A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat feladatrendszere a főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVIII. törvény, valamint a főváros közigazgatási területével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését követően jelentősen átalakult, kiegészült. Az eddigi főként területi önkormányzati feladatok kibővültek, mivel a Fővárosi Önkormányzat az általa közvetlenül igazgatott terület - azaz a Margitsziget - tekintetében, mint települési önkormányzat „újszerű” feladatok ellátására lett kötelezve a szakigazgatási jogszabályok által.

A települési önkormányzat képviselő-testülete köteles rendeletben szabályozni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 32. § (3) bekezdése alapján a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, és ellenőrzésének szabályait, valamint az Szt. 92. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, az igénybevétel módját, a fizetendő térítési díjak mértékét. A rendelet megalkotásával a Fővárosi Önkormányzat a Szt. 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás által előírt kötelezettségének tesz eleget.

A Fővárosi Önkormányzat a szociális ellátások révén, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdőkön kíván segíteni, különösen azokon, akik maguk is megtesznek minden tőlük elvárhatót saját sorsuk, helyzetük, életük javítására.

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza a rendelet személyi hatályát, azon személyek körét, akik a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokban részesülhetnek.

2. §

Rendelkezik az önkormányzati szociális juttatások igénylésének és megállapításának általános szabályairól.

3. §

Rendelkezik a megállapított pénzbeli szociális ellátások kifizetésének módjáról.

4. §

Szabályozza a pénzbeli szociális ellátások iránti kérelem benyújtásának módját (formanyomtatványon) és helyét.

5. §

A többszörös juttatás elkerülése érdekében tiltja a pénzbeli ellátás megállapítását egyes rendszeres ellátásban részesülők számára.

Lehetővé teszi, hogy az eljáró szerv az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylő személyek szociális körülményeinek megismerése érdekében helyszíni szemle keretében történő környezettanulmányt készítsen.

6. §

Részletezi a jogosultság megállapításához a személyazonosítás módját, a kérelmező által benyújtandó szükséges igazolásokat, ellátási formától függően előírja a kérelmező részére jövedelem/vagyonnyilatkozat tételét, meghatározza az együttműködési kötelezettség teljesítésére kijelölt szerveket.

7. §

Rendelkezik a rosszhiszeműen és jogosulatlanul felvett pénzbeli ellátások visszafizetéséről.

8. §

Ezen § a Szt.-ben meghatározott eseteken kívül meghatározza azon további személyek körét, akik rendszeres szociális segélyre jogosultak, valamint kötelezően előírja ehhez a BMSZKI-val történő együttműködést. Az együttműködésnek, az együttműködés megszegésének jogkövetkezményei, valamint a beilleszkedést segítő programok szabályai is itt találhatóak.

9. §

A Szt.-ben található normatív lakásfenntartási támogatás egyéb feltételeként előírja a jogosult lakókörnyezetének rendezettségének kritériumait, szabályait.

10. §

A méltányossági jogcímen járó ápolási díj jogosultsági feltételeiről rendelkezik.

A Szt. felhatalmazása alapján kijelölésre került az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzését végző intézmény, ami a házi segítségnyújtást végző Fővárosi Önkormányzat Budapest IV. kerület Baross utca 100. szám alatti Idősek Otthona.

11. §

A Szt.-ben nevesített önkormányzati segély jogcím alapján kifizetett segélyek ellenőrzésének szabályait tartalmazza.

12-14. §

Az itt megállapított juttatásokat összefoglaló néven önkormányzati segélyeknek nevezzük, melyeknek jogosultsági feltételeit, a segélyek összegeit szabályozzák ezek a paragrafusok.

A rászorulók önkormányzati segélye krízishelyzetben lévő margitszigeti lakosok részére nyújtható egyszeri támogatás.

A temetési segélyt az a közeli hozzátartozó eltemettetéséről gondoskodó személy kérelmezheti, aki a 13. §-ban foglaltaknak is megfelel.

A dunai árhullám okozta károk enyhítésére szolgáló önkormányzati segély, melyet a margitszigeti területet érintően jogosultak igényelni.

15. §

A rendelet a köztemetés költségének megfizetésénél lehetőséget ad a méltányosság gyakorlására, így a temetésre köteles személy kérelmére, családja jövedelmi és vagyoni helyzetének figyelembevételével részletfizetés, az összeg csökkentése vagy elengedése engedélyezhető, tekintettel arra, hogy még a köztemetés költségének megfizetése is sok esetben komoly anyagi problémát jelent a temetésre köteles személyeknek.

16. §

Ezen paragrafus szabályozza, hogy a Szt.-ben foglaltakon túl kinek lehet megállapítani a közgyógyellátást méltányossági alapon.

17-21. §

Ezen paragrafusokban kerültek meghatározásra azok a jogosultsági feltételek, amiknek együttes megléte esetén adósságkezelési szolgáltatásra jogosult a kérelmező. Előírásra került a kérelmező lakhatási körülményeinek vizsgálata, valamint a BMSZKI-val történő együttműködési kötelezettség. Rögzítésre került a folyósítás módja, és annak feltételei. A 21. § rendelkezik az adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás elbírálásáról és a jogosultsági jövedelemhatárt meghaladó jövedelem esetén a támogatás mértékéről.

22. §

Rögzítésre kerültek a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások formái.

23. §

Részletezi a szociális szolgáltatások igénybevételének módját, az írásbeli kérelem kötelező tartalmi elemeit, valamint a döntésre jogosult személyére vonatkozó adatokat.

24. §

Rendelkezik az étkeztetés szempontjából rászorultnak tekintendő személyek köréről, az ellátás módjáról.

25. §

Leírja a házi segítségnyújtás körében nyújtott szolgáltatások feltételeit.

26. §

Részletezi a díjmentesen nyújtott családsegítés szolgáltatás igénybevételének feltételeit.

27. §

Meghatározza a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások után fizetendő térítési díj összegét, a fizetés módját, csökkentésének, vagy elengedésének lehetőségeit.

28. §

Meghatározza a rendelet hatálybalépésének időpontját, és rendelkezik a SZMSZ szükséges módosításáról.


  Vissza az oldal tetejére