A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2012. május 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

744/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága tagjainak cseréjére.

2. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeinek visszavásárlásához kapcsolódóan fedezetigazolás kiadására.

3. Javaslat a NEFMI és a Budapesti Operettszínház közötti közszolgáltatási szerződés megkötésének jóváhagyására.

4. Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, továbbá a közszolgáltatási szerződés 2011. évi beszámolójának elfogadására.

5. Javaslat a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére.

6. Javaslat az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

7. Javaslat a Parking Kft.-vel megkötendő működési célú támogatási megállapodás kiegészítéséről.

8. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat XVI. ker., Centenáriumi Ltp. II. üteméhez tartozó ingatlanainak térítésmentes tulajdonjog-átadására, az erre vonatkozó megállapodás megkötésére a XVI. kerületi Önkormányzattal.

9/a. 2012. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

9/b. 2012. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

10. Javaslat a „Dönci” Fatelep Kft.-vel szembeni behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

11. Javaslat a Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt támogatási szerződésének 6. számú módosítására.

12. Javaslat kibővített területre vonatkozó használati megállapodás megkötésére Budapest XVI. kerület Önkormányzatával KMOP forrásból megvalósuló csapadékvíz-kezelési fejlesztéshez.

13. Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.

14. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

15. Javaslat a „Budapest Egészségterv 2012” tanulmányban foglaltak tudomásulvételére.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága tagjainak cseréjére.

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

745/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságából 2012. május 9-i hatállyal visszahívja Molnár Gyula bizottsági tagot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

746/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságába 2012. május 10-i hatállyal megválasztja bizottsági tagnak Lendvai Annát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeinek visszavásárlásához kapcsolódóan fedezetigazolás kiadására.

Előterjesztés: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

747/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező fedezetigazolás kiadását és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására és érvénybe helyeztetésére az OTP Banknál, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a fedezetigazolás egy példányát átadja a Befektetők részére a végleges megállapodásban foglaltakkal összhangban.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a NEFMI és a Budapesti Operettszínház közötti közszolgáltatási szerződés megkötésének jóváhagyására.

Előterjesztés: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

748/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Budapesti Operettszínház közötti közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, továbbá a közszolgáltatási szerződés 2011. évi beszámolójának elfogadására.

Előterjesztés: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által befogadott módosításokkal megalkotja 46/2012. (V. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés módosított 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 5. pontja: Javaslat a települési szilárd- hulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére.

Előterjesztés: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

az elfogadott módosítással megalkotja 47/2012. (V. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a települési szilárd hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, az előterjesztés módosított 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Javaslat az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előterjesztés: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

749/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 3. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert, hogy azt az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

750/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 339/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint:

„Elfogadja az FTSZV Kft. 2011. év második félévére vonatkozó 123 300 000 Ft alulkompenzáció igényét, ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 123 300 000 Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8237 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” címrend kiadási, azon belül működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát”.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

751/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 340/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint:

„A „Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című közgyűlési előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti rendeletmódosítást azzal fogadja el, hogy az FTSZV Kft. részére a rendeletmódosításból fakadó forrásszükségletét biztosítja. Ennek keretében a 2012. március 1-jétől 2013. március 1-jéig terjedő időszakra havi 22 000 000 Ft elszámolási kötelemmel terhelt előzetes pénzügyi támogatást biztosít az FTSZV Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat 2012. és 2013. évi költségvetésének terhére. A megjelölt időszak lejártát követő 90 napon belül az FTSZV Kft. által a tényleges forrásigény és az előzetesen biztosított pénzösszeg különbözete alapján igazolt többletforrás igényt, az FTSZV Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat a 2013. évi költségvetése terhére rendelkezésre bocsátja és ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 220 000 000 Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8237 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” címrend kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát”.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

752/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 341/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint:

„A 94/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletének következményeire tekintettel, az új települési folyékonyhulladék-rendelet szerinti elszámolási rendszer késedelmes bevezetéséből következő forrásszükségletet az FTSZV Kft. részére biztosítja. Ennek keretében 2012. január 1.-2012. március 1. közötti időszakra vonatkozóan 44 000 000 Ft kiegészítő kompenzációt biztosít az FTSZV Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 44 000 000 Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8237 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” címrend kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát”.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a Parking Kft.-vel megkötendő működési célú támogatási megállapodás kiegészítéséről.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

753/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a 272/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Jóváhagyja, megköti a Parking Kft. 2012. évi I. negyedévi működésének finanszírozását szolgáló működési támogatásról szóló, a TVI általi módosításokat tartalmazó megállapodást az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

754/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a 2579/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„Felkéri a főpolgármestert, hogy a Kossuth Lajos téren megvalósuló beruházással összefüggő szerződések megszüntetésével kapcsolatos elszámolásokat - azok Közgyűlés általi elfogadása érdekében - legkésőbb a Parking Kft. BKK Zrt.-be történő beolvadásától számított 90 napon belül a Közgyűlésre terjessze be.

