A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2012. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2447/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotására.

2. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közötti tűzoltó laktanyák felújítása tárgyában kötött támogatási szerződések 1. számú módosítására.

3. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.

4. Javaslat a főpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására az erre vonatkozó jogszabályok változása miatt.

5. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2013. évi mértékének megállapítására, valamint a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

6. Javaslat az erdőkre vonatkozó optimális birtokszerkezet kialakítására.

7. A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonában lévő víziközmű-vagyon Fővárosi Önkormányzatra történő átszállásával kapcsolatos döntések.

8. Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszüntetésének módjára, és döntés az ezzel összefüggő feladatok meghatározására.

9. Javaslat egyes tulajdonosi döntések meghozatalára a Budapesti Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Állat- és Növénykert működtetésére vonatkozóan.

10. A Fővárosi Önkormányzat POLIS szervezeti tagságának átruházása a BKK-ra.

11. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapító okiratának módosítására.

12. Javaslat szociális intézmények támogatására.

13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

14. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

15. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban feleslegessé vált számítástechnikai eszközök selejtezésére és egyes eszközök tulajdonjogának ingyenes átruházására.

16. Javaslat a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításával kapcsolatos szerződések megkötésére.

17. A Római-parti ideiglenes árvízvédelmi mű építése, javaslat a partvédőmű építésére vonatkozó támogatási szerződés megkötésére, a beruházás célokmányának módosítása.

18. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XI. kerület, Irinyi József utca-Bogdánfy utca-vasútvonal-Lágymányosi híd lehajtó-Duna folyam által határolt területre vonatkozóan.

19. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XXII. kerület, Budatétényi utca-Móricz Zsigmond út-Erzsébet királyné út-Csiperke utca-Szabadkai utca által határolt területre vonatkozóan.

20. Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására.

21. Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Város-rehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadására, valamint 2012. évi pénzügyi elszámolásának rendezésére.

22. Javaslat a JAZZART Közcélú Alapítvánnyal kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére.

23. Javaslat a 2012. július 31. napjával jogutóddal megszűnt Gárdonyi Géza Kollégium, Kós Károly Kollégium és Varga Katalin Középiskolai Kollégium záró beszámolójának elfogadására és előirányzatainak rendezésére.

24. Javaslat köznevelési és gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára.

25. Javaslat az oktatási ágazathoz tartozó gazdasági szervezetek alapító okiratainak módosítására.

26. Javaslat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátására kötött szerződések fedezetének átcsoportosítására.

27. Javaslat a Városligeti Műjégpálya intézmény működésének támogatására.

28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázatok - „D” jelű (diáksport) és „SZ” jelű (szabadidősport) - kedvezményezettjeinek támogatására.

29. A Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2011. augusztus 1.-2012. július 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadása és egyéb döntések.

30. Javaslat a Margitszigeti Szabadtéri Színpad műszaki állapotának javításához beruházási forrás biztosítására.

31. Javaslat a Dr. Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő tiszteletére felállított emlékpad újbóli felállítására.

32. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

33. Javaslat a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., mint a BKK Zrt. könyvvizsgálatért felelős jogi személy képviseletében eljáró és személyében felelős könyvvizsgáló cseréjére.

34. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Pátria Nyomda Zrt.-ben lévő 3,73%-os részvényhányadának értékesítésre vonatkozó előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára.

35. A FŐKERT Nonprofit Zrt. által együttműködési megállapodás alapján lebonyolított „Budapest (XIII. kerület) Margitszigeti szökőkút átépítése, új vízgépészet kialakítása és környezetének, valamint a Rózsakert környezetének rekonstrukciós munkái” tárgyú lezárt közbeszerzési eljárásában elfogadott szerződéstervezet jóváhagyása, valamint tájékoztatás a közbeszerzési eljárás folyamatáról.

36. Javaslat előzetes döntések meghozatalára az FCSM Zrt. 2012. november 30-ai közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozóan.

37. Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémium-feladatainak kitűzésére.

38. Bp. IX., Bakáts tér 10. sz. alatti Társasház évi rendes közgyűlésének összehívása.

39. CET Közraktárak épületegyüttes befejezéséhez szükséges műszaki szakvélemény beszerzése.

40. Javaslat a Budapest XXII. kerület, Terv u. 19. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéstől való elállásra.

41. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

42. Javaslat a BFVK Zrt. szervezeti struktúrájának módosítására.

43. Javaslat a 286/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozat módosítására.

44. Javaslat a BKK Zrt. feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keret-megállapodás 4. sz. módosítására, a díjszabási melléklet pontosítása.

45. Javaslat a Széll Kálmán tér kapcsolódó területeinek rendezése, a 2-es villamos vonal felújításának előkészítése, egységes utastájékoztatási rendszer kiépítése és P+R parkolók létesítése kapcsán szükséges döntésekre.

46. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak karbantartási támogatása kapcsán szükséges döntésekre.

47. Duna-parti kikötők közterület-használati hozzájárulás meghosszabbítására.

48. Javaslat az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.-vel fennálló vállalkozási (keret)szerződés 3. számú módosítására és a 2012. évi megállapodás megkötésére.

49. Javaslat Budapest Területfejlesztési Koncepció helyzetelemzésének elfogadására.

50. Javaslat 2010. évi Műemléki Alap pályázat támogatási szerződésének módosítására.

51. Javaslat a TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 és a KMOP-4.1.1/A-2008-0005 azonosító számú projektek támogatási szerződésének módosítására.

52. Javaslat egyetértési jog gyakorlására a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2. sz. régió igazgatójának kinevezésére.

53. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használati szabályzata módosítására.

54. Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.

55. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a József Attila Színház Nonprofit Kft. között megkötött működési célú támogatási kölcsön nyújtása témában kötött megállapodás módosítására.

56. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat köznevelési intézményeinél hatályos jogszabályokhoz igazodó fejlesztések, intézkedések jóváhagyására.

57. Javaslat intézményi szervezeti és működési szabályzat jóváhagyására.

58. Javaslat köznevelési intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.

59. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

60. Javaslat intézményvezetői pályázat eredménytelenné nyilvánítására (Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág B. u.).

61. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17. sz. alatti Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona szervezeti és működési szabályzatának módosítására.

62. Javaslat a Google Street View szolgáltatás Budapesten történő bevezetésének támogatására.

63. Beszámoló a közlekedési tanácsnok éves (2012. évi) tevékenységéről.

64. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

65. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

66. Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2012. december 20-ai rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntés meghozatalára.

67. Javaslat a „Folyószámla-hitelkeret igénybevétele” tárgyú uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezáró döntésének meghozatalára.

68. Javaslat a „Hitelfelvétel 2012” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát lezáró és az ajánlattételi szakaszát indító döntések meghozatalára.

69. „Belvárosi Főplébánia templom (Budapest V. ker., Március 15. tér) homlokzatainak veszélytelenítése utáni helyreállítás II. ütemében homlokzatok építészeti helyreállítása, kőfelületeinek, kőszobrászati és fémszerkezeti elemeinek restaurálása” tárgyú uniós eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntésének meghozatala.

70. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek összeférhetetlenségeivel és további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

Ebédszünet utáni első napirend:

- Gyűlöletbeszédről állásfoglalás megfogalmazása.

Ebédszünet utáni második napirend:

- Javaslat gróf Esterházy János szobrának elhelyezésére a XII. kerület (7911/2) hrsz. alatt felvett (Gesztenyéskert) ingatlanon.

A napirend 1. pontja: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 87/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2448/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendeletben foglalt adómentességre és -kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket vizsgálja felül, és lehetőség szerint a rendeletmódosítást terjessze be a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-ság és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közötti, tűzoltólaktanyák felújítása tárgyában kötött támogatási szerződések 1. számú módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2449/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 451/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy., a 452/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. és a 460/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatokat.

2450/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FPH015/376-25/2011., FPH015/376-26/2011., FPH015/376-27/2011. és FPH015/376-28/2011. számú támogatási szerződések 1. számú módosításáról szóló, az előterjesztés 5-8. számú mellékletei szerinti háromoldalú szerződéseket, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a döntést követő 6. és 45. nap között

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2451/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

2013. január 1-jei hatállyal módosítja Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a főpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására az erre vonatkozó jogszabályok változása miatt.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2452/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Tarlós István főpolgármester illetménye 2013. január 1. napjától kezdődően a jogszabályi előírások alapján havonta

alapilletmény: 602 40 Ft
illetménykiegészítés: 301 70 Ft
vezetői illetménypótlék: 391 11 Ft
összesen: 1 96 21 Ft

összegben kerül megállapításra.

Felkéri a főpolgármesteren keresztül a főjegyzőt a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. január 1.

Felelős: Tarlós István főpolgármester útján a főjegyző

2453/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Tarlós István főpolgármester költségtérítése a jogszabályi előírások alapján 2013. január 1. napjától kezdődően havonta 194 48 Ft összegben kerül megállapításra.

Felkéri a főpolgármesteren keresztül a főjegyzőt a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. január 1.

Felelős: Tarlós István főpolgármester útján a főjegyző

2454/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy 2013. január 1-jétől a főpolgármester és a főpolgármester-helyettesek illetménye és költségtérítése pénzügyi fedezetét a 2013. évi költségvetésben a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán, a 005 törzsszámon a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán 117 20 E Ft összegben tartósan biztosítja:

Személyi juttatások: 92 57 E Ft
Szociális hozzájárulási adó: 24 63 E Ft.

Határidő: 2013. évi költségvetés elkészítése

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2013. évi mértékének megállapítására, valamint a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A napirend 6. pontja: Javaslat az erdőkre vonatkozó optimális birtokszerkezet kialakítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2455/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a fővárosi tulajdonú erdőterületeken az egységes, szakszerű, folyamatos és jogszerű erdőgazdálkodás érdekében meg kell kezdeni az erdők megfelelő birtokszerkezetének a kialakítását.

2456/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2013. évi költségvetésben az erdők megfelelő birtokszerkezetének kialakításával kapcsolatos feladat ellátására új „Erdőgazdálkodás” címkódon dologi előirányzatként 3 00 E Ft fedezetet biztosít.

Határidő: a 2013. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonában lévő víziközmű-vagyon Fővárosi Önkormányzatra történő átszállásával kapcsolatos döntések.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2457/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, a Fővárosi Vízművek Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata között a 2011. évi CCIX. törvény alapján bekövetkező víziközmű-vagyon átszállással összefüggésben létrejövő megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2458/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, a Fővárosi Vízművek Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő vagyonkezelési szerződést a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerülő víziközmű-vagyon további üzemeltetésére, és felkéri a főpolgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2459/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2013. évi költségvetés tervezése során új „8465 Víziközmű-vagyon ingatlan-nyilvántartás költsége” címen dologi kiadásként 10,2 M Ft előirányzatot biztosít a víziközmű önálló ingatlanként történő, valamint a vízvezetési szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet előkészítése során

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszüntetésének módjára, és döntés az ezzel összefüggő feladatok meghatározására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2460/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2461/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás mint költségvetési szerv megszüntető okiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2462/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2463/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Az együttműködési megállapodás alapján a 2013. január 1. napjától történő együttműködésből eredő elszámolási kötelezettségek teljesítésének felügyeletére és ellenőrzésére létesülő 6 tagú Ellenőrző Munkacsoportba a Fővárosi Önkormányzat részéről tagként 2013. január 1-jétől határozatlan időre:

- Dódity Gabriellát,

- dr. György Istvánt és

- dr. Wiener Juditot

delegálja.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat egyes tulajdonosi döntések meghozatalára a Budapesti Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Állat- és Növénykert működtetésére vonatkozóan.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2464/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az LMP-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy nyílt pályázat keretében megvizsgálja, hogy milyen önkormányzati vagy magántulajdonban lévő helyszínen biztosítható új vidámparki funkció létesítése. A helyszín kiválasztása során előnyben kell részesíteni az olyan közösségi közlekedéssel jól megközelíthető, barnamezős, illetve alulhasznosított területeket (pl. Népliget), amelyek új funkcióval való ellátása kedvező városszerkezeti változásokat hoz.

Határidő: 2013. május 1.

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2465/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) - székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417 - legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

A Budapesti Vidám Park Zrt. 2013. szeptember 30. dátummal szüntesse meg alaptevékenységét a Városliget területén, és előzetesen kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. által használt területet a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Vidám Park Zrt. között létrejött üzemeltetési joggal vegyes földhasználati szerződés megszüntetését és a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító okiratának módosítását követően átadja a Fővárosi Állat- és Növénykertnek az alábbi ütemezés szerint:

1.1. A Fővárosi Állat- és Növénykert a teljes terület feletti rendelkezési jogot megkapja, és az előterjesztés 2. sz. mellékletében 2. számmal jelölt területet a Fővárosi Állat- és Növénykert a 2013-as szezontól családi játékparki és állatkerti szolgáltatások nyújtása céljából használja, és egyetért azzal, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. pedig 2013. szeptember 30-ig bérleti konstrukcióban (a Fővárosi Állat- és Növénykertnek fizetendő jelképes bérleti díj ellenében) használja és hasznosítja a számára fennmaradó területet.

1.2. A Budapesti Vidám Park Zrt. a területen található Fővárosi Állat- és Növénykerthez kerülő épületeket, építményeket és ingóságokat 2013. szeptember 30. napját követően Budapest Főváros Önkormányzatára ruházza, a használható, vagy értékesíthető gépeket 2013. december 31-ig elszállítja a városligeti telephelyéről. A műemlékek (elsődlegesen Körhinta, Hullámvasút, Lézer dodzsem tetőszerkezete, Barlangvasút) megóvásáról, esetleges üzemeltetéséről a terület jövőbeni gazdája, a Fővárosi Állat- és Növénykert gondoskodik, a Budapesti Vidám Park Zrt. működésének befejezését követően, 2013. szeptember 30. után.

Határidő: 2012. december 31. (1.1.), illetve 2013. december 31. (1.2.)

Felelős: Tarlós István

2466/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. által használt földterületre vonatkozóan 1998. október 9-én kötött, többször módosított üzemeltetési joggal vegyes földhasználati szerződés megszüntetésére, valamint a földterület Fővárosi Állat- és Növénykert részére történő átadásának feltételeire vonatkozó javaslatát (intézmény alapító okiratának módosítása, stb.) terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Tarlós István

2467/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Vidám Park Zrt. részére a 2013. évi szezonkezdés biztosítására 150 00 E Ft összegű alárendelt tulajdonosi kölcsönt nyújt 2013. december 31-ei visszafizetési határidővel, azzal, hogy azt az operatív működéssel kapcsolatos kiadások kifizetésére kell fordítani. A Társaság a kölcsön felhasználásáról a 2012. évi beszámoló benyújtásakor köteles a Fővárosi Közgyűlés felé elszámolni. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt.-t erről értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2468/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A 150 00 E Ft fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9194 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” cím kiadási előirányzatát 150 00 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8135 Vidám Park Zrt. cím” kiadási, azon belül működési célú támogatási kölcsön nyújtása című előirányzatát.

2469/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 150 00 E Ft összegű alárendelt tulajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására, valamint a kölcsönnek a Budapesti Vidám Park Zrt. számlájára történő egyösszegű átutalásához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: megállapodás aláírása: azonnal, kölcsön utalása: a megállapodás aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2470/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Vidám Park Zrt. menedzsmentjének közreműködésével készítsen hatástanulmányt és vagyonértékelést a vidámparki üzleti potenciál hasznosításával és értékesítésével kapcsolatban.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István

2471/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A „9194 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” cím előirányzata terhére 100 00 E Ft támogatást biztosít a Fővárosi Állat- és Növénykert intézmény számára a területbővítéshez kapcsolódó beruházási és uniós pályázati feladatok előkészítése érdekében.

2472/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

100 00 E Ft-tal csökkenti a „9194 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” cím működési előirányzatát, és ezzel egy időben ugyanezen összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházás” cím kiadási előirányzatait és a címen belül tervbe veszi a kulturális feladatok között az új „FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése” feladatot 100 00 E Ft összköltséggel.

2473/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert, mint a Fővárosi Önkormányzat intézménye, az alapító okirat megfelelő módosítása és a jelenlegi vidámparki területek átvétele után,

- a terület Állatkert felé eső részén a 2013-as szezontól családi játékparki, állatkerti szolgáltatásokat nyújt a nagyközönség számára;

- az állatkerti és a vidámparki területek összenyitására intézkedik a közös működtethetőség és a közönségforgalom biztosítása érdekében.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

2474/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdjen tárgyalást Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával, a Budapest XIV. kerület Varannó utca tulajdonosával az ingatlanok együttes használatának biztosítása érdekében és a megállapodást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: A Fővárosi Önkormányzat POLIS szervezeti tagságának átruházása a BKK-ra.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2475/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2012. december 1-jével kezdődően megszünteti tagságát a POLIS nemzetközi szervezetben, és felkéri a főpolgármestert az ehhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2476/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a BKK Zrt. csatlakozik a POLIS nemzetközi szervezethez.

A napirend 11. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapító okiratának módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2477/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben elfogadja a Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

2478/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint arra, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a módosítás Cégbíróság felé történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat szociális intézmények támogatására II.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2479/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére” szolgáló tartalékkeret felhasználásáról szóló tájékoztatást.

2480/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Baross utcai Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 5 00 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Baross u.” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2481/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Dózsa György úti Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 13 00 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Dózsa György út” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2482/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Halom utcai Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 22 00 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Halom u.” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2483/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Kamaraerdei úti Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 43 45 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2484/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Kútvölgyi úti Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 8 75 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2485/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Virág Benedek utca Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 13 70 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belül 6 00 E Ft-tal a személyi juttatás, 2 20 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok, 4 50 E Ft-tal a dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2486/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Gödöllő Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 5 00 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő” cím támogatási és kiadási, azon belül 4 00 E Ft-tal a személyi juttatás, 1 00 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2487/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Vámosmikola Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 4 00 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2488/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A szociális intézmények működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 5 00 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát és azonos összeggel megemeli a „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére” cím, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2489/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekhez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2490/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az intézmények fizetőképességének megőrzése érdekében a 2480-2487/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatokban jóváhagyott pótelőirányzat terhére a Közgyűlés döntését követően, a számlák pénzügyi ellenőrzése után a támogatás azonnal utalható.

Határidő: a költségvetési rendelet jóváhagyását követően

Felelős: Tarlós István

2491/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Az 1683/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„A „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére” címen tervezett előirányzat felhasználásáról, a céltartalék szükséges emeléséről, illetőleg a szociális ágazatban az év végéig várható és a működőképesség fenntartása érdekében szükséges további intézkedések meghozatala tárgyában előterjesztést kell készíteni és benyújtani a Fővárosi Közgyűlés számára legkésőbb 2013. július 31-ig.”

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 88/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 14. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 89/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 90/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 15. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban feleslegessé vált számítástechnikai eszközök selejtezésére és egyes eszközök tulajdonjogának ingyenes átruházására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2492/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti jegyzőkönyvben foglalt 1-928-ig szereplő sorszámon megjelölt számítástechnikai eszközök selejtezését és megsemmisítését, valamint a 929-1097 sorszámon megjelölt számítástechnikai eszközök selejtezését és elrendeli a selejtezett eszközök állományból való kivezetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2493/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a selejtezési jegyzőkönyvet az előterjesztés 1. számú mellékletének tartalma szerint írja alá.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2494/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Főpolgármesteri Hivatal kezelésében lévő selejtezett és az előterjesztés 1. sz. mellékletében 929-1097. sorszámon megjelölt számítástechnikai eszközök tulajdonjogának a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) részére történő átruházására vonatkozó ajándékozási szerződést. Felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő minta szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításával kapcsolatos szerződések megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2495/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött beruházói szerződés, megvalósítási megállapodás, pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, az előterjesztés 11. számú mellékletét képező módosított megvalósítási megállapodást, amelyet az előterjesztői kiegészítésben foglaltak figyelembevételével, a megállapodás 9.4.1., 9.4.4. pontjának alábbi módosításával és 9.4.5. pontjának törlésével hagy jóvá, köti meg és kéri fel a főpolgármestert annak aláírására. A módosítással az eredeti megállapodás 9.4.6. pontja átszámozásra kerül.

„9.4.1. A projekttel kapcsolatban a BKV általános döntéshozatali rendjéhez illeszkedő döntési szabályok érvényesülnek.”

„9.4.4. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a projekttel kapcsolatos kötelezettségvállalások meghozatala során a mindenkor hatályos alapító okiratában foglalt hatásköri szabályok szerint jár el.”

Határidő: 2012. december 15.

Felelős: Tarlós István

2496/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a budapesti 4. sz. metróvonal I. - Budapest Kelenföldi pályaudvar és Keleti pályaudvar közötti - szakasz megépítése és a hozzá kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása kincstári finanszírozásához, valamint a finanszírozást szolgáló kincstári számlák vezetéséhez kapcsolódóan megkötött kincstári szerződések módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló kincstári szerződést az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: A Római-parti ideiglenes árvízvédelmi mű építése, javaslat a partvédőmű építésére vonatkozó támogatási szerződés megkötésére, a beruházás célokmányának módosítása.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2497/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Római-parti árvízvédelmi mű Pünkösdfürdő utca-Mátyás király út közötti szakaszán a békásmegyeri védmű déli végpontjához csatlakozva a Duna medre átlagosan 30 méteres szélességben kerüljön feltöltésre. Felkéri a főpolgármestert, hogy a projekt ennek megfelelő továbbtervezésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2498/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. sz. melléklet 18. pontjában leírt rendelkezés alapján a Római-parti árvízvédelmi mű megvalósításának támogatására előirányzott bruttó 500 00 00 Ft, azaz bruttó ötszázmillió forint fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó szükséges egyéb nyilatkozatok, dokumentumok aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2499/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatására a Belügyminisztériumtól beérkező támogatás pénzügyi rendezése érdekében megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” címen belül a „Római-parti árvízvédelmi mű építése” feladat bevételi előirányzatát 500,000 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat kiadási előirányzatát.

A „Római-parti gát II. ütem építése” feladat megnevezése „Római-parti árvízvédelmi mű építése” feladat megnevezésre változik. A feladat összköltsége 2 00,000 M Ft-ra változik, 2013. évi üteme: 1 00,000 M Ft, 2014. évi üteme: 1 00,000 M Ft.

2500/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Római-parti árvízvédelmi mű építése” c. beruházás célokmányának előterjesztés szerinti 1. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a beruházási célokmányt írja alá és adja ki.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XI. kerület, Irinyi József utca-Bogdánfy utca-vasútvonal-Lágymányosi híd lehajtó-Duna folyam által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 91/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendeletét a Budapest XI. kerület, Irinyi József utca-Bogdánfy utca-vasútvonal-Lágymányosi híd lehajtó-Duna folyam által határolt területre vonatkozóan.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2501/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről XI. kerület Újbuda Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2502/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XXII. kerület, Budatétényi utca-Móricz Zsigmond út-Erzsébet királyné út-Csiperke utca-Szabadkai utca által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XXII. kerület, Budatétényi utca-Móricz Zsigmond út-Erzsébet királyné út-Csiperke utca-Szabadkai utca által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 92/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2503/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja

Felelős: Tarlós István

2504/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2505/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budaörs Város Önkormányzatával a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekt második fordulós KEOP pályázathoz szükséges, jogszabály és pályázati feltételek alapján létrehozott jogi személyiségű Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 3. számú módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező társulási megállapodás 3. számú módosítása, valamint az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadására, valamint 2012. évi pénzügyi elszámolásának rendezésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2506/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdése alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva, az egyszemélyes Társaság kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) jóváhagyja a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága 2/2012. (X. 26.) sz. határozatával elfogadott, az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező 2012. évi (felülvizsgált) üzleti, pénzügyi és költség tervét, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a megvalósításhoz szükséges egyedi döntések a végrehajtás során szükségessé teszik, akkor az igazgatóság intézkedjék a jóváhagyott üzleti terv módosításának előkészítése iránt. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284. § (2) bekezdése alapján értesítse a Társaság vezető tisztségviselőit.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2507/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdése alapján

a) Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2012. január 1.-október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt.-vel történő kamatelszámolást hajtsa végre, alapul véve azt, hogy az együttműködési keretmegállapodás rendelkezései szerint a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. által kezelt, elkülönített projekt számlán realizált kamat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. pénzügyi bevételét képezi.

b) Jóváhagyja, hogy a kamatelszámolást követően, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. a 2012. január 1.-október 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, az általa kezelt, elkülönített önkormányzati projekt számlán realizált kamatot a Társaság saját pénzforgalmi számlájára átvezesse.

c) Jóváhagyja, hogy a 2012. november 1.-december 31-ig terjedő időtartamra, illetve a vagyonkezelési keretmegállapodás módosítása/kiváltása időpontjáig a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. - kiállított elszámolási értesítő alapján - az elkülönített számlán realizált kamatot ezen határozat alapján és további fővárosi önkormányzati jóváhagyás szükségessége nélkül a Társaság a saját pénzforgalmi számlájára átvezesse.

Határidő: 30 nap, illetve a kamatelszámolási értesítő beérkezését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2508/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. tudomásul veszi, hogy a 2012. évben a projekt megvalósítása érdekében felmerült, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. saját forrásából megelőlegezett, tovább nem számlázott projektköltségek kizárólag az együttműködési keretmegállapodás alapján kezelt ingatlanok hasznosítása során a 2012. és 2013. évben elért bevételek erejéig kerülnek - az együttműködési keretmegállapodás 4. sz. mellékletének 4. a., b. pontjával összhangban - megtérítésre, a fennmaradó projektköltségeket veszteségként le kell írnia a Társaság saját tőkéjének terhére.

Határidő: a 2013. évi beszámoló elkészítése

Felelős: Tarlós István

2509/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 118/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat alapján dolgozza ki a Társaság működésének 2013. január 1-jétől érvényes új alapdokumentumait, így szerződéses hátterét, finanszírozásának módját, és azt 2013. január 31-ig terjessze be jóváhagyásra a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

2510/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy 2013. március 31-ig a Társaság igazgatóságával együttműködve dolgozza ki a víz- és kátránytornyok hosszú időtávú hasznosítási koncepcióját, a fejlesztési tartalékok beruházási célú felhasználásra vonatkozó elképzelést, illetve a Társaság 2013. évi üzleti tervét, és azokat jóváhagyásra terjessze be a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a JAZZART Közcélú Alapítvánnyal kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2511/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

2012. évben 1 00 E Ft támogatást biztosít a JAZZART Közcélú Alapítvány számára a Budapest Jazz Club zenei tevékenységének támogatására.

2512/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

1 00 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egy időben ugyanezen összeggel megemeli az új „8365 JAZZART Közcélú Alapítvány” cím működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2513/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a JAZZART Közcélú Alapítvány közötti közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2514/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a JAZZART Közcélú Alapítványt 2013., 2014. és 2015. évben - költségvetési forrásai függvényében - évente 7 00 E Ft összeggel.

Határidő: 2013., 2014. és 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a 2012. július 31. napjával jogutóddal megszűnt Gárdonyi Géza Kollégium, Kós Károly Kollégium és Varga Katalin Középiskolai Kollégium záró beszámolójának elfogadására és előirányzatainak rendezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2515/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Gárdonyi Géza Kollégium tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2516/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kós Károly Kollégium tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2517/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Varga Katalin Középiskolai Kollégium tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2518/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az érintett kollégiumok jogutóddal történő megszüntetése miatti előirányzatrendezéseket az előterjesztés 4. számú melléklete szerint.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. novemberi költségvetési rendeletmódosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat köznevelési és gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2519/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

2012. december 30. napjával a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Budapest XII., Hegyhát út 19.) férőhelyeinek számát a gyermekotthoni egységben 30 férőhellyel csökkenti, a kollégiumban 30 férőhellyel megemeli.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2520/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Budapest XII., Hegyhát út 19.) alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2521/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (1186 Budapest, Tövishát utca 2/a.) alapító okiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2522/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária út 36.) alapító okiratát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2523/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája (1125 Budapest, Diósárok út 40.) alapító okiratát az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2524/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.) alapító okiratát az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2525/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop, Kossuth L. u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2526/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis, Kossuth Lajos u. 31.) alapító okiratát az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2527/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona (1125 Budapest, Diósárok út 40.) alapító okiratát az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2528/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

2012. december 30. napjával Cseppkő Óvoda néven új intézményt alapít, 1025 Budapest, Cseppkő u. 74. székhellyel, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti alapító okirat aláírására és kiadására és az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2529/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) alapító okiratát az előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2530/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bek., 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alapján - figyelemmel a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra - pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Cseppkő Óvoda (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az előterjesztés 29. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. március 1.

Felelős: Tarlós István

2531/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 29. sz. melléklete szerinti pályázati felhívás közzétételéről a pályázatok beadási határidejének egyértelmű feltüntetésével együtt.

Határidő: 2013. március 1.

Felelős: Tarlós István

2532/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (17) bekezdése alapján 2012. december 30. napjától a pályázati eljárás eredményes lezárultáig és az alapján az igazgató kinevezéséig, de legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig tartó határozott időre vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízást ad Elek Ilonának, és illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 322 00 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2012. december 30.

Felelős: Tarlós István

2533/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

2012. december 30. hatállyal tartós jelleggel csökkenti

a „430122 Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 5 E Ft-tal
ebből:
- személyi juttatás: 4 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó: 1 E Ft
létszámkeret változás -12 fő
és a „430123 Cseppkő Óvoda” új cím
támogatási és kiadási előirányzatát
megemeli 5 E Ft-tal
ebből:
- személyi juttatás: 4 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó: 1 E Ft
létszámkeret változás +12 fő

2534/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Cseppkő Óvoda és a pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátó gazdasági szervezet között az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése szerint létrejött munkamegosztási megállapodást jóváhagyásra terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. márciusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2535/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A gondozottak áthelyezéséhez kapcsolódóan 2012. december 30. napi hatállyal lecsökkenti a „370305 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon” cím létszám előirányzatát 5 fővel, és egyidejűleg 5 fővel megemeli a „430109 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona” cím létszám előirányzatát.

2536/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. decemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat az oktatási ágazathoz tartozó gazdasági szervezetek alapító okiratainak módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2537/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

módosítja a BETISZK Gazdasági Szervezete (Budapest VII., Dohány u. 65.) alapító okiratát az előterjesztés 3.1. számú melléklete szerinti tartalommal.

2538/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csepel TISZK Gazdasági Szervezete (Budapest XXI., Posztógyár u. 10.) alapító okiratát az előterjesztés 3.2. számú melléklete szerinti tartalommal.

2539/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete (Budapest XII., Márvány utca 32.) alapító okiratát az előterjesztés 3.3. számú melléklete szerinti tartalommal.

2540/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete (Budapest VIII., Mosonyi u. 6.) alapító okiratát az előterjesztés 3.4. számú melléklete szerinti tartalommal.

2541/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az ÉPTISZK Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Váci út 179-183.) alapító okiratát az előterjesztés 3.5. számú melléklete szerinti tartalommal.

2542/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gazdasági TISZK Gazdasági Szervezete (Budapest I., Ponty utca 1-3.) alapító okiratát az előterjesztés 3.6. számú melléklete szerinti tartalommal.

2543/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 3.7. számú melléklete szerinti tartalommal.

2544/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gundel TISZK Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Huba utca 7.) alapító okiratát az előterjesztés 3.8. számú melléklete szerinti tartalommal.

2545/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 3.9. számú melléklete szerinti tartalommal.

2546/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Humán TISZK Gazdasági Szervezete (Budapest VIII., Ludovika tér 1.) alapító okiratát az előterjesztés 3.10. számú melléklete szerinti tartalommal.

2547/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete (Budapest XIV., Mogyoródi út 21.) alapító okiratát az előterjesztés 3.11. számú melléklete szerinti tartalommal.

2548/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Modell TISZK Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Vág utca 12-14.) alapító okiratát az előterjesztés 3.12. számú melléklete szerinti tartalommal.

2549/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Petrik TISZK Gazdasági Szervezete (Budapest XIV., Thököly út 48-54.) alapító okiratát az előterjesztés 3.13. számú melléklete szerinti tartalommal.

2550/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szily TISZK Gazdasági Szervezete (Budapest XIV., Várna utca 23.) alapító okiratát az előterjesztés 3.14. számú melléklete szerinti tartalommal.

2551/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Színes TISZK Gazdasági Szervezete (Budapest X., Maglódi út 8.) alapító okiratát az előterjesztés 3.15. számú melléklete szerinti tartalommal.

2552/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát az előterjesztés 3.16. számú melléklete szerinti tartalommal.

2553/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3.1-3.16. számú mellékleteiben található alapító okirat módosítások aláírására és az előterjesztés 4.1-4.16. számú mellékletei szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2554/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átalakításhoz kapcsolódó költségvetési előirányzat rendezésére a 2013. évi költségvetés tervezésekor tegyen javaslatot.

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

2555/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági szervezetek szervezeti és működési szabályzatának megfelelő módosítását jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátására kötött szerződések fedezetének átcsoportosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2556/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Város-rehabilitációs projektek integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása”, valamint a „Kommunális/közmű projektek integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása” tárgyú szerződésekben szereplő feladatok megvalósításához szükséges fedezetet a szerződésekben szereplő projektek címkódjaira csoportosítja át. Ennek végrehajtása érdekében 80,560 M Ft-tal csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” 006 törzsszám Főpolgármesteri Iroda/Sajtóiroda cím dologi kiadási előirányzatát, ezzel egyidejűleg

- 45,000 M Ft-tal megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a KMOP „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat 2012. évi dologi kiadási előirányzatát. A „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat összköltsége ezzel 1 34,945 M Ft-ra nő, a feladat 2012. évi üteme 1 70,277 M Ft, (ebből saját forrás 361,857 M Ft, KMOP 1 08,420 M Ft).

- 35,560 M Ft-tal megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a KMOP „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat 2012. évi dologi kiadási előirányzatát (a feladat összköltsége ezzel 4 99,907 M Ft-ra nő, ebből saját forrás: 1 92,566 M Ft, KMOP: 3 07,341 M Ft).

2557/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 2192/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatot a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokirata 7. számú módosításának jóváhagyásáról.

2558/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a

- „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt engedélyokiratának 8. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 7. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratok aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a Városligeti Műjégpálya intézmény működésének támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2559/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

a Városligeti Műjégpálya intézmény részére, működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 25 00 E Ft támogatást biztosít a „9300 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

2560/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A támogatás biztosítása érdekében 25 00 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egy időben ugyanezen összeggel megemeli az „5802 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási előirányzatát (ebből dologi kiadás: 25 00 E Ft).

A napirend 28. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázatok - „D” jelű (diáksport) és „SZ” jelű (szabadidősport) - kedvezményezettjeinek támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2561/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2012. évi „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére a „D” jelű - a budapesti alap- és középfokú oktatási intézményekben működő diáksport egyesületek, iskolai sportkörök és sportegyesületek sporttevékenységének támogatására - pályázat, az előterjesztés 3., 4. és 5. számú mellékleteiben megjelölt kedvezményezettjeinek támogatását összesen 7 00 E Ft értékben.

2562/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3., 4. és 5. számú mellékleteiben foglalt kedvezményezettekkel a támogatási megállapodásokat az előterjesztés 6. számú melléklete szerint és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

2563/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi fenntartású oktatási intézmények támogatása érdekében a 2012. évi „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatáról mindösszesen 1 90 E Ft-ot átcsoportosít az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő fővárosi fenntartású oktatási intézmények támogatási kiadási, azon belül dologi előirányzatára.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2564/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő fővárosi kerületi fenntartású oktatási intézmények támogatása érdekében a 2012. évi „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatáról mindösszesen 3 00 E Ft-ot átcsoportosít címen belül kiadási, azon belül támogatásértékű működési kiadás előirányzatra.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2565/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a „D” jelű - a budapesti alap- és középfokú oktatási intézményekben működő diáksport egyesületek, iskolai sportkörök és sportegyesületek sporttevékenységének támogatására - pályázat, az előterjesztés 3., 4. és 5. számú mellékleteiben foglalt kedvezményezettjei részére - az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti minta támogatási megállapodás alapján - a támogatások utalását.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

2566/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2012. évi „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére az „SZ” jelű - a budapesti sportegyesületek és természetbarát egyesületek szabadidősport és sportrekreációs tevékenységének támogatására - pályázat, az előterjesztés 7. számú mellékletében megjelölt kedvezményezettjeinek támogatását összesen 7 00 E Ft értékben.

2567/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 7. számú mellékletében foglalt kedvezményezettekkel a támogatási megállapodásokat az előterjesztés 8. számú melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

2568/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az „SZ” jelű - a budapesti sportegyesületek és természetbarát egyesületek szabadidősport és sportrekreációs tevékenységének támogatására - pályázat, az előterjesztés 7. számú mellékletében foglalt kedvezményezettjei részére az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti minta támogatási megállapodás alapján a támogatások átutalását.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: A Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2011. augusztus 1.-2012. július 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadása és egyéb döntések.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2569/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2011. augusztus 1. és 2012. július 31. közötti időszakra vonatkozó közhasznú jelentését és éves beszámolóját 123 94 00 Ft egyező eszköz és forrás főösszeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2570/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 43/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott, megkötött engedményezési szerződésben foglaltak végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” OTP Banknál vezetett 11784009-20500021 számú számlája feletti rendelkezési jog megszerzésére.

Határidő: 2012. december 15.

Felelős: Tarlós István

2571/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2012. július 31-től 2012. december 31-ig felmerülő működési költségeinek megtérítésére, ezért a „8111 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” címen 3 71 E Ft összeget biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az összeg átutalásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 5 munkanap

Felelős: Tarlós István

2572/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Társaság működési költségeinek biztosítása érdekében 979 E Ft-tal csökkenti a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, és ugyanezzel az összeggel megemeli a „8111 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát, és felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a Margitszigeti Szabadtéri Színpad műszaki állapotának javításához beruházási forrás biztosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2573/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

meg kívánja valósítani a Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója feladatot bruttó 358 00 E Ft értékben úgy, hogy a forrás biztosítása mellett felkéri a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.-t a feladat megvalósítására.

2574/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A rekonstrukció 2012. évben történő megkezdése érdekében 10 00 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” cím „Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója” tárgyú új feladat előirányzatát.

A „Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója” feladat:

összköltsége: 358 00 E Ft,
2013. évi üteme 273 00 E Ft,
2014. évi üteme 75 00 E Ft.

2575/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 6700 egyedi azonosító számú, „Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

2576/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bek. értelmében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megvalósítási megállapodást. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Dr. Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő tiszteletére felállított emlékpad újbóli felállítására.

Előterjesztő: Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2577/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése értelmében támogatja az 1942-ben az Erdélyi Férfiak Egyesülete által Dr. Urmánczy Nándor emlékére állított 3×2×1 méteres mészkőpad újbóli felállítását a fennmaradt terveknek és a korabeli leírásoknak megfelelően az eredeti helyén, a XIII. kerület Margitsziget ún. művészsétánya térségében, a Szent Mihály templom közelében.

2578/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Az emlékpad újraállítását, és az ahhoz kapcsolódó környezetrendezési kivitelezéssel és helyszíni átadással kapcsolatos munkálatokat a Fővárosi Önkormányzat saját forrásból kívánja 5 85 00 Ft értékben megvalósítani.

2579/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállítása érdekében 5 85 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8435 Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállítása” cím, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát.

A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2580/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítványok, civil szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

1. Magyar Sportújságírók Szövetsége 200 E Ft,
2. JMPoint Alapítvány 1 00 E Ft,
3. Kor Kontroll Társaság 200 E Ft,
4. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara 300 E Ft,
5. Szempont Alapítvány 350 E Ft,
6. Szent István Közhasznú Alapítvány 200 E Ft,
7. Magyar Örökség és Európa Egyesület 70 E Ft,
8. Magyar Kézművességért Alapítvány 300 E Ft.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 93/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról - az előterjesztő által írásban tett kiegészítéssel - az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 35. pontja: Gyűlöletbeszédről állásfoglalás megfogalmazása.

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2585/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés kinyilvánítja, hogy az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, továbbá az ország függetlenségének, területi épségének, gazdaságának, valamint a nemzeti vagyonnak a védelmét elismeri, ezért Budapest főváros közigazgatási területén mindent megtesz ezen alapvető értékek biztosítása érdekében”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2586/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

kinyilvánítja, hogy Budapest nem tűri, elutasítja a gyűlöletbeszéd minden formáját, és megvédi polgárait a faji, vallási, etnikai és világnézeti különbségekből táplálkozó gyűlölettől.

2587/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezi a főpolgármestert, hogy az állásfoglalást a legrövidebb időn belül hozza nyilvánosságra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat gróf Esterházy János szobrának elhelyezésére a XII. kerület (7911/2) hrsz. alatt felvett (Gesztenyéskert) ingatlanon.

Előterjesztő: Pokorni Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2588/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul az előterjesztés melléklete szerinti, Nagy János szobrászművész gróf Esterházy Jánost ábrázoló köztéri alkotásának a Budapest XII. kerület, Gesztenyés kertben [hrsz.: (7911/2)] történő felállításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: A FŐKERT Nonprofit Zrt. által együttműködési megállapodás alapján lebonyolított „Budapest (XIII. kerület) Margitszigeti szökőkút átépítése, új vízgépészet kialakítása és környezetének, valamint a Rózsakert környezetének rekonstrukciós munkái” tárgyú lezárt közbeszerzési eljárásában elfogadott szerződéstervezet jóváhagyása, valamint tájékoztatás a közbeszerzési eljárás folyamatáról.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2589/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „Budapest (XIII. kerület) Margitszigeti szökőkút átépítése, új vízgépészet kialakítása és környezetének, valamint a Rózsakert környezetének rekonstrukciós munkái” tárgyában született tájékoztatást, valamint jóváhagyja a vállalkozási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat előzetes döntések meghozatalára az FCSM Zrt. 2012. november 30-ai közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2590/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2012. november 30-ai rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közgyűlése jóváhagyja az AQUAZALA Kft.-ben lévő 41%-os, 32 00 00 Ft névértékű üzletrészének a ZALAVÍZ Zrt. részére 378 00 00 Ft, azaz háromszázhetven-nyolcmillió forint vételáron történő átruházására vonatkozó üzletrész adásvételi szerződést.

Határidő: 2012. november 30., illetve a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének időpontja

Felelős: Tarlós István

2591/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2012. november 30-ai (megismétlés esetén 2012. december 7-ei) rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: 2012. november 30., illetve a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének időpontja

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2592/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy egy későbbi időpontban 47. napirendként kívánja megtárgyalni a „Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémiumfeladatainak kitűzésére” című előterjesztést.

A napirend 39. pontja: Bp. IX., Bakáts tér 10. sz. alatti Társasház évi rendes közgyűlésének összehívása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2593/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja és a Társasház SZMSZ I. 1. pontjában foglalt alapítói hatáskör alapján úgy dönt, hogy a 4. napirendi pont kivételével elfogadja a közös képviselő által 2012. december 18-ra összehívott 2012. évi rendes közgyűlésére tervezett, az előterjesztés 1. sz. mellékletében megjelölt napirendi pontok megtárgyalását.

Határidő: a Társasház 2012. évi rendes közgyűlése

Felelős: Tarlós István

2594/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja és a Társasház SZMSZ I. 1. pontjában foglalt alapítói hatáskör alapján elfogadja a közös képviselő 2011. évi beszámolóját, és megadja a 2011. évre a közös képviselő felmentvényét.

Határidő: a Társasház 2012. évi rendes közgyűlése

Felelős: Tarlós István

2595/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja és a Társasház SZMSZ I. 1. pontjában foglalt alapítói hatáskör alapján azzal a feltétellel fogadja el a Társasház 2012. évi költségvetési tervezetét, hogy

- a közös költség és a felújítási alap összege a 2011. évi szinten marad;

- az előterjesztés 3. sz. melléklete alapján meghatározott 2012. évi költségvetésben megjelölt keretösszeg keretében fennmaradt összeg erejéig a tűzivíz vezeték hálózat szétválasztásához szükséges munkákat a közös képviselő által benyújtott legkedvezőbb árú ajánlat műszaki tartalmának megfelelően elvégezteti azzal, hogy ez a Fővárosi Önkormányzat számára többlet kötelezettségvállalást nem jelent. A közös képviselő a Katasztrófavédelmi Hatóság előtt a szükséges eljárást lefolytatja, továbbá a Hatóság számára szükséges lejelentést megteszi azzal a feltétellel, hogy a Társasház a kivitelezési szerződések megkötése előtt eljuttat három különböző, megfelelő szakértelemmel rendelkező kivitelező személy/társaság által készített árajánlatot és részletes műszaki leírást előzetes egyeztetés céljából a BFVK Zrt. részére. A Társasház közös képviselője köteles folyamatos tájékoztatást adni a kiviteli munkálatok során vagyongazdálkodó BFVK Zrt. részére.

Határidő: a Társasház 2012. évi rendes közgyűlése

Felelős: Tarlós István

2596/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja és a Társasház SZMSZ I. 1. pontjában foglalt alapítói hatáskör alapján felhatalmazza az előterjesztés 5. sz. mellékleteként csatolt meghatalmazás alapján a BFVK Zrt.-t, hogy a Társasház 2012. évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzatot, mint a 36873/0/A/1, 36873/0/B/1, 36873/0/C/1 hrsz.-ú albetétek 1/1 arányú tulajdonosát a 2593-2595/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatokban megfogalmazott döntésnek megfelelő kötött mandátummal képviselje az alábbiak szerint:

a) Elfogadja az 1. napirendi pontot, eljár a főváros nevében a tisztségviselők megválasztása során;

b) A 2. napirendi pont kapcsán elfogadja a közös képviselő 2011. évi beszámolóját és megadja a 2011. évre a közös képviselő felmentvényét.

c) Azzal a feltétellel fogadja el a Társasház 2012. évi költségvetési tervezetét, hogy

- a közös költség és a felújítási alap összege a 2011. évi szinten marad;

- az előterjesztés 3. sz. melléklete alapján meghatározott 2012. évi költségvetésben megjelölt keretösszeg keretében rendelkezésre álló összeg erejéig a tűzivíz vezeték hálózat szétválasztásához szükséges munkákat a közös képviselő által benyújtott legkedvezőbb árú ajánlat műszaki tartalmának megfelelően elvégezteti azzal, hogy ez a Fővárosi Önkormányzat számára többlet kötelezettségvállalást nem jelent. A közös képviselő a Katasztrófavédelmi Hatóság előtt a szükséges eljárást lefolytatja, továbbá a Hatóság számára szükséges lejelentést megteszi azzal a feltétellel, hogy a Társasház a kivitelezési szerződések megkötése előtt eljuttat három különböző, megfelelő szakértelemmel rendelkező kivitelező személy/társaság által készített árajánlatot és részletes műszaki leírást előzetes egyeztetés céljából a BFVK Zrt. részére. A Társasház közös képviselője köteles folyamatos tájékoztatást adni a kiviteli munkálatok során vagyongazdálkodó BFVK Zrt. részére.

d) A 4. napirendi pont tárgyalása a közös képviselő, illetve az Idősek Otthona részletes műszaki, szakmai indoklással ellátott előterjesztése benyújtásáig elhalasztásra kerül.

e) Egyéb kérdésben további döntést nem hoz.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti meghatalmazás aláírására.

Határidő: a Társasház 2012. évi rendes közgyűlése

Felelős: Tarlós István

2597/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja és a Társasház SZMSZ I. 1. pontjában foglalt alapítói hatáskör alapján felhatalmazza az előterjesztés 6. sz. mellékleteként csatolt meghatalmazás alapján a Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézményvezetőjét, hogy a Társasház évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzatot, mint a 36873/0/A/2 hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdonosát a 2593-2595/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatokban megfogalmazott döntésnek megfelelő kötött mandátummal képviselje az alábbiak szerint:

a) Elfogadja az 1. napirendi pontot, eljár a főváros nevében a tisztségviselők megválasztása során.

b) A 2. napirendi pont kapcsán elfogadja a közös képviselő 2011. évi beszámolóját, és megadja a 2011. évre a közös képviselő felmentvényét.

c) Azzal a feltétellel fogadja el a Társasház 2012. évi költségvetési tervezetét, hogy

- a közös költség és a felújítási alap összege a 2011. évi szinten marad;

- az előterjesztés 3. sz. melléklete alapján meghatározott, a 2012. évi költségvetésben megjelölt keretösszeg keretében rendelkezésre álló összeg erejéig a tűzivíz vezeték hálózat szétválasztásához szükséges munkákat a közös képviselő által benyújtott legkedvezőbb árú ajánlat műszaki tartalmának megfelelően elvégezteti. A közös képviselő a Katasztrófavédelmi Hatóság előtti eljárást lefolytatja, továbbá a Hatóság számára szükséges lejelentést megteszi azzal a feltétellel, hogy a Társasház a kivitelezési szerződések megkötése előtt eljuttat három különböző, megfelelő szakértelemmel rendelkező kivitelező személy/társaság által készített árajánlatot és részletes műszaki leírást előzetes egyeztetés céljából a BFVK Zrt. részére. A Társasház közös képviselője továbbá köteles folyamatos tájékoztatást adni a kiviteli munkálatok során vagyongazdálkodó BFVK Zrt. részére.

d) A 4. napirendi pont tárgyalása a közös képviselő, illetve az Idősek Otthona részletes műszaki, szakmai indoklással ellátott előterjesztése benyújtásáig elhalasztásra kerül.

e) Egyéb kérdésben további döntést nem hoz.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti meghatalmazás aláírására.

Határidő: a Társasház 2012. évi rendes közgyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: CET Közraktárak épületegyüttes befejezéséhez szükséges műszaki szakvélemény beszerzése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2598/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-ában foglaltak alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 5. számú módosítását. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás és annak mellékletét képező meghatalmazás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2599/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2012. évi éves közszolgáltatási szerződésének az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 7. számú módosítását, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Budapest XXII. kerület, Terv u. 19. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéstől való elállásra.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2600/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és Tóthné Derdák Erzsébet között 2008. augusztus 11. napján kelt, FPH024/174-10/2008. számú adásvételi szerződéstől való elálláshoz az előterjesztés 10. számú mellékletét képező nyilatkozat szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert a nyilatkozat aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2601/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottsága által 1995. december 18. napján kötött adásvételi szerződés 9.1. b) pontjában, valamint a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest I. ker., 13877/1/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I. ker., Fő u. 56. fszt. 1. sz. alatt található, 332 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan 90 00 00 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2602/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest III. ker., 16087 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest III. ker., Virág Benedek u. 33. sz. alatt található, 1259 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 50 20 00 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2603/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. ker., 24581/0/A/47 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Nádor u. 19. III/1. sz. alatt található, 147 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan és az ingatlanhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakkal 245 00 EUR vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2604/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest VI. ker., 29337/0/A/37 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Andrássy út 33. IV/4. sz. alatt található, 172 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan 79 00 00 Ft vételáron; valamint a

- Budapest VI. ker., 29337/0/A/4 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Andrássy út 33. pinceszintjén található, 29 m2 alapterületű, raktár megnevezésű ingatlan, 1 00 00 Ft vételáron

Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2605/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest IX. ker., 37223/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest IX. ker., Márton u. 33. sz. alatt található, 634 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 70 00 00 Ft+áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2606/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XI. ker., 1768/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XI. ker., Lappantyú u. 7. sz. alatt található, 1259 m2 alapterületű, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan 58 00 00 Ft+áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. szervezeti struktúrájának módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2607/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság szervezeti struktúráját az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a 286/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozat módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2608/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

a 286/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozatot módosítja oly módon, hogy annak első kettő francia bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:

- legfeljebb 12 lakást szolgálati jelleggel biztosít a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai részére;

- legfeljebb 25 lakást méltányossági alapú bérbeadással hasznosít szociális helyzet alapján.

Határidő: folyamatos 2013. február 28-ig

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a BKK Zrt. feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 4. sz. módosítására, a díjszabási melléklet pontosítása.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2609/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 4. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a Széll Kálmán tér kapcsolódó területeinek rendezése, a 2-es villamos vonal felújításának előkészítése, egységes utastájékoztatási rendszer kiépítése és P+R parkolók létesítése kapcsán szükséges döntésekre.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2610/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 15. pontjában leírt rendelkezés alapján a Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatására előirányzott 1 Mrd Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződést és annak mellékleteit az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak karbantartási támogatása kapcsán szükséges döntésekre.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2611/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 17. pontjában leírt rendelkezés alapján az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” céljából előirányzott bruttó 500 00 00 Ft, azaz bruttó ötszázmillió forint fővárosi átvételét biztosító, az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti támogatási szerződést és annak mellékleteit és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Duna-parti kikötők közterület-használati hozzájárulás meghosszabbítása.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2612/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (6) bekezdése alapján a dunai partszakaszok kikötőire vonatkozóan úgy dönt, hogy a Közterület-hasznosítási Bizottságra és a főpolgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlása során a közterület-használati szerződések 2013. április 30-ig hosszabbíthatók. Új kikötői létesítési kérelmek 2013. március 1-ig nem adhatók be, a fővárosi partszakaszok kikötőinek használatára vonatkozó új rendszer elfogadásáig új kikötő létesítésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulások nem adhatók ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.-vel fennálló vállalkozási (keret)szerződés 3. számú módosítására és a 2012. évi megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2613/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft.-vel kötött vállalkozási (keret)szerződés 3. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2614/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft. 2012. évre vonatkozó feladatait, valamint éves díjának mértékét rögzítő megállapodást az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2615/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartást szabályozó új jogszabályi előírásokra tekintettel az Enviroduna Kft.-vel fennálló vállalkozási (keret)szerződés alapján a Fővárosi Önkormányzat 2012. január 1-jét követően teljesített kifizetéseit jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a Budapest Területfejlesztési Koncepció Helyzetelemzésének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2616/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Budapest Területfejlesztési Koncepció helyzetelemzését, valamint az ennek alapján készülő koncepciót szakmai és társadalmi vitára bocsátja, és ennek ismeretében szükség szerint a helyzetelemzés módosítását a napirendjére tűzi.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2617/2012.(XI.28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Területfejlesztési Koncepciójának Helyzetelemzése megfelel a további tervezés alapjául.

2618/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 2408/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatot, és jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között a 2012. évi területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló támogatási szerződést, a módosult határidővel, az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a 2010. évi Műemléki Alap pályázat támogatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2619/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és jóváhagyja a Budapest XIV. kerület, Gyarmat utca 96. szám alatti épület homlokzatainak és külső nyílászáróinak a 2010. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítására kötött támogatási szerződés 2012. december 31-i határidejének 2013. december 31-re történő módosítását, valamint megköti a támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés 2. számú módosításának aláírására 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 és a KMOP-4.1.1/A-2008-0005 azonosító számú projektek támogatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2620/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 4. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt tárgyában, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 4. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2621/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 6. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Petrik TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0005 azonosító számú projekt tárgyában és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 6. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat egyetértési jog gyakorlására a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2. sz. régió igazgatójának kinevezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2622/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója magasabb vezetői beosztással megbízza Haszonné Kiss Katalint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2. sz. régió igazgatói feladatainak ellátásával 2013. január 1-jétől 2015. június 30-ig terjedő határozott időtartamra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használati szabályzata módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2623/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használati szabályzatát 2013. január 1-jével az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint határozza meg.

Határidő: 2013. január 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2624/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti szakmai pályázatának benyújtásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a József Attila Színház Nonprofit Kft. között megkötött működési célú támogatási kölcsön nyújtása témában kötött megállapodás módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2625/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a működési célú támogatási kölcsön nyújtásáról szóló megállapodásmódosítást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat köznevelési intézményeinél hatályos jogszabályokhoz igazodó fejlesztések, intézkedések jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2626/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „Fővárosi Önkormányzat köznevelési intézményeinél hatályos jogszabályokhoz igazodó fejlesztések, intézkedések” című dokumentumot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 58. pontja: Javaslat intézményi szervezeti és működési szabályzat jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2627/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat köznevelési intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2628/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 1.a. sz. táblázatban szereplő azon 100%-os finanszírozású intézményi pályázat benyújtását, amely önkormányzati többlettámogatást nem igényel.

1.a. sz. táblázat

Azono-
sító
Intézmény neve/címe Pályázat
azonosító
Pályázat címe
6/1 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola
1023 Budapest,
Lajos u. 1.

Útravaló
- Macika
Ösztöndíj program
Út
az érettségihez alprogram

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2629/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 1.b. sz. táblázatban szereplő 100%-os finanszírozású TÁMOP pályázat benyújtását oly módon, hogy a pályázó intézmény projekttervében rögzíti egyrészt, hogy a pályázat megvalósításának, valamint az első kifizetés legkorábbi kezdő időpontja 2013. január 1., másrészt az elnyert pályázat támogatási szerződésének módosítása esetén a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges.

1.b. sz. táblázat

Azono-
sító
Intézmény
neve/címe
Pályázat
azonosító
Pályázat címe
6/2 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola
1023 Budapest,
Lajos u. 1.
TÁMOP 3.3.9.-B-12/1-KMR Halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók
iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2630/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Nem hagyja jóvá a 2. sz. táblázatban szereplő intézményi pályázat benyújtását.

2. sz. táblázat

Azono-
sító
Intézmény
neve/címe
Pályázat azonosító/
cím
Megjegyzés
6/3 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola
és Szakiskola
1041 Budapest,
Görgey Artúr u. 26.
IFJ-GY-12-D
Gyermekek és fiatalok közösségeinek,
valamint civil szervezetek téli táborozási programjának támogatása
90%-os támogatottságú
10% önrész szükséges

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2631/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. október 17.-2012. november 1. közötti kínai szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2632/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szirtes Tamás 2012. október 20.-2012. október 24. közötti londoni szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2633/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. november 13-án Bécsbe utazott szakmai célból.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2634/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy soron következőként kívánja tárgyalni a „Javaslat a BKK Zrt. vezérigazgatójának és vezérigazgató-helyetteseinek 2012. évi prémiumfeladatainak kitűzése tárgyában” és a „Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémiumfeladatainak kitűzésére” című előterjesztéseket.

A napirend 61. pontja: Javaslat a BKK Zrt. vezérigazgatójának és vezérigazgató-helyetteseinek 2012. évi prémiumfeladatainak kitűzése tárgyában.

A napirend 62. pontja: Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémiumfeladatainak kitűzésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2635/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatójának és vezérigazgató-helyetteseinek 2012. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint tűzi ki:

a) Vitézy Dávid, a BKK Zrt. vezérigazgatója részére a 2012. évi prémiumfeladatokat az előterjesztés - szóban módosított - 1. sz. melléklete szerint;

b) Markovics Ernő, a BKK Zrt. vezérigazgató-helyettese részére a 2012. évi prémiumfeladatokat az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint;

c) Mészáros László, a BKK Zrt. vezérigazgató-helyettese részére a 2012. évi prémiumfeladatokat az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint;

d) Somodi László, a BKK Zrt. vezérigazgató-helyettese részére a 2012. évi prémiumfeladatokat az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2636/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a prémiumfeladat kitűzések aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2637/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi és zárt ülés előtti utolsó napirendi pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszüntetésének módjára, és döntés az ezzel összefüggő feladatok meghatározására” című előterjesztést.

A napirend 63. pontja: Javaslat intézményvezetői pályázat eredménytelenné nyilvánítására (Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág B. u.).

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2638/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva a Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthonánál meghirdetett intézményvezetői állás pályázati eljárását eredménytelenné nyilvánítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2639/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy az intézményvezetői feladatok ellátása - az átmeneti időszakban - 2012. október 1-jétől az új intézményvezető megbízásáig az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerinti helyettesítéssel, bruttó 100 00 Ft/hó díjazás mellett történjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2640/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések kiadmányozására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17. sz. alatti Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona szervezeti és működési szabályzatának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2641/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat 8925 Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17. szám alatti Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona székhelyére és a 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 7. szám alatti I. számú, valamint a Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3. szám alatti II. számú telephelyekre vonatkozó szervezeti és működési szabályzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2642/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 2641/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat szerint elfogadott szervezeti és működési szabályzat jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Javaslat a Google Street View szolgáltatás Budapesten történő bevezetésének támogatására.

Előterjesztő: Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2643/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

egyetért és - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság útmutatásainak betartása mellett - javasolja Budapest városának a Google Street View szolgáltatására történő bevezetését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Kulturális és turisztikai tanácsnok

A napirend 66. pontja: Beszámoló a közlekedési tanácsnok éves (2012. évi) tevékenységéről.

Előterjesztő: Wintermantel Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2644/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a közlekedési tanácsnok éves (2012. évi) tevékenységéről szóló beszámolóját.

A napirend 67. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Szabó György

A napirend 68. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2645/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 2646-2647/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

2646/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

Az 1342/2007. (VIII. 30.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1645-1648/2012. (IX. 13.) sz. határozatokat hatályon kívül helyezi.

2647/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

A 2246/2009. (XII. 17.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 2585/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 102/2011. (I. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- az 1390/2011. (V. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. szeptember 30-ra módosítja;

- a 2271/2011. (VIII. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 2382/2011. (VIII. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 3466/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 29-re módosítja;

- a 3521/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 4026/2011. (XII. 14.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 4145/2011. (XII. 21.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 29/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 30/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 118/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 119/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 168/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- a 169/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 171/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- az 525/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. január 31-re módosítja;

- a 602/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 860/2012. (V. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;

- az 1186/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja.

- az 1695/2012. (IX. 13.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja.

Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszüntetésének módjára, és döntés az ezzel összefüggő feladatok meghatározására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2648/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

a 2460/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatot módosítva jóváhagyja, megköti a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti helyesbített tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a helyesbített tartalmú megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2649/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.

a 2462/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatot úgy módosítja, hogy jóváhagyja, megköti Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a helyesbített tartalmú megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. november 28-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére