Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint az önkormányzati kör 2013. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2013. évi költségvetése

költségvetési bevételeit 285 713 415 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 384 255 514 ezer Ft-ban,

költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

egyenlegét -98 542 099 ezer Ft-ban,

bevételi főösszegét 391 248 014 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 391 248 014 ezer Ft-ban

tervezett hitelfelvételének összegét 36 672 013 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti -64 072 162 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 41 378 462 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6 600 000 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 12 696 392 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 6 449 918 ezer Ft, az M2 előleg rendezése alszámla maradványa 114 811 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 2 950 000 ezer Ft, az előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 11 382 341 ezer Ft, az Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 1 185 000 ezer Ft.

b) 26 621 000 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2009-ben megkötött keretszerződés alapján lehívható, fejlesztési célú hitelből finanszíroz.

c) 3 568 000 ezer Ft összeget az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2009-ben és 2010-ben megkötött fejlesztési hitelszerződések alapján finanszíroz.

d) 7 495 300 ezer Ft összeget hitelek tőketörlesztésére kíván fordítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a működési célú támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. A beruházási célú támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről átvett beruházási célú pénzeszközöket az 1/c., a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és nyújtott kölcsönök visszatérülését az 1/d. melléklet, a működés általános állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.

1. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(9) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

a) a Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) az 100100-500000 címeken szerepelnek, ágazatonként. Az önállóan működő és gazdálkodó szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat) sorszáma.

A fővárosi önállóan működő költségvetési szervek címszáma szintén 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak az önállóan működő és gazdálkodó szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1-4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

(3) Az előirányzatok az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. mellékletben részletezettek szerint tartalmazzák.

(4) A költségvetés címrendjét a 3/d. melléklet tartalmazza.

(5) *  Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1-25. sorai tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 39. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 40. sora tartalmazza.

(7) *  Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 26-41. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2013. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

(9) Az egyes címeken tervezett előirányzatokból az egyedi főpolgármesteri engedélyhez kötött összegeket a 8. melléklet tartalmazza.

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. § (1) *  A felújítási feladatokat kiemelt, érvényes előirányzatonként a 4. melléklet 8. oszlopa, ennek évközi módosításait a 9. oszlopa, a módosított előirányzatait pedig a 12. oszlopa tartalmazza az alábbiak szerint:

I. Intézményi felújítások

II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

III. Felújítási célú támogatás értékű kiadások

IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre.

A fent említett kiemelt előirányzatok mindegyike további részletezésre kerül a következők szerint:

A) Intézményi kör (1-500000 címek)

Önállóan működő és gazdálkodó ágazati önkormányzati szervek

B) Hivatali kör (700000 címek)

Főpolgármesteri Hivatali feladatokhoz kapcsolódó felújítások

C) Önkormányzati kör (800000 címek)

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások.

A feladatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontását a melléklet 1. oszlopa tartalmazza.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények által a felújítási pénzeszközökből megvalósítani kívánt feladatokat a 4/a. melléklet tartalmazza.

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi beruházási előirányzatai önkormányzati és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. § (1) *  Az 5. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken és az egyéb kiemelt címeken tervezett kiadások feladatonkénti érvényes előirányzatait, a 9. oszlopa ennek az évközi módosításait, a 10. oszlopa pedig a 2013. évi módosított előirányzatait. Ebből a beruházási célú pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre érvényes előirányzatait ugyanitt a 8/a., az évközi módosításait a 9/a., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/a. oszlop, a beruházási célú támogatásértékű kiadások érvényes előirányzatait a 8/b. oszlop, az évközi módosításait a 9/b., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/b. oszlop, a felhalmozási célú támogatási kölcsönök érvényes előirányzatait a 8/c., az évközi módosításait a 9/c., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/c. oszlop és a célhitelekből finanszírozott beruházási kiadások érvényes előirányzatait a melléklet 8/d. oszlopa, az évközi módosításait a 9/d., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10/d. oszlop tartalmazza.

(2) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások érvényes előirányzatait az 5. melléklet „B” részének 8., az évközi módosításait a 9., a 2013. évi módosított előirányzatait a 10. oszlopa tartalmazza.

(3) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházási kiadási érvényes előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként a 3. melléklet érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. melléklet „D” részének 3/a., 3/b., 3/c. és 3/d. oszlopa szerint határozza meg. Ennek évközi módosításait a 4., 4/a., 4/b., 4/c. és 4/d. oszlop, a 2013. évi módosított előirányzatait pedig az 5., 5/a., 5/b., 5/c. és 5/d. oszlop tartalmazza.

(4) Az 100100-580200 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek előirányzatait - fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként - az 5/a. melléklet tartalmazza.

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 1 354 422 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján év közben felmerülő, előre nem látható általános kiadásokra biztosít fedezetet.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 27 467 133 ezer Ft,

ebből:

működési célú 10 654 233 ezer Ft,

felhalmozási célú 16 812 900 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 790000, 910000 és 930001 címeken tartalmazza.

(3) *  A „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett előirányzatok, valamint a „790201 Évközi indítású hivatali beruházások” és „790202 Évközi indítású hivatali beruházások”címen tervezett előirányzatok beruházásonkénti összegeit az 5. melléklet „C” részének 7. oszlopa tartalmazza. Ennek évközi módosításait a 8., a 2013. évi módosított előirányzatait pedig a 9.oszlop tartalmazza.

(4) Az alábbi beruházáshoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközöket az átvevőnek tőketartalékba kell helyeznie:

„840301 Önkormányzati beruházások” cím

- M2 metróvonal járműállomány cseréje 20 564 193 ezer Ft.

(5) A „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” címen tervezett 150 000 ezer Ft támogatási keret az ingatlanok megszerzéséhez/megvásárlásához, illetve elővásárlási jog gyakorlásához biztosít fedezetet.

(6) A „911401 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címen tervezett 500 000 ezer Ft előirányzat a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szerkezeti átalakításához szükséges egyszeri kiadások fedezetéül szolgál, melynek eredményeként a későbbi években tartósan csökken a működési kiadás.

(7) A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” címen tervezett előirányzatból a Magyar Szabadság Napja programra 20 000 ezer Ft-ot, a Nemzeti Vágtára 35 000 ezer Ft-ot kell biztosítani.

(8) A „912201 BKK átmeneti áfafinanszírozási kerete” címen tervezett előirányzatból a keret felhasználásáról szóló megállapodás, és a kapcsolódó éven belüli tagi kölcsön keretszerződés megkötéséig felhasználás nem történhet.

(9) A „914701 Árfolyamkockázati céltartalék” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft előirányzat a biztonságos tervezés érdekében a hiteltörlesztés és kamatfizetés árfolyamingadozásból származó többletköltségeire, valamint a fejlesztések önerejének euróban történő kifizetéseinek árfolyamkockázatára biztosít fedezetet.

(10) A „917701 Kockázatkezelési céltartalék” címen tervezett 2 000 000 ezer Ft előirányzat a folyamatban levő peres ügyekre, valamint az év közben felmerülő további kockázatokra biztosít fedezetet.

(11) A „919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka” címen tervezett 1 500 000 ezer Ft előirányzat az EU-s támogatások késedelmes beérkezésére, esetleges elmaradására, valamint az uniós társfinanszírozással tervezett fejlesztések biztonságos lezárására biztosít fedezetet, különös tekintettel a BKSZT és kapcsolódó létesítményei fejlesztési kockázataira.

(12) A „919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” címen tervezett 2 000 000 ezer Ft előirányzat elsősorban a Vidámparkhoz és a CET beruházáshoz kapcsolódó várható többletköltségekre biztosít fedezetet.

(13) A „919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék” címen tervezett 2 010 900 ezer Ft előirányzatból 893 000 ezer Ft a BDK Kft. közműadó fizetési kötelezettségére, 189 600 ezer Ft a temetőfenntartáshoz, 928 300 ezer Ft az FKF Zrt. kompenzációjához kapcsolódó kockázatokra biztosít fedezetet.

(14) A 8. mellékletben felsorolt céltartalékok 4. oszlopban jelzett részének felhasználása kizárólag előzetes főpolgármesteri döntés után lehetséges.

(15) A 2013. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 19-22. §-okban foglaltakra is - 2013. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2014. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2014. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

5. A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. § (1) A költségvetési évet követő működési jellegű elkötelezettségek 2014-2016. évekre vonatkozó felsorolását a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza. A felsorolt címkódokra kötelezettségvállalás, keret jellegű elköteleződés köthető.

(2) *  A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítás esetén a 4. melléklet 8., 9., illetve 12-20. oszlopai, beruházás esetén az 5. melléklet 8-10., illetve 11-14. oszlopai tartalmazzák a feladatok jóváhagyásának megfelelően.

(3) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet 6-10. oszlopai tartalmazzák.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. Fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat-felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,

bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

7. Céljellegű bevételek felhasználási szabályai

8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 29. § (1) bekezdésében megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) színházi támogatás az 511401, 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801 címeken összesen 3 773 900 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:

a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 96 389 996 ezer Ft előirányzatból 7 560 000 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,

b) a „854201 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” címen tervezett bevételekből a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú szabad pénzeszközök befektetéséből realizált kamatbevételek tervezett összege 435 000 ezer Ft, amelyet a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett fent nevesített kiadásokra kell fordítani,

c) a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 15 000 ezer Ft adóbevétel és ennek minden 1 Ft-jához 1,5 Ft az üdülőhelyi feladatok támogatására (továbbiakban együtt: idegenforgalmi bevétel) a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-a, azaz 18 375 ezer Ft a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím elő-irányzatának a fedezete,

d) az idegenforgalmi adóbevételből összesen 1500 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,

e) az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 49% hányad,

f) az iparűzési adóbevételnek és az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevétel 4%-a, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,

g) a városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „851401 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 200 000 ezer Ft a „840301 Önkormányzati beruházások” címen a városépítési feladatok között a városrehabilitációs keret kiadásaira került megtervezésre,

h) az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „851401 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 6100 ezer Ft, amely kiadásként a „840301 Önkormányzati beruházások” címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre,

i) az üdülőhelyi feladatok központi költségvetésből kapott támogatásából a 2011. évi tényadatok és a 2013. évi tervadatok közötti különbség, azaz 320 922 ezer Ft, amely a „919601 Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszámolására” cím fedezete,

j) a központi költségvetésből üdülőhelyi feladatok támogatására kapott 10 575 ezer Ft, valamint a turisztikai tevékenység támogatására kapott 4616 ezer Ft, amely a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” címen tervezett turisztikai feladatok fedezete,

k) az üdülőhelyi feladatok támogatásának a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből 47%-ot idegenforgalmi célú kiadásokra kell fordítani.

(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.

(4) A megkötött támogatási szerződéssel nem rendelkező, külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében, a Fővárosi Közgyűlés döntésével a támogatási szerződés megkötését követően, azzal összhangban kell az előirányzatokat megtervezni.

8. A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. § (1) * 

(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlanvásárlásra

b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek stb.).

(3) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. § (1) A beruházásokra (tárgyi eszköz beszerzésekre), illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget.

(2) A szerződést írásban kell megkötni a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

II. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100100-500000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az oktatási és szociális intézményekben a GESZ igazgatójának előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak juttatásai,

h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszám keretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak az általa fenntartott fővárosi önkormányzati költségvetési szervekben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2012. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó, 2012. és 2013. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. A támogatás feltétele, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a Fővárosi Önkormányzat rendeleteit) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv - közgyűlési döntést követően - létszámcsökkentésének végrehajtásához támogatást igényelhet az irányító szervtől.

Amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv e jogcímen támogatásban részesül, úgy köteles a belügyminiszter által kiírt pályázaton részt venni, a pályázatot a feltételeknek megfelelően elkészíteni. Köteles továbbá a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a nem pályázható összegről is tételesen elszámolni a fenntartó felé.

A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a települési önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a részt vevő fővárosi önkormányzati költségvetési szervnek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvonásra kerül. Amennyiben a költségvetési szerv a létszámleépítéssel kapcsolatosan a törvényi előírásokon kívüli kifizetéseket teljesít, akkor annak fedezetét minden esetben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

A prémiumévek programmal kapcsolatosan, amennyiben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a hatályos jogszabályi előírással ellentétes kifizetéseket teljesít, annak fedezetét a saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

(9) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. § Budapest Főváros Közterület-felügyelete a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.

12. A pénzmaradvány elszámolás

13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során Budapest Főváros Önkormányzatát illetik meg, és önkormányzati bevételnek minősülnek a következők:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra - kivéve az európai uniós forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,

c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van.

(4) A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja, elvonhatja.

(5) A normatív állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2013. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.

(7) Az intézményi működési bevételek közül:

a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből - kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét -,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) a bérleti- és lízingdíjból,

d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált, a 22. § (6) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket befizetési kötelezettség terheli, kivéve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (a továbbiakban: BMSZKI) vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is.

13. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Előadóművészeti intézményeknél a (3) bekezdés a) pontja alapján helye van szerződés megkötésének akkor is, ha az adott művészeti koncepció kizárólag meghatározott, külső személy(ek) bevonásával valósítható meg.

(5) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,

g) a szerződés jellegétől függően szerződést biztosító mellékkötelezettség kikötését.

(8) Az (1)-(7) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. §-a alapján, 2013. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.

(2) a) A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítmény értékelése alapján jutalomban részesítheti.

b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozók részére 2013. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások pénzmaradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások elő-irányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2013. évben a 97/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet szerint:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 30%-a,

b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

III. Fejezet

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

15. A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről gondoskodni kell.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) Többlettámogatást sem a folyó évben, sem az elkövetkező években nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.

IV. Fejezet

A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok

17. A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei

18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 19-21. §-ban és a 22. § (1)-(11) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben - a rendes ülést megelőző hónapban - hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2013. szeptember 15-ig - a tájékoztató mellékletek kivételével e rendeletnek megfelelően - köteles előterjeszteni a Fővárosi Közgyűlés részére.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2013. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő megküldését megelőző rendes ülésre.

c) A 19-21. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 22. § (1)-(11) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2013. január 1.-június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, a 2013. július 1.-szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a költségvetési rendelet novemberi módosításával egyidejűleg, az október 1.-december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő megküldését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.

V. Fejezet

Az előirányzat-módosításokra vonatkozó szabályok

18. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben

19. § *  (1) *  Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)-(7) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás esetenként maximum 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

(3) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”

b) „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,

c) „916401 Budapesti Színházi Keret”,

d) „917001 Kulturális keret céltartaléka”,

e) „918202 Budapesti Sport Keret”.

f) *  911601 BFL E-Levéltár céltartaléka

(4) A (3) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(5) A „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, s ily módon megelőzhető károk helyreállítására, felújítási előirányzatok pótlására, illetve egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások között elszámolandó költségek megtérítésére.

A támogatást az 100100-500000 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.

Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +-5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.

(6) A főpolgármester gyakorolja a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, a „919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka”, a „911901 EU-s feladatok pályázati önrésze”, valamint a „790201 Évközi indítású hivatali beruházások” és „790202 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett céltartalékból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, engedélyokirat, megvalósítási megállapodás, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.

b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.

c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévő előirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.

Amennyiben a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „790201 Évközi indítású hivatali beruházások” és „790202 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani.

d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszközátadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.

e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.

Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)-c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.

(7) A képviselőcsoportok, bizottságok és tanácsnokok éves keretéből az alábbi címekre történő átcsoportosításról a főpolgármester dönt:

„888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására”

„888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására”

„888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására”

„888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére”

„883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások”.

Az előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat fenti címek céljelleggel támogatott intézményi beruházás és a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatára.

19. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, az ágazatilag érintett bizottságok javaslatai alapján

20. § *  (1) *  Az ágazatilag érintett bizottságok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)-(4) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, de az előirányzat-módosítás nem vonatkozhat céltartalékok közötti átcsoportosításra:

„911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével,

„914802 Bűnmegelőzési keret céltartaléka”.

(3) A (2) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(4) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.

20. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

21. § Az e rendelet

(1) 19. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2013. december 31-ig gyakorolható.

(2) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2013. december 7-ig tehetik meg.

(3) 19-20. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

21. Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

22. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően.

(2) *  A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710100-729900 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül módosíthatják az előirányzataikat.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb annyi előirányzat maradványa fordítható, melynek munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata fedezett és ami tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.

(4) A személyi juttatások előirányzatának maradványa év közben, illetve következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően előirányzat-módosítási kötelezettséggel használható fel jutalom kifizetésére. Fenti korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.

(5) Abban az esetben, ha a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben használhatja fel, kivéve a feladatelmaradás esetét.

(6) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét (intézményi működési bevételek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek) a fővárosi közgyűlés döntését követően, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel. A támogatásértékű bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben tervesíti a bevétel bankszámlára történő megérkezését követő 15 napon belül.

(7) A tervezett, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata, valamint a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben legfeljebb az alábbiak szerint emelhető:

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés, megbízás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra,

c) év közben felmerülő többletfeladat finanszírozására.

(8) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak illetménye év közben akkor emelhető, ha a bevétel tartós, és a következő évben a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv költségvetésében megtervezésre kerül.

(9) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időszakában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.

(10) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:

a) az intézményi ellátási díjak,

b) az alkalmazottak térítése,

c) az alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése,

d) a felhalmozási- és tőke jellegű bevételek,

e) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz - ideértve az adományokat, segélyeket is -

tervezett előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthető kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(11) A Főpolgármesteri Hivatal 710100-729900 címein tervezett feladatokat érintően az (1)-(10) bekezdésekben részletezett jogköröket a Főpolgármesteri Hivatal vezetője gyakorolja.

VI. Fejezet

A támogatások utalásának szabályai

22. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

23. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat 13 részletben, a 7. mellékletben meghatározott ütemben és mértékben, nettósítva utalja.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeri jelleggel működési kiadásokhoz adott céljellegű támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat igénylésre, egy összegben utalja.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra év közben biztosított támogatás

a) visszamenőleges részét egy összegben,

b) a fennmaradó részét az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási szabály szerint

utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) A Fővárosi Önkormányzat a támogatás utalásakor a 7. mellékletben meghatározott mértéktől az évközi feladat-, illetve létszámcsökkentésnek az eredeti előirányzatokban történt átvezetése esetén a csökkentés végrehajtását megelőző időszakban az időarányostól felfelé, azt követően lefelé eltérhet, míg más esetben ágazati szinten nem térhet el. Ágazaton belül - figyelemmel a (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakra is - a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi helyzetének mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendeznie kell.

(5) A Fővárosi Önkormányzatnak a színházak részére a 7. melléklet szerinti esedékes támogatás 99%-át kell utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelő támogatás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv likviditási helyzetétől függően differenciáltan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.

(6) A létszámcsökkentések miatti azonnali kifizetésekkel kapcsolatos támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően - igénylésre - utalhatja a Fővárosi Önkormányzat.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a tárgyhavi bérek kifizetésére soron kívüli utalás engedélyezhető, amennyiben arra a költségvetési szerv elszámolási számlájának egyenlege és a 7. mellékletben meghatározott adott havi költségvetési támogatás nem nyújt fedezetet. Az előrehozott támogatás összegét - egyenlő ütemben, de az adott hónapra vonatkozó támogatás csökkentésével - legkésőbb december 31-ig vissza kell fizetni.

23. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

24. § (1) A 8. mellékletben felsorolt, érintett 800000-es címekhez kapcsolódóan, az egyedi döntéshez rendelt összeggel csökkentett előirányzat időarányos részét utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az egyedi döntéshez rendelt összegek utalásához előzetes főpolgármesteri hozzájárulás szükséges.

(2) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint, illetve szerződés hiányában az erre vonatkozó Fővárosi Közgyűlési határozat alapján utalja a Fővárosi Önkormányzat, a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével.

(4) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 837601 címen tervezett támogatásból

a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havonta, tárgyhó 10-ig, a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével,

b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően

utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(5) A „841301 Sport célú támogatás” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást a megkötött megállapodások, szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével.

(6) A (2)-(5) bekezdésekben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat, a 8. mellékletben foglaltak figyelembevételével.

(7) * 

(8) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2013. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag a Keretszerződésükben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint és ütemben utalható a támogatás (kompenzáció) a 2013. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

A támogatások utalásához kapcsolódóan a 8. mellékletben foglaltakat figyelembe kell venni.

24. Az állami támogatások utalása

25. § (1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és civil szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára, illetve Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezést követően továbbutalható.

(2) A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.

25. Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

26. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek hatvan napon túli lejárt határidejű fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 7. mellékletben meghatározott utalási időpontok között a Fővárosi Önkormányzat az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat olyan pénzügytechnikával, mely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra. Az előrehozott utalásról a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, valamint ágazatilag érintett bizottságait tájékoztatni kell.

(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(3) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (830302 Menhely Alapítvány, 831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(4) *  A kulturális ágazatot érintően a színházak sajátságos üzemmenetéből adódó likviditási problémák elkerülése érdekében a november-december havi támogatást a Budapesti Operettszínház intézmény esetében előrehozott támogatás formájában - igénylésre - július 31-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

26. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

27. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásai-hoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.

27. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

28. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-ig nettósítva utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. Fejezet

A finanszírozási célú műveletekkel, a likviditási tervvel kapcsolatos hatáskörök és a hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

28. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

29. § (1) Finanszírozási bevételek és kiadások:

a) befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, vásárlása, beváltása a vételárban, eladási árban elismert kamat kivételével,

b) hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele és tőkeösszegének törlesztése, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték,

c) szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,

d) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,

e) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása,

f) pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott műveletekkel kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 30. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(3) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatások leutalására a VI. fejezetben foglaltak az irányadók.

30. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek, a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként kizárólag a fizetési számlájukhoz kapcsolódó alszámlán köthetik le.

(3) A Közgyűlés a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan - a 32. §-ban foglaltaknak megfelelően - előzetesen hozzájárul a kötvény kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét a főpolgármester javaslata alapján nevezi meg.

(4) A Közgyűlés a közbeszerzés hatálya alá tartozó hitelfelvételekhez kapcsolódóan - a 32. §-ban foglaltaknak megfelelően - előzetesen hozzájárul a közbeszerzés hatálya alá tartozó rövid és hosszú lejáratú hitel felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesét a főpolgármester javaslata alapján nevezi meg. A Közgyűlés felhatalmazza a főpolgármestert a kölcsön- és hiteltörlesztésekhez kapcsolódó kötelezettségek szerződés szerinti teljesítésére.

(5) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

29. A likviditási tervvel kapcsolatos hatáskör

31. § A Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a bevételek és kiadások ütemezéséről havonta felülvizsgálandó éves likviditási tervet készítenek. A likviditási tervre vonatkozó részletes szabályokat a főpolgármester külön rendelkezésében határozza meg.

30. Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos szabályok

32. § (1) Adósságot keletkeztető ügyletek az alábbiak:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját nevükben az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,

b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek, és

c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.

(4) A Fővárosi Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet - az (5) bekezdés szerinti kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(5) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

a) a magyar költségvetést érintő, az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,

c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint

d) a Fővárosi Önkormányzat esetében 100 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető

ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

(6) A Fővárosi Önkormányzat (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg a Fővárosi Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. A fizetési kötelezettség mértékébe nem számítandó bele a likvid hitelből, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből, és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettségek összege.

(7) A Fővárosi Önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

31. A kezességvállalással kapcsolatos szabályok

33. § (1) A Fővárosi Önkormányzat, garanciát és kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel - a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül - kellően biztosított.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyi eszközökre, készletekre, az általuk végzett vállalkozási tevékenységre biztosítási szerződést köthetnek. A szerződések megkötéséhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

(3) *  A Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt. hitelének és járulékainak visszafizetésére adandó kezességvállalás során a kezességvállalási díj felszámításától - tekintettel a közszolgáltatási célra - eltekint.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

34. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

ezer Ft
2013. év

Címrend
2012. évre eredeti előirányzat összesen
Intézményi kör

Főpolgármesteri Hivatal

Önkormányzati kör
2013. évre tervezett előirányzat összesen Index %
2013/2012
1 2 3 4 5 6 7
I. Működési bevételek 208 770 156 13 016 567 8 955 132 259 951 145 285 473 69,6
1. Intézményi működési bevételek 31 651 795 12 337 118 8 955 11 385 807 23 731 880 75,0
2. Közhatalmi bevételek 99 453 564 0 0 97 345 665 97 345 665 97,9
2.1. Illetékek 5 682 000 0 0 0,0
2.2. Helyi adók 83 930 000 96 404 996 96 404 996 114,9
- iparűzési adó 83 900 000 96 389 996 96 389 996 114,9
- idegenforgalmi adó 30 000 15 000 15 000 50,0
2.3. Átengedett központi adók (szja) 5 060 090 0 0 0,0
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek 4 781 474 940 669 940 669 19,7
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67 379 289 378 949 0 22 707 208 23 086 157 34,3
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 33 464 647 0 0 12 702 592 12 702 592 38,0
3.1.1. Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 0 8 585 270 8 585 270 -
3.1.2. Normatív hozzájárulások 28 509 056 0 0 0,0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok 343 422 343 422 -
3.1.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3 826 400 3 773 900 3 773 900 98,6
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 129 191 0 0 0,0
3.1.6. Egyéb központi támogatás 0 0 0 -
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áht.-n belülről 15 000 0 0 0,0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek 33 899 642 378 949 0 10 004 616 10 383 565 30,6
4. Működési célú átvett pénzeszköz 10 285 508 300 500 0 821 271 1 121 771 10,9
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 285 508 300 500 0 546 271 846 771 65,9
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht.-n kívülről 9 000 000 275 000 275 000 3,1
II. Felhalmozási bevételek 91 312 161 55 481 21 945 114 843 097 114 920 523 125,9
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 718 916 50 069 945 18 983 030 19 034 044 91,9
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 767 265 50 069 945 5 706 424 5 757 438 325,8
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa-bevételek nélkül összesen 1 239 410 1 160 945 2 266 600 2 268 705 183,0
a) Önkormányzati lakások értékesítése 404 412 206 100 206 100 51,0
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 300 2 000 2 000 87,0
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
áfa-bevételek nélkül
832 698 1 160 945 2 058 500 2 060 605 247,5
1.1.2. Felhalmozási célú áfa-visszatérülések 527 855 48 909 3 439 824 3 488 733 660,9
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 18 951 651 0 0 13 276 606 13 276 606 70,1
a) Osztalék- és hozambevétel 11 928 000 6 091 000 6 091 000 51,1
b) Tartós részesedések értékesítése 0 1 000 1 000 -
c) Privatizációból származó bevétel 0 0 -
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 -
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 5 397 206 5 397 206 5 397 206 100,0
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 1 626 445 1 787 400 1 787 400 109,9
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 69 102 190 0 0 80 440 780 80 440 780 116,4
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 -
a) Központosított fejlesztési célú előirányzatok 0 -
b) Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 -
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áht.-n belülről 100 000 120 000 120 000 120,0
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 69 002 190 0 0 80 320 780 80 320 780 116,4
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek 66 909 568 0 0 80 320 780 80 320 780 120,0
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek 2 092 622 0 0 0 0 0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 491 055 5 412 21 000 15 419 287 15 445 699 1 035,9
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 024 600 0 0 171 750 171 750 16,8
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 1 024 600 0 0 171 750 171 750 16,8
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 0 0 0 -
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht.-n kívülről 466 455 5 412 21 000 15 247 537 15 273 949 3 274,5
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) 300 082 317 13 072 048 30 900 247 103 048 260 205 996 86,7
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) -86 086 579 -21 271 693 -10 283 861 -32 516 608 -64 072 162 74,4
Működési célra 5 154 705 -20 270 082 -8 700 907 23 612 884 -5 358 105 -103,9
Felhalmozási célra -91 241 284 -1 001 611 -1 582 954 -56 129 492 -58 714 057 64,4
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 60 310 079 0 0 41 378 462 41 378 462 68,6
1. Működési célra 9 092 500 6 600 000 6 600 000 72,6
2. Felhalmozási célra 51 217 579 0 0 34 778 462 34 778 462 67,9
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 21 688 806 12 696 392 12 696 392 58,5
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 7 346 855 6 449 918 6 449 918 87,8
2.3. M2 alszámla maradványa 6 419 160 114 811 114 811 1,8
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 5 000 000 2 950 000 2 950 000 59,0
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 10 762 758 11 382 341 11 382 341 105,8
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 0 1 185 000 1 185 000 -
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 -
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) 60 310 079 0 0 41 378 462 41 378 462 68,6
IV. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) 0 -
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) 36 422 700 30 189 000 30 189 000 82,9
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 72 866 420 21 271 693 10 283 861 31 555 554 43,3
Működési célra 70 732 683 20 905 805 9 234 963 30 140 768 42,6
Felhalmozási célra 2 133 737 365 888 1 048 898 1 414 786 66,3
VII. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció -72 866 420 -31 555 554 43,3
C Finanszírozási bevételek összesen (IV.+...+VII.) 36 422 700 21 271 693 10 283 861 30 189 000 30 189 000 82,9
Finanszírozási bevételek (C ) és kiadások ( E ) egyenlege (C-E) 25 776 500 21 271 693 10 283 861 -8 861 854 22 693 700 88,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) 396 815 096 34 343 741 10 314 761 318 670 510 331 773 458 83,6

1/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei

ezer Ft
Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal Főpolgár- Önkormányzati kör Önkor- Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2013. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mányzati kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
tervezett előirányzat összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I. Működési bevételek 12 636 820 379 747 13 016 567 8 955 0 0 8 955 132 230 926 29 025 0 132 259 951 144 876 701 408 772 0 145 285 473
1. Intézményi működési bevételek 11 961 371 375 747 12 337 118 8 955 0 0 8 955 11 356 782 29 025 0 11 385 807 23 327 108 404 772 0 23 731 880
2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 97 345 665 0 0 97 345 665 97 345 665 0 0 97 345 665
2.1. Illetékek 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Helyi adók 0 0 96 404 996 96 404 996 96 404 996 0 0 96 404 996
- iparűzési adó 0 0 96 389 996 96 389 996 96 389 996 0 0 96 389 996
- idegenforgalmi adó 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0 15 000
2.3. Átengedett központi adók (szja) 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek 0 0 940 669 0 0 940 669 940 669 0 0 940 669
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 378 949 0 378 949 0 0 0 0 22 707 208 0 0 22 707 208 23 086 157 0 0 23 086 157
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 12 702 592 0 0 12 702 592 12 702 592 0 0 12 702 592
3.1.1. Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 0 0 8 585 270 8 585 270 8 585 270 0 0 8 585 270
3.1.2. Normatív hozzájárulások 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok 0 0 343 422 343 422 343 422 0 0 343 422
3.1.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 0 0 3 773 900 3 773 900 3 773 900 0 0 3 773 900
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.6. Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áht.-n belülről 0 0 0 0 0 0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek 378 949 0 378 949 0 0 0 0 10 004 616 0 0 10 004 616 10 383 565 0 0 10 383 565
4. Működési célú átvett pénzeszköz 296 500 4 000 300 500 0 0 0 0 821 271 0 0 821 271 1 117 771 4 000 0 1 121 771
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 296 500 4 000 300 500 0 0 0 0 546 271 0 0 546 271 842 771 4 000 0 846 771
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Áht.-n kívülről
0 0 275 000 275 000 275 000 0 0 275 000
II. Felhalmozási bevételek 55 461 20 55 481 945 21 000 0 21 945 114 677 961 165 136 0 114 843 097 114 734 367 186 156 0 114 920 523
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 50 069 0 50 069 945 0 0 945 18 875 530 107 500 0 18 983 030 18 926 544 107 500 0 19 034 044
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 50 069 0 50 069 945 0 0 945 5 598 924 107 500 0 5 706 424 5 649 938 107 500 0 5 757 438
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa-bevételek nélkül összesen 1 160 0 1 160 945 0 0 945 2 159 100 107 500 0 2 266 600 2 161 205 107 500 0 2 268 705
a) Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 206 100 206 100 206 100 0 0 206 100
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 2 000 2 000 2 000 0 0 2 000
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa-bevételek nélkül 1 160 0 1 160 945 0 0 945 1 951 000 107 500 0 2 058 500 1 953 105 107 500 0 2 060 605
1.1.2. Felhalmozási célú áfa-
visszatérülések
48 909 48 909 0 3 439 824 3 439 824 3 488 733 0 0 3 488 733
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 13 276 606 0 0 13 276 606 13 276 606 0 0 13 276 606
a) Osztalék- és hozambevétel 0 0 6 091 000 6 091 000 6 091 000 0 0 6 091 000
b) Tartós részesedések értékesítése 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000
c) Privatizációból származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 0 0 5 397 206 5 397 206 5 397 206 0 0 5 397 206
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 0 0 1 787 400 1 787 400 1 787 400 0 0 1 787 400
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 80 440 780 0 0 80 440 780 80 440 780 0 0 80 440 780
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Központosított fejlesztési célú előirányzatok 0 0 0 0 0 0 0
b) Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áht.-n belülről 0 0 120 000 120 000 120 000 0 0 120 000
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 80 320 780 0 0 80 320 780 80 320 780 0 0 80 320 780
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 80 320 780 0 0 80 320 780 80 320 780 0 0 80 320 780
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 392 20 5 412 0 21 000 0 21 000 15 361 651 57 636 0 15 419 287 15 367 043 78 656 0 15 445 699
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 171 750 0 0 171 750 171 750 0 0 171 750
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 171 750 0 0 171 750 171 750 0 0 171 750
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht.-n kívülről 5 392 20 5 412 0 21 000 0 21 000 15 189 901 57 636 0 15 247 537 15 195 293 78 656 0 15 273 949
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) 12 692 281 379 767 13 072 048 9 900 21 000 0 30 900 246 908 887 194 161 0 247 103 048 259 611 068 594 928 0 260 205 996
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) -21 049 019 -222 674 -21 271 693 -7 960 458 -1 356 263 -967 140 -10 283 861 -15 229 768 -17 286 840 0 -32 516 608 -44 239 245 -18 865 777 -967 140 -64 072 162
Működési célra -20 051 803 -218 279 -20 270 082 -6 848 729 -885 038 -967 140 -8 700 907 25 519 886 -1 907 002 0 23 612 884 -1 380 646 -3 010 319 -967 140 -5 358 105
Felhalmozási célra -997 216 -4 395 -1 001 611 -1 111 729 -471 225 0 -1 582 954 -40 749 654 -15 379 838 0 -56 129 492 -42 858 599 -15 855 458 0 -58 714 057
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462
1. Működési célra 0 0 6 600 000 6 600 000 6 600 000 0 0 6 600 000
2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 33 593 462 1 185 000 0 34 778 462 33 593 462 1 185 000 0 34 778 462
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 0 0 12 696 392 12 696 392 12 696 392 0 0 12 696 392
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 0 0 6 449 918 6 449 918 6 449 918 0 0 6 449 918
2.3. M2 alszámla maradványa 0 0 114 811 114 811 114 811 0 0 114 811
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 0 0 2 950 000 2 950 000 2 950 000 0 0 2 950 000
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 0 0 11 382 341 11 382 341 11 382 341 0 0 11 382 341
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 0 0 1 185 000 1 185 000 0 1 185 000 0 1 185 000
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 0 0 0 0 0 0
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) 0 0 0 0 0 0 0 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462
IV. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) 0 0 0 0 0 0 0
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) 0 0 30 189 000 30 189 000 30 189 000 0 0 30 189 000
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 20 916 484 355 209 21 271 693 7 960 458 1 356 263 967 140 10 283 861 0 28 876 942 1 711 472 967 140 31 555 554
Működési célra 20 551 511 354 294 20 905 805 6 911 785 1 356 038 967 140 9 234 963 0 27 463 296 1 710 332 967 140 30 140 768
Felhalmozási célra 364 973 915 365 888 1 048 673 225 0 1 048 898 0 1 413 646 1 140 0 1 414 786
VII. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0 -28 876 942 -1 711 472 -967 140 -31 555 554
C Finanszírozási bevételek összesen
(IV+...+VII)
20 916 484 355 209 21 271 693 7 960 458 1 356 263 967 140 10 283 861 30 189 000 0 0 30 189 000 30 189 000 0 0 30 189 000
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege
(C-E)
20 916 484 355 209 21 271 693 7 960 458 1 356 263 967 140 10 283 861 -6 183 242 -1 711 472 -967 140 -8 861 854 22 693 700 0 0 22 693 700
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(A+B+C)
33 608 765 734 976 34 343 741 7 970 358 1 377 263 967 140 10 314 761 317 291 349 1 379 161 0 318 670 510 358 870 472 3 491 400 967 140 331 773 458

1/b. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2013-2016. évre tervezett működési célú támogatásértékű bevételek és működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezés Átadás célja 2013. évi
terv
2014. évi
terv
2015. évi
terv
2016. évi
terv
1 2 3 4 5 6
I. Működési célú támogatásértékű bevételek (853501)
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 10 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai tevékenység támogatása 4 616
Összesen: 10 004 616 0 0 0
II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (852201)
FKF Zrt. Adósságszolgálat 342 271
Fővárosi Közterület
Hasznosítási Társulás
Közterület használati díj 200 000 200 000 200 000 200 000
Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület BRFK részére falfirka mentesítés támogatása 4 000
Összesen: 546 271 200 000 200 000 200 000

1/c. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2013-2016. évekre tervezett beruházási célú támogatásértékű bevételek és beruházási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről

ezer Ft
Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja 2013. évi
terv
2014. évi
terv
2015. évi
terv
2016. évi
terv
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
I. Beruházási célú támogatásértékű bevételek (853601)
Közlekedés feladatok Városfejlesztés
NFÜ (KÖZOP) Budapest 4-es metróvonal támogatása 66 682 900 43 700 100 45 688 700
NFÜ Budapest 4-es metróvonal támogatása 3 548 300 1 705 700 564 400
Buszsávok
NFÜ (KMOP) XVII. ker., Pesti úti buszsáv kialakítása 185 396
NFÜ (KMOP) Rákoskeresztúri buszkorridor 188 668
Kerékpárutak
NFÜ (KMOP) IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút 113 786
NFÜ (KMOP) III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal 40 126
Út
NFÜ (KMOP) Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 1 195 804
Vízgazdálkodás feladatok Diósd Község Önkormányzata Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2 040
Érd Város Önkormányzata Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 4 500
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 260
NFÜ (KMOP) Dél-budapesti régió vízrendezése 322 278
Energiaközpont nKft. Budapesti központi szennyvíztisztító telep 1 168 270
Energiaközpont nKft. (Kohéziós Alap) Budapesti központi szennyvíztisztító telep 3 796 879
Környezetvédelem feladatok NFÜ (KEOP) A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2 833 534 1 558 922
Sport feladatok NFÜ (KMOP) Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 238 039
Beruházási célú támogatásértékű bevételek összesen: 80 320 780 46 964 722 46 253 100 0
II. Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (852301)
Közlekedés feladatok BKK Zrt. Pénzeszköz átadás átvételi megállapodások elszámolása 171 750
Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 171 750 0 0 0

1/d. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2013-2016. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja 2013. évi terv 2014. évi terv 2015. évi terv 2016. évi terv
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701)
Vidám Park Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 250 000 100 000
BÖP Tulajdonosi kölcsön törlesztése 25 000
Összesen: 275 000 0 100 000 0
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (854701)
Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 120 000 90 000 60 000 30 000
Összesen: 120 000 90 000 60 000 30 000
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Települési értékvédelmi támogatás (881602)
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 15 000 5 000 4 000 3 000
BKK Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 3 000 000
FKF Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 80 901
Fővárosi Vízművek Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 12 094 000
Egyéb szervezetek Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése 57 636 40 000 40 000 40 000
Összesen: 15 247 537 45 000 44 000 43 000

1/e. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

ezer Ft
Megnevezés Támogatások
Támogatások a 2013. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének jogcímein
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2 000 000
Fővárosi önkormányzat kulturális és közművelődési feladatainak támogatása 677 800
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása 172 300
Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása
- bértámogatás 2 652 949
- intézmény-üzemeltetési támogatás 1 255 204
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 122 166
Gyermekek átmeneti intézményei
- családok átmeneti otthona 55 937
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása
- óvodapedagógusok elismert létszáma után 8 hóra 43 424
- óvodapedagógusok elismert létszáma után 4 hóra 22 656
- közvetlenül segítők létszáma után 8 hóra 20 672
- közvetlenül segítők létszáma után 4 hóra 10 336
Óvodaműködtetési támogatás
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok 8 hóra 8 640
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok 4 hóra 4 320
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 538 866
Színházak működtetési és művészeti támogatása 3 773 900
Támogatások összesen: 12 359 170

2. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai

ezer Ft
2013. év
Címrend 2012. évi eredeti előirányzat összesen Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal Önkormányzati kör 2013. évre tervezett előirányzat összesen Index %
2013/2012
1 2 3 4 5 6 7
I. Működési kiadások 203 615 451 33 286 649 8 709 862 108 647 067 150 643 578 74,0
1. Személyi juttatások 49 602 937 13 555 994 5 219 212 290 888 19 066 094 38,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 932 743 3 558 972 1 367 814 77 956 5 004 742 38,7
3. Dologi kiadások 61 178 034 16 097 181 2 120 188 25 448 854 43 666 223 71,4
- felvett hitelek kamata 4 469 500 1 179 676 1 179 676 26,4
- többi dologi kiadás 56 708 534 16 097 181 2 120 188 24 269 178 42 486 547 74,9
4. Egyéb működési célú kiadások 79 335 085 59 366 2 648 82 829 369 82 891 383 104,5
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 222 087 57 316 317 179 883 237 516 106,9
4.2. Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 55 912 169 2 050 2 331 71 995 253 71 999 634 128,8
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 9 014 200 0 0 0 0 0,0
4.4. Működési célú tartalék 14 186 629 0 0 10 654 233 10 654 233
- működési célú céltartalék 10 236 629 9 299 811 9 299 811 90,8
- általános tartalék 3 950 000 1 354 422 1 354 422 34,3
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 566 652 15 136 0 0 15 136 2,7
II. Felhalmozási kiadások 182 553 445 1 057 092 1 604 899 170 972 589 173 634 580 95,1
1. Beruházási kiadások 66 095 673 665 768 784 139 27 075 528 28 525 435 43,2
a) intézményi beruházások 2 474 835 456 033 33 501 106 735 596 269 24,1
b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása 0 -
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 336 611 209 735 750 638 0 960 373 71,9
d) önkormányzati beruházások 62 284 227 0 0 26 968 793 26 968 793 43,3
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata 502 200 248 524 248 524 49,5
pénzügyi befektetések 151 000 151 000 -
2. Felújítási kiadások 21 055 091 389 239 298 260 11 157 295 11 844 794 56,3
a) intézményi felújítások 663 042 233 086 0 1 153 186 1 386 272 209,1
b) út-, hídfelújítás 18 689 868 0 0 9 859 109 9 859 109 52,8
c) önkormányzati lakások felújítása 109 967 0 0 0 0 0,0
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 592 214 156 153 298 260 145 000 599 413 37,6
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 95 402 681 2 085 522 500 132 739 766 133 264 351 139,7
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 9 667 721 0 0 8 340 274 8 340 274 86,3
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 9 600 096 0 0 8 318 786 8 318 786 86,7
- felújítási célú támogatásértékű kiadások 67 625 0 0 21 488 21 488 31,8
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Áht.-n
kívülre
80 239 075 0 0 108 088 092 108 088 092 134,7
- beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 76 528 531 0 0 107 216 412 107 216 412 140,1
- felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 3 710 544 0 0 871 680 871 680 23,5
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 244 855 2 085 21 000 0 23 085 9,4
3.4. Felhalmozási célú céltartalék 5 251 030 0 501 500 16 311 400 16 812 900 320,2
- beruházási célú céltartalék 4 742 164 501 500 16 311 400 16 812 900 354,5
- felújítási célú céltartalék 508 866 0 0 0 0,0
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) 386 168 896 34 343 741 10 314 761 279 619 656 324 278 158 84,0
Működési célra 203 615 451 33 286 649 8 709 862 108 647 067 150 643 578 74,0
Felhalmozási célra 182 553 445 1 057 092 1 604 899 170 972 589 173 634 580 95,1
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 0 -
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 10 646 200 7 495 300 7 495 300 70,4
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 72 866 420 31 555 554 31 555 554 43,3
Működési célra 70 732 683 30 140 768 30 140 768 42,6
Felhalmozási célra 2 133 737 1 414 786 1 414 786 66,3
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció -72 866 420 -31 555 554 43,3
E Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (III+...+VI) 10 646 200 0 0 39 050 854 7 495 300 70,4
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 396 815 096 34 343 741 10 314 761 318 670 510 331 773 458 83,6

2/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai

ezer Ft
Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgármesteri Hivatal összesen
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Működési kiadások 32 688 623 598 026 33 286 649 6 857 684 885 038 967 140 8 709 862
1. Személyi juttatások 13 325 748 230 246 13 555 994 4 358 764 473 842 386 606 5 219 212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 499 391 59 581 3 558 972 1 127 578 141 359 98 877 1 367 814
3. Dologi kiadások 15 789 182 307 999 16 097 181 1 368 694 269 837 481 657 2 120 188
- felvett hitelek kamata 0 0
- többi dologi kiadás 15 789 182 307 999 16 097 181 1 368 694 269 837 481 657 2 120 188
4. Egyéb működési célú kiadások 59 266 100 59 366 2 648 0 0 2 648
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 57 316 0 57 316 317 0 0 317
4.2. Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 1 950 100 2 050 2 331 0 0 2 331
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0
4.4. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0 0
- működési célú céltartalék 0 0
- általános tartalék 0 0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 036 100 15 136 0 0 0 0
II. Felhalmozási kiadások 1 052 677 4 415 1 057 092 1 112 674 492 225 0 1 604 899
1. Beruházási kiadások 661 353 4 415 665 768 783 914 225 0 784 139
a) intézményi beruházások 452 533 3 500 456 033 33 501 0 0 33 501
b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása 0 0
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 208 820 915 209 735 750 413 225 0 750 638
d) önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata 0 0
pénzügyi befektetések 0 0
2. Felújítási kiadások 389 239 0 389 239 298 260 0 0 298 260
a) intézményi felújítások 233 086 0 233 086 0 0 0 0
b) út-, hídfelújítás 0 0
c) önkormányzati lakások felújítása 0 0
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 156 153 0 156 153 298 260 0 0 298 260
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 085 0 2 085 30 500 492 000 0 522 500
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0
- felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Áht.-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0
- beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0
- felújítási célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
0 0 0 0 0 0 0
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 085 0 2 085 0 21 000 0 21 000
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 30 500 471 000 0 501 500
- beruházási célú céltartalék 0 30 500 471 000 501 500
- felújítási célú céltartalék 0 0 0 0 0
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) 33 741 300 602 441 34 343 741 7 970 358 1 377 263 967 140 10 314 761
Működési célra 32 688 623 598 026 33 286 649 6 857 684 885 038 967 140 8 709 862
Felhalmozási célra 1 052 677 4 415 1 057 092 1 112 674 492 225 0 1 604 899
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 0 0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 0 0
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0
Működési célra
Felhalmozási célra
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0
E Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (III.+VI.) 0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 33 741 300 602 441 34 343 741 7 970 358 1 377 263 967 140 10 314 761
ezer Ft
Önkormányzati kör Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2013. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok tervezett előirányzat összesen
1 9 10 11 12 13 14 15 16
I. Működési kiadások 106 711 040 1 936 027 0 108 647 067 146 257 347 3 419 091 967 140 150 643 578
1. Személyi juttatások 239 248 51 640 0 290 888 17 923 760 755 728 386 606 19 066 094
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 123 13 833 0 77 956 4 691 092 214 773 98 877 5 004 742
3. Dologi kiadások 25 201 970 246 884 0 25 448 854 42 359 846 824 720 481 657 43 666 223
- felvett hitelek kamata 1 179 676 1 179 676 1 179 676 0 0 1 179 676
- többi dologi kiadás 24 022 294 246 884 0 24 269 178 41 180 170 824 720 481 657 42 486 547
4. Egyéb működési célú kiadások 81 205 699 1 623 670 0 82 829 369 81 267 613 1 623 770 0 82 891 383
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 86 933 92 950 0 179 883 144 566 92 950 0 237 516
4.2. Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 71 466 378 528 875 0 71 995 253 71 470 659 528 975 0 71 999 634
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4. Működési célú tartalék 9 652 388 1 001 845 0 10 654 233 9 652 388 1 001 845 0 10 654 233
- működési célú céltartalék 8 297 966 1 001 845 9 299 811 8 297 966 1 001 845 0 9 299 811
- általános tartalék 1 354 422 1 354 422 1 354 422 0 0 1 354 422
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 15 036 100 0 15 136
II. Felhalmozási kiadások 155 427 615 15 544 974 0 170 972 589 157 592 966 16 041 614 0 173 634 580
1. Beruházási kiadások 25 916 341 1 159 187 0 27 075 528 27 361 608 1 163 827 0 28 525 435
a) intézményi beruházások 900 105 835 0 106 735 486 934 109 335 0 596 269
b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása 0 0 0 0 0
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 0 959 233 1 140 0 960 373
d) önkormányzati beruházások 25 915 441 1 053 352 0 26 968 793 25 915 441 1 053 352 0 26 968 793
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata 248 524 248 524 248 524 0 0 248 524
pénzügyi befektetések 151 000 151 000 0 151 000 0 151 000
2. Felújítási kiadások 10 207 295 950 000 0 11 157 295 10 894 794 950 000 0 11 844 794
a) intézményi felújítások 203 186 950 000 0 1 153 186 436 272 950 000 0 1 386 272
b) út-, hídfelújítás 9 859 109 0 9 859 109 9 859 109 0 0 9 859 109
c) önkormányzati lakások felújítása 0 0 0 0 0 0
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 145 000 0 0 145 000 599 413 0 0 599 413
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 119 303 979 13 435 787 0 132 739 766 119 336 564 13 927 787 0 133 264 351
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 8 340 274 0 8 340 274 0 8 340 274 0 8 340 274
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 8 318 786 0 8 318 786 0 8 318 786 0 8 318 786
- felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 21 488 0 21 488 0 21 488 0 21 488
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Áht.-n kívülre 107 942 214 145 878 0 108 088 092 107 942 214 145 878 0 108 088 092
- beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 107 093 039 123 373 0 107 216 412 107 093 039 123 373 0 107 216 412
- felújítási célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
849 175 22 505 0 871 680 849 175 22 505 0 871 680
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 2 085 21 000 0 23 085
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok 11 361 765 4 949 635 0 16 311 400 11 392 265 5 420 635 0 16 812 900
- beruházási célú céltartalék 11 361 765 4 949 635 16 311 400 11 392 265 5 420 635 0 16 812 900
- felújítási célú céltartalék 0 0 0 0 0 0 0
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) 262 138 655 17 481 001 0 279 619 656 303 850 313 19 460 705 967 140 324 278 158
Működési célra 106 711 040 1 936 027 0 108 647 067 146 257 347 3 419 091 967 140 150 643 578
Felhalmozási célra 155 427 615 15 544 974 0 170 972 589 157 592 966 16 041 614 0 173 634 580
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 0 0 0 0 0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 7 495 300 7 495 300 7 495 300 0 0 7 495 300
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 28 876 942 1 711 472 967 140 31 555 554 28 876 942 1 711 472 967 140 31 555 554
Működési célra 26 049 650 1 710 332 967 140 28 727 122 26 049 650 1 710 332 967 140 28 727 122
Felhalmozási célra 1 413 646 1 140 0 1 414 786 1 413 646 1 140 0 1 414 786
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 -28 876 942 -1 711 472 -967 140 -31 555 554
E Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (III.+VI.) 36 372 242 1 711 472 967 140 39 050 854 34 958 596 1 711 472 967 140 37 637 208
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
(D+E)
298 510 897 19 192 473 967 140 318 670 510 340 222 555 21 172 177 1 934 280 331 773 458

3. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
100101 100102 100100 összesen 100201
Budapest Főváros Budapest Főváros Budapest Főváros Fővárosi Önkormányzat
Címrend (régi címkód) Közterület-felügyelete Közterület-felügyelete Közterület-felügyelete Csarnok és Piac Igazgatósága
összesen CSAPI
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 952 960 1 102 142 115,7 62 093 - 952 960 1 164 235 122,2 572 462 546 488 95,5
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 237 984 276 327 116,1 16 751 - 237 984 293 078 123,2 142 670 149 352 104,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 353 755 415 764 117,5 8 244 - 353 755 424 008 119,9 2 045 280 1 944 572 95,1
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 6 000 1 000 16,7 - 6 000 1 000 16,7 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 550 699 1 795 233 115,8 0 87 088 - 1 550 699 1 882 321 121,4 2 760 412 2 640 412 95,7
10. Intézményi beruházások (áfával) 37 356 - - 37 356 - 103 000 103 000 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 37 801 19 700 52,1 - 37 801 19 700 52,1 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 37 801 57 056 150,9 0 0 - 37 801 57 056 150,9 103 000 103 000 100,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 6 350 - - 6 350 - 37 880 37 880 100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 100 000 63 500 63,5 - 100 000 63 500 63,5 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 100 000 69 850 69,9 0 0 - 100 000 69 850 69,9 37 880 37 880 100,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 688 500 1 922 139 113,8 0 87 088 - 1 688 500 2 009 227 119,0 2 901 292 2 781 292 95,9
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 76 161 99 098 130,1 22 954 - 76 161 122 052 160,3 2 871 027 2 751 027 95,8
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 127 801 1 783 707 158,2 64 447 - 1 127 801 1 848 154 163,9 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 29 950 29 950 100,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 73 338 38 421 52,4 - 73 338 38 421 52,4 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 410 600 0,0 - 410 600 0,0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 600 600 100,0 - 600 600 100,0 315 315 100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 688 500 1 921 826 113,8 0 87 401 - 1 688 500 2 009 227 119,0 2 901 292 2 781 292 95,9
39. Létszámkeret (fő) 360 433 120,3 5 - 360 438 121,7 152 152 100,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 30 30
ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Egyéb intézmények Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi
Címrend (régi címkód) összesen Otthona, Baross utca Otthona, Alacskai út Vilmos Idősek Otthona
(Rózsa utca)
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 525 422 1 710 723 112,1 208 111 326 840 157,1 205 774 305 422 148,4 177 327 176 997 99,8
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 380 654 442 430 116,2 56 978 88 247 154,9 55 789 82 694 148,2 49 012 48 731 99,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 - 966 1 490 154,2 1 501 3 001 199,9 700 700 100,0
4. Dologi kiadások (áfával) 2 399 035 2 368 580 98,7 140 800 237 195 168,5 132 714 224 635 169,3 139 555 141 839 101,6
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 6 000 1 000 16,7 - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 0 - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 0 0 - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 4 311 111 4 522 733 104,9 406 855 653 772 160,7 395 778 615 752 155,6 366 594 368 267 100,5
10. Intézményi beruházások (áfával) 103 000 140 356 136,3 - 1 000 2 000 200,0 1 500 1 500 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 37 801 19 700 52,1 - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 140 801 160 056 113,7 0 0 - 1 000 2 000 200,0 1 500 1 500 100,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 37 880 44 230 116,8 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. 0 0 - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 100 000 63 500 63,5 4 000 0,0 - 19 381 10 141 52,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 137 880 107 730 78,1 4 000 0 0,0 0 0 - 19 381 10 141 52,3
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - - -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 4 589 792 4 790 519 104,4 410 855 653 772 159,1 396 778 617 752 155,7 387 475 379 908 98,0
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek 2 947 188 2 873 079 97,5 123 105 198 805 161,5 126 643 227 073 179,3 140 556 149 174 106,1
26. Közhatalmi bevételek 0 0 - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 127 801 1 848 154 163,9 287 750 454 967 158,1 270 135 390 519 144,6 246 919 230 734 93,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 950 29 950 100,0 - 160 - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 73 338 38 421 52,4 - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból 0 0 - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 410 600 0 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 915 915 100,0 - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 4 589 792 4 790 519 104,4 410 855 653 772 159,1 396 778 617 752 155,7 387 475 379 908 98,0
39. Létszámkeret (fő) 512 590 115,2 105 137 130,5 97 121 124,7 104 104 100,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 30 30
ezer Ft
210601 210701 210801 210901
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend (régi címkód) Otthona, Halom utca Otthona, Kamaraerdei út Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Pesti út
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 351 483 358 702 102,1 574 243 581 984 101,3 397 750 379 157 95,3 474 357 515 826 108,7
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 96 899 98 847 102,0 145 931 147 380 101,0 107 341 101 996 95,0 130 288 139 085 106,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 100,0 1 193 1 000 83,8 288 288 100,0 1 951 2 900 148,6
4. Dologi kiadások (áfával) 215 353 233 620 108,5 602 962 680 483 112,9 208 883 214 347 102,6 404 152 396 407 98,1
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 20 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 664 035 691 469 104,1 1 324 329 1 410 847 106,5 714 262 695 788 97,4 1 010 768 1 054 218 104,3
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 500 1 500 100,0 6 000 6 000 100,0 1 524 1 270 83,3 5 100 5 100 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 500 0,0 - 585 585 100,0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 2 000 1 500 75,0 6 000 6 000 100,0 2 109 1 855 88,0 5 100 5 100 100,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 1 100 - 11 000 14 900 135,5 - 4 125 4 125 100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 3 500 13 501 385,7 5 499 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 3 500 14 601 417,2 11 000 20 399 185,4 0 0 - 4 125 4 125 100,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 669 535 707 570 105,7 1 341 329 1 437 246 107,2 716 371 697 643 97,4 1 019 993 1 063 443 104,3
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 314 668 333 511 106,0 646 184 680 000 105,2 325 133 325 133 100,0 465 000 467 880 100,6
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 354 407 373 575 105,4 694 545 756 846 109,0 391 184 372 456 95,2 553 993 594 583 107,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 460 484 105,2 600 400 66,7 54 54 100,0 1 000 980 98,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 669 535 707 570 105,7 1 341 329 1 437 246 107,2 716 371 697 643 97,4 1 019 993 1 063 443 104,3
39. Létszámkeret (fő) 176 176 100,0 278 278 100,0 186 186 100,0 246 239 97,2
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 30
ezer Ft
210902 210900 211001 211101
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek és Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok
Címrend (régi címkód) Otthona, Pesti út Otthona, Pesti út Pszichiátriai Betegek Otthona, és Pszichiátriai Betegek Otthona,
összesen Virág Benedek utca Búcsúszentlászló
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 16 567 - 474 357 532 393 112,2 375 590 230 417 61,3 293 932 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 4 473 - 130 288 143 558 110,2 94 913 63 136 66,5 78 668 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 - 1 951 3 000 153,8 1 500 0,0 955 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 15 282 - 404 152 411 689 101,9 255 093 131 396 51,5 201 050 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 20 0,0 - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 36 422 - 1 010 768 1 090 640 107,9 727 096 424 949 58,4 574 605 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 5 100 5 100 100,0 - 1 000 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 199 325 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 5 100 5 100 100,0 0 0 - 200 325 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - 4 125 4 125 100,0 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 4 125 4 125 100,0 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 36 422 - 1 019 993 1 099 865 107,8 727 096 424 949 58,4 774 930 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 20 120 - 465 000 488 000 104,9 289 763 178 072 61,5 206 442 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 16 282 - 553 993 610 865 110,3 437 283 246 828 56,4 568 288 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 20 - 1 000 1 000 100,0 50 49 98,0 200 0,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 36 422 - 1 019 993 1 099 865 107,8 727 096 424 949 58,4 774 930 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 7 - 246 246 100,0 204 112 54,9 176 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
211201 211301 211401 211501
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend (régi címkód) Fogyatékosok Otthona, Foglalkoztató Intézete, Otthona, Gödöllő Otthona, Gyula
Csákánydoroszló (Darvastó)
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 295 527 0,0 292 774 0,0 305 486 312 700 102,4 381 379 396 140 103,9
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 79 323 0,0 75 648 0,0 77 753 82 007 105,5 100 487 104 472 104,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 0,0 2 000 0,0 1 035 1 035 100,0 1 992 1 100 55,2
4. Dologi kiadások (áfával) 126 420 0,0 172 877 0,0 213 864 216 791 101,4 282 334 291 547 103,3
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 500 0,0 - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 501 370 0 0,0 543 799 0 0,0 598 138 612 533 102,4 766 192 793 259 103,5
10. Intézményi beruházások (áfával) - 5 000 0,0 2 500 2 500 100,0 2 369 2 540 107,2
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 600 0,0 1 000 0,0 500 500 100,0 1 200 1 000 83,3
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 600 0 0,0 6 000 0 0,0 3 000 3 000 100,0 3 569 3 540 99,2
17. Intézményi felújítások (áfával) 15 000 0,0 - - 5 080 33 782 665,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 15 000 0 0,0 0 0 - 0 0 - 5 080 33 782 665,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 516 970 0 0,0 549 799 0 0,0 601 138 615 533 102,4 774 841 830 581 107,2
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 193 834 0,0 224 000 0,0 248 170 255 170 102,8 323 971 333 299 102,9
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 322 276 0,0 319 349 0,0 352 428 359 563 102,0 449 970 496 282 110,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - 5 000 0,0 - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 150 0,0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 860 0,0 1 300 0,0 540 800 148,1 900 1 000 111,1
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 516 970 0 0,0 549 799 0 0,0 601 138 615 533 102,4 774 841 830 581 107,2
39. Létszámkeret (fő) 174 0,0 170 0,0 162 162 100,0 200 200 100,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
211601 211801 211901 212001
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend (régi címkód) Fogyatékosok Otthona, Kéthely Otthona, Polgárdi-Ipartelepek Pszichiátriai Betegek Otthona, Otthona, Szombathely
Szentgotthárd
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 251 719 0,0 188 525 184 881 98,1 669 481 0,0 144 197 148 870 103,2
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 69 676 0,0 50 229 49 548 98,6 174 676 0,0 39 254 40 392 102,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 274 0,0 780 710 91,0 3 500 0,0 725 990 136,6
4. Dologi kiadások (áfával) 104 749 0,0 130 730 146 775 112,3 420 656 0,0 74 493 88 078 118,2
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 10 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 426 418 0 0,0 370 264 381 914 103,1 1 268 313 0 0,0 258 679 278 330 107,6
10. Intézményi beruházások (áfával) 7 649 0,0 850 850 100,0 6 000 0,0 3 849 3 849 100,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 200 0,0 650 0,0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 7 649 0 0,0 1 050 850 81,0 6 650 0 0,0 3 849 3 849 100,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 500 5 500 1100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 8 000 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 8 500 5 500 64,7
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 434 067 0 0,0 371 314 382 764 103,1 1 274 963 0 0,0 271 028 287 679 106,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 170 000 0,0 136 386 152 953 112,1 512 650 0,0 106 192 105 274 99,1
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 263 687 0,0 234 373 229 341 97,9 761 663 0,0 164 596 181 637 110,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - 528 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 380 0,0 555 470 84,7 650 0,0 240 240 100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 434 067 0 0,0 371 314 382 764 103,1 1 274 963 0 0,0 271 028 287 679 106,1
39. Létszámkeret (fő) 145 0,0 91 91 100,0 371 0,0 80 80 100,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
212101 212201 212301 212601
Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Értelmi
Címrend (régi címkód) Pszichiátriai Betegek Fogyatékosok Otthona, Tordas Otthona, Vámosmikola Fogyatékosok Otthona, Zsira
Otthona, Tompa
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 169 273 0,0 341 664 0,0 264 865 266 810 100,7 343 688 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 44 573 0,0 91 621 0,0 67 615 67 900 100,4 93 659 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 712 0,0 259 0,0 1 522 1 522 100,0 469 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 94 369 0,0 181 636 0,0 127 033 156 854 123,5 123 175 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 66 0,0 - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 310 927 0 0,0 615 246 0 0,0 461 035 493 086 107,0 560 991 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 5 000 0,0 6 300 3 000 47,6 2 000 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 600 0,0 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 5 600 0 0,0 6 300 3 000 47,6 2 000 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 985 0,0 - - 2 000 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 2 695 0,0 - 456 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 985 0 0,0 2 695 0 0,0 0 0 - 2 456 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 311 912 0 0,0 623 541 0 0,0 467 335 496 086 106,2 565 447 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 101 530 0,0 242 600 0,0 206 000 218 600 106,1 194 480 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 209 937 0,0 380 241 0,0 261 235 277 486 106,2 370 967 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 410 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 35 0,0 700 0,0 100 0,0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 311 912 0 0,0 623 541 0 0,0 467 335 496 086 106,2 565 447 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 104 0,0 175 0,0 136 136 100,0 196 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
212701 212702 212700 200000
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Fővárosi Önkormányzat Budapesti Fővárosi Önkormányzat Budapesti Szociálpolitikai intézmények
Címrend (régi címkód) Módszertani Szociális Központ Módszertani Szociális Központ Módszertani Szociális Központ összesen
és Intézményei és Intézményei és Intézményei összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 104 509 899 748 81,5 117 355 - 1 104 509 1 017 103 92,1 7 811 654 5 218 416 66,8
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 298 591 244 075 81,7 29 121 - 298 591 273 196 91,5 2 078 924 1 392 104 67,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - 24 722 15 136 61,2
4. Dologi kiadások (áfával) 957 972 1 091 879 114,0 127 589 - 957 972 1 219 468 127,3 5 310 870 4 394 717 82,7
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 596 0 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 2 361 072 2 235 702 94,7 0 274 065 - 2 361 072 2 509 767 106,3 15 226 766 11 020 373 72,4
10. Intézményi beruházások (áfával) 21 529 18 029 83,7 3 500 - 21 529 21 529 100,0 80 670 51 638 64,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 199 325 0 0,0
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - 5 835 2 085 35,7
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 21 529 18 029 83,7 0 3 500 - 21 529 21 529 100,0 285 830 53 723 18,8
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 38 690 59 407 153,5
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 38 032 29 141 76,6
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 76 722 88 548 115,4
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 2 382 601 2 253 731 94,6 0 277 565 - 2 382 601 2 531 296 106,2 15 589 318 11 162 644 71,6
BEVÉTELEK 0 0
25. Intézményi működési bevételek 332 786 380 394 114,3 - 332 786 380 394 114,3 5 630 093 4 025 458 71,5
26. Közhatalmi bevételek - - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 794 815 1 477 337 82,3 273 565 - 1 794 815 1 750 902 97,6 9 690 041 6 732 001 69,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 0 160 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 230 000 280 000 121,7 - 230 000 280 000 121,7 235 000 280 528 119,4
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 25 000 116 000 464,0 4 000 - 25 000 120 000 480,0 25 560 120 000 469,5
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - 8 624 4 497 52,1
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 2 382 601 2 253 731 94,6 0 277 565 - 2 382 601 2 531 296 106,2 15 589 318 11 162 644 71,6
39. Létszámkeret (fő) 517 471 91,1 76 - 517 547 105,8 4 093 2 576 62,9
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3124 3127 3100 3302
Általános Iskola,Speciális Szakiskola Óvoda, Általános Iskola, Diákotthoni és kollégiumi Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű
Címrend (régi címkód) és Gyermekotthon és Gyermekotthon (Pilis) ellátás összesen Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Diákotthon
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 141 254 0,0 227 587 0,0 368 841 0 0,0 195 607 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 37 479 0,0 62 461 0,0 99 940 0 0,0 52 033 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 137 0,0 4 277 0,0 8 414 0 0,0 300 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 64 732 0,0 61 841 0,0 126 573 0 0,0 56 548 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - 150 0,0
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 0 0 - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - 0 0 - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 247 602 0 0,0 356 166 0 0,0 603 768 0 0,0 304 638 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 4 064 0,0 1 490 0,0 5 554 0 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - 0 0 - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 0 0 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 4 064 0 0,0 1 490 0 0,0 5 554 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - 0 0 - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 - -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 251 666 0 0,0 357 656 0 0,0 609 322 0 0,0 304 638 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 8 000 0,0 4 280 0,0 12 280 0 0,0 29 985 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - 0 0 - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 243 666 0,0 353 376 0,0 597 042 0 0,0 273 153 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - 1 500 0,0
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - 0 0 - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 251 666 0 0,0 357 656 0 0,0 609 322 0 0,0 304 638 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 83 0,0 116 0,0 199 0,0 103 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3305 3306 3310
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Horvát Óvoda, Német Nemzetiségi Gimnázium
Címrend (régi címkód) Általános Iskola, Gimnázium, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Szakközépiskola és Diákotthon és Diákotthon
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 110 111 112 113 114 115 116 117 118
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 162 661 0,0 200 509 0,0 138 928 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 43 726 0,0 52 024 0,0 37 944 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 0,0 - -
4. Dologi kiadások (áfával) 66 443 0,0 54 095 0,0 54 078 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 272 930 0 0,0 306 628 0 0,0 230 950 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - 1 500 0,0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 500 0 0,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 272 930 0 0,0 308 128 0 0,0 230 950 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 25 000 0,0 34 720 0,0 14 000 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 247 930 0,0 273 408 0,0 216 950 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 272 930 0 0,0 308 128 0 0,0 230 950 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 90 0,0 98 0,0 72 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3300 3586 3500
Iskolai oktatás összesen Puskás Tivadar Szakképesítés megszerzésére
Címrend (régi címkód) Távközlési Technikum felkészítő iskolai oktatás összesen
Infokommunikációs Szakközépiskola
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 119 120 121 122 123 124 125 126 127
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 697 705 0 0,0 179 170 0,0 179 170 0 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 185 727 0 0,0 48 380 0,0 48 380 0 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 0 0,0 2 001 0,0 2 001 0 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) 231 164 0 0,0 96 119 0,0 96 119 0 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 150 0 0,0 - 0 0 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 0 - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 0 0 - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 0 0 - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 115 146 0 0,0 325 670 0 0,0 325 670 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 1 500 0 0,0 24 600 0,0 24 600 0 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 0 0 - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 500 0 0,0 24 600 0 0,0 24 600 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) 0 0 - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. 0 0 - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 0 0 - - 0 0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 116 646 0 0,0 350 270 0 0,0 350 270 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 103 705 0 0,0 18 364 0,0 18 364 0 0,0
26. Közhatalmi bevételek 0 0 - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 011 441 0 0,0 300 106 0,0 300 106 0 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 - 1 000 0,0 1 000 0 0,0
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 1 500 0 0,0 - 0 0 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból 0 0 - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - 6 200 0,0 6 200 0 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - 24 600 0,0 24 600 0 0,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 116 646 0 0,0 350 270 0 0,0 350 270 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 363 0,0 74 0,0 74 0 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3701 3701 01 3701 02 3701 03
Gimnáziumok Eötvös József Gimnázium Budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Óvoda
Címrend (régi címkód) Gazdasági Szervezete Általános Iskola és Gimnázium és Továbbképzési Intézmény
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 800 822 0,0 205 682 0,0 304 829 0,0 49 428 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 189 634 0,0 55 534 0,0 82 304 0,0 13 345 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 183 0,0 - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 908 848 0,0 - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 921 487 0 0,0 261 216 0 0,0 387 133 0 0,0 62 773 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 26 654 0,0 - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 26 654 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) 9 236 0,0 - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 9 236 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 957 377 0 0,0 261 216 0 0,0 387 133 0 0,0 62 773 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 251 638 0,0 - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 702 989 0,0 261 216 0,0 387 133 0,0 62 773 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 2 750 0,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 957 377 0 0,0 261 216 0 0,0 387 133 0 0,0 62 773 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 223 0,0 76 0,0 116 0,0 23 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3701 04 3701 05 3701 06 3701 07
Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Kossuth Lajos Gimnázium Kölcsey Ferenc Gimnázium
Címrend (régi címkód) Tannyelvű Gimnázium Általános Iskola, Gimnázium, Alap-
fokú Művészetokt. Int. és Szki.
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 121 625 0,0 149 962 0,0 93 576 0,0 190 904 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 32 839 0,0 40 490 0,0 25 265 0,0 51 544 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 154 464 0 0,0 190 452 0 0,0 118 841 0 0,0 242 448 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 154 464 0 0,0 190 452 0 0,0 118 841 0 0,0 242 448 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 154 464 0,0 190 452 0,0 118 841 0,0 242 448 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 154 464 0 0,0 190 452 0 0,0 118 841 0 0,0 242 448 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 55 0,0 67 0,0 44 0,0 76 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3701 08 3701 09 3701 10 3701 11
Madách Imre Gimnázium Nagy László Általános Iskola Petőfi Sándor Gimnázium Széchenyi István Gimnázium
Címrend (régi címkód) és Gimnázium
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 136 195 0,0 189 334 0,0 115 201 0,0 131 943 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 36 772 0,0 51 120 0,0 31 104 0,0 35 625 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 172 967 0 0,0 240 454 0 0,0 146 305 0 0,0 167 568 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 172 967 0 0,0 240 454 0 0,0 146 305 0 0,0 167 568 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 172 967 0,0 240 454 0,0 146 305 0,0 167 568 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 172 967 0 0,0 240 454 0 0,0 146 305 0 0,0 167 568 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 51 0,0 97 0,0 48 0,0 58 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
3701 12 3701 13 3701 14 3701 00- 3701 14
Veres Pálné Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium Zrínyi Miklós Gimnázium Gimnáziumok
Címrend (régi címkód) összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 179 527 0,0 121 738 0,0 112 437 0,0 2 903 203 0 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 48 472 0,0 32 869 0,0 30 358 0,0 757 275 0 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - 22 183 0 0,0
4. Dologi kiadások (áfával) - - - 908 848 0 0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 227 999 0 0,0 154 607 0 0,0 142 795 0 0,0 4 591 509 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - 26 654 0 0,0
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 26 654 0 0,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - 9 236 0 0,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - 0 0 -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - - 0 0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 9 236 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 227 999 0 0,0 154 607 0 0,0 142 795 0 0,0 4 627 399 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - - 251 638 0 0,0
26. Közhatalmi bevételek - - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 227 999 0,0 154 607 0,0 142 795 0,0 4 373 011 0 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - 0 0 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 2 750 0 0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 227 999 0 0,0 154 607 0 0,0 142 795 0 0,0 4 627 399 0 0,0
39. Létszámkeret (fő) 70 0,0 57 0,0 51 0,0 1 112 0 0,0
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
3702 00 3702 01 3702 02 3702 03
Kollégiumok Ady Endre Fővárosi Gárdonyi Géza Kollégium Deák Ferenc Középiskolai
Címrend (régi címkód) Gazdasági Szervezete Gyakorló Kollégium Kollégium
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 539 425 0,0 26 198 0,0 39 892 0,0 84 582 0,0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 140 204 0,0 7 073 0,0 10 771 0,0 22 837 0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (áfával) 833 717 0,0 - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 513 346 0 0,0 33 271 0 0,0 50 663 0 0,0 107 419 0 0,0
10. Intézményi beruházások (áfával) - - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 10 000 0,0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 10 000 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 523 346 0 0,0 33 271 0 0,0 50 663 0 0,0 107 419 0 0,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 477 000 0,0 - - -
26. Közhatalmi bevételek - - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 1 046 346 0,0 33 271 0,0 50 663 0,0 107 419 0,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból -