A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

24/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az SZMSZ kéziratának lezárását követően a Fővárosi Közgyűlés számos egyéb rendeletet alkotott, módosított, és döntött a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentéséről is. Az elfogadott új rendeletek egy része érinti a megalkotott SZMSZ-nek a Közgyűlés által önkormányzati rendeletében átruházott hatáskörök jegyzékéről szóló azon mellékleteit is, amelyeken ezeket az új átruházott hatásköröket át kell vezetni. A létszámcsökkentés érintette a bizottságok és a tanácsnokok munkáját segítő titkársági feladatkört ellátók álláshelyét is. Ez a létszám megjelenik az SZMSZ-nek a tanácsnokok, bizottságok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátásról rendelkező mellékleteiben ezért azok pontosítása szükséges. Ezen mellékletek technikai jellegű módosítására tesz javaslatot a rendelet-tervezet.

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján megtörtént. A hatásvizsgálat során megállapításra került, hogy a rendelet-módosítás megalkotása az Mötv. és a Jat. előírásai megtartása érdekében szükséges, mivel csak így biztosítható, hogy az új SZMSZ hiánytalanul tartalmazza a Közgyűlés átruházott hatásköreinek felsorolását. Ennek elmaradása esetén nem valósulna meg az az Alaptörvényben megfogalmazott követelmény, hogy az önkormányzati rendelet más jogszabállyal, így az önkormányzat más rendeleteivel sem lehet ellentétes. Az SZMSZ javasolt - technikai jellegű - módosításának elfogadása esetén megteremtődik az összhang az SZMSZ mellékleteiben található hatásköri jegyzékek és az azok alapjául szolgáló, más fővárosi önkormányzati rendeletekben található egyes hatásköri szabályok között. Miután jelen rendelet-tervezet csak technikai jellegű javaslatokat fogalmaz meg, ezért annak társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai, környezeti és egészségi következményei, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket, adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A Főpolgármesteri Hivatal létszámcsökkentéséről Fővárosi Közgyűlés a 2013. február 27-ei ülésen külön napirendi pont keretében tárgyalt. Ekkor került sor ezen intézkedések hatásainak vizsgálatára és testületi döntés meghozatalára a költségvetési rendelet szükséges módosításának előkészítésére.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül, annak érdekében, hogy tudomást szerezzen a készülő rendelet-tervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ-ben az Mötv. szabályaira történő hivatkozás során elírás történt, ennek kijavítására tesz javaslatot a tervezet.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés a 17/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletével módosította a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben foglalt hatáskör-átruházás átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 3. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben foglalt hatáskör-átruházás átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 4. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben foglalt hatáskör-átruházás átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

Az 5. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben foglalt hatáskör-átruházás átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 6. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés a 9/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletével módosította a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben foglalt hatáskör-átruházás átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 7. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben foglalt hatáskör-átruházás átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 8. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletét, valamint a 9/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról. Az e rendeletekben foglalt rendelkezések átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 9. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben foglalt hatáskör-átruházás átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 10. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés 2013. február 27-ei ülésén döntött a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentéséről. Ez érinti a tanácsnokok munkáját segítő titkársági feladatkört ellátók álláshelyeit is. Ezen létszámcsökkentés mellékletet érintő átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 11. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés 2013. február 27-ei ülésén döntött a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentéséről. Ez érinti a bizottságok munkáját segítő titkársági feladatkört ellátók álláshelyeit is. Ezen létszámcsökkentés mellékletet érintő átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 12. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletét, valamint megalkotta a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 19/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletét. Az e rendeletekben foglalt rendelkezések átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 13. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére