A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2012. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

391/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba indítványát, mely szerint a „Javaslat áthidaló tulajdonosi kölcsön nyújtására a BKV Zrt. részére” című előterjesztést megbontva részben nyílt, részben zárt ülésen tárgyalja a Közgyűlés.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

392/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP indítványát, mely szerint a „Mandátum kiadása a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseivel kötött befektetési jogviszonyok megszüntetésére” és a „Javaslat áthidaló tulajdonosi kölcsön nyújtására a BKV Zrt. részére” című előterjesztéseket nyílt ülésen tárgyalja a Közgyűlés.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

393/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Mandátum kiadása a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseivel kötött befektetési jogviszonyok megszüntetésére. (zárt ülés)

2. Javaslat áthidaló tulajdonosi kölcsön nyújtására a BKV Zrt. részére. (zárt ülés)

3. Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a 2012. évi Sziget Fesztivál kapcsán.

4. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött közútkezelői feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 1. sz. függeléke időbeli hatályának meghosszabbítására vonatkozó döntésekre.

5. Javaslat a Főgáz Zrt. 2012. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

6. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 15/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

7. Javaslat a Gamma Trade Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadására.

8. Javaslat megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzattól a Magyar Állam tulajdonába került egészségügyi intézmények átadás-átvételére vonatkozóan.

9. Javaslat tulajdonosi kölcsön nyújtására a Budapest Esély Nonprofit Kft.-nek a társaság működőképességének biztosítása érdekében.

10. Javaslat pályázat benyújtására az V. kategóriába sorolt színházak számára meghirdetett pályázatra.

11. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói álláshelyének pályázati felhívására, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.

12. Javaslat a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 2012/2013. tanévi beiskolázási tervszámának módosítására.

13/a. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

13/b. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában levő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

14. Javaslat pályázatok benyújtására a „TIOP-3.4.2-11/1 - önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati konstrukcióba.

15. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, valamint haszonkölcsönbe adásra a Károlyi Mihályt ábrázoló szobor ügyében.

16. Javaslat a BKSZT Kft. folyószámla hitelfelvételének támogatására.

17. Javaslat az interneten elérhető domain végződések körének bővítése céljára közzétett pályázaton indulók részére történő támogató hozzájárulás megadására. (zárt ülés)

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 3. pontja: Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a 2012. évi Sziget Fesztivál kapcsán.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

408/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében a Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét, ezzel egyidejűleg hozzájárul a mellékelt - módosított - együttműködési megállapodás szerint a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. részére az Óbudai-sziget közpark közterületi besorolású területei, a III. kerület, Jégtörő utca, gróf Esterházy János rakpart, valamint a „K” híd közterület-használatához 50 000 000 Ft + áfa közterület-használati díj megfizetésével.

409/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében a Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét, ezzel egyidejűleg jóváhagyja, megköti az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal az együttműködési megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

410/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás 3.7 pontja az alábbiakkal egészül ki:

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. köteles a szerződéskötéssel egyidejűleg magyarországi hitelintézet által kiállított olyan tartalmú, legalább 125 M Ft összegű bankgaranciát átadni az Önkormányzatnak, mint kedvezményezettnek, amely bankgarancia arra szolgál, hogyha a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. a fentiekben vállalt bármely kötelezettségét - különösen a terület eredeti állapotban történő helyreállítási kötelezettségét és a javítási munkálatok megfelelő és szerződésszerű színvonalon történő elvégzését - nem, vagy csak részben teljesíti 2012. október 15. napjáig, akkor az Önkormányzat a bankgarancia lehívását követően, annak összegéből azt jogosult saját maga, vagy megbízottja útján elvégezni. Amennyiben a bankgarancia bármely okból nem hívható le, vagy az összege nem elegendő a helyreállítási költségek fedezésére, az Önkormányzat a további költségeit egyéb módon jogosult érvényesíteni a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel szemben.

411/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. köteles a III. kerület felőli oldalon a Kis-Duna felé eső részen 3-4 éve engedély nélkül kiirtott, természetvédelmi szempontból fontos erdőrészt - amit azóta sátorozásra használnak és az újulatot rendszeresen kiirtják - a fesztivál idejére elzárni, a használatát megtiltani.

412/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a Főkert Zrt. útján az automatikus öntözőhálózat kiépítésének lehetőségét a rendezvények által érintett területeken.

A napirend 4. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött közútkezelői feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 1. sz. függeléke időbeli hatályának meghosszabbítására vonatkozó döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

413/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti, a hatályos keretmegállapodás 1. sz. függelékét képező átmeneti finanszírozási szerződés módosítására irányuló megállapodást. Felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodás aláírásáról gondoskodjon.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Főgáz Zrt. 2012. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

414/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2012. április 19-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Az Igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a Társaság 2011. évi konszolidált éves beszámolójáról;

- A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról és a 2011. évi konszolidált éves beszámolójáról;

- A könyvvizsgáló (Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., nyt. sz.: 000083, Horváth Tamás könyvvizsgáló, nyt. sz.: 0003449) jelentésének elfogadását a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról és a 2011. évi konszolidált éves beszámolójáról;

- A Társaság 2011. évi beszámolója alapján az Igazgatóság - Felügyelőbizottság által jóváhagyott osztalékfizetési javaslatának elfogadását, amely szerint a 2011. évi 8 230 316 008 Ft adózott eredményből 8 230 239 324 Ft a részvényesek között osztalékként kerüljön felhasználásra, oly módon, hogy a Társaság egy részvényre 25 524 Ft összegű osztalékot fizessen ki, míg az adózott eredmény maradék összege 76 684 Ft értékben mérleg szerinti eredményként, majd 2012-ben eredmény-tartalékként kerüljön elszámolásra;

- A Társaság 2011. évi éves beszámolójának elfogadását, az Igazgatóság - Felügyelőbizottság által jóváhagyott, - az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
(Adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 152 513
Adózás előtti eredmény 8 663
Adózott eredmény 8 230
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 8 230
Mérleg szerinti eredmény 0

- A Társaság 2011. évi éves konszolidált beszámolójának elfogadását az alábbiak szerint:

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
(Adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 155 913
Adózás előtti eredmény 8 888
Adózott eredmény 8 156
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 8 249
Mérleg szerinti eredmény -93

- A Felügyelőbizottság munkavállalói tagjának megválasztását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését;

- Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését;

- A könyvvizsgáló megválasztását és díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

Határidő: 2012. április 19., a Társaság évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

415/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2012. április 19-én tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: 2012. április 19., a Társaság évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 15/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 24/2012. (III. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 15/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 7. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, valamint haszonkölcsönbe adásra a Károlyi Mihályt ábrázoló szobor ügyében.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

416/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (6) bekezdése alapján - eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört és - az Országgyűlés Hivatala kérelme nyomán - tulajdonosi hozzájárulását adja az V. kerület, Kossuth téren álló, Varga Imre által készített Károlyi Mihály szoborkompozíciónak az Országgyűlés Hivatala költségén történő ideiglenes elbontásához, raktárba szállításához, majd az érvényes siófoki felállítási engedélyek birtokában Siófokon történő felállításához. Ennek érdekében jóváhagyja, megköti az Országgyűlés Hivatalával, Siófok Önkormányzatával és a Budapesti Történeti Múzeummal az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti megállapodást. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti megállapodás, valamint az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

417/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) b) bekezdése alapján jóváhagyja, megköti Varga Imre szobrászművész Károlyi Mihályt ábrázoló szobrának Siófok Város Önkormányzata részére történő térítésmentes átadásáról szóló haszonkölcsön szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: Siófok Önkormányzatának a szobor elhelyezéséről szóló döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Gamma Trade Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

418/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontjában biztosított jogkörében a Gamma Trade Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. kérelmére a Budapest V. kerület, Erzsébet tér 24447/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő Akvárium Klub területén a működési engedélyhez 2012. december 31-ig, a kereskedelmi és vendéglátó tevékenység folytatásához és zenés-táncos rendezvény megtartásához a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

419/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontjában biztosított jogkörében a Design Terminal Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. kérelmére a Budapest V. kerület, Erzsébet tér 24447/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő létesítmény alépítményének homlokzatára elhelyezett „Akvárium Klub” feliratú embléma fennmaradásához a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzattól a Magyar Állam tulajdonába került egészségügyi intézmények átadás-átvételére vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

420/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri az előterjesztőt, hogy a javaslat mellékletét képező ingatlanlistát terjessze az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság elé. Egyúttal felkéri a Bizottságot, hogy az ingatlanok jegyzékét ellenőrizze le. Az előterjesztés ezt követően kerüljön ismét a Közgyűlés elé, annak következő rendes ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat tulajdonosi kölcsön nyújtására a Budapest Esély Nonprofit Kft.-nek a Társaság működőképességének biztosítása érdekében.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

421/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2012. évi működésének biztosítása érdekében 29 900 E Ft tulajdonosi kölcsönt nyújt a Társaságnak. A kölcsön finanszírozásához kapcsolódóan 29 900 E Ft-tal megemeli a „8527 Működési célú támogatási kölcsön” cím bevételi, valamint a „8105 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás előkészítésére és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

422/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (6) bekezdése alapján magához vonja a Gazdasági Bizottság 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontjában szereplő hatáskörét és jóváhagyja, megköti a 29 900 E Ft összegű tulajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (3) bekezdése alapján intézkedjék a szerződés érvényességéhez szükséges alaki követelmények teljesítéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

423/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a tagi kölcsön költségvetési rendeletmódosítást megelőző soron kívüli egyösszegű utalását. Felkéri a főpolgármestert a kölcsönnek a Budapest Esély Nonprofit Kft. számlájára történő átutalásához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a megállapodás mindkét fél általi aláírását követően, legkésőbb 2012. március 31-ig

Felelős: Tarlós István

424/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. (székhelye: 1084 Budapest, Őr utca 5-7., cégjegyzékszám: Cg.01-09-919580) legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a 29 900 E Ft összegű tulajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése értelmében döntéséről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőit.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat pályázat benyújtására az V. kategóriába sorolt színházak számára meghirdetett pályázatra.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

425/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. pályázatának benyújtását az V. kategóriába sorolt szabadtéri színházak számára a 2012. évi színházi művészeti programjuk támogatására, elsősorban új produkcióik létrehozására, valamint a működéssel kapcsolatos költségeinek támogatására kiírt NEFMI pályázatra, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: 2012. március 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói álláshelyének pályázati felhívására, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

426/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói magasabb vezető beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

427/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése alapján felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedést a pályázat megjelentetése érdekében.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

428/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- dr. Baán László főigazgató, Szépművészeti Múzeum

- Csányi Vilmos etológus

- Fehér György főigazgató, Magyar Mezőgazdasági Múzeum

- Sepseyné dr. Vígh Annamária főosztályvezető, Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály

- Török László igazgató, Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., Veszprém; a Magyar Állatkertek Országos Szövetségének képviselője

- Fővárosi Állat- és Növénykert Közalkalmazotti Tanács delegáltja

- Fővárosi Állat- és Növénykert reprezentatív szakszervezet delegáltja.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 2012/2013. tanévi beiskolázási tervszámának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

429/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) általános iskolai 1. évfolyamán plusz egy osztály indítását a 2012/2013. tanévben. Ennek megfelelően módosítja a 3102/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott 1. számú mellékletet az alábbiak szerint: a „Beiskolázási tervszámok 2012/2013. / Nappali rendszerű / Általános képzés / Általános Iskolai rovatának tartalma a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium esetében „2”-ről „3”-ra módosul.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

430/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 429/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 14/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

431/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2012. évi módosításának hatálybalépését követően intézményeiben nem biztosít emelt szintű elhelyezési lehetőséget az új belépők számára.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő naptól

Felelős: Tarlós István

Megalkotja .../2012. (.......) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.”

A napirend 14/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

432/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 15. pontja: Javaslat pályázatok benyújtására a TIOP-3.4.2-11/1 - Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati konstrukcióba.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

433/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

pályázatot nyújt be a TIOP-3.4.2-11/1 jelű konstrukcióba „Hívogató Szép(Kor) Otthon” címmel, a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely intézmény korszerűsítésére, jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti adatlapban foglaltakat. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adatlap és a pályázat beadásához szükséges egyéb dokumentumok aláírásáról és benyújtásáról a Közreműködő Szervezet részére.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

434/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást „Hívogató Szép(Kor) Otthon” című, a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely intézmény korszerűsítésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

435/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be a TIOP-3.4.2-11/1 jelű konstrukcióba „Lakóotthoni férőhelyek korszerűsítése és új lakóotthoni férőhelyek létesítése ingatlanvásárlással és építéssel” címmel, a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona - lakóotthona Tordas intézmény korszerűsítésére, jóváhagyja az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti adatlapban foglaltakat. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adatlap és a pályázat beadásához szükséges egyéb dokumentumok aláírásáról és benyújtásáról a Közreműködő Szervezet részére.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

436/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást „Lakóotthoni férőhelyek korszerűsítése és új lakóotthoni férőhelyek létesítése ingatlanvásárlással és építéssel” címmel, a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona - lakóotthona Tordas intézmény korszerűsítésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

437/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be a TIOP-3.4.2-11/1 jelű konstrukcióba „A Fészekház hőközpontjának energiahatékony korszerűsítése és akadálymentesítése” címmel, a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely intézmény korszerűsítésére, jóváhagyja az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti adatlapban foglaltakat. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adatlap és a pályázat beadásához szükséges egyéb dokumentumok aláírásáról és benyújtásáról a Közreműködő Szervezet részére.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

438/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást „A Fészekház hőközpontjának energiahatékony korszerűsítése és akadálymentesítése” címmel, a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona - lakóotthona Kéthely intézmény korszerűsítésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a BKSZT Kft. folyószámla hitelfelvételének támogatására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

439/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, mint a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaság többségi tulajdonosa azt a tagi döntést hozza, hogy a Társaság 2012. március 30-án esedékes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzatot képviselő személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a BKSZT Kft. ügyvezetésének 54 000 000 Ft folyószámlahitel felvételére irányuló javaslatát a Társaság likviditásának helyreállítása érdekében. Meghatalmazza dr. Bán Tamást (a. n.: Baumkirchne Margit, 2131 Göd, Kossuth u. 37.), a BVK HOLDING Zrt. operatív vezérigazgatóját, hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaság (1211 Budapest, Nagy Duna sor 2., Cg.: 01-09-865308) 2012. március 30-án esedékes taggyűlésén a Társaság többségi tulajdonosa, a Fővárosi Önkormányzat képviseletében eljárva, a határozathozatal során a Fővárosi Önkormányzat tagi döntésének megfelelően szavazzon. Felkéri a főpolgármestert, hogy a meghatalmazás kiadásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. március 26-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére