Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

92/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet

a 2014. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással érintett bevételekből

Általános szabály

1. § (1) Az idegenforgalmi adóból, a kapcsolódó üdülőhelyi feladatok 2013. évi utolsó havi normatív hozzájárulásból (továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló 1/2013. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Forrásmegosztási rendelet) 1. §-ában meghatározott arányban (51-49%) részesednek a főváros önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes kerületek részesedési arányait a Forrásmegosztási rendelet 2. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(2) A helyi iparűzési adóból a Forrásmegosztási rendelet 1. §-ában meghatározott arányban (51-49%) részesednek a főváros önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes kerületek részesedési arányait a Forrásmegosztási rendelet 1. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

Az utalás rendje

2. § A Fővárosi Önkormányzat

(1) az idegenforgalmi adóbeszedési számláról a befolyt idegenforgalmi adót a tárgyhót követő hónap 5-ig - első alkalommal február hónapban - köteles a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára utalni. A Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról a kerületi önkormányzatokat megillető idegenforgalmi bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 10-ig köteles továbbutalni a kerületi önkormányzatok pénzforgalmi bankszámláira,

(2) a helyi iparűzési adóbeszedési számlákról a befolyt iparűzési adót a tárgyhót követő hónap 10-ig - első alkalommal február hónapban - köteles a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok pénzforgalmi bankszámláira továbbutalni.

II. Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok a Fővárosi Önkormányzatnál

Általános szabály

3. § (1) A Közgyűlés felhatalmazást ad a főpolgármesternek a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak az 1. és 2. mellékletekben, továbbá a 4-13. §-okban meghatározott mértékben és feltételekkel történő teljesítésére a Főpolgármesteri Hivatal útján.

(2) Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés 2013. évben szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról döntött és felhatalmazást adott a szerződés aláírására, úgy a határozat alapján a 2014. évi átmeneti gazdálkodás időszakában kötelezettség vállalható, a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szerződés szerinti ütemezéssel kifizetés teljesíthető.

(3) A Fővárosi Közgyűlés által a 2013. december 31-ét követő és a 2014. évi költségvetési rendelet hatályba lépése között terjedő átmeneti időszakban vállalt kötelezettségek alapján is teljesíthető kifizetés.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak, kiadásainak utalása

4. § (1) a) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal - 2. mellékletben nem szereplő - folyó kiadásaira az 1. sz. melléklet szerinti időpontokban és hozzárendelt mértékben, az egyszeri döntésekkel csökkentett és szintezett 2013. évi módosított előirányzat 95%-án biztosítja a működéshez szükséges kiadások fedezetét a kötelezettségvállalás és kifizetés érdekében, melyet a Fővárosi Önkormányzat igénylésre utal.

b) A 60 napon túl lejárt, határidőn túli fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelőzése érdekében az 1. sz. mellékletben meghatározott utalási időpontok között az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatás utalható - a Fővárosi Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett - olyan módon, amely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra.

c) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat erejéig teljesíthető kifizetés.

d) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 2014. évi költségvetési előirányzatot érintően hozott közgyűlési döntés (előzetes kötelezettségvállalás) esetén, amennyiben a döntésben összeg, illetve értékhatár nem szerepel, akkor a 2013. évi költségvetésben tartósan biztosított módosított előirányzat időarányos összege erejéig, egyébként a jóváhagyott összeg erejéig vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés a 2014. évi előirányzat terhére.

(2) Kiutalható a hajléktalanellátás (segély, járadék, támogatás) jogszabályban meghatározott formáinak finanszírozásához szükséges, hatósági határozatokban megállapított összeg.

(3) Kiutalható a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) számú Főv. Kgy. rendelet alapján a hatósági határozatokban megállapított összeg, az önkormányzati segély, valamint a Margitsziget területén lakóhellyel rendelkezők részére vonatkozó rendeletek alapján az ellátások finanszírozásához szükséges, határozatokban megállapított összeg.

(4) A Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás részére a közgyűlési döntésnek megfelelően megkötött társulási megállapodás alapján jelentkező fizetési kötelezettség fedezetét igénylésnek megfelelően utalja a 2. melléklet szerint.

(5) Kifizethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.

5. § (1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetmény/munkabér kifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra, valamint a 2014. január 1-jétől hatályos illetményeltérítés és illetménykiegészítésről szóló közgyűlési döntésben meghatározottak alapján, átmeneti rendelkezésként:

a) a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők hatályos illetményalapja 40 700 Ft.

b) a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményének/munkabérének és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott egyéb illetmény jellegű juttatásoknak (pl. jubileumi jutalom, munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés, egyéb jogszabály által meghatározott költségtérítések stb.) időarányos fizetése érdekében vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

c) a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyéb illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés cafeteria-juttatásra vonatkozó rendelkezése alapján biztosítható a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére - a 2014. évi cafeteria-keret terhére - a helyi utazásra szolgáló bérlet.

(2) A fővárosi önkormányzati intézmények az alkalmazottaik önkéntes nyugdíj-, illetve egészségpénztárakkal szembeni - részben vagy egészben átvállalt - tagdíjai megfizetésére a 2013. évi költségvetési rendelet 11. § (9) bekezdése alapján átmeneti rendelkezésként a 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáig kötelezettséget vállalhatnak, kifizetést teljesíthetnek. A szerződések megkötéséhez többlettámogatás nem igényelhető.

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

6. § A Fővárosi Nemzetiségi Önkormányzatok részére tárgyhó 5-ig havonta kell utalni a testületi működés dologi kiadásaihoz kapcsolódó, a Fővárosi Önkormányzat által 2014-re biztosítandó, 2013. évi költségvetésben szereplő támogatást a 2. melléklet szerint.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak teljesítése többletbevételből

7. § A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal a 2013. december 31-ig teljesült többletbevételei erejéig, a 2013. december 31-ig vállalt kötelezettségek alapján teljesítheti kiadásait azzal, hogy a keletkezett többletbevételek tervbevételére a 2014. február havi költségvetési rendeletmódosításban intézkedni kell.

Az Alapok felhasználásának szabályai

8. § A 2013. évi költségvetésben a „847301 Környezetvédelmi Alap” módosított előirányzata terhére a testületi döntést követően vállalható kötelezettség és utalható támogatás. Az előirányzat rendezésére a 2013. évi pénzmaradvány-elszámolással egyidejűleg kerül sor.

Nem fővárosi intézmények és szervezetek részére megállapodás vagy közgyűlési kötelezettségvállalás alapján adható pénzeszköz utalásának szabályai

9. § A Fővárosi Önkormányzat

(1) a közfeladatait közszolgáltatási szerződéssel ellátó, valamint a közfeladat ellátására létrehozott nonprofit társaságok részére a 2. sz. melléklet szerint utal támogatást.

(2) az (1) bekezdésbe nem tartozó vállalkozások részére a 2. sz. melléklet szerint utalhat támogatást.

(3) a szociálpolitikai alapfeladatot 2014. évre is érvényes támogatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a 2. mellékletben meghatározott összeg erejéig igénylés alapján támogatást utal havonta, tárgyhó 5-éig.

(4) a szociális ágazatot érintően

a) a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan 2014. január 1-jétől 2014. március 31-ig terjedő időszakra az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló Menhely Alapítvány, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére igénylés alapján, január 7-ig a 2. melléklet szerint egy összegben utalja a 2014. évi előirányzat terhére;

b) a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó január-április havi támogatást igénylés alapján, január 7-éig egy összegben utalja a 2013. évben az időszakos férőhelyekre biztosított összeg erejéig, a 2014. évi előirányzat terhére;

c) a téli időszakban a 2013. évben év közben belépett állandó átmeneti szállás, éjjeli menedékhely férőhelyek működtetéséhez a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” számára a havi támogatásnak megfelelő összeget havonta előre, legkésőbb az adott hónap 3-áig, igénylés alapján utalja a 2014. évi előirányzat terhére.

(5) a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek részére a közgyűlés által a 2014. évi átmeneti időszakra jóváhagyott szerződésekben meghatározott összeg összesen a 2. mellékletben szereplő összegben utalja a támogatást.

(6) a (3)-(5) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére a pénzeszközt a 2. melléklet szerinti mértékig utalja.

(7) A lakossági, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített mennyiségeknek megfelelően a feladatot végző társaság részére havonta, tárgyhót követő hó 10-éig igénylés alapján normatív támogatást utal.

(8) A Gazdasági Bizottság által a 2013. december 31-ét követő és a 2014. évi költségvetési rendelet hatályba lépése között terjedő átmeneti időszakban a „847902 Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások” címkódon vállalt kötelezettségek alapján is teljesíthető kifizetés.

(9) A 2013. december 31-ét követő és a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a működési kiadások zökkenőmentes biztosítása érdekében a Fővárosi Közgyűlés felhatalmazza a főpolgármestert a 2. sz. mellékletben meghatározott korrekciós keret indokolt esetben történő felhasználására. A 2014. évi költségvetési rendelet kiegészítő mellékletében a korrekciós keret felhasználását be kell mutatni.

Állami támogatások utalása

10. § (1) A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint átvett pénzeszközt az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Pénzforgalmi bankszámlájára és Állami Hozzájárulások számlájára érkezést követően tovább kell utalni.

(2) A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházással kapcsolatban Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Állam, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a Közlekedés Fejlesztési Zrt. között megkötött szerződés, amely a Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával az irányadó.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

11. § (1) A 2013. évi költségvetésben jóváhagyott felújítási feladatoknál, az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az alábbi módon kell eljárni:

a) Intézményi felújítási feladat saját forrása terhére a 2013. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező feladatok esetén kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető az elvégzendő munkákra.

b) A Főpolgármesteri Hivatal, a Fővárosi Önkormányzat és az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek részére a folyamatban lévő, céljelleggel támogatott felújítási feladatokat, továbbá a támogatásértékű felújítási kiadásokat érintően a megkötött szerződések esetében:

- 2013. évi felújítási előirányzat-maradványának erejéig, illetve

- a feladatok, megkötött szerződések 2014. évi üteme szerint

az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként lehet támogatást utalni.

c) A felújítási célú pénzeszközátadással történő feladat finanszírozás esetén a Megvalósítási Megállapodás (továbbiakban: MM) alapján finanszírozott feladatoknál a 2013. évi költségvetésben tervezett és 2013. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati felújításokra a 2013. évi előirányzat-maradványok erejéig és a 2014. évi ütem terhére a szükséges megállapodások megköthetők, és ezt követően kifizetések eszközölhetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

(2) A 2013. évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladatoknál, az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az alábbi módon kell eljárni:

a) A 2013. évi költségvetésben tervezett és 2013. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati beruházásokhoz - beleértve a MM alapján finanszírozott feladatokat -, a 700000-es és a 800000-es címkódokon tervezett intézményi beruházásokhoz, továbbá felhalmozási célú pénzeszközátadásokhoz kapcsolódóan (Pénzeszközátadás-átvételi Megállapodás, Fejlesztési Megállapodás) a 2013. évi előirányzat-maradványok erejéig és a 2014. évi ütem terhére a szükséges megállapodások megköthetők és ezt követően kifizetések eszközölhetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

b) A 2013. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan az aláírt engedélyezési okmányok alapján vállalható kötelezettség, a 2013. évi előirányzat-maradvány erejéig és a 2014. évi ütem terhére a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke kifizethető.

c) Okmány nélkül kifizethetők a bérlakás-értékesítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és a lakás-mobilitás kiadásai, a 2013. évi előirányzat-maradvány erejéig és a 2014. évi ütem terhére.

d) A 2014. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb csak azon uniós társfinanszírozással, központi költségvetési, illetve egyéb államháztartáson kívüli támogatással megvalósuló fejlesztésekhez lehet okmányt jóváhagyásra beterjeszteni, amelyekre a támogatási szerződés már megkötésre került, illetve az okmány beterjesztésével egyidejűleg kerül a közgyűlés elé döntéshozatalra. Ezen fejlesztésekre a vonatkozó támogatási szerződés hatálybalépését követően a 2014. évi költségvetés terhére a szerződésben meghatározott mértékig.

A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

12. § (1) A hitelfinanszírozásban érintett beruházásokra érvényes finanszírozási rendnek megfelelően lehívhatók a megkötött hitelszerződések keretmaradványai és 2014. évi keretei.

(2) Kifizethetők a felvett hitelek esedékes törlesztőrészletei és kamatai.

(3) A Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével

- államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír- és kötvényvásárlással,

- betétként

kihelyezhetők, leköthetők.

III. Vegyes és záró rendelkezések

13. § A 321/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján megindított beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásra az ezen bekezdésben foglalt közgyűlési határozatnak megfelelő összegben és ütemezéssel kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető.

14. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezései közül

a) az 1-2. §-ok a 2014. évi forrásmegosztásra vonatkozó rendelet hatálybalépéséig, de legfeljebb a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig,

b) a 3-13. §-ok - a kapcsolódó 1. és 2. mellékletekkel - a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, de legfeljebb 2014. március 15-ig hatályosak.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 92/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Finanszírozási
ütem
sorszáma
Utalás
időpontja
Működési célú
költségvetési támogatás mértéke

Nettósítás tartalma
1. 2. 3. 4.
1.) 2014. 01. 02. Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható céljellegű működési keretek figyelembevételével. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján.
2.) 2014. 01. 30-31. Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható céljellegű működési keretek figyelembevételével. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján.
3.) 2014. 02. 27-28. Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható céljellegű működési keretek figyelembevételével. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján.

2. melléklet a 92/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Önkormányzat 700000-800000 címeire vonatkozó keretek az átmeneti finanszírozás időszakára

ezer Ft
Cím Negyedéves keret
száma megnevezése
1. 2. 3.
Egészségügyi feladatok
720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolg. 5 500
811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. 2 785
881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás 73 808
887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra 2 248
887201 Schöpf-Merei Á. Kórház Kht. végelsz. kül. cég. köt. váll. szerz.-re 953
Szociálpolitikai feladatok
830302 Menhely Alapítvány 47 888
831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 19 839
Oktatási feladatok
842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszer. program bérleti díja 8 250
880101 Az állami fenntartásba kerülő intézmények, ill. feladatok bevételeinek kezelésére és kiadásainak fedezetére 550
887301 Oktatási feladatokhoz kapcs. kiadások 1 230
Kulturális feladatok
810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 39 010
810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 12 920
810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft. 39 250
811701 Thália Színház Nonprofit Kft. 58 758
812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 72 931
812101 József Attila Színház Nonprofit Kft. 52 578
812201 Madách Színház Nonprofit Kft. 52 675
812501 Új Színház Nonprofit Kft. 88 029
812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft. 82 672
814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft. 131 955
814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. 67 533
814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 72 625
814701 Vígszínház Nonprofit Kft. 143 595
814801 Katona József Színház Nonprofit Kft. 108 430
836502 JAZZART Közcélú Alapítvány 3 500
838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány 1 900
838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Alapítvány 11 375
838402 Atlantisz Alapítvány 375
Védelmi feladatok
814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 43 750
Közlekedési és parkolási feladatok
725501 Próbautazásos taxiellenőrzés 75
810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai 17 449 833
810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok 1 376 337
823601 BKK Zrt. egyéb feladatai 318 305
881201 Közlekedési szakmai feladatok 1 825
883101 Hatósági gépjármű-elszállítás 1 425
883601 Út-, hídfenntartás 9 125
888301 Közterület parkolási feladatok 95 250
Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok
811001 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorc. támogatása 14 500
814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 554 500
822701 Közvilágítás 1 787 000
822801 Vízrendezés 142 500
822901 Temetőfenntartás 6 156
823001 FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok 1 360 693
823701 Főv. Településtiszt. és Környezetvéd. Kft. közszolg. fela. elszám. 330 750
881301 Kommunális szakmai feladatok 750
882801 Erdőgazdálkodási feladatok 750
883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok 1 620
888401 Víziközmű-vagyon ingatlan-nyilvántartás költsége 2 550
889301 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok 195 000
888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 375
Városrendezési és városépítési feladatok
821901 BFVT Kft. közszolgáltatás 113 085
Vagyongazdálkodási és vagyonnyilvántartási feladatok
723401 Vagyon-nyilvántartási feladatok 6 075
825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás 510 000
880301 DHK-s tartozások 5 000
880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai 1 833
882101 Közraktárak 18 250
883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése 6 196
887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok 25 745
880502 ÉPÍT Zrt. elszámolása 7 673
882402 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) 26 250
883402 Főv. Önk. tulajdonában lévő lakások üzemeltetése (nővérszolg.) 3 000
880502 ÉPÍT Zrt. 12 842
Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok
Főpolgármesteri Iroda
711302 Főpolgármesteri Iroda kerete 425
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály
710901 Igazgatási apparátus kiadásai 1 316 823
710902 Igazgatási apparátus kiadásai 110 273
711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll. 9 025
712403 Adó Főosztály kiadásai 121 371
Igazgatási és Hatósági Főosztály
711501 Központi irattár költségeire 1 276
Informatikai Főosztály
710501 Hivatali informatikai feladatok 136 177
Pénzügyi Főosztály
710802 Hivatali vezetők személyi repr. kiadásai és egyéb szolg. 3 222
711602 Belföldi kiküldetés kiadásai 203
712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok 3 375
Projektmenedzsment Főosztály
711802 Brüsszeli iroda működésére 13 163
Sajtó Iroda
711002 Hivatali rendezvények marketing tev., nyomtatott sajtób. megjel. 37 500
Szervezési Főosztály
711102 Városházi reprezentációra, ajándékra 10 492
711202 Külföldi kiutazások költségeire 10 545
Üzemeltetési Főosztály
710301 Gazdasági és ellátási feladatok 211 000
712503 Adóigazgatási feladatokra 91 000
Fővárosi Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb feladatok
Beruházási Főosztály
845701 Bp.-Budaörs Szennyvízelv. Beruh. Önk. Társulásnak foly. tám. 1 781
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főoszt.
882902 Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak 1 219
884701 Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre 29
887902 Bp. Premium Egészségü. és Gyógyturiszt. Szolg. Klaszter tagdíja 51
Főpolgármesteri Iroda
887702 Hét Határ Szövetség tagdíja 500
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály
886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő-testületének juttatásai 30 177
888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai 29 972
888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai 572
Köznevelési és Ifjúsági Fel. Koord. Főo.
841601 Megszűnt intézmények kiadásai 300 000
Pénzügyi Főosztály
841101 Pénzügytechnikai feladatok 850 000
880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása 10 000
887501 Könyvvizsgálói díj 3 105
Szervezési Főosztály
884501 Parlamenti gyorsírók költségeire 2 540
887802 Nemzetközi tagdíjak 1 965
Képviselőcsoportok, bizottságok, tanácsnokok működési kerete
884801 MSZP Képviselőcsoport 5 587
884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport 6 908
885101 JOBBIK Képviselőcsoport 2 503
885201 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 630
885301 Egészségpol. és Szociális Bizottság 575
885401 Városfejl. és Környezetvéd. Bizottság 539
885501 Közbeszerzési Bizottság 1 172
885601 Gazdasági Bizottság 678
885701 Közterület-hasznosítási Bizottság 611
885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejl. Vizsg. B. 502
885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 490
886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagy. Ny. Biz. 648
886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 557
886201 Oktatási Bizottság 630
886301 Bizottsági tartalék keret 2 253
886501 Agglomerációs Tanácsnok 450
886601 Informatikai Tanácsnok 450
886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok 450
886801 Közlekedési Tanácsnok 450
886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok 450
887001 Közbiztonsági Tanácsnok 450
889101 Független képviselők költségeire 100
Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok
845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás 15 359
Forrásmegosztással szabályozott keret
840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás 18 375
Főpolgármesteri korrekciós keret 800 000

  Vissza az oldal tetejére