A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2012. október 3-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1867/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 4-es Metró Beruházásait és Előrehaladását Vizsgáló Ad hoc Bizottság létrehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1868/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Szennyvíz Beruházásokat Vizsgáló Ad hoc Bizottság létrehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1869/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a BKK Busztendert Vizsgáló Ad hoc Bizottság létrehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1870/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a Budapest Szíve I Beruházásait Vizsgáló Ad hoc Bizottság létrehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1871/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a 2010. október 4.-2014. október 30. közötti időszakban induló Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság létrehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1872/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy napirenden tartja a „Javaslat a Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány megszüntetésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1873/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy leveszi napirendjéről a „Javaslat a XI. ker. Szerémi út átnevezésére Horthy Miklós útra”, „Javaslat a várakozási díj megfizetésével kapcsolatos visszaélések megakadályozására vonatkozó intézkedési terv kidolgozására”, „Javaslat a Magyarország Kormánya, valamint Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött, „a fővárosi helyi közösségi közlekedés hosszútávon fenntartható biztosításáról” szóló megállapodás személyforgalmi behajtási díj bevezetésével kapcsolatos rendelkezéseinek felülvizsgálatára”, „Javaslat a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény Közgyűlés általi módosításának kezdeményezésére” című előterjesztéseket, és nem veszi napirendjére „A főváros vízellátó hálózatának rekonstrukciója” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1874/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer előkészítési feladatainak, valamint megvalósításának finanszírozására” című előterjesztés 2. napirendi pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1875/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat egyes fővárosi közterületek nevének megváltoztatására.

2. Döntés fővárosi kitüntető díjak adományozásáról.

3. Javaslat a 4-es Metró Beruházásait és Előrehaladását Vizsgáló Ad hoc Bizottság létrehozására.

4. Javaslat a Szennyvíz Beruházásokat Vizsgáló Ad hoc Bizottság létrehozására.

5. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. október 12-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

6. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

7. „ITS Hungary” Intelligens Közlekedési Rendszerek Koordinálásának Magyarországi Egyesülete tagsági jogviszonyának megszüntetése.

8. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. által 2012. április 27-én megkö-tött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján a Budapest XV. ker., Énekes utca 10/b. (hrsz.: 88432/A/3) alatti ingatlan ingyenes vagyonkezelésbe adására a BKK Zrt. részére buszvégállomás kialakítása céljából.

9. Javaslat a BKK Zrt. bevonására az út, híd és műtárgy felújítási, fejlesztési és kezelési feladatokhoz kapcsolódó korábban megkötött szerződésekbe, ennek keretében a már megkötött szerződésekhez kapcsolódó tervek felhasználási jogainak rendezésére.

10. Javaslat az FKF Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladék-gazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 2. sz. módosítására.

11. Javaslat a Volánbusz Zrt. felperesnek Budapest Főváros Önkormányzata elleni peres ügy kapcsán egyezség megkötésére.

12. Javaslat a Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány megszüntetésére.

13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

14. Javaslat a Rév8 Zrt. alaptőkéjének leszállítására vonatkozó előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára.

15. Javaslat a BFVT Kft. alapító okiratának elfogadására.

16. Javaslat a Móricz Zsigmond körtér átépítésének finanszírozásával kapcsolatos döntés meghozatalára.

17. Javaslat a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” (BKSZT) projekt beruházási engedélyokiratának 10. sz. módosítására.

18. Javaslat Budapest Főváros 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal megállapított Településszerkezeti Tervének (TSZT) eseti módosítására Budapest XXIII. kerület, Soroksár 196353/2 hrsz.-ú út-196349 hrsz.-ú út-Budapest közigazgatási határa által határolt területre vonatkozóan.

19. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet eseti módosítására a Budapest XXIII. kerület, Soroksár 196353/2 hrsz.-ú út-196349 hrsz.-ú út-Budapest közigazgatási határa által határolt területre vonatkozóan.

20. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XII. kerület, Csörsz utca-Alkotás utca-Hegyalja út-Jagelló út által határolt tömbre vonatkozóan.

21. Javaslat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának a Zsókavár utcai akcióterület III. ütem szociális városrehabilitációs célú, a KMOP-5.1.1./B-12 jelű kiemelt pályázati konstrukció keretében beadandó pályázat benyújtásához támogatói döntés meghozatalára, és a XV. ker., Zsókavár u. 24-28. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú albetét (Szabó Ervin Könyvtár) használati megállapodásának módosítására.

22. Javaslat forrás átcsoportosításra a Városligeti Műjégpálya részére intézményi beruházás elvégzése céljából.

23. Javaslat a Budapest Főváros Levéltára intézmény csoportos létszámleépítéssel érintett álláshelyeinek végleges megszüntetéséhez kapcsolódó tényleges kifizetésekről szóló elszámolás elfogadására.

24. Javaslat a színházakkal kötendő fenntartói megállapodások megkötésére.

25. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum támogatására.

26. Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatai-nak benyújtásához hozzájárulás megadására.

27. Javaslat a 2012. július 1-jével jogutód nélkül megszűnt Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium és a Terézvárosi Középfokú Kollégium záró beszámolójának elfogadására és előirányzatainak rendezésére.

28. Javaslat egyes köznevelési intézmények alapító okiratainak módosítására.

29. Javaslat a súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását vállaló nonprofit szervezetek támogatására.

30. Javaslat oktatási intézményekben beruházási munkákkal kapcsolatos halaszthatatlan döntések meghozatalára.

31. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, az állami köznevelési intézményi feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 2013/2014. tanévi működtetésére.

32. Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek (1011 Budapest, Fő u. 43.) egyházi jogi személlyel.

33. Javaslat a Fővárosi Szociális Koncepció elfogadására.

34. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat csatlakozásra a Budapest Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszterhez.

35. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

36. Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetése I. félévi alakulásáról. (Külön kötetben korábban megküldve.)

37. Közraktár épületegyüttessel (CET) kapcsolatos tájékoztató és szükséges döntések meghozatala.

38/a. Javaslat a BVK Holding Zrt. igazgatósági tagjainak, és vezérigazgatójának megválasztására.

38/b. Javaslat közoktatási intézményvezetők megbízására.

39. A Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámolásával kapcsolatos egyes döntések.

40. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Parking Kft.-től átvett és a BKK Zrt. által bérelt eszközállományának korrekciójáról és az egyéb ezzel kapcsolatos döntésekről.

41. Javaslat az új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer előkészítési feladatainak, valamint megvalósításának finanszírozására.

42. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

43. Javaslat az EKOP-1.A.2, EKOP 2.A.2, valamint az EKOP-3.1.3 pályázati kiírásra elkészített pályázatok benyújtásának utólagos jóváhagyására.

44. A MAHART Passnave Személyhajózási Kft. 51%-os üzletrészének megvásárlása.

45. Javaslat a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megszűnésével kapcsolatos döntésekre és a területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló szerződések megkötésére.

46. Javaslat az URBACT II Roma-Net projektben eredményeként létrejött helyi akcióterv jóváhagyására.

47. Javaslat az INTERREG IV C programban megvalósuló CATCH_MR, valamint CLUSNET projektek 1. számú szerződésmódosításaira.

48. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának csatlakozására a CLIMATE-KIC elnevezésű szervezethez.

49. Javaslat a KMOP-2.1.2-09-2009-0023 azonosító számú, a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, III., Bécsi út-Nagyszombat u. útvonal” c. projekt 6. sz. támogatási szerződésmódosítására.

50. Javaslat „a Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 12. számú módosítására.

51. Javaslat a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” c., KIOP-1.6.1.-2005-11-0001/2 sz. projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

52. Javaslat a kulturális és oktatási ágazatba tartozó egyszemélyes tulajdonú gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának elfogadására.

53. Javaslat gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyá-sára.

54. Javaslat közoktatási intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.

55. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 1047 Budapest, Baross u. 100. szám alatti Idősek Otthona házirendjének, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

56. Javaslat a BMSZKI működési dokumentumainak jóváhagyására.

57. Javaslat a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítását célzó 2009. évi pályázaton nyertes szervezetek támogatása elszámolásának elfogadására.

58. „Idősek otthona (Baross utca) építés és „A” épület rekonstrukció első készletbeszerzése két ütemben” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

59. Javaslat az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének összeférhetetlenségével és munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

60. Javaslat az „Élen a tanulásban, élen a sportban” fővárosi kitüntető cím díjazottjaira.

Ebédszünet utáni napirendek:

- Javaslat bizottsági tag cseréjére.

- Javaslat bizottsági tagcserére.

A napirend 1. pontja: Javaslat egyes fővárosi közterületek nevének megváltoztatására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1876/2012.(X.3.) Főv. Kgy. h.

a főváros területén közterületet (utcát, teret) nevez el Tersánszky Józsi Jenőről. Az átnevezésre olyan közterületet jelöl ki, amely jelenleg névtelen vagy nem személyről lett elnevezve.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1877/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hanzély Ákos módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a főváros területén közterületet (utcát, teret) nevez el Pesti Barnabásról. Az átnevezésre olyan közterületet jelöl ki, amely jelenleg névtelen vagy nem személyről lett elnevezve.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1878/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hanzély Ákos módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a főváros területén közterületet (utcát, teret) nevez el Gelléri Andor Endréről. Az átnevezésre olyan közterületet jelöl ki, amely jelenleg névtelen vagy nem személyről lett elnevezve.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1879/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest II. kerületi, 13565/1 helyrajzi számú névtelen közterületet Tarasz Sevcsenko térnek nevezi el.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1880/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest III. kerületi, 14621 helyrajzi számú névtelen közterületet Fischer Ágoston parknak nevezi el.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1881/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest III. kerületi, 16266/5 helyrajzi számú névtelen közterületet Kiss Mihály parknak nevezi el.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1882/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest V. kerületben a Károlyi Mihály utca elnevezését Károlyi utcára változtatja.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1883/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest V. kerületben a Pesti Barnabás utca elnevezését Piarista utcára változtatja.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1884/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest IX. kerületi, 37408 helyrajzi számú névtelen közterületet Szentágothai János térnek nevezi el.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1885/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest X. kerületben a 144. utca elnevezését Albert Camus utcára változtatja.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1886/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XII. kerületi, 8627/12 helyrajzi számú névtelen közterületet Boldog Teréz anya térnek nevezi el.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1887/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XIII. kerületi, 25398/15 helyrajzi számú névtelen közterületet Ruttkai Éva parknak nevezi el.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1888/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XIV. kerületi, 40087/20 helyrajzi számú névtelen közterületet Teleki Pál köznek nevezi el.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1889/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XIV. kerületi, 31724 helyrajzi számú névtelen közterületet Tisza István térnek nevezi el.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1890/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest XVI. kerületben a Gelléri Andor Endre utca elnevezését Regele János utcára változtatja.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1891/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest XVIII. kerületben a Tersánszky Józsi Jenő sétány elnevezését Somogyi László sétányra változtatja.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1892/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest XXI. kerületben a Corvin úttól a Posztógyár utcáig tartó (az FSZKT szerint tervezett KL-KT - Közlekedési célú közterület övezet) „Gerinc útként” ismert út elnevezését, - melynek az ingatlan nyilvántartásban közterületként történő lejegyzése folyamatban van - Teller Ede útra változtatja.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 74/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

A napirend 3. pontja: Javaslat a 4-es Metró Beruházásait és Előrehaladását Vizsgáló Ad hoc Bizottság létrehozására.

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1900/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

létrehozza a 4-es Metró Beruházásait és Előrehaladását Vizsgáló Ad hoc Bizottságot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1901/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

a bizottság létszámát 7 főben határozza meg, 1 fő műegyetemi szakértő külső taggal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1902/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

létrehozza a 4-es Metró Beruházásait és Előrehaladását Vizsgáló Ad hoc Bizottságot.

A bizottság létszámát 7 főben határozza meg, 1 fő műegyetemi szakértő külső taggal.

A tagok végleges névsorát a Közgyűlés következő ülésén, azaz 2012. október 31-én határozza meg.

A napirend 4. pontja: Javaslat a Szennyvíz Beruházásokat Vizsgáló Ad hoc Bizottság létrehozására.

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1903/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

létrehozza a Szennyvíz Beruházásokat Vizsgáló Ad hoc Bizottságot. A bizottság létszámát 7 főben határozza meg. A tagok végleges névsorát a Közgyűlés következő ülésén, azaz 2012. október 31-én határozza meg.

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. október 12-i rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1904/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. október 12-i rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát az alábbiak szerint:

- (1. napirendi pont) a Fővárosi Vízművek Zrt. közbenső mérlegéről szóló könyvvizsgálói jelentésének elfogadását.

- (2. napirendi pont) a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. június 30. fordulónappal készült mérleg- és eredménykimutatásának elfogadását az alábbi főbb számokkal:

- A mérlegfőösszeg: 110 081 474 E Ft

- Adózás előtti eredmény: 1 323 960 E Ft

- Mérleg szerinti eredmény: 1 177 209 E Ft

- (2. napirendi pont) a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. június 30. fordulónapra készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 21. §-a szerint elkészített közbenső mérleg alapján az osztalékelőleg kifizetésének jóváhagyását a Társaság részvényesei között részesedésük arányában az 1 013 329 800 Ft összegű mérleg szerinti eredményből az alábbiak szerint:

Adatok Ft-ban (100 Ft-ra kerekítve)

Részvényesek
Részesedési
arány
Osztalék-előleg
közgyűlési
jóváhagyás előtt
Budapest Főváros Önkormányzata 78,02% 1 000 000 000
Fővárosi Vízművek Zrt. 20,94% 0
Budaörs Önkormányzata 0,57% 7 305 800
Budakeszi Önkormányzata 0,24% 3 076 100
Halásztelek Önkormányzata 0,11% 1 409 900
Szigetmonostor Önkormányzata 0,09% 1 153 500
Szigetszentmiklós Önkormányzata 0,03% 384 500
Összesen: 100,00% 1 013 329 800

- (2. napirendi pont) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 221. § (1) bekezdése alapján az alábbi megállapítások elfogadását:

- a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg kifizetéséhez szükséges fedezettel;

- a kifizetés nem haladja meg az utolsó, számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékokkal kiegészített összegét és a részvénytársaság saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke alá;

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az osztalékelőleg fizetés feltételei fennállnak.

- (3. napirend) Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek közötti kölcsönszerződés módosítását azzal, hogy a kölcsön visszafizetésének határideje 2012. október 31.

- (4. napirend) a Társaság 2012. évi beruházási tervének I. féléves teljesítéséről és az 50 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről, valamint a hitelből megvalósuló beruházások teljesítéséről szóló jelentés elfogadását.

- (5. napirend) a 2012. évi beruházási terv 1. sz. módosítását az alábbiak szerint:

- a 2011. évben fel nem használt 2410 E Ft bevonásra kerülését a beruházási források körébe,

- a Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás tervezett értékének csökkentésre kerülését 250 000 E Ft-tal 200 000 E Ft-ra.

- a 10 M Ft és afeletti beruházok körében történő módosításokat az alábbiak szerint:

- 3 db tétel törlését a tervből 80 000 E Ft értékben;

- 11 db új tétel tervbe való beemelése 263 000 E Ft értékben, valamint

- 8 db tétel 393 621 E Ft-tal történő csökkentését.

- a 10 M Ft alatti beruházások körében történő módosításokat az alábbiak szerint:

- 1 db tétel törlése a tervből 7000 E Ft értékben;

- 13 db új tétel tervbe való beemelése 53 850 E Ft értékben;

- 50 db tétel keretének módosítása (ebből 45 db tétel keretének csökkentése 181 142 E Ft értékben, valamint 5 db tétel keretének emelése 24 800 E Ft értékben), melynek szaldója 156 342 E Ft.

- a támogató területi feladatok átütemezése miatt felszabadult forrásból 70 113 E Ft, továbbá

- az eredetileg tervben szereplő 50 000 E Ft tartalék, valamint

- a 2011. évben fel nem használt 2410 E Ft, azaz összességében 122 523 E Ft további intézkedésig tartalékként kerül kezelésre.

- (6. napirend) A Társaság igazgatósága ügyrendjének módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

- (7. napirend) A Társaság alapszabályának módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

Határidő: a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja (2012. október 12.)

Felelős: Tarlós István

1905/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. október 12-én tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja (2012. október 12.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1906/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1907-1908/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

1907/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A 2591/2010. (XII. 15.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1267/2012. (VI. 20.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.

1908/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A 11/2004. (I. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 68/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 2504/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. október 31-re módosítja;

- az 1026/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 2332/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 3567/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 361/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 452/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. november 30-ra módosítja;

- a 460/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. november 30-ra módosítja;

- a 463/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. november 30-ra módosítja;

- a 691/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- az 1186/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. október 30-ra módosítja;

- az 1189/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- az 1208/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 60 nappal meghosszabbítja;

- az 1291/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. október 31-re módosítja.

A napirend 7. pontja: „ITS Hungary” Intelligens Közlekedési Rendszerek Koordinálásának Magyarországi Egyesülete tagsági jogviszonyának megszüntetése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1909/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat az „ITS Hungary” Intelligens Közlekedési Rendszerek Koordinálásának Magyarországi Egyesülete tagjaként, jelen határozat elfogadásával tagi ajánlást ad a BKK részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1910/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat az „ITS Hungary” Intelligens Közlekedési Rendszerek Koordinálásának Magyarországi Egyesületi tagságát 2012. október 31. napjától kilépéssel megszünteti. Felkéri a főpolgármestert, hogy erről és a BKK tagi ajánlásáról az egyesületet értesítse.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. által 2012. április 27-én megkötött feladatellátásról és a közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján a Budapest XV. ker., Énekes utca 10/B (hrsz.: 88432/A/3) alatti ingatlan ingyenes vagyonkezelésbe adására a BKK Zrt. részére buszvégállomás kialakítása céljából.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1911/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

a 823/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„A Budapest XV. ker., Énekes utca 10/B (hrsz.: 88432/A/3) alatti, a FROKK telephelyeként használt, korlátozottan forgalomképes ingatlanrészt 2011. 05. 01-i határidővel kivonja az oktatási ágazati intézményi körből, és átadja a Városüzemeltetési Főosztály vagyongazdai körébe azzal a kikötéssel, hogy az a BKK Zrt. részére a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. által 2012. április 27-én megkötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján ingyenesen kerüljön átadásra buszvégállomás kialakítása céljából, a megvalósíthatóságra vonatkozó konkrét felülvizsgálat függvényében.”

1912/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. § 55. pontja, 29. § (4) bekezdése és 32. §-a alapján jóváhagyja és megköti a vagyonkezelési szerződést a Budapest XV. kerület, 88432/0/A/3 helyrajzi számú ingatlan tárgyában az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a BKK Zrt. bevonására az Út-, Híd és Műtárgy felújítási, fejlesztési és kezelési feladatokhoz kapcsolódó korábban megkötött szerződésekbe, ennek keretében a már megkötött szerződésekhez kapcsolódó tervek felhasználási jogainak rendezésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1913/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

az 1155/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § b) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja, megköti a Környezetfejlesztési Mérnökiroda Kft. és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti felhasználási szerződést az előterjesztői kiegészítés 9. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.”

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1914/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § b) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja, megköti a Környezetfejlesztési Mérnökiroda Kft. és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti felhasználási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1915/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § b) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja, megköti a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti felhasználási szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1916/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § b) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja, megköti a KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti felhasználási szerződést az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1917/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § b) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja, megköti a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti felhasználási szerződést az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1918/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK közötti felhasználási szerződést az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1919/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK közötti együttműködési megállapodást az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1920/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1138-1139/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatokat.

1921/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 13. számú mellékletének megfelelő tartalommal a „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése” beruházás megvalósítására vonatkozó engedélyokiratot.

1922/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 12. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése, előkészítés” beruházás megvalósítására vonatkozóan a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat az FKF Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 2. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1923/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

átütemezi a „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladatot, figyelembe véve a projekt jelenlegi állását és a közbeszerzési eljárások indításának késedelmeit.

1924/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8523 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” bevételi cím, azon belül az „FKF Zrt. - fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása, önrész” előirányzatát 250 921 E Ft-tal, a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím, azon belül a „KEOP - fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” előirányzatát 1 410 503 E Ft-tal, valamint a „8403 Önkormányzati beruházások” cím önkormányzati beruházások, azon belül a „Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat előirányzatát 1 661 424 E Ft-tal.

A feladat kapcsán felmerülő, visszafizetendő áfa módosuló összege miatt csökkenti a „8541 Felhalmozási célú áfa visszatérülések” cím felhalmozási és tőke jellegű bevételek, azon belül a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat előirányzatát, továbbá a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím dologi kiadások, azon belül a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” előirányzatát 448 584 E Ft-tal.

A feladat összköltségének változatlanul hagyása mellett a feladat 2012. évi üteme 112 748 E Ft-ra (ebből: KEOP támogatás 83 300 E Ft, FKF Zrt.-től átvett 29 448 E Ft), 2013. évi üteme 3 258 029 E Ft-ra (ebből: KEOP támogatás 2 750 234 E Ft, FKF Zrt.-től átvett 507 795 E Ft), 2014. évi üteme 1 843 117 E Ft-ra (ebből: KEOP támogatás 1 558 922 E Ft, FKF Zrt.-től átvett 284 195 E Ft) változott.

1925/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1926/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú, európai uniós támogatásból megvalósuló projekt megvalósítására „Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről” szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a Volánbusz Zrt. felperesnek Budapest Főváros Önkormányzata elleni peres ügy kapcsán egyezség megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1927/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

a Volánbusz Zrt. számára - a bevételkiesés fedezete biztosításának elmaradása következtében kialakult perbeli egyezségkötés fedezetéül - 155 261 960 Ft-ot biztosít; a felek által elfogadásra, majd aláírásra került alapszerződés, valamint működési szerződés alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1928/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „9193 Peres ügyek céltartaléka” cím felhalmozási kiadási előirányzatát 155 262 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadások)” feladat dologi előirányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1929/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 46. § (1) bekezdés b) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. számú mellékletét képező megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány megszüntetésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1930/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítványt megújítsa, működését újragondolja. A Közalapítvány lehetőséget kap, hogy pályázati források felhasználásával új támogatási programokat dolgozzon ki, amelyek megfelelnek a mai követelményeknek és valós, reális lehetőséget jelentenek a támogatotti kör számára.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1931/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Vr.) 3. § 5. pont e) alpontja alapján, valamint a Vr. 47. § (2) bekezdés b) pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonva úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvánnyal szemben fennálló 576 640 Ft összegű követelése vonatkozásában a behajthatatlanság tényét megállapítja, és a követelésről lemond.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről értesítse a BFVK Zrt. és a Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány tisztségviselőit.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1932/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. § (3) bekezdés második mondata alapján kezdeményezi a Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány megszüntetését. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy járjon el a Fővárosi Bíróságnál és kérelmezze az alapító nevében a Közalapítvány megszüntetését.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által befogadott módosítással megalkotja 75/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés módosított 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 14. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előterjesztő: Losonczy Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1933/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Gyenge Zsoltot a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagságából 2012. október 3-i hatállyal visszahívja, egyidejűleg dr. Héjjas Istvánt a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjává megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére.

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1934/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Kovács Balázst a Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság tagságából 2012. október 3-i hatállyal visszahívja, egyidejűleg dr. Kléber Istvánt a Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság tagjává megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Rév8 Zrt. alaptőkéjének leszállítására vonatkozó előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1935/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Rév8 Zrt. alaptőke-leszállításáról döntést hozó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- a Rév8 Zrt. alaptőkéjének veszteségrendelés érdekében, a jelenlegi 60 000 000 Ft-ról 26 520 000 Ft-ra történő leszállítását;

- a Rév8 Zrt. alaptőke-leszállítás és székhelyváltozás miatt szükségessé vált alapszabály módosításának és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadását az előterjesztés 7. és 8. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Határidő: a Rév8 Zrt. alaptőke-leszállításáról döntést hozó rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1936/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza Nagyunyomi-Sényi Gábort, hogy a Rév8 Zrt. alaptőke leszállításáról döntést hozó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként vegyen részt és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Rév8 Zrt. alaptőke-leszállításáról döntést hozó rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a BFVT Kft. alapító okiratának elfogadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1937/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerveként eljárva elfogadja a Társaság alapító okirata tartalmának megállapításáról szóló „alapítói határozat” tervezetét az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az „alapítói határozat” aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1938/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Móricz Zsigmond körtér átépítésének finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1939/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Móricz Zsigmond körtér - az előterjesztés 3. számú mellékletében bemutatott - átépítésének műszaki tartalmát és annak tervezett költségvetését és egyúttal kötelezettséget vállal, hogy erre az M4 Metro beruházás projekten belül felmerülő többletköltségként az önkormányzati beruházások között „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladaton biztosított előirányzat terhére fedezetet biztosít. Ennek megfelelően a Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKV Zrt. közötti, a M4 Metro projekt megvalósításának finanszírozására irányuló beruházási szerződésben, annak a KÖZOP hatálya alatti alkalmazását szabályozó megvalósítási megállapodásban szabályozottak szerint a Fővárosi Önkormányzat többlettámogatást nyújt a megvalósításért felelős BKV Zrt. részére a módosított műszaki tartalom megvalósítása érdekében.

1940/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az M4 Metro beruházás projekt előirányzatát, annak eddigi és tervezett felhasználását, valamint a projekt engedélyokiratában foglalt műszaki és pénzügyi tartalmat vizsgálja felül, mely felülvizsgálat eredményéről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést és tegyen javaslatot a projekt összköltségének nagyságára és a fővárosi költségvetési rendeletmódosításra.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” (BKSZT) projekt beruházási engedélyokiratának 10. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1941/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei (2004/HU/16/C/PE/001 projekt) beruházás 2013. évre áthúzódó projektelemei megvalósításhoz szükséges saját forrást a projekt főösszegén belül biztosítja.

1942/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a 2012. évben felmerülő, szállítói kifizetéssel nem bonyolítható vállalkozói számlák esetében a Kohéziós Alap forrásnak és a központi költségvetési támogatásnak a projektre lehívott EIB hitelkeret maradványösszege, valamint a projekten 2012. évre megtervezett saját forrás terhére történő előfinanszírozásához és a támogatás 2013. évben történő utólagos igénybevételéhez.

1943/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím Kohé-ziós Alap „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep” előirányzatát 1 414,235 M Ft-tal, továbbá címen belül csökkenti a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep” előirányzatát 435,149 M Ft-tal, valamint csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladat előirányzatát 6235,917 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 4386,534 M Ft-tal. A feladat összköltsége változatlanul 181 777,231 M Ft. A feladat 2012. évi üteme 40 024,308 M Ft (ebből Kohéziós Alap 14 257,677 M Ft, állami támogatás - KvVM - 4386,978 M Ft, hitel - hitelkeret-maradványból - 7899,459 M Ft), a feladat 2013. évi üteme 7020,752 M Ft (ebből Kohéziós Alap 3379,539 M Ft, állami támogatás - Energiaközpont - 1039,858 M Ft).

1944/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás engedélyokiratának 10. sz. módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal megállapított, Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének (TSZT) eseti módosítására, a Budapest XXIII. kerület, Soroksár 196353/2 hrsz.-ú út-96349 hrsz.-ú út-Budapest közigazgatási határa által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1945/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal megállapított Budapest Főváros Településszerkezeti Terve rajzi mellékletét, a II. Területfelhasználási tervlapot az előterjesztés melléklete szerint, a Budapest XXIII. kerület, Soroksár 196353/2 hrsz.-ú út-196349 hrsz.-ú út-Budapest közigazgatási határa által határolt területre vonatkozóan.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1946/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: hatálybalépés napja

Felelős: Tarlós István

1947/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet eseti módosítására, a Budapest XXIII. kerület Soroksár, 196353/2 hrsz.-ú út-196349 hrsz.-ú út-Budapest közigazgatási határa által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XXIII. kerület Soroksár, 196353/2 hrsz.-ú út-196349 hrsz.-ú út-Budapest közigazgatási határa által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 76/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1948/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a hatálybalépés napja

Felelős: Tarlós István

1949/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, a Budapest XII. kerület, Csörsz utca-Alkotás utca-Hegyalja út-Jagelló út által határolt tömbre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XII. kerület, Csörsz utca-Alkotás utca-Hegyalja út-Jagelló út által határolt tömbre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 77/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1950/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja

Felelős: Tarlós István

1951/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának a Zsókavár utcai akcióterület III. ütem szociális városrehabilitációs célú, a KMOP-5.1.1./B-12 jelű kiemelt pályázati konstrukció keretében beadandó pályázat benyújtásához támogatói döntés meghozatalára, és a XV. ker., Zsókavár u. 24-28. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú albetét (Szabó Ervin Könyvtár) használati megállapodásának módosítására.

Előterjesztők: Csomós Miklós, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1952/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

támogatja, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata pályázatot nyújtson be a KMOP-5.1.1/B-12. jelű kiemelt pályázati konstrukció keretében a Zsókavár utcai akcióterület III. ütem szociális célú városrehabilitációs projekt megvalósításához.

1953/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: az együttműködési megállapodás módosításának és az együttműködési megállapodásnak a másik fél általi aláírását követően

Felelős: Tarlós István

1954/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás módosítását, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a módosítás aláírásáról az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: az együttműködési megállapodás módosításának a másik fél általi aláírását követően

Felelős: Tarlós István

1955/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet alapján eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét, és jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XV. kerület Önkormányzata között megkötött, a XV. kerület, Zsókavár u. 28. szám alatti ingatlanrész használati jogáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítását, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. október 5.

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat forrás átcsoportosításra a Városligeti Műjégpálya részére intézményi beruházás elvégzése céljából.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1956/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Városligeti Műjégpálya teljes körű akadálymentesítésének elvégzése céljából 6000 E Ft összeget biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1957/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A „Városligeti Műjégpálya épületének és környezetének akadálymentesítése” feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 6000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az „5802 Városligeti Műjégpálya” cím kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Városligeti Műjégpálya épületének és környezetének akadálymentesítése” feladatot.

1958/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Akadálymentesítési feladatok ellátása” című engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Levéltára intézmény csoportos létszámleépítéssel érintett álláshelyeinek végleges megszüntetéséhez kapcsolódó tényleges kifizetésekről szóló elszámolás elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1959/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest Főváros Levéltára intézmény - a 2011. évi létszámleépítés egyszeri többlet kiadásaihoz kapott támogatásról szóló - elszámolását az előterjesztés 4. számú melléklete szerint.

1960/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Levéltára intézmény létszámcsökkentésével kapcsolatos elszámoláshoz kapcsolódóan 2456 E Ft-tal csökkenti az „5601 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási előirányzatát (ebből személyi juttatás: 1934 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 522 E Ft) és ezzel egyidőben ugyanezen összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési tartalék előirányzatát.

A napirend 26. pontja: Javaslat a színházakkal kötendő fenntartói megállapodások megkötésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1961/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1962/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Madách Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1963/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1964/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Thália Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1965/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Operettszínház közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1966/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és az Új Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1967/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1968/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a József Attila Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1969/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Radnóti Miklós Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1970/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Katona József Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1971/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Vígszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1972/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Kolibri Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1973/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Bábszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

1974/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és az Örkény István Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1975/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Budapesti Történeti Múzeum kérését és a Pannónia Provincia Program elnevezésű pályázatban vállalt kötelezettség teljesítése érdekében az intézmény 240 fős engedélyezett létszámkeretét 3 fő álláshellyel [1 fő üzemeltetési munkatárs (karbantartó), 1 fő takarító, 1 fő közművelődési előadó] 243 fő álláshelyre megemeli.

1976/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Történeti Múzeum létszámkeretének 3 fővel történő emeléséhez kapcsolódóan 2050 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési tartalék előirányzatát és ezzel egyidőben ugyanezen összeggel tartós jelleggel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím 2012. évi támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- személyi juttatás: 1614 E Ft (3 hónapra)

- munkaadókat terhelő járulékok: 436 E Ft (3 hónapra).

1977/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A BTM Budapest Galéria szobor karbantartással összefüggő kiadásainak támogatása érdekében 7000 E Ft-tal csökkenti a „8453 MLSZ FIFA Kongresszus” cím működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát és ezzel egyidőben ugyanezen összeggel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát (ebből: dologi kiadás: 7000 E Ft).

A napirend 28. pontja: Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1978/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Budapesti Történeti Múzeum az előterjesztés 1/a-1/q. sz. mellékletei szerinti szakmai pályázatainak benyújtásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1979/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az előterjesztés 2/a-2/c. sz. mellékletei szerinti szakmai pályázatainak benyújtásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1980/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Budapest Főváros Levéltára az előterjesztés 3/a-3/j. sz. mellékletei szerinti szakmai pályázatainak benyújtásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1981/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Fővárosi Állat- és Növénykert az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti szakmai pályázatának benyújtásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1982/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörét, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 5/a. és 5/b. sz. mellékleteit képező tulajdonosi hozzájáruló (magyar és angol nyelvű) nyilatkozatok aláírására.

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1983/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Budapesti Operettszínház az előterjesztés 6/a-6/b. sz. mellékletei szerinti szakmai pályázatainak benyújtásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a 2012. július 1-jével jogutód nélkül megszűnt Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium és a Terézvárosi Középfokú Kollégium záró beszámolójának elfogadására és előirányzatainak rendezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1984/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1985/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Terézvárosi Középfokú Kollégium tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1986/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a két kollégium jogutód nélküli megszüntetése miatti előirányzat rendezését az előterjesztés 3. számú melléklete szerint.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

1987/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a kollégiumok megszűnése miatti jogviszony megszüntetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek kiadásaira vonatkozó elszámolást.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1988/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A kollégiumok megszűnése miatti létszámleépítéssel kapcsolatos költségekre megelőlegezett támogatás és a tényleges felhasználás eltérése miatt, a pénzügyi rendezés érdekében egyszeri jelleggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 32 479 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „370200 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” intézmény támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:


Címkód
Intézmény
megnevezése
Előleg
(E Ft)
Ténylegesen
felmerült
kiadás (E Ft)
Eltérés
(E Ft)
+/-
1. 2. 3. 4. 5.=4.-3.
370200 Kollégiumok
Gazdasági Szervezete
35 255 2 776 -32 479
ebből:
- személyi juttatások 27 760 2 186 -25 574
- munkaadót terhelő járulékok 7 495 590 -6 905

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat egyes köznevelési intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1989/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest XI. ker., Rátz László utca 73.) alapító okiratát az előterjesztés 1/b. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1/b. számú mellékletében található alapító okirat módosítás aláírására és az előterjesztés 1/c. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

1990/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest XIV. ker., Fráter György utca 15-17.) alapító okiratát az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2/b. számú mellékletében található alapító okirat módosítás aláírására és az előterjesztés 2/c. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

1991/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest VII. ker., Izabella u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3/b. számú mellékletében található alapító okirat módosítás aláírására és az előterjesztés 3/c. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

1992/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (Budapest XIV. ker., Mexikói út 59-60.) alapító okiratát az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4/b. számú mellékletében található alapító okirat módosítás aláírására és az előterjesztés 4/c. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

1993/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csillagház Általános Iskola (Budapest III. ker., Ráby Mátyás út 16.) alapító okiratát az előterjesztés 5/b. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5/b. számú mellékletében található alapító okirat módosítás aláírására és az előterjesztés 5/c. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását vállaló nonprofit szervezetek támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1994/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

2012. szeptember-december időszakra összesen 44 936 E Ft értékben - az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti részletezésben - közszolgáltatási szerződést köt az alábbi szervezetekkel az előterjesztés 2-16. számú mellékletei szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Név E Ft
1. Alapítvány a Vadaskert Iskoláért 6 612
2. Autista Sérültekért Zalában Alapítvány 204
3. Autizmus Alapítvány 2 856
4. BLISS Alapítvány 816
5. „Burattino” Hátrányos Helyzetűeket Segítő
Iskolaalapítvány
6 456
6. Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány 2 492
7. Integrált Játékpedagógiai Alapítvány 612
8. Kiskavicsok Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 1 388
9. Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet 3 528
10. Legújabb Suli Alapítvány
GENIUS Tehetséggondozó Alapítvány
744
11. MEGÉRTED Alapítvány 10 392
12. Meixner Alapítvány 3 636
13. Montessori Stúdium Alapítvány 1 192
14. Mű-Hely Líceum Alapítvány 948
15. Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány
a Halmozottan Sérült Gyermekekért
3 060
Összesen 44 936

Határidő: döntést követő 45 nap

Felelős: Tarlós István

1995/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (6) bekezdésében, illetve 59. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesternek az SZMSZ 7. sz. melléklet VIII. cím 13. pontja szerinti hatáskörét, jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Korai Fejlesztő Központ Alapítvány közötti szerződést az előterjesztés 17. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat oktatási intézményekben beruházási munkákkal kapcsolatos halaszthatatlan döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1996/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

leállítja a „371103 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium épület részleges felújítása, födémcsere” az előterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatott, 6584. azonosító számon, a 767/a/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott célokmány szerinti felújítási feladatot.

A felújítás költsége 31 M Ft, ebből a 2011. december 31-ig felhasznált összeg összesen 0,0 M Ft, a 2012. szeptember 30-ig felhasznált összeg 0,0 M Ft, a maradvány 31 M Ft.

1997/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A 6584. azonosítójú „épület részleges felújítása, födémcsere 371103 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium” feladat 31 000 E Ft összegű előirányzata terhére kötelezettséget vállal az oktatási ágazatban a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon összekötő folyosó építésére 29,4 M Ft értékben és a Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola labdavédő háló építésére 1,6 M Ft értékben.

1998/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti az A) Önálló gazdálkodó intézmények II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások között szereplő 3711 Humán TISZK Gazdasági Szervezetén belül a 371103 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium 6584. azonosítójú épület részleges felújítása, födémcsere megnevezésű feladatot és előirányzatát 31 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg új feladatként tervbe veszi a B) Céljelleggel Támogatott Intézményi Beruházás Új induló Fejlesztések között

- a „3713 Petrik TISZK Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „371305 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola labdavédő háló építése” feladatot 1600 E Ft-tal,

valamint

- a „3703 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „370317 Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon összekötő folyosó építése” feladat 2012. évi előirányzatát 400 E Ft-tal, valamint a 2012. évi „C” Felhalmozási célú tartalékok „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások, fejlesztések átütemezésének tartaléka” között 2013. évi előirányzatát 29 000 E Ft-tal (a feladat teljes költsége 29 400 E Ft).

1999/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendeletben (Br.) meghatározott, a főpolgármester Br. 14. § (2) bekezdése szerinti, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és a Gazdasági Bizottság Br. 12. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja a „Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon összekötő folyosó építése” feladat 6686. azonosítójú engedélyokiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a „Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola labdavédő háló építése, sportudvar részleges felújítása” feladat 6682. azonosítójú engedélyokiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokiratok soron kívüli aláírására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, az állami köznevelési intézményi feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 2013/2014. tanévi működtetésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2000/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontja alapján - felterjesztési jogával élve kezdeményezi a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. (továbbiakban: Knt.) törvény felülvizsgálatát és módosítását annak érdekében, hogy az oktatási intézmények fenntartói joga továbbra is a helyi, kerületi és megyei önkormányzatokat, valamint a Fővárosi Önkormányzatot illesse meg.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a felterjesztést készítse elő és azt juttassa el Magyarország Kormányának.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2001/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy vállalja az előterjesztés 5-11. számú mellékletei szerinti intézményi ingatlanok működtetését a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2002/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A 2013. évi költségvetés tervezésekor megvizsgálja a köznevelési intézményhálózat keretében a többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetéhez szük-séges előirányzat biztosításának lehetőségét.

Határidő: a 2013. évi eredeti költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek (1011 Budapest, Fő u. 43.) egyházi jogi személlyel.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2003/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata, mint haszonkölcsönbe adó, az Erzsébetnővérek Szerzetesközössége (1125 Budapest, Béla király út 4/A), mint haszonkölcsönbe vevő és a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola (1125 Budapest, Mátyás király út 29.) között 2011. április 28. napján 9526/1 hrsz., 1125 Budapest, Mátyás király út 29. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan létrejött haszonkölcsön szerződést az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal közös megegyezéssel megszünteti, és felkéri a főpolgármestert a szerződés közös megegyezéssel való megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2004/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, mint haszonkölcsönbe adó, a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek (1011 Budapest, Fő u. 43.), mint haszonkölcsönbe vevő és a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola (1125 Budapest, Mátyás király út 29.) között létrejövő, a 9526/1 hrsz., 1125 Budapest, Mátyás király út 29. alatti ingatlan közfeladat ellátása céljából történő ingyenes használatba adására vonatkozó haszonkölcsön szerződést az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Szociális Koncepció elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2005/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Budapest Fővárosi Szociális Koncepcióját az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2006/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert - a Budapest Fővárosi Szociális Koncepciójában meghatározott célok megvalósítása érdekében - kezdjen egyeztető megbeszéléseket a fővárosi kerületek polgármestereivel, egyházi- és civil szociális intézmények fenntartóival, illetve vezető szakembereivel.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2007/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a lefolytatott szakmai egyeztetések alapján, a Budapest Fővárosi Szociális Koncepciójában eltervezett és jóváhagyott szakmai célok valóra váltása érdekében készíttessen tematikus cselekvési tervet - végrehajtandó feladatok és azok időrendi ütemezésének megjelölésével - és jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

2008/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy készüljön szakmai vizsgálat arról, hogy milyen külső pénzügyi források - hazai és uniós - vonhatóak be az intézményrendszer változásait érintő-, valamint a hiányzó szakmai minimumfeltételeket biztosító fejlesztések megvalósításához.

Határidő: 2013. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

2009/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat költségvetési helyzete ezt lehetővé teszi, a 2012. évi szinten biztosítja 2013. és 2015. között az intézményműködtetés pénzügyi feltételeit a szociális ágazatban.

Határidő: a 2013., 2014. és 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat csatlakozására a Budapest Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszterhez.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2010/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2013. január 1. dátummal rendes tagként csatlakozik a Budapest Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszterhez, és egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat képviseletében dr. Szentes Tamás főpolgármester-helyettest delegálja. Felkéri, hogy tevékenységéről évente egyszer számoljon be a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: 2013. január 1., illetve folyamatos

Felelős: Tarlós István

2011/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 40 E Ft + áfa éves tagdíj fedezetét, a 2013. évre vonatkozóan 51 E Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a „8819 Tagsági díjak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán biztosítja. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a későbbi években a tagdíj áfával növelt összegét a mindenkori éves költségvetésben folyamatosan biztosítja.

Határidő: a mindenkori éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

2012/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti csatlakozási kérelem, valamint a csatlakozási kérelem mellékleteként meghatározott, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti nyilatkozat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2013/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a csatlakozási kérelmet mellékleteivel együtt a Budapest Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter Menedzsment Szervezet tevékenységét ellátó Hyppokrates Consulting Kft.-hez (székhelye: 1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 45.) nyújtsa be.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2014/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy létrehozza a „91. Az Orbán-Matolcsy kormány által Budapestnek okozott károk enyhítésének céltartaléka”-t 100 Mrd Ft előirányzattal. A céltartalék folyamatosan kerül feltöltésre, a gazdasági szabadságharcnak a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenleg javulásának összegével.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2015/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a módosító indítványról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2016/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy létrehozza a „91. Az Orbán-Matolcsy kormány által Budapestnek okozott károk enyhítésének céltartaléka”-t 100 Mrd Ft előirányzattal. A céltartalék folyamatosan kerül feltöltésre, a gazdasági szabadságharcnak a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenleg javulásának összegével.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2017/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítványok, civil szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

1. Holdvilágárok Alapítvány 1 000 E Ft,
2. Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 500 E Ft,
3. Sárkány Diáksport Egyesület 200 E Ft,
4. Kovász Egyesület 200 E Ft,
5. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 6 000 E Ft,
6. Budapesti Zsidó Hitközség 4 000 E Ft,
7. Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú Egyesület 100 E Ft,
8. Szebb Gyermekévekért Közhasznú Alapítvány 2 800 E Ft,
9. Aranycsapat Alapítvány 1 000 E Ft,
10. Központi Sport és Ifjúsági Egyesület 500 E Ft.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról - az előterjesztő által írásban és szóban tett kiegészítéssel - az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 38. pontja: Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2018/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. I. félévi költségvetése alakulásáról szóló beszámolót.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Parking Kft.-től átvett és a BKK Zrt. által bérelt eszközállományának korrekciójáról és az egyéb ezzel kapcsolatos döntésekről.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2038/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

a) jóváhagyja és megköti a Parking Kft.-vel az elszámolási megállapodás módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

b) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, a Parking Kft. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti elszámolási megállapodás módosításának megkötését az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. november 1.

Felelős: Tarlós István

2039/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

a) Jóváhagyja és megköti a BKK Zrt.-vel és a Parking Kft.-vel a bérleti szerződés módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

b) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti bérleti szerződés módosításának megkötését az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

c) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, a Parking Kft. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti bérleti szerződés módosításának megkötését az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. november 1.

Felelős: Tarlós István

2040/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező BKK Zrt.-nél nem pénzbeli hozzájárulás formájában tőkeemelést kíván végrehajtani. A tőkeemelés tárgya nem pénzbeli hozzájárulás, melyet az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező elszámolási megállapodás 1. sz. mellékletében rögzített befektetett eszközök képeznek. Felkéri a főpolgármestert, hogy a tőkeemeléshez szükséges alapító okirat módosítását és a szükséges egyéb dokumentumokat készítse el és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé jóváhagyásra.

Határidő: 2012. december 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat az új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer előkészítési feladatainak, valamint megvalósításának finanszírozására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2041/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy külön kíván szavazni az előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2042/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer projekt költség-haszon elemzéséhez, megvalósíthatósági vizsgálatához, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez, továbbá a közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítéséhez szükséges forrás fedezetéül - a „Közterületi parkolás fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztések” 2011. október 13-án aláírt végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megszűnése esetén az abból felszabaduló - nettó 158 M Ft +áfa szolgáljon. Felkéri a főpolgármestert, hogy az új feladatokról és az azok finanszírozásáról szóló előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés októberi rendes ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. októberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2043/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. közreműködésével folytassa az elektronikus jegyrendszer projekt megvalósításával kapcsolatos hiteltárgyalásokat az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD). Egyetért azzal, hogy amennyiben 2012. december 31-ig nincs döntés az európai uniós támogatásról, akkor az EBRD előírásai szerint folytatódjon a tender előkészítése a biztosítani szükséges többlet források megjelölése mellett. Felkéri a főpolgármestert, hogy a tárgyalások eredményének ismeretében terjesszen javaslatot a Fővárosi Közgyűlés elé a projekt finanszírozásáról.

Határidő: 2013. január

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2044/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. ker., 24142 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Magyar u. 36. sz. alatt található, 400 m2 alapterületű, kivett irodaház megnevezésű ingatlan 469 000 000 Ft + áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2045/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2046/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a T-82298 ttsz.-ú térrajz szerint a telekalakítási eljárást követően, Budapest XVI. ker., 106868/1 hrsz. alatt kialakuló, 7000 m2 alapterületű, kivett telephely megnevezésű ingatlan - ebből 2500 m2 bérlővel terhelt - 96 000 000 Ft + áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2047/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat az EKOP-1.A.2, EKOP 2.A.2, valamint az EKOP-3.1.3 pályázati kiírásra elkészített pályázatok benyújtásának utólagos jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2048/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az EKOP-1.A.2, EKOP 2.A.2, valamint az EKOP-3.1.3. pályázati kiírásra az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő szakmai koncepció szerint elkészített pályázatok benyújtását. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a teljes pályázati dokumentáció Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről a soron következő rendes ülésre. A pályázatok 100%-os vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósulhatnak meg, így azok benyújtásához költségvetési kötelezettségvállalás nem szükséges.

Határidő: 2012. október 15.

Felelős: Tarlós István

2049/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötése előtt ismételten készítsen előterjesztést a szerződéskötés előzetes jóváhagyása végett.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés pozitív támogatási döntést követő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: A MAHART Passnave Személyhajózási Kft. 51%-os üzletrészének megvásárlása.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A napirend 47. pontja: Javaslat a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megszűnésével kapcsolatos döntésekre és a területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló szerződések megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2050/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Pest Megye Önkormányzata közötti megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. november 2.

Felelős: Tarlós István

2051/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködési keretmegállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. november 2.

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat az URBACT II Roma-Net projekt eredményeként létrejött helyi akcióterv jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2052/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az URBACT II Roma-Net projekt eredményeként létrehozott „URBACT Helyi Akcióterv - A roma lakosság integrációja Budapesten” c. dokumentumot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2053/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Tovább működteti az URBACT II Roma-Net projekt eredményeként létrejött Budapest Helyi Támogató Csoportot.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat az INTERREG IVC programban megvalósuló CATCH_MR, valamint CLUSNET projektek 1. számú szerződésmódosításaira.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2054/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 0619R2 azonosító számú CATCH_MR projekt 1. számú szerződésmódosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződésmódosítás aláírásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2055/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 0291R1 azonosító számú CLUSNET projekt 1. számú szerződésmódosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződésmódosítás aláírásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának csatlakozására a CLIMATE-KIC elnevezésű szervezethez.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2056/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

csatlakozni kíván a CLIMATE-KIC elnevezésű szervezethez. Felkéri a főpolgármestert, hogy írja alá az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti jelentkezési lapot és szándéknyilatkozatot, gondoskodjon azok továbbításáról a CLIMATE-KIC szervezethez.

Határidő: 2012. október 15.

Felelős: Tarlós István

2057/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a CLIMATE-KIC belső megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról és a CLIMATE-KIC felé történő megküldéséről.

Határidő: 2012. október 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a KMOP-2.1.2-09-2009-0023 azonosító számú, a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, III. Bécsi út-Nagyszombat u. útvonal” c. projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2058/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, III., Bécsi út-Nagyszombat u. útvonal” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0023 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 12. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2059/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 12. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” c., KIOP-1.6.1.-2005-11-0001/2 sz. projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2060/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” című, KIOP-1.6.1.-2005-11-0001/2 sz. projekt támogatási szerződésének 4. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat a kulturális és oktatási ágazatba tartozó egyszemélyes tulajdonú gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2061/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szabó György módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy módosítja a „Javaslat a kulturális és oktatási ágazatba tartozó egyszemélyes tulajdonú gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának elfogadása c. napirendi pont” mellékletében foglalt javadalmazási szabályzatot, a jelen módosító indítvány 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.

Határidő: 2012. november 1.

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2062/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 58. §-a alapján eljárva jóváhagyja - az előterjesztő által befogadott módosítással - az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt „Szabályzat a Fővárosi Önkormányzat kulturális és oktatási ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban levő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására” című szabályzatát azzal, hogy jelen határozat rendelkezései a József Attila Színház Nonprofit Kft.-re vonatkozóan akkortól hatályosak, amely nappal a József Attila Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága becsatolja a javadalmazási szabályzat véleményezésére vonatkozó határozatát. Felkéri a főpolgármestert a szabályzat aláírására.

Határidő: 2012. november 1., a József Attila Színház tekintetében a József Attila Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága határozatának megérkezését követően

Felelős: Tarlós István

2063/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés módosított 1. számú mellékleteként csatolt „Szabályzat a Fővárosi Önkormányzat kulturális és oktatási ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban levő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására” című szabályzattal kapcsolatban gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat kulturális és oktatási ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetői munka-, illetve megbízási szerződéseinek a javadalmazási szabályzatban foglaltaknak megfelelő módosításáról 2012. november 1-jétől kezdődően, valamint a döntésről tájékoztassa az érintett társaságok vezető tisztségviselőit annak érdekében, hogy gondoskodjanak a szabályzatnak a cégiratok közötti letétbe helyezéséről. Jelen határozat rendelkezései a József Attila Színház Nonprofit Kft.-re vonatkozóan akkortól hatályosak, amely nappal a József Attila Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága becsatolja a javadalmazási szabályzat véleményezésére vonatkozó határozatát.

Határidő: döntést követő 28 nap, a József Attila Színház tekintetében a József Attila Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága határozatának megérkezését követően

Felelős: Tarlós István

2064/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Önkormányzat kulturális és oktatási ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetőinél, hogy gondoskodjanak az egyéb vezető állású munkavállalók munkaszerződéseinek, illetve az általuk irányított gazdasági társaság belső szabályzatainak az előterjesztés módosított 1. számú mellékleteként csatolt „Szabályzat a Fővárosi Önkormányzat kulturális és oktatási ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására” című szabályzatban foglaltaknak megfelelő módosításáról.

Határidő: a kezdeményezésre a szabályzat hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2065/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Bihary Gábor ügyrendi javaslatát, mely szerint 5 másodperc helyett 10 másodperc legyen a szavazásra adott idő.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2066/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes ügyrendi javaslatát, mely szerint 5 másodperc helyett 15 másodperc legyen a szavazásra adott idő.

A napirend 55. pontja: Javaslat gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2067/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1023 Budapest, Bolyai u. 11.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2068/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2069/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat közoktatási intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2070/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 1.a. sz. táblázatban szereplő azon 100%-os finanszírozású intézményi pályázatok benyújtását, amelyek önkormányzati többlettámogatást nem igényelnek.

1.a. sz. táblázat

Azono-
sító
Intézmény neve/címe Pályázat
azonosító
Pályázat címe
1. Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
1184 Budapest, Hengersor u. 34.
Erzsébet program Őszi
tanulmányi kirándulás
5. Than Károly Ökoiskola,
Gimnázium, Szakközépiskola
és Szakiskola
1023 Budapest, Lajos u. 1-5.
Generali a Biztonságért
Alapítvány
Diák és Szabadidősport az intézményben
8. Békésy György Szakközépiskola
1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.
Generali a Biztonságért Alapítvány Diák és Szabadidősport az intézményben

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2071/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 1.b. sz. táblázatban szereplő 100%-os finanszírozású TÁMOP pályázatok benyújtását oly módon, hogy a pályázó intézmények projekttervükben rögzítik egyrészt, hogy a pályázatok megvalósításának, valamint az első kifizetésnek a legkorábbi kezdő időpontja 2013. január 1., másrészt az elnyert pályázat támogatási szerződésének módosítása esetén a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges.

1.b. sz. táblázat

Azono-
sító
Intézmény neve/címe Pályázat
azonosító
Pályázat címe
2. Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
1212 Budapest, Petőfi tér 1.
TÁMOP 3.1.4-12/1
Innovatív
iskolák
fejlesztése
Innovatív iskolák
fejlesztése
3. Jelky András Ruhaipari
és Művészeti Szakközépiskola
1084 Budapest, Rákóczi tér 4.
TÁMOP 3.1.4-12/1
Innovatív
iskolák
fejlesztése
Innovatív iskolák
fejlesztése
4. Than Károly Ökoiskola,
Gimnázium, Szakközépiskola
és Szakiskola
1023 Budapest, Lajos u. 1-5.
TÁMOP 3.1.4-12/1
Innovatív
iskolák
fejlesztése
(Lendületben
a Than)
6. Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium
1138 Budapest, Váci út 107.
TÁMOP 3.1.4-12/1
Innovatív
iskolák
fejlesztése
Innovatív iskolák
fejlesztése
7. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi
és Informatikai Szakközépiskola
1146 Budapest,
Thököly út 48-54.
TÁMOP 3.1.4-12/1
Innovatív
iskolák
fejlesztése
Innovatív iskolák
fejlesztése
9. Csillagház Általános Iskola
1038 Budapest,
Ráby Mátyás u. 16.
TÁMOP 3.1.7-11/1
Referenciaintézmények országos
hálózatának kiépítése
Akadálymentes
tudás, - a Csillagház felkészülése a referencia-intézményi működésre

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 1047 Budapest, Baross utca 100. szám alatti Idősek Otthona házirendjének, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2072/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 1047 Budapest, Baross utca 100. szám alatti Idősek Otthona és telephelyei szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az elfogadott szervezeti és működési szabályzat jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2073/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 1047 Budapest, Baross utca 100. szám alatti Idősek Otthona és telephelyei házirendjét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az elfogadott házirend jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat a BMSZKI működési dokumentumainak jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2074/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az elfogadott szervezeti és működési szabályzat jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2075/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest VIII., Kőbányai út 22. szám alatti telephely házirendjét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az elfogadott házirend jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítását célzó 2009. évi pályázaton nyertes szervezetek támogatása elszámolásának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2076/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztésben meghatározott szervezetek 2009. évi „9205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka” címkód elő-irányzatából nyújtott támogatásainak elszámolását.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 522/2009. (XII. 10.) sz. határozata alapján a 2276/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozattal támogatott szervezetek és szakmai programok:

A
kategória
iktatószám
Szervezet
megnevezése

Szakmai program megnevezése
Támogatási
összeg (Ft)
02/1055/2009 Drogfree Alapítvány
Átmeneti Szállás
„A Drogfree Alapítvány alacsony-küszöbű szolgáltatásai” 1 900 000
02/1056/2009 Katolikus Karitász „Alacsonyküszöbű szolgáltatások működtetése Budapest Főváros területén” 2 000 000
02/1060/2009 Kompánia Alapítvány „Alternatíva” - Alacsonyküszöbű szolgáltatás a Csepel Plázában 1 000 000
02/1061/2009 Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet
„A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Soroksári Addiktológiai Centrumban zajló, a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítására irányuló
szolgáltatások támogatása”
1 250 000
02/1046/2009 Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány „Kontakt programok-Dzsumbuj projekt” 2 000 000
02/1033/2009 Drogprevenciós Alapítvány „A Drogprevenciós Alapítvány XIII. kerületi C.A.T.
és IX. kerületi Dzsumbuj tűcseréinek támogatása”
2 000 000
02/1031/2009 Belvárosi Tanoda Alapítvány „Rólad Van szó” 1 250 000
02/1081/2009 Magyar Emberi Jogvédő Központ „Józan Babák Klub - Alternatív terhesgondozási program
droghasználó várandós nők komplex (orvosi, pszichológiai, jogi, szociális)
gondozása anonim terhesgondozási program keretében”
1 000 000
02/1083/2009 Baptista Szeretetszolgálat „Az utcai megkereső szolgálat és a mobil tűcsere program fejlesztése
és működési kiadásai”
1 000 000
02/1084/2009 Kapocs Ifjúsági Önsegítő Csoport „Alacsonyküszöbű elérési feladatok” 600 000
Összesen 14 000 000
B
kategória
iktatószám
Szervezet
megnevezése

Szakmai program megnevezése
Támogatási
összeg (Ft)
02/1048/2009 Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány „Női Napok a Kék Pont Alapítványnál” 2 500 000
02/1070/2009 Segély Helyett Esély
Alapítvány
„Esély a serdülőknek, - új utak a Thalassa Házban” 1 800 000
02/1040/2009 Félúton Alapítvány „Első lépés a munka után” 1 900 000
02/1042/2009 Sziget Droginformációs
Alapítvány
„Információs diszpécser központ kialakítása” 2 500 000
02/1082/2009 Baptista Szeretetszolgálat „Hajléktalan kábítószerfüggők méregtelenítése az Utcafrontnál” 1 300 000
Összesen 10 000 000
C
kategória
iktatószám
Szervezet
megnevezése

Szakmai program megnevezése
Támogatási
összeg (Ft)
02/1050/2009 Kék Pont Drogkonzultációs
Központ és Drogambulancia
Alapítvány
„Józanság megtartó Csoport” 1 000 000
02/1063/2009 Drog Stop Budapest
Egyesület
„Önálló lépések” 1 000 000
02/1069/2009 Segély Helyett Esély
Alapítvány
„Egyedül nem megy - a visszaesés megelőzése” 2 000 000
02/1075/2009 Emberbarát Alapítvány „Emberbarát Támogató és Hozzátartozói csoport” 600 000
02/1041/2009 Félúton Alapítvány „Segítünk, hogy keresve találj” 1 200 000
02/1027/2009 Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány „Abszcinencia - Önsegítés-Csoportok” 2 245 000
02/1080/2009 Magyar Emberi Jogvédő
Központ
„Józan Babák Klub - Hajléktalan-Színháza” 955 000
Összesen 9 000 000
D
kategória
iktatószám
Szervezet
megnevezése

Szakmai program megnevezése
Támogatási
összeg (Ft)
02/1085/2009 Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány „Választás és változtatás” 1 000 000
02/1026/2009 „Quo Vadis” 2000
Gyermekotthoni Közhasznú Alapítvány
„Szembeszállok” 679 600
02/1043/2009 Pax Vobis Kiemelten
Közhasznú Alapítvány
„Drogprevenciós program a Béke Gyermekotthonban” 1 594 000
02/1072/2009 Megálló Csoport Alapítvány „Lépd át önmagad árnyékát.” 1 300 000
02/1071/2009 Presley Ridge Magyarország Alapítvány „Project Venture - élménnyel és kalanddal a drogok visszaszorításáért
a Zirzen Janka Gyermekotthonban.”
2 000 000
02/1064/2009 Drog Stop Budapest
Egyesület
„Veszély és esély, avagy a gyermekkor színterei.” 1 600 000
02/1059/2009 Kompánia Alapítvány „Kortárs segítő tréningprogram” 1 326 400
Összesen: 9 500 000
E
kategória
iktatószám
Szervezet
megnevezése

Szakmai program megnevezése
Támogatási
összeg (Ft)
02/1058/2009 Baranya Megyei
Önkormányzat
Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat
Gyógyító-, Foglalkoztató Közalapítvány
„Iskolai Szociális Munkás Hálózat működtetése Budapesten a 2010-es évben” 19 994 120
Összesen: 19 994 120

2077/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 527/2009. (XII. 10.) sz. határozata alapján a 2278/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozattal támogatott szervezetek és szakmai programok:

A
kategória
iktatószám
Szervezet
megnevezése

Szakmai program megnevezése
Támogatási
összeg (Ft)
02/1047/2009 Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány „F.A.K.SZ. (Fiatalok Alacsonyküszöbű Szolgáltatása) Klub - szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Zuglóban.” 1 000 000
02/1065/2009 Drog Stop Budapest
Egyesület
„Nívós Szakmaiság-Szakmai igényesség” 2 000 000
02/1073/2009 Megálló Csoport Alapítvány „Lépj be...” 1 000 000
02/1076/2009 Emberbarát Alapítvány „Megkereső program a munkaügyi ellátók kliensei között.” 500 000
02/1032/2009 Art Éra Alapítvány „Ártalomcsökkentés hétről hétre” 1 000 000
02/1078/2009 Váltó-sáv Alapítvány „Alacsonyküszöbű szolgáltatás biztosítása a Budapesti Fegyház és Börtönben
és szabadulás után”
1 000 000
Összesen: 6 500 000

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. október 3-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére