A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Általános indokolás

2013. január 1-jén hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KözszolgR.).

Az új jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása szükséges.

Jelen rendelet célja a Ht. 88. § (4) bekezdés a) és b) pont felhatalmazása alapján olyan szabályozás megalkotása, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének, továbbá az elkülönített hulladékgyűjtés részletes szabályait.

A felsőbb szintű jogszabályok változásából eredő jogalkotási kényszeren túl az új önkormányzati rendelet megalkotásának legfontosabb célja az, hogy a főváros teljes területén, 2013 március végétől 2014 végéig ütemezetten bevezetésre kerülhessen a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, amit a Fővárosi Önkormányzat KEOP 1.1.1/B pályázati konstrukció keretében megvalósuló „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című nyertes pályázata keretében vállalt.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése csak akkor lehet gazdaságos, ha ezzel egyidejűleg az ingatlantulajdonosok (lakossági és nem lakossági egyaránt) részére kötelező módón előírásra kerül a papír, műanyag és fém hulladékok elkülönítetten történő gyűjtése.

Jelen rendelet a 2015. január 1-jei törvényi határidőre biztosítja a házhoz menő rendszerű szelektív hulladékgyűjtést a főváros egész területén. A fővárosi szelektív hulladékgazdálkodási rendszer úgy valósítható meg gazdaságosan, hogy minden ingatlantulajdonos számára kötelezővé válik a papír, műanyag és fém hulladékok elkülönítetten történő gyűjtése.

A közszolgáltatás kötelező igénybe vétele a lakosságnak és a költségvetési szerveknek nem jelent külön terhet. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bővítésével jelentős mennyiségű települési hulladék (papír, műanyag és fém) lerakótól való eltérítése is megvalósul.

2014. március 1-jétől a kertes házas övezetekben kötelezővé válik a kerti biohulladékok elkülönített gyűjtése is.

Ezzel az intézkedéssel egyidejűleg jelentősen javul a főváros környezeti állapota és Budapest hozzájárul Magyarország európai uniós hulladékgazdálkodási kötelezettségének teljesítéséhez.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a rendelet tárgyi hatályát.

A 2. §-hoz

Kijelöli a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzésére kizárólagosan jogosult Közszolgáltatót.

A 3. §-hoz

A Ht.-ben meghatározott fogalmakon túl sorol fel és értelmez további, jelen rendeletben használt fogalmakat.

A 4. §-hoz

Meghatározza a Fővárosi Önkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos feladatait, különösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Közszolgáltatóval történő megkötését, valamint a Ht. 61. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján rendelkezik arról, hogy a közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről, továbbá rendelkezik a fővárosi hulladékgazdálkodási koncepció elkészítéséről.

Az 5. §-hoz

Meghatározza az ingatlantulajdonos települési hulladékkal kapcsolatos feladatait, rendelkezik egyes hulladéktípusok, így a papír, műanyag és fém hulladékok vegyes hulladéktól kötelezően elkülönített gyűjtéséről, a kerti biohulladék jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott területeken történő külön gyűjtéséről, valamint a veszélyes hulladékok egyéb települési hulladékoktól való elkülönített gyűjtéséről.

A gazdálkodó szervezetek számára a papír, műanyag és fém hulladékok tekintetében előírt elkülönítetten történő gyűjtési kötelezettség vonatkozásában a Ht. 31. § (1) bekezdés e) pontjára és a KözszolgR. 3. § (2) bekezdés e) pontjára tekintettel meghatározza a hulladék átadásának szabályait.

A 6. §-hoz

Részletesen meghatározza a közszolgáltatás tárgyi hatálya alá eső tevékenységek körét.

A 7. §-hoz

Rendelkezik a természetes személy ingatlantulajdonosoknál keletkező egyes települési hulladékok közszolgáltatás keretében a hulladékudvarokon történő gyűjtéséről.

A 8. §-hoz

Rendelkezik a közszolgáltatási szerződés nyilvánosságáról.

A 9. §-hoz

Meghatározza a közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeit.

A 10. §-hoz

A Ht. 35. § b) pontjának rendelkezése szerint meghatározza az alvállalkozók által végzett közszolgáltatási tevékenységek maximális mértékét. Továbbá meghatározza, hogy Közszolgáltató a lakossági és a költségvetési szervek részére nyújtott közszolgáltatásban alvállalkozót csak a lomtalanításhoz kapcsolódó veszélyes hulladék gyűjtése során vehet igénybe.

A 11-12. §-okhoz

Meghatározza a Fővárosi Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

A 13. §-hoz

Meghatározza a Közszolgáltatónak az ingatlantulajdonosok részére bocsátott a hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényekkel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

A 14. §-hoz

Rendelkezik a gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról, valamint a közterületen elhelyezett gyűjtőedények tisztításáról és fertőtlenítéséről.

A 15. §-hoz

Rendelkezik a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges feladatairól, különösen a hulladékgazdálkodási üzletszabályzat elkészítéséről és annak legfontosabb tartalmi elemeiről.

A 16. §-hoz

Rendelkezik a közszolgáltatási díj ingatlantulajdonosoktól történő beszedéséről.

A 17. §-hoz

Az ingatlantulajdonosok részére meghatározza a közszolgáltatás kötelező igénybevételét, és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok Közszolgáltató részére történő átadásának kötelezettségét.

A 18. §-hoz

Rendelkezik arról, hogy az ingatlantulajdonos a rendeletben meghatározott gyakorisággal a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a Közszolgáltatónak rendszeresen átadja.

A 19. §-hoz

Meghatározza az ingatlantulajdonosok által fizetendő közszolgáltatási díj megfizetésének módját.

A 20. §-hoz

Rendelkezik az ingatlantulajdonosnak a vegyes hulladék mennyiségére kiható változás esetén a Közszolgáltató felé történő bejelentési kötelezettségéről, valamint a tulajdonosváltás és a közszolgáltatásba újonnan történő bekapcsolódás esetén szükséges bejelentésről, továbbá a közterület-használati hozzájárulás birtokosok szerződéskötési kötelezettségéről.

A 21. §-hoz

Meghatározza a közszolgáltatás felfüggesztésének szabályait abban az esetben, ha az adott ingatlanon senki sem tartózkodik, emiatt hulladék sem keletkezik.

A 22. §-hoz

A hulladék gyűjtőedények ingatlantulajdonos általi átvételéről, rendeltetésszerű használatáról és tisztán tartási kötelezettségéről rendelkezik. Meghatározza a gyűjtőedények rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése esetére vonatkozó felelősségi viszonyokat.

A 23. §-hoz

A közterület-használati hozzájárulás jogosulttal megkötendő közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés tartalmi elemeit határozza meg.

A 24. §-hoz

A közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról rendelkezik. Szabályozza a számla adataival, összegével kapcsolatos kifogás emelésének módját, valamint a késedelmes díjfizetés és túlszámlázás problémakörét.

A 25. §-hoz

A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályokat határozza meg. Rendelkezik arról, hogy a szelektív házhoz menő gyűjtéssel érintett területeken nem helyezhető a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe a papír, műanyag és fém hulladék. Továbbá meghatározza, hogy építési és bontási valamint állati tetem és hulladékudvaron gyűjthető elektromos és elektronikai hulladék valamint veszélyes hulladék, továbbá mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyag nem helyezhető el a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edénybe.

Rendelkezik arról, hogy 2014. március 1-jétől nem helyezhető el kerti biohulladék a kerti biohulladék gyűjtéssel érintett területeken, mely rendelkezés elősegíteni kívánja annak a hulladékgazdálkodási célkitűzésnek a megvalósítását, hogy a biológiailag lebomló hulladékokat is minél nagyobb arányban eltérítsük a lerakótól.

A 26. §-hoz

Hulladéktömörítő berendezés használatának lehetőségeiről és feltételeiről rendelkezik.

A 27. §-hoz

Meghatározza, hogy a kerti biohulladék kivételével hulladékot csak a Közszolgáltató vagy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe lehet elhelyezni. Rendelkezik továbbá a hulladékgyűjtő edény ürítés céljából történő közterületre való kihelyezéséről, mely alapján a hulladékgyűjtő edényt a hulladék eltulajdonításának elkerülése, valamint közegészségügyi szempontok miatt csak az ürítést megelőző nap 20 órától lehet a közterületre kihelyezni a közlekedés, így a hulladékgyűjtő jármű közlekedésének akadályozását kizáró módon.

A 28. §-hoz

Meghatározza azon eseteket, amikor a Közszolgáltató a hulladékok elszállítását megtagadhatja, valamint az elszállítás megtagadása esetén szükséges írásbeli értesítéséről ingatlantulajdonos részére történő megküldéséről rendelkezik.

A 29-30. §-okhoz

A vegyes hulladék gyűjtésének részletes szabályait állapítja meg, meghatározza a hulladékgyűjtés szabályainak megsértése esetén szükséges teendőket.

A 31. §-hoz

A szelektív házhoz menő hulladékgyűjtésről, így a papír, fém és műanyag hulladék gyűjtéséről rendelkezik, meghatározza a szelektív gyűjtés szabályainak megsértése esetén szükséges teendőket.

A 32. §-hoz

A házhoz menő kerti biohulladék gyűjtésről rendelkezik, meghatározza a biohulladék zsákban, illetve a vastagabb faágak zsák mellé történő kihelyezésének módját, meghatározza a szelektív gyűjtés szabályainak megsértése esetén szükséges teendőket.

A 33-35. §-okhoz

A hulladékgyűjtő udvarok működéséről, nyitva tartásáról, a hulladékudvaron gyűjthető hulladékokról rendelkezik.

A 36-37. §-okhoz

A lakosságnál, háztartásokban keletkezett hulladék lomtalanítás körében történő gyűjtésének szabályait határozza meg.

A 38. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék a közszolgáltatási szerződés keretein belül történő kezelésének jogi alapjait teremti meg.

A 39. §-hoz

Meghatározza a hulladékszállítás felsőbb jogszabályokban nem szabályozott kérdéseit, rendelkezik a hulladékgyűjtés időpontjának változása esetén az ingatlantulajdonosok felé szükséges értesítésről.

A 40. §-hoz

Meghatározza a hulladékkezelés felsőbb jogszabályokban nem szabályozott kérdéseit, szabályozza a lerakói kapacitások védelme érdekében a nem Budapesten keletkezett hulladékot hulladéklerakókba, valamint a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe történő beszállíthatóságának szabályait.

A 41. §-hoz

A Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A biológiailag lebomló hulladékok, így annak részét képező kerti biohulladék kötelező külön gyűjtését a Ht. előírásai alapján miniszteri rendelet írja majd elő 2015. január 1-jétől. Annak érdekében, hogy a teljes biológiailag lebomló hulladék frakció külön gyűjtését a törvényi határidőig meg lehessen valósítani a fővárosban, szükséges e hulladékfrakció egy részének a kerti biohulladékoknak 2014. március 1-jétől történő kötelező külön gyűjtése a kertes házas övezetekben.

A 42. §-hoz

A főjegyző által a főváros közigazgatási területén kivetett hulladékgazdálkodási és természetvédelmi bírságnak a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja bevételei közé sorolásáról rendelkezik.

A 43. §-hoz

A települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére