A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2012. január 25-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a 2010. 10. 04.-2014. 10. 30. közötti időszakban induló Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság létrehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a fővárosi egészségügyi intézmények kényszer-államosítását követő ellátás megfelelő biztosítása érdekében szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a fővárosi tömegközlekedés működőképességének fenntartása érdekében szükséges döntésekre.

2. Javaslat Budapest új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszerére.

3. Megállapodás a Fővárosi Védelmi Bizottság, valamint a bizottság titkársága feladatainak és anyagi-technikai eszközeinek átadásáról.

4. Javaslat társadalmi szervezetek részére támogatás kifizetésére az átmeneti gazdálkodás időszakában.

5. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

6. Javaslat a 2006., 2009., 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázata keretében megkötött megállapodások és kölcsönszerződések módosítására.

7. Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

8. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

9. Javaslat a települési szilárd hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

10. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

11. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

12. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet adatvédelmi tárgyú módosítására, és az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

13. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. január 27-ei közgyűlésének napirendi pontjaihoz kapcsolódó előzetes döntés meghozatala.

14. Budapest Főváros Környezeti Programja a 2012-2016 időszakra.

15. Javaslat az FKF Zrt. részvényeinek dematerializálására, és a társaság új alapító okiratának elfogadása.

16. Javaslat a BKSZT projekt kertében beszerzett monitoring busz üzemeltetési költségeinek biztosítására a csatornahasználati díjban.

17. Csapadékcsatorna vízjogi létesítési engedélyezéséhez megállapodás megkötése a XV. kerületi Önkormányzattal és tulajdonosi hozzájárulás.

18. Peren kívüli egyezség az M5 autópálya bevezető szakasza - XIX. és XX. kerület, Nagykőrösi út - mentén lakókkal.

19. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

20. Javaslat megállapodás elfogadására a BFVK Zrt. által ellátandó közszolgáltatási feladatok átmeneti finanszírozására.

21. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelete üzemeltetésében és Budapest Főváros Önkormányzata, illetve a Főpolgármesteri Hivatal tulajdonában lévő 12 darab gépjármű eladására.

22. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okirata módosításának elfogadása.

23. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

24. Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. tevékenységét lezáró beszámolójának elfogadására.

25. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret hatékonyabb működésére és felhasználására vonatkozó koncepció elfogadására.

26. Javaslat a Móricz Zsigmond körtér forgalomtechnikai rendezésére.

27. Javaslat TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-0001 azonosító számú „Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért” projekt támogatási szerződésétől történő elállásra.

28. Javaslat a 2010. évi Műemléki Alap pályázata keretében megkötött támogatási szerződések módosítására.

29. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest III. kerület, Bécsi út menti volt Budai Nagy Antal Laktanya, és Aranyhegy területére vonatkozóan.

30. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca-Vizafogó utca-Esztergomi út-Jakab József utca-Dagály utca által határolt területre vonatkozóan.

31. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest I. kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) és Kerületi Szabályozási Terv tervezetének kiemelt szabályozást igénylő összvárosi érdekű (FSZT) területeire vonatkozóan.

32. Javaslat a „Budapest Új Városfejlesztési Koncepcióját megalapozó célrendszer” című munkaszakaszának elfogadására.

33. Javaslat a Nagy & Nagy Galéria Alapítvánnyal kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás által biztosított vissza nem térítendő egyszeri támogatással kapcsolatos döntésre.

34. Az Óbudai Gázgyár fejlesztési programmal kapcsolatos feladatváltozás érvényesítése Budapest Főváros 2012. évi költségvetési koncepciója alapján.

35. Javaslat a Sylvester János Protestáns Gimnázium fenntartóváltozásához történő hozzájárulásra.

36. Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. adósságrendezésére biztosított támogatás egy részének elszámolási határidő módosítására.

37. Javaslat a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között 2012. január 1.-2012. március 31. közötti időtartamra kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására.

38. Javaslat a 2012. évi elektronikus Egységes Budapest Sportnaptár kialakítására.

39. Javaslat a Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvánnyal kötött közszolgáltatási szerződés felmondása.

40. Javaslat őszi javító érettségi és szakmai vizsga fedezetének biztosítására.

41. Javaslat a Főváros tagságának megszüntetésére a Gyermekbarát Városok Európai Hálózata, Oktató Városok Nemzetközi Szövetsége vonatkozásában.

42. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

43. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 3772/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatának, a 3779/2011. (XII. 14.) határozatának és a BMSZKI alapító okiratának módosítására.

44. Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás további finanszírozására, illetve a Hálózat Alapítvány támogatására vonatkozó döntések meghozatalára.

45. Javaslat a budapesti közlekedési intézményrendszer átalakításának folytatására a tömegközlekedés vonatkozásában, és a vonatkozó jogszabályi háttér megváltozásából fakadó döntésekre.

46. Javaslat a fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztésére és bővítésére.

47. Javaslat vízjogi engedélyes tervek használati jogának térítésmentes átadására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata részére.

48. „Budapest X. kerület, Újköztemető előtti körforgalom” tárgyú projekt megvalósítása érdekében a X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő megállapodás jóváhagyása.

49. Beszámoló a kulturális és turisztikai tanácsnok éves (2010-2011. évi) tevékenységéről.

50. Beszámoló a közlekedési tanácsnok éves (2010-2011. évi) tevékenységéről.

51. Döntés Csengery Antal Díj adományozásáról.

52. Javaslat az MG Budapest Invest Befektető és Ingatlanforgalmazó Kft. fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH003/11944-2/2011. számú, névhasználatot elutasító határozata ellen.

53. „Vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás 2013. december 31-ig” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

54. CET Projekttel kapcsolatos tájékoztatás és döntések.

55. Javaslat „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt befejezése érdekében szükséges döntések meghozatalára.

56. Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására (Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona).

A napirend 1. pontja: Javaslat a fővárosi tömegközlekedés működőképességének fenntartása érdekében szükséges döntésekre.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

5/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, a Fővárosi Önkormányzat a BKV Zrt. azonnali csődhelyzetének elkerülése érdekében átmeneti likviditási tartalékainak felhasználásával 9 Mrd Ft vissza nem térítendő működési támogatást képes nyújtani a BKV Zrt. részére, abban az esetben, ha ezzel nem sodorja veszélybe a Fővárosi Önkormányzat fizetőképességét.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

6/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 9 Mrd Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a BKV Zrt. részére. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzatot kiadási oldalon szerepeltesse a 2012. évi költségvetési javaslatban.

Határidő: a 2012. évi költségvetési javaslat elkészítése

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

7/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (19) bekezdése alapján a BKV Zrt. rendkívüli finanszírozási helyzetére tekintettel a 2012. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakra kötelezettséget vállal - a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. között 2004. április 30-án megkötött szolgáltatási szerződés alapján megrendelt teljesítmények bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezésére, a szerződés alapján - 6 Mrd Ft közszolgáltatási ellentételezés, valamint a társaság likviditásának fenntartása érdekében 9 Mrd Ft összegű vissza nem térítendő működési támogatás biztosítására a BKV Zrt. részére az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére. Felkéri a főpolgármestert ezen összegek átutalására a BKV Zrt. részére.

Határidő: a közszolgáltatási ellentételezés utalására azonnal a támogatás utalására a támogatás nyújtására vonatkozó megállapodás aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

8/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a vissza nem térítendő működési támogatás nyújtására vonatkozó megállapodást kösse meg a BKV Zrt.-vel.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 52. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a BKV Zrt. a vissza nem térítendő működési támogatás nyújtására vonatkozó megállapodást a Fővárosi Önkormányzattal megkösse. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKV Zrt. igazgatóságát.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

9/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ban kapott felhatalmazás alapján felszólítja Magyarország Kormányát, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. sz. melléklet A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok, 10. Helyi közösségi közlekedés támogatása, b) A fővárosi helyi közösségi közlekedés támogatása alatt biztosított 32 200 M Ft előirányzat terhére az időarányosan járó forrást a Fővárosi Önkormányzat számára biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

10/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ban kapott felhatalmazás alapján felszólítja Magyarország Kormányát, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény azonnali módosításával a fővárosi helyi közösségi közlekedés támogatására további 25 000 M Ft-ot biztosítson.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

11/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy hívja fel az érintettek figyelmét a jogkövető magatartásra, a Magyar Köztársaság és Budapest Főváros Önkormányzata között 2009. december 23-án kötött szándéknyilatkozat és a 2010. április 21-én a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV) személyszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott támogatásról” tárgyú megállapodás betartására, a felek által a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség maradéktalan teljesítésére, a fővárosi közösségi közlekedés hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

12/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat és a budapesti tömegközlekedés finanszírozási helyzetének, lehetőségeinek teljes körű ismerete alapján, felelőssége teljes súlyával kinyilvánítja, hogy a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. saját erejéből megoldani nem képes. A hatályos 2012. évi jogszabályok, önkormányzati feladatok és forrásmegosztási szabályok alapján a működési forrásokat a Főváros abban az esetben sem tudja a szükséges mértékben kiegészíteni, ha a korábban rendszeresen érkező, 2012-től azonban feltételekhez kötött 32 Mrd Ft normatív támogatás folyósításra kerül a Magyar Állam részéről, a fennmaradó fedezetlen finanszírozási igény mértéke miatt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

13/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy jóllehet a Fővárosi Önkormányzat a BKV Zrt. azonnali csődhelyzetének elkerülése érdekében sem tud a költségvetési koncepcióban foglaltakon túl végleges többletforrást biztosítani, átmeneti likviditási tartalékainak felhasználásával 9 Mrd Ft 2012. április 30-áig visszafizetendő, áthidaló tulajdonosi kölcsönt képes nyújtani a BKV Zrt. részére abban az esetben, ha annak időben történő visszafizetése reális, és ezzel nem sodorja veszélybe a Fővárosi Önkormányzat fizetőképességét. A 9 Mrd Ft-ból hozzávetőleg 5 Mrd Ft többletforrást csak akkor biztosítja, ha a Magyar Állam 32 Mrd Ft normatív támogatás zárolását feloldja és a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

14/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében összességében 10 Mrd Ft működési forrást biztosít a közösségi közlekedés működésére és fejlesztésére, ezen belül közvetlenül 6 Mrd Ft-ot a BKV Zrt. javára. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kiadási előirányzatot szerepeltesse a 2012. évi költségvetési javaslatban.

Határidő: a 2012. évi költségvetési javaslat elkészítése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

15/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 9 Mrd Ft tulajdonosi kölcsönt biztosít 2012. április 30-ai visszafizetési határidővel a BKV Zrt. részére. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzatot kiadási és bevételi oldalról szerepeltesse a 2012. évi költségvetési javaslatban.

Határidő: a 2012. évi költségvetési javaslat elkészítése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

16/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a BKV Zrt. rendkívüli finanszírozási helyzetére tekintettel a 2012. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakra kötelezettséget vállal - a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. között 2004. április 30-án megkötött szolgáltatási szerződés alapján megrendelt teljesítmények bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezésére, a szerződés alapján - 6 Mrd Ft közszolgáltatási ellentételezése, valamint a Társaság likviditásának fenntartása érdekében 9 Mrd Ft összegű tulajdonosi kölcsön biztosítására a BKV Zrt. részére az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére. Felkéri a főpolgármestert az ellentételezés azonnali, a kölcsönszerződés szerinti átutalására a BKV Zrt. részére.

Határidő: a közszolgáltatási ellentételezés átutalására azonnal, a kölcsön utalására szerződés szerint

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

17/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a) jóváhagyja és megköti a 9 Mrd Ft összegű, áthidaló tulajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Egyben felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a szerződés értelmében a kölcsönösszeg ütemezett kifizetéséről gondoskodjon, amennyiben annak a szerződésben foglalt feltételei fennállnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

b) A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a BKV Zrt. az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tulajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodást megkösse. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKV Zrt. Igazgatóságát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

18/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő, a 2012. évi költségvetési koncepcióban önként vállaltnak megjelölt feladatokra tervezett előirányzatot zárolja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2012. évi költségvetési javaslatot, illetve ezzel összefüggésben a szükséges SZMSZ-módosítást ennek megfelelően dolgoztassa ki. Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogyha megfelelő mértékben eredményes a BKV finanszírozásával kapcsolatos tárgyalás, akkor a lehetőségekhez mérten tekintse át és tegyen javaslatot a tárgyi előirányzatok zárolásának részleges, vagy teljes feloldására.

Határidő: azonnal, illetve a 2012. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 1/2012. (I. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

19/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a 2012. évi költségvetésben a költségvetési koncepció szerinti intézményi működési kiadási előirányzatok 10%-át a BKV Zrt. finanszírozása tárgyában a Kormánnyal folytatott eredményes tárgyalások lezárulásáig zárolja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2012. évi költségvetési javaslatot ennek megfelelően dolgoztassa ki.

Határidő: a 2012. évi költségvetési rendelet készítése, a zárolás feloldására a Kormánnyal kötendő megállapodás jóváhagyását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

20/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. 2012. április 30-án lejáró szolgáltatási szerződésének megújítását olyan tartalommal készíttesse elő a BKK közreműködésével, hogy:

- biztosított legyen az elvárt szolgáltatási teljesítmény és a fedezetére igazoltan biztosítható források összhangja;

- biztosított legyen a Budapesten kialakult, a Főváros gazdaságának működéséhez, levegőtisztaságához, a város közlekedési rendszerének fenntarthatóságához szükséges mértékű tömegközlekedési teljesítmény, mely a 2011. évben elvégzett részletes szakmai felülvizsgálatok alapján összességében megegyezik a mai kibocsátási szinttel, ideértve annak mindenkor lehetséges belső ésszerűsítési lehetőségeit. A Fővárosi Közgyűlés összességében, rendszerszinten nem látja lehetségesnek a kibocsátási szint érdemi csökkentésével Budapest közlekedési és gazdasági rendszerei működőképességének fenntartása mellett valós megtakarítások elérését;

- tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat a budapesti tömegközlekedésben az elmúlt 44 év legjelentősebb intézményrendszeri átalakítását hajtja végre a megrendelői és szolgáltatói szerepek szétválasztásával, az új közszolgáltatási szerződés feleljen meg a 2249/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott koncepciónak.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

21/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján egyszemélyes tulajdonosként alapítói jogkörében eljárva utasítja a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy a saját hatáskörében még megvalósítható megtakarítási és racionalizálási lehetőségeket maximális mértékben érvényesítsék és hajtsák végre.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

22/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

tekintettel arra, hogy a BKV Zrt. a lejáró hiteleinek megújítását csakis állami garanciavállalás mellett képes biztosítani a bankoktól kapott ajánlatok szerint, felkéri a főpolgármestert, hogy a 2012-ben lejáró hitelek megújítása érdekében a szükséges állami garancia biztosítása céljából járjon el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

23/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat kéri Magyarország Kormányát, hogy Magyarország 2012. évi központi költségvetéséből a fővárosi helyi közösségi közlekedés támogatására további 21 Mrd Ft-ot biztosítson, vagy biztosítson ennek megfelelő forrásteremtési lehetőséget.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszerére.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

24/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által készített, az előterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatott elektronikus jegyrendszer megvalósíthatósági vizsgálatban foglalt új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszerre vonatkozó javaslattal. A tanulmányban javasolt elektronikus jegyrendszer bevezetése érdekében a BKK-nak a megkezdett előkészítési munkát folytatnia kell.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

25/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az elektronikus jegyrendszer projekt következő szakaszában a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján készíttesse el az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti intézkedési tervben foglalt feladatokat annak érdekében, hogy a projektre vonatkozó első megvalósítást célzó közbeszerzési eljárás 2012. nyarán kiírható legyen. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy a további előkészítési feladatok finanszírozására - a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, az NFÜ-vel, az uniós szervekkel, az Európai Beruházási Bankkal és szükség esetén az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal lefolytatott tárgyalásokra, illetve az elfogadott 2012. évi költségvetési rendeletre tekintettel - a Közgyűlés március végi ülésén tegyen javaslatot.

Határidő: az előterjesztés benyújtására a Közgyűlés 2012. március végi ülése, az intézkedési terv megvalósítására 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

26/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján kezdjen tárgyalásokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, az NFÜ-vel, az uniós szervekkel, az Európai Beruházási Bankkal és szükség esetén az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, az elektronikus jegyrendszer projekt finanszírozásáról és a tárgyalások eredménye alapján terjesszen elő finanszírozási javaslatot.

Határidő: 2012. május 31.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

27/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Jobbik frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK útján, kizárólag a BKK saját hivatali szervezetének feladatellátása mellett készítsen el, és legkésőbb a szeptember havi közgyűlésre terjesszen elő egy alternatív megvalósíthatósági tanulmányt.

Az alternatív megvalósíthatósági tanulmány keretében kerüljön megvizsgálásra, hogy egy, a Főváros és BKV meglévő informatikai hátterén nyugvó és hazai fejlesztői tevékenységen alapuló, a budapesti speciális tömegközlekedési adottságokra egyedileg kialakított rendszer megvalósítása milyen egyéb előnyökkel jár, a külföldi minta automatikus átvételéhez képest.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

28/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által készített, az előterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatott elektronikus jegyrendszer megvalósíthatósági vizsgálatban foglalt új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszerre vonatkozó javaslattal. A tanulmányban javasolt elektronikus jegyrendszer bevezetése érdekében a BKK-nak a megkezdett előkészítési munkát folytatnia kell.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

29/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az elektronikus jegyrendszer projekt következő szakaszában a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján készíttesse el az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti intézkedési tervben foglalt feladatokat annak érdekében, hogy a projektre vonatkozó első megvalósítást célzó közbeszerzési eljárás 2012. nyarán kiírható legyen. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy a további előkészítési feladatok finanszírozására - a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, az NFÜ-vel, az uniós szervekkel, az Európai Beruházási Bankkal és szükség esetén az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal lefolytatott tárgyalásokra, illetve az elfogadott 2012. évi költségvetési rendeletre tekintettel - a Közgyűlés március végi ülésén tegyen javaslatot.

Határidő: az előterjesztés benyújtására a Közgyűlés 2012. március végi ülése, az intézkedési terv megvalósítására 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

30/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján kezdjen tárgyalásokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, az NFÜ-vel, az uniós szervekkel, az Európai Beruházási Bankkal és szükség esetén az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, az elektronikus jegyrendszer projekt finanszírozásáról és a tárgyalások eredménye alapján terjesszen elő finanszírozási javaslatot.

Határidő: 2012. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Megállapodás a Fővárosi Védelmi Bizottság, valamint a Bizottság Titkársága feladatainak és anyagi-technikai eszközeinek átadásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

31/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti, a Budapest Főváros Védelmi Bizottság Titkársága Budapest Főváros Kormányhivatal szervezeti egységéhez történő átadásáról szóló, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti átadás-átvételi megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat társadalmi szervezetek részére támogatás kifizetésére az átmeneti gazdálkodás időszakában.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

32/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (19) bekezdése alapján

- A Kisebbségekért - pro Minoritate Alapítvány utólagos támogatását 25 000 Ft-tal a 2012. február 11-én megrendezésre kerülő XVI. Csángó bál kiadásának fedezetére”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

33/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal, hogy a 2012. évi költségvetésben a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” kiadási előirányzata terhére 1 750 000 Ft-ot biztosít a „8447 Főpolgármesteri keret” címen a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre kiadási előirányzaton az alábbiak szerint:

- a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére 250 000 Ft-ot;

- a Budapesti Városvédő Egyesület részére 1 500 000 Ft-ot.

Határidő: a 2012. évi költségvetési javaslat készítése

Felelős: Tarlós István

34/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a támogatási szerződéseket, felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására, valamint arra, hogy a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (19) bekezdése alapján intézkedjen az 1 500 E Ft, illetve a 250 E Ft működési támogatás utalásáról az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére.

Határidő: a támogatási szerződések aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

35/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 36-37/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

36/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Az 1031/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1656/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1659/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2673/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

37/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2309/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosítja;

- a 2310/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosítja;

- a 2591/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosítja;

- a 427/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosítja.

A napirend 6. pontja: Javaslat a 2006., 2009., 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázata keretében megkötött megállapodások és kölcsönszerződések módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

38/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja, ezzel egyidejűleg jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú mellékletében felsorolt épületek esetében a 2006., 2009., 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás kapcsán megkötött megállapodások és kölcsönszerződések módosítását. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodások és kölcsönszerződések módosításának aláírásáról a módosított 1. számú mellékletben felsorolt épületek esetében, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

39/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Budapest III. kerület, Kőbánya utca 69. szám alatti épület utcai és udvari homlokzata felújításának, a nyíláskeretezések, párkányok, terméskő lábazat helyreállításának a 2009. évi Települési Értékvédelmi Támogatásból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítása a szerződésben vállalt befejezési határidőre nem készült el, ezért a 2010. március 5-én megkötött megállapodást annak 5. pontja alapján, és a kölcsönszerződést annak 9. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja, egyben felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

40/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Budapest XIV. kerület, Abonyi utca 21. szám alatti épületen a főpárkányok és a főhomlokzat erkélylábazat bádogozása cseréjének, négy díszoszlop helyreállításának, a templom bejárata feletti gipszstukkó pótlásának a 2009. évi Települési Értékvédelmi Támogatásból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítása a szerződésben vállalt befejezési határidőre nem készült el, ezért a 2010. április 1-jén megkötött megállapodást annak 5. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja, egyben felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

41/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület, XV. utca 23. címre vonatkozó (utcai kerítés helyreállítását célzó) pályázat esetében módosítja a határidőt 2012. május 31-re, és az előterjesztés 1. sz. melléklete ennek megfelelően kiegészül.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

42/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el a Budapest XIII. kerület, Visegrádi utca 54/A szám alatti épület homlokzatainak a 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatásból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítására vállalt befejezési határidő 2012. december 31-re történő módosítását. Ezzel egyidejűleg a 2011. május 12-én megkötött megállapodást annak 5. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja, egyben felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

43/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XXI. kerületi önkormányzattal szoros együttműködésben áttekinti és véglegesíti a „Tamariska-domb természetvédelmi terület” természetvédelmi kezelési tervét és kialakítja a terület kezelésének részletes pénzügyi-intézményi feltételrendszerét, megvizsgálva egyes kezelési feladatok átadását a XXI. kerület számára.

Határidő: 2012. április 1.

Felelős: Tarlós István”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 2/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

44/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő a Bécsi kapu téri szőlőtőke, a Gazda utcai hársfa, a Kondor utcai libanoni cédrus, valamint a Pusztaszeri úti földtani alapszelvény jelen rendeletben nem szabályozott kezelési terveit, szükség esetén a Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendeletben szereplő „védőzóna” fogalomhasználatának a nevezett természeti értékek esetében történő alkalmazásának módosításával.

Határidő: 2012. április 1.

Felelős: Tarlós István

45/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő a II. ker., Heinrich István u. 5. sz. alatti olimpiai emléktölgy, valamint az I. ker., Mészáros u. és Pálya u. kereszteződésében álló 3 db vadgesztenyefa jelen rendeletben nem szabályozott kezelési terveit, szükség esetén a jelzett értékeknek (valamint kezelési tervüknek) a Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendeletbe történő beépítésével egyidejűleg.

Határidő: 2012. április 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 3/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a települési szilárd hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 4/2012. (I. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a települési szilárd hulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

46/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„Az előterjesztett rendelet 1. és 2. §-ainak számozása 2. és 3. §-ra módosul és az alábbi 1. §-sal egészül ki:

1. § A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(A Közgyűlés összehívásának szabályai)

(2) A meghívót a tervezett napirendek írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők az ülés előtt legalább 4 - rendkívüli ülés esetén 3 - munkanappal korábban 19.00 óráig megkapják. A főpolgármester köteles az írásbeli meghívóban az egyéni képviselői előterjesztések között feltüntetni azokat az egyéni képviselői javaslatokat, amelyeket a képviselők a közgyűlést megelőzően 14 nappal a főpolgármesterhez eljuttatnak. A főpolgármester a meghívóval egyidejűleg köteles kézbesíteni azokat az egyéni képviselői előterjesztéseket, amelyeknek a napirendre vételét javasolja, és azokat is, amelyeknek a napirendre vételét nem javasolja. Az egyéni képviselői előterjesztésekre jelen rendelet 8. §-ának rendelkezéseit - különös tekintettel a főjegyzői láttamozásra (kézjegyre) - nem kell alkalmazni.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

47/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„Az előterjesztett rendelet 2. § számozása 5. §-ra módosul, és az alábbi 2-4. §-sal egészül ki:

2. § A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. függelék (A Közgyűlés által egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) a Közterület-hasznosítási Bizottság cím az alábbiak szerint módosul:

(1. sz. függelék az 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelethez

A Közgyűlés által egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke

Közterület-hasznosítási Bizottság)

1. Dönt - a nemzeti és állami ünnepnapokra eső időpontok, továbbá a tíz évet meghaladó időtartalmú közterület-használat, valamint a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához, betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz szükséges közterület-használat kivételével - a közterület-használati ügyekben, határoz továbbá a közterület-használat és az egyéb ellenszolgáltatás értékarányossága kérdésében. Amennyiben a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló földrészlet és építmény közhasználatra vagy gyalogos forgalom részére átadott részére szól, az egyben az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint szükséges tulajdonosi hozzájárulást is jelenti.

60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (1), 10/A. § (1), 10/F. § (1)-(2) és (5) bek.

2. Dönt - a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-használat kivételével - a Fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a taxiállomás létesítésére, használatára és üzemeltetésére irányuló közterület-használati hozzájárulásról.

59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. r. 4. § (3) bek.

3. Dönt - a nemzeti és az állami ünnepnapokra eső időpontok, továbbá a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-használat, valamint a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához, betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz szükséges közterület-használat kivételével - a Hősök terére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás tárgyában.

33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. r. 5. §

4. Dönt - a nemzeti és az állami ünnepnapokra eső időpontok, továbbá a tíz évet elérő, vagy meghaladó időtartam, valamint a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához, betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz szükséges közterület-használat kivételével - a kiemelt fejlesztésű közterületek rendeltetéstől eltérő használata (közterület-használata) kérdésében.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. r. 69. § (1), 70. § (3) bek.

5. Dönt a fővárosi közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya sportesemény naptártervbe való bekerüléséről, a pályázatok kiírásáról és elbírálásáról.

60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (4) bek.

6. Javaslatot tesz a fővárosi közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya sportrendezvények és azokhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenységek célját szolgáló közterület-használati hozzájárulás megadására a Fővárosi Közgyűlésnek a kiemelt fejlesztésű közterületek vonatkozásában.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. r. 69. § (2) bek.

3. § A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A Fővárosi Közgyűlés dönt a nemzeti és az állami ünnepnapokra eső, továbbá a 10 évet meghaladó időtartamú közterület-használati hozzájárulás kérdésében.”

4. § A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 69. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„69. § (1) A kiemelt fejlesztésű közterületek rendeltetésétől eltérő használata (közterület-használat) kérdésében

a) a nemzeti és az állami ünnepnapokra eső, továbbá a 10 évet elérő vagy meghaladó időtartam esetén a Fővárosi Közgyűlés,

b) a nemzeti és a nem állami ünnepnapokra eső, továbbá a 10 évet el nem érő időtartam esetén a Közterület-hasznosítási Bizottság

- a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - dönt e rendelet alapján, valamint az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletben és a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletben foglalt eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 5/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 11. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

48/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 12. pontja: Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet adatvédelmi tárgyú módosítására, és az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

49/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szaniszló Sándor módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy Budapest azon területein, ahol a csatornahálózat kiépítése még nem történt meg, a közműhálózat átadását követő 60 napig a települési folyékony hulladék szolgáltatás lakossági megfizetése az ingatlanról ténylegesen elszállított mennyiség (m3) alapján történjen.

Határidő: 2012. március 1.

Felelős: Tarlós István”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 6/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

50/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert, hogy azt az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. január 27-ei közgyűlésének napirendi pontjaihoz kapcsolódó előzetes döntés meghozatala.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

51/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. január 27-én tartandó közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

A Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének 1.) napirendi pontja tekintetében:

- elfogadja a Társaság 2011. évi beruházási tervének III. negyedéves teljesítéséről és az 50 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről szóló jelentést;

- elfogadja a Társaság hitelből megvalósuló beruházásainak teljesítéséről szóló jelentést.

A Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének 2.) napirendi pontja tekintetében:

- elfogadja a 2012. évi beruházási tervet 5 051 000 E Ft főösszeggel.

A Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének 3.) napirendi pontja tekintetében:

- elfogadja a Budapest XIX. kerület, Ady Endre úton, a DN 125 mm-es elosztóvezeték cseréjére vonatkozó, legfeljebb 74,00 M Ft +áfa értékű beruházási alapokmányt;

- elfogadja a bekötővezetékek cseréjére vonatkozó, legfeljebb 225 00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

- elfogadja a Budapest II.-III. kerület, a DN 300 mm-es Csatárka medence, valamint a DN 225 mm-es és DN 250 mm-es Felsőjózsefhegyi medence töltővezetékek cseréjére vonatkozó, legfeljebb 264,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

- elfogadja a Budapest II. kerület, Lublói utca DN 250 mm-es Felsőjózsefhegyi medence töltővezeték és leágazó vezetékek cseréjére vonatkozó, legfeljebb 53,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

- elfogadja a Budapest V. kerület, Kossuth téren, az Országház előtt, a DN 1200 mm-es sentab főnyomóvezeték, valamint a DN 300 mm-es és a DN 150 mm-es öntöttvas elosztóvezetékek cseréje tárgyú, legfeljebb 490,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

- elfogadja a fertőtlenítés korszerűsítése az elosztóhálózaton; III. ütem tárgyú, legfeljebb 59,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt.

- elfogadja a lakások energetikai felújítása tárgyú, legfeljebb 230,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

- elfogadja a medence vízszigetelés felújítása; IV. ütem tárgyú, legfeljebb 138,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

- elfogadja az észak-déli termelő területen található műtárgyak árvízi védelmének fejlesztése; IV. ütem tárgyú, legfeljebb 85,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

- elfogadja a Budapest VIII. kerület, Népszínház utcában, a DN 500 mm-es gerincvezeték és az elosztóvezeték cseréjére vonatkozó, legfeljebb 117,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

- elfogadja a Pócsmegyeri, DN 1650 mm-es gravitációs csatorna felújítására vonatkozó, legfeljebb 92,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt.

- elfogadja a Megszakító csere program; I. ütem tárgyú, legfeljebb 64,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

- elfogadja a Rákosszentmihályi gépház rekonstrukciója; II. ütem tárgyú, legfeljebb 65,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt.

- elfogadja a Szigeti II. kútsor 9. és 20. sz. aknakút átépítése csáposkúttá tárgyú, legfeljebb 192,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

- elfogadja a villamos-kapcsolóterek rekonstrukciója (Üzemviteli Központ); I ütem tárgyú, legfeljebb 170,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

- elfogadja a víztermelő kutak felújítása tárgyú, legfeljebb 208,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

- elfogadja a Hálózatmenedzsment Projekt - Nyomásövezeti zónák körzetesítése DMA szondákkal tárgyú, legfeljebb 50,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

- elfogadja a vízmérők 2012. évi felújítására - elhasználódott mérők cseréjére vonatkozó, legfeljebb 220,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt.

Határidő: 2012. január 27., a Társaság közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

52/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. január 27-én tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: 2012. január 27., a Társaság közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Budapest Főváros Környezeti Programja a 2012-2016 időszakra.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

53/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a Fővárosi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztésről.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

54/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja „Budapest Főváros Környezeti Programja a 2011-2016 időszakra” című átfogó települési környezetvédelmi programot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

55/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Az 1874/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozatot és az 1875/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozatot fenntartja, azok végrehajtását indokolt a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. működésének összefüggésében felülvizsgálni azzal a célkitűzéssel, hogy egyidejűleg váljék biztosítottá az ötévente aktualizálandó stratégiai zajtérkép és az erre épülő intézkedési terv kidolgozásának lehetősége, valamint a stratégiai zajtérkép adatbázisának mindennapi használata a fővárosi közlekedési és építésügyi tervezési folyamatok során. Az 1874-1875/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

56/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Megerősíti azt a célkitűzést, hogy a fővárosi tulajdonú közművállalatok működésük során minden környezetvédelmi szabályt, előírást tartsanak be, ezért 2012. szeptember 30-i határidővel hitelesítsék, majd a hitelesítés után folyamatosan tartsák fenn az Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete szerinti EMAS rendszerüket; egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1944/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatot és az azt módosító 516/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

57/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 3716/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

58/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 735/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 7/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 15. pontja: Javaslat az FKF Zrt. részvényeinek dematerializálására, és a Társaság új alapító okiratának elfogadása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

59/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának VI./za) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (1081 Budapest, Alföldi utca 7.; Cg.: 01-10-043157) új alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az FKF Zrt.-nek a jelenlegi, a 2010/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirata annak módosításaival együtt hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

60/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; cégjegyzékszáma: 01-10-046833) alapító okiratának VI./ze) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (1081 Budapest, Alföldi utca 7.; Cg.: 01-10-043157) 1543 darab, egyenként 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint névértékű, „A” sorozatú névre szóló nyomdai úton előállított törzsrészvényét és 94 darab, egyenként 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű „B” sorozatú névre szóló nyomdai úton előállított törzsrészvényét 154 394 darab, azaz egyszázötvennégyezer-háromszázkilencvennégy darab, egyenként 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű, „A” sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvénnyé alakítja át. A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint az FKF Zrt. egyszemélyes társaság részvényesét a nyomdai úton előállított részvények helyett 154 394 darab, 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény illeti meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

61/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; cégjegyzékszáma: 01-10-046833), mint a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (1081 Budapest, Alföldi utca 7.; Cg.: 01-10-043157) egyszemélyes társaság részvényese köteles a nyomdai úton előállított részvényeit az FKF Zrt. részére benyújtani és ezzel egyidejűleg értékpapírszámla számát a dematerializált részvények jóváírása érdekében az FKF Zrt. részére bejelenteni. A részvények átalakításának időpontja 2012. április 30. napja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

62/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító okirat hatályon kívül helyezéséről és az új társasági alapító okirat elfogadásáról értesítse a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságát annak érdekében, hogy a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága haladéktalanul adja ki az 59-61/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatokkal azonos tartalmú alapítói határozatokat, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi okiratok aláírásáról és azok Cégbírósághoz történő benyújtásáról, valamint a nyomdai úton előállított részvények dematerializálásához szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a BKSZT projekt kertében beszerzett monitoring busz üzemeltetési költségeinek biztosítására a csatornahasználati díjban.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

63/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és megköti a megállapodást a BKSZT projekt keretében beszerzett, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő monitoring busz üzemeltetési költségeinek 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakra szóló elszámolásáról. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: FCSM Zrt. közgyűlését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

64/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró dr. Kókány Csaba kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti megállapodás megkötését és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: FCSM Zrt. soron következő közgyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Csapadékcsatorna vízjogi létesítési engedélyezéséhez megállapodás megkötése a XV. kerületi Önkormányzattal és tulajdonosi hozzájárulás.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

65/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. §-ának (4) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 16. § (3) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és a Bp. XV. kerület, 88193/2 hrsz. szerint nyilvántartott (kivett Szilas-patak), a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, csapadékcsatorna vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához a tulajdonosi hozzájárulást megadja. A Vagyonrendelet 42. §-a alapján az ingatlanrészen a térítésmentes szolgalmi jog alapításához hozzájárul. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodás és az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Peren kívüli egyezség az M5 autópálya bevezető szakasza - XIX. és XX. kerület, Nagykőrösi út - mentén lakókkal.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

66/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 43. § első mondatának b) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékletét képező egyezségi megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

67/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az M5-ös autópálya bevezető szakasza mentén épült zajvédő fallal kapcsolatosan az ott lakók részéről felmerült kártérítési igényről peren kívül létrejövő egyezséghez a kártérítési kifizetések teljesítése érdekében 70 250 E Ft előirányzatot biztosít a 2012. évi költségvetésben.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatot a 2012. évi költségvetési javaslatban ennek megfelelően szerepeltesse.

Határidő: a 2012. évi költségvetési javaslat elkészítése

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról.

A napirend 20. pontja: Javaslat megállapodás elfogadására a BFVK Zrt. által ellátandó közszolgáltatási feladatok átmeneti finanszírozására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

68/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 40. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2012. évi átmeneti finanszírozásáról szóló, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodást, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 9/2012. (I. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 21. pontja: Javaslat Budapest Főváros Közterület-felügyelete üzemeltetésében és Budapest Főváros Önkormányzata, illetve a Főpolgármesteri Hivatal tulajdonában lévő 12 darab gépjármű eladására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

69/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

az 1. sz. mellékletben szereplő gépjárműveket értékesítésre kijelöli. Az értékesítésre kijelölt gépjárműveket nyilvános árverésre bocsátja és saját honlapján nyilvános árverési hirdetményt tesz közzé, a Mi-Cser Kft. vételi szándéknyilatkozatában megjelölt darabonkénti vételár, mint kikiáltási ár, a gépjárművek jellemző adatai, továbbá az árverés főbb szabályai, valamint időpontja - mely a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül nem lehet - és helyszíne megjelölése mellett. A hirdetményben fel kell tüntetni, továbbá a gépjárművek előzetes megtekinthetőségének helyét és idejét.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

70/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A nyilvános árverést lebonyolítja. A licit emelkedése kötött, az ajánlat a legmagasabb érvényes ajánlathoz képest 10 000 Ft-tal emelhető. Az árverés nyertese a legmagasabb ajánlatot tevő árverező. Árverező a jelen árverés keretében kizárólag budapesti lakóhellyel rendelkező magánszemély lehet, azzal a megkötéssel, hogy egy magánszemély kizárólag egyetlen gépjármű tekintetében lehet az árverés nyertese. A legtöbbet ajánló árverező köteles a teljes vételár 10%-át - mint foglalót - a megvett gépjármű elárverezése után készpénzben azonnal kifizetni. Ha nem fizette ki, az ingóságot nyomban tovább kell árverezni. A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt az árverésben. A teljes vételár megfizetése a szerződéskötéssel egy időben esedékes.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

71/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a legmagasabb ajánlatot tevő árverezőkkel az adásvételi szerződéseket az előterjesztés 7. számú mellékleteként csatolt minta adásvételi szerződés szerinti tartalmi elemekkel oly módon, hogy a Mi-Cser Kft. helyett az egyes adásvételi szerződésekben a legmagasabb ajánlatot tevő árverezők személyi adatai, az együttes ajánlati ár helyett az árverés során kialakult vételár és a teljes flotta helyett az árverezett tárgy egyedi azonosítói kerülnek feltüntetésre.

Határidő: a döntést követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okirata módosításának elfogadása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

72/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 144. §-ra figyelemmel a jelenleg hatályos helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, mint az alapító jogait gyakorló testület, elfogadja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

73/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24349/2/A/6 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Párizsi u. 6/B földszintjén található, 17 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 86/10000 tulajdoni hányaddal, 10 000 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

74/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

75/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24349/1/A/36 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Párizsi u. 6/A. VII/3. sz. alatt található, 55 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 249/10000 tulajdoni hányaddal, 45 000 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

76/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

77/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24237/0/A/10 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Károly krt. 24. I/2. sz. alatt található, 144 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 380/10000 tulajdoni hányaddal, 29 000 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

78/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

79/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24471/0/A/14 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Dorottya u. 3. I/4. sz. alatt található, 133 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 40/1000 tulajdoni hányaddal, 61 000 000 Ft vételáron vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

80/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

81/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24471/0/A/16 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Dorottya u. 3. I/7. sz. alatt található, 68 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 18/1000 tulajdoni hányaddal, 27 000 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

82/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

83/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24337/0/A/13 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Régi posta u. 13. IV/10. sz. alatt található, 37 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 40/1000 tulajdoni hányaddal, 11 800 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

84/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

85/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24564/0/A/9 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. I/7. sz. alatt található, 75 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 221/10000 tulajdoni hányaddal, 230 000 EUR vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

86/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

87/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24034/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Veres Pálné u. 32. fszt. 1. sz. alatt található, 32 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 719/10000 tulajdoni hányaddal, 9 500 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

88/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

89/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a természetben Bp. I. ker., Döbrentei u. 2-4. sz. alatt található, Bp. I. kerület, 6230/1/A/1 hrsz. alatt nyilvántartott, 310 m2 alapterületű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlan, 310 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

90/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

91/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a természetben Bp. IX. ker., Márton utca 33. sz. alatt található, Bp. IX. kerület, 37223/1 hrsz. alatt kialakításra kerülő, a T-85005 trsz.-ú változási vázrajz és területkimutatás szerint 633 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 70 000 000 Ft + áfa vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

92/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. tevékenységét lezáró beszámolójának elfogadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

93/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági és Szabadidő Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg. 01-09-918469) legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- jóváhagyja a 2011. december 31. napjával elkészített, tevékenységét lezáró számviteli beszámolóját és a közhasznúsági jelentését 58 082 E Ft egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel és - 4734 E Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét (végelszámolóját) értesítse.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret hatékonyabb működésére és felhasználására vonatkozó koncepció elfogadására.

Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

94/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztésben leírt koncepcióval és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a rendelettervezetek Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2012. február 29.

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a Móricz Zsigmond körtér forgalomtechnikai rendezésére.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

95/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a „Móricz Zsigmond körtér forgalomtechnikai rendezése” című részletes vizsgálati anyagot és a javaslatban szereplő „B1” változat megvalósítását támogatja. Ennek érdekében alapítói jogkörében eljárva a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 22. § (5) bekezdése alapján utasítja a BKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a 4-es metró Móricz Zsigmond körtéri állomása építéséhez kapcsolódó felszínrendezési munkák előkészítésének folytatásáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően, az előterjesztés szerinti „B1” változat szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

96/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés szerinti „B1” változat megvalósításának finanszírozására vonatkozó javaslatát jóváhagyásra terjessze be a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlésnek a 2012. évi költségvetés elfogadását követő ülése

Felelős: Tarlós István

97/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 4-es metró megvalósításával összhangban, széleskörűen vizsgáltassa meg Budapest főváros XI. kerület (Újbuda) városközpontjának közlekedési rendszerét és e vizsgálat alapján tegyen javaslatot a kerület közlekedési rendszerének fejlesztésére, különös tekintettel az alacsonyabb rendű utak forgalomcsillapításának lehetőségére.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-0001 azonosító számú, az „Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért” projekt támogatási szerződésétől történő elállásra.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

98/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kívánja megvalósítani az „Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért” című, TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-0001 számú projektet, és annak támogatási szerződésétől eláll.

99/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a támogatási szerződéstől történő elállással kapcsolatos intézkedéseket a Közreműködő Szervezet és a megvalósítás helyszínéül szolgáló intézmény felé.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a 2010. évi Műemléki Alap pályázata keretében megkötött támogatási szerződések módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

100/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és jóváhagyja a Budapest I. kerület, Attila út 133. szám alatti épület homlokzatainak és külső nyílászáróinak a 2010. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítására kötött támogatási szerződés 2011. december 30-i határidejének 2012. május 31. határidőre történő módosítását, valamint megköti a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

101/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el a Budapest VII. kerület, Síp utca 12. szám alatti épület második udvarában lévő mozaiklap burkolat 2010. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítása helyett a Síp utca 12. szám alatti épület és a Wesselényi utca 7. szám alatti épület közötti kapuátjáró felújítására történő felhasználását, ezzel egyidejűleg a 2010. december 14-én megkötött támogatási szerződést, annak 7. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja, egyben felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

102/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja és jóváhagyja a Budapest XII. kerület, Városmajor utca 60-62., Alma utca 2/A-2/B szám alatti épület bejárati kapu és kőkeretének, az utcai homlokzat színezésének, és lábazatának a 2010. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítására kötött támogatási szerződés 2011. december 30-i határidejének 2012. április 30-ra történő módosítását, valamint megköti a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

103/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja és jóváhagyja a Budapest XIV. kerület, Gyarmat utca 96. szám alatti épület homlokzatainak és külső nyílászáróinak a 2010. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítására kötött támogatási szerződés 2011. december 30-i határidejének 2012. december 31-re történő módosítását, valamint megköti a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest III. kerület, Bécsi út menti volt Budai Nagy Antal Laktanya és Aranyhegy területére vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest III. kerület, Bécsi út menti volt Budai Nagy Antal Laktanya és Aranyhegy területére vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 10/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a szóban elhangzott észrevétel figyelembe vételével.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

104/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

105/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi építésügyi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca-Vizafogó utca-Esztergomi út-Jakab József utca-Dagály utca által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca-Vizafogó utca-Esztergomi út-Jakab József utca-Dagály utca által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 11/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

106/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja

Felelős: Tarlós István

107/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest I. Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) és Kerületi Szabályozási Terv tervezetének kiemelt szabályozást igénylő összvárosi érdekű (FSZT) területeire vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

108/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban Budapest Főváros I. Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) és Kerületi Szabályozási Tervének tervezetével a kiemelt szabályozást igénylő, összvárosi érdekű (FSZT) területekre vonatkozóan.

109/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az I. kerület, Budavári Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a „Budapest Új Városfejlesztési Koncepcióját megalapozó célrendszer” című munkaszakaszának elfogadására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

110/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kívánja a napirend vitáját újból megnyitni.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

111/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az átfogó célok felsorolásának 3. pontja a következő módon egészül ki:

- A városlakók harmonikus együttélésének és javuló életminőségének biztosítása, az alulról jövő kezdeményezések felkarolása, a helyi demokrácia intézményrendszerének erősítése.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

112/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 3. célon belül „Az emberi méltóságnak megfelelő életminőség a kiszolgáltatott és veszélyeztetett társadalmi csoportoknak” a következő ponttal egészül ki:

- A fogyatékkal élők és családjaik méltó életvitelének elősegítése, támogatása.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

113/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztő által befogadott, szóban elhangzott módosításokkal együtt tudomásul veszi a Budapest Új Városfejlesztési Koncepcióját megalapozó célrendszert.

114/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2. célon belül a „Budapest és várostérsége közös platformjainak kialakítása” a következő ponttal egészül ki:

- A közlekedés térségi szervezése.

A 7. célon belül „A biológiai aktivitás növelése, életciklus alapú szemlélet bevezetése” a következő ponttal egészül ki:

- A felszíni és felszín alatti vízfolyások védelme.

A 4.6. „Budapest épített és természeti értékei” pont a következőképpen egészül ki:

Átfogó cél:

A város épített és természeti értékeinek hatékonyabb védelme a meglévő értékekhez méltó színvonalú új értékek létrehozása, mindezek széleskörű népszerűsítése.

Célok:

- A meglévő épített értékek, az egyedi városkarakter védelmének erősítése, különös tekintettel a városmagra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a Nagy & Nagy Galéria Alapítvánnyal kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás által biztosított, vissza nem térítendő egyszeri támogatással kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

115/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

figyelemmel a Gazdasági Bizottság 643/2011. (XII. 2.) számú határozatában foglaltakra, jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú mellékletének 4. számú melléklete szerinti, Budapest Főváros Önkormányzata és a Nagy & Nagy Galéria Alapítvány közötti megállapodást, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. február 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Az Óbudai Gázgyár fejlesztési programmal kapcsolatos feladatváltozás érvényesítése Budapest Főváros 2012. évi költségvetési koncepciója alapján.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

116/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 3755/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat., azaz a 2012. évi költségvetési koncepció, a 3756/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat, azaz a költségvetési egyensúlyhiány csökkentése, valamint a 3758/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat, azaz a kiadáscsökkentésekhez szükséges feladat-változások érvényesítése tárgyú határozatai alapján, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. utaljon át az általa elkülönített számlán kezelt ingatlanértékesítési bevételekből 1 000 M Ft összeget a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 sz. költségvetési elszámolási számlájára.

Határidő: 2012. február 29.

Felelős: Tarlós István

117/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2011. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt.-vel történő elszámolást készíttesse elő, alapul véve azt, hogy a szindikátusi szerződés, valamint az együttműködési keretmegállapodás rendelkezései szerint a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. által kezelt, elkülönített számlán realizált kamat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. pénzügyi bevételét képezi. A Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. tudomásul veszi, hogy 2010. és 2011. évben a projekt megvalósítása érdekében felmerült, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. saját forrásából megelőlegezett, tovább nem számlázott projektköltségek kizárólag az együttműködési keretmegállapodás alapján kezelt ingatlanok hasznosítása során, a 2010., 2011. és 2012. évben elért bevételek erejéig kerülnek - az együttműködési keretmegállapodás 4. sz. mellékletének 4. a., b. pontjával összhangban - megtérítésre, a fennmaradó projektköltségeket veszteségként le kell írnia a társaság saját tőkéjének terhére.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

118/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az együttműködési keretmegállapodás módosítása érdekében szükséges lépéseket tegye meg úgy, hogy 2012. január 1-jétől a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. elismerendő kiadásai tervezhető módon legyenek biztosítottak.

Határidő: döntést követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

119/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy - döntéseiről a társaság vezetését tájékoztatva - intézkedjen a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti tervének a 116-118/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatokkal összhangban történő előkészítése érdekében.

Határidő: döntést követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

120/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. kisebbségi tulajdonosával kezdeményezzen tárgyalásokat a társaság alapszabályának, részvényesi struktúrájának megváltoztatása érdekében.

Határidő: döntést követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Sylvester János Protestáns Gimnázium fenntartóváltozásához történő hozzájárulásra.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

121/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a 94/1997. (I. 30.) Főv. Kgy. határozat alapján megkötött szerződésben foglalt - a Budapest XIV. kerület, Pillangó park 3-5. szám alatti iskolaépületet használó szervezetről rendelkező, ingatlanhasználati jogra vonatkozó - kijelölési jogával élve, az ingyenes használati jog kedvezményezettjeként a Duna-melléki Református Egyházkerületet jelöli meg a 2012/2013. tanévtől kezdődően, feltéve, hogy a Duna-melléki Református Egyházkerület átveszi a Sylvester János Protestáns Gimnázium fenntartói jogát a Protestáns Gimnázium Alapítványtól.

Határidő: 2012. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

122/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse Zugló Önkormányzatát, a Protestáns Gimnázium Egyesületet, a Protestáns Gimnázium Alapítványt és a Sylvester János Protestáns Gimnáziumot.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. adósságrendezésére biztosított támogatás egy részének elszámolási határidő módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

123/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért a József Attila Színház Nonprofit Kft. kérésével és hozzájárul ahhoz, hogy a 19 570 E Ft támogatásról a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal történt egyeztetést követően, de legkésőbb 2012. június 30-ig számoljon el. A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal történő pénzügyi rendezésig a József Attila Színház Nonprofit Kft.-nek a 19 570 E Ft támogatást egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kell kezelnie. Jóváhagyja, és megköti az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti megállapodás módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között 2012. január 1.-március 31. közötti időtartamra kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

124/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

10 920 E Ft támogatást biztosít a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. számára működési kiadásainak finanszírozása érdekében 2012. március 31-ig.

125/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti, 2012. január 1.-március 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának hatálybalépését követően, legkésőbb 2012. február 29.

Felelős: Tarlós István

126/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi költségvetés tervezése során a „8115 BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszköz átadás előirányzata terhére legalább az átmeneti finanszírozás időszakában átutalt összeget, azaz a 10 920 E Ft-ot biztosítja.

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezése során

Felelős: Tarlós István

127/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési koncepcióban nevezett társaságok összevonását követően is biztosítsa az éves fővárosi turisztikai feladatok folyamatos ellátását.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 12/2012. (I. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 38. pontja: Javaslat a 2012. évi elektronikus Egységes Budapest Sportnaptár kialakítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

128/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

támogatja az elektronikus Egységes Budapest Sportnaptár - sportinformációs rendszer - létrehozását és a Budapesti Sportszövetségek Uniója által történő működtetését a 2012-es évtől kezdődően.

Határidő: 2012. április 30.

Felelős: Tarlós István

129/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az elektronikus Egységes Budapest Sportnaptár - sportinformációs rendszer - kialakítására és működtetésére a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata terhére a cím felosztása során támogatási összeget biztosít a költségvetési lehetőségek függvényében.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadását követően a „8413 Sportcélú támogatás” előirányzat felosztása

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvánnyal kötött közszolgáltatási szerződés felmondására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

130/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a 2872/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott és az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt nyilatkozattal, 1 hónapos felmondási idővel, a 2011/2012-es tanév végével - 2012. augusztus 31. napjával - rendes felmondással megszünteti.

Határidő: döntést követő 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat őszi javító érettségi és szakmai vizsga fedezetének biztosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

131/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a 2011. évi őszi javító, pótló érettségi és szakmai vizsgák kiadásainak fedezetére 32 515 E Ft-ot biztosít (a „9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására” cím előirányzata terhére 3216 E Ft-ot, a „9300 Általános tartalék” cím előirányzata terhére 29 299 E Ft-ot).

132/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A fedezet biztosítása érdekében a „9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására” cím előirányzatát 3216 E Ft-tal, illetve a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 29 299 E Ft-tal csökkenti, és egyidejűleg összesen 32 515 E Ft-tal megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti részletezésben.

Határidő: 2011. évet érintő utolsó, 2012. februári költségvetési rendeletmódosítás (a Közgyűlés 2012. februári rendes ülése)

Felelős: Tarlós István

133/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az intézmények részére a soron kívüli utalást.

Határidő: döntést követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Főváros tagságának megszüntetésére a Gyermekbarát Városok Európai Hálózata, Oktató Városok Nemzetközi Szövetsége vonatkozásában.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

134/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

2012. február 1-jével megszünteti a 161/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. határozat alapján létrehozott tagságot a Gyermekbarát Városok Európai Hálózatában, ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a szervezeti tagság törlése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

135/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

2012. február 1-jével megszünteti a 891/1996. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat alapján létrehozott tagságot az Oktató Városok Nemzetközi Szövetségében, ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a szervezeti tagság törlése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

136/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2011. november 25-30. közötti New-York-i utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését, a napidíj kivételével.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

137/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Puskás Tamás 2011. november 8-11. közötti londoni utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

138/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2011. november 16-26. közötti belgiumi utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

139/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Zsófia 2011. november 29.-2011. december 5. közötti tel-avivi utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését, a napidíj kivételével.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

140/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2011. december 7-12. közötti tel-avivi utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését, a napidíj kivételével.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

141/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2012. január 4-14. között New-York-ba utazott.

142/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Zsófia 2012. január 8-15. között New-York-ba utazott.

143/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva engedélyezi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2012. február 2-5. között Londonba utazzon.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 3772/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatának, a 3779/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatának és a BMSZKI alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

144/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 3772/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatát az alábbiak szerint:

Egyetért azzal, hogy a XIII. ker., 28056 hrsz.-ú, Szabolcs u. 33-35. szám alatti ingatlanon található volt OTKI Kórház 3. számú épületében hajléktalanok ellátását biztosító szolgáltatások kerüljenek kialakításra. Jóváhagyja és megköti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. szám alatti volt OTKI Kórház 3. számú épületére vonatkozó határozatlan időre szóló, 8 (nyolc) évig rendes felmondással fel nem mondható bérleti szerződést az előterjesztői kiegészítés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

145/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 3779/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatot az alábbi tartalommal:

Hozzájárul, hogy az előkészítés alatt álló Budapest XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. szám alatti, 28056 hrsz.-ú ingatlanon található, volt OTKI Kórház 3-számú épületében egészségügyi centrum és átmeneti szállás működtetéséhez a használatbavételi engedély megszerzését követően az állami normatíva folyósításáig tartó, legfeljebb két hónapos időszakra eső üzemeltetési költségekre, 2012. február 1. és 2012. március 31. közötti időszakra, február 5-ig egy összegben történő leutalással 116 000 E Ft működési támogatásra (ezen belül személyi juttatás 53 940 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 14 560 E Ft, dologi kiadás 47 500 E Ft), valamint a IV. ker., Váci út 102. szám alatti és a IX. ker., Aszódi u. 18. szám alatti intézmények üzemeltetési költségeire 2012. január 1. és 2012. március 31. közötti időszakra - január 5-ig egy összegben történő leutalással - működési támogatásra 60 000 E Ft (ezen belül személyi juttatás 27 704 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 7 479 E Ft, dologi kiadás 24 817 E Ft) erejéig biztosít forrást a „2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” számára, összességében bruttó 176 000 E Ft összegben. A működési támogatásból személyi juttatás 81 644 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 22 039 E Ft, dologi kiadás 72 317 E Ft. Egyidejűleg a 2923/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatot visszavonja. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ezen döntésben foglaltak szerint szükséges előirányzatok biztosításáról a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

146/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a XIII., Szabolcs u. 33-35. szám alatti ingatlan szakmai változásai eredményeként felszabaduló férőhelyeken a X. ker., Bánya u. 37. telephelyen jelenleg működtetett átmeneti szállás helyett éjjeli menedékhelyen 64 férőhellyel, + 26 időszakos férőhellyel, valamint az intézmény XIII., Dózsa György út 152. szám alatti székhelyén, éjjeli menedékhelyen 104 férőhelyes állandó és 38 férőhelyes időszakos férőhely biztosításával nyújtson ellátást.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

147/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. alapító okiratát az előterjesztés 3/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

148/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a BMSZKI Budapest XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. szám alatti, 28056 hrsz.-ú ingatlanon található 3. számú épületben kialakításra kerülő egészségügyi centrum és átmeneti szállás működési engedélyének beszerzése érdekében.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

149/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy az átköltöztetések költségei többletforrást nem igényelnek.

150/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

A 3773/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodás I-II. számú mellékletei helyébe az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti mellékletek lépnek.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás további finanszírozására, illetve a Hálózat Alapítvány támogatására vonatkozó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

151/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2012. március 1-jétől nem nyújt pénzbeli támogatást a Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány számára.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 13/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Lakásrezsi támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1/A. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

152/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. mellékletében lévő szerződést a Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvánnyal és felkéri a főpolgármestert, hogy azt írja alá, és gondoskodjon a szerződés végrehajtásának feltételeiről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a budapesti közlekedési intézményrendszer átalakításának folytatására a tömegközlekedés vonatkozásában, és a vonatkozó jogszabályi háttér megváltozásából fakadó döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

153/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 5/A. § (1) bekezdése, továbbá a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 5/A. § (1) bekezdése szerint közlekedésszervező részére átadható összes feladat ellátására a BKK Zrt. kerüljön közlekedésszervezőként kijelölésre. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kijelölő rendeletet terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés februári rendes ülése

Felelős: Tarlós István

154/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az integrált agglomerációs közlekedés fennmaradása érdekében hivatalosan kezdeményezze a Magyar Állam (képviseletében a közlekedésért felelős minisztérium), a Fővárosi Önkormányzat (a jövőben a képviseletében eljáró közlekedésszervező) és az érintett elővárosi települések között a vonatkozó ágazati törvények alapján fennálló, 2012. április 30-án lejáró háromoldalú megállapodások újrakötését, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy a hivatalos kezdeményezést követően a BKK Zrt. útján folytassa le az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

155/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BKK Zrt.-vel megkötött közútkezelői feladat ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás kerüljön kiegészítésre a közlekedésszervező feladataival. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatellátási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

156/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Alapítóként és egyedüli részvényesként módosítja a BKK Zrt. alapító okiratát és elfogadja az egységes szerkezetű alapító okiratot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. alapító okiratának módosítására vonatkozó okiratot, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot aláírásával lássa el és a cégbírósági bejegyzés érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

157/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztésben bemutatott új autóbusz-üzemeltetési modell megvalósításával oly módon, hogy a jövőben az autóbusszal végzett helyi személyszállítás üzemeltetése a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK tanácsi rendeletnek megfelelően, részben a BKV Zrt. számára a közlekedésszervező útján történő közvetlen odaítéléssel, részben versenyeztetéssel, nyilvános pályázati eljárás során történjen.

Határidő: 2012. május 1.

Felelős: Tarlós István

158/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy az új autóbusz-üzemeltetési modellnek megfelelően a BKK Zrt. közlekedésszervezőként fokozatosan, a teljes csúcsidei forgalmi autóbusz állomány maximum 66%-ának megfelelő mennyiségig, versenyeztetéssel ítélje oda az autóbusz vonalak üzemeltetését, a mindenkori megújítási igénynek és a finanszírozási lehetőségeknek megfelelően.

Határidő: 2012. május 1.

Felelős: Tarlós István

159/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a BKK Zrt. vezető tisztségviselői tegyenek meg minden lehetséges és szükséges lépést az új autóbusz üzemeltetési modellnek megfelelő, első tendereztetési eljárások - új szerződéses rendszer létrejöttét követő - azonnali megkezdhetősége érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

160/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1370/2007/EK rendeletnek, továbbá az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvénynek, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénynek és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénynek megfelelő, a közlekedésszervezőnek a belső szolgáltató feletti meghatározó befolyására és ellenőrzési lehetőségre vonatkozó javaslatát terjessze a Közgyűlés elé a közvetlen odaítélés megvalósíthatósága érdekében.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

161/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést a hatályos, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése mellett a tarifarendszer új szabályozási rendszerének kidolgozásáról és azt terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

162/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. vezető tisztségviselői útján - a BKK Zrt. irányításával - gondoskodjon a BKV Zrt. szervezeti-működési struktúrájának átalakítására vonatkozó koncepció kidolgozásáról és annak Közgyűlés elé terjesztéséről, figyelembe véve a 2012. május 1-jét követően kialakuló, a BKK Zrt. irányítása szerinti új struktúrát.

Határidő: 2013. január 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztésére és bővítésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

163/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint a beterjesztett döntési javaslat 2-6. pontjai helyébe az alábbi 2-5. pontok lépnek:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t, hogy a „Közútkezelői feladat ellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás” keretében felügyelje az előterjesztésben felsorolt 7 helyszínen a P+R parkolók megvalósításának előkészítő munkálatait annak érdekében, hogy a P+R parkolók kivitelezése a személyforgalmi behajtási díj bevezetésének időpontját figyelembe véve mihamarabb megkezdhető legyen.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közreműködésével kezdjen tárgyalásokat a nemzeti fejlesztési miniszterrel, az Európai Bizottsággal, illetve az Európai Beruházási Bankkal a személyforgalmi behajtási díj infrastruktúrájának és kapcsolódó fejlesztéseinek finanszírozására vonatkozóan; tegyen javaslatot a kapcsolódó projektek körére, és ezek között - finanszírozási lehetőség esetén - a tömegközlekedés szükséges mértékű fejlesztése mellett a P+R parkolók fejlesztését is szerepeltesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján gondoskodjon az M4 metróvonal kelenföldi végállomásához kapcsolódó P+R parkoló területek (mintegy 1500 férőhely) megvalósítási lehetőségeinek teljes körű vizsgálatáról a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság - mint a 4-es metró projekt lebonyolításáért felelős szervezet - közreműködésével. A vizsgálatot követően, továbbá tegyen javaslatot a konkrét bevonható helyszínekre, illetve készítsen tervezetet a megvalósítás ütemezésére és költségeire, és azt a Fővárosi Közgyűlés 2012. áprilisi rendes ülésén mutassa be.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. áprilisi ülése

Felelős: Tarlós István

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. a P+R parkolók megvalósításának előkészítő munkálatait a saját forrásaiból valósítsa meg.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. áprilisi ülése

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

164/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapest közigazgatási területén működő P+R parkolók kapacitásának és területi lefedettségének növelésével, és egyetért az ennek szakmai hátterét megalapozó, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező - a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által készített - koncepcióban foglaltakkal.

165/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t, hogy a „Közútkezelői feladat ellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás” keretében felügyelje az előterjesztésben felsorolt 7 helyszínen a P+R parkolók megvalósításának előkészítő munkálatait annak érdekében, hogy a P+R parkolók kivitelezése a személyforgalmi behajtási díj bevezetésének időpontját figyelembe véve mihamarabb megkezdhető legyen.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

166/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott 2012. évi költségvetési koncepcióban többletkiadási igényként jelzett „P+R parkolók fejlesztése - előkészítés” feladatot szerepeltesse a 2012. évi költségvetésben, összesen 92 500 000 Ft összegben, amely teljes egészében a feladat 2012. évi üteme.

Határidő: a 2012. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

167/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés elfogadását követően jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé az előkészítési feladatok ellátásához szükséges 92 500 000 Ft összeget tartalmazó fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodást.

Határidő: a költségvetés elfogadását követő Közgyűlés

Felelős: Tarlós István

168/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közreműködésével kezdjen tárgyalásokat a nemzeti fejlesztési miniszterrel, az Európai Bizottsággal, illetve az Európai Beruházási Bankkal a személyforgalmi behajtási díj infrastruktúrájának és kapcsolódó fejlesztéseinek finanszírozására vonatkozóan; tegyen javaslatot a kapcsolódó projektek körére, és ezek között - finanszírozási lehetőség esetén - a tömegközlekedés szükséges mértékű fejlesztése mellett a P+R parkolók fejlesztését is szerepeltesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

169/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján gondoskodjon az M4 metróvonal kelenföldi végállomásához kapcsolódó P+R parkoló területek (mintegy 1500 férőhely) megvalósítási lehetőségeinek teljes körű vizsgálatáról a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság - mint a 4-es metró projekt lebonyolításáért felelős szervezet - közreműködésével. Továbbá a vizsgálatot követően tegyen javaslatot a konkrét bevonható helyszínekre, illetve készítsen tervezetet a megvalósítás ütemezésére és költségeire, és azt a Fővárosi Közgyűlés 2012. áprilisi rendes ülésén mutassa be.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. áprilisi ülése

Felelős: Tarlós István

170/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Az 59/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

171/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja és jóváhagyja az előterjesztői kiegészítésben bemutatott, a 4-es metró I. ütemének kelenföldi végállomásához kapcsolódó, felszínrendezés keretében megvalósuló intermodális csomópont, minimálprogram módosított koncepcióját az előterjesztői kiegészítésben és annak 4. sz. mellékletében foglaltak szerint, és felkéri a főpolgármestert, hogy szükség esetén tegyen javaslatot „A 4-es metró Kelenföldi pályaudvar állomás és őrmezői kijárata térsége rendezése” tárgyú, BKV Zrt.-vel megkötött végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítására.

Határidő: azonnal, a módosítás szükségessé-gének vizsgálatára 45 nap

Felelős: Tarlós István

172/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosított koncepciójú intermodális csomópont kialakításához szükséges ésszerű területfelhasználás érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket az FSZKT és a KSZT módosítása érdekében. A feladathoz a 2011. évi pénzmaradvány terhére a „7203 Városrendezési feladatok” címkódról bruttó 5 000 000 Ft összeget biztosít.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

173/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a BKV Zrt. felé, hogy a BKK Zrt. közreműködésével a módosított 4. sz. melléklet szerinti, „Az M4 metró őrmezői kijáratához kapcsolódó felszíni rendezéssel kapcsolatos diszpozíciós javaslat” megvalósításához szükséges tervek elkészíttetéséről a DBR Metró Projekt Igazgatóság gondoskodjon.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

174/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a 92.500.000 Ft összeg az előterjesztés szerinti 7 helyszín megtervezésére elegendő, felkéri a BKK Zrt.-t a tartalék listán szereplő helyszínekkel kapcsolatos közbeszerzés kiírására és árajánlat kérésére is.

A napirend 47. pontja: Javaslat vízjogi engedélyes tervek használati jogának térítésmentes átadására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata részére.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

175/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekt előkészítése során elkészült, a projektből a pályázat benyújtása előtt törlésre került, a Budapest III. kerületében található, az előterjesztéshez mellékelt megállapodásban szereplő csatornaszakaszokra vonatkozó vízjogi engedélyezési tervek további felhasználási jogának ingyenes engedélyezéséhez Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata részére. Hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodás mellékletében megjelölt számú jogerős vízjogi létesítési engedélyek meghatározott csatornaszakaszokra vonatkozó részeit Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata igénybe vegye abból a célból, hogy e munkarészek tekintetében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, mint új engedélyes a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől vízjogi létesítési jogosultságot szerezhessen.

176/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a tervek további felhasználási jogának ingyenes engedélyezésére és a vízjogi létesítési engedélyek igénybevételére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a határozat elfogadásától számított 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: „Budapest X. kerület, Újköztemető előtti körforgalom” tárgyú projekt megvalósítása érdekében a X. kerület, Kőbányai Önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő megállapodás jóváhagyása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

177/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a „Budapest Főváros X. kerület, Újköztemető főbejárata előtti körforgalom” tárgyú projekt közös ajánlatkérés keretében való megvalósításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

178/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a X. kerületi Újköztemető előtti forgalmi csomópont megvalósítására vonatkozó megállapodást az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Beszámoló a kulturális és turisztikai tanácsnok éves (2010-2011. évi) tevékenységéről.

Előterjesztő: Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

179/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a kulturális és turisztikai tanácsnok éves (2010-2011. évi) tevékenységéről szóló beszámolót.

A napirend 50. pontja: Beszámoló a közlekedési tanácsnok éves (2010-2011. évi) tevékenységéről.

Előterjesztő: Wintermantel Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

180/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a közlekedési tanácsnok éves (2010-2011. évi) tevékenységéről szóló beszámolót.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. január 25-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére