A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2012. december 12-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2681/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának a „Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2682/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára.

2. Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról.

3. Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.

4. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről szóló rendelet megalkotására.

5. Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító - fővárosi önkormányzati rendeletekben található - rendelkezések hatályon kívül helyezésére.

6. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2013. évi illetménykiegészítésének és a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2013. évi illetményeltérítésének biztosítására.

7. Javaslat 2009. évi és 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázat megállapodásának módosítására.

8. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi díjtételeire, továbbá a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

9. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2013. évi mértékének megállapítására, valamint a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

10. Javaslat a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. által végzett közszolgáltatások 2013. évi egységnyi díjtételeire, az 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet, és az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

11. Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. használatában álló egyes ingatlanok jogi helyzetének rendezésére.

12. Zöldfelületi beruházások lezárása.

13. A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

14. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

15. Javaslat a 2012. évi forgalomtechnikai felújítási programra.

16. „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt önrészének biztosítása.

17. Javaslat a díjköteles közterületi várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatainak kerületi önkormányzati feladatkörbe való átadásával összefüggő döntésre.

18. Javaslat a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben előirányzott közlekedésfejlesztési és beruházási támogatások kapcsán szükséges döntésekre.

19. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK Zrt. közötti megvalósítási és fejlesztési célú megállapodások megkötésére.

20. Javaslat a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosításával kapcsolatos döntésekre.

21. Ajánlat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Sport Egyesület közös tulajdonában lévő 6835/17 hrsz.-ú, természetben Budapest XII. ker., Csaba utca 5. szám alatt található ingatlan vonatkozásában a tulajdonközösség megszüntetésére.

22. Javaslat az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló rendelet megalkotására.

23. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.

24. Javaslat a Közraktárak Épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzésére.

25. Javaslat a Budapest X. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévő közterületi és egyéb törzsvagyoni körbe tartozó ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

26. A Bp. IX. ker., Aszódi út 18-20. sz. alatt működő hajléktalanszállónál elhelyezett kamerarendszer Ferencvárosi Önkormányzat részére történő térítésmentes használatba és üzemeltetésbe adásáról szóló megállapodás.

27. Javaslat a BÖP Kft. 2012. december 17-én tartandó taggyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

28. A 4. sz. metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer kiépítésének előkészítéséhez szükséges döntések meghozatala.

29. Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” c. projekt támogatási szerződésének 9. számú módosítására.

30. Javaslat a „Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 13. számú módosítására, és a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokiratának 8. számú módosítására.

31. Javaslat forrás biztosítására az Európai Uniós Projektmenedzsment (EUPM) rendszer üzemeltetéséhez, konfigurálásához és felhasználói oktatásához.

32. Javaslat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátására kötött szerződések fedezetének átcsoportosítására.

33. Javaslat a köznevelési intézmények fenntartásának átadás-átvételéről szóló, az állami intézményfenntartó központtal kötendő megállapodások jóváhagyására.

34. Javaslat megállapodások megkötésére 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerülő fővárosi, kerületi, illetve nemzetiségi önkormányzati tulajdonú ingatlanokban működő köznevelési intézmények működtetéséről és használatáról.

35. Javaslat egyes kulturális költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására.

36. Javaslat a Földhivataltól térképtároló szekrények ingyenes átvételére és a Budapest Főváros Levéltára intézmény részére történő ingyenes átadására.

37. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum rendkívüli támogatására.

38. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert működési támogatására a Főkapu projekthez kapcsolódóan.

39. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ működési támogatására.

40. Javaslat emléktáblák elhelyezésére.

41. Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződés aláírására (idegenforgalmi adóbevétel differenciált kiegészítése).

42. Javaslat a balatonboglári és a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon közös gazdasági szervezetének kialakításához kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatt felmerült kiadások elszámolására.

43. Javaslat a 2012. október 31-ei hatállyal beolvadással megszűnt Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai intézmény előirányzatainak rendezésére.

44. Javaslat önkormányzati rendelet alkotására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

45. Javaslat a nemzetiségi többcélú köznevelési intézmények, továbbá a Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola, a Várna Térségi Középiskolai Kollégium és a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosítására és a kapcsolódó döntések meghozatalára.

46. Javaslat a Budapesti Sportszövetségek Uniója támogatására.

47. Javaslat a budapesti sportági szakszövetségek és sportszövetségek 2013. évi átmeneti finanszírozására.

48. Javaslat az „Idősek Otthona (Dózsa György út) telephely kiváltása, létesítés” (azonosító száma 005234) elnevezésű feladat 3. sz. engedélyokirat módosítására.

49. Javaslat a Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukció megnevezésű 006572 azonosítószámú engedélyokirat 1. számú módosítására.

50. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Budapest XX., Virág Benedek u. 36. szám alatti Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona további működtetési formájára.

51. Javaslat a „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka” címkód felhasználására.

52. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

53. Javaslat a Fővárosi Cigány Önkormányzat rendkívüli támogatására, működési költségeihez való részbeni hozzájárulásra.

54. Javaslat a Városmajor Park fejlesztésére vonatkozó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.

55. Javaslat előzetes hozzájárulás megadására egyes köznevelési és gyermekvédelmi intézmények gazdasági szervezetei és az intézményi ingatlanokban működő civil szervezetek között együttműködési megállapodások megkötéséhez.

56. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

57. Javaslat az új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer finanszírozására.

58/a. Javaslat közoktatási intézményvezetők megbízására.

58/b. Javaslat közoktatási intézményvezető jogviszonyának megszüntetésére.

59. Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

60. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

61. Javaslat a 2014. január 1-jétől történő jelzőlámpa-üzemeltetéshez kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzésére.

62. Javaslat a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos végleges vagyonmérleg és vagyonleltár elfogadására.

63. Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémiumfeladat kitűzése tárgyában.

64. Javaslat a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekt részeként megvalósuló III. tisztítási fokozat projektelem beruházás után visszaigényelhető vízterhelési díjról.

65. Javaslat a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésének napirendi pontjával kapcsolatos előzetes döntés meghozatalára.

66. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

67. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

68. Bp. XII. kerület, 7916 és 7918 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése.

69. Javaslat a Bp. III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti 19916/9 és 19916/11 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének elfogadására.

70. A Margit híd és a Szabadság híd felújítása során keletkezett vashulladék értékesítése.

71. Gamma Trade Kft. kérelmére javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására.

72. A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2011. évi költségvetési beszámolója, és a 2012. évi költségvetési tervének elfogadása.

73. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) számú önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca-Vizafogó utca-Esztergomi út-Jakab József utca-Dagály utca által határolt területre vonatkozóan.

74. Javaslat területfejlesztési kérdésekben kötendő együttműködési megállapodásra Pest Megye Önkormányzatával.

75. Javaslat a KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú, a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Szabadkikötő út” c. projekt 5. sz. támogatási szerződésmódosítására.

76. Javaslat az „1 és 2 számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” c. projekt támogatási szerződésének módosítására.

77. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére.

78. Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.

79. Javaslat pályázat benyújtására a Nemzetközi Visegrád Alaphoz az EU Keleti Partnerségi Országokkal való kulturális együttműködés elősegítésére.

80. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozása tárgyában megkötött támogatási szerződés módosítására.

81. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert behajthatatlan követelésének lemondására.

82. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

83. Javaslat köznevelési intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.

84. Az Arany Alkony és az Arany Alkony Paskál Idősek Otthonaival kapcsolatos döntések meghozatala.

85. Javaslat a PENÚÉL Idősotthon Alapítvány támogatási szerződés módosítására.

86. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet utáni első napirend:

Javaslat felügyelő-bizottsági tag cseréjére.

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2683/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztésben - és a befogadott bizottsági kiegészítésben - foglalt tartalommal Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepcióját azzal, hogy a 2013. évi részletes költségvetés előkészítésekor a következők szerint kell eljárni:

- működési hiány nem tervezhető;

- a hitelszerződésekben vállalt kötelezettségeket (pl. pénzügyi mutatók) maradéktalanul teljesíteni kell;

- a közösségi közlekedési szolgáltatást a rendelkezésre álló forrásokhoz kell igazítani;

- új kötelezettség csak új külső forrás biztosításával vállalható, kivételt képeznek a magas támogatási intenzitást élvező, európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztési projektek;

- többletigény csak elháríthatatlan külső körülmény esetén javasolható.

- a szociális intézmények finanszírozását a 2011. évi költségvetési színvonalon kívánja biztosítani;

- a fővárosi Egészség Tervben foglalt feladatok finanszírozására forrást biztosít.

Határidő: 2013. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2012. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2684/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Budapest Főváros Önkormányzata 2012. I-III. negyedévi költségvetése alakulásáról szóló tájékoztatót.

A napirend 3. pontja: Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
Fővárosi Közgyűlés

2685/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztő módosító javaslatát, mely szerint a rendelettervezet 15. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A városrész elnevezését, meglévő elnevezés megváltoztatását, a városrészek területeinek meghatározását a Fővárosi Közgyűlés tagja, vagy az érintett kerületi önkormányzatok kezdeményezhetik a főpolgármesternél.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2686/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Bihary Gábor módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés

1. egyetért rendelettervezethez beterjesztett mellékelt módosító javaslatokkal.

2. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kerületi önkormányzatok javaslatainak figyelembevételével, széleskörű társadalmi egyeztetés keretében gondoskodjon Budapest városrészi beosztásának és városrészneveinek átfogó felülvizsgálatáról. Az előkészítésbe vonja be a szélesebb nyilvánosságot, a civil szervezeteket, továbbá a városrészek lehatárolásával és elnevezésével kapcsolatban érdekelt állami, önkormányzati és egyéb szakmai szervezeteket, és kérjen állásfoglalást a Földrajzinév-bizottságtól.

A felülvizsgálat és az egyeztetések eredményére alapozva 2013. szeptember 30-áig készítsen előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés számára, melyben javaslatot tesz a városrészek határainak és elnevezéseinek szükséges és indokolt módosításaira.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól az előterjesztés - az előterjesztő által szóban módosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 95/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről.

A napirend 5. pontja: Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító - fővárosi önkormányzati rendeletekben található - rendelkezések hatályon kívül helyezésére.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2687/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés vitáját lezárja és áttér a szavazásra.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 96/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos Fővárosi Önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2013. évi illetménykiegészítésének és a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2013. évi illetményeltérítésének biztosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr., dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2688/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2013. évi illetményeltérítésének a Kttv. 133. § (3) bekezdése alapján történő biztosítására a 2013. évi költségvetésben a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán, a 005 törzsszámon 258 40 E Ft összegben. A kiadásból személyi juttatások 203 08 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55 32 E Ft.

Határidő: 2013. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 97/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2689/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal

a) a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2013. évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2013. évi költségvetésben a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán a 005 törzsszámon 657 24 E Ft összegben, amelyből a személyi juttatások 517 12 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 139 12 E Ft.

b) Budapest Főváros Közterület-felügyelete köztisztviselői 2013. évi illetmény-kiegészítésének biztosítására a 2013. évi költségvetésben az „1001 Budapest Főváros Közterület-felügyelete” cím támogatási és kiadási előirányzatán, 152 96 E Ft összegben. A kiadásból személyi juttatások 119 60 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 36 E Ft.

Határidő: 2013. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat 2009. évi és 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázat megállapodásának módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2690/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és jóváhagyja a Budapest XIV. kerület, Abonyi utca 21. szám alatti épület főpárkánya és az Abonyi utcai főhomlokzat erkélylábazata bádogozás cseréjének, valamint négy díszoszlop helyreállításának és a templom bejárata feletti gipszstukkó pótlásának a 2009. évi Települési Értékvédelmi Támogatás felhasználásával történő elvégzésére kötött megállapodás határidejének 2013. május 31-ére történő módosítását, valamint megköti a megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítások aláírására 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

2691/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja és jóváhagyja a Budapest VIII. kerület, József körút 9. szám alatti épület homlokzat és kapualjak felújításának a 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatás felhasználásával történő elvégzésére kötött megállapodás határidejének 2013. május 31-ére történő módosítását, valamint megköti a megállapodás módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítások aláírására 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi díjtételeire, továbbá a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 98/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2013. évi mértékének megállapítására, valamint a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2692/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés végrehajtásáról szóló, az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező beszámolót, és úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 99/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2693/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által elkészített 2013. évi sírhely-gazdálkodási tervet az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. által végzett közszolgáltatások 2013. évi egységnyi díjtételeire, az 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet, és az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2694/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatások éves beszámolóját, valamint az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatások 2013. évi egységnyi díjtételeire és a közszolgáltatási tevékenység keretében végzett környezetvédelmi monitoring mérési programjára vonatkozó javaslatot az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.

2695/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja Budapest Főváros Kormányhivatalának V-B-004/01076-1/2012. sz. törvényességi felhívásában foglaltakat (az előterjesztés 6. sz. melléklete). Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Budapest Főváros Kormányhivatalát.

Határidő: döntést követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 100/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2696/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 4. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert, hogy azt az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. használatában álló egyes ingatlanok jogi helyzetének rendezésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2697/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 57. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a

- 1012 Budapest I., Vérmező (1012 Budapest, Attila út 22-24.) 7072 hrsz.;

- 1033 Budapest III., Hajógyári Sziget (1033 Budapest, Május 9. park) 23796/20 hrsz.;

- 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 2/b., 4467/10/E/70 hrsz.;

- 1118 Budapest, Rezeda utca 6., 5399 hrsz.;

- 1146 Budapest, Olof Palme sétány 2., 29732/1 hrsz.

alatti, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat, illetve az azokon álló, az egyes ingatlanokhoz tartozó - az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti - helyszínrajzokon megjelölt felépítményeket (üzemi épületeket), mint telephelyet, a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (1073 Budapest, Dob utca 90.; Cg.01-10-042452) jogszerűen használja, így a felsorolt ingatlanokat jogában áll a cégjegyzékben telephelyként feltüntetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2698/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 57. § (2) bekezdése alapján a BVK HOLDING Zrt. alapító okirata VI. fejezet 1/za. pontjában foglaltak alapján eljárva, a BVK HOLDING Zrt. javaslatára a FŐKERT Zrt. alapító okiratát a Társaság által használt telephelyek feltüntetése érdekében módosítja az előterjesztés 5. sz. mellékletében csatolt okirattal, és elfogadja a FŐKERT Nonprofit Zrt. az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 6. sz. mellékletében csatolt alapító okirat cégadatokban való változásainak átvezettetéséről, bejelentéséről gondoskodjon.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2699/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 57. § (2) bekezdése alapján felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanokon álló, de a FŐKERT Nonprofit Zrt. használatában lévő üzemi épületeknek a FŐKERT Nonprofit Zrt. általi, határozatlan időre szóló, további ingyenes használatával kapcsolatos megállapodást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Zöldfelületi beruházások lezárása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2700/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

leállítja a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „IX. ker., Nehru park rekonstrukció I. ütem” beruházást az alábbiak szerint:

A feladat teljes költsége: 230 00 E Ft
2012. évi érvényes előirányzata: 224 35 E Ft
2011. 12. 31-ig ténye: 5 65 E Ft
A 2012. évi érvényes előirányzat terhére vállalt,
ki nem fizetett kötelezettségvállalás: 6 98 E Ft
Szabad, elvonható maradvány: 218 37 E Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2701/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Leállítja a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és tó közötti terület parkrekonstrukciója” beruházást az alábbiak szerint:

A feladat teljes költsége: 150 00 E Ft
2012. évi érvényes előirányzata: 138 82 E Ft
2011. 12. 31-ig ténye: 11 17,5 E Ft

A 2012. évi érvényes előirányzat terhére vállalt,

ki nem fizetett

kötelezettségvállalás: 1 03 E Ft
Szabad, elvonható maradvány: 137 79 E Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2702/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím, azon belül a „IX. ker., Nehru park rekonstrukció I. ütem” feladat előirányzatát 218 37 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát.

2703/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím, azon belül a „XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és tó közötti terület parkrekonstrukciója” feladat előirányzatát 137 79 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát.

2704/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel a „IX. ker., Nehru park rekonstrukció I. ütem” c. feladatra az elszámolási megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

2705/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel a „XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és tó közötti terület parkrekonstrukciója” c. feladatra az elszámolási megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 101/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 102/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 15. pontja: Javaslat a 2012. évi forgalomtechnikai felújítási programra.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2706/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

a „Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év” feladatot az érvényes költségvetéssel összhangban meg kívánja valósítani.

2707/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Elvonja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Gazdasági Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva a 006704 azonosító számú, az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt „Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év” megnevezésű engedélyokiratot, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2708/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a „2012. évi forgalomtechnikai felújítási program megvalósítása” tárgyú megvalósítási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt önrészének biztosítása.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2709/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt megvalósításával, támogatja azt az egyes közlekedési projektek támogatásának jóváhagyásáról és a Közlekedés Operatív Program Akciótervében kiemelt projektként történő nevesítéséről szóló 1485/2012. (XI. 7.) Korm. határozatban rögzített kormánydöntéssel összhangban, és biztosítja a megvalósításhoz szükséges fedezetet a BKK Zrt. számára a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében.

2710/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében tervbe veszi a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, azon belül a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” feladatot az alábbiak szerint:

A feladat összköltsége 288 00 E Ft, 2013. évi ütem 81 00 E Ft, a 2014. évi ütem 37 00 E Ft, a 2015. évi ütem 169 00 E Ft összeggel.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2711/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2712/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés mellékletében bemutatott „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt megvalósítása érdekében, a projekthez szükséges önerő biztosítása” tárgyú, a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti fejlesztési megállapodást, a bemutatott tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2713/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem projekt megvalósítása érdekében, a projekthez szükséges önerő biztosítása” tárgyban kötendő fejlesztési megállapodáshoz kapcsolódóan készítsen javaslatot arra az esetre, ha a BKK Zrt. keretmegállapodása nem nyújt fedezetet az áfa átmeneti finanszírozásához.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. márciusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a díjköteles közterületi várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatainak kerületi önkormányzati feladatkörbe való átadásával összefüggő döntésre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2714/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatával az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2715/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2716/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2717/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2718/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatával az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2719/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármester útján a BKK Zrt.-t, hogy a BKK Zrt. tulajdonában lévő parkolóautomaták bérbeadásáról szóló szerződéseket kösse meg Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatával, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával és Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatával.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2720/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a parkolás-üzemeltetési feladatok kerületi önkormányzatok részére történő átadásáról hozott fővárosi döntés alapján a VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerület polgármesterével kötendő együttműködési megállapodás tárgyában az egyeztető tárgyalásokat folytassa le.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2721/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Budapest Főváros VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerület Önkormányzatával folytatott egyeztetés eredményeként létrejövő és a felek egyező akaratát tartalmazó parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodás aláírására, és felkéri, hogy tudomásulvétel céljából terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben előirányzott közlekedésfejlesztési és beruházási támogatások kapcsán szükséges döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2722/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „a Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása megvalósításának támogatására”, valamint az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatásáról” a Minisztériumoktól beérkező támogatás pénzügyi rendezése érdekében megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát 1 00 00 E Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat kiadási előirányzatát.

Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.,” azon belül pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatán

- az új „Központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés” feladatot. A feladat 2013. évi üteme 175 00 E Ft, 2014. évi ütem 75 00 E Ft. A feladat összköltsége 250 00 E Ft.

- az új „Központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése” feladatot. A feladat 2013. évi üteme 60 00 E Ft, 2014. évi ütem 30 00 E Ft. A feladat összköltsége 90 00 E Ft.

- az új „Központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések” feladatot. A feladat 2013. évi üteme 50 90 E Ft, 2014. évi ütem 214 10 E Ft, 2015. évi ütem 207 50 E Ft és 2016. évi ütem 187 50 E Ft. A feladat összköltsége 660 00 E Ft.

- az új „az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása” feladatot 2013. évi megvalósítással, 500 00 E Ft összköltséggel. A feladat 2013. évi üteme 500 00 E Ft.

2723/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy „a Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” előirányzat felhasználásával megvalósuló fejlesztési feladatok közül a 2-es villamosvonal felújításának előkészítését és az egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztését a BKK Zrt. végezze el, és ennek érdekében - amennyiben a tárgyban a Belügyminisztérium, mint fejezetgazda, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató és a Fővárosi Önkormányzat, mint támogatott között kötendő szerződés aláírásra kerül - biztosítja a szükséges forrást

a) 250 00 00 Ft összegben a 2-es villamosvonal felújításának előkészítésére;

b) 90 00 00 Ft összegben az egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztésére

a BKK Budapest Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára.

2724/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti „a Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” előirányzat felhasználására a 2-es villamosvonal felújításának előkészítésére és az egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztésére vonatkozó fejlesztési megállapodásokat az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: a Belügyminisztérium, mint fejezetgazda, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató és a Fővárosi Önkormányzat, mint támogatott között kötendő támogatási szerződés aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2725/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy - „a Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” előirányzat felhasználására - a Széll Kálmán tér felújítására és a Békásmegyer HÉV állomás melletti P+R parkoló fejlesztésére vonatkozó, valamint az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatásáról” előirányzat felhasználására vonatkozó megállapodásokat készítse elő és jóváhagyásra terjessze be a Fővárosi Közgyűlés 2013. januári rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. januári rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK közötti megvalósítási és fejlesztési célú megállapodások megkötésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 103/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2726/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

egyetért a BKK Zrt. tevékenységi köréhez tartozó fejlesztési- és felújítási közlekedési feladatok megvalósításához szükséges pénzeszköz átadás-átvételi forrásszerződések - a Fővárosi Önkormányzat beruházási rendeletének változásához igazodó - megszüntetésével, az azok alapján lekötött összegek elszámolásával, az újonnan kidolgozott szerződéstípusokkal, továbbá a szerződésekhez tartozó előirányzatok rendezésével, valamint egyetért azzal, hogy a forrásszerződések felülvizsgálata eredményeként, a fel nem használt forrásból új feladatokat valósítson meg.

2727/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében bemutatott „2011. évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásnak” és két módosításának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt megszüntető-elszámoló megállapodást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2728/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékletében bemutatott „közterületi parkolás fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztések” közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 5. számú mellékletében foglalt megszüntető megállapodást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2729/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékletében bemutatott „2011. évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás - közlekedési stratégiai keret” közös megegyezéssel történő megszüntetését, az előterjesztés 7. számú mellékletében foglalt megszüntető-elszámoló megállapodást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2730/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. számú mellékletében bemutatott „2011. évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás - Thököly terveztetés” közös megegyezéssel történő megszüntetését, az előterjesztés 9. számú mellékletében foglalt megszüntető-elszámoló megállapodást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2731/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 3., 7. és 9. számú mellékleteiben foglalt megszüntető-elszámoló megállapodások, valamint az előterjesztés 5. számú mellékletében foglalt megszüntető megállapodás, illetve a fejlesztési- és a megvalósítási megállapodások alapján, az azokban foglalt elszámolási és átcsoportosítási feladatok megvalósítása érdekében:

tervbe veszi a „8523 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az új „BKK Zrt. - Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások elszámolása” feladatot 198 24 E Ft-tal;

csökkenti a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát 769 47 E Ft-tal;

csökkenti a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés előirányzatát 100 00 E Ft-tal;

ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, azon belül az új

„Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés” feladat előirányzatát 200 70 E Ft-tal.

Az „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés” feladat teljes költsége 206 97 E Ft, megszüntető-elszámoló megállapodás alapján 2012. 09. 30-ig ténye 6 27 E Ft.

„Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások” feladat előirányzatát 265 70 E Ft-tal, a feladat teljes költsége 265 70 E Ft.

„Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása” feladat előirányzatát 66 00 E Ft-tal, a feladat teljes költsége 66 00 E Ft.

„Dunai hajózás fejlesztése” feladat előirányzatát 30 00 E Ft-tal, a feladat teljes költsége 30 00 E Ft.

„Közlekedésstratégiai tervezési keret feladatok lezárása 2011” feladat előirányzatát 24 47 E Ft-tal, a feladat teljes költsége 28 20 E Ft, 2012. 09. 30-ig tény (megszüntető-elszámoló megállapodás alapján) 3 73 E Ft.

„Személyforgalmi behajtási díj, előkészítés 2011” feladat előirányzatát 39 50 E Ft-tal, a feladat teljes költsége 39 50 E Ft.

„Közfeladat ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúra továbbfejlesztése” feladat előirányzatát 82 55 E Ft-tal, a feladat teljes költsége 82 55 E Ft.

„42-es villamos fejlesztés, előkészítés” feladat előirányzatát 8 00 E Ft-tal, a feladat teljes költsége 8 00 E Ft.

Továbbá tervbe veszi a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül az új

„Közlekedésbiztonsági intézkedések, előkészítés” feladatot 2 49 E Ft-tal, a feladat teljes költsége 4 15 E Ft, 2012. 09. 30-ig tény (megszüntető-elszámoló megállapodás alapján) 1 66 E Ft.

„Szentendrei úti gyalogátkelőhely, előkészítés” feladatot 3 10 E Ft-tal, a feladat teljes költsége 3 10 E Ft.

„P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca) feladatot 194 00 E Ft-tal, a feladat teljes költsége 194 00 E Ft.

Tervbe veszi a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, felújítási célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre, azon belül az új „Thököly út felújítása (Hernád u.-Dózsa Gy. út), előkészítés” feladatot 6 58 E Ft-tal, a feladat teljes költsége 6 58 E Ft.

Megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 21 82 E Ft-tal.

A „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013” feladat teljes költsége 631 76 E Ft-ra, 2013. évi üteme 319 64 E Ft-ra változik.

Megemeli a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát 25 80 E Ft-tal.

Csökkenti a „8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése” bevételi előirányzatát 100 00 E Ft-tal.

2732/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 12. számú mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás az Elektronikus jegyrendszer bevezetésének előkészítése” tárgyában a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti szerződést, a bemutatott tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2733/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés mellékletében bemutatott „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” c. projekt előkészítéséről szóló, a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti szerződést, a bemutatott tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2734/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 14. számú mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás a bevételnövelő beruházásokra - TOBI és jegypénztárak” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a bemutatott tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2735/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 15. számú mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás a dunai hajózás fejlesztésére” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a bemutatott tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2736/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 16. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás a P+R parkolók kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca)” tárgyában, a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2737/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 18. számú mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás 2011. évi közlekedésfejlesztési feladatok, azon belül a személyforgalmi behajtási díj lezárása” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2738/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 19. számú mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás a BKK informatikai beruházások” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2739/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 20. számú mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás a 2011. évi stratégiai tervezési keret” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2740/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 21. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási megállapodás a Thököly út Dózsa Gy. út-Hernád utca közötti szakasz terveztetése” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2741/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 22. számú mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás a 42-es villamos fejlesztéséhez szükséges FSZKT és KSZT módosítása” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2742/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 23. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás a közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítése” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2743/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 24. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás új gyalogátkelőhely előkészítése a Szentendrei úton” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2744/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1151/2012. (VI. 20.) és az 1152/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatokat.

2745/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 10. számú mellékletének megfelelő tartalommal a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013” beruházás megvalósítására vonatkozóan csatolt engedélyokirat-módosítást, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2746/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013” tárgyú beruházás megvalósítására vonatkozó Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2747/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1556/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatot.

2748/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Az 1135/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatban utalt táblázat 3., 4., 10. pontjával összefüggésben meghatározott feladat végrehajtásaként:

a) változatlan formában fenntartja az „1-3 villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” tárgyú pénzeszköz-átadási megállapodást.

b) változatlan formában fenntartja a „Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása (BUBI)” tárgyú pénzeszköz-átadási megállapodást.

c) változatlan formában fenntartja a „Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló” pénzeszköz-átadási megállapodást.

A napirend 20. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosításával kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2749/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 5. számú, egységes szerkezetbe foglalt módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2750/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között kötendő megbízáson alapuló meghatalmazást az előterjesztői kiegészítés módosított 1. sz. mellékleteként csatolt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben elfogadja a Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint arra, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a módosítás Cégbíróság felé történő bejelentéséről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal, a meghatalmazás aláírására és a Cégbíróság felé történő bejelentésre 8 nap

Felelős: Tarlós István

2751/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 5. számú módosításának végrehajtása érdekében csökkenti a „8236 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai” címkódon belül a dologi kiadások sorát 5 33 03 00 Ft-tal, és

ezzel egyidejűleg azonos összegben létrehozza a „8103 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” címkódot, és azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívül sorát.

A napirend 21. pontja: Ajánlat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Sport Egyesület közös tulajdonában lévő 6835/17 hrsz.-ú, természetben Budapest XII. ker., Csaba utca 5. szám alatt található ingatlan vonatkozásában a tulajdonközösség megszüntetésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2752/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Bp. XII. ker., 6835/17 hrsz.-ú ingatlanban a Budapest Sport Egyesülettel fennálló közös tulajdont meg kívánja szüntetni a BSE tulajdoni hányadának 365 74 03 Ft vételár ellenében történő megváltásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2753/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése, valamint az 59. § (4) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottság, valamint a főpolgármester hatáskörét, és Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 22. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka címről 150 00 E Ft fedezetet biztosít a Bp. XII. ker., 6835/17 hrsz.-ú, természetben a Bp. XII. ker., Csaba u. 5. szám alatti ingatlan BSE tulajdonát képező 7344/39853 tulajdoni hányadának megváltása fedezeteként, így csökkenti „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím előirányzatát 150 00 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8466 BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltás” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások (áfával) előirányzatát. Az első vételárrész fedezetére a fennmaradó 50 M Ft-ot az Általános tartalékból biztosítja, ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 50 00 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8466 BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltás” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások (áfá-val) előirányzatát.

A „8466 BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltás” feladat összköltsége: 365 74 E Ft, 2012. évi előirányzata: 200 00 E Ft, 2013. évi üteme: 165 74 E Ft.

2754/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Bp. XII. ker., 6835/17 hrsz.-ú, természetben a Bp. XII. ker., Csaba u. 5. szám alatti ingatlan BSE tulajdonát képező 7344/39853 tulajdoni hányadának megváltása 2. vételárrésze fedezeteként a 2013. évi költségvetésben 165 74 03 Ft összeget biztosít a „8466 BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltás” feladaton.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Tarlós István

2755/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú mellékletét képező közös tulajdon megszüntetéséről szóló szerződést. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására, melynek feltétele egyrészt a BSE közgyűlésének jóváhagyása, másrészt a BSE jövőbeli gazdálkodásának egyensúlyát vállaló cégszerűen aláírt nyilatkozat és az azt megalapozó üzleti terv főpolgármester részére történő benyújtása.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

2756/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Kifejezi szándékát a Bp. XII. ker., 6835/13 hrsz.-ú, természetben a 1122 Budapest, Városmajor u. 71., illetve a Bp. XII. ker., 6835/4, természetben a 1122 Budapest, Maros u. 37. szám alatt található BSE tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlására, azzal, hogy nem osztatlan közös tulajdonú ingatlanokban lévő - BSE tulajdonában álló - tulajdoni hányadok, hanem jogilag rendezett, műszakilag megosztott, avagy társasházzá alapított ingatlanok megvásárlásában érdekelt.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 104/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 105/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2757/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a Közraktárak Épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 106/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2758/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. sz. alatti Közraktárak Épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzésére 231,500 M Ft-ot kíván biztosítani, és a feladat végrehajtása érdekében tervbe veszi a „8403 Önkormányzati beruházások” között az új „Közraktárak Épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése” feladatot 231 00 E Ft összköltséggel, a feladat 2013. évi üteme 231 00 E Ft.

2759/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt hatásköre szerint eljárva az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 006701 sz. engedélyokiratot, az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2760/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 16. §, valamint 12. § (1) bek. c) pontja értelmében az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megvalósítási megállapodást. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2761/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és költségkerettel a BFVK Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2013. évi átmeneti finanszírozásáról szóló megállapodás Közgyűlés elé terjesztésére, melyhez a fedezet „8250 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” címkódon biztosított.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

2762/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a BFVK Zrt. 2013. évi közszolgáltatási szerződésének keretében a CET állagmegóvó, karbantartó és kármentesítő feladatai ellátásához szükséges forrás biztosításáról.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest X. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévő közterületi és egyéb törzsvagyoni körbe tartozó ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2763/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 672/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és a BFVK Zrt.-vel megkötött 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a módosításáról szóló okirat aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2764/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 9. §-a és 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja és megköti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal a X. kerületben lévő, és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, egyes közterületi és közút funkciójú ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átruházásáról szóló, megállapodás I. elnevezésű megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2765/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 9. §-a és 44. § a) pontja alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal a X. kerületben lévő, és a X. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, egyes közterületi, közút és egyéb funkciójú ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átruházásáról szóló, megállapodás II. elnevezésű megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: A Bp. IX. ker., Aszódi út 18-20. sz. alatt működő hajléktalanszállónál elhelyezett kamerarendszer Ferencvárosi Önkormányzat részére történő térítésmentes használatba és üzemeltetésbe adásáról szóló megállapodás.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2766/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Ferencváros Önkormányzatával a Budapest IX. ker., Aszódi utca 18-20. szám alatt található ingatlanhoz kapcsolódóan létesített, a főváros tulajdonát képező, 5 darab térfigyelő kamerából álló térfigyelő rendszer térítésmentes használatba és üzemeltetésbe adásáról szóló, határozatlan idejű megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a BÖP Kft. 2012. december 17-én tartandó taggyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2767/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2012. december 17-ei rendkívüli taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát az alábbiak szerint:

1.1. a Fővárosi Önkormányzat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. részére 25 00 E Ft visszafizetendő tulajdonosi kölcsönt nyújt azzal, hogy azt a végrehajtási eljárások lefolytatásával kapcsolatos kiadások kifizetésére kell fordítania.

1.2. a Társaság könyvvizsgálójának megválasztását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.

Határidő: 2012. december 17., a Társaság taggyűlésének napja, illetve a kölcsön visszafizetésére 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István

2768/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A 2767/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat 1.1. pontjában megfogalmazott döntés végrehajtása érdekében úgy dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. végrehajtási eljárások lefolytatásával kapcsolatos kiadásainak biztosítása érdekében 25 00 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8155 BÖP Kft. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát.

2769/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonos önkormányzatok képviselő-testületeinek azonos összegű tulajdonosi kölcsön folyósításáról szóló pozitív döntéseinek ismeretében a kölcsönt folyósítja. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodást, amelynek aláírására felkéri a főpolgármestert, valamint a kölcsönnek a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. számlájára történő egyösszegű átutalásához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. január 4.

Felelős: Tarlós István

2770/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza Szabó Árpádot, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2012. december 17-én tartandó taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: 2012. december 17., a Társaság taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: A 4. sz. metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer kiépítésének előkészítéséhez szükséges döntések meghozatala.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2771/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) KÖZOP-5.1.0-07-2008-00001 sz. projekt használatbavételi engedélyének kiadásához feltételül szabott EDR rendszer megvalósításának előkészítésével, 33 81 E Ft teljes költséggel.

2772/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 33 81 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadásain belül az új „4-es számú metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer előkészítése” feladat előirányzatát.

2773/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, illetve a Gazdasági Bizottság 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörét, és jóváhagyja a beruházás előkészítésére vonatkozó engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás elfogadását követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

2774/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a NISZ Zrt.-vel megkötendő tervezési szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a tervezési szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Dél-budapesti régió vízrendezése c. projekt támogatási szerződésének 9. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2775/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során felmerült jogi problémák rendezésének elhúzódása miatt a „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladatot módosított műszaki tartalommal, összköltséggel és európai uniós támogatással kívánja megvalósítani.

2776/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím „KMOP Dél-budapesti régió vízrendezése” című feladat 2012. évi előirányzatát 258 76 E Ft-tal,

továbbá csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat előirányzatát 335 43 E Ft-tal,

ezzel egyidejűleg megemeli a „9166 Céltartalék a 2013-2014. években képződő halmozott forráshiány finanszírozására” cím előirányzatát 76 67 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 1 99 02 E Ft, 2012. évi előirányzata 1 34 34 E Ft (ebből EU támogatás 849 44 E Ft).

2777/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése” című, KMOP-3.3.1/C-2009-0001 számú projekt támogatási szerződésének 9. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2778/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt engedélyokiratának 9. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat 8. számú módosításának aláírását és a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2779/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Megvizsgálja, hogy melyek az árvízvédelem szempontjából szükséges azon elemek, amelyek az EU-projekt nélkül is megvalósíthatók. Ezek megvalósítására intézkedési tervet készít és tárgyalásokat kezdeményez azokkal a közműszolgáltatókkal, amelyek tulajdonosai a kiváltandó közműveknek, illetve a NIF-fel a vasút alatti patak keresztmetszet-bővítése érdekében.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a „Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 13. számú módosítására, és a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokiratának 8. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2780/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat átütemezéséhez a közbeszerzési eljárások elhúzódására tekintettel.

2781/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat előirányzatát 416 05 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát. A feladat összköltsége változatlanul 4 99 07 E Ft, a 2012. évi előirányzata 61 64 E Ft, a 2013. évi üteme 416 05 E Ft.

Továbbá a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a KMOP - Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya feladat bevételi előirányzatát csökkenti 238 39 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat kiadási előirányzatát. A feladathoz tartozó 2013. évi KMOP-tól átvett pénz 238 39 E Ft.

2782/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 13. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2783/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 8. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat 7. számú módosításának aláírását és a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat forrás biztosítására az Európai Uniós Projektmenedzsment (EUPM) rendszer üzemeltetéséhez, konfigurálásához és felhasználói oktatásához.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2784/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

biztosítja az EUPM rendszer konfiguráció és oktatás megrendeléséhez szükséges bruttó 3 00 E Ft-ot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2785/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Az EUPM rendszer konfiguráció és oktatás megrendeléséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében bruttó 3 00 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7105 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi előirányzatát.

2786/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy évente biztosítja a 2013-2016-os évek költségvetésében az EUPM rendszer üzemeltetéséhez szükséges 1 00 E Ft+áfa összeget a „7105 Hivatali informatikai feladatok” címen, a dologi kiadások előirányzatán.

Határidő: 2013-2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat felügyelő-bizottsági tag cseréjére.

Előterjesztő: Czeglédi János

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2787/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

2012. december 31-i hatállyal Tokody Marcellt a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. felügyelő-bizottsági tagságából visszahívja, egyidejűleg Kredits Ferencet a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. felügyelő-bizottságának tagjává megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátására kötött szerződések fedezetének átcsoportosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2788/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Közlekedési projektek integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása” tárgyú szerződésekben szereplő feladatok megvalósításához szükséges fedezetet a szerződésekben szereplő projektek címkódjaira csoportosítja át.

A feladat végrehajtása érdekében 45 22 E Ft-tal csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” 006 törzsszám Főpolgármesteri Iroda/Sajtóiroda cím dologi kiadási előirányzatát, ezzel egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül

- a „Közösségi közlekedés fejlesztése - Nagykörúti - buszsáv kialakítása útszélesítéssel” feladat dologi kiadási előirányzatát 394 E Ft-tal,

továbbá a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Közösségi közlekedés fejlesztése - Nagykörúti - buszsáv kialakítása útszélesítéssel” feladat 2012. évi előirányzatát csökkenti 54 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg, azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat 2012. évi előirányzatát.

A feladat összköltsége ezzel 50 717 E Ft-ra változik, a 2011-ig történő felhasználás 854 E Ft, 2012. évi üteme 49 863 E Ft, (ebből saját forrás: 18 527 E Ft, EU támogatás: 31 336 E Ft).

- „Közösségi közlekedés fejlesztése - Szentmihályi úti - buszsáv kialakítása útszélesítéssel” feladat dologi kiadási előirányzatát 394 E Ft-tal.

A feladat összköltsége ezzel 199 594 E Ft-ra változik, a 2011-ig történő felhasználás 31 699 E Ft, 2012. évi üteme 167 895 E Ft, (ebből saját forrás: 590 E Ft, EU támogatás: 167 305 E Ft).

- „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat 2012. évi dologi kiadási előirányzatát 38 134 E Ft-tal.

A feladat összköltsége ezzel 1 392 249 E Ft-ra változik, a 2011-ig történő felhasználás 530 205 E Ft, 2012. évi üteme 761 567 E Ft, (ebből saját forrás: 302 132 E Ft, EU támogatás: 459 435 E Ft), 2013. évi üteme 100 477 E Ft, (ebből saját forrás: 17 571 E Ft, EU támogatás: 82 906 E Ft).

- „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat 2012. évi dologi kiadási előirányzatát 7 000 E Ft-tal.

A feladat összköltsége ezzel 250 348 E Ft-ra változik, a 2011-ig történő felhasználás 2 270 E Ft, 2012. évi üteme 75 768 E Ft (ebből saját forrás: 52 268 E Ft, EU támogatás: 23 500 E Ft), 2013. évi üteme 172 310 E Ft (ebből saját forrás: 10 414 E Ft, EU támogatás: 161 896 E Ft).

2789/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 005764 azonosító számú, „Rákoskeresztúri buszkorridor” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2790/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006130 azonosító számú, „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2791/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006125 azonosító számú, „Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2792/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006192 azonosító számú, „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a köznevelési intézmények fenntartásának átadás-átvételéről szóló, az állami intézményfenntartó központtal kötendő megállapodások jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2793/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2794/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 1. számú mellékletében található megállapodás és a megállapodás részét képező teljességi nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2012. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat megállapodások megkötésére 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerülő fővárosi, kerületi, illetve nemzetiségi önkormányzati tulajdonú ingatlanokban működő köznevelési intézmények működtetéséről és használatáról.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2795/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2796/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt megállapodás 14. pontjában foglaltak alapján kezdje meg a tárgyalásokat Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával a tanuszoda működtetése tárgyában.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2797/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Óbudai Gimnázium köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2798/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Török Flóris Általános Iskola (1237 Budapest, Dinnyehegyi út 2.) köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatával a befogadott módosító javaslat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2799/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával az előterjesztői kiegészítés 4/A. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2800/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2801/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2802/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2803/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2804/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2805/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Madách Imre Gimnázium köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2806/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzat között a 170013/6 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest XX. ker., Vízisport u. 7. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adására vonatkozó szerződést az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

2807/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 1-2. és 5-11. sz. mellékletei, a befogadott módosító javaslat melléklete, valamint az előterjesztői kiegészítés 4/A. sz. mellékletében található megállapodások aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2808/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat működtetési kötelezettségének ellátásához kapcsolódó költségvetési előirányzat rendezésére a 2013. évi költségvetés tervezésekor tegyen javaslatot.

Határidő: 2013. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat egyes kulturális költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2809/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Operettszínház alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2810/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 6. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a Földhivataltól térképtároló szekrények ingyenes átvételére és a Budapest Főváros Levéltára intézmény részére történő ingyenes átadásra.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2811/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

kezdeményezi Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala (1051 Budapest, Sas utca 19.) által felajánlott térképtároló lemezszekrények ingyenes tulajdonba adását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalmú kérelem benyújtásával.

Felkéri a főpolgármestert a kérelem kiadmányozására és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez történő benyújtására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2812/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala (1051 Budapest, Sas utca 19.) által felajánlott térképtároló lemezszekrények ingyenes tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek megtérítésére.

Határidő: az összeg ismertté válását követő 60 napon belül

Felelős: Tarlós István

2813/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága döntését, illetve a döntésről történt értesítést követően a térképtároló lemezszekrények ingyenes tulajdonba adására vonatkozó szerződéstervezetet terjessze a hatáskörrel rendelkező szerv elé.

Határidő: az értesítést követő 60 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum rendkívüli támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2814/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 3. számú mellékletét képező alapító okirat módosítására, valamint az előterjesztői kiegészítés 4. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Kincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2815/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján, mint a 6. § szerinti alaptevékenység ellátásához szükséges vagyont, korlátozottan forgalomképessé nyilvánítja a Budapest XVIII. ker., Lenkei u. 9-11. sz. alatti, 152438 hrsz.-ú ingatlan az előterjesztői kiegészítés 5. sz. mellékletét képező alaprajz szerinti 1124 m2 térmértékű helyiségcsoport területét, és egyidejűleg a kulturális ágazat vagyoni körébe utalja.

2816/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest XVIII. ker., Lenkei u. 9-11. sz. alatti, 152438 hrsz.-ú ingatlanon lévő 1124 m2 területű raktár helyiséget, az előterjesztői kiegészítés 5. sz. mellékletét képező alaprajz szerinti területét 2012. december 15-től kivonja a BFVK Zrt. üzemeltetési és hasznosítási köréből. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a nevezett ingatlan ezen raktárterület nélkül szerepeljen a BFVK Zrt. közszolgáltatási szerződésében.

Határidő: a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződésének elfogadása

Felelős: Tarlós István

2817/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Történeti Múzeum részére egyszeri jelleggel 8 20 E Ft támogatást biztosít a Várkert Bazár területén lévő Öntőház utcai raktárakból történő átköltözés végrehajtása érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzata terhére. Ennek érdekében 8 20 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési tartalék előirányzatát, ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, ezen belül dologi kiadások előirányzatát.

A napirend 39. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert működési támogatására a Főkapu projekthez kapcsolódóan.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2818/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Fővárosi Állat- és Növénykert kérését és a „Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója” elnevezésű uniós pályázatban vállalt kötelezettség teljesítése érdekében az intézmény 169 fős engedélyezett létszámkeretét 2 fő álláshellyel (1 fő pénztáros, 1 fő teremfelügyelő) 171 fő álláshelyre megemeli.

2819/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Állat- és Növénykert létszámkeretének 2 fővel történő emeléséhez kapcsolódóan 239 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési tartalék előirányzatát, és ezzel egyidőben ugyanezen összeggel tartós jelleggel megemeli az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- személyi juttatások: 188 E Ft (1 hónapra)
- munkaadókat terhelő
járulékok: 51 E Ft (1 hónapra).

A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ működési támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2820/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kérését, és a „9300 Általános tartalék” cím előirányzata terhére egyszeri jelleggel 4 75 E Ft támogatást biztosít az intézmény számára működőképessége biztosítása érdekében.

2821/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A FROKK intézmény működőképessége érdekében 4 75 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési tartalék előirányzatát, és ezzel egyidőben ugyanezen összeggel megemeli az „5201 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási, ezen belül dologi kiadások (áfával) előirányzatát.

A napirend 41. pontja: Javaslat emléktáblák elhelyezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2822/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

támogatja:

- Lukács Margit

- Petress Zsuzsa

- Rajz János

- Szirtes Ádám

tiszteletére domborműves emléktábla elhelyezését, és az ezzel kapcsolatos kiadások fedezetére 1 30 E Ft támogatást biztosít a Budapesti Történeti Múzeum részére.

2823/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében 1 30 E Ft-tal csökkenti a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Emléktáblák” előirányzatát, egyidejűleg ugyanezen összeggel tervbe veszi az „5501 Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások között az új „Emléktáblák elhelyezése” tárgyú feladatot.

2824/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja alapján jóváhagyja az „Emléktáblák elhelyezése” tárgyú, 6698. egyedi azonosítójú engedélyokiratot az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződés aláírására (idegenforgalmi adóbevétel differenciált kiegészítése).

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2825/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Nemzetgazdasági Minisztériummal mint támogatóval az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címen a Fővárosi Önkormányzat számára nyújtandó támogatásra vonatkozó, az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt támogatási szerződést, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2826/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatásként kapott összeg kulturális turisztikai feladatok ellátására kerüljön felhasználásra.

2827/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatás beérkezését követően az erre vonatkozó rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyás céljából.

Határidő: a támogatás beérkezését követően, a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a Balatonboglári és a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon közös gazdasági szervezetének kialakításához kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatt felmerült kiadások elszámolására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2828/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Balatonboglári Gyermekotthon és a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon közös gazdasági szervezetének kialakításával kapcsolatban a végleges létszámcsökkentés kiadásaira megelőlegezett 1 24 E Ft-ra vonatkozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 10 09 E Ft, amely 8 85 E Ft-tal több a megelőlegezett összeghez viszonyítva.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2829/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Balatonboglári Gyermekotthon és a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon közös gazdasági szervezetének kialakítása miatti létszámleépítéssel kapcsolatos költségekre megelőlegezett támogatás és a tényleges felhasználás eltérése miatt, a pénzügyi rendezés érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 8 85 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Adatok: ezer forintban
Cím-
rend
Intézmény neve Személyi
juttatások
M.adókat terhelő járulékok Összesen
4213 Bp. Főv. Önk.-nak Gyermekotthona
(Balatonboglár)
1 07 433 2 40
4215 Bp. Főv. Önk.-nak II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthona
5 11 1 34 6 45
4000 Összesen 6 18 1 67 8 85

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a 2012. október 31-ei hatállyal beolvadással megszűnt Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai intézmény előirányzatainak rendezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2830/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai intézmény jogutóddal történt megszűnése miatti előirányzat-rendezést az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2831/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezeténél az intézmények között a kiadási előirányzatok átcsoportosítását egyszeri jelleggel az előterjesztés 2. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet alkotására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

Előterjesztő: Csomós Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 107/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról.

A napirend 46. pontja: Javaslat nemzetiségi többcélú köznevelési intézmények, továbbá a Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola, a Várna Térségi Középiskolai Kollégium és a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosítására és a kapcsolódó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2832/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

módosítja - a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján - a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.) alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

2833/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja - a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján - a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.) alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

2834/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja - a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján - a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb utca 1-7.) alapító okiratát az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

2835/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a 2832-2834/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatok szerinti döntésről az Oktatási Hivatalt és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot tájékoztassa.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

2836/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1), 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alapján - figyelemmel a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra - pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Horvát Nemzetiségi Óvoda (1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.) magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. március 1.

Felelős: Tarlós István

2837/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1), 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alapján - figyelemmel a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra - pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Nikola Tesla Szerb Óvoda (1074 Budapest, Rottenbiller utca 14.) magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. március 1.

Felelős: Tarlós István

2838/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1), 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alapján - figyelemmel a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra - pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Szlovák Nemzetiségi Óvoda (1139 Budapest, Lomb utca 1-7.) magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. március 1.

Felelős: Tarlós István

2839/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 10-12. számú mellékletei szerinti pályázati felhívások közzétételéről a pályázatok beadási határidejének egyértelmű feltüntetésével együtt.

Határidő: 2013. március 1.

Felelős: Tarlós István

2840/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (5) bekezdése alapján 2013. január 2. napjától a pályázati eljárás eredményes lezárultáig és az alapján igazgató kinevezéséig, de legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig tartó határozott időre a Horvát Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői feladatok ellátására szóló megbízást ad Ágics Lászlónénak, és illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 293 300 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2013. január 2.

Felelős: Tarlós István

2841/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (5) bekezdése alapján 2013. január 2. napjától a pályázati eljárás eredményes lezárultáig és az alapján igazgató kinevezéséig, de legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig tartó határozott időre a Nikola Tesla Szerb Óvoda magasabb vezetői feladatok ellátására szóló megbízást ad Tessényi Mojsin Jelenának és illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 285 200 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2013. január 2.

Felelős: Tarlós István

2842/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (5) bekezdése alapján 2013. január 2. napjától a pályázati eljárás eredményes lezárultáig és az alapján igazgató kinevezéséig, de legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig tartó határozott időre a Szlovák Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői feladatok ellátására szóló megbízást ad Litauszkyné Héjjas Erzsébetnek, és illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 326 300 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2013. január 2.

Felelős: Tarlós István

2843/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Horvát Nemzetiségi Óvoda, a Nikola Tesla Szerb Óvoda és a Szlovák Nemzetiségi Óvoda és a pénzügyi-gazdálkodási feladataikat ellátó gazdasági szervezet között az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése szerint létrejött munkamegosztási megállapodást jóváhagyásra terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. március havi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2844/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

2013. január 1. napi hatállyal a Horvát Nemzetiségi Óvoda szakmai létszámkeretét 10 főben állapítja meg.

2845/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

2013. január 1. napi hatállyal a Nikola Tesla Szerb Óvoda szakmai létszámkeretét 7 főben állapítja meg.

2846/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

2013. január 1. napi hatállyal a Szlovák Nemzetiségi Óvoda szakmai létszámkeretét 7 főben állapítja meg.

2847/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Horvát Nemzetiségi Óvoda, a Nikola Tesla Szerb Óvoda és a Szlovák Nemzetiségi Óvoda fenntartásához kapcsolódóan a szükséges előirányzatot a 2013. évi költségvetési rendeletben biztosítsa.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet tervezésekor

Felelős: Tarlós István

2848/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola (1089 Budapest, Elnök utca 3.) alapító okiratát az előterjesztés 17. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

2849/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Várna Térségi Középiskolai Kollégium nevét Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium névre változtatja, és ennek megfelelően módosítja a Várna Térségi Középiskolai Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi út 19.) alapító okiratát az előterjesztés 21. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 22. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

2850/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) alapító okiratát az előterjesztés 24. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 25. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

2851/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium - Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim (1203 Budapest, Serény u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 27. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 28. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a Budapesti Sportszövetségek Uniója támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2852/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Budapesti Sportszövetségek Uniója kérését, és az Unió működési kiadásaira 3 000 E Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást biztosít a „9300 Általános tartalék” cím előirányzata terhére, melynek érdekében 3 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8413 Sportcélú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2853/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapesti Sportszövetségek Uniójával 2012. június 18-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a budapesti sportági szakszövetségek és sportszövetségek 2013. évi átmeneti finanszírozására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2854/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

támogatja a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek 2013. évi átmeneti finanszírozását, és az alábbi összegű támogatásban részesíti a szervezeteket:

Sor-
szám
Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege 2013. I. negyedévre
(E Ft-ban)
1. Budapesti Amatőr Box Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 112,5
2. Budapesti Asztalitenisz Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 210
3. Budapesti Atlétikai Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 785
4. Budapesti Birkózó Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 275
5. Budapesti Evezős Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 180
6. Budapesti Kajak-Kenu Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 572,5
7. Budapesti Kerékpáros Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 212,5
8. Budapesti Kézilabda
Szövetség
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 815
9. Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 840
10. Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatósága A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 000
11. Budapesti Regionális Judo Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 387,5
12. Budapesti Röplabda Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 400
13. Budapesti Sakk Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 82,5
14. Budapesti Sportlövő
Szövetség
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 380
15. Budapesti Súlyemelő
Szövetség
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 230
16. Budapesti Tájfutó Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 215
17 . Budapesti Tekézők
Szövetsége
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 57,5
18. Budapesti Tenisz Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 190
19. Budapesti Úszó Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 437,5
20. Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 115
21. Budapesti Torna Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 612,5
22. Budapesti Triatlon Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 310
23. Budapesti Vívó Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 415
24. Budapesti Vízilabda
Szövetség
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 187,5
25. Budapesti Diáksport
Szövetség
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 922
26. Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 950
27. Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 535
28. Harci Művészetek Budapesti Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 155
29. Középmagyarországi
Technikai és Tömegsport Klubok Budapesti Szövetsége
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 115
30. Budapesti Szabadidősport Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 925
31. Budapesti Természetbarát Sportszövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 760
32. Budapesti Sportszövetségek Uniója Az Unió működési költségeinek támogatására. 1 947,5
33. Budapesti Sportszövetségek Uniója A budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatai ellátásának támogatására. 2 025
Összesen: 21 357

2855/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási megállapodásokat - az előterjesztés 1. számú melléklete szerint -, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 munkanap

Felelős: Tarlós István

2856/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a 2013. évi költségvetés tervezése során a 2854/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatban foglalt szervezetek 2013. évi átmeneti finanszírozása céljából 21 357 E Ft fedezetet biztosít a „8413 Sportcélú támogatás” cím, azon belül működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzata terhére.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat az „Idősek Otthona (Dózsa György út) telephelyek kiváltása, létesítés” (azonosító száma 005234) elnevezésű feladat 3. sz. engedélyokirat módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2857/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul az „Idősek Otthona (Dózsa György út) telephelyek kiváltása, létesítés” feladat átütemezéséhez a kivitelezés közbeszerzési eljárásának elhúzódására való tekintettel.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2858/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül az „Idősek Otthona (Dózsa György út) telephelyek kiváltása, létesítés” feladat 2012. évi előirányzatát 195 08 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát. Az „Idősek Otthona (Dózsa György út) telephelyek kiváltása, létesítés” feladat összköltsége változatlanul 1 52 00 E Ft, a 2011. évi tény 878 82 E Ft, a 2012. évi üteme 577 80 E Ft-ra, 2013. évi üteme 195 38 E Ft-ra változik.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2859/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt hatásköre szerint eljárva jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt, 005234 azonosító számú, „Idősek Otthona (Dózsa György út) telephelyek kiváltása, létesítés” megnevezésű engedélyokirat 3. sz. módosítását, az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukció megnevezésű, 006572 azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2860/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a „Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukció” feladat átütemezéséhez a kivitelezés közbeszerzési eljárásának elhúzódására való tekintettel.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2861/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukció” feladat 2012. évi előirányzatát 116 650 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát. A „Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukció” feladat összköltsége változatlanul 250 000 E Ft, a 2012. évi üteme 133 350 E Ft-ra, 2013. évi üteme 116 650 E Ft-ra változik.

2862/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt hatásköre szerint eljárva jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt, 6572 azonosító számú, „Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukció” megnevezésű engedélyokirat 1. sz. módosítását, az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Budapest XX., Virág Benedek u. 36. szám alatti Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona további működtetési formájára.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2863/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

szükségesnek tartja és támogatja szakmai vizsgálat lefolytatását - jogi, finanszírozási/működtetési szempontok figyelembevételével - a Budapest XX., Virág Benedek u. 36. és a Budapest XIX., Mészáros Lőrinc u. 26. szám alatti szociális intézmények további szervezeti formájának meghatározása érdekében. Felkéri a főpolgármestert, hogy - a vizsgálat eredménye alapján - javaslatát jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Tarlós István

2864/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi az intézmények alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztői kiegészítésben foglaltakat.

2865/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest XX., Virág Benedek u. 36. sz. alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztői kiegészítés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2866/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. sz. alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztői kiegészítés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka” címkód felhasználására.

Előterjesztő: Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2867/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

a bűnmegelőzéshez kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében a „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka” működési célú tartalék előirányzatát csökkenti 10 00 E Ft-tal, és egyidejűleg megemeli

- a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre kiadás előirányzatát 4 00 E Ft-tal;

- a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím támogatás értékű működési kiadás előirányzatát 4 00 E Ft-tal;

- a „1001 Budapest Főváros Közterület-felügyelete” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 2 00 E Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2868/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 22. §-ában a főpolgármesterre átruházott hatáskörét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdése alapján, és a „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka” címkódon szereplő előirányzatot az alábbiak szerint használja fel:

- a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) terhére egyedi elbírálású bűnmegelőzési célú feladatok megvalósítására a T-Rádió Közhasznú Alapítvány részére 1 00 E Ft támogatást nyújt 2013. június 30-ig. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő minta szerinti tartalommal a támogatási megállapodást, felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

- A „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) terhére egyedi elbírálású bűnmegelőzés és közbiztonság javítása érdekében végzett feladatok megvalósítására a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége részére 3 00 E Ft támogatást, nyújt 2013. június 30-ig. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő minta szerinti tartalommal a támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

- A „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím 2012. évi előirányzata terhére egyedi elbírálású bűnmegelőzési célú feladatok megvalósítására a Budapest Főváros Közterület-felügyelete részére 2 00 E Ft támogatást nyújt 2013. június 30-ig. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő minta szerinti tartalommal a támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

- A „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím 2012. évi előirányzata terhére egyedi elbírálású bűnmegelőzési célú feladatok megvalósítására a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság részére 2 00 E Ft támogatást nyújt 2013. június 30-ig. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő minta szerinti tartalommal a támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

- A „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím 2012. évi előirányzata terhére egyedi elbírálású bűnmegelőzési célú feladatok megvalósítására a Készenléti Rendőrség részére 2 00 E Ft támogatást nyújt 2013. június 30-ig. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletben szereplő minta szerinti tartalommal a támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Zsolnai József

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 108/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 54. pontja: Javaslat a Fővárosi Cigány Önkormányzat rendkívüli támogatására, működési költségeihez való részbeni hozzájárulásra.

Előterjesztő: dr. Kaltenbach Jenő

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2869/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Cigány Önkormányzat működési költségeihez egyszeri, részleges hozzájárulást biztosít 4 78 84 Ft összegben az általános tartalék terhére. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 4 78 84 Ft-tal, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8458 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás” cím kiadási előirányzatát.

Felkéri a főpolgármestert a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás előkészítésére és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

2870/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Cigány Önkormányzattal a módosító javaslat melléklete szerinti tartalmú támogatási szerződést a 2869/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatban elfogadott támogatási összeghez igazodó módosítással, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. január 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a Városmajor Park fejlesztésére vonatkozó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: Pokorni Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2871/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1475/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatot.

2872/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a „8448 Városmajor bekerítése, kivitelezés, tervezés I. ütem” címen 150 00 E Ft összegben támogatásértékű beruházási kiadási előirányzatot, „8448 Városmajor fejlesztése” című 150 00 E Ft összegben támogatásértékű beruházási kiadási előirányzatra.

2873/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésével, és felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörben eljárva a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást kösse meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat előzetes hozzájárulás megadására egyes köznevelési és gyermekvédelmi intézmények gazdasági szervezetei és az intézményi ingatlanokban működő civil szervezetek közötti együttműködési megállapodások megkötéséhez.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2874/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján hozzájárul az alábbi önkormányzati intézmények (gazdasági szervezetek) és civil szervezetek közötti székhelyhasználatra vonatkozó, az előterjesztés 1. számú mellékletének 3-23. sz. mellékletei szerinti tartalmú együttműködési megállapodások megkötéséhez:

Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi
Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
Nyitott Világ Iskola Alapítvány
Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi
Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
Hungária Diákalapítvány
Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi
Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
Gyermekotthonunkban Élő Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány
Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi
Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
Hasznos Jövőért Alapítvány
Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi
Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
Pax Vobis Alapítvány
Csepel TISZK Gazdasági Szervezete Vásárhelyi 200 Alapítvány
Csepel TISZK Gazdasági Szervezete Kultúra Alapítvány
Csepel TISZK Gazdasági Szervezete Segítünk Nektek Vargások Alapítvány
Csepel TISZK Gazdasági Szervezete Bajáki Diáksportkör Alapítvány
Csepel TISZK Gazdasági Szervezete Nyílt Tér Alapítvány
Szily TISZK Gazdasági Szervezete Hi-Tech Alapítvány
Szily TISZK Gazdasági Szervezete Wesselényi Miklós Alapítvány a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Tanuló Ifjúságáért
Szily TISZK Gazdasági Szervezete Pestszenterzsébeti Eötvös Alapítvány
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Kovács Csongor Alapítvány a Gyengénlátó Gyermekekért
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete A Látássérült Gyermekek és Fiatalok Társadalmi Integrációját Segítő Országos Szülői Egyesület
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Szól a Szív Alapítvány
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Egy Hangversenyteremért Alapítvány
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vak Diákok Sportegyesülete
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Siketvakok Országos Egyesülete
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete HUMANO MODO Alapítvány

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2875/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

Kótai Sportegyesület 200 E Ft,
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Magyar Egyesület 1 00 E Ft,
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 200 E Ft,
A Magyar Kézművességért Alapítvány 300 E Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel és az azt módosító szóbeli kiegészítéssel megalkotja 109/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés és az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 62. pontja: Javaslat a 2014. január 1-jétől történő jelzőlámpa-üzemeltetéshez kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2907/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján a BKK Zrt.-vel vizsgáltassa meg a fővárosi közlekedési jelzőlámpák 2014. évtől lehetséges üzemeltetési lehetőségeit az előterjesztés mellékletében szereplő szempontok alapján, és a vizsgálat eredményéről döntéselőkészítő anyag keretében tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. márciusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos végleges vagyonmérleg és vagyonleltár elfogadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2908/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- elfogadja a BKK Zrt. 2012. október 10-i fordulónapra készített, a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. (FPE Kft.) beolvadása előtti állapotot tükröző végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a végleges vagyonmérlegről és az azt alátámasztó vagyonleltár könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja az FPE Kft. 2012. október 10-i fordulónapra készített, a BKK Zrt.-be való beolvadás előtti állapotot tükröző végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a végleges vagyonmérlegről és az azt alátámasztó vagyonleltár könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a BKK Zrt. 2012. október 10-i fordulónapra készített, az FPE Kft. beolvadása utáni állapotot tükröző végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a végleges vagyonmérlegről és az azt alátámasztó vagyonleltár könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a BKK Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa annak érdekében, hogy a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak cégbírósági letétbe helyezéséről a Társaság jogi képviselője útján gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémiumfeladat kitűzése tárgyában.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2909/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának, és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint tűzi ki:

a) Szarvas Ferenc, a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója részére a 2012. évi prémiumfeladatokat az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint;

b) Tanyás Erzsébet Andrea, a BVK HOLDING Zrt. gazdasági igazgatója részére a 2012. évi prémiumfeladatokat az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint;

c) dr. Mező István, a BVK HOLDING Zrt. jogi igazgatója részére a 2012. évi prémiumfeladatokat az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint;

d) dr. Kalmár László, a BVK HOLDING Zrt. HR igazgatója részére a 2012. évi prémiumfeladatokat az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2910/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a prémiumfeladat-kitűzések aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Javaslat a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekt részeként megvalósuló III. tisztítási fokozat projektelem beruházás után visszaigényelhető vízterhelési díjról.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2911/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (3) bekezdésében az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének értelmében a BKSZTT-n a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” (BKSZT) projekt részeként megvalósuló III. tisztítási fokozat projektelem beruházása után a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) megfizetett vízterhelési díj 50%-át a Fővárosi Önkormányzat visszaigényli. Felhatalmazza a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Tarlós István

2912/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata közötti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a BKSZT Kft. taggyűlését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2913/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BKSZT Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint többségi tulajdonos képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az előterjesztés melléklete szerinti tartalmú szerződés jóváhagyását és megkötését.

Határidő: a BKSZT Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

2914/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BKSZT Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a BKSZT Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésének napirendi pontjával kapcsolatos előzetes döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2915/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a BDK Kft. és az ELMŰ Nyrt. (tag) közötti, a Budapest XX. kerület, Csepeli átjáró 1-3. sz. alatti székhelyingatlanra, valamint a Budapest VII. kerület, Garay u. 6-14. sz. telephely ingatlanra vonatkozó bérleti szerződések (módosított egységes szerkezetben történő) jóváhagyását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

2916/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2917/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát az alábbiak szerint:

- (1. napirendi pont) vonatkozásában „A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonában lévő víziközművagyon Fővárosi Önkormányzatra történő átszállásával kapcsolatos döntések” tárgyú előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által meghozott vonatkozó döntéseiben foglaltak szerint.

- (2. napirendi pont) a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. évi üzleti tervének 26 34 M Ft nettó árbevétellel történő elfogadását.

- (3. napirend) Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek közötti kölcsönszerződés módosítását, azzal, hogy a kölcsön visszafizetésének határideje 2012. december 15.

- (4. napirend) a Társaság 2012. évi beruházási tervének III. negyedéves teljesítéséről és az 50 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről szóló jelentés elfogadását.

- (5. napirend) a hitelből megvalósuló beruházási terv 2. számú módosítását, a megmaradó forrás felosztását, felhasználását az alábbiak szerint:

- annak megállapítását, hogy a rendelkezésre álló 1 00 00 E Ft forrásból a 2012. szeptemberi controlling zárás alapján 1 60 47 E Ft került felhasználásra - a megmaradó forrás 39 53 E Ft.

- a határozat melléklete szerinti javaslat elfogadását, a megmaradó 39 53 E Ft forrás felosztását, ezzel a hitelből megvalósuló beruházási terv 2. számú módosítását a források változatlanul hagyása mellett az alábbiaknak megfelelően:

a) módosítás a 10 M Ft és afeletti beruházások körében: 2 db új tétel tervbe való beemelése 31 00 E Ft értékben;

b) módosítás a 10 M Ft alatti beruházások körében: 1 db új tétel tervbe való beemelése 5 00 E Ft értékben.

- (6. napirendi pont) a Társaság Felügyelőbizottságában javasolt tagi változások a vonatkozó főpolgármesteri döntésekben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- (7. napirendi pont) a Társaság Alapszabálya 11.15.2. pontjának a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó módosítás elfogadását.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

2918/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli (folytatólagos) közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2919/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a PROPLAN Bt. által 1222/2012. munkaszámmal készített T-82340 számú változási vázrajz és a Felek által 2012. november 7. napján kötött ingatlan adásvételi előszerződés alapján a Budapest IV. ker., 72081/1 hrsz. alatt, 2105 m2 alapterülettel kialakuló, kivett intézményi épület, gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan 97 00 00 Ft+áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, azzal a kitétellel, hogy a végleges adásvételi szerződés az előszerződésbe foglalt feltételeken túl további, elővásárlási jog jogosultjának döntését érdemben befolyásoló, lényeges feltételeket nem tartalmazhat. Egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2920/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI. ker., 29278/0/A/14 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Káldy Gyula u. 6. fszt. 2. sz. alatt található, 255 m2 alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1794/10000 tulajdoni hányaddal 58 00 00 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2921/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest VI. ker., 28470/0/A/32 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Szinyei Merse Pál u. 1. II/1.-Andrássy út 92-94. II/1. sz. alatt, műemlék épületben található, 83 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 112/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 37 00 00 Ft, valamint a

- Budapest VI. ker., 28470/0/A/33 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Szinyei Merse Pál u. 1. II/1/A.-Andrássy út 92-94. II/1/A. sz. alatt, műemlék épületben található, 49 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 66/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 22 00 00 Ft,

mindösszesen 60 00 00 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2922/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest IX. ker., 36975/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest IX. ker., Ráday u. 31/B. földszint 1. sz. alatt található, 232 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 189/10000 tulajdoni hányaddal 88 00 00 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Budapest XII. kerület, 7916 és 7918 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2923/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. §-ának a) pontja alapján eredményesnek nyilvánítja a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Budapest XII. kerület, 7916 hrsz.-ú, 674 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, XII. kerület, Csörsz u. 6. szám alatti és a 7918 hrsz.-ú, 326 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, XII. kerület, Alkotás u. 59. szám alatti ingatlanok értékesítése tárgyában a BFVK Zrt. által a Vagyonrendelet 19. § (4) bekezdése a) és c) pontja alapján lefolytatott zártkörű versenyeztetési eljárást a 7916 hrsz.-ú ingatlanra 107 40 00 Ft+áfa vételáron, a 7918 hrsz.-ú ingatlanra 52 60 00 Ft+áfa vételáron tett vételi ajánlattal.

2924/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. §-ának a) pontja alapján jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Budapest XII. kerület, 7916 hrsz.-ú, 674 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, XII. kerület, Csörsz u. 6. szám alatti ingatlan értékesítését 107 40 00 Ft+áfa vételáron és a Budapest XII. kerület, 7918 hrsz.-ú, 326 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű, XII. kerület, Alkotás u. 59. szám alatti ingatlan értékesítését 52 60 00 Ft+áfa vételáron a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25., képviseli: Pokorni Zoltán polgármester, törzskönyvi azonosító száma 735759, adószám: 15735753-2-43, KSH szám: 15735753-8411-321-01, ÁHT.I azonosító száma: 745312) részére a Vagyonrendelet 19. § (4) bekezdése a) és c) pontja alapján lefolytatott zártkörű versenyeztetési eljárás alapján.

2925/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. §-ának a) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú mellékleteként csatolt adásvételi szerződés-tervezetet, egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a BFVK Zrt. vezérigazgatója, Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató írja alá a közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező és az adásvételi szerződés 1. számú mellékleteként csatolt igazolás és általános meghatalmazás alapján.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 70. pontja: Javaslat a Bp. III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/9, 19916/11 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2926/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján eredményesnek minősíti a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Budapest III ker., 19916/9 hrsz.-ú, 1 ha 5494 m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlan és a III. ker., 19916/11 hrsz.-ú, 3 ha 7133 m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlanok értékesítése tárgyában a BFVK Zrt. által lefolytatott nyilvános pályázati eljárást, a 19916/9 hrsz.-ú ingatlanra 387 50 00 Ft+áfa vételáron és a 19916/11 hrsz.-ú ingatlanra 928 25 00 Ft+áfa vételáron.

Jóváhagyja a Főváros Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Budapest III ker.,19916/9 hrsz.-ú, 1 ha 5494 m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlan és a III. ker., 19916/11 hrsz.-ú, 3 ha 7133 m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlanok értékesítését a FESTO-AM Gyártó Kft., rövid neve: FESTO Kft. (székhelye: 1037 Bp., Csillaghegyi út 37., Cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-160116, képviseli: Bertalan Barnabás) részére a 19916/9 hrsz.-ú ingatlanra 387 50 00 Ft+áfa vételáron és a 19916/11 hrsz.-ú ingatlanra 928 25 00 Ft+áfa vételáron.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6-7. számú mellékletei szerinti adásvételi szerződés tervezeteteket, egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződéseket a BFVK Zrt. vezérigazgatója, Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató írja alá a közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező és az adásvételi szerződések 1. számú mellékleteként csatolt igazolás és általános meghatalmazás alapján.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2927/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti, BFVK Zrt.-vel kötött 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének 7. számú módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: A Margit híd és a Szabadság híd felújítása során keletkezett vashulladék értékesítése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2928/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a és 24. §-ának a) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú melléklete szerint a BFVK Zrt. 2012. évi éves szerződésének módosítását. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2929/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a és 24. §-ának a) pontja alapján eredményesnek nyilvánítja a Szabadság híd és a Margit híd felújítása kapcsán keletkezett vashulladék értékesítésére a BFVK Zrt. által lefolytatott nyilvános pályázati eljárást 64,50 Ft+áfa/kg vételáron.

2930/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a és 24. §-ának a) pontja alapján jóváhagyja a Szabadság híd és a Margit híd felújítása során keletkezett vashulladék UD STAHL RECYCLING Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2., cégjegyzékszáma: Cg.: 09-09-007485, képviseli: Mihalik András) részére történő értékesítését 64,50 Ft+áfa/kg vételáron azzal, hogy a felek az ingóság mérlegelését követően elszámolnak egymással a vashulladék tényleges súlya alapján.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2931/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a és 24. §-ának a) pontja alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 6. sz. mellékleteként csatolt adásvételi szerződés tervezetet azzal, hogy a szerződés vevő általi aláírására, a BFVK Zrt. 2012. évi éves szerződése az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti módosításának felek általi aláírását követően kerülhet sor. Egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a BFVK Zrt. vezérigazgatója, Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal a Társaság közszolgáltatási keretszerződése 6. számú mellékletét képező és az adásvételi szerződés 1. számú mellékleteként csatolt igazolás és általános meghatalmazás alapján írja alá.

Határidő: 2012. évi éves szerződésmódosítás felek általi aláírását követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Gamma Trade Kft. kérelmére javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2932/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Gamma Trade Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. kérelmére a Budapest V. kerület, Erzsébet tér 24447/2 hrsz.-ú ingatlanon működő Akvárium Klub területén a kereskedelmi és vendéglátó tevékenység folytatásához szükséges működési engedély kiadásához, az ingatlanrész hasznosítására kiírandó nyilvános pályázat alapján létrejövő szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2013. június 30-ig a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatósága 2011. évi költségvetési beszámolója és a 2012. évi költségvetési tervének elfogadása.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2933/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2011. évi igazgatási költségeinek felhasználásáról szóló beszámolóhoz, valamint a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2012. évi költségvetéséhez kapcsolódó, az előterjesztésben foglalt kiegészítéseket, és helybenhagyja a 2402-2404/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca-Vizafogó utca-Esztergomi út-Jakab József utca-Dagály utca által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2934/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca-Vizafogó utca-Esztergomi út-Jakab József utca-Dagály utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat tervezetével egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2935/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: Javaslat területfejlesztési kérdésekben kötendő együttműködési megállapodásra Pest Megye Önkormányzatával.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2936/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Pest Megye Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 76. pontja: Javaslat a KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú, a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Szabadkikötő út” c. projekt 5. sz. támogatási szerződés módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2937/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Szabadkikötő út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: Javaslat az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” c. projekt támogatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2938/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 18. pontjában megjelölt előirányzatban meghatározott „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” projekt támogatási szerződése 1. számú módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” projekt támogatási szerződése 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2939/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 18. pontjában megjelölt előirányzatban meghatározott „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” projekt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodása 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú mellékletét képező tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” projekt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodása 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 78. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2940/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 79. pontja: Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2941/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Budapesti Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az előterjesztés 1/a-1/c. sz. mellékletei szerinti szakmai pályázatainak benyújtásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2942/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Budapesti Történeti Múzeum az előterjesztés 2/a-2/c. sz. mellékletei szerinti szakmai pályázatainak benyújtásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

2943/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Budapesti Operettszínház az előterjesztés 3. sz. mellékletei szerinti szakmai pályázatának benyújtásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 80. pontja: Javaslat pályázat benyújtására a Nemzetközi Visegrád Alaphoz az EU Keleti Partnerségi Országokkal való kulturális együttműködés elősegítésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2944/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

részt vesz a Nemzetközi Visegrád Alap (IVF) pályázatán, és felkéri a főpolgármestert a pályázat benyújtására, valamint a pályázati dokumentáció aláírására.

Határidő: 2012. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 81. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozása tárgyában megkötött támogatási szerződés módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2945/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Belügyminisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ tárgyában megkötött támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 82. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert behajthatatlan követelésének lemondására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2946/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (2) bekezdés d) pontja alapján a Fővárosi Állat- és Növénykert intézménynél az alábbi szolgáltatóval szemben fennálló behajthatatlan követelésről lemond:

Megnevezés Elvégzett
szolgáltatás
Behajthatatlan
bruttó összeg
(Ft-ban)
NEW BALANCE Produkciós Iroda Kft. bérleti díj 5 46 00

Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a behajthatatlan követelés elengedéséről a szükséges pénzügyi rendezés érdekében a Fővárosi Állat- és Növénykert intézmény vezetőjét írásban értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 83. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2947/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. november 18.-2012. november 21. közötti svédországi szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2948/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. november 13-i bécsi szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2949/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Katona József Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Máté Gábor 2012. november 20.-2012. november 23. között Stuttgartba utazott szakmai célból.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2950/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Katona József Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Máté Gábor 2012. november 27.-2012. november 28. között Szabadkára utazott szakmai célból.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2951/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Katona József Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Máté Gábor 2012. december 2.-2012. december 5. között Kolozsvárra utazott szakmai célból.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 84. pontja: Javaslat köznevelési intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2952/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a táblázatban szereplő 100%-os finanszírozású TÁMOP pályázat benyújtását oly módon, hogy a pályázó intézmény projekttervében rögzíti egyrészt, hogy a pályázat megvalósításának, valamint az első kifizetés legkorábbi kezdő időpontja 2013. január 1., másrészt az elnyert pályázat támogatási szerződésének módosítása esetén a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges.

1. sz. táblázat

Azono-sító Intézmény neve/címe Pályázat
azonosító
Pályázat címe
7/1 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola
1075 Budapest, Wesselényi u. 38.
TÁMOP
3.4.3.-11/1
Iskolai
tehetséggondozás

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 85. pontja: Az Arany Alkony és az Arany Alkony Paskál Idősek Otthonaival kapcsolatos döntések meghozatala.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2953/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg az Arany Alkony és az Arany Alkony Paskál Idősek Otthonai átvételének és működtetésének jogi és pénzügyi feltételeit.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2954/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy amennyiben a Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Missziója, a Kálvin János Presbiteri Misszió működési engedélyét visszavonja, úgy támogatja az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség által létrehozott belső egyházi jogi személynek, az Olajág Otthonoknak az Arany Alkony és Arany Alkony Paskál Idősek Otthonai jövőbeni fenntartására irányuló törekvését, az Olajág Otthonok saját neve alatt történő új, végleges működési engedély(ek) kiadása iránti kérelmét, annak érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak ellátási kötelezettsége ne keletkezzen.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2955/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Kinyilvánítja azon szándékát, hogy amennyiben a Kálvin János Presbiteri Misszió működési engedélyét visszavonó határozat és az Olajág Otthonok részére kiadandó működési engedélyt tartalmazó határozat jogerőre emelkedése eltérő időpontja okán, vagy bármely más okból a Fővárosi Önkormányzat ellátási kötelezettsége a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) 88. § (1) bek. a) pontja alapján beáll, a rászoruló és ellátatlan gondozottak folyamatos ellátása érdekében ellátási szerződést kíván kötni az Olajág Otthonokkal, mint az Arany Alkony és az Arany Alkony Paskál Idősek Otthonai reménybeli fenntartójával az alábbi feltételekkel:

a) az ellátási szerződés megkötésének feltétele, hogy Budapest Főváros Önkormányzatát az ellátási szerződés megkötéséből eredően semminemű anyagi és fizetési kötelezettség ne terhelje;

b) az ellátási szerződés megkötése esetén a szerződés hatálybalépésének feltétele:

- az Olajág Otthonok, mint új fenntartó mentesítést kapjon a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős minisztertől az Szt. 57. § (3) bekezdésében foglalt férőhely-korlátozás, illetve az Szt. 127/A. § (4) bekezdésében foglalt egyházi kiegészítő támogatás öt évre számított átalányösszegének a központi költségvetésbe való befizetése alól, valamint

- az Olajág Otthonok működési engedélye(i) kiadása és jogerőre emelkedése.

Határidő: a feltételek bekövetkezésétől függő

Felelős: Tarlós István

A napirend 86. pontja: Javaslat a PENÚÉL Idősotthon Alapítvány támogatási szerződés módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2956/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a 2010. évi Egészségügyi és Szociális célú bizottsági céltartalékból támogatott PENÚÉL Idősotthon Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. augusztus 31-én létrejött támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 2. számú módosításának aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 87. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2957/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 2958-2959/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

2958/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

Az 1769/2011. (VI. 22.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2064/2011. (VI. 22.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 328/2012. (II. 29.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.

2959/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.

A 2285/2003. (XII. 18.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 761/2004. (IV. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 201/2009. (II. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- az 1255/2010. (VI. 3.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- az 1703/2010. (VIII. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 161/2011. (I. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- az 1284; 1286-1287/2011. (V. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. szeptember 1-jére módosítja;

- az 1963/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- az 1964/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 2139/2011. (VII. 14.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. január 31-re módosítja;

- a 3415/2011. (XI. 16.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 3428/2011. (XI. 16.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 3436/2011. (XI. 16.) sz. határozat végrehajtási határidejét a BKISZ megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés megkötését követő 90. napra módosítja;

- a 3717/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. január 31-re módosítja;

- a 4078/2011. (XII. 14.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 633-634/2012. (IV. 25.) sz. határozatok végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosítja;

- a 674-679/2012. (IV. 25.) sz. határozatok végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 691/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- az 1562/2012. (IX. 13.) sz. határozatok végrehajtási határidejét 2013. január 31-re módosítja;

- az 1567/2012. (IX. 13.) sz. határozatok végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 2092/2012. (X. 15.) sz. határozatok végrehajtási határidejét 2013. január 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére