A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány

2011. évi közhasznúsági jelentése * 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2011. évi Mérleg és Eredmény kimutatáshoz

Név: Fővárosi Szociális Közalapítvány

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Nyilvántartási száma: 3063. ügyszámú végzés

Adószám: 18036338-1-41

Készült: Budapest, 2012. március 12.

A 2011 évi beszámolót készítette: Pozsonyi Mercedes, regisztrációs száma: 126147.

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉS

1. Az Alapítvány bemutatása

A Fővárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: 1052 Budapest, V. ker., Városház u. 9-11.), amely 1992. április 15-én a 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.

A szervezet az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) szakaszában foglalt közhasznú - szociális - tevékenységet lát el.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (telephelye: 1052 Budapest, V. ker., Váci u. 16 II. emelet.), amely 2003. január 1-jétől a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok alapján működik, önálló adószámmal.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdálkodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.

Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével is számot adnak.

Tekintettel az azonos alapító okiratra, és bírósági bejegyzésre, valamint az egyközös KSH, illetve külön adószámra, összesített mérlegbeszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója, a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben közzétett 4. és 6. sz. mellékletben előírtak alapján készült.

2011. évben mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte.

A társaság könyvvizsgálatát a FRISS & Társa Könyvvizsgáló Bt. (Budapest, Ady Endre u. 1.) részéről Friss László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 003235), míg a társaság könyvelését Pozsonyi Mercedes (1078 Budapest, Hernád u. 22.) regisztrált mérlegképes könyvelő (PM regisztrációs száma: 126147) végzi.

Az alapítvány beszámolója a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben közzétett 4. és 6. mellékletben előírtak alapján készült.

Az alapítvány az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte, vállalkozási tevékenysége nem volt.

A Fővárosi Önkormányzat 2011. március 23-ai döntése szerint, Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Szociális Közalapítvány között 1998. május 25-én Budapesten kelt és 2005. április 1-jén módosított a Fővárosi Közgyűlés éves rendeletében „8306 Szociális alapítvány” címen nyújtott támogatás tárgyában kötött közszolgáltatási szerződést, annak 12. sz. pontjában foglaltak szerint rendes felmondással, 2011. április 1-jével megszüntette. A felmondási idő 2011. november 30-án járt le, ezzel egyidejűleg a hivatkozott közszolgáltatási szerződés megszűnt.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2011-ben a felmondási időre 6 771 000 Ft költségvetési támogatásban részesült.

Ezen összeg felhasználásáról a Közalapítvány már előzetesen 2012. január 31-ig beszámolt az Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály részére. A végleges beszámolóra 2012. május 30-ig kerül sor.

2. Az Alapítvány 2011. évi tevékenysége, gazdálkodása

A Közalapítvány a Fővárosi Önkormányzattól még 2010-ben kapott 10 M Ft támogatási összeget, a rendelkezésre álló működési tartalékkal együtt, összesen 25 M Ft-ot kiírta 2010-ben pályázatra.

Pályázni legfeljebb három éves programokkal lehetett. A teljes költség 10%-át önrészként kellett a pályázóknak biztosítani.

A kiírt pályázatra 83 pályázat érkezett, ebből 44 db pályázatot nyilvánított nyertesnek a Kuratórium. A kiírt pályázati összeg teljes egészében elosztásra került.

A nyertes pályázatok közül 22 pályázó 1 éves programra pályázott, 7 pályázó 2 éves programra, és végül 15 pályázó 3 éves programra pályázott és nyert támogatást.

E programnak a végrehajtását és ellenőrzését végeztük 2011-ben.

2011-ben folyamatosan történt a 2010-ben nyertes pályázók elszámoltatása. Az 1 éves programok befejeződtek, a pénzügyi és szakmai beszámolók benyújtása megtörtént.

A 2 éves programok alapján, a támogatási összegek második részletének átutalása részben megtörtént, a pályázók egy részénél folyamatban van az elszámoltatás. A támogatási összegek második részletére vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolók egy részének benyújtására 2012-ben kell számítani. A támogatási összegek további részletének utalására, csak az előzőleg már átutalt támogatási összegre benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása után kerülhet sor.

3. Kapcsolt vállalkozások

Nem értelmezhető az Alapítványnál.

4. Vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok

2011. évi járandóságok

adatok E Ft-ban
Megnevezés Bér és tiszteletdíj Személyi jell. kifizetések Összesen
Kuratórium tagjai 0 0 0
Összesen 0 0 0

Folyósított előlegek és kölcsönök összege

2011. évben nem került sor ilyenre.

Vállalt garanciák

2011. évben nem vállalt garanciát az Alapítvány.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány képviseletére jogosult személyek neve és lakóhelye

Név Beosztás Lakcím
Dr. Győri Péter a Kuratórium elnöke 1088 Budapest, Szentkirályi u. 22/24. III/19.

A könyvvizsgálat:

Az Alapítvány mérlege könyvvizsgálattal alátámasztott, a könyvvizsgálatot a FRISS & Társa Könyvvizsgáló Bt. (Budapest, Ady Endre u. 1.) részéről Friss László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 003235) végzi.

5. A Számviteli törvényből adódó kötelezettségek

Alapítványunk a beszámoló összeállításánál a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ában meghatározott alapelvek figyelembe vételével a 2010. gazdasági évről 2010. december 31-i fordulónappal éves beszámolót készített. Az éves beszámoló összeállítása a törvény 17-20. §-ban előírt általános szabályok alapján történt. Ennek keretében a mérleg a 22-45. §, az eredmény kimutatás a 70-87. §, a kiegészítő melléklet a 88-94. §-ban meghatározott törvényi előírásoknak megfelelően készült.

Az Alapítvány működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását bemutató beszámoló összeállításához a 14. § előírása szerint Számviteli politikánkban rögzítettük az egyes mérlegtételek értékelési módját és zárlati időpontokat.

A Számviteli törvény által előírt egyes mérlegtételek valódiságának alátámasztására a számviteli alapelveknek megfelelően számviteli politikánk keretében elkészítettük

- az eszközök és források értékelési szabályzatát,

- pénzkezelési szabályzatot,

- számlarendet és számlatükröt.

6. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

2011. Vagyonváltozás 2010. záró 2011. záró
Arányszám
ESZKÖZÖK 2010.12.31. 2011.12.31. Változás 2010. 2011.
A) Befektetett eszközök 54 -142 0,33 0,10
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök 196 54 -142 0,33 0,10
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B) FORGÓESZKÖZÖK 59 880 52 836 -7 044 99,67 99,64
I. Készletek
II. Követelések 805 1.197 392 1,34 2,26
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 59.075 51.639 -7.436 98,33 97,38
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 140 140 0 0,26
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 60 076 53 030 -7 046 100 100
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE 21 611 44 067 22 456 35,97 83,09
I. INDULÓ TŐKE 5 300 5 300 0 8,82 9,99
II. TŐKEVÁLTOZÁS 88 882 16 310 -72 572 147,95 30,76
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL -72 571 22 457 95 028 -120,78 42,34
E) CÉLTARTALÉK
F) KÖTELEZETTSÉGEK 38 465 8 963 -29 502 64,03 16,91
I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 38 465 8 963 -29 502 64,03 16,91
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK ÖSSZESEN 60 076 53 030 -7 046 100 100

7. A tőkeszerkezet mutatói

Mutató megnevezés mutató számítás mérleg hivatkozás 2011. 2010.
Saját tőke aránya saját tőke/összes forrás D/D+E+F+G 83,09% 99,71%
Saját tőke aránya I. kötelezettségek/saját tőke F/D 20,34% 288,54%
Tőkeszerkezeti mutató rövid lejáratú köt./ saját tőke FII./D 20,34% 288,54%

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

E Ft-ban
Immateriális javak bruttó értékének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Szellemi termékek 211 0 0 211
Immateriális javak értékcsökkenésének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Szellemi termékek 211 0 0 211
Immateriális javak nettó értékének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Szellemi termékek 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0
E Ft-ban
Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Műszaki berendezések, gépek 0 0 0 0
2. Egyéb berend., felszerelések 7648 0 0 7648
Összesen 7648 0 0 7648
Tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Műszaki berendezések, gépek 0 0 0 0
2. Egyéb berend., felszerelések 7452 142 0 7594
Összesen 7452 142 0 7594
Tárgyi eszközök nettó értékének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Műszaki berendezések, gépek 0 0 0 0
2. Egyéb berend., felszerelések 196 0 142 54
Összesen 196 0 142 54

2011. évben elszámolt értékcsökkenési leírás folyamatos (lineárisan) elszámolt értékcsökkenési leírás: 142 E Ft.

2011. évben megvalósult beruházások bemutatása: azonnali értékcsökkenésként elszámolva az egész év folyamán nem vásároltunk Tárgyi eszközt.

2011. évben értéknövelő felújítás saját forrásból az Alapítványnál nem történt.

Elszámolt értékvesztés, illetve visszaírt értékvesztés az Alapítványunknál nem volt.

Aktív időbeli elhatárolás 2011. évben 140 E Ft volt.

2011. évben a beszámoló követelések sora az alábbi tételekből állt:

24 E Ft - FSZKA NAV SZJA túlfizetésből
248 E Ft - BSZF belföldi követelések (forintban)
137 E Ft - BSZF kaució fizetés miatt
788 E Ft - BSZF munkavállalókkal szembeni követelések (kiküldetés miatt)
1197 E Ft Mindösszesen

2. Források

2.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása
Megnevezés 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.
Induló tőke 5 300 5 300
Tőkeváltozás 88 882 16 310
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből -72 571 22 457
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Összesen 21 611 44 067
2.2. Lekötött tartalék

2011. évben Alapítványunknak lekötött tartaléka nem volt.

2.3. Céltartalék képzése és felhasználása

Alapítványunk 2011. évben céltartalékot nem képzett.

3. Kötelezettségek

Megnevezés 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek 38 465 8963
Összesen 38 465 8963
3.1. Hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

2011. évben Alapítványunknak hátrasorolt kötelezettsége nem volt.

3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek

2011. évben Alapítványunknak hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

3.3. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek

2011. évben Alapítványunk öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettséget nem vállalt.

3.4. Zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Alapítványunknak 2011. évben zálogjoggal biztosított kötelezettsége nem volt.

3.5. Rövid lejáratú kötelezettségek
Megnevezés 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.
Vevőktől kapott előleg
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 38 465 8963
Összesen 38 465 8963
3.6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése
Megnevezés 2010. 12. 31. 2011. 12. 31.
FSZKA pályázatra kapott, fel nem használt támogatások 28 438 6395
FSZKA TB kötelezettség 37 37
BSZF kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból 0 289
BSZF még elszámolatlan támogatások 6 395 0
BSZF SZJA fizetési kötelezettség 0 563
BSZF NAV járulékfizetési kötelezettség 3 595 1679
Összesen 38 465 8963

A rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki a NAV felé fennálló kötelezettségeinket.

3.7. Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek

Alapítványunknál ez nem értelmezhető.

4. Passzív időbeli elhatárolások

2011. évben Alapítványuknál nem volt passzív időbeli elhatárolás.

III. EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Bevételek alakulás cél szerinti bontásban

A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2011-ben a felmondási időre 6 771 000 Ft költségvetési támogatásban részesült.

Budapesti Szociális Forrásközpont

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatott összeg
Fővárosi Önkormányzat közhasznú tevékenység 14 181
Norvég Alap tapasztalati szakértők képzése 62 315
Tempus közalapítvány szakmai szolgáltatások 3 789
Európai Unió, Brüsszel Women Rough Sleepers 11 902
Európai Unió, Brüsszel Enterprise 8 224
Összesen: 100 441

2. Bevételek és ráfordítások alakulása

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1. + 2. + 3. + 4. + 5.)
75 771 129 514
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 30 941 20 952
3 a) alapítótól 20 941 14 181
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól 10 000 6 771
6 d) egyéb, ebből 1%: ..0..
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 43 018 101 921
8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
9 4. Tagdíjból származó bevétel
10 5. Egyéb bevétel 1 812 6 641
11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12 C. Összes bevétel (A + B) 75 771 129 514
13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
148 342 107 057
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 41 082 27 682
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 32 483 28 344
16 3. Értékcsökkenési leírás 297 456
17 4. Egyéb ráfordítások 73 979 50 575
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19 6. Rendkívüli ráfordítások 501
20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
21 1. Anyagjellegű ráfordítások
22 2. Személyi jellegű ráfordítások
23 3. Értékcsökkenési leírás
24 4. Egyéb ráfordítások
25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26 6. Rendkívüli ráfordítások
27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) 148 342 107 057
28 G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)
29 H. Adófizetési kötelezettség
30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)
31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.) -72 571 22 457
32 Tárgyévi eredmény (I. + J.) 72 571 22 457

3. Aktivált saját teljesítmények értéke

Közalapítványunknál nem értelmezhető.

4. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

A Közalapítványnál 2011. évben kutatási, kísérleti fejlesztési költségek nem merültek fel.

5. A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt összegek

A Fővárosi Önkormányzattól kapott 10 M Ft támogatási összeget, a rendelkezésre álló tartalékkal együtt, összesen 25 M Ft-ot a Közalapítvány Kuratóriuma kiírta 2010-ben pályázatra az alábbi célokra:

Különösen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó - roma, hajléktalan, lakásnélküli, munkanélküli, pszichiátriai beteg, fogyatékkal élő, bántalmazott - budapesti emberek segítésére irányuló szolgáltatások és tevékenységek költségeinek részbeni támogatása.

Pályázni legfeljebb három éves programokkal lehetett. A teljes költség 10%-át önrészként kellett a pályázóknak biztosítani. A kiírt pályázatra 83 pályázat érkezett, ebből 44 db pályázatot nyilvánított nyertesnek a Kuratórium. A kiírt pályázati összeg teljes egészében elosztásra került. A nyertes pályázatok közül 22 pályázó 1 éves programra pályázott, 7 pályázó 2 éves programra, és végül 15 pályázó 3 éves programra pályázott és nyert támogatást. A kiírt pályázatra mintegy 130 M Ft-os igényt nyújtottak be, amelynek csak egy töredékét tudta a Kuratórium támogatni.

Még 2008-ban a Közalapítvány az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus programra benyújtott „Diszkrimináció elleni küzdelem és jogvédelem, jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten” elnevezésű pályázatát elfogadták, és 90 m Ft támogatásban részesítették. A közalapítványnak 15% önrészt kell biztosítani, a pályázati program lebonyolítására. A 8 db nyertes alprojektre a Diszkrimináció elleni küzdelem és jogvédelem keretprogramra, és a 24 nyertes alprojektre a Jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten keretprogramra a pályázókkal a támogatási szerződéseket 2009. július 1-jével megkötöttük.

A projektek végrehajtása folyamatosan történik. A Végső kedvezményezettek negyedévenként nyújtják be a projekt-előrehaladási jelentéseket, amelyek alapján kerül sor a projektek ellenőrzése. A Végső Kedvezményezettektől szerződésmódosítási kérelmek érkeztek a beszámolási időszakban, amelyek nagy részben a benyújtott jóváhagyott költségvetést, részben a futamidőt érintették. A futamidő, vagyis a projekt végrehajtásának időtartama a módosítás következtében nem csökkent, hanem nőtt. A költségvetés módosítások oka volt, pld. az eszközök beszerzésének későbbi felmerülése, vagy beállított költségek szükségtelenné válása. 2010-ben második alkalommal került sor a végső kedvezményezettek projektjeinek helyszíni ellenőrzésére. A monitorozási adatlapok szerint a projektek végrehajtása a pályázatban vállaltak és a benyújtott projekt-előrehaladási jelentésekben foglalt szakmai és pénzügyi beszámoló szerint történik. A Végső Kedvezményezettek programjainak futamideje 2010. december 31-ig tartott, ennek következtében ezek a szervezetek a végső beszámolókat 2011. január 31-ig nyújtották be.

2011-ben folyamatosan történt a 2010-ben nyertes pályázók elszámoltatása. Az 1 éves programok befejeződtek, a pénzügyi és szakmai beszámolók benyújtása megtörtént.

A 2 éves programok alapján, a támogatási összegek második részletének átutalása részben megtörtént, a pályázók egy részénél folyamatban van az elszámoltatás. A támogatási összegek második részletére vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolók egy részének benyújtására 2012-ben kell számítani. A támogatási összegek további részletének utalására, csak az előzőleg már átutalt támogatási összegre benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása után kerülhet

6. Kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek

A Közalapítvány 2011. évben nem számolt el ilyen címen összeget a bevételei között.

7. Egyéb bevételek és ráfordítások részletezése

Egyéb bevételekként számoltuk el a banktól kapott kamatokat.

Egyéb ráfordítást nem számoltunk el az év folyamán.

8. Pénzügyi bevételek részletezése

A Közalapítvány a 2011 év folyamán betétlekötésekből érte el az 1 000 E Ft-nyi bevételét.

9. Pénzügyi ráfordítások részletezése

2011. évben a Közalapítvány pénzügyi ráfordítást nem számolt el.

10. Kapcsolt vállalkozástól kapott 2010. évi osztalékbevétel

A Közalapítványnál ez nem értelmezhető.

11. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése

2011-ben rendkívüli bevételt, illetve rendkívüli ráfordítást a Közalapítvány nem realizált.

12. Rendkívüli bevételek és ráfordítások Közalapítványi adóra gyakorolt számszerűsített hatása

Nem értelmezhető a 2011-es év folyamán a Közalapítványnál.

13. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása

A Közalapítványnál 2011-es évben nem voltak halasztott ráfordítások, illetve bevételek.

14. A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek

Ez a Közalapítványnál nem értelmezhető.

I. MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

1. Eszközök értékelése

Befektetett eszközök értékelése: Közalapítványunk nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, így arra a mérlegtételeknél nem utaltunk.

Immateriális javak: Értékelésünk a törvény 47-51. § előírásai szerint történik, leltározásuk 2010. december 31-i határidővel megtörtént.

Tárgyi eszközök: Értékelésük a törvény 47-51. §, illetve az 52-53. § előírásai szerint történik. Nem szerepelhetnek értékkel azok az eszközök, amelyeknek nincs hozzárendelhető beszerzési értékük, leltározásuk 2010. december 31-i határidővel megtörtént.

Beruházások: A közalapítvány működéséhez szükséges tárgyi eszközök és szoftverek beszerzését mutatjuk ki, aktiválásuk beszerzésük napjával megtörtént.

Befektetett pénzügyi eszközök: nem rendelkezünk ilyen eszközzel.

Forgóeszközök értékelése:

Készletek értékelése: nem rendelkezünk készletekkel.

Követelések értékelése: Közalapítványunk nem tart nyilván követelést.

Pénzeszközök: Forintban történő bankszámla vezetés mellett külön értékelés nem szükséges. A bank kivonatokkal, a pénztárjelentésekkel való egyezőséget, mint előírt kötelezettséget biztosítottuk.

Aktív időbeli elhatárolás:

Költségek, fizetendő kamatok ráfordításait számoltuk el ezen tételben.

2. Források értékelése

Saját tőke: Saját tőke nyilvántartásunkat a Számviteli törvény 35-40. §-ában szereplő előírásoknak megfelelően mutatjuk ki. Saját tőkeként tartjuk nyilván a korábbi előírások szerint kialakított induló vagyont.

Céltartalék: 2011. évben céltartalékot nem képeztünk.

Kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettség: nem vállaltunk hosszú lejáratú kötelezettséget.

Rövid lejáratú kötelezettség: Ezen kötelezettségeinket a törvény 42. § (3), valamint a 43. § előírásainak megfelelően mutatjuk ki. Itt mutatjuk ki az adóhatóság felé fennálló kötelezettségeinket, valamint a pályázaton nyertes, szerződött, de a tárgyévben a szervezeteknek még át nem utalt összegeket.

Passzív időbeli elhatárolások: nem volt ilyen tételünk.

3. Az értékcsökkenés elszámolásának választott módszere

Az értékcsökkenést a számviteli politikánkban meghatározott módon, lineáris kulcsokkal számoltuk el. Az 50 ezer Ft beszerzési ár alatti tárgyi eszközök esetében alkalmaztuk a használatba vételkor egyösszegű értékcsökkenés módszerét.

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma, bére, személyi jellegű egyéb kifizetései

2011. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 6 fő, akik a Forrásközpont alkalmazottai, a Közalapítvány minden feladatot vállalkozói szerződéssel foglalkoztat.

A foglalkoztatottak bérköltsége: 19 748 E Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések: 2 067 E Ft
Járulékok: 5 683 E Ft

2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák

A Közalapítványnál az ellenőrzés során nem történt jelentős összegű hiba feltárása.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 94. § (1)-(2) bekezdésében megjelölt, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköznek, a környezetre káros veszélyes hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete - a Közalapítványnál nem volt.

A törvény 41. § (1)-(2), valamint a 93. § (3) bekezdése értelmében környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére a Közalapítvány céltartalékot nem képzett.

A környezetvédelemmel kapcsolatban a Közalapítvány nem számolt el költségek a 2011-es év folyamán.

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összegére, fedezetére a Közalapítvány céltartalékot nem képzett.

FRISS & Társa

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság

Budapest, II. Ady Endre utca 1. II/3. (1024)

Telefon: 06-1/316-5504, Mobil: 06-20/214-47-01

Adósz.: 28681111-3-41; Bankszámlasz.: 103000002-10374909-49020013; Cégj.sz.: 01-06-610777; Kamara: MKVK000135

Független Könyvvizsgálói Jelentés
A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának

Elvégeztük a Közalapítvány (KSH-száma: 18036338-8532-569-01) 2011. december 31-i fordulónapra elkészített 2011. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 53 030 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 22 457 E Ft -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Alapítvány felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Az Alapítvány 2010. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról a 2011. május 16. napján kelt könyvvizsgálói jelentésünkben minősítés nélküli záradékot bocsátottunk ki.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Alapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az Alapítvány 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2012. március 12.

Friss László s. k.
hites könyvvizsgáló
MKVK 003235

___________________

A jelentés négy példányban készült. Pdf formátumban is kiadva!

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1

együtt

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója

2011.

Fővárosi Szociális Közalapítvány és

Budapesti Szociális Forrásközpont

egyéb szervezet megnevezése

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

címe

Keltezés: Budapest, 2011. március 12.

Dr. Győry Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
képviselője

P. H.

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2011. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 196 54
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 196 54
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6 B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 59 880 52 836
7 I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK 805 1 197
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 59 075 51 639
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 140
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+ 6. + 11. sor)
60 076 53 030
13 D. Saját tőke (14. - 19. sorok) 21 611 44 067
14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 300 5 300
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 88 882 16 310
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KH. TEV.BŐL)
-72 571 22 457
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok) 38.465 8.963
22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 38.465 8.963
24 G. Passzív időbeli elhatárolások
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 60 076 53 030

Budapest, 2010. március 12.

Dr. Győry Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2011. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1. + 2. + 3. + 4. + 5.)
75 771 129 514
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 30 941 20 952
3 a) alapítótól 20 941 14 181
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól 10 000 6 771
6 d) egyéb, ebből 1%: ..0..
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 43 018 101 921
8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
9 4. Tagdíjból származó bevétel
10 5. Egyéb bevétel 1 812 6 641
11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12 C. Összes bevétel (A + B) 75 771 129 514
13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
148 342 107 057
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 41 082 27 682
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 32 483 28 344
16 3. Értékcsökkenési leírás 297 456
17 4. Egyéb ráfordítások 73 979 50 575
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19 6. Rendkívüli ráfordítások 501
20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
21 1. Anyagjellegű ráfordítások
22 2. Személyi jellegű ráfordítások
23 3. Értékcsökkenési leírás
24 4. Egyéb ráfordítások
25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26 6. Rendkívüli ráfordítások

Budapest, 2010. március 12.

Dr. Győry Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2011. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) 148 342 107 057
28 G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)
29 H. Adófizetési kötelezettség
30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)
31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.) -72 571 22 457
32 Tárgyévi eredmény (I. + J.) -72 571 22 457

Tájékoztató adatok

33 A. Személyi jellegű ráfordítások 28 344
34 1. Bérköltség 19 748
35 ebből: - megbízási díjak 516
36 - tiszteletdíjak 0
37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 067
38 3. Bérjárulékok 5 683
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 38 341
40 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 38 341
41 D. Továbbutalt támogatás 38 341

Budapest, 2010. március 12.

Dr. Győry Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)


  Vissza az oldal tetejére