A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

2011. évi közhasznúsági jelentése * 

PénzMentor Könyvvizsgáló Kft.

Levelezési cím 1136 Bp. Tátra u. 23/B.

E-mail: penzmentor@upcmail.hu

Tel.: 353-3550

www.penzmentor.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
2011. évi beszámolójának felülvizsgálatáról

Budapest, 2012. április 11.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapítói és kuratóriuma részére

Elvégeztük az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány mellékelt 2011. évi beszámolójának a könyvvizsgálatát. Ez az egyszerűsített éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 193 272 E Ft a mérlegszerinti eredmény 905 E Ft, - és a Közalapítvány ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, közhasznúsági jelentésből áll.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

Itt jegyezzük meg, hogy a 2011. 05. 05-én kiadott jelentésünkben 2010. évre könyvvizsgálatunk alapján minősítés nélküli záradékot adtunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a közalapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

A könyvvizsgálat során az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött alábbi megjegyzésünkre!

A 169/2011. (V. 26.) Korm. határozat a Közalapítvány megszüntetését 2012. 04. 30-i határidőben jelölte meg. Jelentésünk kiadásáig ettől eltérő megállapodás a két alapító között nem született. Ugyanakkor a Közalapítvány a TÁMOP program keretében a közreműködésével folyó program lezárásában 2012. 06. 30-ig érintett! Változatlan státusz esetén a tevékenységet átvevő, vagy a két alapító jogutódi felelősséggel bír, e folyamatokra a Közalapítvány kötelmeit illetően is.

A Közalapítvány az itt jelzett folyamatot a kiegészítő melléklet 3. oldalával kezdődően, valamint a közhasznúsági jelentés V. pontjában részletesen bemutatta.

Budapest, 2012. április 11.

Varga Péter s. k. Varga Péter s. k.
ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 000256 MKVK 004214

ÖSSZEFOGÁS A BUDAPESTI LAKÁSTALANOKÉRT

ÉS HAJLÉKTALAN EMBEREKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2011. évi mérleg és eredménykimutatáshoz

NÉV: ÖSSZEFOGÁS A BUDAPESTI LAKÁSTALANOKÉRT ÉS HAJLÉKTALAN EMBEREKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

CÍM: 1134 BUDAPEST, DÓZSA GYÖRGY ÚT 152.

Cégjegyzékszám: Pk.61.267/2003

Adószám: 18112285-1-41

Készült: Budapest, 2012. április 11.

A 2011. évi beszámolót Ondecs Éva készítette, regisztrációs száma: 165985

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉS

1. A Közalapítvány bemutatása

Közalapítvány neve: Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

A Közalapítvány székhelye: 1134 Budapest, Dózsa György út 152.

Alapítás, alakulás időpontja: 2004. 01. 07.

Működési formája: közalapítvány

Induló vagyona: 26 000 000 Ft

A tevékenységi körét illetően főtevékenysége alapján a kiemelten közhasznú besorolást kapta.

A ellenőrzését a 9 fős Kuratórium a 3 fős Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló végezte.

Tevékenységi körök:

Az év során a Közalapítvány az alábbi - a bíróságnál bejegyzett - tevékenységekben működött

85.32.: Szociális ellátás elhelyezés nélkül

2. Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2011. évi tevékenysége, gazdálkodása

A Közalapítvány célja a fővárosban élő hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása. A Közalapítvány alakuló ülését 2004. 02. 17-én tartotta.

A Közalapítvány induló vagyona 26 000 E Ft, amelyből 13 000 E Ft-ot a Magyar Köztársaság Kormánya, 13 000 E Ft-ot Budapest Főváros Önkormányzata biztosított.

A 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat, amely a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szól, 4. pontjában az alábbiakról rendelkezik:

„A Kormány megbízza az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert, hogy a közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló miniszter bevonásával tegyék meg a szükséges intézkedéseket a 4.17. pont szerint az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalanokért Közalapítvány megszüntetése tárgyában”

Ennek alapján született meg a 169/2011. (V. 26.) Korm. határozat, amelynek értelmében az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalanokért Közalapítvány megszüntetésre kerül.

A hivatkozott kormányhatározat megszületése óta eltelt időszakban számos egyezetés történt a Fővárosi Önkormányzat és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium illetékes munkatársai között. A Közalapítvány megszüntetése kérdésében nem alakult ki egyetértés, mert a Fővárosi Közgyűlés 2011. április 27-i ülésén megalkotott határozatai a Közalapítvány továbbműködtetéséről döntöttek. A két alapító egyetértése nélkül sem megszüntetni sem továbbműködtetni nem lehet változatlan formában a Közalapítványt.

A mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a Közalapítvány megszüntetésének időpontja 2012. 04. 30.

A Közalapítvány céljainak megvalósításához 2011. évben a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 100 000 E Ft összegű támogatást kapott, amely összegből 2011. évben 70 000 E Ft érkezett meg, a további 30 000 E Ft átutalása 2012 évben történt meg.

A Közalapítvány a 2011. évi pályáztatáshoz saját forrásaiból 21 500 E Ft-ot biztosított.

A Közalapítvány nyilvánosan meghirdetett pályázat keretében 121 500 E Ft összegre írt ki támogatást.

A Közalapítvány előző évről 244 816 E Ft összegű kötelezettséget hozott át, ami az előző évek pályázatain nyert, de a támogatottaknak még át nem utalt összegeit tartalmazza, ezen összegek átutalása 2011. évben részben megtörtént. Számviteli politikánk változása miatt 2010. évtől az adott évben a szerződött de még nem átutalt pályázaton nyert összegeket már nem a passzív időbeli elhatárolások, hanem a rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki.

A Közalapítvány 2011. évben 1 000 E Ft-tal támogatta a Február 03-a munkacsoportot.

2008. április 01-jével indult el a Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban: TÁMOP), amelyben konzorciumi partnerként a Hajléktalanokért Közalapítvány főpályázó mellett vesz részt a Közalapítvány. A TÁMOP programban a kezdés óta 6 fő részmunkaidős munkavállaló dolgozott, 2010. évben további 3 fő részmunkaidős munkatárs és 10 fő megbízásos jogviszonyban dolgozó munkatárs került felvételre. A TÁMOP program eredetileg 2011. 06. 30. befejezéssel került meghirdetésre, de 2011. novemberében az irányító hatóság 1 éves meghosszabbításáról döntött, így a projekt várható befejezése 2012. 06. 30. A meghosszabbított projekt 7 fő részmunkaidős és 10 megbízásos jogviszonyú munkavállalóval folytatja a működést.

2011. év novemberében az ESZA Kht. helyszíni ellenőrzést tartott, ahol pénzügyi-gazdálkodási és szakmai anyagok is ellenőrzésre kerültek, az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem állapított meg. 2011. év során két pénzügyi elszámolás (PEJ) került beadásra, és felhasználásra került a projekt kezdetekor az ESZA Kht. által rendelkezésre bocsátott előleg.

A Közalapítvány 2011. évben folytatta a 2010. évben megkezdett tevékenységét a Krízis Alap programfeladatainak ellátásában, ennek végrehajtására 50 000 E Ft támogatást kapott a Hajléktalanokért Közalapítványtól, a program keretében 2011. évben 2811 E Ft lakhatási támogatás került kiutalásra, olyan önálló lakhatását 2008. szeptember 30-át követően elvesztett személyek részére, akik kiskorú gyermeket nevelnek. A program 2011. 06. 30-án záródott, elszámolása, a fel nem használt összegek visszautalása megtörtént.

A Közalapítvány képviselő szerve a 9 tagú Kuratórium. A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek. A Közalapítvány asszisztense részmunkaidős munkaszerződéssel a Közalapítvány titkára és könyvelője vállalkozási szerződés alapján látja el feladatait. A TÁMOP program munkatársai határozott időre szóló részmunkaidős munkaszerződés, illetve határozott időre szóló megbízási szerződés alapján látják el feladataikat.

A pályázatok bírálása és az elszámolások ellenőrzése szakértők bevonásával történik, akik részben megbízási szerződéssel részben vállalkozási szerződéssel dolgoznak.

3. Kapcsolt vállalkozások

Nem értelmezhető a közalapítványnál.

4. Vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok

2011. évi járandóságok
adatok E Ft-ban
Megnevezés Bér + tiszteletdíj Személyi jell. Kifizetések Összesen
Kuratórium tagjai - - -
Felügyelő bizottság - - -
Összesen - - -
Folyósított előlegek és kölcsönök összege

A TÁMOP program működtetéséhez az Összefogás Közalapítvány a projekt alszámlájára 6000 E Ft-ot utalt át, amelyet az utófinanszírozásos program elszámolása után visszafizet a Közalapítvány számlájára a TÁMOP projekt. Ez a visszafizetés a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.

Vállalt garanciák

Garancia vállalása nem történt.

Az Összefogás a Budapesti lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány képviseletére jogosult személyek neve és lakóhelye
Név Beosztás Lakcím
Kártyás Irén Kuratóriumi tag 1084 Bp., Auróra u. 7.
A Közalapítvány könyvvizsgálatát

a PénzMentor Könyvvizsgáló Kft. (bejegyzési száma a Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál: 000256) bejegyzett könyvvizsgálója Varga Péter végzi, akinek kamarai bejegyzési száma 004214.

5. A Számviteli törvényből adódó kötelezettségek

Közalapítványunk a beszámoló összeállításánál Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ában meghatározott alapelvek figyelembe vételével a 2011. gazdasági évről 2011. december 31.-i fordulónappal éves beszámolót készített. Az éves beszámoló összeállítása a törvény 17-20. §-ban előírt általános szabályok alapján történt. Ennek keretében a mérleg a 22-45. §, az eredmény-kimutatás a 70-87. §, a kiegészítő melléklet a 88-94. §, az üzleti jelentés pedig a 95. §-ban meghatározott törvényi előírásoknak megfelelően készült.

A Közalapítvány működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását bemutató beszámoló összeállításához a 14. § előírása szerint Számviteli politikánkban rögzítettük az egyes mérlegtételek értékelési módját és zárlati időpontokat.

A Számviteli törvény által előírt egyes mérlegtételek valódiságának alátámasztására a számviteli alapelveknek megfelelően számviteli politikánk keretében elkészítettük

- az eszközök és források értékelési szabályzatát,

- pénzkezelési szabályzatot,

- számlarendet és számlatükört.

6. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

2011 Vagyonváltozás 2010. záró 2011.
záró
Arányszám
ESZKÖZÖK 2010.
12. 31.
2011.
12. 31.
Változás 2010. 2011.
A) Befektetett Eszközök 3 371 1 661 -1 710 0,93 0,87
I. Immateriális javak 2 082 1 024 -1 058 0,57 0,54
II. Tárgyi eszközök 1 289 637 -652 0,36 0,33
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B) FORGÓESZKÖZÖK 240 598 156 168 -84 430 66,29 80,80
I. Készletek
II. Követelések 174 7 327 7 153 0,05 3,79
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 240 424 148 841 -91 583 66,24 77,01
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 119 000 35 443 -83 557 32,78 18,33
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 362 969 193 272 -169 697 100 100
2011 Vagyonváltozás 2010. záró 2011.
záró
Arányszám
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE 47 621 48 526 905 13,12 25,11
I. Induló tőke 26 000 26 000 7,16 13,45
II. Tőkeváltozás 10 404 21 621 11 217 2,88 11,19
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 11 217 905 -10 312 3,09 0,47
E) CÉLTARTALÉK
F) KÖTELEZETTSÉGEK 253 119 143 876 -109 243 69,74 74,44
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 253 119 143 876 -109 243 69,74 74,44
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS 62 229 870 -61 359 17,14 0,45
FORRÁSOK ÖSSZESEN 362 969 193 272 -175 140 100,00 100,00

A tőkeszerkezet mutatói

Mutató megnevezés Mutató számítás Mérleg hivatkozás 2011.
Saját tőke aránya Saját tőke/össz.forrás D/D+E+F+G 25,11
Saját tőke aránya I. Kötelezettségek/saját tőke F/D 2,97
Tőkeszerkezeti mutató II. Rövid lejáratú köt./saját tőke FII./D 2,97

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1. ESZKÖZÖK

1.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása mérlegtételenként
Beszerzés ideje Megnevezés Bruttó érték
2007. 07. 16. Szoftver 708 000
2007. 05. 07. MS Office 55 200
2007. 05. 07. Windows XP 36 960
2007. 05. 07. Windows XP 36 960
2007. 05. 07. Abbyy Fine Reader 46 560
2007. 05. 07. Számítógép 198 000
2008. 11. 16. Digitális fényképezőgép 66 900
2008. 11. 20. Projektor 194 944
2008. 11. 20. Notebook 127 042
2008. 11. 20. Notebook 114 785
2008. 11. 20. MS Office 63 390
2008. 11. 20. Windows XP 34 070
2009. 04. 22. Kulcs-Soft bérprogram 75 840
2009. 12. 30. ASNET szoftver 1 100 000
2010. 02. 01. Adatbázis kezelő szoftver 260 000
2010. 02. 16. ASNET szoftver 1 640 000
2010. 03. 30. IBM System Server 1 375 718
2010. 03. 31. Számítógép 97 750
2010. 03. 31. MS Windows 7 szoftver 41 250
2010. 03. 31. Samsung monitor 41 000
Összesen 6 314 369
1.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként
Megnevezés Nyitó érték Évközi lineárisan elszámolt Növekedés terven felüli Évközi csökkenés Záró érték
I. Immateriális javak össz. 2 016 002 1 144 325 3 160 327
05. Vagyoni értékű jogok
06. Szellemi termékek 2 016 002 1 144 325 3 160 327
II. Tárgyi eszközök össz. 927 393 651 664 1 579 047
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
12. Műszaki berendezések, gépek, felszerelések 927 393 651 664 1 579 047

Nettó érték 2011. XII. 31.

Megnevezés (Ft)
I. Immateriális javak összesen 1 024 153
04. kísérleti fejlesztés aktivált értéke
05. Vagyoni értékű jogok
06. Szellemi termékek 1 024 153
II. Tárgyi eszközök összesen 637 091
11. Ingatlanok
12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 637 091
13. Egyéb berendezések

2011. évben elszámolt értékcsökkenési leírás

Megnevezés (Ft)
Folyamatosan (lineárisan) elszámolt értékcsökkenési leírás 1 709 729
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 86 250
Terv szerinti értékcsökkenés összesen 1 795 979
Terven felüli értékcsökkenés

2011. évben megvalósult beruházások bemutatása

A Közalapítvány 2011. évben nem valósított meg beruházást.

Értéknövelő felújítás saját forrásból:

Közalapítványunknál 2011. évben értéknövelő felújítás saját forrásból nem történt

1.3. Elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés mérlegtételek szerinti bontásban

Közalapítványunknál 2011. évben értékvesztés, illetve visszaírt értékvesztés nem volt.

1.4. Aktív időbeli elhatárolások részletezése

A Közalapítvány 2011. évben 30 000 E Ft aktív időbeli elhatárolást tart nyilván, ami a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötött szerződés alapján a Közalapítványnak 2011 évre járó, de 2011. évben még át nem utalt támogatási összeget tartalmazza, - amely összeg szerződés szerint 2012. I. félévében kerül átutalásra - ami a mérlegkészítésig megtörtént, a Közalapítvány erre az összegre pályázati kiírás és szerződéskötés keretében kötelezettséget vállalt.

Aktív időbeli elhatárolásként tartjuk nyilván a TÁMOP projekt 2011. évi költségeinek ellentételezésére megállapított de még be nem folyt, előleggel csökkentett utófinanszírozás 5443 E Ft összegét

1.5. Követelések

2011. évben 7327 E Ft követelést tart nyilván a Közalapítvány, amiből 6000 E Ft a TÁMOP projekt költségeinek fedezetére nyújtott az alapítvány a TÁMOP projekt számára. 1327 E Ft a Magyar Evangéliumi Testvérszervezet 631/2010. pályázati elszámolása és annak ellenőrzése alapján megállapított maradvány, amelyet a pályázó szervezet nem a pályázati cél érdekében használt fel.

A követelések rendezése a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént mind a TÁMOP projekt mind a Magyar Evangéliumi Testvérszervezet részéről.

2. FORRÁSOK

2.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása
adatok E Ft-ban
Megnevezés 2010. dec. 31. 2011. dec. 31.
Induló tőke 26 000 26 000
Tőkeváltozás 10 404 21 621
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 11 217 905
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Összesen 47 621 48 526
2.2. Lekötött tartalék

2011. évben Közalapítványunknak lekötött tartaléka nem volt.

2.3. Céltartalék képzése és -felhasználása

Közalapítványunk 2011. évben céltartalékot nem képzett.

3. KÖTELEZETTSÉGEK

adatok E Ft-ban
Megnevezés 2010. dec. 31. 2011. dec. 31.
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 253 119 143 876
Összesen 253 119 143 876
3.1. Hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

2011. évben Közalapítványunknak hátrasorolt kötelezettsége nem volt.

3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek

2011. évben Közalapítványunknak hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

3.3. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek

2011. évben Közalapítványunk öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettséget nem vállalt.

3.4. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Közalapítványunknak 2011. évben zálogjoggal biztosított kötelezettsége nem volt.

3.5. Rövid lejáratú kötelezettségek
adatok E Ft-ban
Megnevezés 2010. dec. 31. 2011. dec. 31.
Vevőktől kapott előleg
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 93
Rövid lejáratú kötelezettségek alapítóval szemben 2 360
Rövid lejáratú kötelezettség TÁMOP projekt ÖKA felé 6 000 6 000
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 247 119 135 423
Összesen 253 119 143 876
3.6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése
adatok E Ft-ban
Megnevezés 2010. dec. 31 2011. dec. 31.
Adók, költségvetési befizetések 529 54
Jövedelem elszámolások 1 023 146
TB kötelezettség 751 153
TÁMOP kötelezettség ÖKA felé 6 000 6 000
Szállítókkal szembeni kötelezettség 93
Alapítókkal szembeni kötelezettség 2 360
Egyéb fizetési kötelezettség 244 816 135 070
Összesen 253 119 143 876

A rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a munkavállalóink felé, valamint a munkabérek járulékainak fizetési kötelezettségéből az APEH felé fennálló kötelezettségeinket, szolgáltatásból erdő szállítói kötelezettségünket, valamint a TÁMOP projektnek az ÖKA felé fennálló kötelezettségeinket.

A rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki továbbá a pályázaton megnyert de a szervezeteknek még át nem utalt, szerződéssel alátámasztott továbbutalási kötelezettségeinket.

Szintén a rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2010. évi pályázati elszámolás során késedelmes átutalás miatt keletkezett visszafizetési kötelezettségünket. A pályázaton nyertes szervezetek részére a pályázaton nyert összegek átutalása egyes esetekben több részletben történt. A 2. részlet átutalása mindig a pályázó kérésére történik, 2010. évben az egyik nyertes szervezet késedelmesen igényelte a 2. részlet kiutalását, így a Közalapítvány is később utalta viszont ezáltal 1 nappal kicsúszott a pályázat lejárati határidejéből. A Minisztérium felé a Közalapítvány 2011. 09. 26-án kelt levelében kérte a visszafizetéstől való eltekintést, amelynek összege 2 000 E Ft mivel a pályázati összeg kiutalása a nyertes szervezet felé megtörtént, a szervezet felhasználta, a kérés elbírálása még nem történt meg. A 2011. évi pályázati bírálat során adminisztrációs hiba történt ezáltal 360 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Közalapítványnak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé.

3.7. Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek

A Közalapítványnál nem értelmezhető.

4. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

adatok E Ft-ban
Megnevezés 2010. dec. 31. 2011. dec. 31.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása 62 230
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. 870
Következő évet illető bevételek
Összesen 62 230 870

Passzív időbeli elhatárolások között mutatjuk ki a 2011. évet terhelő, de 2011. évben ki nem számlázott, ki nem fizetett szolgáltatások összegét.

A bevételek alakulása cél szerinti bontásban
Megnevezés 2011-ben kapott
Működési célú támogatás 100 000
Felhalmozási célú támogatás
Támogatások összesen 100 000
Krízis Alap támogatása 2 965
Pályázati maradvány visszafizetés 8 301
TÁMOP finanszírozás 31 421
Diszkont kincstárjegy kamata 1 139
Egyéb bevétel (1% felajánlás) 81
Egyéb bevétel(telefon magánbeszélgetés) 7
Késedelmi kamat 365
Mindösszesen 144 279
Bevételek megoszlása
Megnevezés Összefogás Közalapítvány TÁMOP program
Működési támogatás 100 000
Felhalmozási támogatás
Krízis Alap támogatás 2 965
Pályázati maradvány 8 301
TÁMOP finanszírozás ESZA Kft. 31 421
1% felajánlás 81
Telefon magánbeszélgetés 7
Kamat 1 504
Összesen 112 851 31 428
2. Bevételek és ráfordítások alakulása
Megnevezés 2011.
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
(1.+2.+3.+4.)
144 279
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) társadalombiztosítási
7 e) továbbutalási céllal kapott 100 000
8 f) egyéb támogatás 8 301
9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 34 386
10 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 81
11 4. Egyéb bevétel 1 511
12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
13 C. ÖSSZES BEVÉTEL
(A.+B.)
144 279
14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
143 374
15 1. Anyagjellegű ráfordítások 15 958
16 2. Személyi jellegű ráfordítások 15 409
17 3. Értékcsökkenési leírás 1 796
18 4. Egyéb ráfordítások 110 211
19 ebből: továbbutalt támogatás 104 697
20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
21 6. Rendkívüli ráfordítások
22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
23 1. Anyagjellegű ráfordítások
24 2. Személyi jellegű ráfordítások
25 3. Értékcsökkenési leírás
26 4. Egyéb ráfordítások
27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
28 6. Rendkívüli ráfordítások
29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
(D.+E.)
143 374
30 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(B.-E.)
905
31 H. Adófizetési kötelezettség
32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(G.-H.)
33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY
(A.-D.)
905
3. Aktivált saját teljesítmények értéke

Közalapítványunknál nem értelmezhető.

4. Költségek költségnemenkénti megbontása
adatok E Ft-ban
Megnevezés 2010. dec. 31. 2011. dec. 31.
Anyagköltség 228 70
Igénybevett szolgáltatások költségei 12 849 15 888
Egyéb szolgáltatások költségei 279 343
Bérköltség 20 497 12 204
Személyi jellegű egyéb kifizetések 28 21
Bérjárulékok 5 372 3 185
Értékcsökkenési leírás 1 802 1 795
Aktivált saját teljesítmények értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Saját termelésű készletek állományváltozása
Költségek összesen 41 055 33 506
Költségek megoszlása Összefogás Közalapítvány és TÁMOP projekt bontásban
Adatok E Ft-ban
Megnevezés Összefogás Közalapítvány TÁMOP program
Anyagköltség 26 44
Igénybevett szolgáltatások költségei 6 258 9 630
Egyéb szolgáltatások költségei 298 45
Bérköltség 1 690 6 420
Megbízási díjak 1 381 2 713
Nyugdíjbiztosítási járulék 704 2 127
Egészségbiztosítási járulék 88 266
Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 20
Értékcsökkenési leírás 1 795
Aktivált saját teljesítmények értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Saját termelésű készletek állományváltozása
Összesen 10 446 23 060
5. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

A Közalapítványnál 2011. évben kutatási, kísérleti fejlesztési költségek nem merültek fel.

6. A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt összegek

A Közalapítvány működéséhez 2011. évben az alábbi támogatásokat kapta:

- Nemzeti Erőforrás Minisztérium 100 000 E Ft
Összesen: 100 000 E Ft

A Közalapítvány Kuratóriuma az alábbi programokra írt ki pályázatot:

adatok Ft-ban
I. Közterületen élők ellátása 18 744 000
- étkeztetés éjjeli menedékhelyen, nappali melegedőben 15 876 000
- tartósan utcán élők szolgáltatáshoz jutásának támogatása 2 868 000
II. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása 27 318 400
- egészségügyi ellátás támogatás 27 318 400
III. Az intézményi ellátásból való kikerülést támogató programok 75 437 600
- hajléktalan emberek jövedelemhez jutását
segítő szervezetek forráspótló támogatása 75 437 600
7. Kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek

(Az értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek
és a rendkívüli bevételek között kimutatott halasztott bevételek)

Közalapítványunk nem számolt el ilyen címen összeget.

8. Egyéb bevételek és ráfordítások részletezése
adatok E Ft-ban
Megnevezés 2010. dec. 31. 2011. dec. 31.
Értékesített immateriális javak tárgyi eszközök bevétele -
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek -
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés -
Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek -
Egyéb bevétel-működési támogatásból 333 333 100 000
Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása
Állami költségvetéssel elszámolt támogatások
Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege
Összesen 333 333 100 000
Megnevezés 2010. dec. 31 2011. dec. 31.
Értékesített immateriális javak tárgyi eszközök könyv szerinti értéke -
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések -
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés
Egyéb ráfordítás-érvényes szerződés szerinti felhasználás 281 062 120 265
Céltartalék képzés egyéb címen
Eredményt terhelő ÁFA
Építményadó, telekadó
Gépjármű súlyadó
Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök
Összesen 281 062 120 265
9. Pénzügyi bevételek részletezése

Közalapítványunk Kuratóriumi felhatalmazás alapján diszkont kincstárjegyet vásárolt, amelynek kamataiból 2011. évben 1 139 016 Ft pénzügyi bevételt értünk el.

10. Pénzügyi ráfordítások részletezése

Közalapítványunk 2011. évben pénzügyi ráfordítást nem számolt el.

11. Kapcsolt vállalkozásoktól kapott 2011. évi osztalékbevétel

Közalapítványunknál nem értelmezhető.

12. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése

Közalapítványunk 2011. évben rendkívüli bevételt, illetve ráfordítást nem realizált.

13. Rendkívüli bevételek és ráfordítások Közalapítványi adóra gyakorolt számszerűsített hatása

Rendkívüli bevétel- illetve kiadás nem lévén nem értelmezhető.

14. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása

Közalapítványunknál 2011. évben nem voltak halasztott ráfordítások, illetve bevételek.

15. A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek

Közalapítványunknál nem értelmezhető.

IV. MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

1. Eszközök értékelése

Befektetett eszközök értékelése

Közalapítványunk nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, így arra a mérlegtételeknél nem utalunk.

Immateriális javak

Értékelésük a törvény 47-51. § előírásai szerint történik

Közalapítványunk utcaszolgálatok munkáját segítő szoftverrel, valamint Windows XP, MS Office, illetve Abbyy Reader Fine szkennert kezelő szoftverrel rendelkezik.

A TÁMOP program Windows XP, és MS Office szoftver, bérszámfejtő szoftver, és ügyfélnyilvántartó szoftverrel rendelkezik, 2010. évben a már meglévő ügyfélnyilvántartó szoftver új modulokkal bővült, valamint adatbázis kezelő szoftver beszerzése történt.

2011. évben a bérszámfejtő program 2011. évi szabályoknak megfelelő verziója vásárlása történt meg, amely használatbavételkor egy összegben értékcsökkentésre került.

Az immateriális javak leltározása december 31-i határidővel megtörtént.

Tárgyi eszközök

Értékelésük a törvény 47-51. §, illetve az 52-53. § előírásai szerint történik. Nem szerepelhetnek értékkel azok az eszközök, amelyeknek nincs hozzárendelhető beszerzési értékük.

Közalapítványunk 1 db számítógép konfigurációval, valamint a TÁMOP program megvalósításához beszerzett digitális fényképezőgéppel, projektorral, és 2 db notebookkal rendelkezik, 2010. évben IBM System Server és egy újabb számítógép és monitor beszerzése történt. 2011. évben beszerzés nem történt. A tárgyi eszközök leltározása december 31-i határidővel megtörtént.

Beruházások

Az alapítvány működéséhez szükséges tárgyi eszközök és szoftverek beszerzését mutatjuk ki, 2011 évben beruházás nem történt.

Befektetett pénzügyi eszközök

Közalapítványunk nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközzel.

Forgóeszközök

Készletek értékelése

Közalapítványunk nem rendelkezik készletekkel.

Követelések értékelése

Közalapítványunk 7327 E Ft összegben tart nyilván követelést, amelyből 1327 E Ft a Magyar Evangéliumi Testvérszervezet pályázati maradványának visszafizetési kötelezettsége, 6000 E Ft a TÁMOP projektnek nyújtott kölcsön. A követelések pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.

Pénzeszközök

Külön értékelés forint számla vezetés mellett nem szükséges. A bankkivonattal, pénztárjelentéssel való egyezőséget, mint előírt kötelezettséget biztosítottuk.

Aktív időbeli elhatárolás

Közalapítványunk 30 000 E Ft aktív időbeli elhatárolást tart nyilván, ami a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötött szerződés alapján a Közalapítványnak 2011. évre járó, és kötelezettséggel terhelt de 2011. évben át nem utalt támogatást tartalmazza.

A támogatás átutalása a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.

Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a TÁMOP projekt 2011. évben felmerült, ESZA felé elszámolt költségeinek ellentételezésére kapott összeget, amelynek átutalása a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.

1. Források értékelése

Saját tőke

Saját tőke nyilvántartásunkat a Számviteli törvény 35-40. §-ában előírásoknak megfelelően mutatjuk ki. Saját tőkeként tartjuk nyílván a korábbi előírások szerint kialakított induló vagyont.

Céltartalék

2011. évben céltartalékot nem képeztünk.

Hosszú lejáratú kötelezettség

Közalapítványunk nem vállalt hosszú lejáratú kötelezettséget.

Rövid lejáratú kötelezettség

Ezen kötelezettségeinket a törvény 42. § (3), valamint a 43. § előírásainak megfelelően mutatjuk ki.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a munkavállalóink, valamint az adóhatóság felé fennálló kötelezettségeink összegét mutatjuk ki.

Rövid lejáratú kötelezettségeink között tartjuk nyilván a TÁMOP projekt konzorciumi partnere a Hajléktalanokért Közalapítvány felé fennálló TÁMOP projekttel kapcsolatos előlegtartozásunkat.

Rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki továbbá a pályázaton nyertes, szerződött de 2011. évben a szervezeteknek még át nem utalt összegeket

Rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal szemben a 2010. év pályázati elszámolás kapcsán keletkezett 2000 E Ft visszafizetési kötelezettségünket, amely kifizetésének elengedése iránt kérelmet nyújtottunk be. Szintén rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal szemben fennálló 360 E Ft visszafizetési kötelezettségünket, amely a 2011. évi pályázati kiírás során keletkezett adminisztrációs hiba folytán adódott.

Passzív időbeli elhatárolások

Az itt kimutatott, okmányokkal alátámasztott tételek a Számviteli törvény 44-45. §-ban foglaltak szerint kerültek elszámolásra. Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki, a 2011. évet terhelő, de 2011. évben ki nem számlázott összeget, amelyet a Kuratórium döntése alapján a TÁMOP projekt folytatása esetén lehet kifizetni 2011. évre, amennyiben a TÁMOP projekt a kifizetéshez szükséges előleget megkapja. A kifizetés a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.

Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki továbbá a könyvvizsgálati díj, valamint az üzemeltetési költségeink 2011. évet terhelő de még ki nem számlázott összegét.

2. Az értékcsökkenés elszámolásának választott módszere

Az értékcsökkenést a számviteli politikánkban meghatározott módon, lineáris kulcsokkal számoltuk el. Az 50 ezer Ft beszerzési ár alatti tárgyi eszközök esetében alkalmaztuk a használatba vételkor egyösszegű értékcsökkenés módszerét.

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma, bére, személyi jellegű egyéb kifizetései

2011. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

A Közalapítvány 2011. évben a Közalapítvány Tikárát és könyvelőjét vállalkozói szerződéssel foglalkoztatta. Az irodai asszisztensi munkakört egy fő részmunkaidős munkaviszonyban álló kolléganő látta el.

A TÁMOP program feladatainak ellátását a projektvezető, hat projekt asszisztens - részmunkaidős munkaviszony alapján - és tíz fő regionális koordinátor - megbízásos jogviszony keretében - végezte. A TÁMOP projekt meghosszabbítása során a feladatokat a projektvezető és öt asszisztens részmunkaidős foglalkoztatás keretében tíz fő koordinátor megbízásos jogviszony keretében végzi.

A pályázatok bírálásában részt vevő szakértők részben megbízási szerződéssel, részben vállalkozási szerződéssel végezték a feladataikat.

A TÁMOP programban részt vevő szakértők, valamint a regionális műhely oktatói részben megbízási szerződéssel, részben vállalkozói szerződés alapján végezték feladataikat.

2011. évi bérköltség állományonkénti bontásban (ezer Ft-ban)

Titkárság TÁMOP alk. Szakértők Összesen Bérek járuléka
1690 9133 1381 12 204 3185

Személyi jellegű kiadásként merült fel 20 855 Ft összegű reprezentációs költség, amelyből 19 855 Ft a TÁMOP projektnél felmerült reprezentációs költség.

2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák

2011. március 28-al kezdődően az Állami Számvevőszék helyszíni vizsgálatot tartott a Közalapítványnál, az ellenőrzés értékelhető kifogást nem vetett fel.

2011. szeptemberében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Szalay Ügyvédi Iroda végzett átfogó ellenőrzést, amelynek során a Közalapítvány 3 éves működése került vizsgálatra.

3. Környezetvédelem

3.1. Tárgyi eszközök, veszélyes hulladékok, anyagok változása

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 94. § (1)-(2) bekezdésben megjelölt, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköznek, a környezetre káros veszélyes hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete a Közalapítványnál nem volt.

3.2. Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék

A tv. 41. § (1)-(2), valamint a 93. § (3) bekezdése értelmében környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére a Közalapítvány céltartalékot nem képzett.

3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

a) Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege

Környezetvédelemmel kapcsolatban a Közalapítvány nem számolt el költséget 2011. évben.

b) Céltartalékképzés

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összegére, fedezetére Közalapítványunk céltartalékot nem képzett.

ÖSSZEFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY 1. oldal
18112285-1-41
2011. ÉV
EREDMÉNYKIMUTATÁS
adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 333 333 0 144 279
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 297 265 0
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) társadalombiztosítási
7 e) továbbutalási céllal kapott 278 000 100 000
8 f) egyéb támogatás 19 265 8 301
9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 32 095 34 386
10 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 37 81
11 4. Egyéb bevétel 3 936 1 511
12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 333 333 0 144 279
14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 322 116 0 143 374
15 1. Anyagjellegű ráfordítások 13 356 15 958
16 2. Személyi jellegű ráfordítások 25 896 15 409
17 3. Értékcsökkenési leírás 1 802 1 796
18 4. Egyéb ráfordítások 281 062 110 211
19 ebből: továbbutalt támogatás 275 571 104 697
20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
21 6. Rendkívüli ráfordítások
22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0
23 1. Anyagjellegű ráfordítások
24 2. Személyi jellegű ráfordítások
25 3. Értékcsökkenési leírás
26 4. Egyéb ráfordítások
27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
28 6. Rendkívüli ráfordítások
18112285-1-41 2. oldal
ÖSSZEFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY
2011. ÉV
EREDMÉNYKIMUTATÁS
adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 322 116 0 143 374
30 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 0 0 0
31 H. Adófizetési kötelezettség
32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 0 0 0
33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 11 217 0 905
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
34 A. Személyi jellegű ráfordítások
35 1. Bérköltség 12 204
36 ebből: megbízási díjak 4 094
37 tiszteletdíjak
38 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 21
39 3. Bérjárulékok 3 185
40 B. A szervezet által nyújtott támogatások
41 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 81

Keltezés: Budapest 2012. április 11.

Ikvai-Szabó Imre s. k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője
(képviselője)

P. H.

18112285-1-41
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Mérleg 2011
adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 3 371 0 1 661
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 2 082 1 024
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 289 637
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 B. Forgóeszközök 240 598 0 156 168
6 I. KÉSZLETEK
7 II. KÖVETELÉSEK 174 7 327
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 240 424 148 841
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 119 000 35 443
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 362 969 0 193 272
13 D. Saját tőke 47 621 0 48 526
14 I. INDULÓ TŐKE 26 000 26 000
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 10 404 21 621
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 11 217 905
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek 253 119 0 143 876
22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 253 119 143 876
25 G. Passzív időbeli elhatárolások 62 229 870
26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 362 969 0 193 272

Keltezés: Budapest 2012. április 11.

Ikvai-Szabó Imre s. k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

P. H.


  Vissza az oldal tetejére