A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

69/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 57. § (3) bekezdése és a 62. § (7) bekezdése a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe utalja a helyi építészeti örökségnek a Fővárosi Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) rendelete szerinti védelmét.

A törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a Közgyűlés a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletét, amely részletesen meghatározza a helyi védettséggel kapcsolatos szabályokat, melynek 4. § (1) bekezdése értelmében a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.

A 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet új 1. mellékletének, Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti öröksége jegyzéke megalkotásának szükségességét alátámasztó társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, valamint a szabályozás várható hatásai:

Az építésügyben bekövetkezett jogszabályi változások a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) szabályozott, Budapest építészeti örökségének fővárosi helyi védelmét is számos tekintetben érintik. A Rendelet 1. mellékletének Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti öröksége jegyzékének (a továbbiakban: Jegyzék) felülvizsgálata alapján új jegyzék megalkotása a jogszabályok koherenciájának megteremtése érdekében alapvetően szükséges.

Amennyiben a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban és a Rendelet előírásainak figyelembevételével az új jegyzék megalkotása elmarad, a Rendelet Jegyzéke nem kerül összhangba a magasabb szintű jogszabályokkal. Mindez az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 57. § (2) bekezdését, valamint a Rendelet 1. § (3) bekezdését és 6. § (1), (2) bekezdéseit érinti.

Az Étv. és a Rendelet szabályainak megfelelően - a műemléki jelentőségű területté (MJT) nyilvánított fővárosi helyi területi védettségű épületegyüttesek védelme és az országos egyedi műemléki védelem alá helyezett fővárosi helyi egyedi védettségű építmények védelme megszüntetésre kerül. Ennek megfelelően az új jegyzékben már nem szerepelnek a belső kerületekben a világörökségi területek védőzónájaként 2005-ben létrehozott MJT területén lévő fővárosi helyi területi védettségű épületegyüttesek és a 2011-ben MJT-vé nyilvánított Wekerle-telep, valamint számos műemlékké nyilvánított építmény.

Az új jegyzék megalkotását szakmai szempontok is szükségessé tették. A Jegyzék hatálybalépése óta eltelt közel húsz év alatt az építmények és épületegyüttesek állapotában vagy a közvetlen környezetükben bekövetkezett változások szintén a Jegyzék módosítását követelték. Azok az építmények vagy épületegyüttesek, épületegyüttesek egyes részei, amelyek nem rendelkeznek kiemelkedő építészeti értékkel, a környezetükben betöltött szerepük nem meghatározó, esetleg a korábbi értékeiket helyreállíthatatlanul elvesztették, törlésre kerülnek az új jegyzékből annak érdekében, hogy az új jegyzékben felsorolásra kerülő építmények, épületegyüttesek összhangban álljanak a Rendelet 1. §-ában megfogalmazottakkal. Ugyanakkor azok az építmények, amelyek szervesen kapcsolódnak a védett épületegyütteshez, de jelenleg nem képezik az épületegyüttes részét, az épületegyüttes korszerűsített körülhatárolásával vagy meghatározásával bevonásra kerülnek az épületegyüttesbe.

Azok az építmények, amelyek a védetté nyilvánításuk óta eltelt időszakban vagy még a védetté nyilvánítási eljárásuk alatt megsemmisültek, törlésre kerülnek a Jegyzékből.

A Rendelet fő célja a Budapest főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. Védelem alá helyezéssel megakadályozható az építészeti értékek bontása és azok a beavatkozások, amelyek az építészeti értékek érvényesülését zavarnák. A védetté nyilvánításra javasolt épületek megőrzése a városkép alakulására kedvező hatással lehet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A melléklet tartalmazza Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékét.

A 2. §-hoz

Ez a paragrafus a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére