A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Támasz Alapítvány

2011. évi közhasznúsági jelentése * 

1. A szervezet alapadatai

1. Elnevezés: TÁMASZ Alapítvány

2. Képviselő: Karikás György, Buda Éva

3. Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

4. Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

5. Adószám: 18002681-1-41

6. Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 8. Pk. 64.677/2., 1991. 01. 16.

8. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 12. Pk. 64.677/7., 2000. 05. 10.

9. A szervezet céljának rövid leírása: gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, illetve korábban gyermekvédelmi gondoskodásban részesült 18-30 év közötti fiatalok önálló életkezdésének elősegítése pénzbeli támogatás, életvezetési tanácsadás nyújtásával, önálló szálláshelyek fenntartásával.

2. Számviteli beszámoló

1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója
2011.

Támasz Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése
„A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem auditálta.”
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Címe
Keltezés: Budapest, 2012. 02. 24. Buda Éva s. k.
az egyéb szervezet vezetője
képviselője
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2011. ÉV

adatok E Ft-ban
sor-
szám
A tétel megnevezése
helyesbítése
Előző év Előző év(ek) Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 21 0
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 17
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6 B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 43 280 35 565
7 I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK 190 53
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 37 778 29 948
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 5 312 5 564
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 745 840
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 44 046 36 405
13 D. Saját tőke (14.-19. sorok) 38 744 36 151
14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 500 500
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 40 644 38 244
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KH. TEV.BŐL)
-2 400 -2 593
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok 0 0
21 F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 142 106
22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 142 106
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 5 160 148
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 44 046 36 405
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2011. ÉV

adatok E Ft-ban
sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)
16 460 7 630
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 15 800 6 886
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól 1 000
6 d) egyéb, ebből 1% 14 800 6 886
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 334 341
9 4. Tagdíjból származó bevétel
10 5. Egyéb bevétel 326 403
11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
12 C. Összes bevétel (A+B) 16 460 7 630
13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
18 860 10 223
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 2 106 3 661
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 541 539
16 3. Értékcsökkenési leírás 210 32
17 4. Egyéb ráfordítások 15 812 5 991
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 191
19 6. Rendkívüli ráfordítások
20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
0 0
21 1. Anyagjellegű ráfordítások
22 2. Személyi jellegű ráfordítások
23 3. Értékcsökkenési leírás
24 4. Egyéb ráfordítások
25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26 6. Rendkívüli ráfordítások
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2011. ÉV

adatok E Ft-ban
sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
27 F. Összes ráfordítás (D.+E.) 18 860 10 223
28 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 0 0
29 H. Adófizetési kötelezettség 0
30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 0
31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -2 400 -2 593
32 Tárgyévi eredmény (I.+J.) -2 400 -2 593
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33 A. Személyi jellegű ráfordítások 539
34 1. Bérköltség
35 ebből: - megbízási díjak
36 - tiszteletdíjak
37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 539
38 3. Bérjárulékok
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 5 990
Keltezés: Budapest, 2012. 02. 24. Buda Éva s. k.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

3. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról

A TÁMASZ Alapítvány a 2011. évben költségvetési támogatásban nem részesült.

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Pénzügyi kimutatás
2011. 01. 01.-2011. 12. 31.

2011. 01. 01. Nyitó
Erste Bank 313 436 Ft
Erste Konzervatív Alap 37 778 374 Ft
Erste értékpapír számla -1 000 Ft
Pénztár 0 Ft
Elszámoláson lévő összeg 89 655 Ft
Egyéb követelés 100 000 Ft
Lekötött betét 5 000 000 Ft
Aktív elhatárolások (előre fizetett tételek, járó kamat) 744 284 Ft
Passzív elhatárolás (egyéb) -84 140 Ft
Szállítói tartozás -142 022 Ft
Passzív elh. OTP támogatás fel nem használt része -5 075 999 Ft
Tárgyi eszközök és beruházások nettó értéke 20 741 Ft
Nyitó összesen 38 743 329 Ft
Bevételek
OTP támogatás (a cél szerinti felhasználás arányában) 5 075 999 Ft
Pro Scholis Urbis alapítvány által átadott összeg 1 476 866 Ft
Lakáshasználati díjak 341 000 Ft
2011 évben kapott szja 1% felhasználás 333 273 Ft
Bankkamat 4 990 Ft
Lekötött betét és értékpapír kamata 397 814 Ft
Kerekítés 4 Ft
Közhasznú bevételek összesen 7 629 946 Ft
Bevételek összesen 7 629 946 Ft
Működési költségek
Neveltek vendéglátása 82 916 Ft
Közüzemi díjak 629 988 Ft
Nyomtatvány, irodaszer 41 580 Ft
Egyéb anyagfelhasználás 4 930 Ft
Javítás, karbantartás 90 780 Ft
Lakásotthon közös költség (előző évek tartozása is) 1 700 000 Ft
Postaköltség 8 610 Ft
Telefon és internet ktsg 152 223 Ft
Könyvelési díj, mérlegkészítés, 1% ügyintézés 753 750 Ft
Biztosítási díj 96 806 Ft
Bankköltség 99 697 Ft
Gépkocsi költség térítés önkéntes részére 538 758 Ft
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása 20 741 Ft
Azonnali értékcsökkenés elszámolása 11 098 Ft
Működési költségek összesen 4 231 877 Ft
Közhasznú kiadások
Magánszemélyek támogatása, ösztöndíj 3 940 000 Ft
Magánszemélyek támogatása, lakáscélú 1 800 000 Ft
Magánszemélyeknek nyújtott egyéb támogatások 250 000 Ft
Közhasznú kiadások összesen 5 990 000 Ft
Ráfordítások, kerekítés 1 000 Ft
Kiadások és ráfordítások összesen 10 222 877 Ft
Nyitó állomány + bevételek - költségek és ráfordítások: 36 150 398 Ft
2011. évi záró vagyon összesen
Szállító tartozások 106 614 Ft
Passzív időbeli elhatárolások (költségek) 147 925 Ft
OTP támogatás fel nem használt része 0 Ft
Kötelezettségek összesen 254 539 Ft
Aktív elhatárolás (2011. évre járó kamat) 86 514 Ft
Aktív elhatárolás (2011. évre előre fizetett számlák)* 523 207 Ft
Aktív időbeli elh. (ösztöndíjak) 230 000 Ft
Követelések összesen 839 721 Ft
*biztosítás, gázdíj
Erste Bank 566 688 Ft
Pénztár 0 Ft
Elszámoláson lévő összeg 53 055 Ft
Erste értékpapír szla -3 000 Ft
Erste Konzervatív Alap 29 948 473 Ft
Lekötött betét 5 000 000 Ft
Záró pénzeszköz és értékpapír összesen 35 565 216 Ft
Tárgyi eszközök és beruházások nettó értéke 0 Ft
Összesen 36 150 398 Ft

5. Cél szerinti juttatások

A TÁMASZ Alapítvány a 2011. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

- Tanulmányi ösztöndíjak (25 fő): 3 940 000 Ft.

- Fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatása (2 fő): 1 800 000 Ft

- Támogatás szociális intézménybe kerüléshez: 2011-ben nem volt ilyen juttatása az alapítványnak

- Nyelvvizsga támogatás: 2011-ben nem volt ilyen juttatása az alapítványnak

- Egyszeri támogatás (3 fő): 250 000 Ft

Összesen: 5 990 000 Ft

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány a 2011. évben nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány a 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Az alapítványról

A TÁMASZ Alapítvány olyan 18-30 év közötti fiatalok önálló életkezdését segíti elő, akik gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél éltek, illetve a gyermekvédelmi gondoskodás rendszeréből már kikerültek. Mindezek keretében segíti a fiatalok továbbtanulását és átképzését, folyamatos támogatást nyújt súlyos életkezdési nehézségek megoldására, valamint támogatja a fiatalok ideiglenes szálláshelyeinek fenntartását.

Az alapítvány 1988-ban alakult, a Fővárosi Bíróság 1991. január 16-án vette nyilvántartásba, majd a 2000. év folyamán a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetté, 2005. évben kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette át.

Az alapítvány létrejöttekor a Kuratórium tagjai úgy döntöttek, hogy a tevékenységi körön belül - pályázat útján - elsősorban a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat támogatja ösztöndíjjal.

Az alapítvány 1992-től egy 5-8 férőhelyes lakásotthont tart fenn, ahol szintén a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek tanulmányaik befejezéséig, illetve azt követően két évig tartózkodhatnak kedvezményes lakáshasználati díjfizetési kötelezettséggel. A lakásotthonba szintén pályázat útján lehet elhelyezést nyerni.

Mind ösztöndíjasaink, mind a lakásotthonban élő fiatalok részére igyekszünk igényeik szerint személyre szóló tanácsadást nyújtani, támogatottjaink jelentős részével a diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban maradunk.

Az alapítvány tevékenységét a támogatói adományokból, a személyi jövedelemadóból származó 1%-os részesedésből valamint a banki kamatokból biztosítja. Az OTP Bank Nyrt.-től 3 éven keresztül 40 000 000 Ft támogatást kapott az alapítvány 18 és 24 év közötti fiatal felnőttek tanulmányai folytatására, lakáscélú támogatására, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg fiatal felnőttek bentlakásos szociális intézménybe kerülésének támogatására.

A 2011. év tevékenysége

A Kuratórium a 2011. április 28-án megtartott ülésén a rendelkezésre bocsátható pénzeszközök felhasználását a következők szerint határozta meg:

1. A tanulmányok támogatásának keretein belül a források korlátozottsága miatt a korábban ösztöndíjban részesülő fia-tal felnőtteket pályáztatja meg.

2. A fiatal felnőttek otthonteremtése tárgyában a Kuratórium úgy döntött, hogy azoknak a lakáshoz jutását támogatja, akik lakásvásárlásra hitelt kívánnak felvenni, a támogatás lényege pedig abban áll, hogy az alapítvány a hitelfelvételhez szükséges önrészt részben vagy egészben biztosítaná a fiatal számára. Ennek keretében szintén maximum 1 500 000 Ft támogatás biztosítható.

3. Nyelvvizsga megszerzésének támogatása azoknak a gyermekvédelemben felnőtt fiatal felnőttek részére, akik felsőfokú oktatási intézményben II., III., IV. vagy V. évfolyamon tanulmányokat folytatnak, és az első diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzése érdekében Magyarországon nyilvántartásba vett nyelvtanfolyam szervezésére jogosult nyelviskolába beiratkozott. Az elnyerhető támogatás a nyelvtanfolyam díjának 80%-a, de maximum 60 000 Ft. A támogatási összeg első fele, de maximum 30 000 Ft, a nyelvtanfolyam díjáról kiállított számla alapítvány részére történő megküldését követően, a második részlet pedig a nyelvvizsga bizonyítvány alapítvány részére történő megküldését követően kerül kifizetésre. A nyelvvizsgát az első támogatási részlet kifizetését követő egy éven belül kell letenni.

1. Ösztöndíjpályázat

A 2010/2011-es tanév II. félévében ösztöndíj támogatásban részesültek

2010/2011-es tanév szeptemberétől 25 fő kezdte meg felsőfokú tanulmányait az alapítvány támogatásával. Az ösztöndíjak tanulmányi eredmények függvényében kerültek megállapításra úgy, hogy 3,51-3,99 tanulmányi átlag esetén: havi 15 000 Ft; 4,01-4,70 tanulmányi átlag esetén: havi 20 000 Ft; 4,71-t meghaladó tanulmányi átlag esetén: 25 000 Ft ösztöndíj került átutalásra.

2010/2011-es tanévben tanulmányaikat megkezdők közül 14 fő folytatta a második félévben is tanulmányait, a 2011. év kiadásai között csak a második félév ösztöndíjai szerepelnek.

A 2011/2012-es tanév I. félévében ösztöndíj-támogatásban részesültek

Az alapítvány 12 fiatal felnőtt tanulmányait továbbra is támogatta ebben a félévben. 13 fő sikeresen befejezte főiskolai, egyetemi tanulmányait, diplomát szerzett, záróvizsgát tett, illetve a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga 4 fő esetében még nem teljesült.

A támogatottakkal a Kuratórium ebben az évben is tanulmányi ösztöndíjszerződést kötött. A szerződésben rögzítésre került, hogy az ösztöndíjas 12 hónapra kapja a támogatást, a második félévtől akkor, ha az első félévet lezáró indexmásolatot és a második félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást beküldi az alapítvány részére, és a tanulmányi átlaga meghaladja a 3,50-öt.

Mindezek alapján a 2011. év végéig a 2010/2011. év II. félévére és a 2011/2012. tanév I. félévére vonatkozóan 3 940 000 Ft támogatás került kifizetésre.

2. Szociális intézménybe kerülés támogatása

2011. évben az Alapítvány nem írt ki pályázatot ilyen jellegű támogatás odaítélésére.

3. Nyelvtanulás támogatása

2011. évben az Alapítvány nem írt ki pályázatot ilyen jellegű támogatás odaítélésére.

4. Otthonteremtés támogatása

A pályázat szerint az alapítványtól 1 500 000 Ft összegű támogatást kaphat a fiatal felnőtt, ha az első lakásának megvásárlásához banki hitelt kíván igényelni, az alapítvány az ehhez szükséges önrészt részben vagy egészben megtéríti. Az OTP Bank Nyrt.-vel való együttműködés keretében kidolgoztuk az erre vonatkozó pályázati kiírást. Az együttműködés értelmében az alapítvány elbírálja a beérkezett pályázatokat, a nyertes pályázóknak kötelezettségvállalási nyilatkozatot állít ki az önrész kifizetéséről, amely nyilatkozattal a fiatal beadja hiteligénylési kérelmét a bankhoz. Ezért a pályázati kiírásban az alapítvány által támogatottak körén belül további szűkítésre volt szükség olyan feltételek meghatározásaként, amelyek lehetővé teszik, hogy már eleve a pályázók közül kiszűrjük azokat, akik nem felelnek meg a banki hiteligénylés feltételeinek.

A pályázati kiírás először 2007. decemberben került megjelenítésre.

2008-ban 4 fő adott be sikeres pályázatot. A 2009 augusztusában kiírt pályázat határideje 2009. november 30-a volt, amelyre 5 fő adott be pályázatot, ebből egy fő nem felelt meg a pályázat kiírásának, két főnek 2009-ben megtörtént a kifizetése, míg két főnek a támogatás átutalása 2010-ben történt meg 3 000 000 Ft összegben.

Egyéni elbírálás keretében 2010-ben további 2 fiatalt részesített lakhatási támogatás keretében 2 000 000 Ft összeggel támogatásban.

2011. évben 2 gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőtt lakhatásának támogatására 1 800 000 Ft került kifizetésre.

Egyéni kérelmek

A pályázataink mellett sok gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy korábban abban élt fiatal keresi meg alapítványunkat, hogy egyszeri támogatás biztosításával segítsük meg őket tanulmányaik folytatásában, rendkívüli élethelyzetük megoldásában. Ők olyan fiatalok, akik korábban az alapítvány ösztöndíjasai voltak, vagy csak valahonnan értesültek az alapítvány támogatásairól, de nem felelnek meg a pályázati kiírások feltételeinek. Ilyen egyéni kérelmek esetén a Kuratórium a soron következő ülésen határoz a támogatásokról. Ezekben az esetekben az alapítvány önkéntes segítője vagy titkára segítségével mindig igyekszik utánajárni a kérelmek indokoltságának, valóságtartalmának. A gyermekvédelmi gondoskodást, a tanulmányok folytatását igazolással kérjük alátámasztani, nagyobb összegű egyszeri támogatások esetén támogatási szerződést kötünk.

A 2011. év folyamán 3 fiatalt segítettünk rendkívüli élethelyzetének megoldásában összesen 250 000 Ft egyszeri támogatással.

A támogatottakkal való kapcsolattartás tapasztalatai

Az alapítvány működése óta fontosnak tartja, hogy az anyagi támogatásban részesülő fiatalokkal személyesen is kapcsolatot tartson, szükség szerint vagy az igényeiknek megfelelően személyes tanácsadással is szolgáljon számukra. A támogatottak jelentős részével az alapítvány diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban marad, így a későbbiek folyamán is lehetőség van életvezetési tanácsokkal segítségükre lenni.

Az alapítvány ezen feladatát kezdetektől fogva az alapítvány titkára látta el 2006. augusztus 1-jétől, a titkári tisztségéről történő lemondását követően már mint, önkéntes segítő végzi feladatát.

Az évek múlásával az alapítványunk által támogatott populáció helyzete nehezedett, az alapítvány által folyósított ösztöndíjat napi szükségleteik kielégítésére kénytelenek felhasználni.

Önkéntes segítőnk a 2010-es évben 34 fiatal felnőttel tartott kapcsolatot, levelezés útján és személyes látogatások alkalmával. A tanulmányaikat befejezettek közül mindösszesen 11 fő dolgozik a szakmájában, a 34 fő közül 6-an munkanélküliek. Helyzetüket nehezen viselik, igénylik a kapcsolattartást.

Tapasztalatai szerint a diplomával rendelkezők esetében is egyre növekvő gondot jelent a munkába állás. Azoknak a fiataloknak könnyebb a munkahelyteremtés, akik tanulmányaik során a szakmai gyakorlat ideje alatt már építenek kapcsolatot.

Az utógondozás terén a nevelőszülők szerepe megnövekedett. A zömmel vidéken élő, mára már kisnyugdíjas volt nevelőszülők nem hagyják magukra a jogilag önálló támogatottjaikat. Szükség esetén lakásukba visszafogadják, vagy más módon igyekeznek csökkenteni életkezdési gondjaikat.

Az alapítvány „lakásotthona”

A lakás Budapesten, a VIII. kerületben található, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll, melyet ingyenes használatba vételi szerződés alapján ideiglenes szálláshelyként működtetünk. A lakás tágas, lakhatásra teljesen felszerelt, négy hálóval (2 kétszemélyes, 2 egyszemélyes), két fürdőszobával, egy nagy nappalival, konyhával, előszobával rendelkezik.

Jelenleg 5 fő tartózkodik a lakásotthonban, 2 fiú és 3 lány. A fiatalok közül 1 fő tanulmányokat folytat felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán, mellette alkalmi munkát is vállal. 2 fiatal évhalasztással élt a felsőoktatási intézményben, és jelenleg dolgozik, míg 2 fő befejezte felsőfokú tanulmányait, és munkába állt.

Általánosságban elmondható, hogy a fiatalok együttműködőek, a lakásotthont - kisebb-nagyobb ellenőrzés mellett - rendben tartják, tanácsainkat, iránymutatásainkat igénylik, rendszerint megfogadják. Önállóak, kiegyensúlyozott magánélettel rendelkeznek, közös programokat viszonylag nehéz velük kialakítani. A tanulmányok befejezésével az önálló lakhatás megteremtéséhez azonban igénylik a segítséget.

A lakásotthon fenntartási költségei illetve a tulajdonhoz kapcsolódó megnövekedett felújítási költségek olyan terhet jelentenek az Alapítvány számára, amelyek nincsenek arányban egyéb feladatainak ellátásával, megvalósulásával. Ennek tárgyában a Kuratórium levéllel fordult a Fővárosi Önkormányzathoz. A lakásotthon további fenntartásáról a - válaszlevél birtokában - későbbiekben dönt.

Személyi változások

A 2011. évben személyi változás nem történt az alapítvány életében.

Kelt: Budapesten, 2012. év április hó 10. napján.

A TÁMASZ Alapítvány Kuratóriuma 2012. április 26-án megtartott ülésén elfogadta a 2011. év tevékenységéről készült közhasznúsági jelentést.

dr. Schiffer János s. k.
a TÁMASZ Alapítvány képviselője


  Vissza az oldal tetejére