A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Közoktatási megállapodás

Budapest Főváros Önkormányzata és a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány között * 

amely létrejött

egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata

székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

adószám: 15735636-2-41

KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01

képviseli Tarlós István főpolgármester mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről

a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány

székhely: 1146 Budapest, Csantavér köz 9-11.

Fővárosi Bíróságon történt nyilvántartásba vételi szám: 16.Pk.65.337/1991./37; 1.386

adószám: 19664565-2-42

képviseli: Vitrai Tamás kuratóriumi elnök mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott), együttesen „Fél” vagy „Felek” között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 81. § (1) bekezdés e) pontja szerinti megállapodást kötnek annak érdekében, hogy a Megbízott az általa fenntartott Intézmény útján a Fővárosi Önkormányzat feladatai megvalósításában részt vegyen.

2. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megbízott mint fenntartó működteti a Budapesti Korai Fejlesztő és Gondozó Központ, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Fejlesztő Iskola és Fejlesztő Iskolaelőkészítő Gyógypedagógiai Óvodát, (rövidített neve: Budapesti Korai Fejlesztő Központ; a továbbiakban: Intézmény). Megbízott által működtetett Intézmény Megbízó közigazgatási területén helyezkedik el, az Intézmény székhelye: 1146 Budapest, Csantavér köz 9-11., telephelye: 1115 Budapest, Bártfai u. 34/A.

3. Megbízott kötelezettséget vállal, hogy 0-3 éves gyermekek korai fejlesztése érdekében részt vesz a szakértői bizottságok Kt. 35. § (3) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységének segítésében a főváros közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermekek komplex vizsgálatának elvégzésével. A vizsgálatteam munkában gyermekpszichiáter, neurológus szakorvos, gyógypedagógus, szomatopedagógus, mozgásterapeuta, pszichológus, logopédus szakemberek részvételével történik. Megbízott a vizsgálatok elvégzésével részt vesz a Fővárosi Önkormányzat Kt. 87. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kötelező feladatának ellátásában.

4. Megbízó Megbízottnak a 2012-es évre Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet „8329 Korai Fejlesztő Központ” célú támogatási keret terhére 10 000 000, azaz tízmillió forint kiegészítő Támogatást (a továbbiakban: Támogatás) biztosít, melyet Megbízott a 3. pontban meghatározott szolgáltatással összefüggő, a közoktatási szakemberek által elvégzett, a Budapest Főváros közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermekek komplex vizsgálatával kapcsolatban felmerülő működési költségeire köteles fordítani. Megbízott köteles a vizsgálat ezen részét a gyermekek részére ingyenesen biztosítani.

5. Megbízott a Támogatás összegét a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben a Támogatás összege nem fordítható adó (áfa), illeték vagy köztehertartozás kiegyenlítésére. Megbízott köteles a Támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani.

6. Megbízó a Támogatást a jelen szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított 15 napon belül átutalja a Megbízott Országos Takarékpénztár Rt.-nél vezetett 11701004-20116451 számú bankszámlájára.

7. Megbízott a kapott Támogatással legkésőbb 2013. június 30-ig a Főpolgármesteri Hivatal felé az alábbiak szerint elszámol.

Megbízott köteles benyújtani:

- a 3. pontban meghatározott cél tényleges megvalósulásáról rövid, 1-3 oldalnyi szöveges szakmai értékelő anyagot;

- számviteli bizonylatok összesítését, mely tartalmazza költségtételek szerinti bontásban a bizonylat kibocsátójának nevét, a bizonylat sorszámát, tartalmát (kifizetés jogcímét), keltét és a teljesítés időpontját, az áfaalapot, az áfatartalmat és a bruttó összeget, valamint átutalás esetében az átutalás tényét, készpénzes kifizetés esetében a készpénzfelvétel tényét tartalmazó külön kimutatást;

- a szerződés 1. sz. mellékletét képező kitöltött „elszámolási lapot”;

- a Támogatás felhasználását igazoló záradékolt számviteli bizonylatok másolatát;

- átutalással teljesített bizonylat másolata mellett a bankszámla terheléséről szóló banki igazolást vagy kivonatot (megjelölve a vonatkozó tételt);

- készpénzes bizonylatmásolat mellett a kifizetési pénztárbizonylat másolatát;

- személyi költségek és azok közterheinek összesített és részletes kimutatását, csatolva az igazoló bizonylatok másolatát.

Megbízott a fent felsorolt bizonylatokat 2017. december 31. napjáig köteles megőrizni.

8. Megbízó - a Főpolgármesteri Hivatal útján - jogosult a Támogatás felhasználását, a 3. pontban meghatározott feladat ellátását ellenőrizni, ennek során a Megbízottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, valamint a Megbízottnál írásban előre egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.

9. Az elszámolással, beszámolóval való indokolatlan késedelem esetén a Megbízott köteles a késedelem idejére a Támogatás összege után számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kötbért fizetni a Fővárosi Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15490012 számú számlájára a késedelmes teljesítés napjától.

10. A jelen szerződésben meghatározott cél megvalósítása során esetleg felmerülő többletköltség a Megbízottat terheli.

11. Megbízott kijelenti, hogy:

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB-járulék tartozása) nincs;

- az államháztartás alrendszereiből folyósított Támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs;

- nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban;

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (2) bekezdés b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül;

- megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott követelményeknek;

- az adataiban, a jelen szerződés teljesítését akadályozó, befolyásoló körülményben, a bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, létesítő okirat bármelyikében beállt változásról a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül Megbízónak írásban bejelenti.

12. Megbízott súlyos szerződésszegése esetén, továbbá ha Megbízott a jelen megállapodás megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, Megbízó jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megbízott köteles a Támogatás teljes összegét - a Támogatás Megbízott részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű - kamattal növelten a Fővárosi Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15490012 számú számlájára a felbontásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni.

13. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- a Támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása;

- valótlan adatok, tények, körülmények közlése;

- felszólítást követően is az elszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása, a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése;

- a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése;

- a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése;

- a 11. pont szerinti értesítési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás.

14. Megbízott bármely szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható a Megbízó által biztosított minden támogatási lehetőségből.

15. Amennyiben Megbízott - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit, köteles erről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, és a Támogatási összeget, vagy annak maradványát zárolni. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a zárolást követő 8 napon belül a zárolt Támogatási összeget, vagy annak maradványát törvényes kamatával együtt a Fővárosi Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15490012 számú költségvetési és elszámolási számlájára visszautalja, valamint 60 napon belül a 4. pont szerinti pénzügyi elszámolást készít a Megbízó részére.

16. Megbízó szerződésszegése esetén Megbízott jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Megbízó szerződésszegést követ el, ha a Támogatás megfizetését jogos ok nélkül megtagadja. Megbízó szerződésszegése esetén Megbízott követelheti a rendkívüli felmondás napjától jelen szerződésben meghatározott időtartamra számított Támogatásnak a mindenkori törvényes kamattal növelt összegét.

17. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy:

- Megbízó a Támogatás kedvezményezettjeinek nevére, a Támogatás céljára, összegére, továbbá a Támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdése szerint közzéteszi a Fővárosi Önkormányzat internetes portálján (http://www.budapest.hu);

- a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 81. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a Támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;

- kérésre a Megbízott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. § (4) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;

18. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés kizárólag írásban módosítható, valamint a szerződéssel kapcsolatos észrevételeiket (kifogásaikat) írásban intézik egymáshoz.

19. Jelen megállapodás a fenntartói jogok gyakorlását nem érinti.

20. Jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

21. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, úgy az nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett kikötései érvényben maradnak, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Felek kötelesek jelen szerződést az érvénytelenség bekövetkeztét követően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően haladéktalanul módosítani.

22. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet, a szerződés ezzel együtt érvényes.

Alulírott szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2012. 08. 22.

Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
Tarlós István főpolgármester helyett: képviseletében
dr. György István s. k. Vitrai Tamás s. k.
főpolgármester-helyettes kuratóriumi elnök
Megbízó Megbízott
Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
Verő Tibor s. k. Láttam:
Pénzügyi Főosztály Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főosztályvezető főjegyző
2012. 07. 19. 2012.

  Vissza az oldal tetejére