Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet

az építményadóról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (2) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Az adókötelezettség

1. § (1) A Fővárosi Önkormányzat bevezeti az építményadót (a továbbiakban: adó).

(2) A rendelet hatálya a külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget területére terjed ki.

2. Az adó alapja, mértéke

2. § (1) Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.

(2) *  Az adó évi mértéke az (1) bekezdés szerinti adóalap-számítás alapján 1853 Ft/m2.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére