alapítvány és Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatásáról.

b) pontja biztosítja a fővárosi hajléktalanok téli ellátására fenntartott időszakos férőhelyek támogatásának utalását.

c) pontja rendelkezik a téli időszakban az állandó átmeneti szállás, éjjeli menedékhely férőhelyek működtetéséhez szükséges támogatásról.

Az (5) bekezdés a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek folyamatos működése fenntartásához szükséges fedezet biztosítása érdekében külön szabályozást ad.

A (6) bekezdés az önkormányzati körön kívülre történő, a (3)-(5) bekezdésekben nem szabályozott utalásokat megállapodásokhoz, költségvetési kötelezettségvállalásokhoz köti. E támogatások céljellegük miatt évente rendeleti szabályozást tesznek szükségessé, ugyanakkor lehetővé kell tenni a határidős kötelezettségek teljesítését.

A (7) bekezdés a főpolgármester korrekciós keretének felhasználását szabályozza.

A (8) bekezdés a 2013. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig a Közgyűlés 2013. évet érintő kötelezettségvállalása alapján engedi az utalást.

A 10. § (1) bekezdése a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének számlájára engedi továbbutalni.

A (2) bekezdés a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásával kapcsolatos szerződésekben foglaltak teljesítését engedélyezi az átmeneti időszakban.

A 11. § az önkormányzati kiadások közül a felújítási és beruházási címeken megtervezett feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait részletezi.

A 12. § az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban is biztosítja, illetve megengedi a főpolgármesternek:

- a megkötött hitelszerződések alapján a le nem hívott hitelkeretek felvételét,

- a hitelszerződések adósságterhei időben történő kifizetését,

- az átmenetileg szabad pénzeszközök kihelyezését.

A 13. § (1) bekezdése a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott intézményi felújítási feladatok és a középtávú fejlesztési tervben szereplő út-híd felújítási keret saját forrása terhére az e rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározottakhoz tartalmaz kiegészítő szabályozást, mely szerint a többletigényeket címen belüli átcsoportosítással kell rendezni, ha az átmeneti időszakában egy adott felújítási feladatra történt kötelezettségvállalások, kifizetések meghaladják a 2013. évi költségvetésben és a 2012. évi pénzmaradvány-felosztás során jóváhagyásra kerülő előirányzatokat.

A (2) bekezdés az e rendelet 11. § (2) bekezdéseiben a fejlesztési feladatokra vonatkozóan meghatározottakhoz tartalmaz kiegészítő szabályozást, mely szerint, amennyiben az adott fejlesztési feladatra vonatkozó kötelezettségvállalások, kifizetések meghaladják a 2013. évi költségvetésben jóváhagyásra kerülő előirányzatot, a többletigényt ágazaton belüli átcsoportosítással kell rendezni.

A 14. § (1)-(2) bekezdése a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére