A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

43/2013. (VI. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával a Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörök egyszerűsödtek, átláthatóbbá váltak. Ezt követően vált nyilvánvalóvá, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” c. projekt keretében lebonyolítandó közbeszerzési eljárások esetében célszerű még a Közbeszerzési Bizottságra átruházni a projekt keretében lefolytatandó, értékhatártól független valamennyi közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntési jogosítványt.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján az új jogszabály várható következményeit felmérve elkészült a rendelet előzetes hatásvizsgálata, megvizsgáltuk az új rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását. Ennek eredményeképpen megállapítható, hogy a korszerű hulladékgazdálkodás társadalmi szintű elfogadtatása elengedhetetlen a lakosság legszélesebb körének bevonása és aktív közreműködése nélkül. Megfelelő tájékoztatással, jó kommunikációval elérhető, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése hozzájáruljon a lakosság szemléletének megváltozásához. A tudatos lakossági magatartás így járulhat hozzá a fenntartható fejlődés sokat hangoztatott elméletétől annak gyakorlati megvalósításához.

Az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság feladatkörét indokolt a főváros sportpolitikájával és a fővárosi népegészségüggyel kapcsolatos közgyűlési előterjesztések véleményezésének hatáskörével kibővíteni annak érdekében, hogy a Közgyűlés a szakbizottság véleményének ismeretében hozza meg döntését az adott kérdésben. A hatásvizsgálat eredménye szerint a lakosság egészségének megőrzését segíti elő, ha a Fővárosi Közgyűlés a döntései során kiemelt figyelmet fordít a szakbizottság véleményére.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül, annak érdekében, hogy tudomást szerezzen a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (2) bekezdésében előírtak szerint a Fővárosi Közgyűlés meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyek bizottság állásfoglalásával nyújthatók be. E törvényi előírásnak megfelelően kerül az Egészségpolitikai és Szociális Bizottsághoz a főváros sportpolitikájával és népegészségüggyel kapcsolatos közgyűlési előterjesztések előzetes véleményezése.

A 2. §-hoz

A módosítás eredményeként bizottsági hatáskörbe kerülnek a tárgyi projekt közbeszerzési eljárásával kapcsolatban azon döntési jogkörök, amelyeket az ajánlatkérőnek - meglehetősen - rövid határidőn belül kellene gyakorolnia. Ezáltal biztosítható lesz az olyan eljárási cselekményekkel összefüggő döntések időbeni meghozatala és azonnali beavatkozást igénylő helyzetek kezelése, amelyek esetében rövid határidő áll az ajánlatkérő rendelkezésére. A döntéshozatal ugyanis sok esetben nem tűr halasztást, és a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén, vagy akár rendkívüli ülésén történő döntéshozatal időigénye késlelteti a közbeszerzési eljárási cselekményeket. Ezzel összefüggésben a projekt megvalósítása is késedelmet szenvedhet, mely - a 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó elszámolhatósági időszakot figyelembe véve - a támogatások lehívásának meghiúsulásával járhat.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat nem csak betétként kötheti le a szabad pénzeszközeit, hanem államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására is fordíthatja. Ezért indokolt, hogy a főpolgármesterre eddig is átruházott hatáskör e lehetőségekre is kiterjedjen.

A 4. §-hoz

A képviselőcsoportok működését a Fővárosi Önkormányzat biztosítja, ezért szükséges a vonatkozó jogszabályi hely ennek megfelelő pontosítása.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére