A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2012. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1083/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről „A közterület- és városrésznevek megállapításáról” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1084/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről az „Előterjesztés a fővárost és intézményeit érintő közérdekű adatszolgáltatási kötelezettség értékhatárának leszállításáról és új végrehajtási szabályozás megalkotásáról” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1085/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről „A Fővárosi Önkormányzat költségvetésének közérthető bemutatása” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1086/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről „A Fővárosi Önkormányzat, intézményei és cégei felelős fogyasztási és beszerzési gyakorlatának kialakítása” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1087/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a Fővárosi Cigány Önkormányzat rendkívüli támogatására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1088/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a közösségi közlekedés nem rendszeres (nem bérletes) utasai számára igazságosabb és hatékonyabb jegyformákra - 5/30-as tömb-napijegy és SMS-jegy” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1089/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 30. pontként tárgyalja meg a „Bp. III., Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/5 hrsz.-ú ingatlan megosztása” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1090/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet utáni első pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő készletből Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat részére bazalt nagykockakő térítésmentes átadása” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1091/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet utáni második pontként tárgyalja meg az „ÉPIT Zrt. részvényeinek értékesítése” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1092/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tagcserére.

2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat közötti, Budapest Főváros Közterület-felügyelete XIII. kerületi alközpontjának megszüntetéséről szóló megállapodás, illetve a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás megkötésére.

3. Közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatos egyes döntésekre vonatkozó javaslat.

4. Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatának elfogadására.

5. Javaslat felújítási feladatok elvégzésére a Margitszigeten, a Főkert Nonprofit Zrt. megvalósításában.

6. Javaslat a CET Közraktárak projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára.

7. Javaslat 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatás szerződés megkötéséhez való hozzájárulásra.

8. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

9. Rendelettervezet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosítására.

10. Javaslat a települési szilárd hulladékkezeléssel összefüggő fővárosi közszolgáltatás díjának környezetre gyakorolt hatásairól szóló vizsgálati és költségelemzés elfogadására.

11. Javaslat a települési szilárd közszolgáltatási hulladékkezelési díj mértékének megállapítására.

12. Javaslat a 2012. évi útfelújítási program módosítására.

13. Javaslat a 2012. évi hídfelújítási programra.

14. Előterjesztés a 2008-2009. évben megépült Budapest XI. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

15. A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződése.

16. Javaslat a BDK Kft. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

17. Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2012. évi Karta elfogadására.

18. Javaslat közfürdői közszolgáltatási megállapodás 4. sz. módosítására.

19. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 2009. október 6. napján aláírt közterület-használati megállapodás módosítására és beruházás eredményeként megvalósuló fejlesztés átadására-átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére.

20. A Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK Zrt. között érvényben lévő egyes fejlesztési és felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások felülvizsgálata és módosítása.

21. Javaslat a BKK Zrt. 2011. évi közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.

22. Javaslat a BKK Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására.

23. Javaslat a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos második tulajdonosi döntés meghozatalára.

24. Javaslat a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására.

25. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. június 29-ei közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

26. Közterület-használatot szabályozó rendeletek módosítása.

27. Javaslat a BVK Holding Zrt. 2011. évi konszolidált éves beszámolójával kapcsolatos döntések meghozatalára.

28. Javaslat a Parking Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadására.

29. Javaslat az M1-M7 autópálya közigazgatási határon belüli bevezető szakasz fővárosi tulajdonban való átvételére vonatkozó előzetes megállapodás aláírására.

30. Bp. III., Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/5 hrsz.-ú ingatlan megosztása.

31. Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló .../2012. (.....) Főv. Kgy. rendelet megalkotása.

32. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

33. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatójának személyére.

34. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító okirata és szervezeti és működési szabályzata módosítására.

35. Javaslat Ádám Ottó tiszteletére emléktábla elhelyezésére.

36. Javaslat a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon gyermekotthoni részlegének megszüntetése, a gazdasági szervezetek kialakítása és a 2011/2012. tanévi feladatváltozások miatti létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan megelőlegezett támogatások elszámolására.

37. Javaslat két autista csoport, valamint egy súlyos és halmozottan sérültek csoportjának indításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására.

38. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló aluljárókban lévő, bérbeadás útján hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadói feladatai ellátása tárgyában 2000. február 18-ai keltezéssel kötött megbízási szerződés felmondására.

39. Végleges döntés meghozatala a Vízkutató Területhasznosító Kft. BFVK Zrt.-be történő beolvadásáról.

40. A BFVK Zrt. 2012. évi Éves Szerződésének 2. számú módosítása.

41. Javaslat a BFVK Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadására.

42. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

43. A Bp. XIV., 29819/20 hrsz.-ú, Dorozsmai u. 21/b. szám alatti ingatlan használatáról szóló megállapodás megkötése Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával.

44. Javaslat a Budapest Film Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadására.

45. A Budapest Film Zrt. tulajdonában lévő, 13283/0/A/1 hrsz.-ú, Bp. II. ker., Margit krt. 55. fszt. 1. szám alatt található ingatlan (volt Átrium Mozi) értékesítése.

46. Javaslat a Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése projekt műszaki tartalmának elfogadására.

47. Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt Hosszúréti patak mederrendezése projektelem kiviteli tervezésének és kivitelezésének megvalósítása tárgyú projektelem vállalkozási szerződéséből eredő jogvita elszámolási megállapodással történő lezárását célzó megállapodás megkötésére, és a beruházási engedélyokirat 7. sz. módosítására.

48. Javaslat „Dél-budapesti régió vízrendezése” című KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 7. számú módosítására.

49. Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Molnár-szigeten létesítendő szennyvízcsatornák tulajdonjogának kérdésében.

50/a. Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. Alapszabályának módosítására.

50/b. Javaslat a BVV Zrt. együttműködési keretmegállapodásának módosítására, valamint a víz- és kátránytornyok állagmegóvó felújításának közbeszerzési kiírásával, illetve bontási engedélyhez kötött tevékenységével kapcsolatos döntésekre.

51. Javaslat a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” c., KMOP-2.3.1/A-2008-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítására.

52. Javaslat a „Budapest Főváros - XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac-Gazdagréti út) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel”, „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - buszsáv hosszabbítás a Mészáros u.-Győző u. útvonalon”, valamint a „Budapest Főváros-Nagykörúti előnyben részesítés” című projektek támogatási szerződéseinek módosítására.

53. Javaslat a „Budapest XXI. kerület, csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” c. KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítására.

54. Javaslat Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata városrehabilitációs projektjének támogatására.

55. Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében megvalósuló egyes kerékpárút-fejlesztési projektek támogatási szerződéseinek módosítására.

56. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest XI. kerület, Lágymányosi-öböl és környéke FSZT jelű területére vonatkozó KSZT módosítása ügyében.

57. Javaslat a Fővárosi Szabályozás Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és környékére vonatkozóan.

58. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XII. kerület, Kútvölgyi út 12-14. számú, 10171/6 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.

59. Javaslat a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény regionális területfejlesztési és konzultációs fórummal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtására.

60. Javaslat a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójával és 2012. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.

61. Javaslat előrehozott támogatás biztosítására a Vígszínház Nonprofit Kft. részére.

62. Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.

63. Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2011. évi működéséről.

64. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. beolvadására a Thália Színház Nonprofit Kft.-be.

65. Javaslat a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány közszolgáltatási szerződésének módosítására.

66. Javaslat a Budapest XIV., Dózsa György út 25-27. szám alatti, korábban oktatási célokat szolgáló ingatlan intézményi körből történő kivonására.

67. Javaslat a térségi integrált szakképző központok új jogszabályi feltételek szerinti átalakításához.

68. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használati szabályzatának módosítására.

69. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

70. Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására.

71/a. Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 2011. évi tevékenységéről.

71/b. Javaslat a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosítására.

72. Javaslat a 2012/2013. tanévi feladatváltozások miatti előzetes létszámcsökkentési döntésre.

73. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos háromoldalú támogatási szerződés megkötésére.

74. Javaslat a FOK Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására.

75. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

76. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) használatában lévő ingatlan területén található ingatlanrész közhasználatra való átadására.

77. Javaslat a „6229” azonosító számú, az „Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon homlokzat, nyílászárók és épület részleges felújítása” megnevezésű feladat felújítási engedélyokiratának módosítására.

78. Javaslat a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény további működtetésére és alapító okiratának módosítására.

79. Javaslat a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

80. Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft., a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft., valamint a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. egyesülésére.

81. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi és belföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

82. Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

83. Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására. (Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat befogadó intézményei).

84/a. Javaslat egyes 2010. évi prevenciós pályázati támogatások elszámolásának elfogadására (Nyírő Gyula Kórház).

84/b. Javaslat egyes 2010. évi prevenciós pályázati támogatások elszámolásának elfogadására (Uzsoki utcai Kórház).

85. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és közbeszerzési eljárások lefolytatására irányuló megállapodás megkötésére.

86. Javaslat a Rác fürdő beruházással kapcsolatosan meghozandó döntésekre.

87. „Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

88. „Belvárosi Főplébánia-templom (Budapest V. ker., Március 15. tér) homlokzatainak veszélytelenítése utáni helyreállítás II. ütemében homlokzatok építészeti helyreállítása, kőfelületeinek, kőszobrászati és fémszerkezeti elemeinek restaurálása” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

89. „Idősek Otthona (Baross u.) építés és „A” épület rekonstrukció első készletbeszerzése két ütemben” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása.

90. Javaslat közoktatási intézményvezetők megbízására 2012/2013-as tanévtől.

91. Közoktatási intézményvezető lemondása 2012. 07. 01-jétől.

92/a. Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására. (Fővárosi Önkormányzat Kaffka Margit Gyermekotthona)

92/b. Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására. (Fővárosi Önkormányzat Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona)

93. Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására. (Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona -Virág B. u.)

94/a. Javaslat a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjének felmentésére.

94/b. Javaslat a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetőjének felmentésére.

Ebédszünet utáni első napirendek:

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő készletből Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat részére bazalt nagykockakő térítésmentes átadása.

ÉPIT Zrt. részvényeinek értékesítése.

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére.

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1093/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a Közbeszerzési Bizottság tagjának dr. Pálinkás Csilla helyett dr. Horváth Pétert választja meg 2012. június 20-i hatállyal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat közötti, Budapest Főváros Közterület-felügyelete XIII. kerületi alközpontjának megszüntetéséről szóló megállapodás, illetve a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1094/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata közötti, a Budapest Főváros Közterület-felügyelete XIII. kerületi alközpontjának megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

1095/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat közötti közterület-felügyeleti feladat átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodást az előterjesztés - előterjesztő által módosított - 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

1096/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Közterület-felügyelete XIII. kerületi alközpontjának megszűnése miatt az „1001 (korábban 6001) Budapest Főváros Közterület-felügyelete” cím létszámát 2012. július 1-jei hatállyal 17 fővel csökkenti, melyhez kapcsolódóan az előterjesztés 3. számú mellékletében részletezettek szerint - figyelembe véve a Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata által vállalt 7 fő közterület-felügyelő közszolgálati tisztviselői jogviszonyának felmentéssel való megszüntetése miatt felmerülő többletkiadásokat is - csökkenti a bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel tb-alap nélkül előirányzatot 15 716 802 Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a kiadási előirányzatot, melyből

személyi juttatások 10 113 923 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 2 448 931 Ft
dologi kiadások 3 153 948 Ft.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1097/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros Közterület-felügyelete alapító okiratának módosítását terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1098/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1096/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatban foglalt döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői javadalmazási szabályzatának elfogadására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1099/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva elfogadja a Társaság vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

1100/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a vezetői javadalmazási szabályzatot az alapítói jóváhagyás tanúságául aláírásával lássa el, továbbá tájékoztassa a szabályzat elfogadásáról szóló döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy gondoskodjon a jóváhagyott szabályzat cégiratok közötti letétbe helyezéséről (cégbírósági benyújtásáról).

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat felújítási feladatok elvégzésére a Margitszigeten, a Főkert Nonprofit Zrt. megvalósításában.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1101/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 2012. július 31.

Felelős: Tarlós István

1102/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő 006671 számú engedélyokiratot, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. július 31.

Felelős: Tarlós István

1103/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében a „8141 Főkert Nonprofit Zrt.” cím felújítási célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívül kiadási előirányzatát csökkenti 411 024 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belüli új „Margitsziget, Szökőkút környezete és Rózsakert felújítási munkái” feladat előirányzatát.

A napirend 5. pontja: CET projekttel kapcsolatos tájékoztatás.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1104/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Közraktárak Épületegyüttessel (CET) kapcsolatos, a fennálló jogi helyzetre is kiterjedő tájékoztatást.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1105/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 2012. június 19-i döntésére figyelemmel intézkedjen az ingatlan birtokbavétele iránt.

Határidő: 2012. augusztus 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatás szerződés megkötéséhez való hozzájárulásra.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1106/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a 3484/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat 23. pontja alapján jóváhagyja, megköti a Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 19-21. szám alatti Nirano Ingatlanforgalmazó Kft.-vel, mint az ingatlan használójával az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti megállapodást és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására és az érintett szervezet tájékoztatására.

Határidő: 2012. július 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1107/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1108-1109/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

1108/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A 2339/2005. (X. 26.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1267/2008. (VIII. 28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1268/2008. (VIII. 28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1269/2008. (VIII. 28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1178/2009. (VI. 25.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1179/2009. (VI. 25.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1662/2010. (VIII. 26.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1663/2010. (VIII. 26.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1664/2010. (VIII. 26.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1665/2010. (VIII. 26.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1374/2011. (V. 25.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2254/2011. (VIII. 31.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.

1109/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A 2291/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. augusztus 31-re módosítja;

- a 13/2011. (I. 12.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. augusztus 31-re módosítja;

- az 1695/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 28-ra módosítja;

- a 2502/2011. (VIII. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét az intézmény felmentési igénybejelentését követően, a költségvetési rendelet soron következő módosításakorra módosítja;

- a 2964/2011. (X. 21.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 28-ra módosítja;

- a 44/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 45/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 94/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosítja;

- a 361/2012. (II. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosítja.

A napirend 8. pontja: Rendelettervezet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 55/2012. (VI. 29.) Főv. Kgy. rendeletét egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a települési szilárd hulladékkezeléssel összefüggő fővárosi közszolgáltatás díjának környezetre gyakorolt hatásairól szóló vizsgálati- és költségelemzés elfogadására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1110/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a települési szilárd hulladékkezeléssel összefüggő fővárosi közszolgáltatás díjának környezetre gyakorolt hatásairól szóló vizsgálati- és költségelemzést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat a települési szilárd közszolgáltatási hulladékkezelési díj mértékének megállapítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 56/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendeletét a települési szilárd hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: Javaslat a 2012. évi útfelújítási program módosítására.

Előterjesztők: dr. György István, Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1111/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Közút Zrt. közötti, felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1112/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A 2012. évi útfelújítási program megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti:

- a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások” azon belül a „2011. évi II. ütem. 1. szakasz” feladat előirányzatát 1 137 647 E Ft-tal (így a feladat összköltsége 1 998 073 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat 484 317 E Ft-ra módosul);

- a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások” azon belül a „2010. évi II. ütem. 1. szakasz” feladat előirányzatát 3 293 207 E Ft-tal (így a feladat összköltsége 603 329 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat 4 210 E Ft-ra módosul);

- a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások” azon belül az „Útfelújítás 2009. évi” feladat előirányzatát 68 515 E Ft-tal (így a feladat összköltsége 5 337 044 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat 14 920 E Ft-ra módosul);

- a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások” azon belül az „Útfelújítás 2008. évi” feladat előirányzatát 81 113 E Ft-tal (így a feladat összköltsége 3 511 822 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat 917 E Ft-ra módosul).

Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások” azon belül az új „2012. évi útfelújítási program” feladat előirányzatát 4 580 482 E Ft-tal (a feladat összköltsége 4 580 482 E Ft, a 2012. évi előirányzata 4 580 482 E Ft).

Felkéri egyúttal a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosító javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1113/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva a 005493 azonosító számú, az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt „Útfelújítások 2008-2010. között” megnevezésű engedélyokirat IX. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet módosítását követően 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1114/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a „2012. évi útfelújítási program megvalósítása” tárgyú megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet módosítását követően 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a 2012. évi hídfelújítási programra.

Előterjesztők: dr. György István, Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1115/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztés 2-3. számú mellékleteiben bemutatott, 2012. évi híd- és műtárgy felújítási munkák megvalósításával.

1116/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A híd- és műtárgy felújítási feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „Intézményi felújítások” azon belül

- a „2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport” feladat előirányzatát 243 350,0 E Ft-tal, (így a feladat összköltsége 810 650,0 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat 94 069,0 E Ft-ra módosul);

- a „Hídfelújítások” feladat előirányzatát 1 226 745,0 E Ft-tal, (így a feladat összköltsége 17 472 800,0 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat 0,0 E Ft-ra módosul).

Ezzel egyidejűleg címen belül megemeli

- a „2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport” feladat előirányzatát 54 169,0 E Ft-tal, (így a feladat összköltsége 293 113,0 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat 278 834,0 E Ft-ra módosul);

- a „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport” feladat előirányzatát 56 876,0 E Ft-tal, (így a feladat összköltsége 424 276,0 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat 424 276,0 E Ft-ra módosul);

- a „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport” feladat előirányzatát 1 359 050,0 E Ft-tal, (így a feladat összköltsége 1 979 050,0 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat 1 979 050,0 E Ft-ra módosul).

Felkéri egyúttal a főpolgármestert, hogy a költségvetésirendelet-módosító javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1117/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva a következő okiratok módosítását:

- az előterjesztés 6. sz. mellékleteként csatolt, 006021 azonosító számú, „Budapest 2009. évi híd- műtárgy felújítási munkák 1. csoport” megnevezésű engedélyokirat III. számú módosítását;

- az előterjesztés 8. sz. mellékleteként csatolt, 006022 azonosító számú, „Budapest 2009. évi híd- műtárgy felújítási munkák 2. csoport” megnevezésű engedélyokirat I. számú módosítását;

- az előterjesztés 10. sz. mellékleteként csatolt, 006472 azonosító számú, „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport” megnevezésű célokmány I. számú módosítását;

- az előterjesztés 12. sz. mellékleteként csatolt, 006497 azonosító számú, „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport” megnevezésű engedélyokirat I. számú módosítását.

Határidő: a 2012. évi költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

1118/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 13. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a „Budapest 2009. évi híd- műtárgy felújítási munkák 2. csoport” című engedélyokirat munkáinak megvalósítása tárgyú megvalósítási megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás és ennek 2. sz. mellékletét képező meghatalmazás aláírására.

Határidő: a 2012. évi költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

1119/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 14. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport” című célokmány munkáinak megvalósítása tárgyú megvalósítási megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás és ennek 2. sz. mellékletét képező meghatalmazás aláírására.

Határidő: a 2012. évi költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

1120/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 15. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport” című engedélyokirat munkáinak megvalósítása tárgyú megvalósítási megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás és ennek 2. sz. mellékletét képező meghatalmazás aláírására.

Határidő: a 2012. évi költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Előterjesztés a 2008-2009. évben megépült Budapest XI. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1121/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § a) pontja alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt, a Fővárosi Önkormányzat és a XI. kerületi Újbuda Önkormányzata közötti megállapodást, az annak mellékletében foglalt Szőlőlugas, Rétkerülő, utcai szennyvízcsatorna, valamint a Törökbálinti úti csapadékvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő térítésmentes átadás-átvétele tárgyában és felkéri a főpolgármester annak aláírására.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

1122/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezett, aktivált beruházást, mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1123/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződést az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerint; a szerződés 1-3. sz. mellékleteit az előterjesztői kiegészítés szerinti tartalommal, a 4-5. sz. mellékleteket az eredeti előterjesztés szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. július 31.

Felelős: Tarlós István

1124/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A feladat érdekében a „8141 Főkert Nonprofit Zrt.” cím felújítási célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívül kiadási előirányzatát csökkenti 88 976 000 Ft-tal, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8141 Főkert Nonprofit Zrt.” cím működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívül kiadási előirányzatát.

A napirend 15. pontja: Javaslat a BDK Kft. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1125/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel kötendő 2012. évi éves közszolgáltatási szerződést alapszintű közvilágítás ellátására, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 5 817 084 E Ft bruttó összeggel, biztosítva hozzá a szükséges többletforrást - 263 094 E Ft-ot - és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1126/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 263 094 E Ft-tal és ezzel egy időben azonos összeggel megemeli a „8227 Közvilágítás” cím dologi kiadások előirányzatát.

1127/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítás vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1128/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy - a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2012. üzleti éve után a tulajdonosok között fennálló hatályos Szindikátusi Megállapodás szerint - az ELMŰ Nyrt. tagot megillető, számított osztalék kifizetéséhez igénybe vehető legyen a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2011. évben képzett céltartaléka és 2009-ig felhalmozott szabad eredménytartaléka.

Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2013. év májusában megtartandó évi rendes, mérlegjóváhagyó taggyűlése

Felelős: Tarlós István

1129/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos tag képviseletében eljáró személy kötött mandátumával eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- a 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés, mint Budapest Főváros Önkormányzata taggal kötendő megállapodás jóváhagyását;

- Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadását, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

1130/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BDK Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2012. évi Karta elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1131/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő, a Főváros 2012. évi Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozási szándékát kifejező Karta tartalmát és felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására.

Határidő: 2012. július 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat közfürdői közszolgáltatási megállapodás 4. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1132/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel a közfürdői közszolgáltatási megállapodás 4. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást írja alá.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 2009. október 6. napján aláírt közterület-használati megállapodás módosítására és beruházás eredményeként megvalósuló fejlesztés átadására-átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1133/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a tulajdonában lévő Budapest 26000/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó közterület-használati megállapodás módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1134/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti megállapodásnak megfelelően az előirányzatok rendezése érdekében megemeli:

a „8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” címkód előirányzatát 200 091 486 Ft-tal, valamint az áfa összegével a 8501 Intézményi működési bevételek előirányzatát 54 024 700 Ft-tal, ezzel egy időben a 8403 Önkormányzati beruházások Közlekedési feladatain belül létrehozza az Újpest-Városkapu Volánbusz pályaudvar létesítése sor kiadási előirányzatát 254 116 186 Ft-tal.

Határidő: a 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: A Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK Zrt. között érvényben lévő egyes fejlesztési és felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások felülvizsgálata és módosítása.

Előterjesztők: dr. György István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1135/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi az előterjesztés 1. számú mellékletében, a „Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött szerződésekről” elnevezésű táblázatban foglaltakat, egyúttal felkéri a főpolgármestert a táblázat 3., 4., 9., 10. pontjaiban megnevezett, egyes végleges célú fejlesztési, felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások, valamint az azokhoz kapcsolódó áfa befizetést szolgáló tagi kölcsön szerződések felülvizsgálatának lezárására, valamint az annak eredményeként javasolt módosítások előterjesztésére a Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztusi rendes ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1136/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész)” feladat megvalósítása érdekében:

csökkenti a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím, beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, azon belül a „Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése” feladat előirányzatát 93 750 E Ft-tal,

és ezzel egyidejűleg, azonos összeggel tervbe veszi a „8403 Önkormányzati beruházások” cím, önkormányzati beruházások, azon belül az új „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész)” feladat előirányzatát.

A „Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése” feladat megnevezését „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése, előkészítés” megnevezésre módosítja.

Az új „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész)” feladat teljes költsége 622 000 E Ft, ténye 2011. december 31-ig 50 000 E Ft, 2013. évi üteme 478 250 E Ft.

A „Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése” feladat 2013. évi üteme kivezetésre kerül.

1137/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1138/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 2.D. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése, önrész” beruházás megvalósítására vonatkozóan csatolt engedélyokiratot, továbbá felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat, valamint az előterjesztés 2.E. számú mellékletét képező meghatalmazás aláírására.

Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1139/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2.C. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése, előkészítés” beruházás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1140/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Az „Útfelújítási program előkészítése, terveztetése” feladat megvalósítása érdekében:

csökkenti a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím, felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, azon belül az „Útfelújítási program előkészítése, terveztetése” feladat előirányzatát 100 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg, azonos összeggel tervbe veszi a „8836 Út- hídfelújítás” cím, intézményi beruházások, azon belül a „Útfelújítási program előkészítése, terveztetése” feladat előirányzatát.

1141/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1142/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 3.C. számú melléklete szerinti tartalommal az „Útfelújítási program terveztetése” felújítás megvalósítására vonatkozóan csatolt engedélyokiratot, továbbá felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat és az előterjesztés 3.D. számú mellékletét képező meghatalmazás aláírására.

Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1143/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3.B. számú melléklete szerinti tartalommal az „Útfelújítási program terveztetése” felújítás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1144/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A „Közösségi közlekedés fejlesztése, négy kis buszsáv” feladat megvalósítása érdekében: csökkenti a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím, beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, azon belül a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése négy buszsáv kialakítása” feladat előirányzatát 84 200 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „8403 Önkormányzati beruházások” cím, önkormányzati beruházások, azon belül a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése négy buszsáv kialakítása” feladat előirányzatát 47 900 E Ft-tal, továbbá megemeli, a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím, „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát 36 300 E Ft-tal.

A tervbe vett „Közösségi közlekedés előnyben részesítésére négy buszsáv kialakítása” feladat teljes költsége 84 200 E Ft, amelynek 2013. évi üteme 36 300 E Ft.

1145/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1146/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 4.C. számú melléklete szerinti tartalommal a „Közösségi közlekedés fejlesztése, négy kis buszsáv” beruházás megvalósítására vonatkozóan csatolt engedélyokiratot, továbbá felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat és az előterjesztés 4.D. számú mellékletét képező meghatalmazás aláírására.

Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1147/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 2571/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1148/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4.B. számú melléklete szerinti tartalommal a „Közösségi közlekedés fejlesztése, négy kis buszsáv” beruházás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1149/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013” feladat megvalósítása érdekében:

csökkenti

- a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím, beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, azon belül a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012” feladat előirányzatát 80 000 E Ft-tal, továbbá címen belül ugyanezen feladat felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése előirányzatát 92 860 E Ft-tal;

- a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím, beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, azon belül a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012” feladat előirányzatát 24 800 E Ft-tal, továbbá címen belül ugyanezen feladat felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése előirányzatát 6 720 E Ft-tal;

- a „9191 Közlekedésfejlesztési céltartalék” cím előirányzatát 385 435 E Ft-tal,

és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „8403 Önkormányzati beruházások” cím, önkormányzati beruházások, azon belül a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013” feladat előirányzatát 311 912 E Ft-tal,

továbbá megemeli, a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím, „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát 277 903 E Ft-tal.

A „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012” feladat beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre vonatkozó 2013. évi ütem csökken 16 880 E Ft-tal, a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése 2013. évi üteme pedig 3 700 E Ft-tal csökken. A feladat 2013. évi ütemei ez által törlésre kerülnek.

A „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012 előkészítés” feladat és a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012” feladat megnevezését összevonja és a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013” megnevezésre módosítja.

A tervbe vett „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013” feladat teljes költsége 610 394 E Ft, amelynek 2013. évi üteme 298 483 E Ft.

1150/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1151/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 5.D. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013” beruházás megvalósítására vonatkozóan csatolt engedélyokiratot, továbbá felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat, valamint az előterjesztés 5.E. számú mellékletét képező meghatalmazás aláírására.

Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1152/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.C. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013” beruházás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1153/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.J. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012” beruházás megvalósítására vonatkozó tagi hitelszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó, Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1154/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.K. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012 előkészítés” beruházás megvalósítására vonatkozó tagi hitelszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó, Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1155/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § b) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja, megköti a Közlekedésfejlesztési Mérnökiroda Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata közötti felhasználási szerződést („Felhasználási Szerződés 1”) az előterjesztői kiegészítés 9. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1156/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti felhasználási szerződést („Felhasználási Szerződés 2”) az előterjesztői kiegészítés 10. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1157/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közszolgáltatási szerződése keretében a 2011. év folyamán elvégzett tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1-4. számú mellékleteiben foglalt tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1158/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- könyvvizsgálónak megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a., képviseli: Baumgartner Ferenc ügyvezető igazgató, cégjegyzékszám: 01-09-867785, kamarai nyilvántartási szám: 002387, könyvvizsgálatért felelős személy: Nagy András) 2012. június 20-tól 2013. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását 7 100 000 Ft/év + áfa összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284. § (2) bekezdése alapján a részvényes jogait gyakorló közgyűlés döntéséről értesítse a BKK Zrt. vezérigazgatóját annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés megkötésére sor kerülhessen.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos második tulajdonosi döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1159/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., Cg. 01-09-967176) (beolvadó gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 70-81. §-ai alapján, a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. beolvad a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be, így a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. jogutódlással megszűnik, és az átvevő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. változatlan cégnéven működik tovább.

- Elfogadja a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft., mint beolvadó Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2011. december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 1/A. sz. melléklete szerinti tartalommal, és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2/A. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be történő beolvadásáról rendelkező beolvadási okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert és felhatalmazza a beolvadó Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. ügyvezetőjét az okirat aláírására.

- A beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának napjaként 2012. szeptember 30. napját jelöli meg a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 57. §-ának (2) bekezdése alapján.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1160/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., Cg.01-10-046840) (átvevő gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 70-81. §-ai alapján, a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. beolvad a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be, így a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. jogutódlással megszűnik, és az átvevő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. változatlan cégnéven működik tovább.

- Elfogadja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint átvevő Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2011. december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint jogutód Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2011. december 31-i fordulónapra készített nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be történő beolvadásáról rendelkező beolvadási okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert és felhatalmazza a beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatóját az okirat aláírására.

- Kötelezettséget vállal a beolvadás alapján a BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. által kibocsátandó egy darab, 1 000 000 Ft névértékű törzsrészvény átvételére.

- A beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint jogutód Társaság jegyzett tőkéjét 1 801 000 000 Ft összegben határozza meg, melynek megfelelő részvények mindegyike (100%-a) a Fővárosi Önkormányzatot, mint alapítót és egyszemélyes részvényest illeti meg.

- A BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. telephelyeit és fióktelepeit az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint létrehozza, egyben a Társaság tevékenységét a szabadidős, sporteszköz kölcsönzése tevékenységgel kiegészíti.

- A beolvadási okiratban foglalt, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. tevékenységét, alaptőkéjét és az alaptőke rendelkezésre bocsátásának módját érintő módosításoknak megfelelően módosítja a beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapító okiratát, egyben elfogadja és jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztő által kiegészített 4. sz. melléklet szerinti tartalommal az alábbiak szerint:

„9.3.20. az éves üzleti tervben jóvá nem hagyott olyan kötelezettségvállalás (ideértve a garancia-, illetve kezességvállalást, biztosítéknyújtást, tartós bérletet, lízinget, követelés-értékesítést, követelésvásárlást is), amelynek értéke az 500 M Ft-ot meghaladja, ide nem értve a Társaság tulajdonában, illetve irányítása alatt álló gazdasági társasággal az Alapító által megjelölt feladatok ellátása érdekében kötött szerződéseket, továbbá azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyekre az Alapítóval kötött szerződés alapján fedezettel rendelkezik.”

Felkéri a főpolgármestert az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- A beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának napjaként 2012. szeptember 30. napját jelöli meg a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 57. §-ának (2) bekezdése alapján.

- Felkéri a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Igazgatóságát, hogy a beolvadásról tájékoztassa a Társaságnál működő üzemi tanácsot, továbbá tegye meg a beolvadás cégbírósági bejelentéséhez szükséges intézkedéseket.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1161/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadását.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

1162/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Bán Tamást, hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. június 29-ei közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1163/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. június 29-én tartandó rendkívüli közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- (1. napirendi pont) a Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadását - 26 836 M Ft nettó árbevétellel - az előterjesztés 2. számú mellékletét képező dokumentumok és az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság vonatkozó határozatai alapján.

- (2. napirendi pont) a Társaság hitelből megvalósuló beruházási terve módosításának elfogadását - az előterjesztés 3. számú mellékletét képező dokumentumok és az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság vonatkozó határozatai alapján - a források változatlanul hagyása mellett, az alábbiaknak megfelelően:

a) módosítás a 10 M Ft és afeletti beruházások körében:

- 2 db tétel törlése a tervből 65 000 E Ft értékben;

- 9 db új tétel tervbe való beemelése 163 000 E Ft értékben, valamint

- 1 db tétel 23 385 E Ft-tal történő csökkentése;

b) módosítás a 10 M Ft alatti beruházások körében:

- 1 db tétel törlése a tervből 9 500 E Ft értékben;

- 3 db új tétel tervbe való beemelése 23 850 E Ft értékben;

- 32 db tétel keretének módosítása (ebből 31 db tétel keretének csökkentése 92 365 E Ft értékben, valamint 1 db tétel keretének emelése 3 400 E Ft értékben), melynek szaldója 88 965 E Ft.

Határidő: a Társaság közgyűlésének napja (2012. június 29.)

Felelős: Tarlós István

1164/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. június 29-én tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság közgyűlésének napja (2012. június 29.)

Felelős: Tarlós István

1165/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás szerint nyilatkozzon a befektetői szavatosságról, és egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a megfelelő nyilatkozat aláírására.

Határidő: a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás szerint

Felelős: Tarlós István

1166/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás szerint eljárjon az Önkormányzati Részvény Adásvételi Szerződésben érintett részvényeknek a Letéti Szerződés alapján történő letétbe helyezésével összefüggésben, és erre tekintettel az eljárásra meghatalmazást adjon az Önkormányzat jogi képviselőjének, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Irodának (1077 Budapest, Wesselényi utca 16/a., eljárásra jogosultak: dr. Réti László és dr. Antall György bármelyike, önállóan).

Határidő: a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás szerint, legkésőbb 2012. június 25.

Felelős: Tarlós István

1167/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és elrendeli a Befektetők részvényei ellenértékének - beleértve a hitelszerződésének kiváltását is - kifizetését és a Befektetők által átadott jóteljesítési garancia visszaadását a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodásban, az FVM Részvény Adásvételi Szerződésben, az Önkormányzati Részvény Adásvételi Szerződésben, a Letéti Szerződésben és a Vételárletéti Megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

Határidő: a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás és mellékletei szerint

Felelős: Tarlós István

1168/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, hogy a Fővárosi Önkormányzat - a folyószámla hitelkerete terhére - részvényvásárlás céljából a bemutatott részvényesi kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően a Fővárosi Vízművek Zrt. részére 12,094 Mrd Ft részvényesi kölcsönt nyújtson és folyósítson, és egyben felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: a Részvényesi Kölcsönszerződés, a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás és mellékletei szerint

Felelős: Tarlós István

1169/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Kijelöli Haranghy Csabát, a Fővárosi Önkormányzat által a Fővárosi Vízművek Zrt.-be delegált igazgatósági tagot, hogy önkormányzati megbízottként a zárás napjáig kísérje figyelemmel a Befektetők tevékenységét a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás alapján.

Határidő: a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás szerint

Felelős: Tarlós István

1170/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat nevében

- a zárás napján a tranzakció teljesítését igazolandó a zárási jegyzőkönyvet aláírja, vagy annak aláírására meghatalmazást adjon ki;

- a SUEZ Environnement SA által a Fővárosi Önkormányzat ellen indított választottbírósági eljárás szüneteltetése és későbbi megszüntetése érdekében a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás szerint

Felelős: Tarlós István

1171/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Vízművek Zrt. Alapszabályának módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal, továbbá felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzatot, mint részvényest képviselő dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésén kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a közgyűlésnek a Fővárosi Vízművek Zrt. Alapszabálya módosításáról szóló döntését.

Határidő: a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodásban foglalt zárás napja

Felelős: Tarlós István

1172/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Kijelöli és felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzatot, mint részvényest képviselő dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek a zárás napján megtartandó közgyűlésén - a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodásban foglalt feltételek teljesülése esetén - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a közgyűlésnek azon döntését, mely

- felmentvényt ad minden, a befektetési időszak alatt a Befektetők által delegált vezető tisztségviselőnek, hasonló tartalommal a felügyelőbizottsági tagoknak, vezérigazgatónak és vezérigazgató-helyetteseknek minden korábbi kötelezettségük vonatkozásában;

- jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti Részvényesi Kölcsönszerződés megkötését;

- jóváhagyja az FVM Részvény Adásvételi Szerződésnek, a Letéti Szerződésnek és a Vételárletéti Megállapodásnak a Fővárosi Vízművek Zrt. részéről történő aláírását; jóváhagyja a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. május 31. napi fordulónappal összeállított közbenső mérlegét;

- megválasztja új vezérigazgatónak, az Igazgatóság új tagjainak, valamint új felügyelőbizottsági tagoknak a főpolgármester által jelölt személyeket.

Határidő: a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodásban foglalt zárás napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Közterület-használatot szabályozó rendeletek módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 57/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 26. pontja: Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2011. évi konszolidált éves beszámolójával kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1173/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft., dr. Szebellédi István, kamarai szám: 002431) jelentését a BVK HOLDING Zrt. 2011. december 31-i fordulónapra vonatkozó konszolidált éves beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről.

- Elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére és a Felügyelőbizottság határozatára is - az Igazgatóság által előterjesztett, a BVK HOLDING Zrt. 2011. december 31-i fordulónapra vonatkozó konszolidált éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) és konszolidált üzleti jelentését a következők szerint:

2011. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 116 113 097
Adózás előtti eredmény 8 822 260
Adózott eredmény 8 513 559
Jóváhagyott osztalék, részesedés 7 631 285
Mérleg szerinti eredmény 882 274

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1174/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és soron következő napirendként tárgyalja meg a „Javaslat a Gazdasági Bizottság elnökének és tagjának megválasztására” és a „Javaslat főpolgármester-helyettes megválasztására, illetménye megállapítására, valamint részére az Szja. tv. szerinti egyes meghatározott juttatások biztosítására” című előterjesztéseket.

A napirend 27. pontja: Javaslat a Gazdasági Bizottság elnökének és tagjának megválasztására.

Előterjesztő: Németh Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1175/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottságba - a lemondott - Rogán Antal helyett a Bizottság tagjának és elnökének Hutiray Gyulát megválasztja 2012. június 21-i hatállyal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat főpolgármester-helyettes megválasztására, illetménye megállapítására, valamint részére az Szja. tv. szerinti egyes meghatározott juttatások biztosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1176/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Hutiray Gyula nem a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül választott főpolgármester-helyettes lemondását 2012. június 20-i hatállyal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1177/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a főpolgármester-helyettes megválasztására, (titkos szavazás) lebonyolítására ideiglenes bizottságként Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.

A Szavazatszámláló Bizottság:
elnökének, tagjának: Somfai Ágnes
tagjainak: Losonczy Pál
Szaniszló Sándor
Ughy Attila
személyeket megválasztja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1178/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

dr. Szeneczey Balázst 2012. július 1. kezdődő hatállyal nem a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül választott főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1179/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes illetményét 2012. július 1. napjától kezdődően

havi 632 210 Ft
idegennyelv-tudási pótlék +12 210 Ft
összesen: 644 420 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2012. július 15.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1180/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes részére 2012. július 1-jei kezdő hatállyal illetménye 20%-ának megfelelő mértékű, összegszerűen 128 884 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.

Határidő: 2012. július 15.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1181/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes részére foglalkoztatási jogviszonya létesítése napjától biztosítja - egyes meghatározott juttatásnak minősülő - a hivatali telefonszolgáltatások, továbbá a hivatali gépjármű magáncélra is kiterjedő használata költségeinek adó-, illetve adó jellegű közterheinek fedezetét Budapest Főváros Önkormányzata éves költségvetési rendeletében.

Határidő: 2012. július 1.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1182/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert az 1176/2012. (VI. 20.) és az 1178-1181/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések kiadmányozására.

Határidő: 2012. július 15.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1183/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című napirend után tárgyalja meg a „Közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatos egyes döntésekre vonatkozó javaslat” című előterjesztést.

A napirend 29. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő készletből Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat részére bazalt nagykockakő térítésmentes átadása.

Előterjesztők: Németh Zoltán, Wintermantel Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1184/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul ahhoz, hogy Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat részére térítésmentesen átadjon a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, a BKK Közút Zrt. által működtetett XVIII. kerületi Ipacsfa utcai kőtéren tárolt készletekből 1500 m2 felület kialakításához szükséges 37 500 db bazalt nagykockakövet és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: ÉPIT Zrt. részvényeinek értékesítése.

Előterjesztők: Wintermantel Zsolt, Németh Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1185/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata értékesíteni kívánja az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt.-ben lévő, 30 db, egyenként 1 000 000 Ft névértékű, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvényeit Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére 24 000 000 Ft névérték 80%-ának megfelelő vételár ellenében, amelynek érdekében a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 44-45. §-ai alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata (Eladó) és Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata (Vevő) között létrejövő (az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. tudomásulvételét tartalmazó), az előterjesztés 1. sz. mellékletében csatolt részvény átruházási szerződést.

Felkéri a főpolgármestert a részvény átruházási szerződés aláírására.

Határidő: 2012. július 15.

Felelős: Tarlós István

1186/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt.-ben lévő, Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő részesedésének átruházása, valamint a részvény átruházási szerződésben foglaltak végrehajtása érdekében felkéri a főpolgármestert

- a részvény átruházási szerződés szerinti teljesítés lebonyolítására, a Fővárosi Önkormányzat által átruházott részvények átadására;

- a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletnek (Vagyonrendelet) a fővárosi részesedés megszűnése miatti szükséges módosítása Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésére;

- az átruházott részvényeknek a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződéséből való törlésére irányuló javaslatnak a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: 2012. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

1187/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdése alapján

- felkéri az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságát rendkívüli közgyűlés összehívására;

- felhatalmazza a főpolgármestert - vagy az általa meghatalmazott személyt -, hogy „igen” szavazatával támogassa a Társaság Igazgatósága elnökének, valamint a Társaság vezérigazgatójának felhatalmazását a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata között létrejövő részvény átruházási szerződés aláírására.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

1188/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. részvényeinek átruházásához a Fővárosi Önkormányzatot megillető vételár miatt 24 000 E Ft-tal megemeli az új „8519 Tartós részesedések értékesítése” cím bevételi előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1189/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Az észak-pesti ingatlan- és térségfejlesztési projekt vagyonmegosztása érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat Újpest Önkormányzatával a vagyonmegosztás alapelveit rögzítő „Megállapodás vagyonmegosztás feltételeiről” tárgyú megállapodás előkészítése érdekében, melyet a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülésére terjesszen be.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Parking Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1190/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a PARKING Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2011. évi tevékenységéről készített üzleti jelentést.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., MKVK nyilvántartási szám: 002387, Nagy András bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 005718) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által készített, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 718 302 E Ft
Saját tőke -76 150 E Ft
Jegyzett tőke 178 964 E Ft
Tőketartalék 12 103 E Ft
Eredménytartalék -203 596 E Ft
Lekötött tartalék 119 500 E Ft
Adózás előtti eredmény -180 238 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -183 121 E Ft

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1191/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy szólítsa fel a Társaság ügyvezetőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Gt. 143. § (2) bek. a) pontjában foglaltak alapján a törzstőke más módon való biztosításáról, illetve a törzstőke leszállításról, mindezek hiányában a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, illetve jogutód nélküli megszüntetéséről.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat az M1-M7 autópálya közigazgatási határon belüli bevezető szakasz fővárosi tulajdonba való átvételére vonatkozó előzetes megállapodás aláírására.

Előterjesztők: dr. György István, Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1192/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

egyetért az M1-M7 autópályák bevezető szakaszán a 756/3 hrsz.-ú, 952/11 hrsz.-ú és a 1083 hrsz.-ú földrészletek és egyéb ingatlanvagyon, útpálya- és úttartozékok, műtárgyak - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdés szerinti - térítésmentes tulajdonba és kezelésbe vételi eljárásának lefolytatásával, valamint jóváhagyja az eljárás során felmerülő 27 400 Ft hatósági eljárási díj „8836 Út- hídfenntartás” címkódról történő finanszírozását, valamint azt, hogy az üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos költségek 2013. évtől a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében a 8236 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai között betervezésre kerüljenek. Felkéri a főpolgármestert a Közlekedési Koordinációs Központ, az Állami Autópálya Kezelő Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata közötti, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti előzetes megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

1193/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az új Budaörsi csomópont engedélyezési eljárásának megindításához a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége által előírt, a 756/3 hrsz.-ú, 952/11 hrsz.-ú és az 1083 hrsz.-ú földrészletek és egyéb ingatlanvagyon tulajdonba és kezelésbe vételéről szóló szándéknyilatkozat tartalmával, megköti az előterjesztői kiegészítés 2. számú mellékleteként csatolt szándéknyilatkozatot, és felkéri a főpolgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1194/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a következő napirendi pontként tárgyalja meg a „Közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatos egyes döntésekre vonatkozó javaslat” című előterjesztést.

A napirend 33. pontja: Közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatos egyes döntésekre vonatkozó javaslat.

Előterjesztők: dr. György István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1195/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának a határozati javaslatok pontonkénti szavazására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1196/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal az 5 Mrd Ft összegű, áthidaló tulajdonosi kölcsönszerződés módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

1197/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a BKV Zrt. vezérigazgatójának állásfoglalása szerint a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. között megkötött, 2011. évi végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás a helyi közösségi közlekedés támogatására, tőketartalékba helyezési kötelezettséggel beruházási célú önkormányzati támogatásból a BKV-nak visszafizetési kötelezettsége keletkezik, ennek rendezése érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy:

- tegyen javaslatot a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítására;

- tegyen javaslatot az előzetes elszámolásra és a BKV által jelzett összeg visszautalására, illetve a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosítására;

- tegyen javaslatot a visszafizetési kötelezettséggel megegyező mértékben a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-1980 Budapest, Akácfa u. 15.; cégjegyzékszám: 01-10-043037; adószám: 12154481-2-44) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva történő tőkeemelésre az ehhez szükséges alapító okirat módosítását és a szükséges egyéb dokumentumokat készíttesse el és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé jóváhagyásra.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1198/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közlekedésszervezési feladatainak ellátásához szükséges előirányzatok rendezéséhez csökkenti:

- a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát 10 000 000 E Ft-tal;

- a „8236 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 446 653 E Ft-tal,

ezzel egyidejűleg megemeli az új „8102 BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát 11 446 653 E Ft-tal.

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közlekedésszervezési feladatainak ellátásához szükséges forrás a továbbiakban a „8101 Közösségi közlekedés normatív támogatása (BKK Zrt.)” és a „8102 BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” címeken áll rendelkezésre.

1199/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata a BKV Zrt. legfeljebb 62 675 M Ft összegű hiteleinek és járulékainak visszafizetésére 100%-os készfizető kezességet nyújt. Ennek megfelelően jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező készfizető kezesi szerződéseket és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1200/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BKV autóbusz-üzemeltetési ágazata a BKV szétválásával átszervezésre kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1201/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK, mint a BKV vagyonkezelője útján gondoskodjon a BKV autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválásra irányuló döntések meghozatalához szükséges előzetes vizsgálat lefolytatásáról.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1202/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A BKK alapítójaként utasítja a BKK vezető tisztségviselőit, hogy a BKV autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválásának előkészítése érdekében minden szükséges intézkedést tegyenek meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1203/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A BKV alapítójaként utasítja a BKV vezető tisztségviselőit, hogy a BKV autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválásának előkészítése érdekében minden szükséges intézkedést tegyenek meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 58/2012. (VI. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1204/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal az Önkormányzat és a BKK közötti feladat-ellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás és melléklete 1. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1205/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy 2012. július 1. és december 31. között a 2012. évi közlekedésszervezői forrásigény 43 057 E Ft-tal, valamint 2013. évben - a mintegy 14 022 üzemórájú hajózási közszolgáltatás miatt és a többi szolgáltatási ágazat megrendelt teljesítményének változatlanul hagyása mellett - 101 140 E Ft-tal növekszik.

1206/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a BKK-t - úgy is, mint a BKV Zrt. vagyonkezelőjét - hogy a BKV Zrt. működésének hatékonyságjavításával tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a hatályos keretmegállapodás szerinti közlekedésszervezői forrásigényből a fent nevesített közszolgáltatási teljesítmények többlet forrásigénye kigazdálkodásra kerülhessen. Ennek sikertelensége esetén nyújtson be kompenzáció-igényt az alulfinanszírozás elkerülése érdekében a közlekedésszervezői éves elszámolást megelőző közlekedésszervezői negyedéves előzetes elszámolással egyidejűleg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1207/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A BKV Zrt. alapító okiratának 9.3.20 pontjában foglalt kizárólagos hatáskörében eljárva a BKV Zrt. Igazgatósága ügyrendjének 2. sz. melléklete „Egyéb” oszlopában az Igazgatóság hatáskörébe tartozó, a kölcsön nyújtására vonatkozó sort az alábbiak szerint módosítja:

Tevékenység/
hatáskör
Alapító Igazgatóság Vezérigazgató
Egyéb:

Kölcsön nyújtása

-
5-100 millió Ft között, egyedi értékben,
és a Társaság 100%-os
tulajdonában álló gazdasági társaság esetén korlátlanul
5 millió Ft-ig
egyedi értékben

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Bp. III., Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/5 hrsz.-ú ingatlan megosztása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1208/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján egyetért azzal, hogy a BFVK Zrt. a 19916/5 hrsz.-ú ingatlan egész területére vonatkozóan készítsen költségbecslést, amely tartalmazza a kiürítéssel, a használati jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos költségeket, az épületek bontási terveinek megbízási díját és a bontási költségeket, a környezetszennyezés és kármentesítés felmérésének és szükség szerint megvalósításának díját, a geodéziai felmérések, kitűzések költségét, valamint a fejlesztéshez indokolt mértékű előközművesítési, útépítési költségeket. A költségbecslés alapján készüljön előterjesztés a Közgyűlés részére a költségek tárgyában való döntéshozatal végett.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1209/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján hozzájárul a Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan előterjesztésben ismertetett területfejlesztési koncepciójának megvalósításához, valamint a Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú, 167714 m2 területű, kivett telephely megnevezésű felépítményes ingatlan T-85774 sz. változási vázrajz alapján történő megosztásához. Egyúttal felhatalmazza a főpolgármestert a Földhivatal által záradékolt vázrajz aláírására.

Határidő: 180 nap

Felelős: Tarlós István

1210/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a megosztás során kialakuló 19916/9 és a 19916/11 hrsz.-ú ingatlanok ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően azokat a BFVK Zrt. nyilvános pályázati eljárásban értékesítésre meghirdesse és az erre irányuló pályázati eljárást lefolytassa, majd annak eredményét a Közgyűlés elé terjessze döntéshozatal végett. Egyben hozzájárul ahhoz, hogy az értékesítés érdekében a BFVK Zrt. a tárgyi ingatlanokon lévő használókat felszólítsa az ingatlan kiürítésére és az ezzel kapcsolatos eljárást lefolytassa.

Határidő: 180 nap

Felelős: Tarlós István

1211/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt.-vel kötött 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének módosítását, az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló .../2012. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendeletét az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 36. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1212/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI. ker., 28466/0/A/20 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Andrássy út 98. I/8. sz. alatt található, 93 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 185/10000 tulajdoni hányaddal, 93 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1213/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1214/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI. ker., 28468/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Andrássy út 96. sz. alatt található, 1118 m2 térmértékű, kivett udvar és irodaház megnevezésű ingatlan 600 000 000 Ft + áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1215/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatójának személyére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1216/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva megbízza dr. Persányi Miklóst a Fővárosi Állat- és Növénykert (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.) magasabb vezetői - főigazgatói - feladatainak ellátásával 2012. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti dr. Persányi Miklós fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Dr. Persányi Miklós illetményét az alábbiakban állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 278 486 Ft
Többletképesítéshez kapcsolódó 7%-os illetmény
(Kjt. 66. § (3) a) bek. alapján) 19 494 Ft
Garantált illetmény összesen: 297 980 Ft
Összesen kerekítve: 298 000 Ft
Illetmény összesen: 298 000 Ft
Garantált összegen felüli -
munkáltatói döntésen alapuló - 553 700 Ft
illetményrész a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § alapján
(pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Nyelvvizsga felsőfokú
(Kjt. 74. § (5) bekezdése alapján 20 000 Ft
pótlékalap 100%-a)
Nyelvvizsga középfokú
(Kjt. 74. § (5) bekezdése alapján 10 000 Ft
pótlékalap 50%-a)
Mindösszesen: 941 700 Ft

Határidő: 2012. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

1217/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1216/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2012. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító okirata és szervezeti és működési szabályzata módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1218/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: a Közgyűlés döntésétől számított 60 nap

Felelős: Tarlós István

1219/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklete „Oktatási Bizottság” fejezet 20. pontja szerinti véleményezési jogkört magához vonja és jóváhagyja a Fővárosi Állat- és Növénykert szervezeti és működési szabályzatának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú mellékletét képező szervezeti és működési szabályzat módosítás, valamint az előterjesztés 6. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzat aláírására és kiadására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: a Közgyűlés döntésétől számított 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat Ádám Ottó tiszteletére emléktábla elhelyezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1220/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

támogatja Ádám Ottó, a Madách Színház Kossuth-díjas igazgató-főrendezője tiszteletére domborműves emléktábla elhelyezését, és az ezzel kapcsolatos kiadások fedezetére 470 E Ft támogatást biztosít a BTM Budapest Galéria részére.

1221/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében 470 E Ft-tal csökkenti a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Emléktáblák” előirányzatát, egyidejűleg ugyanezen összeggel tervbe veszi az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások között az új „Ádám Ottó emléktábla elhelyezése” tárgyú feladatot.

1222/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri hatáskört és jóváhagyja az „Ádám Ottó emléktábla elhelyezése” tárgyú, 6669 egyedi azonosítójú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon gyermekotthoni részlegének megszüntetése, a gazdasági szervezetek kialakítása és a 2011/2012. tanévi feladatváltozások miatti létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan megelőlegezett támogatások elszámolására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1223/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon gyermekotthoni részének megszüntetése miatti jogviszony megszüntetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek kiadásaira vonatkozó elszámolást.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1224/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon gyermekotthoni részének megszüntetése miatti felmentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek elszámolása következtében szükséges 7 220 E Ft-tal megemelni a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címet, valamint egyidejűleg azonos összeggel egyszeri jelleggel csökkenteni a „370309 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon” cím támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Cím-
kód
Intézmény
megnevezése
Előleg
(E Ft)
Ténylegesen felmerült kiadás
(E Ft)
Eltérés
(E Ft)
+/-
1. 2. 3. 4. 5.=4.-3.
370309 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 10 892 3 672 -7 220
ebből: -személyi juttatások 8 576 2 891 -5 685
-munkaadót terhelő járulékok 2 316 781 -1 535

1225/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a gazdasági szervezetek kialakítása miatti jogviszony megszüntetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek kiadásaira vonatkozó elszámolást.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1226/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a gazdasági szervezetek kialakítása miatti jogviszony megszüntetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek elszámolása következtében szükséges 18 822 E Ft-tal megemelni a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címet, valamint egyidejűleg módosítani szükséges az érintett nevelési-oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete 15. oszlopa szerint.

1227/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2011/2012. tanévi feladatváltozás és a szakképzési szerkezet átalakításához kapcsolódó létszámcsökkentés miatti felmentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek kiadásaira vonatkozó elszámolást.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1228/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2011/2012. tanévi feladatváltozás és a szakképzési szerkezet átalakításához kapcsolódó létszámcsökkentés miatti felmentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek elszámolása következtében szükséges 9 674 E Ft-tal megemelni a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címet, valamint egyidejűleg módosítani szükséges az érintett nevelési-oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az előterjesztés 2. sz. melléklete 15. oszlopa szerint.

1229/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A 3088/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

Felkéri a főpolgármestert, hogy abban az esetben, ha a Belügyminisztérium létszámcsökkentési döntésekhez kapcsolódó pályázati feltételeiről szóló 2012. évi rendelet előírásainak a Fővárosi Önkormányzat megfelel, akkor a 2011. évi végleges létszámcsökkentésekhez kapcsolódó pályázati anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2012. évi augusztusi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat két autista csoport, valamint egy súlyos és halmozottan sérültek csoportjának indításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1230/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy két újabb autista csoport, valamint egy súlyos és halmozottan sérült tanulókat fejlesztő csoport beindítása érdekében egyszeri jelleggel 6 500 E Ft-tal csökkenti a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató non-profit szervezetek támogatása” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívüli előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3703 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási (dologi kiadás) előirányzatát.

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló aluljárókban lévő bérbeadás útján hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadói feladatai ellátása tárgyában 2000. február 18-ai keltezéssel kötött megbízási szerződés felmondására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1231/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező aluljárókban lévő, bérbeadás útján hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadói feladatai ellátása tárgyában jogutódként az FKF Zrt. helyébe lépő BKK Közút Zrt.-vel érvényben lévő 2000. február 18-ai keltezésű megbízási szerződést - figyelemmel a szerződés V/9. pontjában rögzített felmondási időre - jelen határozatról szóló értesítés BKK Közút Zrt. általi átvételét követő 90. napra felmondja.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy a felmondási idő lejártát megelőzően kezdeményezze a BKK Zrt. közszolgáltatási szerződésének a módosítását oly módon, hogy abba az aluljárókban lévő üzlethelyiségek üzemeltetési feladatai, továbbá egyes bérbeadói ügyviteli feladatok, mint például bérleményellenőrzés, műszaki-pénzügyi adatok nyilvántartása, számlázás, birtokba adás beépítésre kerüljenek azzal, hogy a feladatok ellentételezéséért járó kompenzáció összege az elvégzendő feladatokkal arányosan, de a felmondásra kerülő megbízási szerződés alapján 2011. évben kifizetett megbízási jutalék összegét nem meghaladóan kerüljenek kialakításra.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Végleges döntés meghozatala a Vízkutató Területhasznosító Kft. BFVK Zrt.-be történő beolvadásáról.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1232/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a Vízkutató Területhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Kőérberki út 1-3., Cg.01-09-074173) (beolvadó gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 70-81. §-ai alapján, a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és a Vízkutató Területhasznosító Kft. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Vízkutató Területhasznosító Kft. beolvad a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-be, így a Vízkutató Területhasznosító Kft. jogutódlással megszűnik, és az átvevő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. változatlan cégnéven működik tovább.

- Elfogadja a Vízkutató Területhasznosító Kft., mint beolvadó Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és a Vízkutató Területhasznosító Kft. egyesülési szerződését az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a beolvadó Vízkutató Területhasznosító Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Vízkutató Területhasznosító Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1233/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A., Cg.01-10-042695) (átvevő gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 70-81. §-ai alapján, a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és a Vízkutató Területhasznosító Kft. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Vízkutató Területhasznosító Kft. beolvad a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-be, így a Vízkutató Területhasznosító Kft. jogutódlással megszűnik, és az átvevő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. változatlan cégnéven működik tovább.

- Az alapító a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tao. tv.) 4. § 23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulást hajt végre. A jogutód (átvevő társaság) a Tao. tv. 16. § (10) bekezdésének megfelelően a jogelődtől átvett eszközöknek és kötelezettségeknek az adóalap meghatározása során történő figyelembevétele körében kötelezettséget vállal a Tao. tv. 16. § (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására.

- Elfogadja a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., mint átvevő Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a beolvadást követően tovább működő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., mint jogutód Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- A beolvadást követően tovább működő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., mint jogutód Társaság jegyzett tőkéjét 721 280 000 Ft összegben határozza meg, melynek megfelelő részvények mindegyike (100%-a) a Fővárosi Önkormányzatot, mint alapítót és egyszemélyes részvényest illeti meg.

- Elfogadja a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és a Vízkutató Területhasznosító Kft. egyesülési szerződését az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a beolvadást követően tovább működő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatóját a szerződés aláírására.

- Jóváhagyja a beolvadást követően tovább működő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. alapító okiratának módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: A BFVK Zrt. 2012. évi Éves Szerződésének 2. számú módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1234/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének, az előterjesztés - előterjesztő által módosított - melléklete szerinti 2. számú módosítását. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1235/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1236/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

A Társaság alaptőkéjét 50 000 E Ft-ról 100 000 E Ft-ra megemeli nem pénzbeli hozzájárulásnak a Társaság rendelkezésére bocsátásával új részvények zártkörű forgalomba hozatalával. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya 250 000 E Ft összegű részvényesi (tulajdonosi) kölcsönkövetelés, amelyből 50 000 E Ft az alaptőkét emeli, 200 000 E Ft a tőketartalékot növeli.

A fennálló kölcsönkövetelések tőkeemelésbe vont részén felüli összege továbbra is a Társaság visszafizetendő kötelezettsége.

- A Társaság az alaptőke-emelés során összesen 500 db „A” sorozatú egyenként 100 000 Ft névértékű névre szóló részvényt hoz forgalomba.

- A forgalomba hozandó új részvények átvételére az alapító és kizárólagos részvényes Budapest Főváros Önkormányzata köteles.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A tőkeemelés és a tőketartalékba-helyezés kölcsönösszegével egyező előirányzat rendezése érdekében 250 000 E Ft-tal megemeli a „8527 Működési célú támogatási kölcsön” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg tervbe vesz az új „8135 Vidám Park Zrt.” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások (pénzügyi befektetések) előirányzatán 50 000 E Ft-ot, valamint a felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatán 200 000 E Ft-ot, tőketartalékba helyezési kötelezettséggel.

Tudomásul veszi, hogy a Társasággal szemben fennálló 579 000 E Ft kölcsönkövetelésből 250 000 E Ft összegnek a tőkeemelés és a tőketartalékba-helyezés céljára történő felhasználásának következtében Budapest Főváros Önkormányzatának a Társasággal szemben fennálló követelése, illetve a Társaságnak az Önkormányzat felé fennálló tartozása - a kölcsönkövetelés nem pénzbeli hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére bocsátásáról szóló megállapodás útján - 250 000 E Ft-tal csökken. Jóváhagyja, megköti az erre vonatkozó megállapodást az előterjesztés 5/a. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Vidám Park Zrt. között létrejövő „Egyéb működési célú kölcsön nyújtásáról szóló megállapodásokat MEGSZÜNTETŐ MEGÁLLAPODÁS-t az előterjesztés 5/b. sz. melléklete szerinti tartalommal és „Egyéb működési célú alárendelt tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló megállapodást MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS-t az előterjesztés 5/c. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapesti Vidám Park Zrt. alapító okiratának, az előterjesztés 1. sz. számú mellékletét képező módosítását, illetve az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosított, egységes szerkezetű alapító okiratát, és felkéri a főpolgármestert az okiratok, valamint az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező „Tulajdonosi nyilatkozat” aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István”

A napirend 47. pontja: A Bp. XIV., 29819/20 hrsz.-ú, Dorozsmai u. 21/b. szám alatti ingatlan használatáról szóló megállapodás megkötése Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1237/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. §-ában foglaltak alapján jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 1465/2433-ad tulajdoni arányban résztulajdonában lévő, 29819/20 hrsz.-ú, természetben Budapest XIV. kerület, Dorozsmai u. 21/b. sz. alatti ingatlant érintő használat jogának alapításáról szóló, az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a Budapest Film Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1238/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdése alapján, a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- A Társaság három változatban kidolgozott 2012. évi üzleti tervei közül elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervének c) változatát (amely csökkentett struktúrával, ingatlanértékesítéssel számol, valamint a Corvin Mozi kiadásával) azzal a kikötéssel, hogy a közgyűlési döntést igénylő ügyekben (értékesítések, szerződések, személyi kérdések), amelyek az üzleti terv teljesülésének feltételei, Budapest Főváros Önkormányzata előzetesen hozzon jóváhagyó határozatot.

- Felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy 2012. augusztus 31. napjáig dolgozza ki a Társaság 2013-tól követendő stratégiai tervét, amely a Társaság működését további vagyonvesztés és veszteség nélkül hosszú távon biztosítja.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: A Budapest Film Zrt. tulajdonában lévő, 13283/0/A/1 hrsz.-ú, Bp. II. ker., Margit krt. 55. fszt. 1. szám alatt található ingatlan (volt Átrium Mozi) értékesítése.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1239/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Film Zrt. alapítójaként, a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdésében szabályozott hatáskörében eljárva, hozzájárul a Társaság kizárólagos tulajdonát képező 13283/0/A/1 hrsz.-ú, természetben Budapest II. ker., Margit krt. 55. fszt. 1. sz. alatt lévő 1141 m2 alapterületű, mozi megjelölésű ingatlan (Átrium Mozi) a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 4172/10 000-ed eszmei hányaddal 111 400 000 Ft + áfa összegű vételáron történő értékesítéséhez, és jóváhagyja az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező adásvételi szerződést.

A Társaságnak - a 2011. évi üzleti tervében leírtak szerint - az ingatlanértékesítésből befolyó bevételt a saját üzemeltetésű mozik fejlesztésére és felújítására kell fordítania.

1240/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86. § (4) bekezdésében, és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest II. ker., 13283/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest II. ker., Margit krt. 55. fszt. 1. sz. alatt található 1141 m2 alapterületű, mozi megjelölésű ingatlan, a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 4172/10 000-ed eszmei hányaddal 111 400 000 Ft +áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni. Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése projekt műszaki tartalmának elfogadására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1241/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 103/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtásaként az előterjesztés és annak mellékletei szerinti „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése” című módosított projektjavaslat bemutatását.

1242/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázat kiírása esetén készíttesse elő - a BKK Zrt. megvalósításában - a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázati dokumentációt, és a projektjavaslat megvalósításáról és a pénzügyi fedezetéről szóló előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a pályázati kiírás megjelenése után a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1243/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Törekedni kell arra, hogy a téren meglévő fákat kivágni és kivágásra javasolni akkor lehessen, ha azok a tervezett úttest nyomvonalába esnek.

A napirend 51. pontja: Javaslat a »Dél-budapesti régió vízrendezése« projekt Hosszúréti patak mederrendezése projektelem kiviteli tervezésének és kivitelezésének megvalósítása” tárgyú projektelem vállalkozási szerződéséből eredő jogvita elszámolási megállapodással történő lezárását célzó megállapodás megkötésére, és a beruházási engedélyokirat 7. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1244/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Swietelsky Magyarország Kft.-vel kötendő elszámolási megállapodást az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a Támogató (NFÜ és KSZ) általi jóváhagyás után gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: Támogató jóváhagyását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1245/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat együttműködést kezdeményez az érintettek között annak érdekében, hogy a Hosszúréti-patak árvízvédelmi és környezetrendezési tervei a patak egész hossza és a vízgyűjtő terület figyelembevételével, ún. vízgyűjtő alapú tervezési módszerrel készüljenek el, és ez a tervezési folyamat valamennyi érintett önkormányzat bevonásával történjen.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat „Dél-budapesti régió vízrendezése” című KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 7. számú módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1246/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése” című KMOP-3.3.1/C-2009-0001 számú projekt támogatási szerződés véghatáridejének meghosszabbítása tárgyában, az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő támogatási szerződés 7. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról a Közreműködő Szervezet esetleges módosításainak átvezetését követően.

Határidő: a támogatási szerződés 6. sz. módosításának mindkét fél által történő aláírását követően, de legkésőbb 2012. július 5-ig

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Molnár-szigeten létesítendő szennyvízcsatornák tulajdonjogának kérdésében.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1247/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

nem ért egyet a KEOP pályázat keretében az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás által a KTVF: 10706-1/2010. sz. vízjogi engedély alapján létesítendő Budapest XXIII. kerület, Molnár-szigeti szennyvíz-csatornázási létesítmények 10%-ának ingyenes tulajdonba vételével, ezért megvalósulása esetén mindezeket nem kívánja tulajdonba venni.

A napirend 54/a. pontja: Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1248/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 24. § a) pontja alapján jóváhagyja a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. 2012. július 1. napjától hatályos Alapszabály módosítását, egységes szerkezetű alapító okirat elfogadását.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 6. sz. mellékletében csatolt alapító okirat cégadatokban való változásainak - a Társaság közreműködésével történő - átvezettetéséről, bejelentéséről gondoskodjon.

Határidő: 2012. július 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 54/b. pontja: Javaslat a BVV Zrt. Együttműködési Keretmegállapodásának módosítására, valamint a víz- és kátránytornyok állagmegóvó felújításának közbeszerzési kiírásával, illetve bontási engedélyhez kötött tevékenységével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1249/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és megköti a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Budapest Főváros Önkormányzata között 2006. szeptember 27. napján létrejött „Együttműködési Keretmegállapodás Önkormányzati Vagyon Kezelésére és Hasznosítására” elnevezésű megállapodás, az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti kiegészítését, mely alapján a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult:

- az Óbudai Gázgyár területén található víz- és kátránytornyok felújítására, illetve egyes bontásra ítélt épületek elbontására közbeszerzési eljárást lefolytatni;

- a közbeszerzési eljárás nyertesével a vállalkozási szerződést aláírni;

- a víz- és kátránytornyok hosszú időtávú, vállalkozói célú hasznosításáról a kiegészítésben foglalt rendelkezések szerint gondoskodni.

Felhatalmazza a főpolgármestert az „Együttműködési Keretmegállapodás Önkormányzati Vagyon Kezelésére és Hasznosítására” elnevezésű megállapodás, az előterjesztés 6. sz. mellékletében csatolt kiegészítése aláírására.

Határidő: 2012. július 31.

Felelős: Tarlós István

1250/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Az Óbudai Gázgyár területén található egyes elbontandó épületek bontási költségeinek fedezetére 235 000 000 Ft-tal megemeli a „8824 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)” címen belül a pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a címen belül az intézményi beruházás előirányzatát, valamint az Óbudai Gázgyár toronyegyüttes állagmegóvó felújításának fedezetére 950 000 000 Ft-tal megemeli a „8824 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)” címen belül a pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a címen belül az intézményi felújítás előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1251/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés (b) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglaltak szerint hozzájárul ahhoz, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.

a) a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által kibocsátott bontási engedély birtokában, az általa lefolytatott közbeszerzési eljárás útján az Óbudai Gázgyár területén található egyes épületek bontását elvégeztesse, a közbeszerzési eljárás fedezeteként az általa kezelt, elkülönített projekt alszámlán található pénzösszeget használja összesen legfeljebb 235 000 000 Ft értékben, továbbá a közbeszerzésen nyertes ajánlattevő felé fizetendő részszámláit és a végszámláját összesen legfeljebb 235 000 000 Ft értékben közvetlenül az elkülönített projekt alszámláról fizesse ki;

b) a víz- és kátránytornyok állagmegóvó felújításának közbeszerzési kiírása során, a közbeszerzési eljárás fedezeteként az általa kezelt, elkülönített projekt alszámlán található pénzösszeget használja összesen legfeljebb 950 000 000 Ft értékben, továbbá a közbeszerzésen nyertes ajánlattevő felé fizetendő részszámláit és a végszámláját összesen legfeljebb 950 000 000 Ft értékben közvetlenül az elkülönített projekt alszámláról fizesse ki;

c) a beruházásoknak a Fővárosi Önkormányzat felé történő számlázása mindkét esetben a közbeszerzés műszaki dokumentációjában szereplő rész-szakaszokhoz igazodóan történik meg;

d) a közbeszerzési eljárás eredményéről Budapest Főváros Közgyűlése felé tájékoztatási kötelezettséggel tartozik.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” c., KMOP-2.3.1/A-2008-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1252/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Rákoskeresztúri buszkorridor” című feladatot 2013. augusztus 31-ig kívánja megvalósítani.

1253/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtásának érdekében:

- csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím „KMOP Rákoskeresztúri buszkorridor” c. feladat 2012. évi előirányzatát 41 991 E Ft-tal;

- csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat előirányzatát 59 562 E Ft-tal;

- ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát” 59 562 E Ft-tal.

A feladat 2012. évi üteme 723 433 E Ft (ebből EU támogatás: 459 435 E Ft, saját forrás: 263 998 E Ft), 2013. évi üteme: 59 562 E Ft (ebből EU támogatás: 41 991 E Ft, saját forrás: 17 571 E Ft) a feladat összköltsége változatlan.

1254/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítás vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1255/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a KMOP-2.3.1/A-2008-0001 azonosító számú, „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” c. projekt 5. sz. támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. július 20.

Felelős: Tarlós István

1256/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Rákoskeresztúri buszkorridor beruházási feladat engedélyokiratának 5. számú módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a „Budapest főváros - XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac-Gazdagréti út) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel”, „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - buszsáv hosszabbítás a Mészáros u.-Győző u. útvonalon”, valamint a „Budapest főváros - Nagykörúti előnyben részesítés” című projektek támogatási szerződéseinek módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1257/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” tárgyú feladatot 3 114 E Ft saját forrással megnövelten kívánja megvalósítani, valamint a „KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) c. feladatot lezárja a 1258/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatban foglaltaknak megfelelően, és az előirányzat maradványából 3 114 E Ft-ot a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” tárgyú feladatra kívánja fordítani, továbbá egyetért azzal, hogy a fennmaradó 35 619 E Ft szükség esetén a forráshiányos „Rákoskeresztúri buszkorridor” c. feladat fedezetéül szolgáljon a 2013. évi többletigény számszerűsítését követően.

1258/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A 6125 azonosító számú, „KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)” tárgyú önkormányzati beruházást lezárja és jóváhagyja a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

A feladat teljes költsége: 237 900 E Ft
ebből önkormányzati forrás: 70 595 E Ft
EU támogatás: 167 305 E Ft
tény kifizetés (2012. 05. 31-ig): 199 167 E Ft
ebből önkormányzati forrás: 31 862 E Ft
lehívott EU támogatás: 167 305 E Ft
előirányzat maradvány 38 733 E Ft
ebből önkormányzati forrás: 38 733 E Ft
le nem hívott EU támogatás: 0 E Ft

1259/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)” c. feladat előirányzatát 38 733 E Ft-tal, továbbá címen belül csökkenti a „Közösségi közlekedés fejlesztése (nagykörút)” feladat előirányzatát 5 577 E Ft-tal.

A „Közösségi közlekedés fejlesztése (nagykörút)” feladat összköltsége 50 323 E Ft-ra változik.

Ezzel egyidejűleg csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím „KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (nagykörút)” előirányzatát 8 691 E Ft-tal, továbbá megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 35 619 E Ft-tal.

1260/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatok módosításához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1261/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (nagykörút)” beruházási feladat engedélyokiratának 6. számú módosítását az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítását követő15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1262/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti „Budapest Főváros - XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac-Gazdagréti út) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1263/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - buszsáv hosszabbítás a Mészáros u.-Győző u. útvonalon” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1264/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti „Budapest Főváros - Nagykörúti előnyben részesítés” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat a „Budapest XXI. kerület, csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” c. KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1265/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti „Budapest XXI. kerület, csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című, KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítását az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat Budapest főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata városrehabilitációs projektjének támogatására.

Előterjesztő: Hutirai Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1266/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt, Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata által tervezett fejlesztés tartalmával.

1267/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata által tervezett fejlesztés Fővárosi Önkormányzat általi anyagi támogatásának lehetőségeit, illetve az Új Széchenyi Terv keretében kiírásra kerülő városrehabilitációs pályázat esetén, a Budapest főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata által benyújtani kívánt projektjavaslat Fővárosi Önkormányzat által történő támogathatósága és részvétel tárgyában készítsen közgyűlési előterjesztést.

Határidő: a Közgyűlésnek a vonatkozó projektjavaslat elkészítését követő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében megvalósuló egyes kerékpárút-fejlesztési projektek támogatási szerződéseinek módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1268/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” c. feladatot csökkentett elszámolható költséggel és csökkentett támogatás igénybevételével kívánja megvalósítani.

1269/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződés módosításában szereplő elszámolható költséggel és támogatás tartalommal, valamint a 2011. évi beszámolóval való összhang megteremtése érdekében

csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím, azon belül a:

- „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” feladat előirányzatát 1,212 M Ft-tal,

csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím, „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” feladat előirányzatát 1,227 M Ft-tal, továbbá

megemeli a „9112 Évközi indítási önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 0,015 M Ft-tal.

A „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” feladat teljes költsége 120,045 M Ft-ra (tény 2011. december 31-ig 21,79 M Ft) módosul.

1270/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat, X., Fehér út-Albertirsai út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0018 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1271/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006175 azonosító számú, X. ker., Fehér út menti kerékpárút megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. július 20.

Felelős: Tarlós István

1272/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, III., Bécsi út-Nagyszombat u. útvonal” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0023 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására, a Budapest XI. kerület, Lágymányosi Öböl és környéke FSZT jelű területére vonatkozó KSZT módosítása ügyében.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1273/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Budapest XI. kerület, Lágymányosi Öböl és környéke KSZT, illetve a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (X. 21.) XI. ÖK. rendelet módosítására vonatkozó javaslattal.

1274/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, a Budapest XI. kerület Kelenföldi pályaudvar és környékére vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XI. kerület Kelenföldi pályaudvar és környéke (őrmezei oldal) területére vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 60/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1275/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről a XI. kerület Újbuda Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1276/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi építésügyi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, a Budapest XII. kerület, Kútvölgyi út 12-14. számú, 10171/6 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XII. kerület, Kútvölgyi út 12-14. számú, 10171/6 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 61/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1277/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja

Felelős: Tarlós István

1278/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény regionális területfejlesztési konzultációs fórummal kapcsolatos rendelkezéseinek a végrehajtására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1279/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14/A. §-ában foglaltak alapján Pest Megye Közgyűlésének elnöke és Budapest Főváros főpolgármestere Közép-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumot működtet.

1280/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum titkársági feladatait Pest Megye Önkormányzatának Hivatala lássa el.

1281/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a Közép-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs fórum ügyrendjének tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 64. pontja: Javaslat a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójával és 2012. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1282/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdése alapján, a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (HANNÁK & TÁRSA Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 1221 Budapest, Arany J. u. 62., Hannák György könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003388) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
Mérlegfőösszeg 414 005 E Ft
Saját tőke 186 920 E Ft
Jegyzett tőke 82 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -172 328 E Ft
Közhasznú eredmény -41 765 E Ft
Vállalkozási eredmény -130 563 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -172 328 E Ft

- Elfogadja a 2011. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő leírását.

- Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1283/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva elrendeli a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. átfogó szakmai, gazdaságossági-pénzügyi vizsgálatát.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Javaslat előrehozott támogatás biztosítására a Vígszínház Nonprofit Kft. részére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1284/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a Vígszínház Nonprofit Kft. részére 150 000 E Ft egyszeri, rendkívüli, előrehozott támogatási előleget biztosít úgy, hogy a 2012. október 5-ig esedékes támogatási összegből az előleg visszavonásra kerül. Egyben felkéri a főpolgármestert a 150 000 E Ft rendkívüli, előrehozott támogatási előleg Vígszínház Nonprofit Kft. részére történő átutalására.

Határidő: 2012. július 5.

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1285/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Budapesti Művelődési Központ szakmai pályázatainak benyújtásához az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa az Intézmény vezetőjét.

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2011. évi működéséről.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1286/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a felügyelőbizottság véleményét figyelembe véve elfogadja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentését és szakmai beszámolóját az előterjesztés 1. és 4. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

A napirend 68. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. beolvadására a Thália Színház Nonprofit Kft.-be.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1287/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24., Cg.: 01-09-921623) (beolvadó gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 70-81. §-ai alapján a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályainak megfelelően a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. és a Thália Színház Nonprofit Kft. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. beolvad a Thália Színház Nonprofit Kft.-be, és így a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. jogutódlással megszűnik, az átvevő Thália Színház Nonprofit Kft. mint jogutód Társaság pedig a beolvadást követően Thália Színház Nonprofit Kft. cégnéven működik tovább.

- Elfogadja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., mint beolvadó Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. és a Thália Színház Nonprofit Kft. egyesülési szerződés tervezetét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a beolvadó a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító döntéseiről tájékoztassa a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. Társaság ügyvezetőjét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1288/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Thália Színház Nonprofit Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24., Cg.: 01-09-917942) (átvevő gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 70-81. §-ai alapján gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályainak megfelelően a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. és a Thália Színház Nonprofit Kft. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. beolvad a Thália Színház Nonprofit Kft.-be, és így a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. jogutódlással megszűnik, az átvevő Thália Színház Nonprofit Kft. mint jogutód Társaság pedig a beolvadást követően Thália Színház Nonprofit Kft. cégnéven működik tovább.

- Elfogadja a Thália Színház Nonprofit Kft., mint átvevő Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a beolvadást követően tovább működő Thália Színház Nonprofit Kft., mint jogutód Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Thália Színház Nonprofit Kft., és a beolvadó Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. egyesülési szerződés tervezetét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Thália Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

- Jóváhagyja a beolvadást követően tovább működő Thália Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert az okiratok aláírására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító döntéseiről tájékoztassa a Thália Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1289/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány között megkötendő közszolgáltatásiszerződés-módosítást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 70. pontja: Javaslat a Budapest XIV., Dózsa György út 25-27. szám alatti, korábban oktatási célokat szolgáló ingatlan intézményi körből történő kivonására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1290/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a alapján 2012. augusztus 30-i hatállyal kivonja az oktatási ágazat vagyoni köréből és egyidejűleg forgalomképessé nyilvánítja a Budapest XIV., Dózsa György út 25-27. szám alatti, 32726 helyrajzi számú ingatlant és jelen állapotában további üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére azzal, hogy az ott működő kerületi fenntartású óvoda számára az ingyenes használatot továbbra is biztosítani szükséges.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1291/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a BFVK Zrt. 2012. évi éves közszolgáltatási szerződésében a XIV., Dózsa György út 25-27. szám alatti ingatlan (hrsz.: 32726) feltüntetésre kerüljön.

Határidő: 2012. augusztus 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Javaslat a Térségi Integrált Szakképző Központok új jogszabályi feltételek szerinti átalakításához.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1292/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az illetékes szervek jóváhagyása esetén az 1837/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozata a következőképpen módosul:

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Budapest Főváros Önkormányzata által 2008. július 1-jével létrehozott térségi szakképző központ, a hatályos szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § (7) bekezdésében foglalt létszámfeltétel teljesítése érdekében 2012. augusztus 30-ától GUNDEL TISZK néven az alábbi intézményekkel működik: Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, valamint Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola.

A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola a 2012/2013. tanévtől saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán részben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az együttműködési megállapodásukban rögzítettek szerint a közös tantárgyakban, modulokban a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, valamint a Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola végzett tanulóit is.

Határidő: az illetékes szervek jóváhagyását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1293/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az illetékes szervek jóváhagyása esetén az 1838/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozata a következőképpen módosul:

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Budapest Főváros Önkormányzata által 2008. július 1-jével létrehozott térségi szakképző központ, a hatályos szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § (7) bekezdésében foglalt létszámfeltétel teljesítése érdekében 2012. augusztus 30-ától PETRIK TISZK néven az alábbi intézményekkel működik: Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola, Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola, Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium, Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola, Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, és Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola.

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola a 2012/2013. tanévtől saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán részben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az együttműködési megállapodásukban rögzítettek szerint közös tantárgyakban, modulokban a Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola, a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium, az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola, a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola és a Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola végzett tanulóit, továbbá a TISZK fejlesztésére vonatkozó pályázati fenntartási időszak végéig Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium, Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium, Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola, Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola végzett tanulóit is.

Határidő: az illetékes szervek jóváhagyását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1294/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az illetékes szervek jóváhagyása esetén az 1839/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozata a következőképpen módosul:

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Budapest Főváros Önkormányzata által 2008. július 1-jével létrehozott térségi szakképző központ, a hatályos szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § (7) bekezdésében foglalt létszámfeltétel teljesítése érdekében 2012. augusztus 30-ától SZÍNES TISZK néven az alábbi intézményekkel működik: Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola, Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium, Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola, Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola, Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola, Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola, Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola, Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola, Modell Divatiskola, Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola és Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium.

Az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola a 2012/2013. tanévtől saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán részben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az együttműködési megállapodásukban rögzítettek szerint közös tantárgyakban, modulokban a Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium, a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola, a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola és a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola végzett tanulóit, illetve a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola a 2012/2013. tanévtől saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán részben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az együttműködési megállapodásukban rögzítettek szerint közös tantárgyakban, modulokban Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola, Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola, Modell Divatiskola, Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola és a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium végzett tanulóit.

Határidő: az illetékes szervek jóváhagyását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1295/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az illetékes szervek jóváhagyása esetén az 1841/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozata a következőképpen módosul:

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Budapest Főváros Önkormányzata által 2008. július 1-jével létrehozott térségi szakképző központ, a hatályos szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § (7) bekezdésében foglalt létszám-feltétel teljesítése érdekében 2012. augusztus 30-ától DÉL-BUDAI TISZK néven az alábbi intézményekkel működik: Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola, Budai Középiskola, Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola, Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola, Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola és Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium.

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola a 2012/2013. tanévtől saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán részben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az együttműködési megállapodásukban rögzítettek szerint közös tantárgyakban, modulokban a Budai Középiskola, a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola, a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola, a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola és a Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium végzett tanulóit.

Határidő: az illetékes szervek jóváhagyását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1296/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az illetékes szervek jóváhagyása esetén az 1842/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozata a következőképpen módosul:

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Budapest Főváros Önkormányzata által 2008. július 1-jével létrehozott térségi szakképző központ, a hatályos szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § (7) bekezdésében foglalt létszámfeltétel teljesítése érdekében 2012. augusztus 30-ától CSEPEL TISZK néven az alábbi intézményekkel működik: Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola, Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola.

A Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola a 2012/2013. tanévtől saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán részben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az együttműködési megállapodásukban rögzítettek szerint a közös tantárgyakban a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola, a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola végzett tanulóit, továbbá a TISZK fejlesztésére vonatkozó pályázati fenntartási időszak végéig a Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium és a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium végzett tanulóit is.

Határidő: az illetékes szervek jóváhagyását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1297/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Az illetékes szervek jóváhagyása esetén hatályon kívül helyezi az 1844/2007. (XI. 29.), az 1846-1847/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatokat.

Határidő: az illetékes szervek jóváhagyását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Használati Szabályzatának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1298/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Használati Szabályzatát 2012. szeptember 1-jével határozza meg az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határidő: 2012. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1299/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (1186 Budapest, Tövishát u. 2/a.) alapító okiratát az előterjesztés 1/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 1/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1300/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.) alapító okiratát az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 2/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1301/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.) alapító okiratát az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 3/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1302/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1023 Budapest, Bólyai u. 11.) alapító okiratát az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 4/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1303/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) alapító okiratát az előterjesztés 5/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 5/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1304/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona (1125 Budapest, Diósárok u. 40.) alapító okiratát az előterjesztés 6/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 6/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1305/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1103 Budapest, Szlávy u. 40.) alapító okiratát az előterjesztés 7/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 7/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1306/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.) alapító okiratát az előterjesztés 8/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 8/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1307/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária u. 36.) alapító okiratát az előterjesztés 9/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 9/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1308/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.) alapító okiratát az előterjesztés 10/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 10/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1309/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.) alapító okiratát az előterjesztés 11/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 11/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1310/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona (1042 Budapest, Árpád út 199.) alapító okiratát az előterjesztés 12/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 12/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1311/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.) alapító okiratát az előterjesztés 13/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 13/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1312/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (3345 Mónosbél, Dózsa György u. 2.) alapító okiratát az előterjesztés 14/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 14/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1313/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája (1125 Budapest, Diósárok út 40.) alapító okiratát az előterjesztés 15/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 15/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1314/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) alapító okiratát az előterjesztés 16/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 16/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1315/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.) alapító okiratát az előterjesztés 17/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 17/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1316/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Budapest, Dózsa György út 44.) alapító okiratát az előterjesztés a 18/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 18/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1317/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.) alapító okiratát az előterjesztés 19/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 19/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1318/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.) alapító okiratát az előterjesztés 20/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 20/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1319/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1211 Budapest, Templom u. 13.) alapító okiratát az előterjesztés 21/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 21/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1320/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona (1021 Budapest, Heinrich István u. 2.) alapító okiratát az előterjesztés 22/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 22/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1321/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila utca 65-69.) alapító okiratát az előterjesztés 23/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 23/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1322/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (1121 Budapest, Budakeszi út 48.) alapító okiratát az előterjesztés 24/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 24/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1323/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (8642 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) alapító okiratát az előterjesztés 25/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 25/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1324/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (1103 Budapest, Kőér u. 26.) alapító okiratát az előterjesztés 26/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 26/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1325/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György u. 31.) alapító okiratát az előterjesztés 27/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 27/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1326/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

módosítja a címkód: 370901 Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.) alapító okiratát az előterjesztés 3.1. számú melléklete szerinti tartalommal.

1327/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370902 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) alapító okiratát az előterjesztés 3.2. számú melléklete szerinti tartalommal.

1328/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370401 Békésy György Szakközépiskola (1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.) alapító okiratát az előterjesztés 3.3. számú melléklete szerinti tartalommal.

1329/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370801 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközép-iskola (1047 Budapest, Baross u. 72.) alapító okiratát az előterjesztés 3.4. számú melléklete szerinti tartalommal.

1330/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370802 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (1157 Budapest, Árendás köz 8.) alapító okiratát az előterjesztés 3.5. számú melléklete szerinti tartalommal.

1331/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371301 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1032 Budapest, Bécsi út 134.) alapító okiratát az előterjesztés 3.6. számú melléklete szerinti tartalommal.

1332/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371101 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest, Csobánc u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 3.7. számú melléklete szerinti tartalommal.

1333/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370903 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Budapest, Váci út 21.) alapító okiratát az előterjesztés 3.8. számú melléklete szerinti tartalommal.

1334/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370601 Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány u. 32.) alapító okiratát az előterjesztés 3.9. számú melléklete szerinti tartalommal.

1335/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja címkód: 371501 a Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 31.) alapító okiratát az előterjesztés 3.10. számú melléklete szerinti tartalommal.

1336/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370904 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola (1165 Budapest, Mátyás király tér 4.) alapító okiratát az előterjesztés 3.11. számú melléklete szerinti tartalommal.

1337/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370501 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1211 Budapest, Posztógyár u. 10.) alapító okiratát az előterjesztés 3.12. számú melléklete szerinti tartalommal.

1338/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370905 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1165 Budapest, Arany János u. 55.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.13. számú melléklet szerinti tartalommal.

1339/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370203 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium (1119 Budapest, Fehérvári út 159.) alapító okiratát az előterjesztés 3.14. számú melléklete szerinti tartalommal.

1340/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371002 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola (1134 Budapest, Huba u. 7.) alapító okiratát az előterjesztés 3.15. számú melléklete szerinti tartalommal.

1341/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370309 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (1141 Budapest, Rákospatak út 101.) alapító okiratát az előterjesztés 3.16. számú melléklet szerinti tartalommal.

1342/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371302 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola (1149 Budapest, Egressy út 71.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.17. számú melléklet szerinti tartalommal.

1343/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370101 Eötvös József Gimnázium (1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.) alapító okiratát az előterjesztés 3.18. számú melléklete szerinti tartalommal.

1344/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371401 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (1204 Budapest, Török Flóris u. 89.) alapító okiratát az előterjesztés 3.19. számú melléklete szerinti tartalommal.

1345/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371502 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35.) alapító okiratát az előterjesztés 3.20. számú melléklete szerinti tartalommal.

1346/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370204 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium (1074 Budapest, Hársfa u. 4.) alapító okiratát az előterjesztés 3.21. számú melléklete szerinti tartalommal.

1347/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370602 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 60-62.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.22. számú melléklet szerinti tartalommal.

1348/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370102 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.23. számú melléklet szerinti tartalommal.

1349/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370205 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium (1089 Budapest, Reguly Antal u. 42.) alapító okiratát az előterjesztés 3.24. számú melléklete szerinti tartalommal.

1350/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371103 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (1214 Budapest, Tejút u. 10-12.) alapító okiratát az előterjesztés 3.25. számú melléklete szerinti tartalommal.

1351/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371402 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola (1195 Budapest, Üllői út 303.) alapító okiratát az előterjesztés 3.26. számú melléklete szerinti tartalommal.

1352/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370305 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon (1121 Budapest, Hegyhát u. 35.) alapító okiratát az előterjesztés 3.27. számú melléklete szerinti tartalommal.

1353/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371003 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát az előterjesztés 3.28. számú melléklete szerinti tartalommal.

1354/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371004 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.) alapító okiratát az előterjesztés 3.29. számú melléklete szerinti tartalommal.

1355/2012.(VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370402 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.) alapító okiratát az előterjesztés 3.30. számú melléklete szerinti tartalommal.

1356/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.) alapító okiratát az előterjesztés 3.31. számú melléklete szerinti tartalommal.

1357/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370803 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) alapító okiratát az előterjesztés 3.32. számú melléklete szerinti tartalommal.

1358/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370403 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) alapító okiratát az előterjesztés 3.33. számú melléklete szerinti tartalommal.

1359/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371503 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) alapító okiratát az előterjesztés 3.34. számú melléklete szerinti tartalommal.

1360/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371201 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.35. számú melléklet szerinti tartalommal.

1361/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370206 József Attila Középiskolai Kollégium (1146 Budapest, Cházár András u. 6.) alapító okiratát az előterjesztés 3.36. számú melléklete szerinti tartalommal.

1362/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371504 Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Egressy út 36.) alapító okiratát az előterjesztés 3.37. számú melléklete szerinti tartalommal.

1363/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370207 Káldor Miklós Kollégium (1022 Budapest, Felvinci út 8.) alapító okiratát az előterjesztés 3.38. számú melléklete szerinti tartalommal.

1364/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371104 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium (1043 Budapest, Kassai u. 24/a.) alapító okiratát az előterjesztés 3.39. számú melléklete szerinti tartalommal.

1365/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370804 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola (1139 Budapest, Váci út 89.) alapító okiratát az előterjesztés 3.40. számú melléklete szerinti tartalommal.

1366/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370104 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium (1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.) alapító okiratát az előterjesztés 3.41. számú melléklete szerinti tartalommal.

1367/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370906 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium (1139 Budapest, Váci út 107.) alapító okiratát az előterjesztés 3.42. számú melléklete szerinti tartalommal.

1368/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370805 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola (1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.) alapító okiratát az előterjesztés 3.43. számú melléklete szerinti tartalommal.

1369/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370208 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium (1191 Budapest, Kisfaludy u. 28.) alapító okiratát az előterjesztés 3.44. számú melléklete szerinti tartalommal.

1370/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370105 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola (1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 28-30.) alapító okiratát az előterjesztés 3.45. számú melléklete szerinti tartalommal.

1371/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370106 Kossuth Lajos Gimnázium (1204 Budapest, Ady Endre u. 142.) alapító okiratát az előterjesztés 3.46. számú melléklete szerinti tartalommal.

1372/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370603 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.) alapító okiratát az előterjesztés 3.47. számú melléklete szerinti tartalommal.

1373/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371505 Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) alapító okiratát az előterjesztés 3.48. számú melléklete szerinti tartalommal.

1374/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370107 Kölcsey Ferenc Gimnázium (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 26.) alapító okiratát az előterjesztés 3.49. számú melléklete szerinti tartalommal.

1375/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370210 Középiskolai Leánykollégium (1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a.) alapító okiratát az előterjesztés 3.50. számú melléklete szerinti tartalommal.

1376/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370404 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1081 Budapest, Bezerédj u. 16/a.) alapító okiratát az előterjesztés 3.51. számú melléklete szerinti tartalommal.

1377/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370108 Madách Imre Gimnázium (1073 Budapest, Barcsay u. 5.) alapító okiratát az előterjesztés 3.52. számú melléklete szerinti tartalommal.

1378/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371506 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.53. számú melléklet szerinti tartalommal.

1379/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370907 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola (1131 Budapest, Jász u. 155.) alapító okiratát az előterjesztés 3.54. számú melléklete szerinti tartalommal.

1380/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371203 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola (1089 Budapest, Elnök u. 3.) alapító okiratát az előterjesztés 3.55. számú melléklete szerinti tartalommal.

1381/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370604 Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (1118 Budapest, Rétköz u. 39.) alapító okiratát az előterjesztés 3.56. számú melléklete szerinti tartalommal.

1382/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas u. 8-10.) alapító okiratát az előterjesztés 3.57. számú melléklete szerinti tartalommal.

1383/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371202 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközép-iskola és Szakiskola (1133 Budapest, Vág u. 12-14.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.58. számú melléklet szerinti tartalommal.

1384/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370109 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (1203 Budapest, János u. 4.) alapító okiratát az előterjesztés 3.59. számú melléklete szerinti tartalommal.

1385/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371102 Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola (1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 3.60. számú melléklete szerinti tartalommal.

1386/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium (1203 Budapest, Serény u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 3.61. számú melléklete szerinti tartalommal.

1387/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371303 Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Budapest, Kerepesi út 124.) alapító okiratát az előterjesztés 3.62. számú melléklete szerinti tartalommal.

1388/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.) alapító okiratát az előterjesztés 3.63. számú melléklete szerinti tartalommal.

1389/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370605 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) alapító okiratát az előterjesztés 3.64. számú melléklete szerinti tartalommal.

1390/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370211 Pannónia Középiskolás Kollégium (1133 Budapest, Pannónia u. 83.) alapító okiratát az előterjesztés 3.65. számú melléklete szerinti tartalommal.

1391/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371403 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/B) alapító okiratát az előterjesztés 3.66. számú melléklete szerinti tartalommal.

1392/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370502 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.) alapító okiratát az előterjesztés 3.67. számú melléklete szerinti tartalommal.

1393/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371507 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (1062 Budapest, Andrássy út 63-65.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.68. számú melléklet szerinti tartalommal.

1394/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370503 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (1184 Budapest, Hengersor u. 34.) alapító okiratát az előterjesztés 3.69. számú melléklete szerinti tartalommal.

1395/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370110 Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest, Attila út 43.) alapító okiratát az előterjesztés 3.70. számú melléklete szerinti tartalommal.

1396/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371304 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.71. számú melléklet szerinti tartalommal.

1397/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370701 Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1183 Budapest, Thököly út 11.) alapító okiratát az előterjesztés 3.72. számú melléklete szerinti tartalommal.

1398/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371105 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.73. számú melléklet szerinti tartalommal.

1399/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370702 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.) alapító okiratát az előterjesztés 3.74. számú melléklete szerinti tartalommal.

1400/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371106 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1194 Budapest, Csengő u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 3.75. számú melléklete szerinti tartalommal.

1401/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370405 Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) alapító okiratát az előterjesztés 3.76. számú melléklete szerinti tartalommal.

1402/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371001 Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi tér 1.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.77. számú melléklet szerinti tartalommal.

1403/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370111 Széchenyi István Gimnázium (1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4.) alapító okiratát az előterjesztés 3.78. számú melléklete szerinti tartalommal.

1404/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370406 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (1088 Budapest, Vas u. 9-11.) alapító okiratát az előterjesztés 3.79. számú melléklete szerinti tartalommal.

1405/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370407 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (1095 Budapest, Mester u. 56-58.) alapító okiratát az előterjesztés 3.80. számú melléklete szerinti tartalommal.

1406/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370321 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós tér 5.) alapító okiratát az előterjesztés 3.81. számú melléklete szerinti tartalommal.

1407/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371404 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.82. számú melléklet szerinti tartalommal.

1408/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb u. 1-7.) alapító okiratát az előterjesztés 3.83. számú melléklete szerinti tartalommal.

1409/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370212 Táncsics Mihály Kollégium (1119 Budapest, Rátz László u. 3-7.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.84. számú melléklet szerinti tartalommal.

1410/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370408 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 23.) alapító okiratát az előterjesztés 3.85. számú melléklete szerinti tartalommal.

1411/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370409 Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 41.) alapító okiratát az előterjesztés 3.86. számú melléklete szerinti tartalommal.

1412/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371305 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, Lajos u. 1-5.) alapító okiratát az előterjesztés 3.87. számú melléklete szerinti tartalommal.

1413/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371405 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.) alapító okiratát az előterjesztés 3.88. számú melléklete szerinti tartalommal.

1414/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370908 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) alapító okiratát az előterjesztés 3.89. számú melléklete szerinti tartalommal.

1415/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370213 Váci Mihály Kollégium (1141 Budapest, Mogyoródi út 128.) alapító okiratát az előterjesztés 3.90. számú melléklete szerinti tartalommal.

1416/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370410 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.91. számú melléklet szerinti tartalommal.

1417/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370504 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola (1212 Budapest, Széchenyi u. 95.) alapító okiratát az előterjesztés 3.92. számú melléklete szerinti tartalommal.

1418/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370215 Vécsey János Kollégium (1035 Budapest, Szél u. 11-13.) alapító okiratát az előterjesztés 3.93. számú melléklete szerinti tartalommal.

1419/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370909 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.) alapító okiratát az előterjesztés 3.94. számú melléklete szerinti tartalommal.

1420/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370112 Veres Pálné Gimnázium (1053 Budapest, Veres Pálné u. 38.) alapító okiratát az előterjesztés 3.95. számú melléklet szerinti tartalommal.

1421/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370113 Vörösmarty Mihály Gimnázium (1085 Budapest, Horánszky utca 11.) alapító okiratát az előterjesztés - az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított - 3.96. számú melléklete szerinti tartalommal.

1422/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 371406 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Várna u. 23.) alapító okiratát az előterjesztés 3.97. számú melléklete szerinti tartalommal.

1423/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370703 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola (1149 Budapest, Várna u. 21/B) alapító okiratát az előterjesztés 3.98. számú melléklete szerinti tartalommal.

1424/2012.(VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370114 Zrínyi Miklós Gimnázium (1108 Budapest, Mádi u. 173.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.99. számú melléklet szerinti tartalommal.

1425/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum (1097 Budapest, Gyáli út 22.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.100. számú melléklet szerinti tartalommal.

1426/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 3124 Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 3.101. számú melléklete szerinti tartalommal.

1427/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés és az előterjesztői kiegészítés 3.1-101. számú mellékleteiben található alapító okirat módosítások, illetve az előterjesztés és az előterjesztői kiegészítés 4.1-101. számú mellékletei szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. augusztus 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 75/a. pontja: Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 2011. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1428/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentését és beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

1429/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 2011. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 75/b. pontja: Javaslat a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1430/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: döntést követő 45 nap

Felelős: Tarlós István

1431/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1. napjától hatályba lépő 74. § (1) bekezdésére tekintettel a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás szükségességét vizsgálja felül, és az ehhez szükséges előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. márciusi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 76. pontja: Javaslat a 2012/2013. tanévi feladatváltozások miatti előzetes létszámcsökkentési döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1432/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a 2012/2013. tanévi feladatváltozások miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket, illetve rendes felmondásokat is - 60 engedélyezett (szakmai) álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre 2012. július 1-je és 2012. szeptember 1-je közötti kezdetű felmentéssel, illetve rendes felmondással az előterjesztés 1. számú mellékletének 3. oszlopa szerinti részletezésben, melyhez kapcsolódóan az oktatási ágazat létszámkeretének módosítására - az oktatási ágazat tekintetében egységes időpontban - a felmentési idők, felmondási idők leteltét követően, 2013. május 1-jével kerül sor.

1433/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a végleges tantárgyfelosztás és tanulói létszám ismeretében további létszámcsökkentésre van szükség, akkor az erre vonatkozó javaslatot, valamint a kapcsolódó előirányzat-módosításokat a 2012/2013. tanévi feladatváltozásokról szóló előterjesztésben, 2012 októberében terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. októberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1434/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra napirendjére veszi a „Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést.

Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1435/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

A Társaság alaptőkéjét 50 000 E Ft-ról 100 000 E Ft-ra megemeli nem pénzbeli hozzájárulásnak a Társaság rendelkezésére bocsátásával új részvények zártkörű forgalomba hozatalával. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya 250 000 E Ft összegű részvényesi (tulajdonosi) kölcsönkövetelés, amelyből 50 000 E Ft az alaptőkét emeli, 200 000 E Ft a tőketartalékot növeli.

A fennálló kölcsönkövetelések tőkeemelésbe vont részén felüli összege továbbra is a Társaság visszafizetendő kötelezettsége.

- A Társaság az alaptőke-emelés során összesen 500 db „A” sorozatú egyenként 100 000 Ft névértékű névre szóló részvényt hoz forgalomba.

- A forgalomba hozandó új részvények átvételére az alapító és kizárólagos részvényes Budapest Főváros Önkormányzata köteles.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1436/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A tőkeemelés és a tőketartalékba-helyezés kölcsönösszegével egyező előirányzat rendezése érdekében 250 000 E Ft-tal megemeli a „8527 Működési célú támogatási kölcsön” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg tervbe vesz az új „8135 Vidám Park Zrt.” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások (pénzügyi befektetések) előirányzatán 50 000 E Ft-ot, valamint a felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatán 200 000 E Ft-ot, tőketartalékba helyezési kötelezettséggel.

1437/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Társasággal szemben fennálló 579 000 E Ft kölcsönkövetelésből 250 000 E Ft összegnek a tőkeemelés és a tőketartalékba-helyezés céljára történő felhasználásának következtében Budapest Főváros Önkormányzatának a Társasággal szemben fennálló követelése, illetve a Társaságnak az Önkormányzat felé fennálló tartozása - a kölcsönkövetelés nem pénzbeli hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére bocsátásáról szóló megállapodás útján - 250 000 E Ft-tal csökken. Jóváhagyja, megköti az erre vonatkozó megállapodást az előterjesztés 5/a. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1438/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Vidám Park Zrt. között létrejövő „Egyéb működési célú kölcsön nyújtásáról szóló megállapodásokat MEGSZÜNTETŐ MEGÁLLAPODÁS-t az előterjesztés 5/b. sz. melléklete szerinti tartalommal és „Egyéb működési célú alárendelt tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló megállapodást MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS-t az előterjesztés 5/c. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1439/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapesti Vidám Park Zrt. alapító okiratának az előterjesztés 1. számú mellékletét képező módosítását, illetve az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosított, egységes szerkezetű alapító okiratát, és felkéri a főpolgármestert az okiratok, valamint az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező „Tulajdonosi nyilatkozat” aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos háromoldalú támogatási szerződés megkötésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1440/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel és a Puskás Tivadar Távközlési Technikummal az Arany János Tehetséggondozó Program támogatására, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1441/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel és a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiummal az Arany János Tehetséggondozó Program támogatására, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1442/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy - a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet VI/26. pontjában foglaltakra tekintettel - kösse meg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel és a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiummal a 2012. szeptember 1.-2012. december 31-ig tartó időszakra szóló Arany János Tehetséggondozó Program támogatására vonatkozó támogatási szerződést.

Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1443/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy - a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet VI/26. pontjában foglaltakra tekintettel - kösse meg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel és a Puskás Tivadar Távközlési Technikummal a 2012. szeptember 1.-2012. december 31-ig tartó időszakra szóló Arany János Tehetséggondozó Program támogatására vonatkozó támogatási szerződést.

Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 78. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1444/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

az iskolaadminisztrációs és ügyviteli adminisztrációs szoftver felhasználói jogának biztosításáért és üzemeltetéséért a „9188 Céltartalék a szakmai, tanügyi igazgatási feladatok támogatására” cím előirányzatának 38 034 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a „8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Nonprofit Kft.” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre cím előirányzatát.

1445/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Nonprofit Kft. (1088 Budapest, Bródy S. u. 14.) és a Fővárosi Önkormányzat között létrejövő közszolgáltatási szerződésmódosítást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: döntést követő 40 nap

Felelős: Tarlós István

1446/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 1444/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatban szereplő összeg soron kívüli utalásáról intézkedjen.

Határidő: döntést követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 79. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1447/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítványok, civil szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

1. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 100 E Ft,
2. Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 500 E Ft,
3. Izraeli Kulturális Intézet Alapítvány 100 E Ft,
4. Eötvös Loránd Tudományegyetem 500 E Ft,
5. Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 1 000 E Ft,
6. BKV Előre Sport Club 5 000 E Ft
7. Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány 3 000 E Ft.

1448/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 246/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozat az alábbiak szerint egészül ki:

„...címeken a fedezetet a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok összegében biztosítja.”

1449/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a CSAPI felé az egyszeri 150 000 E Ft-os befizetés 2012. augusztus 31-ig történő teljesítésével kapcsolatban.

Határidő: 2012. július 15.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítésekkel megalkotja 62/2012. (VI. 29.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1450/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a hajléktalanok ellátását biztosító érintett civil szerveződések 2011. évben le nem utalt támogatásának rendezéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1451/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A „Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezetnek a 2012. évi összevont költségvetésben 20 000 E Ft összegben a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatáról történő biztosítása mellett a 2012-2015. évekre a következők szerint biztosítja:

- kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata éves összevont költségvetéseiben a „8802 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán 2013-ban és 2014-ben évi 40 000 E Ft-ot, 2015-ben 21 920 E Ft-ot biztosít.

Határidő: 2013-2015-re az éves költségvetések készítése

Felelős: Tarlós István

A napirend 80. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) használatában lévő ingatlan területén található ingatlanrész közhasználatra való átadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1452/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

tulajdonosi hozzájárulását adja a 2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53. alatt található ingatlan kerítésének részleges átépítéséhez az előterjesztés 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően, továbbá jóváhagyja és megköti az ingatlannak az előterjesztés 4. sz. mellékletében jelölt, 27 m2 nagyságú ingatlanrészének közhasználatba adására vonatkozó megállapodást Oroszlány Város Önkormányzatával az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglaltak szerint, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: döntést követő 50 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 81. pontja: Javaslat a 6229 azonosító számú, az „Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon homlokzat, nyílászárók és épület részleges felújítása” megnevezésű feladat felújítási engedélyokiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1453/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. és 15. § (3) bek. alapján jóváhagyja az „Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon homlokzati nyílászárók és épület részleges felújítása” feladat 6229 azonosító számú engedélyokiratának 2. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosított engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 82. pontja: Javaslat a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény további működtetésére és alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1454/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata továbbra is önként vállalt feladatként működteti a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézményt úgy, hogy az intézmény a 2013/2014-es tanévtől kezdődően elsődlegesen Budapest Főváros Közgyűlése tagjai, a Főpolgármesteri Hivatal dolgozói, Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézmények dolgozói gyermekeinek, a szabad kapacitás terhére további gyermekek óvodai ellátásáról gondoskodik.

Határidő: 2012. augusztus 30.

Felelős: Tarlós István

1455/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a címkód: 370103 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. augusztus 30.

Felelős: Tarlós István

1456/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Fővárosi Gyakorló Óvodát és Továbbképzési Intézményt, hogy szervezeti és működési szabályzatát egészítse ki az Óvoda felvételi szabályzatával és azt terjessze jóváhagyásra a fenntartó elé.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1457/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletében található alapító okirat módosítás aláírására és az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. augusztus 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 83. pontja: Javaslat a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

Előterjesztők: Csomós Miklós, Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1458/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti, 2012. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal (2012. évi kompenzáció: 75 150 E Ft) és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 84. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft., a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft., valamint a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. egyesülésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1459/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., Cg.: 01-09-922481) (beolvadó gazdasági társaság) tekintetében, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva, Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 70-81. §-ai alapján a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályainak megfelelően:

- a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. és a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. beolvad a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.-be (átvevő gazdasági társaság), és így a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. jogutódlással megszűnik, az átvevő Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft., mint jogutód gazdasági társaság a beolvadást követően Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. néven működik tovább.

- Elfogadja a Studio Metropolitana Nonprofit Kft., mint beolvadó Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a beolvadó Studio Metropolitana Nonprofit Kft. és a beolvadó BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft., valamint az átvevő Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. közötti egyesülési szerződés tervezetét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Társaság ügyvezetőjét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1460/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. A. ép. I. em., Cg.: 01-09-921233) (beolvadó gazdasági társaság) tekintetében, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva, Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 70-81. §-ai alapján a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályainak megfelelően:

- a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. és a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. beolvad a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.-be (átvevő gazdasági társaság) és így a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. jogutódlással megszűnik, az átvevő Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft., mint jogutód gazdasági társaság a beolvadást követően Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. néven működik tovább.

- Elfogadja a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft., mint beolvadó Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a beolvadó BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. és a beolvadó Studio Metropolitana Nonprofit Kft., valamint az átvevő Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. közötti egyesülési szerződés tervezetét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Társaság ügyvezetőjét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1461/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., Cg.: 01-09-918715) (átvevő gazdasági társaság) tekintetében, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva, Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 70-81. §-ai alapján a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályainak megfelelően:

- a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. és a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Kft. (beolvadó gazdasági társaságok) egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. és a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. beolvad a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.-be (átvevő gazdasági társaság) és az átvevő Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. a beolvadást követően Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. néven működik tovább.

- Elfogadja a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft., mint átvevő Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a beolvadást követően tovább működő Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. (a beolvadást követően új nevén Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.), mint jogutód Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. és a beolvadó BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft., valamint a beolvadó Studio Metropolitana Nonprofit Kft. közötti egyesülési szerződés tervezetét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

- Jóváhagyja a beolvadást követően tovább működő Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. (a beolvadást követően új nevén Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.) alapító okiratának módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert az okiratok aláírására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Társaság ügyvezetőjét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 85. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi és belföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1462/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2012. május 8-9. közötti kolozsvári szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját és engedélyezi részére 7 000 Ft/nap, összesen 14 000 Ft összegű napidíj kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1463/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. május 23-26. közötti bergeni szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1464/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2012. június 1-4. között Lisszabonba utazott, egyben elfogadja az utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1465/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2012. június 13-17. között Lille-be utazott szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1466/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2012. május 25-27. között Prágába utazott szakmai célból, egyben elfogadja az utazással kapcsolatos szakmai beszámolóját és engedélyezi részére 30 euró/nap, összesen 90 euró összegű napidíj kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1467/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2012. június 9-10. között Pécsre utazott szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1468/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. június 17-20. között Pilsenbe utazott szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1469/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva engedélyezi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. június 21-24. között Stuttgartba utazzon szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1470/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva engedélyezi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. augusztus 31. és 2012. szeptember 2. között Helsinkibe utazzon szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 86. pontja: Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1471/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János a 2012. június 25-26. közötti, veszprémi Kamera Korrektúra Televíziós Fesztivál kulturális műsorok zsűritagságával kapcsolatos feladatok ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesítsen, és ennek érdekében szerződést kössön a Korrektúra Kft.-vel.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1472/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János a „Csehov: Kastanka” c. darab megrendezésével kapcsolatos feladatok ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesítsen, és ennek érdekében szerződést kössön a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházzal.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1473/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János a „Nemes Nagy Ágnes-Novák János: Bors néni” c. produkció megrendezésével kapcsolatos feladatok ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesítsen, és ennek érdekében szerződést kössön a kecskeméti Katona József Színházzal.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 87. pontja: Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására (Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat befogadó intézményei).

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1474/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

1475/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai vezetésével kapcsolatos feladatokat 2012. szeptember 1. napjától az új intézményvezető kinevezésének napjáig az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítési rend szerint kell ellátni, bruttó 50 000 Ft biztosítása mellett.

Határidő: 2012. augusztus 30.

Felelős: Tarlós István

1476/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény folyamatban lévő módosításának elfogadását követően készüljön előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai további működtetésére, valamint az intézményvezetői pályázat kiírására vonatkozóan.

Határidő: a törvény hatálybalépését követő 90 nap, legkésőbb: 2012. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 88/a. pontja: Javaslat egyes 2010. évi prevenciós pályázati támogatások elszámolásának elfogadására (Nyírő Gyula Kórház).

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1477/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és jóváhagyja a Nyírő Gyula Kórház „Komplex prevenciós program”, „Prevenciós program a fogyatékkal élők életminőségének javítására, fejlesztésére és az előítéletek csökkentésére” című és a „Drogprevenciós pályázat”-ról készült szakmai és pénzügyi beszámolóját.

A napirend 88/b. pontja: Javaslat egyes 2010. évi prevenciós pályázati támogatások elszámolásának elfogadására (Uzsoki utcai Kórház).

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1478/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és jóváhagyja az Uzsoki utcai Kórház „Uzsoki Modell-Zuglóért” 2010. évi prevenciós programjáról” című pályázatról készült szakmai és pénzügyi beszámolóját.

A napirend 89. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és közbeszerzési eljárások lefolytatására irányuló megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: Nagy István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 63/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 1/A. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1479/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. június 20-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére