Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet

a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4), (5) bekezdés c) pontjában, 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban együtt: köztisztviselők) terjed ki.

(2) *  A rendelet 3/A-9. §-ában foglalt szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban álló főpolgármester és főpolgármester-helyettesek tekintetében is alkalmazni kell.

(3) A prémiumévek programban részt vevő közszolgálati jogviszonyban álló a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényben meghatározott mértékben jogosult a cafetéria-juttatásra.

2. § *  A szervezeti tagozódáshoz igazodó belső szervezeti egységek vezetésére adott vezetői kinevezésnél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 236. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott

a) főosztályvezető-helyettesi szintnek a Főpolgármesteri Hivatalban az irodavezető, a főosztályvezető, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál az igazgató részére adott vezetői kinevezés,

b) osztályvezetői szintnek a Főpolgármesteri Hivatalban az osztályvezető, továbbá szervezeti egység vezetése nélkül a főosztályvezető-helyettes részére adott vezetői kinevezés, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál az osztályvezető részére adott vezetői kinevezés felel meg.

3. § (1) A Főpolgármesteri Hivatalban

a) irodavezetői vagy főosztályvezetői kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 15%-ának,

b) *  osztályvezetői kinevezés, vagy szervezeti egység vezetése nélkül főosztályvezető-helyettesi kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 10%-ának

megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

(2) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál

a) igazgatói kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 15%-ának,

b) osztályvezetői kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 10%-ának

megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

3/A. § *  (1) A köztisztviselő - a Kttv. 143. § (2) bekezdés szerinti - bankszámla-hozzájárulásra jogosult. A bankszámla-hozzájárulás összege a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott legmagasabb összeg, melyre a köztisztviselő 2014. január hónaptól jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig vagy amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor időarányosan folyószámlára történő átutalással kerül sor.

Juttatások

4. § A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a köztisztviselő lakásépítését, vásárlását, bővítését és korszerűsítését kamatmentes kölcsönnel támogatja.

5. § A köztisztviselő jogosult évenként egy alkalommal szervezett komplex egészségügyi szűrővizsgálaton díjmentesen részt venni.

6. § A köztisztviselő kérelmére, évenként - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: szja törvény) meghatározott adómentes mértékig - hat hónap alatt visszatérítendő illetményelőleg folyósítható.

7. § A köztisztviselőt közeli hozzátartozójának halála esetén, továbbá az elhunyt köztisztviselő temetési költségeit viselő közeli hozzátartozóját temetési segély illeti meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek: a házastárs, a bejegyzett élettárs, a szülő, a gyermek, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

8. § (1) A köztisztviselő a Kttv. 151. §-a alapján cafetéria-juttatásra jogosult. A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.

(2) A köztisztviselő a javára az adóévben megállapított keretösszegen belül, az szja törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott cafetéria-elemek közül választhat, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel.

9. § A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság az adóévben az szja törvény szerint további szociális, jóléti, kulturális juttatást nyújt a köztisztviselő részére, amennyiben annak pénzügyi fedezetét az éves költségvetés biztosítja.

10. § A rendelet 4-9. §-aiban megállapított juttatások és támogatások mértékét a helyi költségvetési rendelet évente határozza meg, a juttatások és támogatások feltételeit, elbírálásának, elszámolásának rendjét a Főpolgármesteri Hivatal vezetője és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság igazgatója - jogszabályok keretei között - a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére