A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Közoktatási megállapodás

Budapest Főváros Önkormányzata és a Szeretet Szövetség között * 

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata

székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

adószám: 15735636-2-41

statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01

képviseli: Tarlós István főpolgármester mint megbízó, a továbbiakban: „Megbízó”,

másrészről a Szeretet Szövetség

székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 11.,

adószám: 18041129-1-42

nyilvántartási szám: 57

képviseli: Nagy Lajos elnök mint megbízott, a továbbiakban: „Megbízott”,

továbbiakban együttesen „Felek” között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megbízott mint fenntartó működteti az „Európai Üzleti Polytechnikum” Gimnázium és Szakképző Iskolát (a továbbiakban: Intézmény). Megbízott által működtetett Intézmény székhelye Megbízó közigazgatási területén helyezkedik el a 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. szám alatt. Az Intézmény OM azonosítója: 035 484.

2. Szerződő Felek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 81. § (1) bekezdés e) pontja szerinti megállapodást kötnek annak érdekében, hogy a Megbízott az általa fenntartott Intézmény útján - jelen szerződés és a Kt., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően - a Fővárosi Önkormányzat közoktatási feladatai megvalósításában részt vegyen.

3. A Megbízott az általa alapított és fenntartott Intézmény működtetésével, felnőttoktatás tagozaton, iskolarendszerű képzés keretén belül esti munkarend szerinti gimnáziumi oktatás, nappali és esti munkarend szerinti szakközépiskolai és szakiskolai oktatás biztosításával részt vesz a Fővárosi Önkormányzat Kt. 86. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti feladatai ellátásában. Megbízott vállalja, hogy az Intézményben ellátja a Kt. 121. § (1) bekezdés 14. pontja szerinti halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatását, nevelését.

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Intézmény a közoktatási feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala által V-B-012/00960/2/2012. számú működési engedélyről kiadott határozatban foglaltaknak megfelelően - az alábbi gyermek- és tanulólétszám keretein belül látja el:

az Intézmény teljes tanulólétszáma: 2700 fő, ebből a jelen közoktatási megállapodás keretei között a Megbízott a Megbízó ellátási kötelezettségének körébe tartozó tanulókat látja el.

5. Megbízott kötelezettséget vállal, hogy

a) jelen megállapodás hatálya alatt működteti az Intézményt, a szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítja;

b) az általa fenntartott Intézmény a jelen megállapodás 3. pontja szerinti feladatokat - kiemelten a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatását, nevelését - ellátja;

c) az Intézményben a Kt. 114. §-ában meghatározottak szerint ingyenesen, a Kt. 115. §-ában meghatározottak szerint felsorolt térítési díjfizetési kötelezettség mellett biztosítja a törvényben felsorolt szolgáltatásokat;

d) a tanulók felvételére alkalmazza a helyi önkormányzatok nevelési-oktatási intézményeire vonatkozó szabályokat, és a felvételi kérelmek elbírálásánál a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat előnyben részesíti;

e) az Intézményben foglalkoztatott pedagógusok kötelező óraszámára, túlmunkadíjazására, pótszabadságára a Kt. 122. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazza;

f) az adataiban, különösen a szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, létesítő okirat bármelyikében bekövetkezett változásról nyolc napon belül írásban tájékoztatja a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási, Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztályát, szükség esetén a jelen szerződés módosítását kezdeményezi.

6. Megbízó vállalja, hogy a fenntartásában működő Táncsics Mihály Kollégium székhelyén, a tulajdonában lévő 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. szám alatti ingatlanon a Megbízott részére az Intézmény működéséhez a Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Bizottsága 363/2012. (VI. 19.) számú határozatával adott tulajdonosi hozzájárulás alapján jelen szerződés hatálya alatt bérleti jogot biztosít. Megbízott az általa bérelt ingatlant jelen megállapodás hatálya alatt székhelyként használhatja.

7. Jelen megállapodás 2012. július 1. napjától 2013. június 30. napjáig terjedő, határozott időtartamra szól.

8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1. napjától hatálybalépő 74. § (1) bekezdésére tekintettel jelen közoktatási megállapodást a törvényi rendelkezés hatálybalépését követően felülvizsgálják.

9. A megállapodás megszűnése esetén a Megbízott köteles gondoskodni a tanulók megfelelő elhelyezéséről.

10. Megbízó - a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási, Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztálya útján - jogosult Megbízott által vállalt feladat ellátását ellenőrizni, ennek során a Megbízottól adatokat, tájékoztatást kérni, valamint a Megbízottnál írásban előre egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.

11. Jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos észrevételeiket, indítványaikat és kifogásaikat írásban intézik egymáshoz.

Kapcsolattartók:

Megbízó részéről: Pölöskei Gáborné - Oktatási, Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztály - főosztályvezető (tel.: 06-1/327-1115)

Megbízott részéről: Nagy Lajos - Szeretet Szövetség - elnök (tel.: 06-1/463-0125)

12. Megbízott súlyos szerződésszegése esetén Megbízó jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

a) az 5. pontban foglalt kötelezettségek megszegése, a vállalt feladatok indokolatlan megszüntetése;

b) hamis, valótlan adatok tények, körülmények közlése;

c) az Intézmény működésére vonatkozó jogszabályi előírások, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése.

13. A Megbízott kijelenti, hogy:

a) 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB-járulék tartozása) nincs;

b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban;

c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerinti átlátható szervezet;

d) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott követelményeknek.

14. Jelen megállapodás a Kt. 81. § (7) bekezdés szerinti közzétételéről a Fővárosi Önkormányzat gondoskodik.

15. Jelen megállapodás a fenntartói jogok gyakorlását nem érinti.

16. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

17. Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, úgy az nem érinti a megállapodás egészét. A megállapodás érvénytelenséggel nem érintett kikötései érvényben maradnak, kivéve, ha Felek a megállapodást az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Felek kötelesek jelen megállapodást az érvénytelenség bekövetkeztét követően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően haladéktalanul módosítani.

Alulírott szerződő Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2012. július 24.

Budapest Főváros Önkormányzata
Tarlós István főpolgármester helyett:
Bagdy Gábor s. k. Szeretet Szövetség
főpolgármester-helyettes Nagy Lajos elnök s. k.
Megbízó Megbízott
Láttam:
Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Sárádi Kálmánné dr.
Verő Tibor s. k. főjegyző helyett:
Pénzügyi Főosztály Megyesné dr. Hermann Judit s. k.
főosztályvezető aljegyző
2012. 07. 23. 2012. 07. 24.

  Vissza az oldal tetejére