Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet

a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a következőket rendeli el:

1. § *  (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) közigazgatási területén

a) a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő fővárosi közutakra (ide nem értve a gyorsforgalmi utak Budapest közigazgatási határain belüli szakaszait); és

b) valamennyi olyan közútra, amelyek törvényben kijelölt vagyonkezelőjeként a Fővárosi Önkormányzat látja el a közútkezelői feladatokat; valamint

c) valamennyi olyan közútra, amelyek vonatkozásában feladat- és hatáskör átadás-átvételi megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat látja el a közútkezelői feladatokat.

(1a) *  E rendelet vonatkozásában közútnak minősül a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vagy egyébként kezelésében lévő magánút is, amely a közforgalom elől el nem zárt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közutak e rendelet vonatkozásában a továbbiakban együtt: fővárosi közutak.

2. § (1) *  A rendelet hatálya alá tartozó fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén - a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint - hozzájárulást kell kérni a Budapest Közút Zrt.-től.

(2) *  A fővárosi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért - a (3) bekezdésben és 3. § (3) bekezdésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve - igénybevételi díjat kell fizetni, a fizetendő díj kiszámításáról és beszedéséről a Budapest Közút Zrt. gondoskodik.

(3) Ha a fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevételére közterület-használati megállapodás alapján kerül sor, a közterület-használati megállapodás szerint használatba adott fővárosi közút vonatkozásában e rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni, ha a közterület-használatot szabályozó egyéb jogszabályok eltérően nem rendelkeznek.

3. § (1) A fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó díjtételeket és szorzószámokat - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Közterületi futó sportverseny miatt az útpálya nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó díjtételeket és szorzószámokat jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az igénybevételi díjat az 1. vagy a 2. melléklet díjtételei és szorzószámai alapján kell kiszámítani és a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott módon kell megfizetni. Ha a kiszámított díj összege az 1000 forintot nem haladja meg, úgy a kérelmezőnek nem kell igénybevételi díjat fizetnie.

4. § (1) A rendelet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) *  E rendelet alkalmazása során a Budapest Közút Zrt. 2. § (1)-(2) bekezdése szerinti feladatellátása a korábbi (e rendeletet módosító 1/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépése előtti) BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által végzett ugyanezen feladatellátás jogutódjának tekintendő.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó díjtételek és szorzószámok, közterületi futó sportesemény kivételével

Út kategóriája Fizetendő díj
Jelzőtáblával jelezett főút, tömegközlekedés által járt út 100 Ft/m2/nap
Minden más út 50 Ft/m2/nap
Kerékpárút, gyalogút, járda 50 Ft/m2/nap
Figyelembe veendő egyéb szempontok Szorzószám
Közút teljes lezárása 2
Téli (november 15. és március 15. közötti időszak) munkavégzés 2
Burkolatbontási tilalom hatálya alá eső közutak 2

Az egyes esetekre meghatározott szorzószámok azonos igénybevétel esetén összeadódnak.

2. melléklet a 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Közterületi futó sportesemény miatt az útpálya nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó díjtételek és szorzószámok

Út kategóriája Fizetendő díj
Jelzőtáblával jelezett főút, tömegközlekedés által járt út 3 Ft/m2/óra
Minden más út 1 Ft/m2/óra

  Vissza az oldal tetejére