Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

88/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet

a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § A Rendelet

1-14. * 

15. 6. § f) pontjában az „ingatlantulajdonosoknál” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználóknál” szöveg lép. * 

16-63. * 

64. V. Fejezetének 15. alcímében a „Lom hulladék” szövegrész helyébe a „Lomhulladék” szöveg lép. * 

65-76. * 

4. § * 

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1-2. melléklet a 88/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére