A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

2011. évi közhasznúsági jelentése * 

2011. december 31.

Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2011. év

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

1072 Budapest, Rákóczi u. 18.

Budapest, 2012. április 15.

Dr. Nagy Miklós s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01

Az egyéb szervezet megnevezése: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1072 Budapest, Rákóczi u 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2011. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
1 A Befektetett eszközök 389 230 388 835
2 I Immateriális javak 2 158 2 064
3 II Tárgyi eszközök 383 872 383 571
4 ebből: - tárgyi eszközök értékhelyesbítése 341 869 344 458
5 III Befektetett pénzügyi eszközök 200 3 200
6 B Forgóeszközök 1 106 330 1 118 103
7 I Készletek 0
8 II Követelések 1 723 128
9 III Értékpapírok 0
10 IV Pénzeszközök 1 104 607 1 117 975
11 C Aktív időbeli elhatárolások 2 507 2 824
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 498 067 1 509 762
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
13 D Saját tőke 1 412 653 1 426 484
14 I Induló tőke 10 000 10 000
15 II Tőkeváltozás 1 054 503 1 060 784
16 III Lekötött tartalék 0
17 IV Értékelési tartalék 341 869 344 458
18 V Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 6 246 10 824
19 VI Tárgyévi eredmény váll tevékenységből 35 418
20 E Céltartalék 62 743 62 743
21 F Kötelezettségek 20 291 18 560
22 I Hosszú lejáratú kötelezettségek 17 424 17 424
23 II Rövid lejáratú kötelezettségek 2 867 1 136
24 G Passzív időbeli elhatárolások 2 380 1 975
25 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 498 067 1 509 762

Budapest, 2012. április 15.

Dr. Nagy Miklós s. k.
egyéb szervezet vezetője (képviselője)

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2011. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
1 A Összes közhasznú tevékenység bevétele 163 320 Ft 168 861
2 1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 100 787 103 425
3 a) alapítótól 100 787 103 425
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) egyéb, ebből 1% ...............
7 2 Pályázati úton elnyert támogatás
8 3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 60 004 61 923
9 4 Tagdíjból származó bevétel
10 5 Egyéb bevétel, Rendkívüli bevétel 2 529 3 513
11 B Vállalkozási tevékenység bevétele 10 550 1 830
12 C Összes bevétel 173 870 170 691
13 D Közhasznú tevékenység ráfordításai 157 074 158 037
14 1 Anyagjellegű ráfordítások 95 581 86 572
15 2 Személyi jellegű ráfordítások 52 656 65 529
16 3 Értékcsökkenépsi leírás 4 986 4 446
17 4 Egyéb ráfordítások 3 851 1 470
18 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 20
19 6 Rendkívüli ráfordítások
20 E Vállalkozási tevékenység ráfordításai 10 515 1 412
21 1 Anyagjellegű ráfordítások 10 515 1 220
22 2 Személyi jellegű ráfordítások 155
23 3 Értékcsökkenépsi leírás
24 4 Egyéb ráfordítások 37
25 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai
26 6 Rendkívüli ráfordítások
27 F Összes ráfordítás (D+E) 167 589 159 449
28 G Adózás előtti eredmény (B-E) 35 418
29 H Adófizetési kötelezettség 0 0
30 I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 35 418
31 J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 6 246 10 824

Budapest, 2012. április 15.

Dr. Nagy Miklós s. k.
egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok E Ft-ban
A Személyi jellegű ráfordítások
1 Bérköltség 46 990
ebből: - megbízási díjak
- tiszteltdíjak
2 Személyi jellegű egyéb kifizetések 5 540
3 Bérjárulékok 13 154
B A szervezet által nyújtott támogatások 0
ebből: A korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

Budapest, 2012 április 15.

Dr. Nagy Miklós s. k.
egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2011. ÉVES KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Budapest, 2012. április 15.

Dr. Nagy Miklós s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2011. ÉVES KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999. szeptember 21-én kelt - egységes szerkezetbe foglalt - alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (Közalapítvány) kiemelten közhasznú szervezetként működik.

A Közalapítvány alapító okirat szerinti feladata többek között a főváros gazdaságfejlesztési programjaihoz kapcsolódóan a mikro-, kis- és középvállalkozások számára az európai integrációs folyamatban való részvételhez felkészítő programok kialakítása, szervezése és megvalósítása.

A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium. A Közalapítvány tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, beszámolóját az alapító által választott független könyvvizsgáló - az Audit Network Hungary Kft. - auditálja. A Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál 002158 szám alatt nyilvántartott Audit Network Hungary Kft. auditálásra kijelölt könyvvizsgálója dr. Lukács János, kamarai tagsági száma 003567.

A Közalapítvány számvitelét az AM-RI Könyvelő, Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. vezeti. A könyvelésért Ribling Ferenc, bejegyzett könyvvizsgáló felelős, kamarai tagsági száma 004142.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv, a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentést az alábbi szerkezetben és tartalommal kell elkészíteni:

I. Számviteli beszámoló (közhasznúsági egyszerűsített éves beszámoló mérleg és eredmény kimutatása)

II. A költségvetési támogatás felhasználása

III. A vagyon felhasználásának bemutatása

IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

V. Más szervezetektől kapott támogatás felhasználása

VI. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

VII. A vezető tisztségviselők juttatásai

I. Számviteli beszámoló

A Közalapítvány a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat. A szabályzatokat a törvényi változásoknak megfelelően aktualizálta.

A Közalapítvány számviteli politikája rögzíti azokat a fő szabályokat, amelyekkel meghatározza, mit tekint a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek, jelentősnek, továbbá a törvényben biztosított választási lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmazza.

A Közalapítvány számviteli politikájának főbb elemei:

- A Közalapítvány állami közfeladatot ellátó közhasznú szervezet, amelynek cél szerinti tevékenysége a fővárosban működő mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, működésének segítése, az erre irányuló szervező, oktató és tanácsadó tevékenység végzése.

- A Közalapítvány a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan különbözet, értékváltozás, amely az eredeti adatot 10%-ot meghaladó arányban módosítja. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha eredményt, saját tőkét növelő- csökkentő hatásának együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 20 millió forintot, illetőleg az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2%-át.

- A Közalapítvány kettős könyvvitelt vezet és a közhasznúsági jelentés részeként egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámolót a december 31-i fordulónapot követő február 28-i zárlat alapján március 31-ig kell elkészíteni, majd a könyvvizsgálói auditálás után a felügyelő bizottság és a Kuratórium elé terjeszteni. A közhasznúsági jelentést és ennek részeként a számviteli beszámolót május 31-ig közzé kell tenni.

- A Közalapítvány a mérleg eszközeinek és forrásainak részletezésében, valamint értékelésében a számviteli törvény, illetőleg a kormányrendelet előírásaitól nem tér el.

- A számviteli politikában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait. Vállalkozási tevékenysége szűk körű.

- A Közalapítvány a számvitelében a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.

A 2011. éves mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege a kormányrendeletben előírt tagolásnak megfelelően készült el. A mérleg minden tétele könyv szerinti leltárral került dokumentálásra.

A mérleg kiemelt sorai az előző év adataihoz viszonyítva az alábbi változást mutatják:

Adatok E Ft-ban
Megnevezés Előző év Tárgyév Változás
Befektetett eszközök 389 230 388 835 -395
Forgóeszközök 1 106 330 1 118 103 +11 773
Aktív időbeli elhatárolás 2 507 2 824 +317
Eszközök összesen 1 498 067 1 509 762 +11 695
Saját tőke 1 412 653 1 426 484 +13 831
Céltartalékok 62 743 62 743 0
Kötelezettségek 20 291 18 560 -1 731
Passzív időbeli elhatárolás 2 380 1 975 -405
Források összesen 1 498 067 1 509 762 +11 695

A fő mérlegsorok adatainak tartalmáról, az év folyamán bekövetkezett változásairól az alábbi kiegészítések kerülnek bemutatásra.

A. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománya az alábbiak szerint alakult:

Adatok E Ft-ban
Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték
Immateriális javak (114, 116)
Bruttó érték 18 344 782 19 126
Értékcsökkenés 16 186 876 17 062
Nettó érték 2 158 - -94 2 064
Ingatlanok (12)
Épületek (123)
Bruttó érték 52 669 52 669
Értékcsökkenés 29 470 2589 32 059
Nettó érték 23 199 -2589 20 610
Ingatlanok értékhelyesbítése 341 869 2589 344 458
Ingatlanok összesen 365 068 365 068
Műszaki gépek, berendezések (1321, 1322)
Bruttó érték 14 782 322 14 460
Értékcsökkenés 14 673 383 14 290
Nettó érték 109 61 170
Egyéb gépek, berendezések (1431, 1432)
Bruttó érték 21 349 376 21 725
Értékcsökkenés 16 291 863 17 154
Nettó érték 5 058 487 4 571
Beruházások (1611-1613) 13 637 125 13 762
Tárgyi eszközök összesen
Bruttó
Értékcsökkenés
Nettó

444 306
60 434
383 872

2768
3069301

447 074
63 503
383 571
Immat.jav.+tárgyie. nettó 386 030 395 385 635
Befektetett pénzügyi eszk. 17. 3 200 - - 3 200
Befektetett eszközök 389 230 395 388 835

Az egyes eszközcsoportok értékének változását az alábbiak okozták:

Az immateriális javak bruttó értékét 782 E Ft-tal növelte a szoftverek aktiválása. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 876 E Ft volt. A záró nettó érték 2064 E Ft-ra csökkent.

Az ingatlanok, ezen belül az épületek bruttó értéke nem változott. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2589 E Ft. A nettó érték 20 610 E Ft-ra csökkent.

A Rákóczi út 18. sz. alatti irodaépület értékhelyesbítése szakértői vélemény alapján került aktualizálásra. A Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke 365 068 E Ft, amely az alábbi értékeket tartalmazza:

- épület nettó értéke 20 610 E Ft
- értékhelyesbítés 344 458 E Ft
- szakértői vélemény szerinti piaci forgalmi érték 365 068 E Ft

Az értékhelyesbítés összege tehát a 2010. évihez képest kissé nőtt.

A műszaki gépek, berendezések bruttó értéke - egy szerver selejtezés és beszerzés következtében - 322 E Ft-tal csökkent. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 383 E Ft volt. Az eszközök nettó értéke 170 E Ft.

Az egyéb gépek, berendezések értéke 376 E Ft értékű beszerzéssel nőtt (TV, mobil telefon). A tárgyévi értékcsökkenés (863 E Ft) elszámolása után a nettó érték 4571 E Ft.

Továbbra is a folyamatban lévő beruházások között kerül nyilvántartásra a Budapest, VII. ker. Rákóczi u. 18. sz. alatti Társasháztól megvásárolt és még használatba nem vett épületrész (7475 E Ft) és az ingatlan felújítás tanulmány terv (6287 E Ft).

A tárgyi eszközök nettó értéke 301 E Ft-tal csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök 3200 E Ft záró értékét az Enterprise 94 Kft.-ben lévő 100%-os tulajdoni hányadot jelentő 3000 E Ft üzletrész, valamint a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium Nonprofit Kft.-ben lévő 200 E Ft befektetés teszi ki. A mérlegérték 2011-ben nem változott.

B. Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke az előző év végihez képest 11 773 E Ft-tal nőtt.

A követelések értéke 128 E Ft, ami adó-túlfizetésből keletkezett (áfa-visszaigénylés 115 E Ft, START kártya járulékelszámolás 13 E Ft).

A mikrohitel lejárt és a finanszírozó bankok által kimutatott összegeire az előző években 100% értékvesztés került elszámolásra. A 2011. évben a 15 676 E Ft követelésből a hátralékos ügyfelek 1390 E Ft-ot fizettek be.

A pénzeszközök mérlegfordulónapi értéke 1 117 975 E Ft, 13 368 E Ft-tal magasabb a nyitó értéknél. A pénzkészlet összetétele:

- pénztár 208 E Ft
- valutapénztár 90 E Ft
- elszámolási betétszámla 134 E Ft
- devizabetét számla 257 E Ft
- kamatozó és óvadéki számlák 1 117 286 E Ft
összesen: 1 117 975 E Ft

A valutapénztár és a devizabetét értéke a fordulónapi MNB árfolyamon került meghatározásra. A könyvelt nettó árfolyamnyereség 26 E Ft.

A pénzkészlet az év folyamán lehetővé tette a közhasznú tevékenységek, a pályázati feladatok és a hitelprogramok finanszírozását.

C. Aktív időbeli elhatárolások

A 2011. évet illető árbevételek és kamatok lekönyvelése 2705 E Ft elhatárolást tett indokolttá. A 2011-ben kifizetett, de a 2012. évet terhelő költségek elhatárolt összege 119 E Ft.

A mérleg eszköz oldalának főösszege 1 509 762 E Ft.

D. Saját tőke

A saját tőke összege 1 426 484 E Ft, 13 831 E Ft-tal magasabb az előző évinél.

Az induló tőke 10 000 E Ft összege az év folyamán nem változott.

A tőkeváltozás a megelőző évi eredmény átvezetésével 1 060 784 E Ft-ra nőtt. A tőkeváltozás keletkezési jogcímenként megbontva kerül nyilvántartásra.

Az értékelési tartalék a VII. kerület Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan értékhelyesbítésének aktualizálása alapján 344 458 E Ft.

Az alaptevékenység 10 824 E Ft és a vállalkozási tevékenység 418 E Ft eredménye együtt 11 242 E Ft-tal növelte a saját tőkét.

E. Céltartalékok

A Közalapítvány Felügyelő Bizottsága 2009/6. (V. 19.) számú határozata alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) által nyilvántartott, de a Közalapítvány által el nem ismert 62 743 E Ft 1997. évi követelésére - az óvatosság elvére tekintettel - képezett céltartalék változatlan. Újabb fejlemény az ügyben nem történt.

F. Kötelezettségek

A kötelezettségek mérlegértéke 18 560 E Ft, az előző évihez képest 1731 E Ft-tal kevesebb.

A hosszú lejáratú kötelezettség 17 424 E Ft, amely a kincstári forrásból kapott 15 210 E Ft Mikrohitel-alap forrást és az alap után kapott kamatok 2214 E Ft összegét mutatja.

A rövid lejáratú kötelezettség 1136 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- belföldi szállítók 1042 E Ft
- 2011-ben esedékes adók és járulékok, 94 E Ft
összesen: 1136 E Ft

A szállító folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2012-ben megtörtént.

Az adófolyószámlák egyeztetése az adóhatóság adataival folyamatosan történik, fizetési határidőn túli adótartozás nincs.

A kötelezettségek között nem szerepel a 2004. április 15-től 2007. július 15-ig terjedő időszakban megvalósított GVOP 2.2.1. Alapszíntű tanácsadási projekt utólagos, 2009. évben elvégzett KEHI vizsgálatának megállapítása, amely a Közalapítvány ellen szabálytalansági eljárás lefolytatását kezdeményezte. A vizsgálat lényegében az egyébként szabályszerűen lebonyolított, szakmailag elfogadott, pénzügyileg lezárt programmal kapcsolatban a közbeszerzési eljárás mellőzését rótta fel hibául, jóllehet a pályáztatás elhagyása a támogatási szerződés szerint ismert tény volt.

Az NFÜ GOP IH a 2011. december 22-i határozatában megállapította a szabálytalanságot. A határozat ellen a Közalapítvány kifogást nyújtott be az NFM-hez, amelynek eredményeként, az NFÜ vezetőivel a szabálytalansági eljárás megszüntetéséről folytatott tárgyalások eredményesek voltak. Az erről szóló dokumentum azonban még nem került a Közalapítvány részére megküldésre.

G. Passzív időbeli elhatárolások

A térítés nélkül átvett eszközök miatti halasztott bevétel 263 E Ft. Az elhatárolás - a számviteli előírások szerint - az évenként elszámolt amortizációval azonos összegben, a rendkívüli bevételekkel szemben kerül kivezetésre.

A mérlegfordulónap után felmerült, de a lezárt évet terhelő költségek miatti passzív elhatárolás összege 1 712 E Ft (audit-költség, telefon, fizetendő kamatok, stb.).

A mérleg forrás oldalának főösszege 1 509 762 E Ft.

A 2011. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása szerint a Közalapítvány a 2011. évben 170 691 E Ft bevételt ért el. Az összes elszámolt költség és ráfordítás 159 449 E Ft. Az eredmény 11 242 E Ft nyereség, amely a következők szerint alakult:

- közhasznú tevékenység eredménye 10 824 E Ft
- vállalkozási tevékenység eredménye 418 E Ft
Összesen: 11 242 E Ft

A közhasznú tevékenységből származó bevétel - összehasonlítva a 2010. évivel - az alábbi jogcímeken keletkezett:

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2010. év 2011. év
Alapítótól kapott támogatás 100 787 103 425
Pályázati támogatások - -
Egyéb közhasznú bevételek 99 5
Mikrohitel költségtérítés és jutalék 5 038 5 557
Egyéb bevételek 62 3 091
Kapott kamatok 54 966 56 366
Rendkívüli bevételek 2 368 417
Összes közhasznú bevétel 163 320 168 861

Az alapító Fővárosi Önkormányzattól kapott működési célú támogatás 103 425 E Ft volt. A felhasználásról a támogatónak pénzügyi jelentés készült.

Pályázati úton elnyert támogatásból származó bevétel a 2011. évben sem volt.

A mikrohitel költségtérítés és a jutalék a hitelfolyósításokkal függ össze. A 2011. évi bevétel kissé növekedett (5557 E Ft).

A kamatokból származó bevétel 56 366 E Ft, nagyságrendileg azonos az előző évivel.

A rendkívüli bevétel (417 E Ft) a halasztott bevételnek az elszámolt költséggel azonos összegű megszüntetésével kapcsolatos.

A közhasznú tevékenység összes ráfordítása 158 037 E Ft, amely csaknem azonos a 2010. évivel.

Az összes költség és ráfordítás tevékenységenkénti bontása:

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2010. év 2011. év
Működés közvetett költségei 3 523 15 750
Hitelezés költségei 48 913 37 334
Pályázatok költségei - -
Fővárosi támogatásból
ebből: beruházás, felújítás
100 787
-12 414
103 425
-1 183
Egyéb ráfordítások 3 851 1 528
Összesen 157 074 158 037

Az összes bevétel és ráfordítás különbözeteként a közhasznú eredmény 10 824 E Ft nyereség, amely a Közalapítvány vagyonát növelte.

A vállalkozási tevékenység 2011. évi bevétele 1830 E Ft, a ráfordítás 1412 E Ft, a vállalkozási eredmény 418 E Ft. A vállalkozási tevékenység jelentősen visszaesett. A nyereséget társasági adó nem terheli, mivel az árbevétel nem éri el a kiemelten közhasznú szervezetekre érvényes kedvezményezett szintet (az összes bevétel 15%-a).

A Közalapítvány szakmai tevékenysége a VI. fejezetben kerül bemutatásra.

II. A költségvetési támogatás felhasználása

A Közalapítvány az alapító Budapest Főváros Önkormányzatától 103 425 E Ft-ot kapott célzottan a működési költségeinek és más kiemelt célok fedezésére. A támogatás felhasználásáról külön pénzügyi beszámoló készült.

III. A vagyon felhasználásának bemutatása

A közalapítványi vagyon 2011. évi változását az alábbi táblázat szemlélteti.

adatok E Ft-ban
Megnevezés 2010. XII. 31. 2011. XII. 31. Változás
A. Befektetett eszközök 389 230 388 835 -395
I. Immateriális javak 2 158 2 064 -94
II. Tárgyi eszközök 42 003 39 113 -2 890
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 200 3 200
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 341 869 344 458 +2 589
B. Forgóeszközök 1 106 330 1 118 103 +11 773
I. Készletek 0
II. Követelések 1 723 128 -1 595
III. Értékpapírok 0
IV. Pénzeszközök 1 104 607 1 117 975 +13 368
C. Aktív időbeli elhatárolások 2 507 2 824 +317
Eszközök összesen 1 498 067 1 509 762 +11 695
D. Saját tőke 1 412 653 1 426 484 +13 831
I. Induló tőke 10 000 10 000
II. Tőkeváltozás 1 054 503 1 060 784 +6 281
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék 341 869 344 458 +2 589
V. Tárgyévi er. alaptevékenységből 6 246 10 824 +4 578
VI. Tárgyévi er. vállalk. tev.-ből 35 418 +283
E. Céltartalékok 62 743 62 743
F. Kötelezettségek 20 291 18 560 -1 731
I. Hosszú lejáratú kötelezettség 17 424 17 424
II. Rövid lejáratú kötelezettség 2 867 1 136 -1 731
G. Passzív időbeli elhatárolások 2 380 1 975 -405
Források összesen 1 498 067 1 509 762 +11 695

IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

A Közalapítvány a 2011. évben - az alapítói támogatáson túl - egyéb juttatást nem kapott.

V. Más szervektől kapott támogatás felhasználása

A Közalapítvány - az alapítói támogatáson kívül - más szervektől támogatásban nem részesült.

VI. Beszámoló a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közhasznú tevékenységéről

A Közalapítvány alapfeladata a fővárosi vállalkozók fejlesztési igényeinek széles körű kielégítése integrált szolgáltatási rendszer működtetésén keresztül annak érdekében, hogy a vállalkozások hatékony szerepet vállaljanak az új munkahelyek megteremtésében. Elsődleges célja a vállalkozói kultúra széles körű fejlesztése, a budapesti vállalkozások EU-val kapcsolatos ismereteinek bővítése, hozzájárulás versenyképességük növeléséhez. A Közalapítvány ágazat- és versenysemleges szolgáltatásait az egyes programok dokumentumai előírásainak megfelelően valamennyi budapesti székhellyel, illetve telephellyel rendelkező vállalkozás igénybe veheti.

A Közalapítvány a kereskedelmi bankok által nem finanszírozott fővárosi induló-, mikro- és kisvállalkozásokat információszolgáltatással és tanácsadással hozzásegíti a támogatott források igénybevételéhez, új piacokra való jutásához, hozzájárulva ezzel a munkahelymegtartó és munkahelyteremtő képességük erősödéséhez, adófizető képességük fenntartásához. A feladatai ellátásához szükséges humánus, ügyfélbarát, átlátható irodai szolgáltatások feltételei biztosítottak, rendelkezésre állnak.

A Közalapítvány feladatával összhangban, nem piaci típusú finanszírozási szolgáltatásait pályázati úton elnyert más forrásokból, külön szerződésrendszereken keresztül biztosítja a vállalkozások számára.

A Közalapítvány küldetésének további fontos része - a fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozók részvételével - a főváros globális és regionális pozícióját javító, - érvényesítő projektek megvalósításában való közreműködés. (Erre példa a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP), amely három ágazatból - ITT, ÖKO, MEDI - tematikusan leválogatott, innovatív exportorientált vállalkozások, klaszterek és beszállító kkv-k fejlesztési programja.) A vállalkozások piaci láthatóságát elősegítő szolgáltatásaival a Közalapítvány hozzájárul a nemzetközi versenyképesség és a piaci integráció megvalósításához. A Közalapítvány egyik kiemelt tevékenységi körében kidolgozza azokat a projekteket és programokat, amelyek a vállalkozásfejlesztés területén jelentős hatással lehetnek a fővárosi vállalkozások versenyképességének javulására, így ezek foglalkoztatás élénkítő hatása meghatározó.

A Közalapítvány programfejlesztő szakmai műhelyként is fontos szereplője a vállalkozásfejlesztési intézményrendszernek. Jelentősebb programfejlesztések voltak pl.: a Beszállítói Kormányprogram, Lánchíd Faktoring program, többszintű mikrohitel programok, Új Magyarország finanszírozási programok, szindikált hitelprogramok a vállalkozásfejlesztésben (Budapest Kisvállalkozói Hitel, amellyel Budapest 2001-ben Európai Innovációs Díjat nyert az európai nagyvárosok fejlesztési programjainak versenyében), valamint az országos alapszintű kkv tanácsadói program megalapozása, stb.

2011. évben a Közalapítvány szolgáltatási palettáján megtalálható programok igénybevételének mértéke az előző évhez képest megnövekedett. Ennek meghatározó oka az, hogy a gazdasági válság következtében drámaian csökkent a fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozások profitabilitása, így a számukra nyújtott non-profit szakértői szolgáltatások intenzitásának növelése elsőrendű feladat volt. A Közalapítvány megtartva korábbi gyakorlatát, továbbra is térítésmentesen látta el szolgáltatásaival a fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozásokat.

1. Hitelprogramok

A szolgáltatási rendszerben kiemelt helyet foglal el a finanszírozási programok köre. A Közalapítvány elsősorban tanácsadói feladatokat lát el. Tevékenysége során a felelősségteljes hitelezést kívánja megvalósítani, azaz felelősséggel jár el a forrásgazda és a meghitelezett vállalkozás felé.

2011. évben a Közalapítvány az alábbi finanszírozási programokat kínálta a vállalkozások számára:

KEDVEZMÉNYES FORRÁSOK A FŐVÁROSI VÁLLALKOZÁSOKNAK
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK
Megnevezés Új Magyarország
Kisvállalkozói Hitel
Budapest Kisvállalkozói Hitel Mikrohitel Mikrohitel Plusz Program
A hitel forrása MFB Zrt. Polgári Takarékszövetkezet/Közalapítvány MVA Országos Mikrohitel Alap
Maximálisan igényelhető hitelösszeg 50 000 000 Ft
Induló vállalkozásoknak maximum 25 000 000 Ft
15 000 000 Ft 7 000 000 Ft
Maximális futamidő 180 hónap 60 hónap 96 hónap
Futamidőből türelmi idő a tőketörlesztésre legfeljebb 24 hónap legfeljebb 6 hónap legfeljebb 6 hónap Lezárva
2012. január 31-én.
Kamat mértéke 3 havi EURIBOR+ 5% jegybanki alapkamat
+ 3%
fix, évi 4,9%
Hitelgarancia díj garancia díj, megfizetését az MFB Zrt. átvállalja garancia díj megfizetése a vállalkozót terheli
Minimális saját erő a beruházás visszaigényelhető ÁFA nélküli bekerülési értékének minimum 10%-a az igényelt hitelösszeg 20%-a az igényelt hitelösszeg 20%-a
Hitelcél beruházás finanszírozása beruházás, fejlesztés, forgóeszköz finanszírozása beruházás, fejlesztés, forgóeszköz finanszírozása

2011. évben a legkeresettebb termék az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) hitelterméke, az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel volt.

A Közalapítvány 2011. évi finanszírozási tevékenységének eredményességét több - a Közalapítvány által nem befolyásolható - külső tényező határozta meg. Ennek következtében a hitelkihelyezések volumene elmaradt a tervezett mértéktől, ugyanakkor viszont a portfólió minősége - a tanácsadói munka eredményeként - jó minősítésű maradt.

Külső hatások:

- A gazdasági válság hatására a vállalkozások jövedelemtermelő képessége alacsony szintű volt. A piaci bizonytalanságok miatt a fejlesztési hitelek iránti kereslet csökkent.

- A Közalapítvány legkorszerűbb termékei a MFB Zrt. beruházási hitelei. A konstrukció szerves részét képező korábbi garanciarendszer a 2011. április 1-jén életbe lépő törvényi szabályozás miatt megszűnt, azaz a költségvetési törvény ezt követően nem biztosította az állami viszontgaranciát a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) készfizető kezességvállalása mögé. Az ezt kiváltó Új Széchenyi Viszontgarancia Program pályázati kiírása viszont csak március 25-én jelent meg. E körülmények hatására az MFB Zrt. április 12-én a Mikrohitel Plusz, április 28-án az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelkérelmek befogadását határozatlan időre felfüggesztette.

- Az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel november 17-én indult újra, így a rövid idő miatt az új kérelmek befogadására reálisan 2012-ben kerülhet sor.

- A Mikrohitel Plusz programot az MFB Zrt. 2012. január 31-én megszüntette.

A fenti objektív körülmények miatt a Közalapítvány finanszírozási tanácsadási tevékenysége az Országos Mikrohitel Programban és a Budapest Kisvállalkozói Hitelprogramban nyújtható hitelekre korlátozódott. Tekintettel arra, hogy a fővárosi vállalkozások továbbra is igénylik a megfelelő, támogatott finanszírozási programokat, új források felkutatására, új eljárások kidolgozására került sor.

A Közalapítvány 2011. évi finanszírozási feladata két fő irányban valósult meg:

- A meglévő hitelállomány kezelése oly módon, hogy lehetőség szerint a hitelezési kockázatok minimálisak legyenek, illetve a hitelezett vállalkozások jövedelemtermelő képessége növekedjen. Ennek érdekében fokozott monitoring munka vált szükségessé, a vállalkozások látogatása tanácsadással, információnyújtással együtt valósult meg.

- A finanszírozási programok kínálata két új irányban bővült. A gyors növekedésű és nagy exportpotenciállal rendelkező innovatív vállalkozások számára kockázati/fejlesztési tőke és export előfinanszírozási lehetőség elérését, megismerését biztosítja a Közalapítvány. 2011-ben együttműködési megállapodás aláírására került sor a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.-vel (KvfP) és a Magyar Export-Import Bank Zrt.-vel (EXIMBANK).

A kedvezményes hitelek kondíciói valóban segítséget nyújtottak a mikro- és kisvállalkozók fejlesztési terveinek megvalósításához. Az Országos Mikrohitel Alapból finanszírozott klasszikus Mikrohitel és a Budapest Kisvállalkozói Hitel a fejlesztések mellett forgóeszköz finanszírozását biztosította a vállalkozások részére.

2011. év különösen nehéz volt a vállalkozások számára, mivel a gazdasági válság hatására a kereskedelmi banki forrásokhoz jutás nehezebb volt, és a piac szűkülése sem kedvezett a beruházások megvalósításához. Ennek ellenére a Közalapítványnál elérhető hiteltermékek iránt jelentős érdeklődés volt. A finanszírozási lehetőségek iránt érdeklődők száma meghaladta a 2 000 főt. A benyújtott kérelmek száma elmaradt az érdeklődők számától, mert a vállalkozások nehezen tudták teljesíteni a kedvezményes hitelhez jutás azon alapfeltételét, hogy nem lehet lejárt köztartozásuk, és sem a vállalkozás, sem a kapcsolt vállalkozásaik ellen az utóbbi 5 évben nem indult felszámolási, végrehajtási eljárás.

Bizakodásra ad okot, hogy a megfinanszírozott beruházások jelentős része a termelő ágazatokban valósult meg ingatlan vásárlás és környezetvédelmi szempontból is korszerű gépek beszerzésében. A hitelben részesült vállalkozásoknál létszámleépítés nem volt, az új munkahelyek száma viszont növekedett. Több innovatív beruházás megvalósítása részesült kedvezményes hitelben.

A meghitelezett vállalkozások fizetési fegyelme 2011. évben a kereskedelmi banki mutatókhoz képest jelentősen kedvezőbb képet mutat. A vállalkozások fizetési fegyelme alapján a rossz követelések aránya 5% alatt maradt, ami a kiemelkedő szakmai előkészítés és a hitelkövetési rend eredménye.

A Közalapítvány által kezelt állomány 282 db hitel, 3 624 918 753 Ft összegben. A fejlesztési tőkeforrást biztosító Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. felé közel 500 M Ft összegben közvetített a Közalapítvány vállalkozói igényeket.

Az év folyamán számos workshop, szakmai program került megrendezésre, ahol a tájékoztató előadásokon a Közalapítvány hitelprogramjain keresztül, a vállalkozások finanszírozási lehetőségei kerültek bemutatásra több fővárosi kerületben.

A hitelprogram bemutatásának fontos eszköze a hirdetés, reklám, kommunikáció. Az ezzel kapcsolatos információkat a Közalapítvány weblapjain, hetilapokon és rádiós interjúkon keresztül juttatja el az érdeklődő vállalkozásoknak.

A hitelprogramokra történő jelentkezést megkönnyíti a Közalapítvány által kifejlesztett tanácsadási szoftver, amely képes fogadni a regisztrált ügyfelek tanácsadási igényeit.

A hitelprogramok rövid-, közép- és hosszú távú hozama a főváros számára

A hitelprogramok hozama számszerű és nem számszerűsíthető formában jelenik meg a főváros életében.

A Közalapítvány a rendelkezésre álló források kihelyezésével kb. 6 milliárd forint összegű fejlesztés megvalósítását segítheti elő, amely a meghitelezett vállalkozások árbevételét kb. 30%-kal növelheti. Az árbevétel növekedésének következtében a vállalkozások nyeresége mintegy 1 milliárd forinttal növekedhet, amely a Főváros iparűzési adóbevételeinek növekedésében is megjelenik.

A hitelprogramokban résztvevő vállalkozások piacon maradási esélyei megnőnek, ezáltal munkahelyeket képesek megtartani és új munkahelyeket teremtenek, adófizetési kötelezettségüket teljesíteni tudják, javul a fizetési morál, mivel a hitelprogramokban csak azon vállalkozások vehetnek részt, amelyeknek nincs lejárt adótartozásuk.

2. A Közalapítvány pályázati tevékenysége

2.1. Hazai pályázatok

2011. év elején megjelentek az Új Széchenyi Hitel pályázati kiírások a források közvetítői tevékenységére, amely kiírásban a vállalkozásfejlesztési alapítványok kiemelt együttműködő partnerként kerültek megnevezésre. Tekintettel arra, hogy a konstrukció több olyan elemet is hordoz, amely a Közalapítvány hitelezési kockázatát növeli, magalapozott döntés-előkészítő munka után került benyújtásra a pályázati anyag a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. részére. A Közalapítvány lehetőség szerint teljes hitelkínálatot szeretne biztosítani a fővárosi és hazai (ha már GOP is) mikro- és kisvállalkozások számára, ezért mind a KMOP, mind a GOP forrásokra bejelentette igényét 2011. évre összesen 775 M Ft összegű forrásalap biztosítására. A Közalapítvány által 2011. február 25-én benyújtott Kombinált Mikrohitel és Új Széchenyi Hitelprogramok közvetítésére vonatkozó pályázatokról 2011. augusztus 25-én érkezett meg a döntés. A döntés értelmében a komoly üzleti tervvel megalapozott, szakmailag megfelelő pályázatokat elfogadták, viszont a szerződéskötés feltételeit oly módon állapította meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, hogy azok teljesítése független a Közalapítványtól. A Közalapítvány az eljárási rend be nem tartására vonatkozóan és a döntéssel kapcsolatos kifogásait 2011. augusztus 31-én benyújtotta, amelyeket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztéspolitikai Koordinációért Felelős Államtitkára 2011. december 14-én érkezett levelében elutasított.

2.2. Nemzetközi pályázatok

NEURORESCUE

A Közalapítvány részvételével 2010. január 14-én beadásra került az Európai Bizottság FP7-REGIONS-2010-1 programja alatt indított NEURORESCUE című pályázat, amely keretében öt ország hat szervezete fogott össze, hogy új modelleket hozzon létre a mentális betegségek területén zajló egészségügyi kutatások terén, valamint garantálja a multidiszciplináris megközelítést, a területen működő klaszterek feltérképezését, segítését. A projektben a Közalapítvány, mint a Budapest MediPólus Klaszter alapító tagja, a projekt 5. munkacsomagjában (Work Package 5) alvállalkozóként az alábbi feladatok ellátásában vesz részt:

- kutatásvezérelt klaszterek fejlődését meghatározó nemzeti és európai kezdeményezések beazonosítása, részvétel,

- projekt kommunikációja nemzeti és nemzetközi rendezvényeken,

- részvétel a Közös Akcióterv (JAP) disszeminációjának céljából megrendezésre kerülő szemináriumok és műhelymunkák szervezésében,

- befektetési rendezvénysorozat szervezése a Közép-magyarországi régióban.

A feladatok elvégzésére tervezett költségek a projekt 2010. decemberi indulásától kezdődően, annak teljes időtartama alatt (2010. december - 2013. december) elszámolhatók. A program pályázati bíráló bizottsága a konzorciumi pályázatot jóváhagyta, így a Közalapítvány megkezdhette a fenti kommunikációs és rendezvényszervezéshez kapcsolódó tevékenységek megvalósítását. Az első teljesítés igazolását követően, 2011. november 30-án a Közalapítvány első lehívása és az alvállalkozói díj átutalásának teljesítése megtörtént.

2011-ben a Közalapítvány három nagyszabású európai uniós pályázatban vállalt jelentős feladatokat.

INNOCRAFTS

A Közalapítvány részvételével 2011. április 1-jén beadásra került az INTERREG IV/C program keretében a 15 európai partner együttműködésében megvalósuló INNOCRAFTS elnevezésű projekt.

A projekt célja regionális és helyi politikai befolyás gyakorlása annak érdekében, hogy a művészeti vállalkozások fejlesztése egységes, európai jó gyakorlatoknak megfelelően megvalósítható legyen. A projektben végzett tevékenység hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben az ágazatban érintett vállalkozások speciális, szakmailag alátámasztott irányok mentén részesüljenek szakpolitikai, valamint fejlődésüket segítő eszközök által nyújtott támogatásokban.

Az INTERREG IV/C pályázatban a firenzei partnerrel kialakítandó együttműködés eredményeként az INNOCRAFTS elnevezésű projekt a Közalapítvány részvételével került benyújtásra, majd 2011. december 14-16-i ülésén a bíráló bizottság pozitív döntést hozott, amely értelmében a Közalapítvány 115 000 EUR támogatásban részesül. A program 2014. december 31-én zárul.

SOUTH EASTERN EUROPE - SMART i.e. „The future of global business belongs to the right-brainers”

Főpályázó Bécs Város - Bécsi Oktatási Bizottság. A projekt fő célkitűzése a vállalkozói innováció és kreativitás elősegítése, több munkahely, színvonalasabb élet és egy jobb társadalom elérésének érdekében. A SMART i.e. összhangban áll a Lisszaboni és a Göteborgi Stratégiák, és az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel, különös tekintettel az Intelligens Növekedés és az Innovatív Unió kezdeményezésekre (SMART Growth and Innovation Union). A pályázat 2011. október 14-én került benyújtásra.

SEE START - South-East European Entrepreneurship Education Strategy

Európai uniós (South-East Europe 4. felhívás) pályázati partnerség céljából megkeresés érkezett a Közalapítványhoz 2011. november 10-én. Mivel a pályázat célkitűzései jól illeszkednek a Közalapítvány tevékenységeihez, a partneri felkérésnek eleget téve 2011. november 25-én a főpályázó Bécsi Oktatási Bizottság által a Közalapítvány benyújtotta pályázatát.

A három pályázat összesen 28 európai város/régió együttműködésére építve, összesen 7 075 000 eurós költségvetésű programokra tett javaslatot.

3. Egyéb közhasznú tevékenységek

3.1. Felnőttképzés

A Közalapítvány a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ által 01-0726-05 számon nyilvántartásba vett felnőttképzést folytató intézményként működik.

Ennek keretében a Közalapítvány az alábbi szolgáltatásokkal áll a vállalkozások rendelkezésére:

- előzetes tudásszint felmérés,

- képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás,

- egyéb oktatást kiegészítő szolgáltatások.

Szakmai továbbfejlődés érdekében a Közalapítvány munkatársai részére belső képzés lebonyolítására került sor öt témakörben.

3.2. Tanácsadás

A Közalapítvány alaptevékenységei közé tartozik a tanácsadás. A vállalkozók és magánszemélyek alapszintű és emelt szintű tanácsadási igényeinek kielégítése céljából a hét minden munkanapján a teljes munkaidőben ügyfélszolgálat működik, amelyet személyesen, telefonon és elektronikus úton érhetnek el.

A vállalkozások finanszírozási-, támogatási-, működési kérdéseikkel és innovatív projektötletekkel, magánszemélyek elsősorban vállalkozásindítás ügyében fordultak az ügyfélszolgálathoz. A tanácsadás során az érdeklődők tájékoztatást kaptak a vállalkozásindítással kapcsolatos teendőkről, valamint alapinformációkhoz jutottak a vállalkozási forma kiválasztása, a vállalkozás működtetése kapcsán.

A vállalkozások igyekeznek gazdálkodni erőforrásaikkal, ezért az utóbbi években tendencia, hogy a tanácsadások nagyobb része telefonon és interneten keresztül zajlik.

2011. év folyamán a Közalapítvány a vállalkozások számára személyes tanácsadást alapszinten 254, emeltszinten 80 alkalommal nyújtott. Magánszemélyek folyamatosan vettek igénybe személyes tanácsadást. Telefonos és elektronikus tanácsadásra 3185 esetben került sor.

A tanácsadási és hitelezési munkát segíti az interaktív tanácsadási szoftver (4ITR), amely a Közalapítvány honlapján keresztül érhető el. Így képes fogadni a regisztrált ügyfelek tanácsadási igényeit, mind a hitelprogramok, mind a vállalkozások működtetése, pályázati lehetőségek témakörében, majd továbbítja azokat a tanácsadók felé és nyomon követi a tanácsadás lezárásáig. Komplex problémák megválaszolásához az érdeklődő vállalkozó a Közalapítvány tanácsadói hálózatának 562 akkreditált tagja közül választhat. A tanácsadók legfontosabb adatait tartalmazó adatbázis a Közalapítvány honlapján megtalálható. A szoftver a munkatársak és az ügyfelek ügyintézését gyorsítja fel. A tanácsadási szoftveren keresztül 107 vállalkozó és 184 magánszemély kereste meg az ügyfélszolgálatot.

3.3. Rendezvényszervezés

A Közalapítvány által szervezett rendezvények célja volt, hogy az érdeklődő budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások tájékoztatást kapjanak a minőségi, korszerű vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokról, hazai és nemzetközi innovációs irányokról.

Kiemelt programok az alábbiak voltak:

- Fővárosi vállalkozásfejlesztési program indult a XVIII. kerületben. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a Közalapítvány együttműködése alapján a fővárosi vállalkozásfejlesztési szolgáltatások közelebb kerültek a kerület polgáraihoz és vállalkozásaihoz. 2011. április 19-én sajtótájékoztató keretében került aláírásra a megállapodás.

- A Közalapítvány a Hungexpo Zrt. együttműködő partnereként kiállítóként és fórumszervezőként vett részt az ELECTROcom Nemzetközi elektronikai, elektrotechnikai és automatizálási Szakkiállításon 2011. május 17-20. között. Az „Egészségipari Vállalkozások, A Gyógyító Üzlet - Innováció, piac - Új Széchenyi Terv” címmel május 20-án, pénteken az „A” pavilonban, a Kiállítói Fórumon a Közalapítvány pódiumbeszélgetést rendezett. A fórum résztvevői és az érdeklődők megismerkedhettek az egészségipari vállalkozások aktuális stratégiai célkitűzéseivel, sikertörténeteivel és kihívásaival.

- 2011. május 25-én rendezett MÁV Beszállítói Konferencia keretében indult a Közalapítvány és a nemzeti vasúttársaság együttműködése annak érdekében, hogy minél több hazai kis- és középvállalkozás váljon a nemzeti vasúttársaság beszállító üzleti partnerévé.

- A Közalapítvány eredményesen mutatta be a fővárosi vállalkozásfejlesztési programokat a BNV „A” pavilon 307E kiállítóhelyén a Szövetségek Fórumának sorstandján 2011. október 19-23. között.

- 2011. december 14-én, szerdán került sor a „Kihívások, esélyek, sikerek” - címmel a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ Női Vállalkozói Klubjának hagyományos évzáró programjára.

- A Budapest Innopolisz Fejlesztési Program keretében létrejött Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Akkreditált Innovációs Klaszter (MediKlaszter) a Közalapítvánnyal közösen 2011. december 15-én konferenciát szervezett. A találkozón a résztvevők a Kormány és a magyar tulajdonú medtech tagvállalatok között tervezett versenyképességi szerződést, továbbá az Akkreditációs cím megújításából adódó stratégiai feladatokat tárgyalták meg.

3.4. Kommunikáció

A Közalapítvány napi kommunikációja a fővárosi vállalkozások felé a honlapokon keresztül valósult meg friss információk szolgáltatásával, eseményekről szóló képes, hangos hírekkel:

- a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány oldalán -(www.bvk.hu)

- a Vállalkozásfejlesztés online oldalán -(http://vallalkozasfejlesztes.mconet.biz/)

- a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program oldalán -(www.budapest-polus.hu/)

- a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál oldalán -(www.mvfportal.hu/?page=main&regio=20)

- az „Enterprise 94 Kft.” oldalán -(http://www.enterprise94.hu/)

Az olvasottsági statisztika igazolta, hogy a hitelprogramokról szóló hírek egyre több fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozáshoz jutottak el, a Közalapítvány megújult honlapjának látogatottsági száma elérte az évi 42 100 főt.

A Közalapítvány a szolgáltatásainak minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében DM levél akciót, úgynevezett „kék levél” kampányt indított. A hagyományoknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat által postázott Iparűzési Adó bevallás nyomtatványcsomaggal együtt postázásra került a Közalapítvány programjait ismertető információs levél, amit több mint 276 349 fővárosi vállalkozás kapott kézhez.

A 2011. március 19-től június 30-ig tartó kampány során partnerek voltak:

- Fővárosi Önkormányzat - weboldalán közvetlenül elérhető volt a „Fővárosi vállalkozásfejlesztési program, a Közalapítvány „Kék levele”.

- a Gazdasági Rádió - 13 db PR riport hangzott el a Sikerkalauz és a Forráskereső című műsorokban, valamint 230 db reklám spot került sugárzásra változó időközökben.

- Budapesti Újság - 4 db PR cikk megjelentetése 570 ezer példányban alkalmanként

- XVIII. kerületi önkormányzat - a helyi képújságban, Városkép közéleti lapban, az önkormányzat weboldalán, Parkváros TV 18-ban, Közös sajtótájékoztató - 2011. április 19-én. - MTI országos megjelenés.

- Hungexpo Zrt. - ELECTROcom Szakkiállítás - a Közalapítvány 2011. május 17-20. között az ELECTROcom kiállításon, mint kiállító és fórumszervező.

A Közalapítvány bannere 2011. évben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) és a Fővárosi Önkormányzat honlapjának (www.budapest.hu) nyitó oldalán közvetlen hivatkozással volt megtalálható.

Együttműködve a Gazdasági Rádióval, a rádió szakmai műsoraiban a Közalapítvány folyamatos híradásokat adott a tevékenységéről és a fejlesztési programok által nyújtott lehetőségekről. A rádió szakmai műsoraiban a Közalapítvány szakemberei és partnerei 30 alkalommal adtak tájékoztatást a főváros vállalkozói számára.

A Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség lapjában a KOINE-ben rendszeresen kaptak helyet a Közalapítvány hitelprogramjai, a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program, és a Közalapítvány mintaprojektjei.

Az érdeklődő vállalkozásokkal történő kommunikációt támogatja a honlapon keresztül működő interaktív (4ITR) tanácsadási szoftver is.

3.5. Nemzetközi kapcsolatok

A Közalapítvány aktív nemzetközi piacorientációs tevékenységével a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program tematikusan leválogatott (Medi, Öko, ITT) klaszterekben és társas vállalkozásokban megvalósuló innovatív projektek nemzetközi rendezvényeken való megjelenéséhez is hozzájárult.

A Közalapítvány nemzetközi kapcsolatainak kialakításában is mindenkor törekedett Budapest Főváros Önkormányzatával összehangoltan fellépni és annak kapcsolatrendszerére építeni. A 2011-es esztendőben a Közalapítvány tovább mélyítette az elmúlt években kialakított együttműködéseit, kapcsolatait Európa államaival, azok vállalkozásfejlesztési központjaival, az EU Főigazgatóságokkal, a FÁK tagországok nagyvárosaival, Kínával és Mongóliával, ezzel is hozzájárulva a magyar kkv-k és klaszterek versenyképességének fokozásához.

A Közalapítvány folyamatosan bővíti partnerei körét a világ kkv-fejlesztési és innovációs intézményeivel, hálózataival. A 2011-es év számos új kapcsolatot és együttműködést hozott:

- Írország: A dublini Magyar Nagykövetség közvetítésével a Közalapítvány partneri kapcsolatok kialakítását kezdeményezte a dublini székhelyű, több mint 8 000 tagú, kisvállalkozásokat tömörítő Small Firms Association (SFA) nevű szakmai szervezettel, amelynek eredményeképpen 2011. november 21-én a szervezet vezetői aláírták a kooperáció kereteit lefektető Memorandum of Understanding-et. Mindemellett, a Közalapítvány aktív együttműködést kezdett az Irish-Hungarian Business Association-nel, amelynek keretében 2012. tavaszán közös kkv szeminárium kerül megrendezésre Budapesten, majd Dublinban.

- Szlovákia: Hivatalos látogatás keretében, a Közalapítvány kezdeményezte egy közös, V4 kkv stratégia kidolgozását a pozsonyi székhelyű, országos vállalkozásfejlesztési központtal (NADSME) és a pozsonyi Főpolgármesteri Hivatallal közösen. Az egyeztetések megkezdődtek.

- Franciaország: Tanulmányút keretében a Közalapítvány munkatársai látogatást tettek a Val de Marne Fejlesztési Ügynökségnél, illetve a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program továbbfejlesztése okán részt vettek az Europa InterCluster Hálózatok és Klaszterek: Az innovációs stratégia újdonságai - A budapesti klaszterek hálózatosodása c. szemináriumán.

- Ausztria: A Közalapítvány 2011-ben két, nagy volumenű európai uniós pályázatba kapott meghívást a Bécsi Oktatási Bizottság (StadtSchulRat) által. A pályázatok benyújtását számos partnertalálkozó előzte meg, ahol a felek a tapasztalatcserét követően közösen formálták a projekt céljait, elemeit.

- Csehország: Hivatalos látogatás keretében, a Közalapítvány kezdeményezte egy közös, V4 kkv stratégia kidolgozását a prágai székhelyű országos kkv szövetséggel (AMSP), és a régió innovációs és kreatív stratégiájához együttműködés kialakítását az Inovacentrummal.

- Mongólia: Kapcsolatfelvétel az új ulánbátori vállalkozásfejlesztési központtal (UBDC), illetve a mongol kapcsolatok revitalizálása. Az együttműködési szándék azonnal programszinten is megnyilvánult: Denjiin Myanga városrehabilitációs projekt és a Wamsler SE - tüzeléstechnikai projekt.

- Lettország: Kapcsolatfelvétel a Lett Kereskedelmi és Ipari Kamarával (LCCI).

- Orosz Föderáció: Együttműködési megállapodás előkészítése a moszkvai székhelyű orosz kkv-fejlesztési központtal, a SIORA-val.

A Közalapítvány tagja több nemzetközi szervezetnek, amely hozzásegíti a kialakított stratégiai irányainak fenntartásához, a nemzetközi legjobb gyakorlatok megismeréséhez, szakmai továbbfejlesztéséhez és európai uniós láthatóságához.

2011. májusában a Közalapítvány részt vett a Microfinance Center (MFC) éves konferenciáján Prágában, ahol nemcsak tájékozódott az aktuális mikrofinanszírozási stratégiákról, de alkalma nyílt a magyarországi kihívásokat is képviselni, illetve új kapcsolatokat is kialakítani. Az MFC katalizátorként működik a drámaian kielégítetlen mikrofinanszírozási kereslet és a szektor jelenlegi kínálata közötti piaci rés áthidalásában a következő eszközökkel: különböző típusú pénzügyi intézmények fejlesztési támogatása, a mikrofinanszírozás promóciója a stratégiatervezők, formális banki szektor és a befektetők körében.

A 2011. januárjában kezdődő MFC-tagságon túlmenően felvetődött az European Microfinance Network-höz (EMN) való csatlakozás lehetősége, amely szervezetnek fő célja a mikrofinanszírozás előmozdítása, a mikrovállalkozások és az önfoglalkoztatás elősegítése Európában. Az EMN mindezt az európai mikrofinanszírozási szervezetek közötti tapasztalatcserével, a mikrofinanszírozás- és a vállalkozásfejlesztés szabályozás uniós és nemzeti keretrendszerének javítására irányuló lobbi tevékenységgel kívánja elérni. A 93 tagú szervezet szoros munkakapcsolatban áll az Európai Bizottsággal: nemcsak tanulmányokat és felméréseket készít a részére, de szakmai szervezetként véleményével a programok előkészítési szakaszát is befolyásolni tudja. Az EMN-hez való csatlakozás előkészítéseképpen a decemberi Párizsi tanulmányút során a Közalapítvány képviselői személyesen is tárgyaltak az EMN koordinátorával.

A Közalapítvány tapasztalatainak megosztásával, illetve nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül segíti a magyar kkv-kat, illetve klasztereiket a külpiacokon való megjelenésben és érvényesülésben (pl. vásárok), amelyhez a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal (HITA) kialakult jó munkakapcsolata is hozzásegíti. 2011. decemberében a Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Akkreditált Innovációs Klaszter (MediKlaszter) tagvállalatainak támogatása céljából a Közalapítvány munkatársa részt vett a moszkvai ZDRAVOOHRANENIE medikai szakkiállításon, ahol több üzleti tárgyalást és egyeztető megbeszélést folytatott, illetve támogató munkájával hozzájárult a Magyar Stand sikereihez.

2011. év mérföldkövei a nemzetközi együttműködések formái szerint:

- Memorandum of Understanding: SFA;

- közös pályázatok: INTERREG IVC - Innocrafts, Central Europe - SMART i.e., South Eastern Europe - SEE Start;

- tanulmányutak, hivatalos látogatások: Pozsony, Prága, Dublin, Párizs;

- nemzetközi konferenciákon való részvétel: Európai Bizottság szervezésében „Mobilising SMEs for the Future of Europe” 2011- Gödöllő; Microfinance Center Annual Conference 2011, Prága;

- nemzetközi vásárokon, kiállításokon való részvétel: moszkvai ZDRAVOOHRANENIE 2011. budapesti MACHTECH - ELEKTROCOM 2011 stb.

4. A Közalapítvány innovációs tevékenysége

4.1. INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe.

Az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. (KM-RIÜ Khe.) 2011. augusztus 24. napján megtartott közgyűlésén megszavazott határozata alapján felmondásra került a KM-RIÜ Khe. és a Közalapítvány közötti szindikátusi szerződés, tekintettel az NKTH átalakulására (jelenleg Nemzeti Innovációs Hivatal), illetőleg az innovációs alap zárolására. A program folytathatóságának kockázataira való tekintettel a Közalapítvány megszüntette szerepvállalását a KM-RIÜ Khe.-ben.

4.2. A Budapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP)

A Közalapítvány küldetésének fontos része - a fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozók részvételével - a főváros globális és regionális pozícióját javító, érvényesítő projektek megvalósításában való közreműködés. Ennek kiemelt eszköze a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program, amely a három ágazatból - MEDI, ITT, ÖKO - tematikusan leválogatott, innovatív exportorientált vállalkozások, klaszterek és beszállító kkv-k fejlesztési programja.

Kiemelt feladata többek között a mikro-, kis- és közepes, illetve nagyvállalkozásokkal, beszállító kkv-kal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel, önkormányzatokkal együttműködve olyan ötletek, projektek felkutatása és kialakítása, amelyek piacéretté válását - a szükséges magántőke bevonása mellett - a pályázati támogatások is segíteni tudják. A program keretében lehetőség nyílik a vállalkozások egyedi problémáinak áttekintésére és megoldási javaslatok feltérképezésére is.

A program célja, hogy hozzájáruljon Budapest dinamikusan fejlődő, innováció-orientált központtá válásához, amely elősegíti önmaga és tágabb térsége nemzetközi versenyképességének erősödését. Ehhez a program az innováció- és exportorientált vállalkozások hálózatba történő szerveződésével együtt járó előnyöket helyezi előtérbe.

A Közalapítvány tevékenységének eredményeként a tematikus irányokba tartozó klaszterek (tagvállalatok száma 187, amelyből a kkv-k száma 151, így a klaszterekben lévő kkv-k aránya meghaladja a 80%-ot) fejlődésük, fejlesztésük megvalósítása érdekében, a 47 K+F+I projektjükre (összesen 15,5 Mrd Ft teljes projektköltség) közel 8 Mrd Ft támogatási összeget hívtak, illetve hívnak le a tervek szerint 2010. és 2012. között. Egyúttal ki kell emelni, hogy a hazai Operatív Programok konstrukcióin kívül, további EU-s (FP7, egyéb K+F+I uniós források) pályázatokon indultak el a klaszterek, illetve a tagvállalataik.

A program keretében létrejött klaszterek az elmúlt három esztendő során, több mint 100 nemzetközi kiállításon és üzleti fórumon képviseltették piacérett, innovatív termékeiket, szolgáltatásaikat. A klaszterek piacorientációs tevékenysége elsősorban a Távol-Keletre (Kína, Dél-Korea, Indonézia, Malajzia, Szingapúr, Japán) összpontosult, de az EU tagállamok, FÁK (Oroszország, Ukrajna, Üzbegisztán, Kazahsztán stb.), Arab (Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Jordánia) és Dél-Amerika (Brazília) exportpiacain is megjelentek. A klaszterek érdekeltek az Eximbank Kötött Segélyhitel Nyújtás programjához kapcsolódó K+F+I projektekben is.

A Budapest Innopolisz Fejlesztési Program klaszterei:

I. MEDI PÓLUS:

Budapest MediPólus Klaszter

Vezető tagjai a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, a MediKlaszter, az Orvosi Biotechnológiai Innovációs Klaszter. Számos hazai és külföldi rendezvényeken képviselte a hazai egészségipart.

Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter (MediKlaszter)

A tagvállalatok 2006-ban hozták létre, jelenleg tagvállalatinak száma: 33 kkv. A MediKlaszter vállalatai a magyar orvostechnikai ipar meghatározó szereplői. A tagok versenyképes, magas innováció tartalmú orvostechnikai berendezések fejlesztésével, gyártásával, forgalmazásával és piacra jutásának támogatásával foglalkoznak.

Az elmúlt három esztendőben a klaszter tagvállalatok a Közalapítvánnyal közösen több mint tíz projektet készítettek elő, amelyből öt benyújtott (3,5 Mrd Ft értékben) és már két nyertes K+F+I pályázat is született. Az eddig támogatandó projektek összértéke több mint 100 M Ft.

A 2011. évben a Közalapítvány a programfejlesztői együttműködésének köszönhetően a magyar medtech vállalatokkal való kialakított kapcsolata 100 vállalkozásra bővült.

2011. áprilisában a MediKlaszter és a Közalapítvány elkészítette az iparági tanulmányt „Javaslat az Új Széchenyi Terv célkitűzései alapján - A magyar orvostechnikai eszköz gyártók piaci részesedésének és munkahelyteremtő képességének növelésére” címmel.

2011. szeptember 30-án pályázatot nyújtott be a MediKlaszter tagok által felkért menedzsment szervezet, az OMEGA INVEST Klaszter Menedzsment Kft. az „Akkreditált Innovációs Klaszter” cím megújítására. Ennek eredményeképpen 2011. december 13-án a Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter (MediKlaszter) ismételten kiérdemelte az állami minősítést jelentő Akkreditált Innovációs Klaszter címet. A tanúsítványt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a MAG Zrt. adta ki.

Orvosi Biotechnológiai Innovációs Klaszter

Tagok száma 31, ebből 26 iparági kkv.

II. ITT PÓLUS

Mobilitás és Multimédia Klaszter (MMK)

A szakmai munka koordinálását és az üzleti „kritikus tömeg” elérését az MMK klaszter formában valósítja meg. Az MMK 2007. decemberében alakult, jelenleg 70 tagja van. A klaszter tagság 70%-a kkv, a foglalkoztatottak létszáma több mint 12 ezer fő. Az MMK Magyarország legnagyobb infokommunikációs, illetve akkreditált innovációs klasztere.

Kutatás-fejlesztési és innovációs területek: intelligens otthon megoldások (ezen belül kiemelten: életvitelt támogató eszközök) fejlesztése, multimédiás (mobil, web és IPTV alapú) termékek fejlesztése, mobil helyfüggő, azonosító, nyomon követő megoldások fejlesztése.

Közép-magyarországi Informatikai Klaszter (KMIK)

A KMIK egymást segítő vállalkozói szövetség az informatika területén, amely 2008. évben, a Közalapítvány közreműködésével, 10 informatika-iparági kkv közös akaratával és részvételével alakult meg.

A KMIK-ben részt vevő szervezetek a Magyar Informatikai Iparhoz kapcsolódó tevékenységeket végező kkv-k (jelenlegi tagok száma: 22, kivétel nélkül kkv), akik elsősorban magyar informatikai termékek, egyedi orvostechnikai és egyéb más területeken történő szoftverfejlesztések, magyar találmányokra épülő K+F tevékenységekhez kapcsolódó szoftverek, rendszerek, hardver-fejlesztések létrehozásával és forgalmazásával foglalkoznak. A fejlesztések jelentős innovatív hatással bírnak a régió egyéb kulcságazataira is, ezért az IT szegmensben erőteljesen feltörekvő klaszter cégek remélhetően a jövőben meghatározó szereplői lesznek az iparágnak.

III. ÖKO PÓLUS

Szennyvíz-technológiai Innovációs Klaszternek 23 kkv tagvállalata van. Fő fejlesztései: biogáz termelés, tisztított szennyvíz újrahasznosítása, szennyvíztisztítási technológiák fejlesztése, szennyvíziszap hasznosítása, kistelepülések önerős energiaellátása minierőművek felhasználásával, ökológiai szempontokból fontos újrahasznosított építőanyag fejlesztések.

A tagvállalatok sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, vegyesvállalatokat hoztak létre Kínában, Shenzhen (Budapest testvérvárosa) és Szingapúrban víztisztító projektek megvalósítására. 2011. szeptember 13-án a China Hi-Tech Fair Konferencián mutatta be az ORGANICA Zrt. a kínai projektek eredményeit és tapasztalatait.

4.3 Innovatív, gyorsnövekedésű beszállító vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások

A fővárosi vállalkozásfejlesztési program a gyors növekedésű beszállító és exportáló budapesti mikro- és kisvállalkozásokat információszolgáltatással és tanácsadással hozzásegítette a támogatott források igénybevételéhez, ezáltal is segítve a versenyképesség és munkahelymegtartó képességük növelését.

A Közalapítvány az év során együttműködött a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel, hogy minél több hazai kis- és középvállalkozás váljon a nemzeti vasúttársaság beszállító üzleti partnerévé: a Közalapítvány szolgáltatásaival nyújtott segítséget az érdeklődő vállalkozások számára. 2011. év decemberében Kecskeméten megtartott MÁV Beszállítói Roadshow első állomásán ismerkedhettek meg a programmal az érdeklődő helyi és regionális szintű vállalkozások képviselői és a fejlesztő szakemberei. A roadshow 2012-ben további 19 helyszínen folytatódik.

5. Egyéb feladatok

5.1. A Közalapítvány részvétele a fővárosi vállalkozásfejlesztési koncepció stratégiájának kidolgozásában.

Az ügyvezető igazgató az alábbi szervezetek munkájában vesz részt:

- Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács Operatív Fejlesztési Bizottsága (BAFT OFB)

- Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ)

- Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT)

- Szent István Egyetem Gazdasági Tanácsa (SZIE GT)

- Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (KM RIÜ)

5.2. Minőségirányítás

A Közalapítvány 2000. novembere óta ISO 9001 minőségügyi rendszer szerint tanúsított szervezet. 2010. március 29-től a közalapítvány az ISO 9001:2008 szabvány előírásainak megfelelően működtetett minőségirányítási rendszerét megújító audit keretében tanúsíttatta. A tanúsító szervezet a CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft.

Jelenlegi tanúsítvány 2013. március 28-ig az alábbi tevékenységi körökre érvényes:

- tanácsadás,

- felnőttképzés,

- rendezvényszervezés,

- hitel ügyintézés,

- szolgáltatási termék fejlesztése.

A tanúsítvány évente felülvizsgálatra kerül.

5.3. A Közalapítvány irodaházának üzemeltetése 2011. évben

A 2006-ban vásárolt V. emeleti ingatlanrész földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzése -albetétesítése - megtörtént.

Az irodaház vonatkozásában a 2011. évre tervezett fejlesztéseket és karbantartásokat a Közalapítvány az alapítótól kapott célszerinti támogatás felhasználásával valósította meg.

A Közalapítványnál az alábbi beruházásokra került sor 1 183 729 Ft értékben:

- Beruházásra 1 144 839 Ft került felhasználásra melyből,
- HPQ szerver ProLiant 178 750 Ft
- Samsung UE -40D6000 TV + tartozéka 183 745 Ft
- Kommunikációs szoftverfejlesztés 407 344 Ft
- Tanácsadási szoftverfejlesztésként 375 000 Ft került elszámolásra.
- Egy összegben elszámolt értékcsökkenésként 38 890 Ft került elszámolásra:
- 2 db Mobiltelefon beszerzése 38 890 Ft

A társasházi közös költség, a telefon, internet költségek, valamint a könyvvitelei és auditálási költségek növekedésének ellensúlyozására a Közalapítvány úgy döntött, hogy az irodáinak felújítását egy évvel elhalasztja.

A Közalapítványra eső társasházi közös költség összege 4190 E Ft volt, ennek befizetéseit a VII. ker. Rákóczi u. 18. sz. alatti Társasház az általános működéséhez, valamint a rendkívüli javítási, karbantartási munkálatok elvégzéséhez használta fel. A közös költség összege a tervezethez képest 2,58%-kal (106 E Ft) növekedett, mivel a Társasház 2011. júliusában emelte a közös költséget.

6. Jövőbeni feladatok meghatározása

6.1. A Közalapítvány 2012. évi tervkoncepciója

A pénzügyi válság következtében kialakuló gazdasági válság fokozódó negatív hatásai jelentős mértékben érintik a nagy létszámú fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozásokat. Annak érdekében, hogy ezek a hatások csökkenthetőek, a fenntartott munkahelyek megtarthatóak legyenek, illetve a vállalkozások adófizetési képessége fennmaradjon, erősíteni és szélesíteni szükséges a fővárosi vállalkozásfejlesztési program szolgáltatásait. Ehhez külső, elsősorban Európai Uniós és kormányzati források bevonására van szükség, amelyek a programok végrehajthatóságát biztosító működési forrásokat is tartalmazzák. A fővárosi vállalkozásfejlesztési programok keretében 2012-ben 9,45 Mrd Ft kedvezményes finanszírozási forrás kihelyezését tervezi a Közalapítvány. A fejlesztési és finanszírozási program egy integrált szolgáltatási rendszer, amely tanácsadási, innovációs és nemzetközi piacorientációs programok keretében valósítható meg.

6.2. Finanszírozási programok

A Mikrohitel mellett a Budapesti Kisvállalkozói Hitel és az MFB Kisvállalkozói Hitel felfuttatása lehetővé teszi, hogy 2012. évben az eddiginél lényegesen több forrás kerüljön kihelyezésre a Közalapítvány által a fővárosi mikro- és kisvállalkozások éven túli forrásainak és forgóeszköz hitel igényeinek biztosítására.

A Közalapítvány közreműködése igen pozitív hatással lehet a fővárosi mikro- és kisvállalkozások forrásszerzésére. Ehhez rendelkezésre állnak a szükséges szakmai, infrastrukturális és pénzügyi kapacitások.

A Közalapítvány folytatja a fejlesztési tőkeprogramot, amely keretében jelentős segítséget kaphatnak az innovatív vállalkozások beruházásaik megvalósításához.

6.3. Tanácsadás

A vállalkozók tanácsadási igényeinek ellátása céljából 2012. évben is munkanapokon ügyfélszolgálat működik, amelyet személyesen, telefonon és elektronikus úton érhetnek el az ügyfelek. Az érdeklődők vállalkozás indítása, technológiai-intenzív vállalkozások alapítása és működtetése témakörben, valamint finanszírozási lehetőségek, pályázatokkal kapcsolatos alapinformációkkal kapcsolatban kaphatnak tájékoztatást. A személyre szabott tanácsadás hozzájárul a vállalkozások versenyképességének növeléséhez, innovációs kapacitásuk erősödéséhez.

Az ügyfélszolgálat szolgáltatásait az érdeklődők térítésmentesen vehetik igénybe.

A tanácsadási munkát segíti az interaktív tanácsadási szoftver, amely a Közalapítvány honlapján keresztül érhető el. Fogadja a regisztrált ügyfelek tanácsadási igényeit, majd továbbításra kerül a Közalapítvány munkatársai és a regisztrált, szakma-specifikus tanácsadói felé, és nyomon követi a tanácsadási folyamatot a tanácsadás lezárultáig. A szoftver a munkatársak és az ügyfelek gyors és hatékony kapcsolattartását biztosítja.

A XVIII. Kerületi Önkormányzattal való sikeres együttműködésen túl, a 2012. évben a Közalapítvány további együttműködéseket kíván kialakítani a peremkerületekkel annak érdekében, hogy e kerületek polgárai és vállalkozásai számára a fővárosi vállalkozásfejlesztési szolgáltatások közvetlenül is elérhetővé váljanak.

A Közalapítványnak, mint Új Széchenyi Terv Info Pontnak továbbra is kiemelt feladata az Új Széchenyi Terv pályázatainak ismerete, az ügyfelek naprakész tájékoztatása, információval való ellátása.

Komplexebb projektek, problémák megválaszolásához az érdeklődő vállalkozó a Közalapítvány tanácsadói hálózatának 562 regisztrált tagja közül választhat. A tanácsadók legfontosabb adatait tartalmazó adatbázis a Közalapítvány honlapján megtalálható.

6.4. Nemzetközi kapcsolatok

A Közalapítvány feladata az EU tagországaival, városokat tömörítő EU-s lobby szervezetekkel, az EU innovációs régióival, városaival, Budapest testvérvárosaival, a FÁK országokkal, Ázsia, Amerika, az arab világ meghatározó államaival kialakított partnerkapcsolatok további erősítése, nemzetközi partnerségben pályázatokon részvétel.

A Közalapítvány folyamatosan fejleszti EU-s kapcsolatait, pl.: Brüsszel Főváros Régióval, EU Főigazgatóságokkal, stb. és bővíteni kívánja együttműködését Budapest testvérvárosaival, ezen városok önkormányzatainak kkv fejlesztési és innovációs intézményeivel, hálózataival.

A Közalapítvány részt vesz a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP) szereplői és nemzetközi partnerek bevonásával az EXIMBANK Kötött Segélyhitel programjaihoz kapcsolódó programok kialakításában.

A Közalapítvány projekteket generál nemzetközi (kkv fejlesztési, K+F+I), valamint a csatlakozni kívánó országoknak az EU-s „Eszköz”-„Instrument” pályázati kiírásokra. Pályázatokon indul Európai Uniós, valamint határmenti és a határokon átnyúló programok keretében magyar és nemzetközi partnerekkel. A feladatok végrehajtásához külső szakértőket is felkér.

A Közalapítvány részt vesz az INTERREG IV/C program keretében benyújtott INNOCRAFTS elnevezésű projekt megvalósításában. A projekt célja: művészeti vállalkozások (kézművesek és iparosok) fejlesztése. A projekt tervezett kezdése 2012. január 1., és tervezett zárása 2014. december 31. A projekt keretében a művészeti vállalkozások láthatóságát biztosító javaslat-csomag kerül kidolgozásra, amely tapasztalat-csere és a beazonosított helyes gyakorlatok feldolgozása, kommunikációja révén áll össze. A projekt 2011. decemberében elfogadásra, a Támogatási Szerződés főpályázó által véglegesen várhatóan 2012. tavaszán aláírásra kerül. A Közalapítvány a program keretében 115 000 EUR támogatásban részesül.

A projektindító találkozóra 2012. év tavaszán kerül sor. A 2012. évi első lehívás összege várhatóan 13 000 EUR.

SOUTH EASTERN EUROPE - SMART i.e. „The future of global business belongs to the right-brainers”

Az európai kkv-k növekedése és innovációs készségük fokozása érdekében a projekt két kulcsfontosságú tényezőt céloz meg: 1. a kreatív/innovatív vállalkozásfejlesztés megerősítése Európában, 2. az induló vállalkozások regionális támogatása (keretrendszer).

A SMART i.e. táplálja az európai ötleteket, inspirálja az európai elméket és jövőt épít Európa számára az ún. jobb-agyféltekés megközelítés kezdeményezésével a vállalkozás és az innováció területén. A projekt három, fenntartható fejlődést biztosító szektort céloz meg: kreatív ipar, zöld gazdaság és zöld IT. A projekt tervezett időtartama 30 hónap. A tervek szerint a projekt 2012. július 1-jén indul és 2014. december 31-én ér véget. A projekt tervezett összköltségvetése 2 345 000 euró. A projektben 6 tagállamból összesen 12 szervezet vesz részt.

SEE START - South-East European Entrepreneurship Education Strategy

A projekt egy transznacionális hálózat keretein belül összekapcsolja a különböző régiókat a dél-kelet európai gazdasági térség lehetőségeinek minél optimálisabb kiaknázása, illetve a közös, üzleti és innovációs, elsősorban kkv fejlesztési szolgáltatások hatékonyabb elérése érdekében. Ennek eszköze egy új multidiszciplináris vállalkozói tréning csomag, amely a vállalkozói szellem, a nemzetköziesedés és az innováció témákra épül. A projekt 6 tagállamból (A, GR, H, I, RO, SR) és 4 IPA régióból (BIH, HR, SRB, MNE) összesen 13 partner részvételével 4 fázisban (előkészítés, fejlesztés, kivitelezés, intézményesítés) kerül megvalósításra. A projekt tervezett időtartama 25 hónap. A tervek szerint a projekt 2012. augusztus 1-jén indul és 2014. augusztus 31-én ér véget. A projekt tervezett összköltségvetése 2 290 000 euró. Budapesti koordinátorként, a Közalapítvány által vállalt feladatok elvégzésére a projektvezetők 198 000 eurót allokáltak.

6.5. A Budapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP)

A Közalapítvány a BIFP keretében Budapesten, illetve a fővárosi vállalkozások által országosan megvalósuló a környezetipari (ÖKO), az egészségipari (MEDI), valamint az információs társadalom technológiák (ITT) területén kialakuló üzleti projekteket, valamint ezek társas vállalkozásokban, hálózatokban, klaszterekben megjelenő együttműködéseit támogatja. A Budapest Innopolisz Fejlesztési Program koordinációját a Közalapítvány látja el. 2012. évre is kiterjedő feladata többek között a megjelölt három ágazatban érdekelt mikro-, kis- és közepes, illetve nagyvállalkozásokkal, beszállító kkv-kal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel, önkormányzatokkal együttműködve olyan ötletek, projektek felkutatása és kialakítása, amelyek piacéretté válását - a szükséges magántőke bevonása mellett - a pályázati támogatások is segíteni tudják. A program keretében lehetőség nyílik a vállalkozások egyedi problémáinak áttekintésére és megoldási javaslatok feltérképezésére is.

A Közalapítvány az intenzív kommunikációs és koordinációs feladatok ellátásával biztosítja a BIFP tematikus és nem tematikus besorolásba tartozó klaszterek fejlődését, K+F+I tevékenységét. A klaszterekkel együttműködve projekteket generál, valamint integrált, komplex szolgáltatásaival segíti a projektek finanszírozását (vissza nem térítendő, visszatérítendő hazai és EU-s pályázatok). A koordinációhoz szükséges források biztosításával, a BIFP klaszterei további jelentős gazdasági eredményeket generálhatnak.

6.6. Innovatív, gyorsnövekedésű és beszállító vállalkozásoknak nyújtandó szolgáltatások

A Közalapítvány eredendő célja, hogy a gyors növekedésű, exportorientált innovatív kis- és középvállalkozókat támogassa. Mindezt a budapesti egyetemek és kutató intézetek vezető szakembereinek, valamint a pénzügyi és gazdasági téren kiemelkedő tapasztalattal rendelkező üzletemberek segítségével teszi.

A Közalapítvány továbbra is együttműködik a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel, hogy minél több kis- és középvállalkozás váljon a nemzeti vasúttársaság beszállító üzleti partnerévé. A cél, hogy a határainkon belül működő, és világszínvonalú teljesítményre képes hazai vállalkozások szerephez, valamint tisztességes jövedelemhez juthassanak a magyar vasút megújításának munkájában.

A 2011-ben indított MÁV Beszállítói Roadshow 2012. évi rendezvényein, 19 helyszínen a vállalkozásfejlesztési eszközök hatékonyabb kihasználásában partner a Közalapítvány.

6.7. Rendezvény, kommunikáció

A megrendezésre kerülő rendezvények célja, hogy az érdeklődő budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások tájékoztatást kapjanak a minőségi, korszerű vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokról, a hazai és nemzetközi innovációs irányokról. A programok így elősegítik a fővárosi vállalkozások sikeres működését, fenntartható fejlődését.

A 2012. év folyamán számos workshop, vállalkozói klubdélután és innovációs program kerül megrendezésre. A Közalapítvány a Hungexpo Zrt. együttműködő partnereként 2012-ben is kiállítóként jelen lesz az előző évek sikeres szervezéseihez hasonlóan a Budapesti Nemzetközi Vásáron (2012. október 3-7.). A Közalapítvány a tanácsadói hálózatának tagjai részére 2012-ben több információs napot kíván szervezni.

A fővárosi vállalkozások számára a fontos és aktuális információk átadása (gazdasági információk, eseményekről szóló képes, hangos hírek, egyebek) az alábbi weboldalakon keresztül valósul meg:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ oldalán - www.bvk.hu

Fővárosi Önkormányzat oldalán - www.budapest.hu

Vállalkozásfejlesztés online oldalán- http://vallalkozasfejlesztes.mconet.biz/

Budapest Innopolisz Fejlesztési Program oldalán - http://www.budapest-polus.hu/

Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál oldalán - http://www.mvfportal.hu/?page=main&regio=20

„Enterprise 94” Kft. oldalán - http://www.enterprise94.hu/

A Gazdasági Rádióval kialakult együttműködés révén a rádió szakmai műsoraiban a Közalapítvány folyamatos híradásokat szolgáltat a tevékenységéről és a fejlesztési programok által nyújtott lehetőségekről. Kiemelt feladat a médiumon keresztül a vállalatok és szakértők felkészítése a 2014-2020. közötti ciklusra, a Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramra.

A Fővárosi Önkormányzat honlapjának (www.budapest.hu) nyitó oldalán közvetlen hivatkozással érhetőek el az érdeklődő vállalkozások számára a Közalapítvány aktuális programjai.

6.8. Felnőttképzés

A Közalapítvány a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ által 01-0726-05 számon nyilvántartásba vett felnőttképzést folytató intézményként működik. A felnőttképzési törvény értelmében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az érdeklődő vállalkozások részére:

- előzetes tudásszint felmérés,

- képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás,

- egyéb oktatást kiegészítő szolgáltatások.

Az év folyamán a kötelező éves szakmai továbbképzéseken vesznek részt a munkatársak, valamint a szakmai továbbfejlődés érdekében a Közalapítvány munkatársai részére belső képzés lebonyolítására kerül sor több témakörben.

6.9. A Közalapítvány irodaházának beruházási terve

A Közalapítvány tervezi a 2006-ban vásárolt, V. emeleti ingatlan felújítását, közműveinek rendezését, és a tevékenységét támogató helyiség kialakítását.

A Közalapítvány Irodaházában tervezett beruházások

- Irodakorszerűsítés, felújítás: a szolgáltatási funkciókhoz közvetlenül kapcsolódó iroda elhasználódott szőnyegpadlóinak cseréje.

- Egyéb eszköz beszerzések: elhasználódott eszközök cseréje.

A galéria szinten az oktatóterem, a tárgyaló és az előtér jelenlegi nem megfelelő szellőztetése indokolttá teszi ezek klimatizálását.

Tervezésre kerül világító cégfelirat elhelyezése az épület Rákóczi úti homlokzatán.

VII. A vezető tisztségviselők juttatásai

A közalapítvány kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának tagjai tiszteletdíjban, vagy egyéb más juttatásban nem részesültek.

A beszámolóért felelős személy dr. Nagy Miklós ügyvezető igazgató (lakcíme: 1094 Budapest, Liliom u. 31.)

Budapest, 2012. április 15.

Dr. Nagy Miklós s. k.
ügyvezető igazgató

Audit Network Hungary Kft.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma részére Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (1072 Budapest, Rákóczi út 18., statisztikai száma:18052851-9133-561-01) mellékelt 2010. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege: 1 509 762 E Ft, az alaptevékenységből származó tárgyévi eredmény: 10 824 E Ft nyereség, a vállalkozási tevékenységből származó tárgyévi eredmény 418 E Ft nyereség -, valamint az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó közhasznúsági jelentésből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslési ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Figyelemfelhívás

Felhívjuk a figyelmet a Közhasznúsági jelentés 8. oldalán található tájékoztatóra, mely szerint az NFÜ egy 2009-es KEHI vizsgálatra hivatkozva - amely közbeszerzési eljárás megsértését állapította meg a BVK részéről - 278 646 995 Ft támogatás visszafizetését írja elő. A határozat visszavonását az NFÜ vezetése szóbeli tárgyalások során megígérte, de a beszámoló elfogadásáig erről írásbeli értesítés még nem érkezett. A támogatás visszafizetése a BVK saját tőkéjének 19,53%-os elvesztésével járna.

Budapest, 2012. május 24.

Wessely Vilmos Dr. Lukács János
ügyvezető kamarai tag könyvvizsgáló
Audit Network Hungary Kft. kamara nyilvántartási száma: 003567

  Vissza az oldal tetejére