Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7. § (1) bekezdésében, és a 4/A. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d) pontjában, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 45. §-ában, 47. § (5) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 55. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 55/C. § (1) bekezdés a) pontjában, és (2)-(4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (2) és (4) bekezdés 4. pontjában és 53. §-ában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetre, valamint a Margitszigeten fekvő ingatlan címén lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki.

2. Általános eljárási szabályok

2. § (1) E rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvénnyel (továbbiakban: Szt.), a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendelettel (továbbiakban: Vhr.), az egyes szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló kormányrendelettel, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló SzCsM rendelettel, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló SzCsM rendelettel, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló kormányrendelettel kell alkalmazni.

(2) *  A települési támogatásról a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző dönt.

(3) *  A Fővárosi Önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátásokat és szakosított ellátásokat a kijelölt fővárosi intézményeken keresztül nyújtja.

(4) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére a Szt. 4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

3. § (1) A megállapított ellátások folyósítása

a) postai úton, vagy

b) közüzemi szolgáltatóhoz történő folyósítással, vagy

c) pénztári kifizetéssel

történik.

(2) Az ellátások kifizetésének módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni.

4. § (1) A pénzbeli ellátásokra való jogosultság megállapítása a kérelmező írásbeli kérelmére vagy hivatalból indul. A kérelmet a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.), ügyfélfogadási időben lehet benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

(2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak, az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.

5. § (1) *  A pénzbeli ellátásokra való jogosultságot úgy kell megállapítani, hogy az elősegítse a kérelmező létfenntartását. A szociálisan rászoruló személynek - e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén - egy alkalommal csak egy jogcímen állapítható meg települési támogatás. Nem állapítható meg települési támogatás az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy időskorúak járadékában részesülő kérelmező részére.

(2) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylő személyek szociális körülményeinek megismerése érdekében helyszíni szemle keretében történő környezettanulmányt lehet készíteni.

(3) A felülvizsgálat tekintetében a Szt. és a Vhr. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

6. § (1) A jogosultság megállapításához az ellátási formától függően, a Szt. és a Vhr. rendelkezései alapján az igénylő a kérelmében saját és a vele közös háztartásban élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, vagyoni helyzetét bemutató nyilatkozatokat és igazolásokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles becsatolni.

(2) A jövedelemigazolások típusai:

a) a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolás;

b) munkanélküli esetében az ellátást megállapító határozat és a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló, a kérelmező nevére szóló szelvény, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás;

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a folyósító szerv igazolása és a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló, a kérelmező nevére szóló szelvény, ennek hiányában az utolsó havi bankszámlakivonat;

d) vállalkozó esetében az illetékes NAV Igazgatóság igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról;

e) * 

(3) A tanköteles gyermek tanulói vagy hallgatói jogviszonya iskolalátogatási igazolással igazolható.

(4) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, a gyermek elhelyezéséről rendelkező jogerős bírósági határozat, ennek hiányában az erre irányuló bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, vagy a képzelt apa bejegyzéséről szóló gyámhivatali határozat, továbbá egyéb dokumentum szolgálhat.

(5) Annak igazolására, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülő gyermektartásdíjban részesül, a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat vagy a tartásdíjfizetésről szóló egyéb dokumentum szolgálhat.

(6) Amennyiben a támogatás megállapításához vagyonnyilatkozat-tétel szükséges, az igénylőnek és családtagjainak nyilatkozniuk kell a Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerinti vagyonukról, valamint arról, hogy rendelkeznek-e tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződéssel.

(7)-(8) * 

(9) Nem szükséges a kérelmezőnek új igazolást, illetve annak másolatát csatolni, ismételten nyilatkozatot tenni a tárgyévi kérelméhez, ha e rendelet előírásainak megfelelően a tárgyévben már benyújtott kérelméhez csatolta a tárgyévre vonatkozó iratokat.

(10) Az egyéb különös eljárási szabályok jelen rendeletnek az egyes ellátási formákra vonatkozó rendelkezései körében kerülnek meghatározásra.

3. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése

7. § A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások összegét a Szt. 17. §-a alapján, az ott meghatározottak szerint vissza kell fizettetni, melyről a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző határozatban rendelkezik.

II. Fejezet

Rendszeres pénzbeli ellátások

4-6. * 

8-10. § * 

III. fejezet * 

Települési támogatás * 

11. § *  (1) Az e rendelet alapján kifizetett települési támogatás felhasználását helyszíni szemle, nyilatkozatkérés, a szociális munkás igazolása, nyugta, számla vagy bizonylat alapján kell ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél hitelt érdemlően nem tudja igazolni a támogatás felhasználását, akkor 3 hónapig nem részesíthető újabb települési támogatásban. A kizárásról a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző dönt.

(2) A felhasználást igazoló dokumentumot a települési támogatás kifizetését követő 8 napon belül be kell mutatni vagy meg kell küldeni.

7. *  Rászorulók települési támogatása

12. § *  (1) Azon személy részére, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén 160%-át és aki

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások miatt, vagy

b) betegség miatti gyógyszerkiadások miatt, vagy

c) életkörülményeit javító, azonban a szociális ellátó rendszer más forrásaiból nem biztosítható szükséglete kielégítése miatt

anyagi segítségre szorul, egyszeri települési támogatás állapítható meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rászorultságot orvos, szociális munkás, vagy családsegítő szolgálat munkatársa által kiállított, 8 napnál nem régebbi igazolással kell alátámasztani.

(3) A rászorulók települési támogatásának összege 10 000 forint, amelyet egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal lehet megállapítani.

(4) A kérelmező részére kifizetett támogatást arra a célra kell felhasználni, amelyre tekintettel a támogatást megállapították.

8. *  Temetési támogatás

13. § *  (1) Azon személy részére, aki a meghalt közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti, rendkívüli települési támogatásként temetési támogatás állapítható meg.

(2) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát és be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot. A megállapított támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét - az arról szóló határozat számával együtt - a temetési számlára rá kell vezetni és a kérelmezőnek vissza kell adni.

(3) Egy haláleset kapcsán kizárólag egy fő részére állapítható meg temetési támogatás.

(4) A temetési támogatás összege a fővárosban legolcsóbb temetés költségének 20%-a.

(5) A fővárosban legolcsóbb temetés költségét a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által közölt adatok alapján kell megállapítani.

9. *  Dunai árhullám miatti települési támogatás

14. § *  (1) A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző rendkívüli települési támogatást állapíthat meg a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területét érintő dunai árhullám okozta károk enyhítésére azon károsult családok részére, akik otthonukból az árvíz miatt kiköltözésre kényszerültek, továbbá az árvízzel sújtott területen lakásként bejegyzett ingatlanban életvitelszerűen tartózkodtak.

(2) A dunai árhullám miatti települési támogatás összege családonként 50 000 Ft.

IV. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

10. Köztemetés

15. § (1) Az eltemettetésre köteles személy - kérelemre - a Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól

a) teljes egészében mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át,

b) fele részben mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet a köztemetés időpontjától számított 6 hónapon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

11-12. * 

16-21. § * 

V. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások

22. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a személyes gondoskodást szociális alapszolgáltatás és szakosított ellátás keretében biztosítja.

(2) A szociális alapszolgáltatások formái a következők:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés.

(3) A szakosított ellátások formái a következők:

a) időskorúak átmeneti gondozóháza,

b) idősek otthona.

13. Az ellátás igénybevételének módja

23. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

(2) *  A szociális alapszolgáltatás iránti írásbeli kérelmet az ellátást igénylőnek, vagy törvényes képviselőjének kell a Főpolgármesteri Hivatalnál benyújtania a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló SzCsM rendelet 3. § (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló SzCsM rendelet 1. melléklet:

a) I. része szerinti orvosi igazolást, vagy a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátása ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést,

b) II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, a jövedelmet igazoló bizonylatok egyidejű csatolásával,

c) nyilatkozatot - a családsegítés kivételével - arra vonatkozóan, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál valamilyen alapszolgáltatást,

d) étkeztetés igénybevétele esetén e rendelet 24. § (2) bekezdése alapján a szociális rászorultságot bizonyító igazolásokat.

(3) *  A kérelmet a Főpolgármesteri Hivatal legkésőbb nyolc napon belül továbbítja a kijelölt intézmény vezetője részére. A kérelemről a kijelölt intézmény vezetője dönt és írásban értesíti a kérelmezőt. Amennyiben kérelmező az intézményvezető döntését vitatja, a döntés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a főjegyzőhöz fordulhat, a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző határozattal dönt az ellátás igénybevételére irányuló kérelemről.

(4) *  A családsegítés jövedelmi viszonyoktól függetlenül igényelhető.

(5) A szakosított ellátás igénylése esetén az ellátást a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló fővárosi közgyűlési rendeletben meghatározottak szerint kell kezdeményezni.

14. Étkeztetés

24. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve ellátottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Étkeztetés szempontjából szociálisan rászorult

a) az a 62. év alatti személy, aki

aa) rokkantsági ellátásban, fogyatékossági támogatásban,

ab) aktív korúak ellátásában

részesül és egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna,

b) az a 62. év feletti személy, aki egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna.

(3) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki

a) mozgásában korlátozott,

b) tartós betegségben szenved,

c) fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni képtelen,

d) pszichiátriai beteg.

(4) Budapest Főváros Önkormányzata az étkeztetést az Intézményben, vagy - szükséges esetben - az ételnek a rászorultak otthonába szállításával biztosítja.

15. Házi segítségnyújtás

25. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2) Házi segítségnyújtás keretében a Szt. 63. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátását kell biztosítani.

(3) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A gondozási szükséglet vizsgálatára a Szt. 63. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak az irányadók.

16. Családsegítés

26. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiéniás problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(2) A családsegítés keretében biztosítani kell a Szt. 64. § (4) bekezdésében foglalt szolgáltatásokat.

(3) A családsegítés igénybevétele térítésmentes.

17. Térítési díjak

27. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) Budapest Főváros Közgyűlése évente állapítja meg. Indokolt esetben évente egy alkalommal az intézményi térítési díj alapjául szolgáló szolgáltatási önköltség korrigálható. A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjának összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A szociális alapszolgáltatások keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a Szt. 116. § és a 117. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(4) Az ellátást igénybe vevő által fizetendő térítési díjat (továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető állapítja meg, és döntéséről írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet.

(5) A személyi térítési díjat minden hónap 10. napjáig kell megfizetni az intézmény részére.

(6) Ha a kötelezett az e rendelet 1. melléklet figyelembevételével megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, annak csökkentését, vagy elengedését kéri - a személyi térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül - a főjegyzőhöz fordulhat. A kérelemről a főjegyző - Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben - határozattal dönt.

(7) A főjegyző - Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben - ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

VI. fejezet

Záró rendelkezések

28. § (1) Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendeletben foglaltakat a rendelet hatályba lépését követően benyújtott új kérelmekre kell alkalmazni.

(3)-(5) * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Fővárosi Önkormányzat által ellátott szociális alapfeladatok intézményi és személyi térítési díjak mértéke

1. Étkeztetés

1.1. Étkeztetés helyben vagy elvitelre

A B C D
Jövedelemhatárok %-ban
(a legkisebb öregségi nyugdíjhoz viszonyítva)

Jövedelemhatárok Ft-ban
Intézményi
térítési díj
Ft/nap/fő
Személyi térítési díj Ft/nap/fő
1. 0% 0 Ft 505 Ft 0 Ft
2. 50% 1 Ft-14 250 Ft 505 Ft 70 Ft
3. 100% 14 251 Ft-28 500 Ft 505 Ft 140 Ft
4. 150% 28 501 Ft-42 750 Ft 505 Ft 210 Ft
5. 200% 42 751 Ft-57 000 Ft 505 Ft 280 Ft
6. 250% 57 001 Ft-71 250 Ft 505 Ft 350 Ft
7. 250% felett 71 251 Ft felett 505 Ft 505 Ft

1.2. Étkezés házhozszállítással

A B C D
Jövedelemhatárok %-ban
(a legkisebb öregségi nyugdíjhoz viszonyítva)

Jövedelemhatárok Ft-ban
Intézményi
térítési díj
Ft/nap/fő
Személyi térítési díj Ft/nap/fő
1. 0% 0 Ft 655 Ft 0 Ft
2. 50% 1 Ft-14 250 Ft 655 Ft 200 Ft
3. 100% 14 251 Ft-28 500 Ft 655 Ft 270 Ft
4. 150% 28 501 Ft-42 750 Ft 655 Ft 340 Ft
5. 200% 42 751 Ft-57 000 Ft 655 Ft 410 Ft
6. 250% 57 001 Ft-71 250 Ft 655 Ft 480 Ft
7. 250% felett 71 251 Ft felett 655 Ft 655 Ft

2. Házi segítségnyújtás

A B C D
Jövedelemhatárok %-ban
(a legkisebb öregségi nyugdíjhoz viszonyítva)

Jövedelemhatárok Ft-ban
Intézményi térítési díj Ft/óra/fő Személyi térítési díj Ft/óra/fő
1. 0% 0 Ft 1065 Ft 0 Ft
2. 100% 14 251 Ft - 28 500 Ft 1065 Ft 100 Ft
3. 150% 28 501 Ft - 42 750 Ft 1065 Ft 200 Ft
4. 200% 42 751 Ft - 57 000 Ft 1065 Ft 300 Ft
5. 250% 57 001 Ft - 71 250 Ft 1065 Ft 400 Ft
6. 300% 71 251 Ft - 85 500 Ft 1065 Ft 500 Ft
7. 300% felett 85 501 Ft felett 1065 Ft 530 Ft

2. melléklet a 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Kérelem települési támogatás megállapításához * 

Név: .................................................................................................................. Születési dátum: ...........................................................
Születési név: .................................................................................................... TAJ: .............................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Kérelmezővel egy háztartásban élők neve: .......................................................................................
Bejelentett lakóhelye: ............................................................................................................................ Irányítószám ............................
Bejelentett tartózkodási helye: .............................................................................................................. Irányítószám ............................
Tényleges tartózkodási helye: ............................................................................................................... Irányítószám ............................
A kérelem indoka: ....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Jövedelemnyilatkozat (az itt feltüntetett jövedelemről szóló igazolást be kell csatolni!):

A jövedelem típusa
Kérelmező Házastárs, élettárs Gyermekek
havi jövedelme (forint)
Közfoglalkoztatásból, munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó bevétel:
Társas és egyéni vállalkozásból, szellemi vagy más önálló tevékenységből származó bevétel:
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
(gyes, gyed, családi pótlék, stb.)
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
ellátások:
Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:
Egyéb/alkalmi jövedelem:
Összes jövedelem:
Budapest, .................................................
................................................. .................................................
élettárs kérelmező

3-5. melléklet a 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére