Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

105/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet

a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással érintett bevételekből

Általános szabály

1. § (1) Az idegenforgalmi adóból, a kapcsolódó üdülőhelyi feladatok 2012. évi utolsó havi normatív hozzájárulásból (továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányban (46,98306151%-53,01693849%) részesednek a főváros önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes kerületek részesedési arányait a 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(2) A helyi iparűzési adóból a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányban (46,98306151%-53,01693849%) részesednek a főváros önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes kerületek részesedési arányait a 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

Adatszolgáltatás és utalás rendje

2. § A Fővárosi Önkormányzat

(1) a helyi iparűzési adóbeszedési számlákról a befolyt iparűzési adót a tárgyhót követő hónap 10-ig - első alkalommal február hónapban - köteles a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok pénzforgalmi bankszámláira továbbutalni,

(2) az idegenforgalmi adóbeszedési számláról a befolyt idegenforgalmi adót a tárgyhót követő hónap 5-ig - első alkalommal február hónapban - köteles a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára utalni. A Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról a kerületi önkormányzatokat megillető idegenforgalmi bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 10-ig köteles továbbutalni a kerületi önkormányzatok pénzforgalmi bankszámláira.

II. Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok a Fővárosi Önkormányzatnál

Általános szabály

3. § A Közgyűlés felhatalmazást ad a főpolgármesternek a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak az 1. és 2. sz. mellékletekben, továbbá a 4-13. §-okban meghatározott mértékben és feltételekkel történő teljesítésére a Főpolgármesteri Hivatal útján.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak, kiadásainak utalása

4. § (1) a) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal - 2. sz. mellékletben nem szereplő - folyó kiadásaira az 1. sz. melléklet szerinti időpontokban és hozzárendelt mértékben, az egyszeri döntésekkel csökkentett és szintezett 2012. évi módosított előirányzat 95%-án biztosítja a működéshez szükséges kiadások fedezetét a kötelezettségvállalás és kifizetés érdekében, melyet a Fővárosi Önkormányzat igénylésre utal.

b) A 60 napon túl lejárt, határidőn túli fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelőzése érdekében az 1. sz. mellékletben meghatározott utalási időpontok között az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatás utalható - a Fővárosi Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett - olyan módon, amely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra.

c) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat erejéig teljesíthető kifizetés.

d) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 2013. évi költségvetési előirányzatot érintően hozott közgyűlési döntés (előzetes kötelezettségvállalás) esetén, amennyiben a döntésben összeg, illetve értékhatár nem szerepel, akkor a 2012. évi költségvetésben tartósan biztosított módosított előirányzat időarányos összege erejéig, egyébként a jóváhagyott összeg erejéig vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés a 2013. évi előirányzat terhére.

e) *  Az állam által átvételre kerülő oktatási intézmények 2012. évi gazdálkodásának lezárásához, a szükséges adatszolgáltatások elkészítéséhez az átmeneti időszakban 10 fő GESZ vezetővel megbízási szerződés köthető összesen 3870 E Ft összegben.

(2) *  Kiutalható a hajléktalan ellátás (segély, járadék, támogatás) jogszabályban meghatározott formáinak, illetve a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) számú Főv. Kgy. rendeletben meghatározott ellátások finanszírozásához szükséges, hatósági határozatokban megállapított összeg.

(3) Az oktatási intézmények részére szakképzési hozzájárulás jogcímen átvett összegek elszámolása során kimutatott fel nem használt támogatást a Nemzeti Foglalkoztatási Alap területi előirányzat felhasználás keretszámlájára soron kívül utalja.

(4) A Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás részére a közgyűlési döntésnek megfelelően megkötött társulási megállapodás alapján jelentkező fizetési kötelezettség fedezetét igénylésnek megfelelően utalja a 2. sz. melléklet szerint.

(5) Kifizethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.

5. § (1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetmény/munkabér kifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra, valamint a 2013. január 1-jétől hatályos illetményeltérítés és illetménykiegészítésről szóló közgyűlési döntésben meghatározottak alapján, átmeneti rendelkezésként:

a) a Főpolgármesteri Hivatalban és a Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselők hatályos illetményalapja 40 700 Ft.

b) a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményének/munkabérének és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott egyéb illetmény jellegű juttatásoknak (pl. jubileumi jutalom, munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés, egyéb jogszabály által meghatározott költségtérítések, stb.) időarányos fizetése érdekében vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

c) a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyéb illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés cafeteria-juttatásra vonatkozó rendelkezése alapján biztosítható a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére - a 2013. évi cafeteria keret terhére - a helyi utazásra szolgáló bérlet.

(2) A fővárosi önkormányzati intézmények az alkalmazottaik önkéntes nyugdíj-, illetve egészségpénztárakkal szembeni - részben vagy egészben átvállalt - tagdíjai megfizetésére a 2012. évi költségvetési rendelet 11. § (8) bekezdése alapján átmeneti rendelkezésként a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotásáig kötelezettséget vállalhatnak, kifizetést teljesíthetnek. A szerződések megkötéséhez többlettámogatás nem igényelhető.

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

6. § A Fővárosi Nemzetiségi Önkormányzatok részére tárgyhó 5-ig havonta nettósítva kell utalni a testületi működés dologi kiadásaihoz kapcsolódó, a Fővárosi Önkormányzat által 2013-ra biztosítandó, 2012. évi költségvetésben szereplő támogatást a 2. sz. melléklet szerint.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak teljesítése többletbevételből

7. § A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal a 2012. december 31-ig teljesült többletbevételei erejéig, a 2012. december 31-ig vállalt kötelezettségek alapján teljesítheti kiadásait azzal, hogy a keletkezett többletbevételek tervbevételére a 2013. február havi költségvetési rendeletmódosításban intézkedni kell.

Az Alapok felhasználásának szabályai

8. § A 2012. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédelmi Alap” előirányzat-maradványa terhére a testületi döntést követően vállalható kötelezettség és utalható támogatás. Az előirányzat rendezésére a 2012. évi pénzmaradvány-elszámolással egyidejűleg kerül sor.

Nem fővárosi intézmények és szervezetek részére megállapodás vagy közgyűlési kötelezettségvállalás alapján adható támogatások utalásának szabályai

9. § A Fővárosi Önkormányzat

(1) a közfeladatait közszolgáltatási szerződéssel ellátó, valamint a közfeladat ellátására létrehozott nonprofit társaságok részére a 2. sz. melléklet szerint utal támogatást.

(2) az (1) bekezdésbe nem tartozó vállalkozások részére a 2. sz. melléklet szerint utalhat támogatást.

(3) a szociálpolitikai alapfeladatot 2013. évre is érvényes támogatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a 2. sz. mellékletben meghatározott összeg erejéig igénylés alapján támogatást utal havonta, tárgyhó 5-ig.

(4) a szociális ágazatot érintően

a) a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan 2013. január 1-jétől 2013. március 31-ig terjedő időszakra az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló Menhely Alapítvány, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére igénylés alapján, január 7-ig a 2. sz. melléklet szerint egy összegben utalja a 2013. évi előirányzat terhére;

b) a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó január-április havi támogatást igénylés alapján, január 7-ig egy összegben utalja a 2012. évben az időszakos férőhelyekre biztosított összeg erejéig, a 2013. évi előirányzat terhére;

c) a téli időszakban a 2012. évben év közben belépett állandó átmeneti szállás, éjjeli menedékhely férőhelyek működtetéséhez a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” számára a havi támogatásnak megfelelő összeget havonta előre, legkésőbb az adott hónap 3-ig, igénylés alapján utalja a 2013. évi előirányzat terhére.

(5) a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek részére a közgyűlés által a 2013. évi átmeneti időszakra jóváhagyott szerződésekben meghatározott összeg erejéig összesen a 2. sz. mellékletben szereplő összegben utalja a támogatást.

(6) a (3)-(5) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére a támogatást kizárólag a 2012. december 31-ig megkötött megállapodások, közgyűlési kötelezettségvállalások alapján utalja a 2. sz. melléklet szerinti mértékig.

(7) A 2012. december 31-ét követő és a 2013. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a működési kiadások zökkenőmentes biztosítása érdekében a Fővárosi Közgyűlés felhatalmazza a főpolgármestert a 2. sz. mellékletben meghatározott korrekciós keret indokolt esetben történő felhasználására. A 2013. évi költségvetési rendelet kiegészítő mellékletében a korrekciós keret felhasználását be kell mutatni.

(8) A 2012. december 31-ét követő és a 2013. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Fővárosi Közgyűlés kötelezettségvállalása alapján is utalható támogatás.

(9) *  A BFVK Zrt. részére a kulturális, valamint a szociális ágazatból kivont és forgalomképessé minősített Budapest VIII. ker., Orczy út 14., Budapest VI. ker., Benczúr u. 46., Budapest XVI. ker., Pálya u. 27. szám alatti ingatlanok hasznosítási és üzemeltetési feladataira, valamint a Budapest IX. ker., Ráday u. 10. és 12. szám alatti ingatlanok üzemeltetési feladataira bruttó 600 E Ft összeget biztosít a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásáig. Az átmeneti finanszírozás időszaka alatt biztosított összegeket a BFVK Zrt. 2013. évi közszolgáltatási szerződésében figyelembe kell venni.

(10) *  A 2760/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat szerint a CET Közraktárak Épületegyüttes állagmegóvó és karbantartási kármentesítési feladataira a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásáig bruttó 19 020 E Ft utalható a ténylegesen jelentkező kötelezettségvállalás alapján, a kifizetések teljesítésének ütemében. Az átmeneti finanszírozás időszaka alatt biztosított összegeket a BFVK Zrt. 2013. évi közszolgáltatási szerződésében figyelembe kell venni.

(11) *  A CET Közraktárak Épületegyüttesben lévő hasznosítható, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadását megelőző döntés-előkészítő feladatokra havi bruttó 2000 E Ft utalható a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a ténylegesen jelentkező kötelezettségvállalás alapján, a kifizetések ütemében. Az átmeneti finanszírozás időszaka alatt biztosított összegeket a BFVK Zrt. 2013. évi közszolgáltatási szerződésében figyelembe kell venni.

(12) *  A Budapest VIII. ker., Kőbányai út 22. szám alatti ingatlanon kerítés létesítésére bruttó 1128 E Ft összeget biztosít a 2012. évi közszolgáltatási szerződésben biztosított kompenzáció maradvány terhére a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a ténylegesen jelentkező kötelezettségvállalás alapján, a kifizetések ütemében. Az átmeneti finanszírozás időszaka alatt biztosított összeget a BFVK Zrt. 2013. évi közszolgáltatási szerződésében figyelembe kell venni.

Állami támogatások utalása

10. § (1) A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint átvett pénzeszközt az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Pénzforgalmi bankszámlájára és Állami Hozzájárulások számlájára érkezést követően tovább kell utalni.

(2) A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházással kapcsolatban Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Állam, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a Közlekedés Fejlesztési Zrt. között megkötött szerződés, amely a Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával az irányadó.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

11. § (1) A 2012. évi költségvetésben jóváhagyott felújítási feladatoknál az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az alábbi módon kell eljárni:

a) Intézményi felújítási feladat saját forrása terhére a 2012. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező feladatok esetén kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető az elvégzendő munkákra.

b) A Főpolgármesteri Hivatal, a Fővárosi Önkormányzat és az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek részére a folyamatban lévő, céljelleggel támogatott felújítási feladatokat, továbbá a támogatás értékű felújítási kiadásokat érintően a megkötött szerződések:

- 2012. évi felújítási előirányzat-maradványának erejéig, illetve

- a 2013. évi üteme szerint

az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként lehet támogatást utalni.

c) A felújítási célú pénzeszközátadással történő feladatfinanszírozás esetén a Megvalósítási Megállapodás (továbbiakban: MM) alapján finanszírozott feladatoknál a 2012. évi költségvetésben tervezett és 2012. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati felújítások a 2012. évi előirányzat-maradványok erejéig és a 2013. évi ütem terhére szükséges megállapodások köthetők, és ezt követően kifizetések eszközölhetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

(2) A 2012. évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladatoknál az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az alábbi módon kell eljárni:

a) A 2012. évi költségvetésben tervezett és 2012. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati beruházásokhoz - beleértve az MM alapján finanszírozott feladatokat -, a 7000-es és a 8000-es címkódokon tervezett intézményi beruházásokhoz, továbbá felhalmozási célú pénzeszközátadásokhoz kapcsolódóan (Pénzeszközátadás-átvételi Megállapodás, Fejlesztési Megállapodás) a 2012. évi előirányzat-maradványok erejéig és a 2013. évi ütem terhére szükséges megállapodások köthetők, és ezt követően kifizetések eszközölhetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

b) A 2012. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan az aláírt engedélyezési okmányok alapján vállalható kötelezettség, kifizethető a 2012. évi előirányzat-maradvány erejéig és a 2013. évi ütem terhére a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke.

c) Okmány nélkül kifizethetők a tanulmánytervek költségei a 2013. évi ágazati tervezési, előkészítési keretek terhére, továbbá a bérlakás értékesítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és a lakás-mobilitás kiadásai.

d) A 2012. évi költségvetésben tervezett beruházások 2013. évi üteme és jóváhagyott okmánya csak a többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás (szándéknyilatkozat) megléte esetén módosítható a többletbevétel összegével, a Közgyűlés jóváhagyásával.

e) A 2013. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb csak azon uniós társfinanszírozással, illetve központi költségvetési támogatással megvalósuló fejlesztésekhez lehet okmányt beterjeszteni, amelyekre a támogatási szerződés megkötésre került. Ezen fejlesztésekre a 2013. évi költségvetés terhére kifizetések eszközölhetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

(3) *  A 2758/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat alapján az átmeneti időszakban a Közraktárak Épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzésére közbeszerzési eljárás indítható, és ezt követően kifizetések eszközölhetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére 231 500 E Ft összegben.

A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

12. § (1) A hitelfinanszírozásban érintett beruházásokra érvényes finanszírozási rendnek megfelelően lehívhatók a megkötött hitelszerződések keretmaradványai és 2013. évi keretei.

(2) Kifizethetők a felvett hitelek esedékes törlesztő- részletei és kamatai.

(3) A Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével

- pénzintézeteknél, vagy pénzintézeti többségi tulajdonban lévő értékpapír-forgalmazó cég által forgalmazott, államilag garantált értékpapír vásárlással,

- számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként történő lekötéssel,

- kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlással

kihelyezhetők, leköthetők.

III. Vegyes és záró rendelkezések

13. § (1) Ha a 11. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások meghaladják az adott intézményi felújítási feladatra a 2013. évi költségvetésben, illetve a 2012. évi pénzmaradványként jóváhagyott előirányzatot, akkor rendezését címen belüli átcsoportosítással kell biztosítani.

(2) Ha a 11. § (2) bekezdése alapján történt kifizetések, kötelezettségvállalások meghaladják az adott fejlesztési feladatra a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatot, akkor rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani.

(3) *  A 246/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozat, valamint az ezt módosító 1448/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat alapján megindított beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásra az ezen bekezdésben foglalt közgyűlési határozatoknak megfelelő összegben és ütemezéssel kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető.

(4) *  Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés 2012. évben szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról döntött és felhatalmazást adott a szerződés aláírására, úgy a határozat alapján a 2013. évi átmeneti gazdálkodás időszakában kötelezettség vállalható, a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szerződés szerinti ütemezéssel kifizetés teljesíthető.

(5) *  A 2013. évi költségvetés terhére kötelezettség csak a Közgyűlés döntése alapján vállalható.

14. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezései közül

a) az 1-2. §-ok a 2013. évi forrásmegosztásra vonatkozó rendelet hatálybalépéséig, de legfeljebb a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig,

b) a 3-13. §-ok a kapcsolódó 1. sz. és 2. sz. mellékletekkel - a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, de legfeljebb 2013. március 15-ig hatályosak.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. számú melléklet a 105/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez

Finanszírozási
ütem
sorszáma
Utalás
időpontja
Működési célú
költségvetési támogatás mértéke

Nettósítás tartalma
1. 2. 3. 4.
1. 2013. 01. 02. Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható céljellegű működési keretek figyelembevételével Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló törvény alapján.
2. 2013. 01. 30-31. Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható céljellegű működési keretek figyelembevételével Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló törvény alapján.
3. 2013. 02. 27-28. Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható céljellegű működési keretek figyelembevételével Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló törvény alapján.

2. számú melléklet a 105/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Fővárosi Önkormányzat 7000-8000 címeire vonatkozó keretek az átmeneti finanszírozás időszakára

ezer Ft
Cím Negyedéves
száma megnevezése keret
1 2 3
1) Egészségügyi feladatok
7204 Egészségügyi feladatok 10 000
8817 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás 73 808
8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. 2 796
2) Szociálpolitikai feladatok
8105 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. 28 885
8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány 3 989
8303 Menhely Alapítvány 47 888
8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 19 839
3) Oktatási feladatok
7208 Oktatási feladatok 1 230
8114 FOK Nonprofit Kft. 19 761
8315 Támasz Alapítvány 125
8423 Szemünk fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja 8 008
4) Kulturális feladatok
8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 18 148
8108 Centrál Színház Nonprofit Kft. 43 489
8117 Thália Színház Nonprofit Kft. 87 163
8120 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 68 919
8121 József Attila Színház Nonprofit Kft. 60 725
8122 Madách Színház Nonprofit Kft. 91 100
8125 Új Színház Nonprofit Kft. 98 957
8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft. 84 340
8144 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 128 763
8145 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. 66 925
8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 71 007
8147 Vígszínház Nonprofit Kft. 208 350
8148 Katona József Színház Nonprofit Kft. 123 561
8106 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 34 680
8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 67 500
8381 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány 1 900
8382 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület 7 500
5) Sport feladatok
8413 Sport célú támogatás 21 372
6) Védelmi feladatok
8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 35 438
7) Közlekedési és parkolási feladatok
8103 BKK Zrt. közútkezelési feladatok 1 289 122
8812 Közlekedési szakmai feladatok 349
8836 Út-, hídfenntartás 186 660
- Forgalomtechnika 182 556
- Egyéb útügyi feladatok 4 104
8831 Hatósági gépjármű-elszállítás 1 425
8236 BKK Zrt. feladatai 503 124
7255 Próbautazásos taxi ellenőrzés 232
8) Közösségi közlekedési feladatok
8102 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai 16 100 245
9) Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok
8839 Közterülettel kapcsolatos feladatok 1 620
8237 FTSZV Közszolgáltatási feladat elszámolása 286 992
8227 Közvilágítás 1 428 484
ebből: Köz- és díszvilágítás 1 400 234
Forgalomirányító jelzőlámpák 25 000
Díszkivilágítás (közvilágítás része) Budavári Palota díszvilágítása 3 250
8228 Vízrendezés 52 278
8229 Temetőfenntartás 5 264
8230 FKF Zrt. köztisztasági feladatok 1 368 442
8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző
konzorcium támogatása
13 750
8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 395 491
10) Városrendezési és városépítési feladatok
7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok 33 474
7234 Vagyonnyilvántartási feladatok 6 075
8250 BFVK Zrt. közszolgáltatás 578 321
8805 ÉPÍT Zrt. elszámolás 7 673
8806 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai 1 833
8808 Főépítészi és városrendezési feladatok 18 927
8816 Települési értékvédelmi támogatás 2 025
8834 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése 8 472
11) Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos feladatok
7101 Igazgatási apparátus feladatai
A 7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím törzsszám szerinti megbontása:
001 Pénzügyi Főosztály 4 276
005 Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály 1 664 580
006 Főpolgármesteri Iroda 30 000
007 Szervezési Főosztály 11 300
009 Főpolgármesteri Iroda 10 000
011 Pénzügyi Főosztály 3 038
016 Adó Főosztály 35 438
023 Igazgatási és Hatósági Főosztály 1 276
031 Főjegyző Iroda 203
061 Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály 68
077 Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály 10 913
136 Projektmenedzsment Főosztály 13 163
180-185 Tanácsnokok (Agglomerációs, Informatikai, Kulturális és Turisztikai, Közlekedési, Közbiztonsági, Városképvédelmi és Városfejlesztési) 2 700
7102 Önkormányzati testület kiadásai
A 7102 Önkormányzati testület kiadásai” cím törzsszám szerinti megbontása:
332 Magyar Szocialista Párt Képviselőcsoportja 5 587
333 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoportja 6 408
334 LMP Képviselőcsoportja 2 503
335 JOBBIK Képviselőcsoportja 1 939
037 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 700
038 Egészségpolitikai és Szociális Bizottság 639
039 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 598
040 Közbeszerzési Bizottság 983
041 Gazdasági Bizottság 759
042 Közterület-hasznosítási Bizottság 679
043 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság 558
047 Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság 625
048 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 619
050 Oktatási Bizottság 700
044 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 767
052 Szervezési Főosztály 2 540
060 Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály 30 177
015 Önkormányzati testület tartalék kerete (Pénzügyi Főosztály) 2 253
Főpolgármesteri Iroda
8819/002 Tagsági díjak (Hét Határ Szövetség tagdíja) 500
Informatikai Főosztály
7105 Hivatali informatikai feladatok 119 829
Pénzügyi Főosztály
7217 Könyvvizsgálói díj 4 474
7254 Hivatali pénzügytechnikai feladatok 3 375
8411 Pénzügytechnikai feladatok 725 000
8416 Megszűnt intézmények kiadásai 300 000
8802 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása 9 000
Beruházási Főosztály
8457 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás 2 087
Szervezési Főosztály
8819/005 Tagsági díjak 1 965
Üzemeltetési Főosztály
7103 Gazdasági és ellátási feladatok 324 363
12) Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok
8458 Nemzetiségi Önkormányzatoknak folyósított támogatás 16 540
13) Céljellegű működési keretek
8432 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre 2 500
14) Főpolgármesteri korrekciós keret
Főpolgármesteri korrekciós keret 466 936

  Vissza az oldal tetejére