A 2579/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét a Parking Kft. BKK Zrt.-be történő beolvadásától számított 90 napon belülre módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

755/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a felhasználási szerződést az előterjesztői kiegészítés 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat XVI. ker., Centenáriumi Ltp. II. üteméhez tartozó ingatlanainak térítésmentes tulajdonjog-átadására, az erre vonatkozó megállapodás megkötésére a XVI. kerületi Önkormányzattal.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

756/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (1) bek. a) pontja alapján, az Ötv. 68/D. § által biztosított lehetőség, valamint a nemzeti vagyonról rendelkező 2011. évi CXCVI. törvény 13. § szabályai szerint, a 2832/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozatban elfogadottak alapján megköti a Bp. XVI. ker., 107100/10, 107100/30, 107100/32, 107100/35 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának a XVI. kerületi Önkormányzat számára történő térítésmentes átadásáról és a területek fenntartási feladatainak átadásáról szóló, az előterjesztéshez csatolt megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 9/a. pontja: 2012. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

757/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 10. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5925. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 6482. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 6633. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

b) az előterjesztés 12. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 0300. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, 6533. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6532. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 3398. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, 2847. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, 5979. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 5980. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 5981. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokirat 3. sz. módosítását, valamint az 5982. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

758/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, lakás ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4932. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 9. sz. módosítását, a 6653. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

b) az előterjesztés 10. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6284. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 11. sz. melléklete, igazgatási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6586. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6632. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 6645. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

d) az előterjesztés 12. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 3551. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, a 2517. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását, valamint a 6630. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

759/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos, főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 10. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6488. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6501. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6487. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 6636., 6638., 6635. és a 6637. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

760/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 18. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, 6473. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokirat 1. sz. módosítását, a 6475. egyedi azonosító számú felújítási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, a 6478. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokirat 1. sz. módosítását, a 6651. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;

b) az előterjesztés 19. sz. melléklete, rendészeti feladatok, 6598. egyedi azonosító számú felújítási feladat célokmányának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

761/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 18. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, 3344. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

762/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 18. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, 6476. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9/b. pontja: 2012. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

763/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6092. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, a 6078. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6169. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6171. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6172. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6173. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6174. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6175. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6176. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, az 5772. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 4373. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, a 4976. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, a 4424. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 6. sz. módosítását, a 6421. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6072. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6073. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6129. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6130. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, a 6125. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6192. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint az 5764. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 0815. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, a 3555. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, az 5948. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6559. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6655. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányát, a 6148. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, a 0794. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 9. sz. módosítását, az 5127. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, az 5124. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, az 5125. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 4124. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 9. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 4. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6013. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

d) az előterjesztés 5. sz. melléklete, sport ágazat „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5964. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását;

e) az előterjesztés 6. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 0034. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását;

f) az előterjesztés 7. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 3434. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6518. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6516. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 6517. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

g) az előterjesztés 8. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 0092. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, az 5234. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 6179. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

h) az előterjesztés 9. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6572. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

764/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6128. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 4. sz. melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő „Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása” című pénzeszközátadását a III. kerületi Önkormányzatnak;

c) az előterjesztés 9. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6438. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

765/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos, főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5150. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 4. sz. módosítását, 6191. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 7. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6513. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 9. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6648. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

766/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 16. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat 6578. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6575. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

767/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 14. sz. melléklete, oktatási ágazat, 6628. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6229. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 6584. egyedi azonosító számú felújítási feladatok célokmányát, 6298. egyedi azonosító számú felújítási engedélyokirat 2. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 15. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, 6211. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6223. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint az 5842. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 17. sz. melléklete, kulturális ágazat, 6526. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

768/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos, főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 13. sz. melléklete, sport ágazat 6448. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 6618., 6619., 6620., 6621., 6622. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedély- okiratainak 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 14. sz. melléklete, oktatási ágazat, 6646. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát, a 6627. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6485. egyedi azonosító számú felújítási engedélyokirat 1. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 15. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, 6608. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6519. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 5736. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 3. sz. módosítását;

d) az előterjesztés 16. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat 6641. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratát, a 6544. és a 6549. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a „Dönci” Fatelep Kft.-vel szembeni behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

769/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. § 5. c) pontja, valamint a 47. § (2) bekezdés d) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat a „Dönci” Fatelep Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben fennálló 8 534 064 Ft összegű követelése vonatkozásában - a „DECIMA” Felszámoló Kft. írásbeli nyilatkozata alapján - megállapítja a behajthatatlanság tényét és lemond a követelésről.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiek alapján tegye meg a szükséges intézkedést a behajthatatlan követelés számviteli rendezése és annak leírása érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt támogatási szerződésének 6. számú módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

770/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat kibővített területre vonatkozó használati megállapodás megkötésére Budapest XVI. kerület Önkormányzatával KMOP forrásból megvalósuló csapadékvíz kezelési fejlesztéshez.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

771/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ingyenes használatába adja a 113775/1, 113264, 114749 hrsz. ingatlanoknak az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti használati megállapodás mellékletét képező helyszínrajzon bejelölt részeit, és ennek érdekében jóváhagyja, megköti a használati megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

772/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti szakmai pályázatai benyújtásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa az Intézmény vezetőjét.

Határidő: a határozathozatalt követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

773/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Budapesti Művelődési Központnak az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti szakmai pályázata benyújtásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa az Intézmény vezetőjét.

Határidő: a határozathozatalt követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

774/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központnak az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti szakmai pályázata benyújtásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa az Intézmény vezetőjét.

Határidő: a határozathozatalt követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k. ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

775/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2012. január 4-14. közötti New-York-i utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

776/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2012. február 2-5. közötti londoni utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

777/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Zsófia 2012. január 8-15. közötti New York-i utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését, a napidíj kivételével.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

778/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. február 3-4. között Pozsonyba utazott, egyben elfogadja az utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját és tudomásul veszi az utazással összefüggésben a vonatjegy és az utasbiztosítás költségeinek, az NKA Platform 11+ magyar önrész pályázati támogatás terhére történő elszámolását.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

779/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2012. február 24. és 2012. március 2. között Adelaide városába utazott, egyben elfogadja az utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

780/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2012. március 28. és 2012. április 1. között Koppenhágába utazott, egyben elfogadja az utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 9. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

781/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szirtes Tamás 2012. március 27. és 2012. április 1. között Londonba utazott.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

782/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Katona József Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Máté Gábor 2012. március 12-19. között Washingtonba utazott, egyben elfogadja az utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 12. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

783/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Zsófia 2012. március 29.-2012. április 2. között Tallinn-ba utazott.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

784/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2012. április 10-16. között Párizsba utazott.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

785/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Zsófia 2012. április 26-30. között Vilniusba utazott.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

786/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva engedélyezi, hogy a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Zsófia 2012. május 23-26. között Bergenbe utazzon.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a „Budapest Egészségterv 2012.” tanulmányban foglaltak tudomásulvételére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat a Fővárosi Közgyűlés

787/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Karának munkatársai által készített „Budapest Egészségterv 2012.” című tanulmányban foglaltakat, és felkéri a főpolgármestert, hogy a „Budapest Egészségterv 2012.” alapján - a kerületi önkormányzatok véleményének figyelembevételével - dolgoztassa ki a Főváros népegészségügyi programját és annak végrehajtását szolgáló akciótervet. A feladat forrása a „9300 Általános tartalék” címen áll rendelkezésre.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

788/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Budapest Egészségterv 2012.” című tanulmányt juttassa el a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkárának, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatójának.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

789/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

A tervezett egészségjavító intézkedések támogatása érdekében - a „Budapest Egészségterv 2012” című tanulmány alapján - megjelentet egy közérthető NÉPEGÉSZSÉGÜGYI kiadványt 1500 példányban és felkéri a főpolgármestert az ehhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a határozathozataltól számított 60 nap

Felelős: Tarlós István

790/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a NÉPEGÉSZSÉGÜGYI kiadványt juttassa el fővárosi iskolák, egészségügyi intézmények, foglalkozás-egészségügyi szolgálatok, civil szervezetek számára és szervezzen konferenciát a programban érintettek részére.

Határidő: a kiadvány megjelenésétől számított 60 nap

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. május 9-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére