A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

2011. évi közhasznúsági jelentése * 

Szöveges beszámoló
2011. év

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány - iskola alapítóként és fenntartóként - 2011. évben is a Xantus János Gyakorló Középiskola maradéktalanul ellátta a fenntartói irányítással, működtetéssel összefüggő feladatokat, biztosította az iskola működési feltételeit.

A Közalapítvány testületei - többek között - megtárgyalták az alapítvány és iskola 2010. évi gazdálkodását, meghatározták a 2011. évi gazdasági-pénzügyi terveket. Áttekintették a 2010/2011-es tanév tapasztalatait és a 2011/2012-es tanév előkészítésének feladatait.

Az új tanév beiskolázási adatai, a 2012/2013-as tanévi beiskolázás előkészítésének októberi első fázisa bizonyította, hogy változatlanul nagy az érdeklődés középiskolánk iránt, ezért ismételten 6 osztály indítása mellett döntöttünk. A várakozások beigazolódtak, mert a tényleges jelentkezők száma meghaladta a 460-at, a felvehető 180 tanulóval szemben.

Középiskolánk 1999 óta a Budapesti Gazdasági Főiskola (korábban KVF) gyakorló középiskolája.

A Közalapítvány közoktatási, iskolafenntartói feladatainak ellátásához, a közoktatási intézmény működtetéséhez a költségvetés 497 096 E Ft állami normatív támogatást, az alapító Fővárosi Önkormányzat - közszolgáltatási szerződés keretében - 115 195 E Ft fővárosi kiegészítő támogatást nyújtott.

2011. évben a központi költségvetés normatív támogatása 11 153 E Ft-tal (2,2%) csökkent. A Fővárosi Önkormányzat kiegészítő normatív támogatása pedig éves szinten 25 144 E Ft-tal (17,9%) volt kevesebb, mint 2010-ben. Ennek oka, hogy a 2011/2012-es tanévre 64 908 E Ft-ra csökkent a támogatás, amely az előző tanévi támogatás 46,2%-a.

A havi részletekben folyósított központi és önkormányzati támogatások teljes összegét - jogszabályban rögzített határidőn belül - átutaltuk az oktatási intézménynek.

A fővárosi kiegészítő támogatás 2010/2011. tanévi intézményi felhasználásáról készült jelentést szeptember 15-ei határidőre a Fővárosi Önkormányzat részére megküldtük.

A Közalapítvány saját bevételeiből 59 313 E Ft támogatást nyújtott az iskolának az oktatás színvonalát, eredményességét növelő, kötelezettségeket meghaladó szolgáltatások fedezetére (pl. kötelező óraszámon felüli - kiemelten idegen nyelv - oktatás, tanulmányi kirándulások, kulturális és sport tevékenység, ösztöndíj stb.).

A Közalapítvány - kötelezettségének megfelelően - működési költségeit kizárólag saját bevételeiből finanszírozta. Működési költségeink aránya az összes ráfordítás 1,5%-a.

Szeptemberben a Fővárosi Önkormányzat ismételten módosította a Közalapítvány alapító okiratát. A módosítás szerint az alapítói támogatás, mint mindenkori közalapítványi vagyon elem, éves mértéke: „Budapest Főváros mindenkori Költségvetési rendeletében meghatározott támogatási összeg”.

A bérlő hiányában, 2010 októberében bezárt Hotel Római tanszállodát a Közalapítvány 2011. június 22-vel ismételten bérbe adta.

A 2010/2011. tanévben, a két tanítási nyelvű öt évfolyamos gimnázium és szakközépiskola 28 osztályában, 819 tanuló folytatta tanulmányait, ebből 468 fő gimnáziumi, 351 fő szakközépiskolai tagozatra járt.

Az Oktatási Hivatal megbízásából vizsgaközpontként szervezik a középszintű érettségi vizsgákat, összesen 9 tantárgyból.

A tanév során két alkalommal tehettek a tanulók érettségi vizsgát. Az október-novemberi vizsgaidőszakban, vizsgaközpontként 211 jelölt középszintű vizsgáit szervezte és bonyolította le a középiskola.

A május-júniusi vizsgaidőszakban 237 jelölt jelentkezett előrehozott vagy rendes érettségi vizsgára.

A 13. végzős évfolyam 6 osztályának 160 tanulója 4,17-os érettségi átlaggal, - ezzel a teljesítménnyel az utolsó 3 év legjobb eredményét értük el - 14 kitűnővel és célnyelvből 111 felsőfokú nyelvvizsgával (72,5%) zárta a vizsgákat. Így az iskola legfontosabb kimeneti eredményét magas színvonalon teljesítette.

A 2011/2012. tanévben - az elmúlt tíz év legmagasabb létszáma - 194 fő kezdte meg a tanulmányait iskolánkban, 3 gimnáziumi és 3 idegenforgalmi osztályban.

Az új, modulrendszerű OKJ bevezetése változatlanul nehezíti a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport szakmáinak oktatását. Az iskolánkban több évtizedes hagyományokra visszatekintő idegenvezető szakma oktatása és a képesítés megszerzése áttevődött a felnőttképzés területére. Ennek oka, hogy a modulok magas száma és a vizsgára törvényileg biztosított idő rövidsége miatt nem vált lehetségessé az iskolarendszerbe történő tantárgyi beépítés és az érettségit követő képesítő vizsga lebonyolítása. Szakmai programunk tartalmazza az egyes tantárgyak modulokba való beszámíthatóságát, így a szabályozók megváltozása ellenére tanulóink rövidebb időtartam alatt szerezhették/szerezhetik meg a képesítést az iskolarendszeren kívüli képzés keretében.

Az utazás- és protokollügyintéző végzettség megszerzése szintén érettségihez kötött, ezért a szakmához jutás megkönnyítése érdekében az előző szakmához hasonló feltételeket biztosítottunk.

A szakács az egyetlen olyan szakma, amelynek szakmai- és vizsgakövetelményei lehetővé teszik, hogy az érettségi vizsga letétele előtt jussanak a tanulók képesítéshez. A 2010/2011. tanévben a szakközépiskolai tanulók közül sokan választották szakmaként a szakácsmesterséget, közülük többen már a 12. évfolyam befejezése után (18. életévüket betöltve) eleget tettek a vizsgakövetelményeknek.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyekre egyre többen jelentkeznek diákjaink. A döntő első 20 helyezettje közé 3 tanulónak sikerült bekerülnie.

Az iskola jogszabályi kötelezettségéből adódóan a végzős hallgatók pályakövetésének eleget tesz. A felmérések alapján, a felsőoktatási intézmények közül továbbra is a legtöbb végzős hallgató a Budapesti Gazdasági Főiskola (19%), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (21%), a Budapesti Corvinus Egyetem (19%), a Budapesti Műszaki Egyetem (10%) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (7%) különböző szakjait jelölte meg. A végzősök 24%-a pedig 15 egyéb főiskolát és egyetemet, valamint 9%-a különböző szakmák elsajátítását jelölte meg.

A 2010/11-es tanévben is tovább folytattuk a Coménius program keretén belül a nemzetközi együttműködést elősegítő projekt munkánkat. A projekt keretén belül számos országból érkeztek hozzánk diákok, s diákjaink viszontlátogatásként részt vettek a külföldi csere utakon. A projektben komoly munka folyt, amelynek eredményei bemutatók formájában megtalálhatók az iskola honlapján. A tizenkét éve, az európai együttműködés égisze alatt folyó munkában, iskolánk diákjai és tanárai sok hasznos ismeretre, tapasztalatra és nem elhanyagolható módon, kapcsolatokra tettek szert.

Ez idő alatt számos iskolával építettünk ki szoros együttműködést, Izlandtól Lengyelországig. Iskolánkban ez év januárjában nyolc ország (négy napon át) tanár-koordinátorai előkészítettek egy újabb három évre szóló közös projekt pályázati anyagát, amelynek címe: Csökkenő erőforrások, növekvő kihívások (Dwindling Resources - Growing Challenges). Az eddigi sikeres pályázati munkánk reményt ad arra, hogy újabb három évre közös projektünk elnyeri az Európai Unió támogatását.

Örömünkre szolgált, hogy a 2010. év végén középiskolánk felkérést kapott az Országház Külügyi Hivatalától, hogy diákjai lássák el a magyar elnökséghez kapcsolódó EU-s parlamenti rendezvényeken a hostessi feladatokat.

A kiválasztott negyvenöt tanuló nyolc alkalommal, többfordulós előzetes felkészítés után, segítette az EU-s parlamenti bizottságok munkáját. Sikeres tevékenységüket az Országgyűlés Külügyi Hivatala oklevéllel is dokumentálta. Ez a megbízatás komoly elismerése volt az iskola szakmai munkájának.

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes úr Tarlós István főpolgármester úrnak írt levelében mondott köszönetet a középiskola tanulóinak közreműködéséért.

A Xantus János Gyakorló Középiskola 2011 novemberében megkapta az Elkötelezettség a Kiválóságért Nemzetközi Minőségi Díj Oklevelet.

Kiemelten közhasznú Közalapítvány mérlege
2011. év

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
Eszközök
A. Befektetett eszközök 170 491 163 661
B. Forgóeszközök 31 845 40 376
C. Aktív időbeli elhatárolások 0 440
Eszközök (aktívák) összesen: 202 336 204 477
Források
D. Saját tőke 200 976 203 208
E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 871 843
G. Passzív időbeli elhatárolások 489 426
Források (passzívák) összesen: 202 336 204 477

Kiemelten közhasznú Közalapítvány eredmény-kimutatása
2011. év

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 738 595 700 159
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 9 776 4 230
C. Összes bevétel 748 371 704 389
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 749 047 689 037
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 3 350 13 120
F. Összes ráfordítás (D.+E.) 752 397 702 157
G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 6 426 -8 890
H. Adófizetési Kötelezettség 0 0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 6 426 -8 890
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -10 452 11 122

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások 3 904
1. Bérköltség 3 080
ebből: - megbízási díjak 1 200
- tiszteletdíjak 1 880
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0
3. Bérjárulékok 824
B. A szervezet által nyújtott támogatások 59 313
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 614 054
D. Továbbutalt támogatás 673 367

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A könyvvizsgálat során az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2012. április 20.

Gulyás Csaba s. k. GMB Holding Kft.
Bejegyzett okleveles MKVK 001919
könyvvizsgáló Gulyás Csaba ügyvezető s. k.
MKVK 007120

  Vissza az oldal tetejére