Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

56/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról

Budapest Főváros Közgyűlése a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a Budapest közigazgatási területén lévő azon közterületekre, amelyeken a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt előírásoknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladata a közterület-felügyelet működtetése;

b) a Fővárosi Önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területére;

c) a Fővárosi Önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszközre (vagyontárgyra), továbbá

d) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyontárgyra.

2. A Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátása

2. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a közterületek jogszerű használatának ellenőrzéséről, közterületi rend és tisztaság védelméről, az önkormányzati vagyon védelméről, valamint a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság tagjaként foglalkoztatott közterület-felügyelők (a továbbiakban: közterület-felügyelők) útján gondoskodik. A közterület-felügyelők feladataikat az 1. § a)-c) pontjaiban meghatározott illetékességi területen végzik.

(2) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (továbbiakban: Rendészeti Igazgatóság) a Fővárosi Önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, amely ellátja a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatait, valamint a Fővárosi Önkormányzat egyéb, önkormányzati rendészeti szerv útján ellátható feladatait.

3. A közterület-felügyelői egyenruha ékítménye

3. § A közterület-felügyelők egyenruhájukon karjelzésként a főváros címerét és a „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” feliratot viselik.

4. A közterület-felügyelők feladatai

4. § A közterület-felügyelők a közterület-felügyeletről szóló törvényben és más jogszabályokban meghatározott közterület-felügyeleti feladatokat e rendeletben foglaltak szerint látják el, így különösen:

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása;

c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;

d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;

e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;

f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;

g) közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;

h) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;

i) közreműködés az egyes közterület-felügyeleti feladatok ellátását szabályozó fővárosi közgyűlési rendeletek végrehajtásában;

j) ügyeleti és információs központ működtetése.

5. § (1) A közterület-felügyelőknek a helyi közutak igénybevételét és a várakozás rendjét érintő, külön jogszabályban részletezett feladatai különösen:

a) a Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő és várakozó járművek behajtási és behajtási-várakozási hozzájárulásainak, a várakozási övezetekben várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak, valamint a védett és a várakozási övezetekben a várakozás feltételeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése;

b) kerékbilincs alkalmazása a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, vagy a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken, ha a szabálytalanul elhelyezett járművek egyébként balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem akadályozzák;

c) az üzemben tartó és a rendőrség egyidejű értesítése mellett a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az - a közúti közlekedést szabályozó külön jogszabályokban foglalt esetekben - a közúti forgalom biztonságát, vagy a közbiztonságot veszélyezteti; a közterület-felügyelő az elszállított jármű forgalmi rendszámát - tájékoztatás céljából - a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalának honlapján, valamint a Rendészeti Igazgatóság saját honlapján is közzéteszi;

d) a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű - a rendőrség egyidejű értesítése melletti elszállítással történő - eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, ha annak üzemben tartója (használója) a közterület jogszerű állapotának helyreállítására irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglaltaknak az értesítés elhelyezésétől számított külön jogszabályban foglalt határidőre nem tesz eleget;

e) a Közgyűlés által rendeletben szabályozottak szerint a közterületen létesülő taxiállomások használatának ellenőrzése;

f) a Közgyűlés által rendeletben meghatározott korlátozott forgalmú közutakon, valamint korlátozott forgalmú övezetekben közlekedő, a korlátozás alá eső járművek behajtási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése;

g) *  a közút nem közlekedési célú igénybevétele, rendkívüli igénybevétele esetén a közútkezelői hozzájárulásban foglaltak betartásának ellenőrzése;

h) *  helyszíni beavatkozás a hozzájárulás nélküli vagy hozzájárulástól eltérő munkavégzés esetén;

i) *  a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát a közút, annak műtárgya, tartozéka beszennyezésével, a közúti jelzés, vagy egyéb tárgy elhelyezésével, eltávolításával, megváltoztatásával vagy más hasonló módon sértő vagy veszélyeztető cselekmény észlelése esetén az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére és az azt előidéző magatartástól való tartózkodásra történő felszólítás, ennek eredménytelensége esetén közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése;

j) *  a közúton, továbbá a közút mellett a közlekedés biztonságát vagy a közút állagát veszélyeztető tevékenység észlelése esetén a szabályszegőnek a tevékenység megszüntetésére, vagy a közlekedés biztonsága, a közút állagának védelme érdekében szükséges intézkedések megtételére történő felszólítása, ennek eredménytelensége esetén közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése;

k) *  a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát, az út állagának védelmét befolyásoló gondozási munkák ellenőrzése;

l) *  közreműködés egyes közszolgáltatást végző fővárosi szervezetek által üzemeltetett gépjárművek által okozott balesetek helyszínelési feladatainak ellátásában;

m) *  az egyes közszolgáltatást végző fővárosi szervezetek által okozott baleset során kialakult veszélyhelyzet azonnali elhárítása érdekében a kialakult forgalmi akadály megszüntetéséről történő soron kívüli intézkedés, a forgalom biztonságának, akadálymentességének biztosítása, a forgalmi zavar elhárítása;

o) *  forgalmi zavarok elhárításában helyszíni részvétellel történő közreműködés;

p) *  forgalmi zavarok esetén a kiváltó okok helyszíni feltérképezése, azok megszüntetésére történő intézkedések végrehajtása, koordinációja, a forgalom irányításának megszervezésében való közreműködés;

q) *  forgalmi zavarok esetén kapcsolattartás a hatóságokkal, külső szervezetekkel, közművekkel, védelmi és katasztrófa elhárítási szervekkel, közösségi közlekedési szolgáltatókkal;

r) *  új forgalmi rend kialakítása esetén a közúti forgalom helyszíni segítése.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés d) pontja szerinti jármű elszállítása saját hatáskörben nem biztosítható, a közterület-felügyelők a jogellenes közterület-használat megszüntetése érdekében a közútkezelőt vagy annak megbízottját haladéktalanul értesítik.

6. § (1) A közterület-felügyelők a közterületek rendjének ellenőrzése során kezelik és üzemeltetik a fővárosi tulajdonú közterületeken a Fővárosi Önkormányzat által telepített térfelügyeleti technikai rendszert, és a jogszabályok szerint kezelik az ennek során keletkező adatokat.

(2) A közterület-felügyelők közterületen, közbiztonsági vagy bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhetnek el, és felvételt készíthetnek. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a Közgyűlés dönt.

7. § A közterület-felügyelők azonnali beavatkozást igénylő esetekben a főpolgármesternek - a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben hozott - eseti rendelkezésére ellátják a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyontárgy védelmét a jogszabály keretei között.

5. Közreműködés állat-egészségügyi feladatok ellátásában

8. § A Fővárosi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott feladatait, valamint az önként vállalt egyéb állat-egészségügyi feladatait az önkormányzati rendészeti szerv útján látja el az e rendeletben szabályozottak szerint.

9. § (1) A Fővárosi Önkormányzatnak az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott feladatai:

a) a főváros belterületén a kóbor állatok befogása, és ezzel kapcsolatban az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény szerinti feladatok ellátása;

b) az állat-egészségügyi hatóság rendelkezésére az embert mart és veszettségre vagy veszettség fertőzöttségre gyanús eb és macska 90 napig tartó megfigyelése.

(2) Nem tekintendők kóbor állatnak az ebfuttatás céljára kijelölt területen szabadon engedett, valamint a megkülönböztető jelzéssel ellátott vakvezető ebek és a rendvédelmi szervek szolgálati célra használt ebei.

10. § A Fővárosi Önkormányzat önként vállalt egyéb állat-egészségügyi feladatai:

a) az elkobzott állatok, vagy a tovább tartani nem szándékozott, transzponderrel megjelölt, regisztrált ebek és ismert tulajdonosú macskák díjmentes átvétele, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben foglaltak szerinti tartása;

b) a tulajdonos bejelentésére a tovább tartani nem szándékozott, transzponderrel megjelölt, regisztrált ebnek és ismert tulajdonosú macskának a tulajdonos lakásáról történő díjmentes elszállítása, ezt követően az állat számára új állattartó keresése, ebben együttműködés az állatvédelemben dolgozó szakmai és civil szervezetekkel, a megfelelő új állattartó megtalálása esetén az állatnak az új állattartó rendelkezésére bocsátása az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben foglaltak betartásáról szóló nyilatkozatnak az új állattartó általi aláírásával egyidejűleg;

c) az embert mart és veszettség szempontjából aggályos ebek és macskák 14 napig tartó megfigyelése térítési díj ellenében;

d) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott esetekben a tulajdonos bejelentése alapján az ebnek és macskának térítési díj ellenében a helyszínen történő elaltatása és az állathulla elszállításáról, ártalmatlanná tételéről való gondoskodás.

11. § Az állat-egészségügyi feladatok ellátását biztosító önkormányzati rendészeti szerv működésének részletes szabályait, a térítési díjakat és a közzététel módját a Rendészeti Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatában kell megállapítani. A térítési díjakat évente felül kell vizsgálni, a változásokat a tárgyévet megelőző év december 31-ig közzé kell tenni.

6. Ügyeleti és információs központ

12. § (1) A Rendészeti Igazgatóság szervezetén belül munkaszüneti napokon is működő 24 órás ügyeleti és információs központot működtet.

(2) Az ügyeleti és információs központ feladatai különösen:

a) a közterület-felügyelők feladatkörébe tartozó közterületi, rendészeti, közlekedésrendészeti, köztisztasági, állat-egészségügyi intézkedéseket érintő ügyeleti feladatok ellátása;

b) a főváros közterületi rendjével, közállapotával, rendkívüli eseményekkel kapcsolatos lakossági és egyéb bejelentések, észrevételek, panaszok, segélyhívások fogadása, rögzítése és továbbítása a hatáskörrel rendelkező közigazgatási, rendvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi szervek és a közüzemi, vagy egyéb lakossági szolgáltatást végző szervek részére;

c) a főváros működését, a lakosság biztonságát veszélyeztető, a városüzemeltetési infrastruktúra működési zavarát okozó rendkívüli esemény közvetlen veszélye vagy bekövetkezése esetén adatok szolgáltatása az elhárítást irányító szervezet részére, a rendelkezésre álló információk alapján a hatáskörébe tartozó intézkedések megtétele;

d) a minősített időszakokban közreműködés a közterület-felügyelők részére meghatározott feladatok végrehajtásában;

e) térfelügyeleti kamerarendszer által szolgáltatott információk kezelése, jogsértés észlelése esetén azonnal intézkedés megtétele annak megszüntetése vagy a balesetveszély elhárítása érdekében;

f) a Fővárosi Önkormányzat vagyonának védelme érdekében a távfelügyeleti és kivonuló szolgálatok munkájának koordinálása;

g) a megtett intézkedésekről a Fővárosi Önkormányzat - Főpolgármesteri Hivatal útján történő - tájékoztatása.

(3) E § alkalmazásában minősített időszak alatt az Alaptörvényben meghatározott rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás és veszélyhelyzet értendő; míg rendkívüli eseménynek a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott életveszéllyel és súlyos kárral fenyegető helyzet tekintendő azzal, hogy a konkrét rendkívüli esemény meghatározása - az érintett intézmény és társulás vonatkozásában - az érintett intézmény és társulás vezetőjének a feladata.

7. Együttműködés

13. § A Rendészeti Igazgatóság a feladatai ellátása érdekében együttműködik - a közterület-felügyeletről szóló törvényben meghatározottakon túl - a Fővárosi Önkormányzat intézményeivel, gazdálkodó szerveivel és társulásaival. Ezen szervezetekkel a Rendészeti Igazgatóság együttműködési megállapodást köthet.

8. Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.

(2)-(3) * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére