A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2012. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

791/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

792/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat igazságosabb és hatékonyabb jegyformákra a közösségi közlekedésben: 5/30-as tömb-napijegy és sms-jegy bevezetése” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

793/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a BKK Zrt. igazgatósági elnökének és új tagjának megválasztására.

2. Javaslat új felügyelőbizottsági elnökök és tagok megválasztására a BKK Zrt. és a BVK Holding Zrt. felügyelőbizottságaiba.

3. Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására.

4. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. május 30-ai évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

5. Javaslat Budapest V. ker., Váci u. 62-64. szám alatti Újvárosháza épületének használatára vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére.

6. Javaslat testvérvárosi megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Peking Főváros Önkormányzata között, továbbá egyetértési megállapodás aláírására Budapest Főváros Önkormányzata és Sanghaj Önkormányzata között.

7. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Baku Főváros Végrehajtó Testülete között.

8. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

9. Javaslat tiltott, közösségellenes magatartások szabályozására.

10. Javaslat 2003. évi és 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás szerződés felmondására.

11. Javaslat jelzálogbejegyzés Fővárosi Önkormányzat általi engedélyezésére.

12. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

13. Javaslat a Vagyonrendelet módosítására, a Fővárosi Önkormányzat BKSZT Kft.-ben fennálló üzletrészének vagyonkezelésbe adására (BVK Holding Zrt.-vel vagyonkezelési szerződés megkötésére).

14. a) Javaslat a fővárosi településrendezési eszközök módosítására Budapest V. kerület, Kossuth Lajos térre vonatkozóan, valamint a Kerületi Szabályozási Terv módosításának jóváhagyásához kapcsolódó egyetértési jog gyakorlására.

b) Javaslat a Kossuth Lajos téri rekonstrukció és a hozzá kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

15. Javaslat a BTI Zrt. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

16. A BGYH Zrt. bevételkiesésének kompenzációja.

17. Javaslat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” c., KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 sz. projekt engedély-okiratának létesítésére.

18. Javaslat az FCSM Zrt. által 2011. évben elvégzett ár- és belvízvédelmi fenntartási feladatok elszámolására.

19. Javaslat megállapodás megkötésére a X. kerület Kőbányai Önkormányzattal a X. ker., Gergely utca-Kőér utcai csomópont megvalósítására.

20. Javaslat a BKK Közút Zrt. 2011. október 1.-december 31. közötti közszolgáltatói tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.

21. Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló elfogadására.

22. Javaslat egyes városüzemeltetési feladatokat ellátó gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára.

23. Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2011. évi beszámolójával és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára.

24. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes, a kulturális és turisztikai ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok 2011. évi beszámolójával, közhasznúsági jelentésével, valamint a 2012. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.

25. Javaslat a BVK Holding Zrt. 2011. évi beszámolójával és 2012. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések meghozatalára.

26. Javaslat a BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának elfogadására.

27. BFVK Zrt. 2012. évi Éves Szerződés 1. számú módosítása.

28. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

29. Javaslat a BDK Kft. évi rendes taggyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

30. Javaslat az ÉPÍT Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

31. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium között a „Fűtött utca” program támogatása tárgyában megkötött támogatási szerződés módosítására és a költségvetés módosítására.

32. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

33. Engedményezés tudomásulvétele és hozzájárulás tartozásátvállaláshoz a Gresco Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között 1999-ben létrejött mélygarázs-szerződéssel kapcsolatban.

34. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

35. Javaslat a KMOP-2.1.2-09-2009-0026 azonosító számú, „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Ady Endre út” c. projekt 5. sz. támogatási szerződés módosítására.

36. Javaslat „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” c., KMOP-2.1.1/A-2008-0011 sz. projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

37. Javaslat az „Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítása kivitelezés” megnevezésű feladat engedélyokiratának elfogadására.

38. Javaslat „A terrorizmus által veszélyeztetett, nagy tömeg befogadására alkalmas helyszínekként megjelölt kritikus infrastruktúrák feltérképezésére alkalmas rendszer (SMART CIBER) projekt” partnerségi megállapodásának megkötésére.

39. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata európai uniós társfinanszírozással megvalósuló projektjei támogatási szerződéseinek az államháztartásról szóló törvény változása miatt szükséges módosításaira.

40. Javaslat H-4 Brüsszeli Képviseleti Irodával kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére.

41. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat között, a kerület kisebb területegységeire készülő Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló megállapodás elfogadására.

42. Javaslat a Budapest XXII. kerület, Növény utca-6-os főút-árvízvédelmi töltés-Duna folyam- Hárosi Holt-Duna-ág által határolt területre vonatkozó településrendezési szerződés módosítására.

43. Javaslat használati megállapodás megkötésére erdőtelepítési és erdőgazdálkodási feladatok ellátására.

44. A Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. részvényesi struktúrájának megváltoztatása.

45. A BIG program keretében telepített közterületi terminálokra kötött megállapodások megszüntetése.

46. Javaslat a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

47. Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

48. A Fővárosi Bolgár Önkormányzattal 2011. évre vonatkozóan megkötött támogatási szerződés módosítása.

49. A Fővárosi Horvát Önkormányzattal 2011. évre vonatkozóan megkötött támogatási szerződés módosítása.

50. Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

51. Javaslat a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdasági integrációjához kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatt felmerült kiadások elszámolására és egyéb döntés meghozatalára.

52. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) alapító okiratának módosítására és a kapcsolódó döntések meghozatalára.

53. Javaslat döntés meghozatalára az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, valamint az Általános Iskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon átszervezésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára.

54. Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon „Csillagház” egységének kiválására és a kapcsolódó döntések meghozatalára.

55. Javaslat használati szerződés megkötésére a Budapest-Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébániával.

56. Javaslat Budapest főváros csatlakozására a WTCF világszervezethez.

57. Javaslat közoktatási intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.

58. Javaslat állami vagyonba tartozó vagyontárgy (HR 01-89 rendszámú UAZ típusú terepjáró gépkocsi) ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírására, valamint térítésmentes átadására a Fővárosi Állat- és Növénykert részére.

59. Javaslat kollégiumok átszervezésére.

60. Javaslat a Budapesti Művelődési Központ 2011. évi szakmai beszámolójának és 2012. évi munkatervének jóváhagyására.

61. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2011. évi szakmai beszámolójának és 2012. évi munkatervének jóváhagyására.

62. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert 2011. évi szakmai beszámolójának és 2012. évi munkatervének jóváhagyására.

63. Javaslat a Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai programjainak jóváhagyására.

64. Javaslat a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 2011. évi beszámolójának elfogadására, a 2012. évi munkatervének jóváhagyására.

65. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum 2011. évi szakmai beszámolója és 2012. évi munkaterve elfogadására.

66. Javaslat Budapest Főváros Levéltára 2011. évi szakmai beszámolója és 2012. évi munkaterve elfogadására.

67. Átfogó értékelés a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

68. Közhasznúsági jelentés és beszámoló a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről.

69. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

70. Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

71. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő, szakosított szociális intézmények alapító okiratainak módosítására.

72. A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet végelszámolásának lezárásához szükséges tulajdonosi döntés.

73. Előterjesztés a Központi Stomatológiai Intézet 2010. évi Prevenciós szűrőprogramja elszámolásának elfogadására.

74. Javaslat az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igény benyújtására az MNV Zrt.-hez a „Fűtött utca” program keretében átvételre kerülő eszközök tekintetében.

75. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 1182 Budapest XVIII., Alacskai út 22. szám alatti Idősek Otthona működési dokumentumainak jóváhagyására.

76. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat szociális intézményei által benyújtani kívánt pályázatok előzetes jóváhagyására a TÁMOP pályázati konstrukciók keretében.

77. Javaslat pályázat benyújtására az Európai Integrációs Alap 2012. évi programjának keretében.

78. Javaslat az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2011. évi beszámolójának elfogadására.

79. Javaslat a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2011. évi beszámolójának elfogadására.

80. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 9970 Szentgotthárd, Május 1. u. 19. szám alatti Pszichiátriai Betegek Lakóotthona házirendjének jóváhagyására.

81. Beszámoló az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott határozatokról.

82. Közoktatási intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése.

83. Javaslat ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek befogadását biztosító nevelőszülők kijelölésére.

84. Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” korrigált végelszámolási nyitómérlegének elfogadására.

85. Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására (Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona).

86. D. E. intézményi jogviszony ügye.

Ebédszünet előtti utolsó napirend:

- Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság tagjainak megválasztására.

Ebédszünet utáni első napirend:

- Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseivel kötött befektetési jogviszonyok megszüntetésére vonatkozó döntések meghozatalára.

A napirend 1. pontja: Javaslat a BKK Zrt. igazgatósági elnökének és új tagjának megválasztására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

794/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- tudomásul veszi dr. Várszegi Gyula (a. n.: Gömbös Eszter, lakcím: 1025 Budapest, Csatárka u. 36-38.) lemondását a BKK Zrt. igazgatósági tagságáról és elnöki tisztségéről.

- Megüresedő igazgatósági helyére és az Igazgatóság elnökének megválasztja Loppert Zoltánt (a. n.: Adler Ilona, lakcím: 1112 Budapest, Eper u. 17.) 2012. június 1-jétől határozatlan időtartamra, díjazását 500 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről, a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

795/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- tudomásul veszi dr. Kocsis István (a. n.: Hajdú Anna, lakcím: 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 163.) lemondását a BKK Zrt. igazgatósági tagságáról.

- A Társaság megüresedett igazgatósági helyére megválasztja dr. Horváth Balázst (a. n.: Nagy Ágnes, lakcím: 9026 Győr, Ady E. u. 14.) 2012. június 1-jétől határozatlan időtartamra, díjazását 357 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről, a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat új felügyelőbizottsági elnökök és tagok megválasztására a BKK Zrt. és a BVK Holding Zrt. felügyelőbizottságaiba.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

796/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- A Társaság megüresedett felügyelőbizottsági helyére és a felügyelőbizottság elnökének megválasztja dr. Greschik Gyula Kálmánt (a. n.: Mikolik Lenke, lakcím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 13.) 2012. május 30-tól határozatlan időtartamra, díjazását 357 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz való bejelentéséről, a Társaság jogi képviselőjének a közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

797/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Tudomásul veszi dr. Jurasits Zsolt lemondását a BKK Zrt. felügyelőbizottsági tagságáról.

- A Társaság megüresedett felügyelőbizottsági helyére megválasztja Szarvas Ferencet (a. n.: Barabás Rozália, lakcím: 1022 Budapest, Detrekő u. 7/B) 2012. május 30-tól határozatlan időtartamra, díjazását 214 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz való bejelentéséről, a Társaság jogi képviselőjének a közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

798/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- A Társaság megüresedett felügyelőbizottsági helyére és a felügyelőbizottság elnökének megválasztja dr. Lóránt Zoltánt (a. n.: Szabó Anna, lakcím: 1221 Budapest, Ringló u. 67.) 2012. május 30-tól 2015. május 15-ig terjedő időtartamra, díjazását 357 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz való bejelentéséről, a Társaság jogi képviselőjének a közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

799/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú mellékletét képező módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű alapító okiratának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

800/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja dr. Jurasits Zsoltot (a. n.: Kakas Magdolna, lakcím: 1025 Budapest, Cseppkő u. 12/A) 2012. május 30-tól 2015. május 15-ig terjedő időtartamra, díjazását 214 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja Tokody Marcell Gergelyt (a. n.: Kovács Anikó, lakcím: 1104 Budapest, Harmat u. 158.) 2012. május 30-tól 2015. május 15-ig terjedő időtartamra, díjazását 214 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről, a Társaság jogi képviselőjének a közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

801/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva a Társaság könyvvizsgálójává 2012. június 30-ig a Balla Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg. 01-09-716408, székhely: 1038 Budapest, Rózsadomb u. 64754 hrsz.), a könyvvizsgálatért személyében is felelős dr. Balla István bejegyzett könyvvizsgálót (a. n.: Benedek Veronika, lakik: 1038 Budapest, Ezüstkő u. 8., Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 005969) választja meg. A könyvvizsgáló díjazását havi 20 E Ft + áfa összegben állapítja meg.

Határidő: 2012. június 20.

Felelős: Tarlós István

802/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva a felügyelőbizottság tagjaiként 2012. június 30-ig megválasztja az alábbi személyeket:

- Balázs Gyula (a. n.: Tábori Edit, lakik: 1115 Budapest, Halmi u. 57.);

- dr. Kakuszi István (a. n.: Lukács Erzsébet, lakik: 1093 Budapest, Ferenc krt. 20.);

- Törő István (a. n.: Bársony Irén, lakik: 2049 Diósd, Gyár u. 45.).

A felügyelőbizottság tagjainak nem állapít meg díjazást.

Határidő: 2012. június 20.

Felelős: Tarlós István

803/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításának aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 2012. június 20.

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. május 30-ai évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

804/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- (1-4. napirendek) vonatkozásában a „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által meghozott, Fővárosi Vízművek Zrt.-re vonatkozó döntéseiben foglaltak szerint.

- (5. napirendi pont) az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazásának elfogadását a 2012-es gazdasági évben a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- (6. napirendi pont) a Társaság könyvvizsgálójának személyére és díjazására vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- (7. napirendi pont) a Társaság Felügyelőbizottságában javasolt tagváltozások a vonatkozó főpolgármesteri döntésekben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- (8. napirendi pont) a Társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

- (9. napirendi pont) a Társaság Igazgatósága ügyrendjének módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

- (10. napirendi pont) a Társaság 2011. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentés elfogadását és a Társaság hitelből megvalósuló beruházásainak 2011. évi teljesítéséről szóló jelentés elfogadását.

- (11. napirendi pont) a Társaság 2012. évi beruházási tervének I. negyedéves teljesítéséről és az 50 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről, valamint a hitelből megvalósuló beruházások teljesítéséről szóló jelentés elfogadását.

Határidő: 2012. május 30., a társasági közgyűlés napja

Felelős: Tarlós István

805/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. május 30-án tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: 2012. május 30., a társasági közgyűlés napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat Budapest V. ker., Váci u. 62-64. szám alatti Újvárosháza épületének használatára vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

806/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az 1992. szeptember 4-én kelt megállapodás módosítására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosító megállapodás aláírására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat testvérvárosi megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Peking Főváros Önkormányzata között, továbbá egyetértési megállapodás aláírására Budapest Főváros Önkormányzata és Sanghaj Önkormányzata között.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

807/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a testvérvárosi megállapodást Budapest Főváros Önkormányzata és Peking Főváros Önkormányzata között, az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

808/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az egyetértési megállapodást Budapest Főváros Önkormányzata és Sanghaj Önkormányzata között, az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Baku Főváros Végrehajtó Testülete között.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

809/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a barátsági és együttműködési megállapodást Budapest Főváros Önkormányzata és Baku Főváros Végrehajtó Testülete között az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 48/2012. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat tiltott, közösségellenes magatartások szabályozására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

810/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hanzély Ákos módosító indítványát, mely szerint:

„4. § (6) A tulajdonos (használó) a kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát, egyéb reklámfelületet köteles havi rendszerességgel tisztán tartani.

17. § (1) Aki

a) nem gondoskodik az ingatlana - beleértve az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is - előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület havi rendszerességű gondozásáról, tisztán tartásáról, gyom- és síkosságmentesítéséről, az elhagyott hulladék és a hó eltakarításáról,”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

811/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Czeglédi János módosító indítványát, mely szerint:

„5. § (2) A Közter. R. 15/B. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

(1) Aki a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló

a) közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ,

b) közterületen az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatot társadalmilag elfogadott, normális szexuális viselkedésként a népszerűsítés szándékával nagy nyilvánosság előtt megjeleníti,

továbbá az e rendeletben foglalt előírásokat egyébként megszegi, tiltott közösségellenes magatartást követ el.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 49/2012. (VI. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

812/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a tiltott, közösségellenes magatartások miatt indult önkormányzati hatósági eljárások lefolytatása érdekében a Főpolgármesteri Hivatal létszámát 2012. június 1-jétől 10 álláshellyel megemeli, így az igazgatási apparátus létszámát 1154 főben állapítja meg. A 10 álláshelyhez kapcsolódó előirányzat biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési tartalék előirányzatát 25 446 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel, tartós jelleggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím 005 törzsszámának támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- személyi juttatások (6 hóra) 20 597 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (6 hóra) 4849 E Ft.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

Javaslat jelzálogbejegyzés Fővárosi Önkormányzat általi engedélyezésére.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

813/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul, hogy a Budapest III. kerület, Kőbánya utca 69. szám alatti, 64537/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjára az Oberbank - a Fővárosi Önkormányzat javára III/4. sorszám alatt bejegyzett jelzálogjogot megelőző ranghelyeken - jelzálogjogot jegyeztessen be 12,8 M Ft, illetve 5,3 M Ft értékben, valamint ezzel összefüggésben egyetért a Budapest III. kerület, Kőbánya utca 69. szám alatti épület esetében a 2009. évi Települési Értékvédelmi Támogatás kapcsán megkötött megállapodásban és kölcsönszerződésben szereplő befejezési határidő módosításával.

Az előzőek végrehajtása érdekében jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti megállapodás és az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti kölcsönszerződés módosítást. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti meghatalmazás aláírására, valamint arra, hogy gondoskodjon a megállapodás és a kölcsönszerződés módosításának, továbbá az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatnak az aláírásáról.

Határidő: a nyilatkozat, a meghatalmazás és a szerződések aláírására 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat 2003. évi és 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás szerződés felmondására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

814/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Budapest II., Ady Endre utca 17. szám alatti épület homlokzatainak, ereszpárkányának és lábazatának a helyreállítására a 2003. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázat keretéből nyújtott támogatás felhasználására a Budapest II., Ady Endre utca 17. szám alatti társasházzal 2004. június 21-én kötött megállapodást a támogatott szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondja. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti felmondó nyilatkozatot írja alá.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

815/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Budapest VIII., Mária utca 39. szám alatti épületben található eredeti bútorok felújításának 2. ütemére a 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázat keretéből nyújtott támogatás felhasználására a Schulek Vilmos Alapítvánnyal 2011. március 8-án kötött, FPH059-857-2/2011. iktatószámú megállapodást a támogatott szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondja. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti felmondó nyilatkozatot írja alá.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat jelzálogbejegyzés Fővárosi Önkormányzat általi engedélyezésére.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

816/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul, hogy a Budapest III. kerület, Kőbánya utca 69. szám alatti, 64537/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjára az Oberbank - a Fővárosi Önkormányzat javára III/4. sorszám alatt bejegyzett jelzálogjogot megelőző ranghelyeken - jelzálogjogot jegyeztessen be 12,8 M Ft, illetve 5,3 M Ft értékben, valamint ezzel összefüggésben egyetért a Budapest III. kerület, Kőbánya utca 69. szám alatti épület esetében a 2009. évi Települési Értékvédelmi Támogatás kapcsán megkötött megállapodásban és kölcsönszerződésben szereplő befejezési határidő módosításával.

Az előzőek végrehajtása érdekében jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti megállapodás és az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti kölcsönszerződés-módosítást. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti meghatalmazás aláírására, valamint arra, hogy gondoskodjon a megállapodás és a kölcsönszerződés módosításának, továbbá az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatnak az aláírásáról.

Határidő: a nyilatkozat, a meghatalmazás és a szerződések aláírására 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

817/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 818-819/2012. (V. 30.) és a módosított 820/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

818/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

az 1657/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatról szóló jelentést az alábbiak szerint módosítja:

Az ÉPIT Zrt. a Fővárosi Közgyűlés felhatalmazása, valamint a 2011. évi fejlesztési tervében jóváhagyottak alapján a „felújítás szakmai programját” elkészíttette. A felújítási munkák megkezdésére vonatkozó megbízást - mivel a 2564/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozattal a Bp. IV., Görgey Artúr u. 30. szám alatti (73070 hrsz.) rendelőintézet a Budapest IV. kerület Önkormányzat tulajdonába került - az ÉPIT Zrt. nem a Fővárosi Önkormányzattól, hanem Újpest Önkormányzatától kapta meg. A rendelőintézet felújításának finanszírozásáról a Fővárosi Közgyűlés és az Újpesti Képviselő-testület felhatalmazásával 2011. augusztus 23-án megállapodás született a két önkormányzat között. Az 1657/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozat teljesült, illetve részben okafogyottá vált.

819/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 1226/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2158/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2253/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2471/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2762/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2763/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2766/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2767/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2768/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2769/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2870/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 4141/2011. (XI. 21.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

820/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 1024/2003. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. november 30-ra módosítja;

- a 2115/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 2268/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 2585/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosítja;

- az 1775/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. augusztus 31-re módosítja;

- a 2157/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 2271/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. július 31-re módosítja;

- a 2989/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosítja;

- a 3428/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosítja;

- a 3489/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. augusztus 31-re módosítja;

- a 3781/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 3786/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét az engedélyokirat módosításáról szóló döntés meghozatalát követő 30. napra módosítja;

- a 4091/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. július 31-re módosítja;

- a 4145/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. július 31-re módosítja;

- a 29/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosítja;

- a 116/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. július 15-re módosítja;

- a 117/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosítja;

- a 148/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosítja.

A napirend 13. pontja: Javaslat a Vagyonrendelet módosítására, a Fővárosi Önkormányzat BKSZT Kft.-ben fennálló üzletrészének vagyonkezelésbe adására (BVK Holding Zrt.-vel vagyonkezelési szerződés megkötése).

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 50/2012. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

821/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaságnak (1211 Budapest, Nagy Duna sor 2., Cg. 01-9-65308) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 50,2%-os arányú, 25 100 000 Ft névértékű üzletrészének ingyenes vagyonkezelésbe adására vagyonértékelés mellett kerül sor, amely alapján a vagyonelem értékét 77 500 000 Ft, azaz hetvenhétmillió-ötszázezer forint összegben fogadja el, az előterjesztés 3. sz. mellékletében csatolt szakértői véleményre figyelemmel.

822/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaságban (1211 Budapest, Nagy Duna sor 2., Cg. 01-9-65308) fennálló 50,2%-os arányú, 25 100 000 Ft névértékű üzletrészét a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1052 Budapest, Városház u. 9-11., Cg.01-10-046833) vagyonkezelésébe adja.

Ennek megfelelően jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1052 Budapest, Városház u. 9-11., Cg.01-10-046833) közötti vagyonkezelési szerződést a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaságban (1211 Budapest, Nagy Duna sor 2., Cg.:01-09-865308) fennálló, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 50,2%-os üzletrészének vagyonkezelésbe adása tárgyában az előterjesztés 4. számú melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.

Határidő: a Vagyonrendelet-módosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

823/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaságban (1211 Budapest, Nagy Duna sor 2., Cg.01-09-865308) fennálló, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 50,2%-os üzletrésznek a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő vagyonkezelésbe adására tekintettel gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi vagyonmérlegének módosításáról.

Határidő: a vagyonkezelési szerződés aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

824/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata módosításának tervezetét terjessze be a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. júniusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 14/a. pontja: Javaslat a fővárosi településrendezési eszközök módosítására Budapest V. kerület, Kossuth Lajos térre vonatkozóan, valamint a Kerületi Szabályozási Terv módosításának jóváhagyásához kapcsolódó egyetértési jog gyakorlására.

A napirend 14/b. pontja: Javaslat a Kossuth Lajos téri rekonstrukció és a hozzá kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

825/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos térre vonatkozóan az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti Terve mellékleteinek, az I. Funkcionális szerkezet, a II. Területfelhasználás, és a IV. A terület felhasználását veszélyeztető, illetőleg befolyásoló tényezők tervlapok módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos térre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 51/2012. (V. 31.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos térre vonatkozó, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 52/2012. (V. 31.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

826/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a rendeletek hatálybalépésének napja

Felelős: Tarlós István

827/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdésében szabályozott, a főpolgármesterre átruházott egyetértési jog gyakorlásának hatáskörét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló, többször módosított 29/2004. (VI. 4.) B-LÖ számú rendelet módosítására vonatkozóan.

828/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdésével összhangban a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló többször módosított 29/2004. (VI. 4.) B-LÖ számú rendelet módosításával.

829/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről Budapest Főváros Kormányhivatalát, valamint a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 53/2012. (V. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 15. pontja: Javaslat a BTI Zrt. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

830/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel kötendő 2012. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, 22 032 E Ft bruttó összeggel és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: A BGYH Zrt. bevételkiesésének kompenzációja.

Előterjesztők: dr. György István, Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

831/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a BGYH Zrt. 2011. évi bevételkiesésének részbeni kompenzációjára a Sziget Kft. által vissza nem térítendő támogatás jogcímen befizetett összeg 50%-ával, 4 875 000 Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „8104 BGYH Zrt. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatán.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Tarlós István

832/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a BGYH Zrt. veszteségeinek részbeni kompenzációjára vonatkozó kompenzációs szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodásnak a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követően történő aláírására.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

833/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy későbbi időpontban tárgyalja meg az alábbi előterjesztéseket:

- „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2011. évi beszámolójával és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára”,

- „Javaslat a BVK Holding Zrt. 2011. évi beszámolójával, és 2012. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések meghozatalára”,

- „Javaslat a BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának elfogadására”.

A napirend 17. pontja: Javaslat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” c., KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 sz. projekt engedély-okiratának létesítésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

834/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

„A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” c., KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 sz. projekt biztonságos megvalósítását elősegítendő, a feladat kapcsán felmerülő, visszaigényelhető áfát pénzügytechnikai okokból megelőlegezi.

835/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a feladat végrehajtása érdekében megemeli a „8541 Felhalmozási célú áfa visszatérülések” cím, felhalmozási és tőke jellegű bevételek, azon belül a fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása feladat előirányzatát 479,026 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím, dologi kiadások, azon belül a fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása feladatot.

836/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

837/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú, európai uniós támogatásból megvalósuló projekt megvalósítására „Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről” szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az engedélyokiratot 5 213,918 M Ft teljes költséggel, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat az FCSM Zrt. által 2011. évben elvégzett ár- és belvízvédelmi fenntartási feladatok elszámolására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

838/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az FCSM Zrt. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról szóló tulajdonosi döntést követően a Társaság 2011. évi eredménye terhére a Fővárosi Önkormányzat részére beutalandó 350 000 E Ft eseti osztalék a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatán kerül előirányosításra.

839/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Biztosítja az FCSM Zrt. által 2011. évben végzett ár- és belvízvédelmi művek, létesítmények üzemeltetési feladatának forrását, ennek érdekében 344 825 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8228 Vízrendezés” cím dologi kiadási előirányzatát.

840/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a X. kerület Kőbányai Önkormányzattal a X. ker., Gergely utca-Kőér utcai csomópont megvalósítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

841/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

támogatja a X. kerület, Gergely utca-Kőér utcai csomópont korrekciójának a X. kerület Kőbányai Önkormányzat általi forrás biztosításával történő megvalósítását, és egyetért azzal, hogy a csomópont korrekcióra a X. kerület, Gergely utca BKK Közút Zrt. által elvégzendő útfelújításával egy időben kerüljön sor.

842/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat és a X. kerület Kőbánya Önkormányzata között a X. ker., Gergely utca-Kőér utcai csomópont korszerűsítésének megvalósítására megkötendő végleges pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodást 2012. június 30. befejezési határidővel, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

843/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a csomópont-korszerűsítés megvalósítása érdekében a X. kerület Kőbányai Önkormányzattól átvett 13 954 E Ft forrással megemeli a „8529 Támogatásértékű felújítási bevételek” cím előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8150 BKK Közút Zrt.” cím, felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, azon belül a „8 útszakasz útfelújítása” feladat előirányzatát.

844/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a támogatás beérkezését követő soron következő költségvetésirendelet-módosító ülés

Felelős: Tarlós István

845/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 17. § alapján egyetért a csomópont-korszerűsítés BKK Közút Zrt. általi megvalósítása érdekében szükséges 8 útszakasz felújítására 2011. szeptember 9-én létrejött felújítási célú végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosításával, 2012. június 30. tervezett befejezési határidővel, az előterjesztés 4. számú mellékletében csatolt tartalommal és felkéri a főpolgármestert - átruházott hatáskörben eljárva - a megállapodásmódosítás megkötésére.

Határidő: a támogatás beérkezését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

846/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót.

847/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a közhasznú beszámoló részét képező kompenzációelszámolást, és ez alapján kötelezettséget vállal 7 158 000 Ft alulkompenzációnak a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére való kifizetésére.

Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15. nap

Felelős: Tarlós István

848/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

az alulkompenzáció kifizetésére szolgáló fedezet megteremtése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” címrend előirányzatát 7 158 000 Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Kft. alulkompenzációja” új címrend dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a BKK Közút Zrt. 2011. október 1. - december 31. közötti közszolgáltatói tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

849/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKK Közút Zrt. által a közútkezelési közszolgáltatási tevékenység keretében 2011. október 1.-december 31. közötti időszakban elvégzett tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés 2. és 3. számú mellékleteiben foglalt tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

850/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

megállapítja, hogy a BKK Közút Zrt. köteles az előterjesztés 3. számú mellékletében kimutatott nettó 3 625 323 Ft + 25% áfa, azaz bruttó 4 531 654 Ft túlfinanszírozás összegét a közszolgáltatási keretszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás 6. pontjának megfelelően a beszámoló elfogadását követően 30 napon belül a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára átutalni.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat egyes városüzemeltetési feladatokat ellátó gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

851/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2012. május 31-én, megismétlés esetén 2012. június 4-én tartandó éves rendes Taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal, „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Az ügyvezető által a Társaság 2011. évi tevékenységéről készített üzleti jelentés elfogadását.

- A Felügyelőbizottság határozatának elfogadását a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- A könyvvizsgáló (Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., nyilvántartási szám: 000874, Pluhár Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004623) jelentésének elfogadását a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Az ügyvezető által készített, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadását a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 15 105 543 E Ft
Saját tőke 8 985 743 E Ft
Jegyzett tőke 8 478 900 E Ft
Adózás előtti eredmény 357 670 E Ft
Adózott eredmény 357 670 E Ft
Jóváhagyott osztalék, részesedés 310 186 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 47 484 E Ft

- Az ügyvezetés - Felügyelőbizottság által jóváhagyott - osztalékfizetési javaslatának elfogadását, mely szerint az ELMŰ Nyrt. tag részére a társasági szerződés alapján a taggyűlést követő 30. napig fizetendő osztalék 310 186 E Ft, míg a 47 484 E Ft 2011. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba kerül.

- Egyetért azzal, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2012. május 31-én, megismétlés esetén 2012. június 4-én tartandó taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonos képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

852/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja a BKV Zrt. vezérigazgatója által, a Társaság 2011. évi tevékenységéről készített beszámolót.

- Elfogadja a BKV Zrt. Felügyelőbizottságának, a Társaság 2011. évi tevékenységéről készített beszámolójáról szóló jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., a könyvvizsgálatért felelős partner: Horváth Tamás bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 003449) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésére is - a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 546 236 M Ft
Saját tőke 101 370 M Ft
Jegyzett tőke 127 000 M Ft
Tőketartalék 140 870 M Ft
Eredménytartalék -160 607 M Ft
Adózás előtti eredmény -5 893 M Ft
Mérleg szerinti eredmény -5 893 M Ft

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

(Megjegyzés: a BKV Zrt.-re vonatkozó, előterjesztő által módosított és Közgyűlés által elfogadott határozat megtalálható a 89. sz. napirendként tárgyalt, az „Előterjesztés kiegészítés a - Javaslat egyes városüzemeltetési feladatokat ellátó gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztésnél. 1082/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat)

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

853/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BKSZT Kft. 2012. évi soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint tulajdonos tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- A Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentésének elfogadását.

- A Felügyelőbizottság határozatának elfogadását a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- A Társaság könyvvizsgálója (BPO-Audit Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., Miszori Ildikó, kamarai tagsági száma: 003327) jelentésének elfogadását a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- A Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadását - tekintettel a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére - a következők szerinti tartalommal:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 226 090 E Ft
Adózás előtti eredmény 243 226 E Ft
Adózott eredmény 218 667 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele osztalékfizetéshez 111 446 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 330 113 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 0 E Ft

A 218 667 E Ft adózott eredményből és az eredménytartalék terhére, annak 111 446 E Ft összegű igénybevételével kifizetendő 330 113 E Ft osztalékból a korábban kifizetett 240 113 E Ft osztalékelőleg beszámításával 90 000 E Ft osztalék kerüljön kifizetésre a Csepel 2005 FH Konzorcium részére.

- Egyetért azzal, hogy a BKSZT Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

854/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2011. évi tevékenységéről készített éves beszámolót.

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000062, dr. Szebellédi István kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai igazolvány szám: 002431) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által készített, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 387 108 E Ft
Saját tőke 296 737 E Ft
Jegyzett tőke 50 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 24 209 E Ft
Szokásos vállalkozási eredmény 9 073 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 21 777 E Ft

- A 2011. évi mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

- Elfogadja a 2012. évi üzleti tervet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

855/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az ügyvezető által - a Társaság 2011. évi tevékenységéről - készített közhasznú beszámolót.

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (PERTIA Könyvvizsgáló Zrt., Virág Attila bejegyzett könyvvizsgáló, 004242) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésére is - az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó közhasznú beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 110 307 E Ft
Saját tőke 68 901 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Eredménytartalék 73 059 E Ft
Adózás előtti eredmény -7 158 E Ft
Adózott eredmény -7 158 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -7 158 E Ft

- A 2011. évi mérleg szerinti veszteséget az eredménytartalék terhére számolja el.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság tagjainak megválasztására.

Előterjesztő: Zsolnai József

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 54/2012. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

856/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságba az alábbi személyeket választja meg:

a) a bizottság elnöke, tagja: Zsolnai József (FIDESZ-KDNP)

b) a bizottság alelnöke, tagja: Orbán Gyöngyi (FIDESZ-KDNP)

c) a bizottság alelnöke, tagja: Czeglédi János (Jobbik)

d) a bizottság tagjai: Molnár Gyula (MSZP)

Rozgonyi Zoltán

Szabó Miklós

Varsányi Péter

Határidő: az SZMSZ-módosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

857/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy zárt ülésen kívánja megtárgyalni a „Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseivel kötött befektetési jogviszonyok megszüntetésére vonatkozó döntések meghozatalára” című előterjesztést.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

864/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi előterjesztések megtárgyalását előre kívánja venni:

31. „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium között a „Fűtött utca” program támogatása tárgyában megkötött támogatási szerződés módosítására és a költségvetés módosítására”,

38. Javaslat „A terrorizmus által veszélyeztetett, nagy tömeg befogadására alkalmas helyszínekként megjelölt kritikus infrastruktúrák feltérképezésére alkalmas rendszer (SMART CIBER) projekt” partnerségi megállapodásának megkötésére.

43. Javaslat használati megállapodás megkötésére erdőtelepítési és erdőgazdálkodási feladatok ellátására.

44. A Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. részvényesi struktúrájának megváltoztatása.

47. Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

51. Javaslat a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdasági integrációjához kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatt felmerült kiadások elszámolására és egyéb döntés meghozatalára.

52. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) alapító okiratának módosítására és a kapcsolódó döntések meghozatalára.

53. Javaslat döntés meghozatalára az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, valamint az Általános Iskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon átszervezésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára.

54. Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon „Csillagház” egységének kiválására és a kapcsolódó döntések meghozatalára.

55. Javaslat használati szerződés megkötésére a Budapest-Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébániával.

58. Javaslat állami vagyonba tartozó vagyontárgy (HR 01-89 rendszámú UAZ típusú terepjáró gépkocsi) ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírására, valamint térítésmentes átadására a Fővárosi Állat- és Növénykert részére.

59. Javaslat kollégiumok átszervezésére.

71. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő, szakosított szociális intézmények alapító okiratainak módosítására.

72. A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet végelszámolásának lezárásához szükséges tulajdonosi döntés.

77. Javaslat pályázat benyújtására az Európai Integrációs Alap 2012. évi programjának keretében.

82. Közoktatási intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése.

83. Javaslat ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek befogadását biztosító nevelőszülők kijelölésére.

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium között a „Fűtött utca” program támogatása tárgyában megkötött támogatási szerződés módosítására és a költségvetés módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

865/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 492/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatot, 493/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatot, 494/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatot és 495/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatot.

866/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az Emberi Erőforrások Minisztériummal bruttó 500 M Ft pénzeszközátadásra vonatkozó megállapodás (támogatási szerződés) módosítását, mely szerint a felhalmozási kiadásokra eső támogatási összeg 170 M Ft-ról 324 M Ft-ra nő, a működési kiadásra eső támogatás összege pedig 330 M Ft-ról 176 M Ft-ra csökken, a támogatás felhasználásának véghatárideje 2012. december 31-re, a szakmai végbeszámoló és pénzügyi végelszámolás határideje pedig 2013. február 28-ra módosul. Felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 1. számú mellékleteként csatolt támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

867/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

csökkenti a „2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím kiadási és támogatási előirányzatát 164 000 E Ft-tal (ebből személyi juttatás 76 617 E Ft, munkaadót terhelő járulék 20 683 E Ft, dologi kiadás 66 700 E Ft), ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8250 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím „Fűtött utca” programra vonatkozó intézményi felújítási kiadási előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

868/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 145/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozattal módosított 3779/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatot az alábbi tartalommal:

„A IV. ker., Váci út 102. szám alatti és a IX. ker., Aszódi u. 18. szám alatti intézmények üzemeltetési költségeire 2012. január 1. és 2012. március 31. közötti időszakra - január 5-ig egy összegben történő leutalással - működési támogatásra 12 000 E Ft (ezen belül személyi juttatás 5670 E Ft, munkaadót terhelő járulékok 1530 E Ft, dologi kiadás 4800 E Ft) erejéig biztosít forrást a „2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” számára.”

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

869/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a 3775/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat az alábbiak szerint módosul:

„Egyetért azzal, hogy a BFVK Zrt. a XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. szám alatti, 28056 hrsz.-ú ingatlanon található volt OTKI Kórház 3-as számú épület műszaki átalakítását a Közszolgáltatási Keretszerződése alapján a 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződése keretén belül lássa el. Az állami támogatás összegéből a Szabolcs utcai ingatlan előkészítési, tervezési és műszaki átalakítási munkáinak fedezetére bruttó 235 000 000 Ft összeget biztosít, továbbá a 38236/56 hrsz.-ú, IX. ker., Aszódi utca 18. szám alatti ingatlan átalakításához bruttó 89 000 000 Ft összegű pótlólagos forrást rendel. Az állami támogatás összegéből bruttó 70 000 000 Ft összeget biztosít a „Fűtött utca” program keretében elkészülő IX. ker., Aszódi utca 18. szám alatti, a IV. ker., Váci út 102. szám alatti, a XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. szám alatti, illetve az I. ker., Feszty Árpád u. 6. szám alatti hajléktalanellátó intézmények berendezési tárgyainak beszerzésére. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BFVK Zrt. 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésében gondoskodjon ezen döntésben foglaltak szerint szükséges feladatok szerepeltetéséről, a hozzá kapcsolódó kompenzáció biztosításával.”

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

870/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a BFVK Zrt.-t, hogy kezdeményezze az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságánál a bizottság 29/2010-2014. (XII. 19.) számú határozatának módosítását azzal, hogy a XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. szám alatti, 28056 hrsz.-ú ingatlanon található volt OTKI Kórház 3-as számú épületének Egészségügyi Centrum és Átmeneti Szállás céljára történő műszaki átalakításának bruttó költsége 235 000 000 Ft-ra emelkedik, valamint a „Fűtött utca” program keretében elkészülő hajléktalanellátó intézmények berendezési tárgyainak beszerzésére fordítható összeg bruttó 70 000 000 Ft-ra módosul.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat „A terrorizmus által veszélyeztetett, nagy tömeg befogadására alkalmas helyszínekként megjelölt kritikus infrastruktúrák feltérképezésére alkalmas rendszer (SMART CIBER) projekt” partnerségi megállapodásának megkötésére.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

871/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a SMART CIBER (A terrorizmus által veszélyeztetett, nagy tömeg befogadására alkalmas helyszínekként megjelölt kritikus infra- struktúrák feltérképezésére alkalmas rendszer) elnevezésű CIPS Programra („A terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású kockázatok megelőzése, felkészülés, következménykezelés”) vonatkozó partnerségi megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a partnerségi megállapodás aláírásáról és a vezető partner felé történő megküldéséről.

Határidő: 2012. június 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat használati megállapodás megkötésére erdőtelepítési és erdőgazdálkodási feladatok ellátására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

872/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. §-a alapján jóváhagyja és megköti a használati megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: A Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. részvényesi struktúrájának megváltoztatása.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

873/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján jóváhagyja és megköti

a) a GRAVITON Invest Kft. Eladó és Budapest Főváros Önkormányzata Vevő között létrejövő (az engedményezés tekintetében a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. tudomásulvételét tartalmazó), az előterjesztés 4. sz. mellékletében csatolt részvény adásvételi szerződést, valamint

b) a GRAVITON Invest Kft. Eladó, Budapest Főváros Önkormányzata Vevő és a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda Letéteményes között létrejövő (a költségviselés tekintetében a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. tudomásulvételét tartalmazó), az előterjesztés 5. sz. mellékletében csatolt ügyvédi letéti szerződést, és felkéri a főpolgármestert a részvény adásvételi szerződés és az ügyvédi letéti szerződés aláírására.

Határidő: 2012. május 30.

Felelős: Tarlós István

874/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) kisebbségi részesedésének megszerzése, valamint a részvény adásvételi szerződésben és az ügyvédi letéti szerződésben foglaltak végrehajtása érdekében felkéri a főpolgármestert a Vevő részéről a részvény adásvételi szerződés szerinti, ügyvédi letét közbeiktatásával történő zárás lebonyolítására, a Fővárosi Önkormányzat által megvásárolt részvények átvételére, a részvényszerzés részvénykönyvben való átvezetése iránti bejelentésre, a cégadatokban való változások - Társaság közreműködésével történő - átvezettetésére.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

875/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. 2012. május 31. napjára összehívott közgyűlésén a főpolgármester - vagy az általa meghatalmazott személy - „igen” szavazatával támogassa

a) a részvényesek javára részvényeik arányában a 2011. évi adózott eredmény és az eredménytartalék felhasználásával mindösszesen 195 M Ft összegű osztalék fizetését a részvény adásvételi szerződésben foglalt feltételek szerint, valamint az osztalékfizetés dátumának 2012. június 18. napjában történő meghatározását;

b) a Társaság Igazgatósága elnökének felhatalmazását a GRAVITON Invest Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő részvény adásvételi szerződés, valamint a GRAVITON Invest Kft., Budapest Főváros Önkormányzata és a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda között létrejövő ügyvédi letéti szerződés aláírására, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata által a GRAVITON Invest Kft.-re engedményezett osztalék közvetlen GRAVITON Invest Kft. részére történő átutalására.

Határidő: 2012. május 31.

Felelős: Tarlós István

876/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. részvényeinek megvásárlásához kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzatot megillető osztalék miatt 156 000 E Ft-tal megemeli a „8520 Osztalék és hozambevétel” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8825 BVV kisebbségi részvények vételára” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

877/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. számára 31 000 E Ft-ot biztosít a „9300 Általános tartalék” cím előirányzata terhére a 2012. évi Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál színvonalasabb megrendezése érdekében.

878/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

31 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát és ezzel egyidejűleg 31 000 E Ft-tal megemeli a „8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

879/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. között megkötendő közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

880/2012.(V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetésirendelet-módosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdasági integrációjához kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatt felmerült kiadások elszámolására és egyéb döntés meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

881/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a gazdasági integráció miatti 38 álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentés kiadásaira megelőlegezett 82 702 E Ft-ra vonatkozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 27 743 E Ft, amely 54 959 E Ft-tal kevesebb a megelőlegezett összeghez viszonyítva.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

882/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a gazdasági integráció miatti, 38 álláshelyet érintő végleges létszámleépítéssel kapcsolatos költségekre megelőlegezett támogatás és a tényleges felhasználás eltérése miatt, a pénzügyi rendezés érdekében egyszeri jelleggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 54 959 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Adatok: ezer forintban
Címkód Intézmény neve Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Összesen
430100 Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete -9 987 -2 696 -12 683
430120 Budapest Főváros Önkormányzatának
Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája
648 174 822
430121 Budapest Főváros Önkormányzatának
Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája
-14 827 -4 002 -18 829
430122 Budapest Főváros Önkormányzatának
Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája
-19 109 -5 160 -24 269
4000 Összesen -43 275 -11 684 -54 959

883/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája intézmény bócsai lakásotthonaiban történt ellenőrzésről szóló kormányhivatali végzésben előírtak végrehajtása, illetve az intézményben folyó nevelési-pedagógiai munka megerősítése érdekében, 2012. július 1-jei hatállyal megemeli az intézmény létszámkeretét 3 szakmai álláshellyel.

884/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája 3 szakmai álláshely emeléséhez szükséges fedezet biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 3169 E Ft-tal, és egyidejűleg ugyanezzel az összeggel tartós jelleggel megemeli a „430120 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája” cím támogatási és kiadási előirányzatát 5 hóra, 2012. július 1-jétől az alábbiak szerint:

ezer Ft
Előirányzat-módosítás 2012. július 1-jétől
Cím-
kód
Intézmény Személyi juttatások
(5 hónapra)
Munkaadókat terhelő járulékok
(5 hónapra)
Működési kiadások összesen Irányító szervtől kapott tám.
430120 Béke Gyermekotthon és Általános Iskola 2 495 674 3 169 3 169

885/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskola intézménynél történt 3 szakmai álláshely emeléséhez a szükséges fedezetet 2013. január 1-jétől tartós jelleggel az alábbiak szerint biztosítja:

ezer Ft
Előirányzat-módosítás 2013. január 1-jétől
Cím-
kód
Intézmény Személyi juttatások
(7 hónapra)
Munkaadókat terhelő járulékok
(7 hónapra)
Működési kiadások összesen Irányító szervtől kapott tám.
430120 Béke Gyermekotthon és Általános Iskola 3 493 943 4 436 4 436

Határidő: 2013. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

886/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a 882-884/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozatokban szereplő előirányzatok módosítására vonatkozó költségvetésirendelet-módosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) alapító okiratának módosítására és a kapcsolódó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

887/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

A balatonboglári gyermekotthon telephelyeinek átadása miatt, továbbá a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység végzése, valamint a gazdasági szervezethez tartozó intézmények és telephelyek címének aktualizálása miatt módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

888/2012.(V. 30.) Főv. Kgy. h.

a telephelyek átadása miatt módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

889/2012.(V. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. és 5. számú mellékleteiben található alapítóokirat-módosítások aláírására, és az előterjesztés 3. és 6. számú mellékletei szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

890/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a balatonboglári gyermekotthon üdültetési feladatokat is ellátó telephelyeinek átadása miatt, az üzemeltetési feladatok ellátása érdekében 5 álláshellyel csökkenti a gazdálkodási feladatait ellátó „4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona” cím létszámkeretét, ugyanakkor 5 álláshellyel megemeli a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím létszámkeretét 2012. július 1-jei hatállyal.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

891/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a telephelyek átadása miatt, az üzemeltetési feladatok ellátása érdekében az 5 álláshelyhez kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítására tartós jelleggel az érintett intézmények előirányzatát 2012. július 1-jétől az alábbiak szerint módosítja:

ezer Ft
Előirányzat-módosítás 2012. július 1-jétől
Cím-
kód
Intézmény Személyi juttatások
(5 hónapra)
Munkaadókat terhelő járulékok
(5 hónapra)
Működési kiadások összesen Irányító szervtől kapott támogatás
4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon -3 123 -843 -3 966 -3 966
4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete +3 123 +843 +3 966 +3 966

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

892/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a telephelyek átadása miatt, az üzemeltetési feladatok ellátása érdekében az 5 álláshelyhez kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítására tartós jelleggel az érintett intézmények előirányzatát 2013. január 1-jétől az alábbiak szerint módosítja:

ezer Ft
Előirányzat-módosítás 2013. január 1-jétől
Cím-
kód
Intézmény Személyi juttatások
(7 hónapra)
Munkaadókat terhelő járulékok
(7 hónapra)
Működési kiadások összesen Irányító szervtől kapott támogatás
4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon -4 372 -1 180 -5 552 -5 552
4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete +4 372 +1 180 +5 552 +5 552

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat döntés meghozatalára az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, valamint az Általános Iskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon átszervezésére és kapcsolódó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

893/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 370310 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) gyermekotthoni szervezeti egységét a gyógypedagógiai intézmények feladatracionalizálása keretében, a tartósan alacsony férőhely-kihasználtságra is tekintettel, 2012. augusztus 15-i hatállyal megszünteti.

Határidő: 2012. augusztus 15.

Felelős: Tarlós István

894/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 370310 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) alapító okiratát az előterjesztés 5/b. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

895/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a 370310 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.), az előterjesztés 5/b. sz. melléklete szerinti alapító okirata módosításának aláírására, valamint az előterjesztés 5/c. sz. melléklete szerinti, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. július 15.

Felelős: Tarlós István

896/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a 370310 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthonban (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) 2 engedélyezett (szakmai) álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre 2012. június 1-je és 2012. szeptember 1-je közötti kezdetű felmentéssel.

897/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a 370304 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy S. u. 25.) intézmény feladatellátását csökkentett diákotthoni és gyermekotthoni férőhellyel a jelenlegi telephely székhellyé minősítése után a Budapest IX., Friss utca 1-3. szám alatt, valamint a X., Szentimrey utca 3. szám alatt, mint új telephelyen biztosítja.

Határidő: 2012. augusztus 15.

Felelős: Tarlós István

898/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 370304 Általános Iskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy S. u. 25.) alapító okiratát az előterjesztés 11/b. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

899/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a 370304 Általános Iskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy S. u. 25.), az előterjesztés 11/b. sz. melléklete szerinti alapító okirata módosításának aláírására, valamint az előterjesztés 11/c. sz. melléklete szerinti, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. július 15.

Felelős: Tarlós István

900/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a 370304 Általános Iskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy S. u. 25.) és a 370310 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) átszervezéséhez kapcsolódó költségvetési előirányzat-módosításokra a 2012/2013. évi tanévi feladatváltozások keretében tegyen javaslatot.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon „Csillagház” egységének kiválására és a kapcsolódó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

901/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (Budapest XIV. ker., Mexikói út 59-60.) alapító okiratát az előterjesztés 2/b. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

902/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy új, önállóan működő költségvetési szervet alapít, melynek neve: Csillagház Általános Iskola, címe: 1038 Budapest, Ráby Mátyás út 16.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

903/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (Budapest XIV. ker., Mexikói út 59-60.), az előterjesztés 2/b. sz. melléklete szerinti alapító okirata módosításának aláírására, valamint az előterjesztés 2/c. melléklete szerinti, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata aláírására és kiadására, továbbá a Csillagház Általános Iskolának (1038 Budapest, Ráby Mátyás út 16.) az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglalt alapító okirata aláírására és kiadására, valamint a Csillagház Általános Iskola törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

904/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratának a Csillagház Általános Iskola alapításának következtében szükségessé váló módosításához szükséges előterjesztést, továbbá a Gazdasági Szervezet és a fővárosi fenntartású gyógypedagógiai intézmények között kötött együttműködési megállapodás módosítását jóváhagyásra terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: az alapító okirat módosítására a Fővárosi Közgyűlés 2012. júniusi rendes ülése, az együttműködési megállapodás módosítására a Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

905/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bek., 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alapján - figyelemmel a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra - pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Csillagház Általános Iskola (1038 Budapest, Ráby Mátyás út 16.) magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

906/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti pályázati felhívás közzétételéről a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, a Budapest.hu portálon, valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a pályázatok beadási határidejének egyértelmű feltüntetésével együtt.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

907/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (17) bekezdése alapján 2012. július 1. napjától a pályázati eljárás eredményes lezárultáig, és annak alapján igazgató kinevezéséig, de legfeljebb 2013. július 1. napjáig tartó határozott időre vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízást ad Esztergomi Anna részére, és illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 473 200 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2012. július 1.

Felelős: Tarlós István

908/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

2012. július 1-jei hatállyal tartós jelleggel csökkenti a

„370317 Mozgásjavító Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Diákotthon” cím támogatási és kiadási előirányzatát 61 626 E Ft-tal, valamint létszámkeretét 51 fővel

Összes kiadás: -61 626 E Ft (5 hóra)
Ebből személyi juttatás: -48 577 E Ft
Munkaadókat terhelő jár. és
szoc. hozzájárulási adó: -13 049 E Ft
Létszámkeret-változás -51 fő,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a létrehozandó új „370323 Csillagház Általános Iskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 61 626 E Ft-tal, valamint létszámkeretét 51 fővel

Összes kiadás: +61 626 E Ft (5 hóra)
Ebből személyi juttatás: +48 577 E Ft
Munkaadókat terhelő jár. és
szoc. hozzájárulási adó: +13 049 E Ft
Létszámkeret-változás +51 fő

909/2012.(V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2012. júniusi rendeletmódosító ülése elé.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2012. júniusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat használati szerződés megkötésére a Budapest-Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébániával.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

910/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdésének b) pontja alapján használati szerződést köt a Budapest-Óbuda-Hegyvidéki-Szentháromság Plébániával az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat állami vagyonba tartozó vagyontárgy (HR 01-89 rendszámú UAZ típusú terepjáró gépkocsi) ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírására, valamint térítésmentes átadására a Fővárosi Állat- és Növénykert részére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

911/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét, és jóváhagyja, megköti a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által felajánlott HR 01-89 rendszámú, UAZ típusú terepjáró gépkocsi ingyenes tulajdonba adásáról szóló, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Honvédelmi Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata közötti megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

912/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése értelmében, közfeladatainak ellátásához ingyenes használatba adja a HR 01-89 rendszámú, UAZ típusú terepjáró gépkocsit a Fővárosi Állat- és Növénykert részére. Jóváhagyja, megköti az erről szóló megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az aláírásra.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat által történt átvételt követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat kollégiumok átszervezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

913/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Gárdonyi Géza Kollégiumot, a Kós Károly Kollégiumot és a Varga Katalin Középiskolai Kollégiumot 2012. július 31. napjával jogutóddal megszünteti, és a kollégiumi feladataikat átvevő új intézményt, a Várna Térségi Középiskolai Kollégiumot 2012. augusztus 1. napjával létrehozza. Felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 4/a-4/c. számú mellékleteként csatolt megszüntető okiratok és az előterjesztés 5. számú mellékleteként csatolt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint felkéri a főpolgármestert a döntéshez kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

914/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (5) bekezdése alapján a Gárdonyi Géza Kollégium igazgatója, dr. Székely Károly Ákos, és a Varga Katalin Középiskolai Kollégium igazgatója, Virágh Krisztina magasabb vezetői megbízását 2012. július 31. napjával visszavonja a közalkalmazotti jogviszonyának érintetlenül hagyása mellett, és felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2012. július 31.

Felelős: Tarlós István

915/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Kjt.-nek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra - pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Várna Térségi Középiskolai Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi út 19-21.) magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

916/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti pályázati felhívás közzétételéről a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, a Budapest.hu portálon, valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a pályázatok beadási határidejének egyértelmű feltüntetésével együtt.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

917/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (17) bekezdése alapján 2012. augusztus 1. napjától a pályázati eljárás eredményes lezárultáig, és annak alapján igazgató kinevezéséig, de legfeljebb 2013. augusztus 1. napjáig tartó határozott időre vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízást ad Virágh Krisztina részére, és illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 357 400 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: 2012. augusztus 1.

Felelős: Tarlós István

918/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

2012. augusztus 1-jei hatállyal tartós jelleggel

(4 hónapra) csökkenti a

„370215 Varga Katalin Kollégium” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 6795 E Ft-tal

ebből: személyi juttatás: 5350 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1445 E Ft

létszámkeret-változás -10 fő

„370202 Gárdonyi Géza Kollégium” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 15 240 E Ft-tal

ebből: személyi juttatás: 12 000 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3240 E Ft

létszámkeret-változás -16 fő

„370209 Kós Károly Kollégium” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 38 989 E Ft-tal

ebből: személyi juttatás: 30 700 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8289 E Ft

létszámkeret-változás -39 fő

és 61 024 E Ft-tal megemeli a

„370217 Várna Térségi Középiskolai Kollégium” új cím támogatási és kiadási előirányzatát

ebből: személyi juttatás: 48 050 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 12 974 E Ft

létszámkeret-változás +65 fő

919/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a megszűnő intézmények - Varga Katalin Kollégium, Gárdonyi Géza Kollégium, Kós Károly Kollégium - záró beszámolóit 2012. július 31. fordulónappal teljes körűen - leltárral és záró főkönyvi kivonattal -, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal terjessze a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. novemberi ülése

Felelős: Tarlós István

920/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Kollégiumok Gazdasági Szervezete alapító okiratának a kollégiumok átszervezése következtében szükségessé váló módosításához szükséges előterjesztést, továbbá a Kollégiumok Gazdasági Szervezete és a fővárosi fenntartású kollégiumok között kötött együttműködési megállapodás módosítását jóváhagyásra terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: az alapító okirat módosítására a Fővárosi Közgyűlés 2012. júniusi rendes ülése, az együttműködési megállapodás módosítására a Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

921/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégiumot és a Terézvárosi Középfokú Kollégiumot 2012. július 1. napjával jogutód nélkül megszünteti. Felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 4/d-4/e. számú mellékleteként csatolt megszüntető okiratok aláírására és kiadására, valamint felkéri a főpolgármestert a döntéshez kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

922/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a jelenleg 10 álláshellyel működő „370201 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium” jogutód nélküli megszűnése miatt az intézmény létszámkeretét 2012. július 1-jével 10 álláshellyel, a jelenleg 13 álláshellyel működő „370213 Terézvárosi Középfokú Kollégium” jogutód nélküli megszűnése miatt az intézmény létszámkeretét 2012. július 1-jével 13 álláshellyel csökkenti.

923/2012.(V. 30.) Főv. Kgy. h.

az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium és a Terézvárosi Középfokú Kollégium jogutód nélküli megszűnése miatti létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet 2. § (1) bek. f) pontjára vonatkozóan az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium és a Terézvárosi Középfokú Kollégium jogutód nélküli megszűnése miatti létszámcsökkentésre (23 álláshelyre) vonatkozóan az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely-átcsoportosításra e munkavállalók esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a megszűnésük.

A munkaviszonyok megszűnésére a döntést követően kerül sor.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

924/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium és a Terézvárosi Középfokú Kollégium jogutód nélküli megszűnése miatti létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet 2. § (1) bek. e) pontjára vonatkozóan az alábbiakról nyilatkozik:

Az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium és a Terézvárosi Középfokú Kollégium jogutód nélküli megszűnése miatti létszámcsökkentésben (23 álláshely) érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszűnésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

925/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet 7/a. pontja értelmében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiadott 2/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó pályázati anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztusi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

926/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium és a Terézvárosi Középfokú Kollégium jogutód nélküli megszűnése miatti jogviszonymegszűnéshez kapcsolódó megtakarítások rendezése érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 24 516 E Ft-tal történő megemelésével egyidejűleg szükséges csökkenteni tartós jelleggel 5 hónapra a

„370201 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 10 996 E Ft-tal

ebből: személyi juttatás: 8658 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2338 E Ft,

„370213 Terézvárosi Középfokú Kollégium” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 13 520 E Ft-tal

ebből: személyi juttatás: 10 646 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2874 E Ft.

927/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium és a Terézvárosi Középfokú Kollégium jogutód nélküli megszűnése miatti jogviszonymegszűnésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 35 255 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg egyszeri jelleggel megemeli a

„370201 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 10 838 E Ft-tal

ebből: személyi juttatás: 8534 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2304 E Ft,

„370213 Terézvárosi Középfokú Kollégium” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 24 417 E Ft-tal

ebből: személyi juttatás: 19 226 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 5191 E Ft.

928/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi a „370201 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium” cím és a „370213 Terézvárosi Középfokú Kollégium” cím megemelt támogatási és kiadási előirányzata terhére 35 255 E Ft soron kívüli utalását.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

929/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés júniusi ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. júniusi ülése

Felelős: Tarlós István

930/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a megszűnő intézmények - Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium (Budapest II. kerület, Bimbó út. 51.), Terézvárosi Középfokú Kollégium (Budapest VI. kerület, Hegedű utca 11.) - záró beszámolóit 2012. június 30. fordulónappal teljes körűen - leltárral és záró főkönyvi kivonattal -, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal és a döntéshez kapcsolódó költségvetési előirányzat rendezésére vonatkozó javaslattal együtt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptemberi rendes ülésén a féléves költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

931/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy egyéb munkáltatói jogkörében eljárva gondoskodjon arról, hogy az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium és a Terézvárosi Középfokú Kollégium vezetője:

- intézkedjen a hatósági engedélyek visszavonása, az intézményi nem selejtezhető dokumentumok Budapest Főváros Levéltára, a munkaügyi dokumentumok a Kollégiumok Gazdasági Szervezete, illetőleg a tanügyi és egyéb dokumentumok a Pannónia Középiskolás Kollégium részére történő átadás érdekében történő előkészítése (átadás-átvételi iratjegyzék készítése, stb.) tárgyában.

- a foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket - határidő kijelölésével - tegye meg.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

932/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

2012. július 1-jei hatállyal kivonja az oktatási ágazat vagyoni köréből és egyidejűleg forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest II., Bimbó út 51. szám alatti, 12806 helyrajzi számú és Budapest VI., Hegedű utca 1. szám alatti, 29399 helyrajzi számú ingatlanokat azzal, hogy azok további üzemeltetésre és hasznosításra 2012. szeptember 30-ig kerüljenek átadásra a BFVK Zrt. részére.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

933/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 932/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozatban szereplő ingatlanok a BFVK Zrt. 2012. évi éves közszolgáltatási szerződésében kerüljenek feltüntetésre.

Határidő: 2012. augusztus 30.

Felelős: Tarlós István

934/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Gárdonyi Géza Kollégium, a Kós Károly Kollégium, valamint a Varga Katalin Középiskolai Kollégium jogutódjaként létrejövő új intézmény névváltoztatását terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2012. decemberi ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. decemberi ülése

Felelős: Tarlós István

935/2012.(V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégiumban megalakult szakmai műhely együtt maradásának lehetőségét.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő, szakosított szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

936/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest (1047 Budapest, Baross u. 100.) alapító okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

937/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest (1071 Budapest, Dózsa György út 82/B) alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

938/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (1064 Budapest, Rózsa u. 67.) alapító okiratát az előterjesztés 3/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

939/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u. 31.) alapító okiratát az előterjesztés 4/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 4/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

940/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.) alapító okiratát az előterjesztés 5/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 5/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

941/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1125 Budapest, Kútvölgyi út 20-22.) alapító okiratát az előterjesztés 6/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 6/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

942/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) alapító okiratát az előterjesztés 7/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 7/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

943/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona (1201 Budapest, Virág Benedek u. 36.) alapító okiratát az előterjesztés 8/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 8/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

944/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.) alapító okiratát az előterjesztés 9/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 9/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

945/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó, 8474 Csabrendek) alapító okiratát az előterjesztés 10/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 10/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

946/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.) alapító okiratát az előterjesztés 11/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 11/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

947/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.) alapító okiratát az előterjesztés 12/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 12/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

948/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari u. 35.) alapító okiratát az előterjesztés 13/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 13/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

949/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.) alapító okiratát az előterjesztés 14/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 14/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

950/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.) alapító okiratát az előterjesztés 15/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 15/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

951/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) alapító okiratát az előterjesztés 16/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 16/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

952/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (6422 Tompa, Szabadföld út 47.) alapító okiratát az előterjesztés 17/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 17/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

953/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (2463 Tordas, Gesztenyés út 1.) alapító okiratát az előterjesztés 18/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 18/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

954/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.) alapító okiratát az előterjesztés 19/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 19/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

955/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.) alapító okiratát az előterjesztés 20/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 20/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

956/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (1134 Budapest, Dózsa Gy. út 152.) alapító okiratát az előterjesztés 21/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 21/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

957/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg az 1067 Budapest VI., Csengery u. 69. sz. alatti ingatlan felújítási/beruházási költségeit, az eredményről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést, és Budapest Főváros Önkormányzata következő évi költségvetésének összeállítása során egyszeri jelleggel tervezze be a rekonstrukció költségeit.

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet végelszámolásának lezárásához szükséges tulajdonosi döntés.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

958/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a Társaság végelszámolásának záródokumentumait, és felkéri a végelszámolót a Társaság cégbírósági törléséhez szükséges további teendők megtételére.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat pályázat benyújtására az Európai Integrációs Alap 2012. évi programjának keretében.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

959/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

pályázatot nyújt be az Európai Integrációs Alap BM/4747-1/2012. számú nyílt pályázati felhívására „Fővárosi Migrációs Kerekasztal” címmel.

A pályázat előírásainak megfelelően:

- nyilatkozik arról, hogy a projekt összköltsége 15%-ával megegyező összegű likvid pénzügyi forrással rendelkezik.

Jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti pályázati dokumentációban foglaltakat. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentáció aláírásáról és benyújtásáról a felelős hatóság részére.

Határidő: 2012. június 15.

Felelős: Tarlós István

960/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Fővárosi Migrációs Kerekasztal” partnerségi megállapodást a Budapest Esély Nonprofit Kft.-vel az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a partnerségi megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2012. június 15.

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 45. pontja: Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

970/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. május 30-i éves rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Az Igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a Társaság 2011. évi konszolidált éves beszámolójáról.

- A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról és a 2011. évi konszolidált éves beszámolójáról.

- A könyvvizsgáló (PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., nyilvántartásba vételi szám: 001464, Barsi Éva kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002945) jelentésének elfogadását a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról, valamint a 2011. évi konszolidált éves beszámolójáról.

- A Társaság 2011. évi beszámolója alapján az Igazgatóság osztalékfizetési javaslatának elfogadását, amely szerint a 2011. évi 1 437 079 E Ft adózott eredményből 1 095 000 000 Ft a részvényesek között részesedésük arányában osztalékként kerüljön felhasználásra, míg az adózott eredmény maradék összege 342 079 E Ft értékben mérleg szerinti eredményként, majd 2012-ben eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.

- A Társaság 2011. évi éves beszámolójának elfogadását, az Igazgatóság - Felügyelőbizottság által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 98 778 963 E Ft
Adózás előtti eredmény 1 617 607 E Ft
Adózott eredmény 1 437 079 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 1 095 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 342 079 E Ft

- A Társaság 2011. évi éves konszolidált beszámolójának elfogadását az alábbiak szerint:

KONSZOLIDÁLT
BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 98 564 009 E Ft
Adózás előtti eredmény 1 615 185 E Ft
Adózott eredmény 1 418 953 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 1 100 305 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 318 648 E Ft

- Egyetért azzal, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. május 30-án tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényes képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: 2012. május 30., illetve a Társaság évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

971/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2012. május 25-i, megismétlés esetén 2012. május 31-i éves rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Az Igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- A Felügyelőbizottság jelentésének (határozatának) elfogadását a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- A könyvvizsgáló (PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Ny.sz: 001464, Tímár Pál bejegyzett könyvvizsgáló, (K. tsz: 002527) jelentésének elfogadását a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- A Társaság 2011. évi beszámolója alapján az Igazgatóság osztalékfizetési javaslatának elfogadását, amely szerint a 2011. évi 5346 M Ft adózott eredményből 4220 M Ft a részvényesek között részesedésük arányában osztalékként kerüljön felhasználásra, míg az adózott eredmény maradék összege 1126 M Ft értékben mérleg szerinti eredményként, majd 2012-ben eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.

- A Társaság 2011. évi éves beszámolójának elfogadását, az Igazgatóság eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 127 947 M Ft
Adózás előtti eredmény 7 192 M Ft
Adózott eredmény 5 346 M Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 M Ft
Fizetett osztalék és részesedés 4 220 M Ft
Mérleg szerinti eredmény 1 126 M Ft

- A 2012. évi üzleti terv jóváhagyását azzal a kikötéssel, hogy a közgyűlési döntést igénylő ügyekben, melyek az üzleti terv teljesülésének feltételei, Budapest Főváros Önkormányzata mint tag előzetesen hozzon jóváhagyó határozatot. Jóváhagyó határozat hiányában a napirendi pont levételét kell kezdeményeznie.

- Egyetért azzal, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2012. május 25-i, megismétlés esetén 2012. május 31-i éves rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényes képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: 2012. május 25., illetve megismétlés esetén 2012. május 31., a Társaság évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

972/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az Igazgatóság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a könyvvizsgáló (HKH Consulting Kft., 1132 Budapest, Váci út 34., Horváth János könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003436) jelentését a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi éves beszámolóját, az Igazgatóság - Felügyelő-bizottság által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 825 147 E Ft
Adózás előtti eredmény -103 738 E Ft
Adózott eredmény -103 738 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -103 738 E Ft

- Elfogadja a -103 738 E Ft veszteség elszámolását az eredménytartalék terhére.

- Nem fogadja el a Társaság három változatban kidolgozott 2012. évi üzleti tervei közül egyik tervváltozatát sem, mivel a kidolgozott üzletiterv-változatok mindegyike 100 000 000 E Ft, vagy azt meghaladó nagyságrendű veszteséget prognosztizál, a jelentős eszközvesztés (ingatlanértékesítés) ellenére. Ez a saját tőke folyamatos csökkenését eredményezi.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

973/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2011. évi tevékenységéről készített jelentését.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a könyvvizsgáló (HKH Consulting Kft., 001181, Horváth János könyvvizsgáló, nyt. sz.: 003436) jelentését a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaságnak az Igazgatóság által előterjesztett 2011. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 936 369 E Ft
Adózás előtti eredmény -193 169 E Ft
Adózott eredmény -194 799 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -194 799 E Ft

- Elfogadja a 2011. évi mérleg szerinti veszteség eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy szólítsa fel a Társaság Igazgatóságát, hogy a Gt. 245. §-a alapján hozza meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére előterjesztésre kerüljön a Társaság tőkeemelésére vonatkozó javaslat, a korábban biztosított tulajdonosi kölcsönök apportálása útján.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

974/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évi tevékenységéről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., Tóth József bejegyzett könyvvizsgáló, 002555) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is - az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 89 352 E Ft
Saját tőke 47 375 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -5 539 E Ft
Adózott eredmény -5 539 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 0 E Ft
Vállalkozási eredmény 9 976 E Ft
Közhasznú eredmény -15 515 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -5 539 E Ft

- Elfogadja a 2011. évi mérleg szerinti veszteség eredménytartalék terhére történő leírását.

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

975/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának („Ráta ’80” Kft., 1221 Budapest, Gerinc u. 80., kamarai nyilvántartási szám: 000282; személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Fainné Kaszab Sarolta, kamarai tagsági szám: 002570) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére is - az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 132 408 E Ft
Saját tőke 6 920 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 20 E Ft
Adózott eredmény 20 E Ft
Közhasznú eredmény 0 E Ft
Vállalkozási eredmény 20 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 20 E Ft

- Elfogadja a 2011. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

976/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. 2012. május 31-én, megismétlés esetén 2012. június 18-án tartandó éves rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Az Igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, és a Társaság vagyoni helyzetéről.

- A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- A könyvvizsgáló (Regálé Account Könyvvizsgáló Adószakértő és Könyvelő Kft., nyt. sz.: 002207, Csécsei Judit Eszter könyvvizsgáló, nyt. sz.: 006407) jelentésének elfogadását a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- A Társaság 2011. évi éves beszámolójának elfogadását az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 3 255 607 E Ft
Adózás előtti eredmény 11 381 E Ft
Adózott eredmény 8 223 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 186 777 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 195 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 0 E Ft

- A Társaság 2011. évi beszámolója alapján az Igazgatóság - Felügyelőbizottság által is jóváhagyott - osztalékfizetési javaslatának elfogadását, amely szerint a Társaság a keletkezett 8223 E Ft 2011. évi adózott eredményt és a Társaság szabad eredménytartalékából 186 777 E Ft-ot, összesen 195 000 E Ft-ot osztalékként fizessen ki a tulajdonosok számára tulajdoni részesedésüknek megfelelő arányban. Továbbá az osztalékkifizetésre 2012. június 18-án kerüljön sor.

- Egyetért azzal, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. 2012. május 31-én, megismétlés esetén 2012. június 18-án tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként Tatárné Varga Ivett vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

977/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (SZIGMA-2000 Kft., 1132 Budapest, Kresz Géza u. 41. I/1., Pánczél Zsuzsanna könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003805) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 83 820 E Ft
Saját tőke 34 518 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -106 221 E Ft
Közhasznú eredmény -106 221 E Ft
Vállalkozási eredmény 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -106 221 E Ft

- Elfogadja a 2011. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő leírását.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

978/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. 2012. május 31-i megismételt éves rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Elfogadja az Igazgatóság 2011. évi jelentését.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény (veszteség) felhasználásáról.

- Elfogadja a könyvvizsgáló (Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., 1025 Budapest, Palánta u. 3/c., nyt. sz.: 000079; Egri István Iván kamarai tag könyvvizsgáló nyt. sz.: 003152) jelentését a Társaság törvény szerinti 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi éves beszámolóját, az Igazgatóság eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával, az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 805 042 E Ft
Adózás előtti eredmény -26 099 E Ft
Adózott eredmény -26 232 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -26 232 E Ft

A keletkezett veszteség kerüljön a következő évek eredményével szemben elhatárolásra.

- Elfogadja a Társaság 2012. évi, -29 747 E Ft veszteséget előrevetítő üzleti tervét.

- Egyetért azzal, hogy az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. éves rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként Nagyunyomi-Sényi Gábor vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: 2012. május 31., a Társaság közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

979/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a FOK Fővárosi Oktatástechnológia Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2011. évi tevékenységéről készített közhasznúsági jelentést.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000233, Tóth József kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai igazolvány szám: 002555) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a Társaság 2011. évi közhasznú beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által készített, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 98 726 E Ft
Saját tőke 47 514 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 1 654 E Ft
Közhasznú eredmény 1 654 E Ft
Vállalkozási eredmény 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 1 654 E Ft

- A 2011. évi mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

- A Felügyelőbizottság javaslata alapján nem fogadja el a Társaság 2012. évre vonatkozó üzleti tervét. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2012. évi üzleti tervet a Felügyelőbizottság 2012/8. Főv. Kgy. határozatára tekintettel dolgozza át.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

980/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. évi rendes taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a könyvvizsgáló (PERTIA Könyvvizsgáló Zrt., 1055 Budapest, Szalay u. 2., Virág Attila könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004242) jelentését a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. évre vonatkozó éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 155 084 E Ft
Adózás előtti eredmény -46 536 E Ft
Adózott eredmény -47 959 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -47 959 E Ft

- A 2011. évi mérleg szerinti veszteséget az eredménytartalék terhére számolja el.

- Egyetért azzal, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. évi rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonos képviselőjeként Szabó Árpád vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: Társaság taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

981/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az ügyvezető által - a Társaság 2011. évi tevékenységéről - készített beszámolót.

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Regálé Account Kft., bejegyzett könyvvizsgáló: Csécsei Judit Eszter könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 006407) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésére is - az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 45 188 E Ft
Saját tőke 41 116 E Ft
Jegyzett tőke 830 E Ft
Eredménytartalék 40 863 E Ft
Adózás előtti eredmény -1 364 E Ft
Adózott eredmény -1 364 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -1 364 E Ft

- A 2011. évi mérleg szerinti veszteséget a 2012. évi eredménytartalék terhére számolja el.

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

982/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a Tulajdonosi Bizottság 874/1999. (XI. 9.) számú határozatát, valamint a Városüzemeltetési Bizottság 252/2003. (IX. 22.) számú határozatát, tekintettel arra, hogy a fenti határozatokat hozó bizottságok megszűntek.

A napirend 46. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes, a kulturális és turisztikai ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok 2011. évi beszámolójával, közhasznúsági jelentésével, valamint a 2012. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

983/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CS+S Kft. 1126 Budapest, Böszörményi út 36/A, Csathné Solymár Katalin könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003091) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 132 575 E Ft
Saját tőke 7 828 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 5 071 E Ft
Közhasznú eredmény 4 978 E Ft
Vállalkozási eredmény -150 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 4 828 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

984/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CONSULTATIO Kft., 1121 Budapest, Zugligeti út 6., dr. Knapp József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003909) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 360 075 E Ft
Saját tőke 198 195 E Ft
Jegyzett tőke 4 500 E Ft
Adózás előtti eredmény 35 282 E Ft
Közhasznú eredmény 4 978 E Ft
Vállalkozási eredmény 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 35 282 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

985/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Dr. Printz és Társa Kft. 1117 Budapest, Bölcső u. 6., dr. Printz János könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004097) jelentését a társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 246 492 E Ft
Saját tőke 22 734 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 1 550 E Ft
Közhasznú eredmény 1 492 E Ft
Vállalkozási eredmény 48 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 1 540 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

986/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 162 329 E Ft
Saját tőke 37 038 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 34 096 E Ft
Közhasznú eredmény 33 936 E Ft
Vállalkozási eredmény 102 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 34 038 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

987/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Kolibri Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 65 164 E Ft
Saját tőke 19 732 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 16 753 E Ft
Közhasznú eredmény 16 546 E Ft
Vállalkozási eredmény 186 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 16 732 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

988/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 432 143 E Ft
Saját tőke 894 517 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény 376 534 E Ft
Közhasznú eredmény 369 345 E Ft
Vállalkozási eredmény 7 189 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 375 187 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

989/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 2145 Kerepes, József Attila u. 74., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 49 982 E Ft
Saját tőke 25 729 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -3 176 E Ft
Közhasznú eredmény -4 975 E Ft
Vállalkozási eredmény 1 799 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -3 176 E Ft

- Elfogadja a 2011. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő leírását.

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

990/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 411 805 E Ft
Saját tőke 7 099 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 1 275 E Ft
Közhasznú eredmény 1 259 E Ft
Vállalkozási eredmény 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 1 259 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

991/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 2145 Kerepes, József Attila u. 74., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 174 622 E Ft
Saját tőke 128 010 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 125 093 E Ft
Közhasznú eredmény 123 433 E Ft
Vállalkozási eredmény 1 577 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 125 010 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

992/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Leitner+Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., Siklós Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003610) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 179 116 E Ft
Saját tőke 156 681 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény 61 398 E Ft
Közhasznú eredmény 51 094 E Ft
Vállalkozási eredmény 10 304 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 60 770 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

993/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Debit-Credit Audit Kft., 1143 Budapest, Ilka u. 20., Almási Valéria könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002879) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 416 320 E Ft
Saját tőke 322 722 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 9 633 E Ft
Közhasznú eredmény 8 675 E Ft
Vállalkozási eredmény 857 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 9 532 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

994/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Mingus Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgáló Kft., 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A, Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 324 266 E Ft
Saját tőke 229 584 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 56 497 E Ft
Közhasznú eredmény 52 202 E Ft
Vállalkozási eredmény 4 210 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 56 412 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

995/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 208 867 E Ft
Saját tőke 166 489 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 2 103 E Ft
Közhasznú eredmény -2 981 E Ft
Vállalkozási eredmény 5 072 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 2 091 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

996/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft. 2145 Kerepes, József Attila u. 74., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 697 414 E Ft
Saját tőke 388 055 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 386 447 E Ft
Közhasznú eredmény 353 338 E Ft
Vállalkozási eredmény 31 717 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 385 055 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

997/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt., 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Balogh Istvánné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002587) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 400 332 E Ft
Saját tőke 128 602 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 41 022 E Ft
Közhasznú eredmény 38 582 E Ft
Vállalkozási eredmény 2 136 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 40 718 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a BVK Holding Zrt. 2011. évi beszámolójával és 2012. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

998/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának az előterjesztésben szereplő, a Társaság 2011. évi tevékenységéről készült jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft., dr. Szebellédi István, kamarai szám: 002431) jelentését a BVK HOLDING Zrt. 2011. december 31-i fordulónapra vonatkozó éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- A BVK HOLDING Zrt. adózott eredményéből 8 928 000 000 Ft, azaz nyolcmilliárd-kilencszázhuszonnyolc-millió forint osztalék kifizetését rendeli.

- Elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésére is - a vezérigazgató által előterjesztett, a BVK HOLDING Zrt. 2011. december 31-i fordulónapra vonatkozó éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) és üzleti jelentését a következők szerint:

2011. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 65 430 703
Adózás előtti eredmény 8 938 439
Adózott eredmény 8 938 439
Eredménytartalék igénybevétele
osztalékra, részesedésre 0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 8 928 000
Mérleg szerinti eredmény 10 439

- Elfogadja a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi üzleti tervét.

- Elfogadja a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi közbeszerzési tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2011. évi beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

999/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az Igazgatóság 2011. évről készített jelentését.

- Elfogadja a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját - tekintettel a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére - a következők szerint:

2011. december 31.
(E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 1 412 604
Adózás előtti eredmény 4 381
Adózott eredmény 2 441
Eredménytartalék igénybevétele
osztalékfizetéshez 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény 2 441

- Elfogadja a 2011. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: BFVK Zrt. 2012. évi Éves Szerződés 1. számú módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1000/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2012. évi Éves Szerződésének az előterjesztés melléklete szerinti 1. számú módosítását, mely szerint

- a 2012. évre az előirányzott kompenzáció összege nettó 2 546 546 E Ft + 687 567 E Ft áfa, mindösszesen 3 234 113 E Ft összegre módosul,

az előirányzott kompenzáció összegéből a szolgáltatási díj nettó 1 200 329 E Ft + 324 089 E Ft áfa, mindösszesen 1 524 418 E Ft összegre, a költségtérítés nettó 1 194 082 E Ft + 322 402 E Ft áfa, mindösszesen 1 516 484 E Ft összegre módosul, a tartalékkeret összege nem változik.

- 1. számú II/2. jelölésű mellékletéből az előterjesztés II. pontjában sorolt ingatlanokat törli, egyidejűleg a - Budapest XVIII. ker., Lenkei u. 9-11. szám alatti ingatlan nélkül - az ingatlanokkal az 1. számú II/1. jelölésű, valamint II/7. jelölésű mellékletet kiegészíti.

- 1. számú II/4. jelölésű melléklete helyébe az előterjesztés melléklete szerinti szerződésmódosítás hasonló jelölésű melléklete lép.

- 1. számú mellékletet kiegészíti a II/17. jelölésű, „Nem lakás célú csak üzemeltetett ingatlanok” megnevezésű táblázattal.

- 1. számú II/7. jelölésű mellékletet kiegészíti a Budapest 5319/9 hrsz.-ú, Budapest I. kerület, Bérc u. 6/B szám alatti ingatlannal, valamint a II/1. jelölésű mellékletből a Szentgotthárd 1413/1 hrsz.-ú ingatlant és a II/7. jelölésű mellékletből a Budapest 107100/33 hrsz.-ú, Budapest XVI. kerület, Budapesti út mentén fekvő ingatlant törli.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az Éves Közszolgáltatási Szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1001/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2012. május 25-én, megismétlés esetén 2012. május 31-én tartandó évi rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- (1-6. napirendek) vonatkozásában a „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által meghozott, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-re vonatkozó határozataiban foglaltak szerinti döntést.

- (7. napirendi pont) az FCSM Zrt. 2012. év első negyedévi beszámolója auditálását, az osztalékelőleg kifizetéséről szóló döntést.

- (8. napirendi pont) a Társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

- (9. napirendi pont) a Társaság Igazgatósága ügyrendjének módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

- (10. napirendi pont) megállapodás a BKSZT projekt kapcsolódó létesítményeire vonatkozó Bérleti és Üzemeltetési Szerződés 2. számú módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

- (11. napirendi pont) a Társaság Felügyelőbizottságában javasolt tagváltozásokat a vonatkozó főpolgármesteri döntésekben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- (12. napirendi pont) az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazásának elfogadását a 2012-es gazdasági évben a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2012. május 25-én, megismétlés esetén 2012. május 31-én tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: 2012. május 25., illetve a társasági közgyűlés napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a BDK Kft. évi rendes taggyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1002/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2012. május 31-én, megismétlés esetén 2012. június 4-én tartandó évi rendes taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- (1-2. napirendi pontok vonatkozásában) a „Javaslat egyes városüzemeltetési feladatokat ellátó gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú külön előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által a BDK Kft.-re vonatkozóan meghozott határozatokban foglaltaknak megfelelő döntést.

- (3. napirendi pont) a Társaság Felügyelőbizottsága egyes tagjainak visszahívását és új tagjainak megválasztását a 28/2012. és a 34/2012. számú főpolgármesteri döntésekben foglaltak szerint.

- (4. napirendi pont) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztását és díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó főpolgármesteri döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.

- (5. napirendi pont) a Társaság ügyvezetője 2011. évi célprémium feladatai teljesítésének értékelésével kapcsolatos javaslatot, a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó főpolgármesteri döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.

- (6. napirendi pont) a Társaság ügyvezetője 2012. évi célprémium feladatainak meghatározásával kapcsolatos javaslatot, a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó főpolgármesteri döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.

- (7. napirendi pont) a Társaság és a Budapest Főváros Önkormányzata tag egyszemélyes tulajdonában lévő Vízkutató Területhasznosító Kft. között, 417 m2 területű, fűtetlen raktározás céljára szükséges, 1112 Budapest, Kőérberki út 1-3. szám alatt nyilvántartott telephelyen lévő bérleményre, kétévi, határozott időtartamra létrejött bérleti szerződés jóváhagyását.

- (8. napirendi pont) a Társaság - új Kbt.-nek megfelelően elkészített - Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyását.

- meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2012. május 31-én, megismétlés esetén 2012. június 4-én tartandó évi rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: a Társaság taggyűlésének (megismételt taggyűlésének) napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat az ÉPIT Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1003/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. 2012. május 31-én tartandó évi rendes (megismételt) közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy, kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- (1-4. napirendi pontok) vonatkozásában a „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú külön előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által az ÉPIT Zrt.-re vonatkozóan meghozott határozatokban foglaltaknak megfelelő döntést.

- (5. napirendi pont) az „Ingatlan és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés” 2011. évi teljesítéséről szóló igazgatósági jelentés elfogadását.

- (6. napirendi pont) azon javaslatot, mely szerint a Fővárosi Önkormányzat nem járul hozzá a vezető tisztségviselők részére a 2011. üzleti évben végzett tevékenységet értékelve a Társaság Alapszabályának 12.1.5. pontja szerinti felmentvény megadásához.

- (7. napirendi pont) a „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú külön előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által az ÉPIT Zrt. 2011. évi üzleti és fejlesztési tervére vonatkozóan meghozott határozatban foglaltaknak megfelelő döntést.

- (8. napirendi pont) az igazgatósági tagok díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- (9. napirendi pont) a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- (10. napirendi pont) a könyvvizsgáló megválasztását és díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- (11. napirendi pont) azon javaslatot, mely szerint a BFVK Zrt. és az ÉPIT Zrt. között megkötendő együttműködési megállapodás tervezetének jóváhagyását nem fogadja el.

Meghatalmazza Nagyunyomi-Sényi Gábor Antalt, hogy az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. 2012. május 31-én tartandó évi rendes (megismételt) közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: a megismételt társasági közgyűlés napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1004/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest I. ker., 6635/2/A/10 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I. ker., Országház u. 34. I/1. sz. alatt található, 212 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 582/10000 tulajdoni hányaddal; valamint a Budapest I. ker., 6635/2/A/32 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I. ker., Országház u. 34. sétányszint 3. sz. alatt található, 4 m2 alapterületű, tároló megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 11/10000 tulajdoni hányaddal; mindösszesen 585 000 EUR vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1005/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1006/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. ker., 24615/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Sas u. 17. pinceszintjén található, 108 m2 alapterületű raktár megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 580/10000 tulajdoni hányaddal; valamint a Budapest V. ker., 24615/0/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Sas u. 17. földszintjén található, 202 m2 alapterületű, műterem megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1084/10000 tulajdoni hányaddal; mindösszesen 73 642 600 Ft forgalmi értéken Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1007/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1008/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI. ker., 29099/0/A/26 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Hajós u. 25. II/2. (Zichy Jenő u. 21.) sz. alatt található, 193 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 353/10000 tulajdoni hányaddal, 550 000 EUR vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1009/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1010/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI. ker., 28468/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Andrássy út 96. sz. alatt található, 1118 m2 térmértékű, kivett udvar és irodaház megnevezésű ingatlan 600 000 000 Ft + áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1011/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1012/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VII. ker., 34215/1/A/43 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VII. ker., Károly krt. 13-15. B. lh. földszintjén található, 158 m2 alapterületű üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 272/10000 tulajdoni hányaddal, 85 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1013/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1014/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest IX. ker., 37789 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest IX. ker., Telepy u. 2. d-e. sz. alatt található, 1009 m2 alapterületű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 135 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1015/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Engedményezés tudomásulvétele és hozzájárulás tartozásátvállaláshoz a Gresco Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között 1999-ben létrejött mélygarázsszerződéssel kapcsolatban.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1016/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a GRESCO Befektető és Vagyonkezelő Zrt. engedményezze a Sas Magyarország Vagyonkezelő Kft.-re a Fővárosi Önkormányzat és a GRESCO Zrt. között 1999-ben létrejött megállapodásból eredő jogokat, kötelezettségeket és tartozásokat a Bp. V. ker., Széchenyi (volt Roosevelt) tér 5. sz. alatti, 24499/0/A helyrajzi számú mélygarázsra vonatkozóan.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1017/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontjában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közötti 2012. évi városrehabilitációs közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a KMOP-2.1.2-09-2009-0026 azonosító számú, „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Ady Endre út” c. projekt 5. sz. támogatási szerződés módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1018/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Ady Endre út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0026 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” c., KMOP-2.1.1/A-2008-0011 sz. projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1019/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című, KMOP-2.1.1/A-2008-0011 számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat az „Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítása kivitelezés” megnevezésű feladat engedélyokiratának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1020/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Közterület-felügyelet „Akadémia u. 1. szám alatti épület homlokzatfelújításának kivitelezése” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata európai uniós társfinanszírozással megvalósuló projektjei támogatási szerződéseinek az államháztartásról szóló törvény változása miatt szükséges módosításaira.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1021/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtási rendeletében (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet) foglaltakra, a folyamatban lévő „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című, KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt végrehajtása során a projektmenedzsment feladatok ellátásában a Főpolgármesteri Hivatal részvételét biztosítja.

1022/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtási rendeletében (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet) foglaltakra, a folyamatban lévő „Dél-budapesti régió vízrendezése” című, KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt végrehajtása során a projektmenedzsment feladatok ellátásában a Főpolgármesteri Hivatal részvételét biztosítja.

1023/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című, KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 10. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1024/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Dél-budapesti régió vízrendezése” című, KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 6. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat H-4 Brüsszeli Képviseleti Irodával kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1025/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal a H-4 Brüsszeli Képviseleti Irodához kapcsolódóan az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1026/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzatának képviseletére a H-4 Brüsszeli Képviseleti Iroda Irányító Testületében dr. Bencsik Dávidot választja meg. A képviseletre jogosult az együttműködés kapcsán a Fővárosi Önkormányzat nevében nyilatkozat tételére, vagy elfogadására nem jogosult.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között, a kerület kisebb területegységeire készülő Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló megállapodás elfogadására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1027/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal a területrészenként megállapításra kerülő Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat készítéséről szóló megállapodást az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat a Budapest XXII. kerület, Növény utca-6-os főút-árvízvédelmi töltés-Duna folyam-Hárosi-Holt-Duna-ág által határolt területre vonatkozó településrendezési szerződés módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1028/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest XXII. kerület, Növény utca-6-os főút-árvízvédelmi töltés-Duna folyam-Hárosi-Holt-Duna-ág által határolt területen történő beruházással kapcsolatos településrendezési szerződés módosítását az előterjesztés 3. számú mellékletét képező tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. július 16.

Felelős: Tarlós István

1029/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest XXII. kerület, Növény utca-6-os főút-árvízvédelmi töltés-Duna folyam-Hárosi-Holt-Duna-ág által határolt területen történő beruházással kapcsolatos jelzálogszerződést az előterjesztés 2. számú mellékletét képező tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. június 15.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1030/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi az „Előterjesztés kiegészítés - Javaslat egyes városüzemeltetési feladatokat ellátó gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést.

A napirend 63. pontja: A BIG program keretében telepített közterületi terminálokra kötött megállapodások megszüntetése.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1031/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Információgazdálkodási Program keretében az egyes telepítési helyszíneken elhelyezett közösségi on-line pontokat, (terminálokat) megszünteti. Ennek érdekében

a) felmondja a Volánbusz Közlekedési Rt.-vel 2003. április 15. napján kötött együttműködési megállapodásokat;

b) felmondja a Volánbusz Közlekedési Rt.-vel 2002. november 5. napján kötött együttműködési megállapodást;

c) felmondja a Budapesti Közlekedési Rt.-vel 2003. április 15. napján kötött együttműködési megállapodást;

d) felmondja a Plaza Centers Magyarország Kft.-vel 2003. április 15. napján kötött együttműködési megállapodást;

e) felmondja a MOM PARK MFC Bt.-vel 2003. április 15. napján kötött együttműködési megállapodást;

f) felmondja a Generál Kereskedelmi Kft.-vel 2003. április 15. napján kötött együttműködési megállapodást;

g) felmondja a Lurdy-Ház Kft.-vel 2004. augusztus 30. napján kötött együttműködési megállapodást;

h) felmondja a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Rt.-vel 2004. szeptember 17. napján kötött együttműködési megállapodást.

Felkéri a főpolgármestert, hogy - az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő minta szerinti tartalommal - a felmondó nyilatkozatokat írja alá, továbbá gondoskodjon a megállapodások megszüntetésével összefüggésben felmerülő intézkedések megtételéről.

Határidő: a Közgyűlés ülését követő hónap utolsó napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1032/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület közötti közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: A Fővárosi Bolgár Önkormányzattal 2011. évre vonatkozóan megkötött támogatási szerződés módosítása.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1033/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Fővárosi Bolgár Önkormányzattal 2011. június 28-án megkötött támogatási szerződés módosításához, és ennek érdekében az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, megköti a 2011. június 28-i támogatási szerződés Fővárosi Bolgár Önkormányzat kérelme szerinti módosítását.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1034/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat a Fővárosi Horvát Önkormányzattal 2011. évre vonatkozóan megkötött támogatási szerződés módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1035/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Fővárosi Horvát Önkormányzattal 2011. június 28-án megkötött támogatási szerződés módosításhoz, és ennek érdekében az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, megköti a 2011. június 28-i támogatási szerződés Fővárosi Horvát Önkormányzat kérelme szerinti módosítását.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1036/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1037/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi felosztását az alábbiak szerint:

Feladat megnevezése: Összege
(E Ft-ban)
1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása 14 800
a) Budapesti diáksport szervezetek pályázati formában történő támogatására,
(D) jelű pályázat.
7 000
b) Budapesti szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására, (SZ) jelű pályázat. 7 000
c) Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím pályázati lebonyolítására és az átadással kapcsolatos ünnepség támogatására a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 800
2. Budapesti területi sportszövetségek által működtetett fővárosi versenyrendszer és az azzal összefüggő szövetségi feladatok támogatása 85 488
a) A Budapesti Diáksport Szövetség támogatása (versenyrendszer és működési feladatok) 11 688
b) A Budapesti Szabadidősport Szövetség támogatása (versenyrendszer és működési feladatok). 7 700
c) A 40 budapesti területi sportszövetség és sportági szakszövetség szabadidősport és utánpótlásverseny rendszerének működtetésére. 58 000
d) A budapesti területi sportszövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatainak ellátása a Budapesti Sportszövetségek Uniója bonyolításában. 8 100
3. Egyéb önkormányzati sportágazati feladatok ellátásának támogatása 15 200
3/1 Fővárosi sportágazati feladatok ellátásának támogatása a 2703/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott módon 8 400
a) A fővárosi verseny- és eseménynaptár, valamint sportévkönyv megjelentetésére; Egységes budapesti sportinformációs rendszer kialakítása 1 800
b) Európa Sportnap az Egészségért rendezvény megrendezésére 3 600
c) Fővárosi nemzetközi és EU sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból, továbbá a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből adódó feladatok ellátására 3 000
d) A Főváros Sportintézményei által ellátott ágazati feladatok 0
3/2 Új sportágazati feladatok 2012-ben 5 000
a) Hungarofit felmérések támogatása 750
b) Az Iskolai és sportegészségügyi-egészségnevelési projekt támogatása
(a NORVÉG ALAP-hoz benyújtandó pályázat előkészítő és megalapozó program a BSU működtetésében)
4 250
3/3 Rendkívüli sportcélú feladatok támogatása (egyedi elbírálással) 1 800
a) Rendkívüli sportcélú feladatok ellátására 1 800
Összesen 115 488

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

1038/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1-3. számú mellékleteiben foglalt támogatási megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.


Sorsz.

Megnevezés:

Támogatott cél:
Támogatás
összege
(E Ft-ban)
1. Budapesti Diáksport Szövetség A budapesti diáksport sportfoglalkoztatási és versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 11 688
2. Budapesti Diáksport Szövetség Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím pályázati lebonyolítására és az átadással kapcsolatos ünnepség támogatására a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 800
3. Budapesti Szabadidősport Szövetség A budapesti szabadidősport sportfoglalkoztatási és versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti Szabadidősport Szövetség részére. 7 700
Összesen: 20 188

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

1039/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata terhére a Budapesti Sportszövetségek Unióját az alábbi módon támogatja. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4-7. számú mellékleteiben foglalt támogatási megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.


Sorsz.

Megnevezés:

Támogatott cél:
Támogatás
összege
(E Ft-ban)
4. Budapesti
Sportszövetségek Uniója
A budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatai ellátásának támogatására. 8 100
5. Budapesti
Sportszövetségek Uniója
Fővárosi sport szakkiadványok megjelentetésére és az Egységes budapesti sportinformációs rendszer kialakítására (1800 E Ft), az Európa Sportnap az Egészségért rendezvény megszervezésére
(3600 E Ft), illetve a nemzetközi és EU sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból, továbbá a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből adódó feladatok ellátására
(3000 E Ft).
8 400
6. Budapesti
Sportszövetségek Uniója
A Hungarofit felmérések (750 E Ft) és az Iskolai és sportegészségügyi-egészségnevelési projekt
(4250 E Ft) támogatására (a Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtandó pályázat előkészítő és megalapozó program)
5 000
7. Budapesti
Sportszövetségek Uniója
A szövetség működési költségeinek támogatása a 2703/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott együttműködési megállapodás alapján 7 790
Összesen: 29 290

Határidő: a Budapesti Sportszövetségek Uniója által cégszerűen aláírt, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatok támogatási megállapodáshoz való csatolása

Felelős: Tarlós István

1040/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 8. sz. mellékletében szereplő minta szerinti támogatási megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.


Sorsz.:

Megnevezés:

Támogatott cél:
Támogatás összege
(E Ft-ban)
1. kategória
1. Budapesti Atlétikai
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 7 140
2. Budapesti Kézilabda
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 3 260
3. Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 3 360
4. Budapesti Röplabda
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 600
5. Budapesti Labdarúgó
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 4 000
6. Budapesti Torna
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 450
7. Budapesti Kajak-Kenu Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 290
8. Budapesti Vízilabda
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 750
9. Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 140
10. Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 3 800
11. Budapesti Területi Úszó
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 750
12. Budapesti Vívó
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 660
2. kategória
13. Budapesti Amatőr-Boksz Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 450
14. Budapesti Asztalitenisz Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 840
15. Budapesti Birkózó
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 100
16. Budapesti Evezős
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 720
17. Budapesti Kerékpáros
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 850
18. Budapesti Regionális Judo Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 550
19. Budapesti Sportlövő
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 520
20. Budapesti Triatlon
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 620
21. Harci Művészetek Budapesti Szövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 240
3. kategória
22. Budapesti Sakk
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 330
23. Budapesti Súlyemelő
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 920
24. Budapesti Tájfutók
Szövetsége
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 860
25. Budapesti Tenisz
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 760
26. Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 460
27. Budapesti Természetbarát Sportszövetség A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 3 040
28. Középmagyarországi Technikai és Tömegsportklubok Budapesti Szövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 460
29. Budapesti Tekézők
Szövetsége
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 230
30. Budapesti Műugró Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 60
4. kategória
31. Budapesti Wellness Életmódklubok Szövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
32. Budapesti Íjász
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
33. Budapesti Búvár
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
34. Budapesti Bocsa Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
35. Budapesti Rádióamatőr Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
36. Budapesti Élet és Vízimentő Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
37. Budapesti Modellező
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
38. Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapesti Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
39. Sportegyesületek Budapesti Szövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
Összesen: 50 210

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Javaslat Budapest Főváros csatlakozására a WTCF világszervezethez.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1041/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

csatlakozik a WTCF World Tourism Cities Federation (Turisztikai Városok Világszövetsége) elnevezésű, pekingi székhelyű turisztikai világszervezethez, egyben felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező angol és magyar nyelvű csatlakozási kérelem aláírására és a WTCF előkészítő csoportjához történő benyújtására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Javaslat közoktatási intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1042/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 618/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatot.

1043/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 1. sz. táblázatban szereplő azon 100%-os finanszírozású intézményi pályázatok benyújtását, amelyek önkormányzati költségvetési többlettámogatást nem igényelnek.

1. sz. táblázat

Azonosító Intézmény neve/címe Pályázat Pályázat címe
A/1. Horvát Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Diákotthon
1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.
Wekerle Sándor Alapkezelő Nemzetiségi tábor támogatása
A/2. Horvát Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Diákotthon
1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.
Wekerle Sándor Alapkezelő Nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatása
A/3. Horvát Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Diákotthon
1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.
Wekerle Sándor Alapkezelő Tanulmányi kirándulás Horvátországba
A/6. Békésy György Szakközépiskola
1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.
Pénziránytű Alapítvány Pénzügyi Oktatási Program
A/7. Than Károly Ökoiskola Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola
1023 Budapest, Lajos u. 1-5.
BM Európai Menekültügyi Alap program
A/8. Than Károly Ökoiskola Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola
1023 Budapest, Lajos u. 1-5.
BM Európai Integrációs Alap program
A/10. Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola
1149 Budapest, Egressy út 71.
Pro Progressio Alapítvány Középiskolák részére meghirdetett pályázat a műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatására és népszerűsítésére
B/1. Mozgásjavító Általános Iskola,
Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon
1145 Budapest, Mexikói út 60.
TÁMOP
3.4.2-11/1
A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése
B/2. Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
1144 Budapest, Kerepesi út 124.
TÁMOP
3.4.2 A-11/1
Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja
B/3. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon
1141 Budapest, Rákospatak u. 101.
TÁMOP
3.4.2 A-11/1
Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja
B/4. Mándy Iván Szakképző Iskola és
Speciális Szakiskola
1089 Budapest, Elnök u. 3.
TÁMOP
3.4.2 A-11/1
Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja
B/5. Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium
1118 Budapest, Rétköz u. 39.
TÁMOP
3.4.3-11/1
Iskolai tehetséggondozás
B/8. Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
1211 Budapest, Posztógyár u. 10.
BGA-12-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között
(Határtalanul pályázat)
B/11. Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági
Szakközépiskola és Szakiskola
1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
BGA-12-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között
(Határtalanul pályázat)
B/12. Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
GENERALI A BIZTONSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
(intézményi pályázat)
Diák és szabadidősport az intézményben
B/14. Budai Középiskola
1126 Budapest, Márvány u. 32.
TÁMOP
3.4.3-11/1
Iskolai tehetséggondozás
(„Tehetséggondozás életvezetési képességekkel a Budai Középiskolában”)
B/15. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari
Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola
1146 Budapest, Thököly út 48-54.
TÁMOP
3.4.3-11/2
Iskolai tehetséggondozás
B/16. Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola
1139 Budapest, Váci út 89.
BGA-12-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között
(Határtalanul pályázat)
B/18. Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola
1134 Budapest, Huba u. 7.
TÁMOP
5.6.1B-12/1
A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető, vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúak segítése
B/19. Budapest Főváros Önkormányzatának
Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata
1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.
TÁMOP
5.6.1B-12/1
A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető, vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúak segítése
B/20. Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
1023 Budapest, Lajos u. 1-5.
Bp. Főv. II. ker. Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottsága pályázata Sportpályázat Iskolai Sport Körök és Óvodák számára
B/21. Than Károly Ökoiskola Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola
1023 Budapest, Lajos u. 1-5.
GENERALI A BIZTONSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
(intézményi pályázat)
Diák és szabadidősport az intézményben
B/22. Fővárosi Gyakorló Óvoda és
Továbbképzési Intézmény
1068 Budapest, Városligeti fasor 30.
GENERALI A BIZTONSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
(intézményi pályázat)
Diák és szabadidősport az intézményben
B/23. Madách Imre Gimnázium
1073 Budapest, Barcsay u. 5.
BGA-12-HA-03 Együttműködés gimnáziumok között
(Határtalanul pályázat)
B/24. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
1118 Budapest, Rimaszombati út 2.
TÁMOP
3.4.3-11/1
Iskolai Tehetséggondozás „Kezemben az életem” interperszonális, intraperszonális és testi képességek fejlesztése pályázat
B/25. Than Károly Ökoiskola Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola
1023 Budapest, Lajos u. 1-5.
TÁMOP
3.4.1-B/11-1
„Otthon Magyarországon, otthon a Thanban”
Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz
B/27. II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola
1075 Budapest, Wesselényi u. 38.
Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért Alapítvány A magyar közép- és felsőfokú pénzügyi, közgazdasági oktatás és kultúra terjesztésére és színvonalának emelésére
„Nyerjünk együtt” pályázat
B/29. Bókay János Humán Kéttannyelvű
Szakközépiskola
1086 Budapest, Csobánc u. 1.
GENERALI A BIZTONSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
(intézményi pályázat)
Diák és szabadidősport az intézményben
B/30. Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola BGA-12-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között
(Határtalanul pályázat)
B/31. Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló,
Kéttannyelvű Külkereskedelmi,
Közgazdasági Szakközépiskola
1011 Budapest, Ponty u. 3.
BGA-12-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között
(Határtalanul pályázat)
B/32. Katona József Műszaki, Közgazdasági
Szakképző Iskola és Gimnázium
1138 Budapest, Váci út 107.
BGA-12-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között
(Határtalanul pályázat)
B/34. Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
1165 Budapest, Mátyás király tér 4.
BGA-12-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között
(Határtalanul pályázat)
B/36. Építőipari TISZK
Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola
1149 Budapest, Várna u. 21/B
BGA-12-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között
(Határtalanul pályázat)
B/37. Budapest Főváros Önkormányzat
Béke Gyermekotthon és Általános Iskola
1021 Budapest, Hárshegyi út 9.
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúak segítése

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1044/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Nem hagyja jóvá a 2. sz. táblázatban szereplő intézményi pályázatok benyújtását.

2. sz. táblázat

Azonosító Intézmény neve/címe Pályázat Pályázat címe
A/4. Mozgásjavító Általános Iskola Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon
1145 Budapest, Mexikói út 60.
TÁMOP 3.4.3-11/1 Iskolai tehetséggondozás
A/5. Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium
1074 Budapest, Hársfa u. 4.
TÁMOP 3.4.3-11/1 Iskolai tehetséggondozás
„Tenyeremben a Föld”
A/9. Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola
1191 Budapest, Kossuth tér 12.
TÁMOP 3.4.3-11/1 Iskolai tehetséggondozás
B/6. Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ
1074 Budapest, Dohány u. 65.
TÁMOP
3.4.4./B-11
Tehetséggondozás a BETISZK-ben
B/7. Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola
1139 Budapest, Váci út 89.
TÁMOP
3.4.3-11/1
Iskolai tehetséggondozás
B/9. II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola
1075 Budapest, Wesselényi u. 38.
TÁMOP
3.4.3-11/1
Iskolai tehetséggondozás
B/10. Középiskolai Leánykollégium
1145 Budapest, Uzsoki u. 34/A
TÁMOP
3.4.3-11/1
Iskolai tehetséggondozás
(„7 kulcs az élethez inter- és intraperszonális, nyelvi és térbeli vizuális képességfejlesztés”)
B/13. Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
1134 Budapest, Váci út 21.
TÁMOP
3.4.3-11/1
Iskolai tehetséggondozás
(„XXI. századi tehetséggondozás a Bolyaiban”)
B/17. Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
1081 Budapest, Bezerédj u. 16/A
TÁMOP
5.6.1B-12/1
A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető, vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúak segítése
(közreműködő szervezet)
B/26. Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
1023 Budapest, Lajos u. 1-5.
TÁMOP
3.4.3-11/1
Iskolai Tehetséggondozás
„Tehetséggondozás a Thanban”
B/28. Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
1144 Budapest, Kerepesi út 124.
TÁMOP
3.4.3-11/1
Iskolai tehetséggondozás
B/33. Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
1134 Budapest, Váci út 21.
BGA-12-HA-02 Együttműködés szakképző iskolák között
(Határtalanul pályázat)
B/35. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola
1157 Budapest, Árendás köz 8.
TÁMOP
3.4.3-11/1
Iskolai tehetséggondozás

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 70. pontja: Javaslat a Budapesti Művelődési Központ 2011. évi szakmai beszámolója és 2012. évi munkaterve elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1045/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Művelődési Központ 2011. évi szakmai beszámolóját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, és jóváhagyja 2012. évi munkatervét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2011. évi szakmai beszámolója és 2012. évi munkaterve elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1046/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2011. évi szakmai beszámolóját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és jóváhagyja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2012. évi munkatervét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert 2011. évi szakmai beszámolója és 2012. évi munkaterve jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1047/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Állat- és Növénykert 2011. évi szakmai beszámolóját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, és jóváhagyja a 2012. évi munkatervét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: Javaslat a Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai programjainak jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1048/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata Befogadó Otthona (telephelyei: 1081 Budapest, Alföldi u. 9-13., 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 6/B, 1174 Budapest, Magvető u. 11.) szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1049/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata Nevelőszülői és Kollégiumi Szolgálat (1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.) szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: Javaslat a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 2011. évi beszámolójának elfogadására, a 2012. évi munkatervének jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1050/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII., Vas u. 8.) 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1051/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII., Vas u. 8.) 2012. évi munkatervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1052/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert az 1051/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódóan a jóváhagyásról szóló értesítés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum 2011. évi szakmai beszámolója és 2012. évi munkaterve elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1053/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Budapesti Történeti Múzeum szakmai beszámolóját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és jóváhagyja a Budapesti Történeti Múzeum 2011. évi munkatervét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 76. pontja: Javaslat Budapest Főváros Levéltára 2011. évi szakmai beszámolója és 2012. évi munkaterve elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1054/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Budapest Főváros Levéltára 2011. évi szakmai beszámolóját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, és jóváhagyja a 2012. évi munkatervét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: Átfogó értékelés a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1055/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról készített átfogó értékelést. Felkéri a főpolgármestert, hogy az átfogó értékelést Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 78. pontja: Közhasznúsági jelentés és beszámoló a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1056/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentését és beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1057/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2011. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 79. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1058/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2012. április 10-16. közötti párizsi utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1059/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szirtes Tamás 2012. március 27.-2012. április 1. közötti londoni utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1060/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. március 29.-2012. április 2. közötti tallinni utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését, a gyógyszerek árának kivételével (4 263 Ft).

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1061/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. április 26-30. közötti vilniusi utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1062/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2012. április 19-23. között Szentpétervárra utazott, egyben elfogadja az utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1063/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2012. május 8-9. között Kolozsvárra utazott szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1064/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva engedélyezi, hogy a Katona József Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Máté Gábor 2012. június 14-18. között Tel-Avivba utazzon szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 80. pontja: Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1065/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és a Novák János ügyvezető közötti, a „Petőfi Sándor: János vitéz” című színdarab megrendezésével kapcsolatos, megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 81. pontja: Előterjesztés a Központi Stomatológiai Intézet 2010. évi prevenciós szűrőprogramja elszámolásának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1066/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és jóváhagyja a Központi Stomatológiai Intézet a „Komplex iskolai fogászati prevenciós program”-ról készült szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 82. pontja: Javaslat az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igény benyújtására az MNV Zrt.-hez a „Fűtött utca” program keretében átvételre kerülő eszközök tekintetében.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1067/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata nevében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényt nyújt be az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez, az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet által kezelt Állami Egészségügyi Tartalék készleteiből az alábbi ingóságokra:

Sorszám Megnevezés Mennyiség
(db)
1. kórtermi vaságy 420
2. műszerező asztal galériás tampontartóval 1
3. kombinált tábori vizsgálóasztal VKG-3 1
4. 1 lépcsős rozsdamentes zsámoly 1
5. 2 égős állványos vizsgálólámpa VLA 25 1
6. automata vérnyomásmérő Ri-Champion 1
7. digitális lázmérő 5
8. fülhőmérő Pro 3000 1
9. kombinált steto-phonendoscop Medicor AC-150 C 2
10. anatómiai csipesz 130 mm finom Adson BD-222 2
11. anatómiai csipesz 145 mm BD-47 2
12. anatómiai csipesz 180 mm BD-50 2
13. fonaltartó csipesz 145 mm Ochsner F. BD-130 2
14. horgas csipesz 145 mm BD-557 2
15. horgas csipesz 180 mm finom BD-560 2
16. egyenes horgas csipesz Iris OC-24 2
17. kapocsrakó-szedő csipesz Michel F. BN-750 2
18. szálkacsipesz 110 mm BD-965 2
19. Iris csipesz enyhe hajl. sima véggel 100 mm OC-21 2
20. hajlított horgas csipesz Iris C-1732 2
21. kenőcslapoc fémből 180 mm 2
22. reflexkalapács Traube F. 2
23. egyenes olló T/H 145 mm BC-324 2
24. egyenes olló T/T 165 mm BC-316 2
25. hajlított olló T/H 145 mm BC-424 2
26. hajlított olló T/T 140 mm Mayo F. BC-554 2
27. hajlított körömvágó olló 2
28. kötszervágó olló 180 mm Lister F. 2
29. kötszervágó olló 200 mm Lister F. 2
30. takaró 640

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a

- felhasználási cél: a „Fűtött utca” program keretében a hajléktalanokat ellátó intézmények részére átadni, hogy támogassa a szociális ellátást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés j) pontja alapján;

- segítendő feladat: a közterületeken élők számára szociális és egészségügyi szolgáltatások, elhelyezési lehetőségek biztosítása.

Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet által kezelt Állami Egészségügyi Tartalék készleteiből igényelt ingóságok térítésmentes tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek megtérítését Budapest Főváros Önkormányzata vállalja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1068/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata nevében megkéri az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet mint vagyonkezelő, és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium mint a vagyonkezelő felügyeleti szerve hozzájáruló nyilatkozatait az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozóan.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 83. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Budapest XVIII., Alacskai út 22. sz. alatti Idősek Otthona működési dokumentumainak jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1069/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat Budapest XVIII., Alacskai út 22. sz. alatti Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatát, és felkéri a főpolgármestert az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1070/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat Budapest XVIII., Alacskai út 22. sz. alatti Idősek Otthona házirendjét, és felkéri a főpolgármestert az elfogadott házirend jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 84. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat szociális intézményei által benyújtani kívánt pályázatok előzetes jóváhagyására a TÁMOP pályázati konstrukciók keretében.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1071/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

előzetesen jóváhagyja, hogy a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (Szentgotthárd) pályázatot nyújtson be a TÁMOP-6.2.2/A/11/1 jelű, „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” című pályázati konstrukció keretében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1072/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

előzetesen jóváhagyja, hogy a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (Szentgotthárd) pályázatot nyújtson be a TÁMOP-2.4.5-12/7 jelű, „A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések - Rugalmas munkahelyek” című pályázati konstrukció keretében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1073/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

előzetesen jóváhagyja, hogy a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (Szentgotthárd) pályázatot nyújtson be a TÁMOP-6.1.2/11/1 jelű „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek” című pályázati konstrukció keretében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1074/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

előzetesen jóváhagyja, hogy a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Tordas) pályázatot nyújtson be a TÁMOP-6.1.2/11/1 jelű, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek” című pályázati konstrukció keretében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 85. pontja: Javaslat az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2011. évi beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1075/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2011. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól szóló beszámolóját a 2006. évi LXV. tv. 1. § (2) bekezdés e) pontja és az alapító okirat VII. fejezet 10. pontja alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1076/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2011. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapítók hivatalos lapjaiban történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: elfogadást követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 86. pontja: Javaslat a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2011. évi beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1077/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2011. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól szóló beszámolójában foglaltakat az előterjesztés 1-5. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1078/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2011. évi tevékenysége legfontosabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 87. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 9970 Szentgotthárd, Május 1. u. 19. szám alatti Pszichiátriai Betegek Lakóotthona házirendjének jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1079/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat 9970 Szentgotthárd, Május 1. u. 19. sz. alatti Pszichiátriai Betegek Lakóotthona házirendjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1080/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert az 1079/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat szerint elfogadott házirend jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 88. pontja: Beszámoló az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott határozatokról.

Előterjesztő: Rogán Antal

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1081/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ára alapozott kártalanítási ügyekben a Gazdasági Bizottság 2011. II. félévben hozott döntéseiről szóló beszámolóját.

A napirend 89. pontja: Előterjesztés-kiegészítés - Javaslat egyes városüzemeltetési feladatokat ellátó gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1082/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja a Társaság üzleti tervét azzal a kikötéssel, hogy

- az év végére tervezett adósságállomány esetleges évközi túllépése esetén a hitel felvételével és a lejáró középlejáratú hitelek, valamint folyószámlahitel-szerződések megújításával kapcsolatos előterjesztéseket időben be kell a Közgyűlés elé terjeszteni;

- BKK-BKV-Fővárosi Önkormányzat csoportszintű fedezet rendelkezésre nem állása esetén, az üzleti tervet át kell dolgozni, és a tulajdonossal el kell fogadtatni.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. május 30-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére