A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

8/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Kormány „Az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről” szóló 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendeletével döntött a VII. kerület, Városligeti fasor 9-11. számú telek felhasználásáról. A telken korábban a Belügyminisztérium Kórháza működött. A fenti döntés alapján a meglévő épületekben a Budapest Környéki Törvényszék intézményi funkciói nyernek elhelyezést.

A döntés végrehajtásának előkészítése során nyilvánvalóvá vált, hogy szükséges a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (FSZKT) 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat Polgármestere 2012. december 12-én kelt levelében kezdeményezte az FSZKT módosítását. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (3) bekezdés értelmében az eljárás lefolytatására, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2012. december 31-én hatályos szabályainak megfelelően került sor.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, az e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképnek megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Étv. 9/C. §-án alapuló eljárás után kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor-Bajza utca-Damjanich utca-Rottenbiller utca-Lövölde tér által határolt területre vonatkozó keretövezet-módosítási hatástanulmányban foglaltak alapján a mellékleteknek megfelelően módosul. A kerületi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggésben a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat kezdeményezte az FSZKT módosítását, amely országos érdeket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Az Étv. 9/C. § rendelkezése alapján alkalmazandó Étv. 9/B. § d) pontja alapján a módosítás azonnal hatályba léptethető.


  Vissza az oldal tetejére