A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

57/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) módosításának javaslata hatáskörátruházást tartalmaz a víziközmű vagyon, valamint a korlátozottan forgalomképes ingó vagyon tekintetében, amely az ügyek operatívabb intézését eredményezi. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2013. január 1. napjától hatályba lépett rendelkezései a közoktatás rendszerét, és így a Fővárosi Önkormányzat közoktatással kapcsolatos feladatellátási kötelezettségét is alapvetően átalakították. Ezen jogszabályi rendelkezések indokolttá teszik kifejezetten az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonban lévő vagyonra vonatkozó rendelkezések megalkotását és a Vagyonrendeletbe való belefoglalását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott víziközmű fogalom kerül feltüntetésre az értelmező rendelkezések körében, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglalt rendelkezések miatt indokolt meghatározni az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetésének tartalmát, hogy elhatárolható legyen a Vagyonrendelet 3. § 33/A. alpontjában meghatározott működtetésének fogalmától.

Indokolt a működtetésre vonatkozó szabályok alá tartozó fővárosi vagyon köréből kivenni az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemeket.

A 2. §-hoz

Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek fogalmának egyszerűsítése, pontosítása történik meg.

A 3. §-hoz

A bányászatról szóló törvény, valamint a villamos energiáról szóló törvény módosítása értelmében a közművek létesítése esetén a közterületekre igénybevételi megállapodást kell kötni, vezetékjog nem bejegyezhető. A tulajdonosi hozzájárulásokhoz kapcsolódóan ezen hatáskört is a főpolgármesterre indokolt átruházni.

A 4-5. §-okhoz

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításával 2013. január 1-jén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába került korlátozottan forgalomképesnek minősülő víziközmű Fővárosi Önkormányzat részére történő ingyenes átadásával, a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos hatáskör - a tulajdonjog megváltozását eredményező döntéseket kivéve - egységesen a Gazdasági Bizottság hatáskörébe kerül, az ügyek gyorsabb, hatékonyabb intézése céljából. Ezen okból kifolyólag fog a Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozni a gazdasági társaságok, továbbá intézmények használatában lévő, 5 millió Ft értéket el nem érő korlátozottan forgalomképes ingó vagyon, továbbá értékhatártól függetlenül a leselejtezett eszközök feletti tulajdonosi joggyakorlás is.

A 6. §-hoz

A társasházi törvény rendelkezései szerint a közgyűlési meghívó megküldése és a társasházi közgyűlés időpontja közötti időtartam (8 nap) sok esetben nem elegendő a jelenleg hatáskörileg illetékes bizottság részére történő előterjesztés elkészítésére, bizottsághoz történő benyújtására és tárgyalására. A törvény szerinti rövid határidővel történő gyors döntéshozatal szükségessé teszi a társasházakban történő tulajdonosi joggyakorlás operatívabb intézését, mely döntéseket hatékonyabban lehet meghozni egyszemélyi hatáskörgyakorlással.

A 7-8. §-okhoz

Az önkormányzati intézményekre vonatkozó szabályokat indokolt kiterjeszteni az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló vagyonra is. Az intézmények használatában lévő vagyonról való önálló döntés tekintetében a köznevelési intézmények működtetését ellátó, a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetőjének az önkormányzati intézmények és gazdasági szervezeteik vezetőjével azonos hatáskört indokolt biztosítani.

A 9. §-hoz

A munka törvénykönyve 207. §-ában a vezető állású munkavállalókra vonatkozó, a tulajdonosi jogkör gyakorlója részére megállapított hatáskörök (teljesítmény-követelmények, és ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy egyéb juttatás megállapítása) gyakorlását a főpolgármesterre indokolt átruházni.

A 10. §-hoz

A munka törvénykönyve rendelkezése miatt, a rendeletmódosítás 9. §-ában foglaltak, és a díjazás fogalmának szűkítése miatt vált szükségessé e szakasz pontosítása.

A 11. §-hoz

Az 56-57. §-ok módosítása és az 56. § új (4) bekezdése beépítésének következtében vált szükségessé ezen értelmező rendelkezés módosítása, a díjazás fogalmának újbóli meghatározása.

A 12. §-hoz

A rendelkezés pontosítása egyértelművé teszi a jogalkalmazás szempontjából, hogy a Vagyonrendelet hatálybalépését megelőzően a kiemelt fejlesztésekre és a kiemelt fővárosi vagyonra létrejött és fennálló szerződésekben jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogokat és kötelezettségeket e rendelet rendelkezései nem érintik.

A 13. §-hoz

A Vagyonrendelet 5. mellékletében a végelszámolás alatt lévő Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. neve mellett feltüntetésre kerül a „v. a.” jelzés.

A 14. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a módosult rendelkezéseknek az SZMSZ-ben való jogtechnikai átvezetéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére