A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

93/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Lakásrendelet gyakorlatban történő alkalmazása során felmerült igények, illetőleg a Fővárosi Önkormányzat lakásbérbeadási tevékenységének hatékonyabbá tétele, és egyéb jogtechnikai jellegű pontosítások indokolttá teszik a Lakásrendelet felülvizsgálatát és módosítását.

Fentiekre tekintettel sor került a jogszabály néhány rendelkezésének átdolgozására, kiegészítésére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Indoka a hatásköri kérdés rendezésének szükségessége, melynek lehetséges megoldása, hogy a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe utalt egyszeri bérlőkiválasztási jogról való döntés alapján megkötendő megállapodások (lakásbérleti szerződések) tartalmát a főpolgármester határozná meg.

A 2. §-hoz

Nyugdíjasházi bérlőink a jövőben további kivételt képeznek az évenkénti lakbérfelülvizsgálat alól. Ennek indoka, hogy e bérlői körben jellemző legkevésbé a jövedelem olyan mértékű változása, mely a lakbérkategória megváltozását eredményezné.

A nyugdíjasházi bérbeadást érintő ezen változtatást indokolja továbbá, hogy ne álljon elő olyan eset, amikor a bérleti szerződésnek a bérlő általi felmondása következtében az Önkormányzatnak - visszatérítési kötelezettsége nyomán - nagyobb kiadása keletkezik, mint amekkora bevétele származik az újabban megállapított piaci lakbérekből.

A lakbérfelülvizsgálat évi egy alkalommal történő elvégzésének bevezetését gyakorlati tapasztalatok indokolják, mely szerint az évi többszöri felülvizsgálat általában nem eredményezi a lakbérkategória megváltozását.

A bérbeadási mód feltételeinek felülvizsgálatára vonatkozó további javaslatunk határidőről rendelkezik és egy újabb pontosítást is magában foglal.

A 3. §-hoz

A technikai jellegű módosítás indoka a Rendeletben alkalmazott fogalom (volt bérlő jogcím nélküli lakáshasználó) elnevezésének pontosítása.

A 4. §-hoz

E rendelkezés módosítását is a hatásköri kérdés rendezésének szükségessége indokolja. A Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe utalt egyszeri bérlőkiválasztási jogról való döntés alapján megkötendő megállapodásokat (lakásbérleti szerződéseket) a főpolgármester kötné meg.

Az 5. §-hoz

Technikai jellegű módosítás e helyen is a volt bérlő jogcím nélküli lakáshasználó elnevezésének pontosítása.

A 6-7. §-hoz

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás leadása útján nyugdíjasházi bérlővé vált személyek esetén a pénzbeli térítés összege a 2012. január 1. napját megelőzően kötött bérleti szerződések esetén azonos lenne a bérleti szerződés felmondásakor a nyugdíjasházba való bekerülés térítéseként általuk fizetendő összeggel.

A fenti javaslaton túl, a nyugdíjasházi jelleggel történő bérbeadásra vonatkozó további javaslatunkat az Önkormányzat pénzügyi érdekei indokolják, tekintettel arra, hogy e rendelkezés útján az Önkormányzat részéről elkerülhetővé válik magasabb összeg visszafizetése volt bérlő részére annál, mint amekkora összeg befizetésével a lakó korábban nyugdíjasházi bérlővé vált.

A 8. §-hoz

A Rendeletnek a bérbeadási mód felülvizsgálatára vonatkozó 5. mellékletének pontosítását a gyakorlati alkalmazás indokolja.

A 9. §-hoz

E §-ban foglalt rendelkezés a jelen rendelettel módosított Lakásrendeletnek a 2. § (2) bekezdése és a 15. § (3) bekezdése módosulásának következtében vált szükségessé, amely az SZMSZ-nek a Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékéről szóló 10. mellékletét bővíti az új átruházott hatáskörrel.

A 10. §-hoz

A Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére