A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2013. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és mellékletei) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

Az 1-6. §-hoz

A rendelet első része, az 1-6. § és az 1-6. melléklet a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazza. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére” című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1-2. mellékletekben meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

Az 1. mellékletben a bevételek a Kormányrendelet 2. §-a és 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettséggel kerültek kimutatásra.

A hiány összegszerű kimutatását az Áht. 5. § (3) bekezdése, valamint 23. §-a írja elő. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2013-ban milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány.

Előírja az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételek felhasználási irányát.

Az 1/b. melléklet a működési célra Áht.-n kívülről átvételre tervezett pénzeszközöket, és működési célú támogatásértékű bevételeket átadónként és célonként, az 1/c. melléklet a beruházási célra Áht.-n kívülről átvételre tervezett pénzeszközöket, beruházási célú támogatásértékű bevételeket átadónként és célonként tartalmazza. Az 1/d. melléklet a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és a nyújtott kölcsönök visszatérülését részletezi. Az 1/e. melléklet a működések általános állami támogatásait tartalmazza.

A 2. melléklet tartalmazza a Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően tagolt kiadásokat.

Az 1/a. és 2/a. mellékletek az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelő, kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban tartalmazzák a bevételeket és a kiadásokat.

A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. melléklet határozza meg a 2013. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és - a Fővárosi Önkormányzatra és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre elkülönítetten és összesítve együttesen is - címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címeken belül az Áht. 6. § (3) bekezdése szerint elkülönítetten szerepelteti a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi jellegű kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a támogatási célú bevételek és pénzeszközátadások előirányzatát, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzati, valamint az intézményi saját hatáskörű felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások) előirányzatát.

A kapcsolódó mellékletek közül:

- a 3/a. melléklet 6. oszlopa az egyes címeken tervezett adósságszolgálatot hitelenként határozza meg;

- a 3/b. és 3/c. mellékletek az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadá-sait tartalmazzák.

A 3. § és a hozzá kapcsolódó 4. melléklet a Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően felújításonként részletezi a tervezett felújításokat. Bemutatja a tervben szereplő felújítások áthúzódó hatásait [Áht. 24. § (4) b)]. Az Áht. 23. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megbontja a felújításokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási kategóriákra.

A felújítási pénzeszközökkel önállóan gazdálkodó intézmények által a felújítási pénzeszközökből megvalósítani kívánt feladatokat a 4/a. mellékletben határozza meg.

A 4. § a Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően beruházásonként részletezi:

- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi fejlesztési kiadásokat,

- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat,

- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházásait,

- a hitelből finanszírozott beruházásokat.

Az 100100-500000 címeken az intézményi beruházások és egyéb pénzeszközátadások 2013. évi tervét tájékoztató jelleggel az 5/a. melléklet szerint határozza meg.

Az 5. § az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2013. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait.

A fejlesztési célú céltartalékok előirányzatait feladatonként is rögzíti, kijelölve ezzel az év közben indítható beruházásokat, kivéve a fejlesztések tartalékát.

Több céltartalék felhasználását a Közgyűlés által elfogadásra kerülő szakmai programhoz köti, illetve rögzíti a céltartalék felhasználási módját.

A 6. § az Áht. 24. § (4) bekezdése b) pontjában előírtaknak megfelelően tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek - felújítások, beruházások, adósságszolgálati kötelezettségek, működési célú pénzeszközátadások Áht.-n kívülre, működési támogatások Áht.-n belülre - későbbi év(ek)re vonatkozó kihatá-sait a 4., az 5., a 3/a. és a 6. mellékletek hivatkozott oszlopai szerinti összegekkel.

A 7-34. §-hoz

A rendelet második része, a 7-34. § Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 7. § az Áht. 24. § (4) és 91. § (2) bekezdésének, valamint a Kormányrendelet 28. és 162. §-ának megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell a költségvetés és éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. Az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §-a az irányadó. A (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elő.

A 8. § tételesen felsorolja a költségvetési törvényben megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegből a megjelölt címeken céljellegű kiadásokat rögzít. Szabályozást ad az előirányzat változtatására, maradványának rendezési módjára.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegből az egyes címeken céljellegű bevételeket határoz meg.

A költségvetési egyensúly hosszú távú biztosítása érdekében, a 2005. évi Állami Számvevőszéki jelentéssel összhangban szabályozza az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervbevételének módját.

A 9. § a Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályait rögzíti.

A 10. § a közpénzek védelme érdekében szabályozza a fővállalkozói előleg fizetését a támogatással fedezett beruházásoknál, felújításoknál. Előírja a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételét az előlegről kötött szerződés esetében is.

A 11. § meghatározza a költségvetési alapokmányok elkészítésének szabályait, felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetések teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását.

Az Áht. 7. § alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelkezést tartalmazza.

Szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek létszámcsökkentéséhez biztosított irányító szervi támogatás odaítélésének és felhasználásának módját.

Az Áht. 41. § (1) bekezdése értelmében megtiltja a költségvetési szervek részére jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet létrehozását, tagsági, részesedési viszony szerzését, ilyen szervezethez történő csatlakozást.

Összhangban az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervekre vonatkozó Áht. 41. § (2) bekezdése szerinti szabályozással, megtiltja a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványokhoz, civil szervezetekhez kapcsolódó támogatásait.

A 12. § a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza.

A 13. § a pénzmaradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2013. évi pénzmaradvány-elszámolás szabályait részletezi.

A Kormányrendelettel összhangban rögzíti, hogy a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Közgyűlés vizsgálja felül és hagyja jóvá. A feladatelmaradáshoz, céljellegű előirányzatokhoz kapcsolódó elvonások eseteit tételesen rögzíti.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervi pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő az állami hozzájárulások, valamint a normatív részesedésű személyi jövedelemadó 2013. évi elszámolásához kapcsolódó önkormányzati befizetési kötelezettség fedezetének biztosításához.

A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekről a felhasználási célok szerinti elszámolási kötelezettséget ír elő.

Az Áht. 86. § (5) bekezdésével, valamint a Kormányrendelet 155. §-ával összhangban lehetőséget biztosít a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásának korlátozására.

Rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek intézményi többletbevételeihez kapcsolódó befizetési kötelezettséget.

A 14. § szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a szakmai alapfeladatok keretében a dologi kiadások terhére szellemi tevékenységként végzett feladatok szerződési feltételeit a Kormányrendelet 50. §-a alapján.

A 15. § meghatározza a köztisztviselők 2013. január 1-jétől érvényes illetményalapját, valamint szabályozza a köztisztviselőknek adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét, valamint rendelkezik a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által jutalmazásra fordítható összegének mértékéről a Kormányrendelet 51. §-a alapján. Rendelkezik továbbá a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Budapest Fővárosi Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményének illetménykiegészítéséről.

A 16. § szabályozza a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelésének a rendjét, a Kormányrendelet 9. §-ának figyelembevételével.

A 17. § a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szakmai pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.

A 18. § a Kormányrendelet előírásainak megfelelően rögzíti a 2013. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

A 19-20. §-ok a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítási jogköröket határozzák meg.

A 19. és a 20. § az Áht. 34. § (2) bekezdésében és a 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján a céltartalékokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítási jog átruházásának eseteit és kereteit szabályozza.

A 21. § a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítás tárgyév végéig történő gyakorlásának lehetőségét rögzíti, valamint az e hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan ellenjegyzési jogkört és tájékoztatási kötelezettséget állapít meg.

A 22. § összefoglaló jelleggel tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására és előirányzat-módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 34. § (3) bekezdésével és a 35. §-ával, valamint a Kormányrendelet 42. §-ával összhangban rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítási eseteit (a Főpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a főjegyzőhöz telepíti).

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli rész-előirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.

Szabályozást ad a Kormányrendelet 36. § (2) és (3) bekezdése alapján a személyi juttatások előirányzatának felhasználásáról.

Szabályozást ad a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodásról.

A 23-28. §-ok és a kapcsolódó 7. melléklet a finanszírozás rendjét szabályozzák.

A 23. § szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásának utalását. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél 13 részletben - a nettó finanszírozási rendnek megfelelően - a 7. melléklet szerinti, nettósítással csökkentett összeg kiutalását, túlfinanszírozás esetén inkasszálását engedélyezi.

Szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeri működési kiadásokhoz és intézményi beruházásokhoz, valamint a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra év közben adott támogatás utalásának rendjét.

A 7. mellékletben meghatározott mértékű támogatás betartását ágazati szinten teszi kötelezővé, lehetőséget adva a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv eltérő pénzügyi helyzetéből jelentkező feszültségek kezelésére.

Külön szabályozást ad a színházak esetén alkalmazható, az általánostól eltérő finanszírozásra.

Részletes szabályt állapít meg az esetenkénti, feltételekhez kötött támogatások utalására.

A 24. § tételesen rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak, nonprofit kft.-knek, alapítványoknak, civil szervezeteknek, más önkormányzatoknak, egyéb szerveknek adott támogatások utalási rendjét.

A 25. § szabályozza az állami támogatások utalásának rendjét.

A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének számlájára továbbutalni engedi.

A 26. § rögzíti az előrehozott támogatások utalásának rendjét.

A hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettség rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez - a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény előírásainak megfelelően - előrehozott támogatás utalását teszi lehetővé.

A 27. § szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé.

A 28. § meghatározza a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

A 29-30. § rögzíti a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontjának megfelelően.

Szabályozza a kölcsön- és hitelműveletekkel, részletfizetéssel, pénzügyi lízinggel kapcsolatos hatásköröket a Stabilitási törvény 10. §-át figyelembe véve. A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozóan fenntartja a Közgyűlés jogát az eljárás nyertesének megnevezésére, a likviditási hitel igénybevételében való döntés jogát a főpolgármester részére biztosítja.

Szabályozást ad az önkormányzat, illetve a költségvetési szervek szabad pénzeszközeinek lekötésére. Az önkormányzat államilag garantált értékpapír vásárlása és pénzintézeti betételhelyezés mellett lehetőséget biztosít kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlására.

A 31. § előírja a likviditási terv készítésének kötelezettségét, valamint hogy a főpolgármester intézkedésben határozza meg a likviditási terv elkészítéséhez és felülvizsgálatához szükséges részletes szabályokat.

A 32. § az Áht. 41. § (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően, a Stabilitási törvény 3. és 10. §-ában foglaltakat figyelembe véve - megtiltja a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek adósságot keletkeztető ügylet kötését, értékpapír kibocsátását, szerzését, pénzügyi lízing és faktoring szerződés kötését, garanciavállalást, kezességvállalást.

A rendelet szabályozza a Stabilitási törvénynek megfelelően, hogy az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség egyik évben sem haladhatja meg a Fővárosi Önkormányzat saját bevételeinek 50%-át.

A 33. § a Fővárosi Önkormányzat kezességvállalásaival kapcsolatos szabályokat rögzíti.

A 34. § a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. A rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2013. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.


  Vissza az oldal tetejére