A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2013. február 22-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

8/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 14 órakor befejezi az ülést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

9/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a

- „IX. ker., Ecseri út 38236/814 hrsz.-ú ingatlan értékesítése”,

- „I. ker., Bérc u. 6/B sz. 5319/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítése” és a

- „Javaslat a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36-38. szám alatti (hrsz.: 24049) ingatlan tulajdonjogának az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével történő rendezésére”

című előterjesztések napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

10/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Döntés a Csengery Antal Díj adományozásáról” című előterjesztés előtt tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Egészségterv 2012. című tanulmány végrehajtásához szükséges, egyes országos intézetekkel kötendő együttműködési megállapodások létrehozására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

11/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2. pontként tárgyalja meg a „Római-parti árvízvédelmi mű építése, döntési javaslat a védmű továbbtervezésére vonatkozóan” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

12/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Lehet Más a Politika bejelentésének tudomásulvétele az LMP frakció megszűnéséről.

2. Római-parti árvízvédelmi mű építése, döntési javaslat a védmű továbbtervezésére vonatkozóan.

3. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2013. évi munkatervére.

4. Javaslat a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Főpolgármesteri Hivatalban.

5. Közterületi rendelet a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása miatt.

6. Javaslat az FKF Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 4. sz. módosítására.

7. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 100/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről szóló .../2013. (.......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására, és az FTSzV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

8. Javaslat a díjköteles közterületi várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási karbantartási feladatainak kerületi önkormányzati feladatkörbe való átadásával kapcsolatos megállapodás megkötésére Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatával és kapcsolódó döntések meghozatalára.

9. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

10. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-sára.

11. Javaslat a BKV Mozgólépcső Javító és Szolgáltató Kft. BKV Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára.

12. Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása c. projekthez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadására.

13. Javaslat a BKV Zrt. alapító okirata, igazgatóság ügyrendje és a felügyelőbizottság működési szabályzata módosítására.

14. Egyes fővárosi tulajdonú ingatlanok Budapest Főváros Közterület-felügyelete által távfelügyeleti rendszerben történő őrzése.

15. Javaslat a Budapest III. ker., Záhony u 8. szám alatti ingatlan BRFK részére történő ingyenes használatba adására.

16. Javaslat megállapodás elfogadására a BFVK Zrt. által ellátandó közszolgáltatási feladatok átmeneti finanszírozására.

17. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 105/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

18. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest VII. kerület, Városligeti fasor-Bajza utca-Damjanich utca-Rottenbiller utca-Lövölde tér által határolt területre vonatkozóan.

19. Budai Duna-parti Főgyűjtő; Margit híd alatti rak-partszélesítés - Telekalakítási határozat végrehajtása és megállapodás a vagyonkezelővel.

20. Javaslat a „Margitszigeti Szabadtéri Színpad megújítása” elnevezésű projekt támogatási megállapodásának megkötésére.

21. Javaslat a Margitszigeti szökőkút átépítésével kapcsolatos támogatási megállapodás megkötésére.

22. Javaslat a „Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukciója” elnevezésű projekt támogatási megállapodásának megkötésére.

23. Javaslat egyes kulturális társaságok alapító okiratának módosítására.

24. Javaslat őszi javító érettségi és szakmai vizsga fedezetének biztosítására.

25. Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.

26. Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes gazdasági szervezetek alapító okiratainak módosítására és egyes gazdasági szervezetek megszüntetésére.

27. Javaslat a Budapesti Művelődési Központ alapító okirata és szervezeti és működési szabályzata módosítására.

28. Javaslat gépjárművek ingyenes használatba adásáról szóló megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei között.

29. Javaslat az „Európai Visszatérési Alap” pályázati felhívására pályázat benyújtására.

30. Javaslat az „Európai Alap a 3. országbeliek integrálására” című pályázati felhívásra pályázat benyújtására.

31. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Bp. XVIII., Alacskai út 22. sz. Idősek Otthona alapító okiratának módosítására.

32. Javaslat a Budapest Egészségterv 2012. című tanulmány végrehajtásához szükséges népegészségügyi program és akcióterv kidolgozására.

33. Javaslat a Budapest Egészségterv 2012. című tanulmány végrehajtásához szükséges, egyes országos intézetekkel kötendő együttműködési megállapodások létrehozására.

34. Döntés a Csengery Antal Díj adományozásáról.

35. Az Ötv. 33/A. § (1a) bekezdés alapján kuratóriumi tagság bejelentése.

36. Javaslat „A főváros patkánymentes állapotának fenntartására” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára.

37. Javaslat a „Hitelfelvétel 2012” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás lezárását jóváhagyó döntés meghozatalára.

38. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

39. N. J.-né budapesti illetékességi körön kívüli szakosított szociális intézményi elhelyezési kérelme.

40. V. I. gondnokolt intézményi jogviszony ügye.

41. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. fúziójával kapcsolatos döntésekre.

42. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. között 2012. március 19-én létrejött közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás 1. sz. módosítására.

43. Javaslat a XV. ker., Késmárk utca 10. szám alatti ALDI élelmiszer áruházhoz tartozó útszélesítés eredményeként megépített kanyarodósáv tulajdonba vételével kapcsolatos megállapodásra vonatkozó közgyűlési határozat módosítására.

44. Javaslat az önkormányzati adósságállomány egy részének állam általi átvállalásával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára.

45. IX. ker., Ecseri út 38236/814 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.

46. I. ker., Bérc u. 6/B sz. 5319/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.

47. Javaslat a Bp. III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/13 hrsz.-ú ingatlan kiürítésére.

48. Budapest XIII. kerület 26085/57 hrsz. alatti ingatlan kártalanítási ügye.

49. Javaslat a Vízkutató Területhasznosító Kft. BFVK Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak, valamint a VIKUV Kft. záró beszámolójának elfogadására.

50. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

51. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az ECE Projektmanagement Kft. közötti, az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó megállapodás módosítására.

52. Javaslat Budapest Főváros Közterület-felügyelete által a KEOP-2012-5.5.0/A kódjelű pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázat jóváhagyására.

53. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt önerő biztosítására vonatkozó megállapodás megkötésére.

54. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat hiánypótlásában foglaltak teljesítésére.

55. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert által a KEOP-2012-5.5.0/A konstrukcióra történő épületenergetikai pályázat benyújtásának támogatására.

56. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest III. kerület Óbuda, Fő tér-Szentlélek tér-Gróf Esterházy János rakpart-Hajógyár utca által határolt terület KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatkozóan.

57. Javaslat a BFVT Kft. közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására.

58. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

59. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. üzemeltetésében álló mikrobusz értékesítésére.

60. Javaslat kulturális intézmény szakmai pályázatának benyújtásához hozzájárulás megadására.

61. Javaslat a beolvadással létrejött jogutód Thália Színház Nonprofit Kft. és a jogelőd társaságok végleges vagyonmérlegének és végleges vagyonleltárának jóváhagyására.

62. Javaslat a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36-38. szám alatti (hrsz.: 24049) ingatlan tulajdonjogának az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével történő rendezésére.

63. Javaslat megállapodás megkötésére a 1125 Budapest, Mátyás király út 29. szám alatt található ingatlanon lévő épületegyüttes bővítése tárgyában.

64. Javaslat a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft. megalapításának, valamint az ISMAC és a Városligeti Műjégpálya költségvetési szervek megszüntetésének koncepciójára.

65. Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai felülvizsgálatára vonatkozó szerződés megkötésére.

66. Javaslat a Budapesti Műugró Szövetség 2012. évi sportcélú támogatásának visszavonására.

67. Javaslat a BMSZKI Hajléktalanokért Közalapítvány 2012-2013-KMR kódú pályázatára benyújtott anyag fenntartói támogatására.

68. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

69. Beszámoló az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott határozatokról.

70. Beszámoló a Kulturális és Turisztikai Tanácsnok éves (2012. évi) tevékenységéről.

A napirend 1. pontja: A Lehet Más a Politika bejelentésének tudomásulvétele az LMP frakció megszűnéséről.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

13/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Karácsony Gergely részére a képviselői hozzászólások után hozzászólási jogot biztosít.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

14/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi az LMP-nek, mint a 2010. évi önkormányzati választásokon mandátumot szerzett jelölő szervezetnek a bejelentését, hogy dr. Kaltenbach Jenő, Somfai Ágnes és Hanzély Ákos képviselőknek az LMP-ből történő kilépésével az LMP fővárosi közgyűlési frakcióját (képviselőcsoportját) megszűntnek tekinti. A bejelentés alapján megállapítja, hogy az LMP fővárosi közgyűlési képviselőcsoportja (frakciója) - a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 42. § (1) bekezdésében foglalt feltételek hiányában - megszűnt, ezért az SZMSZ-ben rögzített, képviselőcsoportokat megillető juttatásokat az LMP fővárosi közgyűlési képviselőcsoportja részére a továbbiakban nem biztosítja.

15/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő képviselő úr bejelentését az LMP-képviselőcsoport nevének megváltoztatásáról, tekintettel arra, hogy az LMP-képviselőcsoport - az SZMSZ 42. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában - megszűnt.

16/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az LMP fővárosi közgyűlési képviselőcsoportjának megszűnésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Római-parti árvízvédelmi mű építése, döntési javaslat a védmű továbbtervezésére vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

17/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványának 5. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az engedélyezési eljárás kezdete előtt több tervváltozatra vonatkozóan készít részletes terveket, környezetvédelmi hatástanulmányt, favédelmi tervet, amelyben vizsgálja az egyes változatok költséghatékonyságát, fenntarthatóságát és valós árvízi védelmet biztosító jelentőségét is annak érdekében, hogy a különböző változatok között érdemben dönteni lehessen. A tervváltozatok között szerepelnie kell a Nánási-Királyok útja vonalában húzódó fővédvonal megerősítésének, illetve a hullámtéri ingatlanok kerítésvonalában létesítendő, egyedi tervezésű és tájba illesztett, kerítésként is funkcionáló gátrendszer kidolgozásának a kavicsos partszakasz, a közterületi sétány és a kísérő növényzet megtartása és rendezése, megújítása mellett.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

18/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványának 4. és 6-7. pontjait, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy

4. a Római-parti mobilgát tervezése során figyelembe veszi az MTA Tájépítészeti Albizottságának állásfoglalását, és az abban szereplő felvetésekre adandó válaszokat részletesen dokumentálja és közzéteszi.

6. az elkészült terveket, háttértanulmányokat, környezetvédelmi hatástanulmányt, fajvédelmi tervet, fakivágási engedélykérelmet az engedélyezési eljárások kezdete előtt közérthető formában nyilvánosságra hozza és érdemben megvitatja a fő szakmai szervezetekkel és a lakossággal.

Határidő: a tervek elkészülését követően

Felelős: Tarlós István

7. a társadalmi-szakmai egyeztetés célja egy olyan tervváltozat kialakítása, ami nem károsítja a terület védendő természeti értékeit és összhangban áll az EU Víz Keretirányelvével, ami kimondja, hogy 2015-re el kell érni a vizek jó állapotát, és ebbe beleértendő a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotának biztosítása, valamint a társadalmi vita lefolytatása, és megköveteli, hogy a műszaki tervezésben egyenlő súllyal mérlegeljék a társadalmi igények és az ökoló-giai szempontok érvényesülését.

Határidő: a tervezéssel párhuzamosan

Felelős: Tarlós István”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

19/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Pünkösdfürdő utca-Őrtorony u. közötti szakaszon a mobil védmű felépítményeként az alumínium betétgerendás szerkezetű megoldást választja továbbtervezésre.

Határidő: 2013. február 27.

Felelős: Tarlós István

20/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a III. szakaszon a mobil védművet a Kadosa utca vonaláig tervezteti meg. A védvonal a Kadosa utcán keresztül csatlakozik a Nánási úti fővédvonalba.

Határidő: 2013. február 27.

Felelős: Tarlós István

21/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a védmű kiépítési magasságát a Vigadó téri vízmércén mért MÁSZ + 100 cm-ben (854 cm + 100 cm = 954 cm) határozza meg.

Határidő: 2013. február 27.

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2013. évi munkatervére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

22/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

2013. évi munkatervét irányadóként elfogadja.

A napirend 4. pontja: Javaslat a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Főpolgármesteri Hivatalban.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 2/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletét a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 5. pontja: Közterületi rendelet a mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. módosítása miatt.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 100/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről szóló ..../2013. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására és az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 4/2013. (II. 25.) Főv. Kgy. rendeletét a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 100/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

23/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 5. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat az FKF Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 4. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

24/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

támogatja a „Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat módosított összkölt-séggel (254,394 M Ft-tal megnövelt) történő megvalósítását, tekintettel a projekt keretében beszerzésre kerülő célgépek és tehergépjárművek közbeszerzési eljárásával kapcsolatban érkezett árajánlatokra. A feladat összköltségének növekedése a Fővárosi Önkormányzat részéről történő többletforrás biztosítását nem igényli.

25/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a feladat 7 165 931 E Ft-ra növekedett összköltséggel történő szerepeltetésével a 2013. évi költségvetés tervezésekor, az alábbi ütemezéssel:

2012. évi üteme 16 233 E Ft (KEOP támogatás 0 Ft; saját forrás 16 233 E Ft, melyből 3413 E Ft visszaigényelhető áfa), 2013. évi üteme 4 615 971 E Ft (KEOP támogatás 2 833 534 E Ft; saját forrás 1 782 437 E Ft, melyből 981 314 E Ft visszaigényelhető áfa), 2014. évi üteme 2 533 727 E Ft (KEOP támogatás 1 558 922 E Ft; saját forrás 974 805 E Ft, melyből 538 666 E Ft visszaigényelhető áfa).

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

26/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 4. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

27/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú, európai uniós támogatásból megvalósuló projekt megvalósítására „Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről” szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 3. sz. módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet hatályba lépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a díjköteles közterületi várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási karbantartási feladatainak kerületi önkormányzati feladatkörbe való átadásával kapcsolatos megállapodás megkötésére Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatával és kapcsolódó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

28/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az együttműködési megállapodást Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatával az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

29/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a VII., VIII., IX. és XIII. kerület és a parkolás-üzemeltetési feladatot ellátó többi kerület önkormányzatával folytatott további egyeztetések lefolytatására és az egyeztetések eredményeként létrejövő, a felek egyező akaratát tartalmazó parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 5/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 6/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete és az azt módosító előterjesztői kiegészítés szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: Javaslat a BKV Mozgólépcső Javító és Szolgáltató Kft. BKV Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

30/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként), Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, egyetért a BKV Mozgólépcső Javító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyesülésének szándékával oly módon, hogy a BKV Mozgólépcső Javító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságba, így a jogutód társaság a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság lesz. Egyetért azzal, hogy a jogutód Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégformája a beolvadást követően változatlanul zártkörűen működő részvénytársaság legyen.

- A beolvadással kapcsolatosan jóváhagyja, hogy az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapja 2012. december 31. napja.

- Megbízza a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságát, hogy a BKV Mozgólépcső Javító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével együttműködve gondoskodjon az átalakulási vagyonmérleg-, és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, valamint az átalakulásról (beolvadásról) szóló végleges döntéshez szükséges egyéb - jogszabály által meghatározott - okiratok, valamint az egyesülési szerződés elkészítéséről, és döntés céljából a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István

31/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként), Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a beolvadással kapcsolatosan jóváhagyja, hogy az eljáró független könyvvizsgáló az Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1022 Budapest, Bimbó út 3.) legyen, 450 000 Ft + áfa, azaz négyszázötvenezer forint plusz áfa megbízási díj ellenében, amely megbízási díj megfizetése a BKV Zrt.-t terheli. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója útján gondoskodjon a könyvvizsgáló megbízási szerződésének megkötéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” c. projekthez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

32/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekttel kapcsolatban úgy dönt, hogy

a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő és a projekt által érintett ingatlanok vonatkozásában - a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonva - megadja a projekt megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulást a projektgazda BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére,

b) kijelenti továbbá, hogy a projekttel érintett ingatlanok az 5 éves kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés fenntartásának és üzemeltetésének céljára a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezésére fognak állni, valamint, hogy Budapest Főváros Önkormányzata nem tesz olyan intézkedést a projektgazdával szemben, amely a pályázati cél megvalósítását szolgáló - fenntartási kötelezettségének végéig tartó - hasznosítási és/vagy a projekt támogatási szerződésében foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyeztetné, vagy lehetetlenné tenné.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a BKV Zrt. alapító okirata, igazgatóság ügyrendje és a felügyelőbizottság működési szabályzata módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

33/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva módosítja a Budapesti Közlekedési Zrt. alapító okiratát, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

34/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapesti Közlekedési Zrt. igazgatósága ügyrendjének módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti, egységes szerkezetbe foglalt tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

35/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva elfogadja a Budapesti Közlekedési Zrt. felügyelőbizottsága működési szabályzatának módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti, egységes szerkezetbe foglalt tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

36/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Egyes fővárosi tulajdonú ingatlanok Budapest Főváros Közterület-felügyelete által távfelügyeleti rendszerben történő őrzése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

37/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletében meghatározott ingatlanok őrzését 2013. március 1. napjától Budapest Főváros Közterület-felügyelete távfelügyeleti rendszerben lássa el. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződését annak figyelembevételével terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé, hogy ezen ingatlanok őrzési feladatai 2013. március 1-jétől nem a BFVK Zrt. közszolgáltatási feladatait képezik.

Határidő: a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződésének elfogadása

Felelős: Tarlós István

38/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Előzetes kötelezettséget vállal az előterjesztés 1. sz. mellékletében meghatározott 26 ingatlan őrzési feladatainak Budapest Főváros Közterület-felügyelete által távfelügyeleti rendszerben történő ellátása érdekében a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a „Budapest Főváros Közterület-felügyelete” címen a 2013. március 1. és 2013. december 31. közötti időszakra, és e célra 50 516 366 Ft kiadási előirányzatot biztosít. A „Budapest Főváros Közterület-felügyelete” cím létszámát 10 fővel - közterület-felügyelői státuszok bővítésével - megemeli és az intézmény létszámkeretét 438 főben állapítja meg. Az előirányzott 50 516 366 Ft összeg a 10 fő létszámemelés személyi és dologi kiadásait is teljes körűen tartalmazza. A 2013. évi költségvetés elfogadásáig, az 50 516 366 Ft összegből az átmeneti finanszírozási időszakban 2013. március hónapra 19 102 917 Ft összeget biztosít.

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése során

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a Budapest III. ker., Záhony u 8. szám alatti ingatlan BRFK részére történő ingyenes használatba adására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

39/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) és (4) bekezdésében foglaltak alapján hozzájárul a Budapest III., Záhony utca 8. szám alatti, 19341/11 hrsz.-ú, 7594 nm területű, „kivett szálloda” megnevezésű felépítményes ingatlan Budapesti Rendőr-főkapitányság részére történő, 10 év határozott időtartamra szóló ingyenes használatba adásához.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat megállapodás elfogadására a BFVK Zrt. által ellátandó közszolgáltatási feladatok átmeneti finanszírozására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

40/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2013. évi átmeneti finanszírozásáról szóló, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodást, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 105/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításának hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

41/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a BFVK Zrt. nettó 17 912 E Ft (bruttó 22 748 E Ft) kompenzáció igényét a BFVK Zrt. 2013. éves közszolgáltatási szerződésének „8250 BFVK Zrt. közszolgáltatás” címkódján szerepeltesse.

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése során

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 105/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 7/2013. (II. 25.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 105/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

42/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor-Bajza utca-Damjanich utca-Rottenbiller utca-Lövölde tér által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor-Bajza utca-Damjanich utca-Rottenbiller utca-Lövölde tér által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 8/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

43/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja

Felelős: Tarlós István

44/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Budai Duna-parti Főgyűjtő; Margit híd alatti rakpartszélesítés - telekalakítási határozat végrehajtása és megállapodás a vagyonkezelővel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

45/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

egyetért a 2012. július 3. napján újra záradékolt T-84561 ttsz.-ú telekalakítási térrajz szerinti, 800279/7/2012. sz. jogerős telekalakítási határozattal engedélyezett telekalakítással, amelynek végrehajtása érdekében felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező térrajz és az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező ingatlan-nyilvántartási nyilatkozat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

46/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a telekalakítás következtében kialakuló Budapest II. kerület, 23807/6 és 23809/4, illetve a 23807/5 helyrajzi számú ingatlanok (volt Duna folyam főváros által partvédő művel beépítve) kezelési és használati viszonyainak átmeneti rendezése érdekében az előterjesztés 10. sz. mellékletét képező megállapodást a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatósággal, és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

47/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Megerősítve a 2585/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozatát, felkéri a főpolgármestert, hogy - szükség szerint megújítva a korábbi ingyenes vagyonátadási kérelmet - járjon el az MNV Zrt.-nél a Budapest II. kerület, 23807/6 és 23809/4 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának önkormányzati ingyenes vagyonjuttatással, a 23807/5 helyrajzi számú ingatlan területcserével való megszerzése érdekében Budapest Főváros Önkormányzata javára. Felkéri a főpolgármestert, hogy a térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásra, valamint a területcserére vonatkozó megállapodásokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2014. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a „Margitszigeti Szabadtéri Színpad megújítása” elnevezésű projekt támogatási megállapodásának megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

48/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Belügyminisztériummal az 1623/2012. (XII. 18.) Korm. határozaton alapuló, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad megújítását célzó támogatási megállapodást, amely alapján a támogató 350 000 E Ft összegű, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támogatást folyósít Budapest Főváros Önkormányzata számára. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a támogatási megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

49/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A 2012. évi központi költségvetésben - a kormányhatározat alapján - nevesített támogatás pénzügyi rendezése és a zárszámadással való egyezőség érdekében megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím, azon belül a „Margitszigeti Szabadtéri Színpad megújítása” bevételi előirányzatát 350 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát.

50/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Margitszigeti szökőkút átépítésével kapcsolatos támogatási megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

51/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Belügyminisztériummal az 1623/2012. (XII. 18.) Korm. határozaton alapuló, a Margitszigeti szökőkút átépítését célzó támogatási megállapodást, amely alapján a támogató 400 000 E Ft összegű, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támogatást folyósít Budapest Főváros Önkormányzata számára. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a támogatási megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

52/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A 2012. évi központi költségvetésben - a kormányhatározat alapján - nevesített támogatás pénzügyi rendezése és a zárszámadással való egyezőség érdekében megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” címen belül a „Margitszigeti szökőkút átépítése” feladat bevételi előirányzatát 400 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát.

53/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a „Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukciója” elnevezésű projekt támogatási megállapodásának megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

54/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Belügyminisztériummal az 1623/2012. (XII. 18.) Korm. határozaton alapuló, a Belvárosi Templom rekonstrukcióját célzó támogatási megállapodást, amely alapján a támogató 200 000 E Ft összegű, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támogatást folyósít Budapest Főváros Önkormányzata számára. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a támogatási megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

55/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A 2012. évi központi költségvetésben - a kormányhatározat alapján - nevesített támogatás pénzügyi rendezése és a zárszámadással való egyezőség érdekében megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” címen belül a „Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukciója” bevételi előirányzatát 200 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát.

56/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat egyes kulturális társaságok alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

57/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadá-sára.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

58/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

59/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Bábszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapest Bábszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

60/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Bábszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

61/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja az Új Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

62/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

63/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

64/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

65/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 9. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 10. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

66/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

67/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 11. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 12. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

68/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

69/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 13. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 14. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

70/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

71/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Örkény István Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 15. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 16. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

72/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Örkény István Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

73/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdésben a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti befogadó nyilatkozatot a Budapest Bábszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára a Budapest VI. kerület, Andrássy út 69. szám alatt található székhelye vonatkozásában, és egyben felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat őszi javító érettségi és szakmai vizsga fedezetének biztosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

74/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a 2012. évi őszi javító, pótló érettségi és szakmai vizsgák kiadásainak fedezetére 38 794 E Ft-ot biztosít (a „9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására” cím előirányzata terhére 3264 E Ft-ot, a „9300 Általános tartalék” cím elő-irányzata terhére 35 530 E Ft-ot).

75/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A fedezet biztosítása érdekében a „9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására” cím előirányzatát 3264 E Ft-tal, illetve a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 35 530 E Ft-tal csökkenti, és egyidejűleg összesen 38 794 E Ft-tal megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti részletezésben.

Határidő: a 2012. évet érintő utolsó költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

76/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti együttműködési keretmegállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 5 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes gazdasági szervezetek alapító okiratainak módosítására és egyes gazdasági szervezetek megszüntetésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

77/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 2.1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Módosítja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 2.2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Módosítja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete (Budapest XIV., Mogyoródi út 21.) alapító okiratát az előterjesztés 2.3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Módosítja a Modell TISZK Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Vág utca 12-14.) alapító okiratát az előterjesztés 2.4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Módosítja a Mozaik Gazdasági Szervezet (Budapest I., Ponty utca 1-3.) alapító okiratát az előterjesztés 2.5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2.1.-2.5. számú mellékleteiben található alapító okirat módosítások aláírására és az előterjesztés 3.1.-3.5. számú mellékletei szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a BETISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest VII., Dohány u. 65.) az előterjesztés 4.1. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a Csepel TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest XXI., Tanműhely köz 7.) az előterjesztés 4.2. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest XII., Márvány utca 32.) az előterjesztés 4.3. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti az Építőipari TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest VIII., Mosonyi u. 6.) az előterjesztés 4.4. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti az ÉPTISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest XIII., Váci út 179-183.) az előterjesztés 4.5. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a Gundel TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest XIII., Huba utca 7.) az előterjesztés 4.6. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a Humán TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest VIII., Ludovika tér 1.) az előterjesztés 4.7. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a Petrik TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest XIV., Thököly út 48-54.) az előterjesztés 4.8. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a Szily TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest XIV., Várna utca 23.) az előterjesztés 4.9. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a Színes TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest X., Maglódi út 8.) az előterjesztés 4.10. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4.1.-4.10. számú mellékleteiben található megszüntető okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a megszűnő intézmények záró-beszámolója 2012. december 31-i fordulónappal teljes körűen - leltárral és záró főkönyvi kivonattal -, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal a Fővárosi Közgyűlés elé beterjesztésre kerüljön.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. májusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a hatósági engedélyek visszavonása, valamint az intézményi nem selejtezhető és egyéb munkaügyi dokumentumok Budapest Főváros Levéltára részére, illetőleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

78/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

79/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 2.1. számú melléklete szerinti tartalommal.

80/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 2.2. számú melléklete szerinti tartalommal.

81/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete (Budapest XIV., Mogyoródi út 21.) alapító okiratát az előterjesztés 2.3. számú melléklete szerinti tartalommal.

82/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Modell TISZK Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Vág utca 12-14.) alapító okiratát az előterjesztés 2.4. számú melléklete szerinti tartalommal.

83/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mozaik Gazdasági Szervezet (Budapest I., Ponty utca 1-3.) alapító okiratát az előterjesztés 2.5. számú melléklete szerinti tartalommal.

84/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2.1.-2.5. számú mellékleteiben található alapító okirat módosítások aláírására és az előterjesztés 3.1.-3.5. számú mellékletei szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

85/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a BETISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest VII., Dohány u. 65.) az előterjesztés 4.1. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

86/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a Csepel TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest XXI., Tanműhely köz 7.) az előterjesztés 4.2. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

87/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest XII., Márvány utca 32.) az előterjesztés 4.3. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

88/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti az Építőipari TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest VIII., Mosonyi u. 6.) az előterjesztés 4.4. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

89/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti az ÉPTISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest XIII., Váci út 179-183.) az előterjesztés 4.5. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

90/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a Gundel TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest XIII., Huba utca 7.) az előterjesztés 4.6. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

91/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a Humán TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest VIII., Ludovika tér 1.) az előterjesztés 4.7. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

92/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a Petrik TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest XIV., Thököly út 48-54.) az előterjesztés 4.8. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

93/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a Szily TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest XIV., Várna utca 23.) az előterjesztés 4.9. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

94/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélkül megszünteti a Színes TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest X., Maglódi út 8.) az előterjesztés 4.10. számú mellékletében szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

95/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4.1.-4.10. számú mellékleteiben található megszüntető okira-tok aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

96/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a megszűnő intézmények záró-beszámolója 2012. december 31-i fordulónappal teljes körűen - leltárral és záró főkönyvi kivonattal -, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal a Fővárosi Közgyűlés elé beterjesztésre kerüljön.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. májusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

97/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a hatósági engedélyek visszavonása, valamint az intézményi nem selejtezhető és egyéb munkaügyi dokumentumok Budapest Főváros Levéltára részére, illetőleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapesti Művelődési Központ alapító okirata és szervezeti és működési szabályzata módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

98/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Művelődési Központ alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

99/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja alapján jóváhagyja a Budapesti Művelődési Központ új szervezeti és működési szabályzatát, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat gépjárművek ingyenes használatba adásáról szóló megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei között.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

100/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

megszünteti az 1 db RENAULT S 135 09/B, rendszáma: FGF-530, alvázszáma: VF 640 AAB 000000863 ponyvás tehergépkocsi és az 1 db CITROËN JUMPY, rendszáma: GZP-052, alvázszáma: VF7BYDHXA 12568700 személygépkocsi Madách Színház Nonprofit Kft. által történő ingyenes használatát, és jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Madách Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

101/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Az 1 db RENAULT S 135 09/B, rendszáma: FGF-530, alvázszáma: VF 640 AAB 000000863 ponyvás tehergépkocsit és az 1 db CITROËN JUMPY, rendszáma: GZP-052, alvázszáma: VF7BYDHXA 12568700 személygépkocsit a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei részére - közfeladatainak ellátásához - ingyenes használatba adja.

102/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a gépkocsik ingyenes használatba adásáról szóló megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat az „Európai Visszatérési Alap” pályázati felhívására pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

103/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

egyetért és utólagosan jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata az Európai Visszatérési Alapba (ERF) benyújtott pályázatát.

104/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az Európai Visszatérési Alap (ERF) program európai uniós támogatású projekt megvalósításához szükséges 7000 EUR, azaz 2100 E Ft önrészt a 2013. évi költségvetésben új címkódon „Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész”, mint önként vállalt önkormányzati feladatot biztosítja.

Határidő: 2013. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

105/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Egyetért és utólagosan jóváhagyja a pályázathoz angol nyelven benyújtott partnerségi nyilatkozatot (előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklet), valamint a közjogi személyek adatvédelmi nyilatkozatot (előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklet).

A napirend 30. pontja: Javaslat az „Európai Alap a 3. országbeliek integrálására” című pályázati felhívásra pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

106/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja, hogy Budapest Főváros Önkormányzata részt vegyen az „Európai Alap a 3. országbeliek integrálására” című pályázati felhívásra benyújtandó „CORDAMO” című európai uniós támogatású projektben, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat dokumentumainak elkészítéséről és aláírásáról.

Határidő: 2013. február 26.

Felelős: Tarlós István

107/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az „Európai Alap a 3. országbeliek integrálására” című pályázati felhívásra benyújtandó „CORDAMO” című európai uniós támogatású projekt megvalósításához szükséges 9500 EUR önrész biztosítása érdekében 3000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatát, és ugyanezen összeggel megemeli a „884402 Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész” cím dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet első módosítása

Felelős: Tarlós István

108/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a pályázathoz szükséges partnerségi nyilatkozatot, valamint a közjogi személyek adatvédelmi nyilatkozatát, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a nyilatkozatok aláírásáról.

Határidő: 2013. február. 26.

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Budapest XVIII., Alacskai út 22. sz. Idősek Otthona alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

109/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi az - intézmény alapító okiratának módosításáról szóló - előterjesztésben foglaltakat.

110/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1182 Budapest, Alacskai út 22. sz. alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

111/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a alapján kivonja az intézményi körből és forgalomképessé nyilvánítja a Budapest VI., Benczúr u. 46., valamint a Budapest XVI., Pálya u. 27. szám alatti ingatlanokat, és további üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az ingatlanok a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződésében feltüntetésre kerüljenek.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapest Egészségterv 2012. című tanulmány végrehajtásához szükséges népegészségügyi program és akcióterv kidolgozására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

112/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a fővárosi népegészségügyi program és akcióterv kidolgozásához szükséges forrást biztosítja, ennek érdekében tervbe veszi Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében az új „881802 Budapest Egészségterv” cím kiadási, ezen belül a dologi kiadás előirányzatát 10 000 E Ft-tal.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet terve-zése

Felelős: Tarlós István

113/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Megbízza a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Karát a Budapest Egészségterv 2012. című tanulmány alapján készítendő fővárosi népegészségügyi program és akcióterv kidolgozásával, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés melléklete szerinti megbízási szerződés aláírására.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a Budapest Egészségterv 2012. című tanulmány végrehajtásához szükséges, egyes országos intézetekkel kötendő együttműködési megállapodások létrehozására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

114/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Egészségterv eredményes végrehajtása érdekében az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő együttműködési megállapodást az Országos Onkológiai Intézettel, az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő együttműködési megállapodást az Országos Sportegészségügyi Intézettel, az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő együttműködési megállapodást az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézettel, az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő együttműködési megállapodást az Országos Idegtudományi Intézettel, az előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő együttműködési megállapodást az Országos Vérellátó Szolgálattal, az előterjesztés 6. sz. mellékletében szereplő együttműködési megállapodást az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel, az előterjesztés 7. sz. mellékletében szereplő együttműködési megállapodást az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézettel, valamint az előterjesztés 8. sz. mellékletében szereplő együttműködési megállapodást a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézettel.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Tarlós István

115/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő együttműködési megállapodások aláírására.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Tarlós István

116/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy első alkalommal 2014. december 31-ig, a továbbiakban évente számoljon be a Fővárosi Közgyűlésnek az egyes országos intézetekkel folytatott együttműködések keretében végzett munkáról.

Határidő: évente, első alkalommal 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. fúziójával kapcsolatos döntésekre.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

138/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal a koncepcióval, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. fúziója elsődlegesen a BKSZT Kft. által folytatott - a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésére vonatkozó - tevékenységnek a Fővárosi Vízművek Zrt. részére 2013. június 1-jéig történő átadásával, végezetül a BKSZT Kft.-nek a Fővárosi Vízművek Zrt.-be való - gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti - beolvadásával 2014. január 1-jéig valósuljon meg.

139/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését 2013. június 1-jétől kizárólagos jogosultsággal a Fővárosi Vízművek Zrt. lássa el.

140/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítását arra vonatkozóan, hogy a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését 2013. június 1-jétől kizárólagos joggal a Fővárosi Vízművek Zrt. lássa el.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István

141/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy - a BVK Holding Zrt., a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. menedzsmentjén keresztül, illetve annak bevonásával - tegye meg azokat az intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy 2013. június 1-jétől a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepet a Fővárosi Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatóként üzemeltethesse, ideértve szennyvíztisztítási szolgáltatási szerződés, valamint víziközmű-üzemeltetési szerződés (pl. bérleti-üzemeltetési szerződés) Fővárosi Vízművek Zrt.-vel történő megkötésére, valamint az ezekkel ellentétes tartalmú, jelenleg hatályos szerződéseknek a módosítására, megszüntetésére vonatkozó javaslatoknak a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztését is.

Határidő: 2013. június 1.

Felelős: Tarlós István

142/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy - a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. menedzsmentjén keresztül, illetve annak bevonásával - tegye meg azokat az intézkedéseket, melyek a BKSZT Kft.-nek a Fővárosi Vízművek Zrt.-be 2013. december 31. napjával történő - gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti - beolvadásához szükségesek.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. között 2012. március 19-én létrejött közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

143/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás 1. sz. módosításának aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a XV., Késmárk u. 10. sz. alatti ALDI élelmiszer áruházhoz tartozó útszélesítés eredményeként megépített kanyarodósáv tulajdonba vételével kapcsolatos megállapodásra vonatkozó fővárosi közgyűlési határozat módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

144/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 4066-4067/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatokat.

145/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 44. § a) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt, a Budapest Főváros Önkormányzata és a Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) közötti megállapodást, az annak mellékletében foglalt útépítés befejezett, aktivált eszközként történő térítésmentes átadás-átvételének tárgyában és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

146/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett, befejezett, aktivált beruházást, mint aktivált eszközt a Fővárosi Önkormányzat vagyonában szerepeltesse.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat az önkormányzati adósságállomány egy részének állam általi átvállalásával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

147/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés tekintettel a Magyar Kormány által bevezetett új önkormányzati feladatfinanszírozás kockázataira, valamint a túlzó mértékű állami forráselvonásra, felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az állammal a Fővárosi Önkormányzat adósságállományának teljes átvételéről állapodjon meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

148/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiak-ban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel, a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.

149/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.

150/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal a Fővárosi Önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.

151/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert az adósság-átvállalással összefüggésben, hogy:

a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ainak végrehajtása érdekében szükséges egyéb nyilatkozatokat és intézkedéseket;

b) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.

Határidő: a nyilatkozatok és intézkedések megtételére folyamatosan, a megállapodások megkötésére 2013. február 28., illetve 2013. június 28.

Felelős: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

152/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az adósság-átvállalással kapcsolatos intézkedésekről és a megkötött szerződésekről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: a megállapodások megkötését követő rendes üléseken

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Budapest IX. ker., Ecseri út 38236/814 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

153/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva eredményesnek minősíti a Budapest IX. ker., Ecseri út 5. szám alatti 38236/814 hrsz.-ú, 5401 m˛ területű, kivett, saját használatú út megnevezésű ingatlan értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános árverési eljárást azzal, hogy az ingatlanra kiírt árverés nyertese, így az ingatlan vevője a SUMMERDALE ESTATE Kft. (1054 Budapest, Szemere u. 17., cégjegyzékszáma: 01-09-948417, képviselője: Hui-zenga Cornelis ügyvezető képviseletében meghatalmazottként Zsíros Zoltán) a vételárként megajánlott 64 200 000 Ft + áfa (hatvannégymillió-kétszázezer forint plusz áfa) összeggel. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt ingatlan adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés - a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója, Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal általi - aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: I. ker., Bérc u. 6/b. sz. 5319/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

154/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az I. ker., Bérc u. 6/b. sz. 5319/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítése tárgyában lefolytatott árverés eredményét - figyelemmel az eljárás nyerteseként kihirdetett Társaság nevében eljáró személy képviseleti jogosultságának hiányára - nem fogadja el, a Társasággal adásvételi szerződést nem köt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy az ajánlattevő által az árverés során megfizetett árverési előleg és egyéb kapcsolódó költségek visszatérítésével kapcsolatos intézkedéseket haladéktalanul hozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy az I. ker., Bérc u. 6/b. sz. 5319/9 hrsz.-ú ingatlan közpark melletti elhelyezkedésére való tekintettel, az ingatlanon található növényzet szakszerű gondozása, illetve a terület indokolt átminősítésére vonatkozó körülmények megvizsgálása érdekében a szükséges intézkedéseket hozza meg, és ezen intézkedések eredményeiről a Közgyűlés számára adjon tájékoztatást.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

155/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva eredményesnek minősíti a Budapest Főváros Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Budapest I. ker., 5319/9 hrsz.-ú, 1620 m˛ területű kivett beépítetlen terület megnevezésű, Budapest I. ker., Bérc u. 6/b. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános árverési eljárást azzal, hogy az ingatlanra kiírt árverés nyertese, így az ingatlan vevője a Tief Terra Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2750 Nagykőrös, Eszperantó u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-128637, képviselője: Heli András ügyvezető és Maróthy Edit Viktória munkavállaló együttes aláírási joggal) 376 000 000 Ft + áfa (háromszázhetvenhatmillió forint plusz áfa) vételár összeggel. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt ingatlan adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés - a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója, Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal általi - aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a Bp. III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/13 hrsz.-ú ingatlan kiürítésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

156/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján kiüríti a Bp. III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/13 hrsz.-ú, 10 ha 7378 m2 területű, „kivett telephely” megnevezésű ingatlant annak értékesítése érdekében, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a BFVK Zrt.-n keresztül az ingatlanhasználók felszólításáról és az ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatásáról, amely nem terjed ki a tulajdonosi jogok gyakorlására.

Határidő: 365 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Budapest XIII. kerület, 26085/57 hrsz. alatti ingatlan kártalanítási ügye.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

157/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

elutasítja a Budapest XIII. kerület, 26085/57 hrsz.-ú ingatlanra benyújtott, az Étv. 30. § (1) bekezdésére alapozott kártalanítási kérelmet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a Vízkutató Területhasznosító Kft. BFVK Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak, valamint a VIKUV Kft. záró beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

158/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), valamint a BFVK Zrt.-be beolvadt Vízkutató Területhasznosító Kft. (VIKUV Kft.) legfőbb szervének hatáskö-rében eljárva

- Elfogadja a VIKUV Kft. ügyvezetője által a Társaság 2012. január 1-jétől 2012. október 25-ig tartó gazdálkodásáról készített üzleti jelentést, továbbá a Társaság tevékenységéről készített ugyanezen időszakra vonatkozó záró beszámolót a következők szerint:

2012. évi
záró beszámoló
2012. január 1.-
2012. október 25.
Mérlegfőösszeg 181 750 E Ft
Saját tőke 151 579 E Ft
Jegyzett tőke 166 840 E Ft
Adózás előtti eredmény 532 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 532 E Ft

- Elfogadja az 532 E Ft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

- Elfogadja a VIKUV Kft. könyvvizsgálójának jelentésével alátámasztott, a Társaság 2012. január 1-jétől 2012. október 25-ig tartó időszakra vonatkozó záró beszámolóját és üzleti jelentését.

159/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a VIKUV Kft. 2012. október 25-i fordulónapra készített, a BFVK Zrt.-be történő beolvadása előtti állapotot tükröző vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 4. számú mellékletének 4/a. sz. melléklete szerinti tartalommal.

160/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a BFVK Zrt. 2012. október 25-i fordulónapra készített, a VIKUV Kft. beolvadása előtti állapotot tükröző vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 4. számú mellékletének 4/b. sz. melléklete szerinti tartalommal.

161/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a BFVK Zrt. 2012. október 25-i fordulónapra készített, a VIKUV Kft. beolvadása utáni állapotot tükröző végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 4. számú mellékletének 4/c. sz. melléklete szerinti tartalommal.

162/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a BFVK Zrt. vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a VIKUV Kft. záró beszámolójának, valamint a beolvadással kapcsolatos végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak cégbírósági letétbe helyezéséről a Társaság jogi képviselője útján gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

163/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest I. ker., 6635/2/A/4 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I. ker., Országház u. 34. földszint 1. sz. alatt található, 225 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 618/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 469 000 EUR, valamint a

- Budapest I. ker., 6635/2/A/48 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I. ker., Országház u. 34. sétányszint 19. szám alatt található, S.T.19. számmal jelölt, 5 m2 alapterületű, tároló megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 12/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 1000 EUR,

melyeket mindösszesen 470 000 EUR vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

164/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest I. ker., 7534/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I. ker., Mészáros u. 10. I. emelet 1-2. sz. alatt található, 288 m2 alapterületű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 845/10000 tulajdoni hányaddal, 57 600 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

165/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest V. ker., 24487/0/A/18 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Dorottya utca 6., II/218. szám alatt található, 40 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 23/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 147 993 EUR, valamint a

- Budapest V. ker., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Dorottya u. 6. sz. alatt található, a teremgarázs 77/10000 tulajdoni hányadát kitevő, GA064 számmal jelölt beálló ingatlan, vételára: 30 000 EUR,

melyeket mindösszesen 177 993 EUR vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

166/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest V. ker. 24487/0/A/53 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Dorottya utca 6. IV/404. szám alatt található, 181 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 108/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 760 475 EUR, valamint a

- Budapest V. ker., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Dorottya u. 6. sz. alatt található, a teremgarázs 116/10000 tulajdoni hányadát kitevő, GA098 számmal jelölt beálló ingatlan, vételára: 30 000 EUR;

- Budapest V. ker., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Dorottya u. 6. sz. alatt található, a teremgarázs 34/10000 tulajdoni hányadát kitevő, ST048 számmal jelölt, 5,6 m2 alapterületű kerékpártároló ingatlan, vételára: 6000 EUR,

melyeket mindösszesen 796 475 EUR vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

167/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest V. ker., 24487/0/A/54 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Dorottya utca 6., IV/405. szám alatt található, 51 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 30/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 210 532 EUR, valamint a

- Budapest V. ker., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., Dorottya u. 6. sz. alatt található, a teremgarázs 115/10000 tulajdoni hányadát kitevő, GA099 számmal jelölt beálló ingatlan, vételára: 30 000 EUR,

melyeket mindösszesen 240 532 EUR vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az ECE Projektmanagement Budapest Kft. közötti, az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó megállapodás módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

168/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat, valamint az EKZ ÖVT-E Kft.-vel, illetve az ECE Projektmanagement Budapest Kft.-vel fennálló megállapodás szerinti nyomvonal haladéktalan felülvizsgálata, illetve a biztonságos kerékpárút nyomvonal meghatározása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

169/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az ECE Projektmanagement Budapest Kft.-vel az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat Budapest Főváros Közterület-felügyelete által a KEOP-2012-5.5.0/A kódjelű pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázat jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

170/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, hogy Budapest Főváros Közterület-felügyelete pályázatot nyújtott be a KEOP-2012-5.5.0/A kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítés” című pályázati felhívásra, a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, a 1054 Budapest, Akadémia utca 1. szám alatt található székhely fűtésének korszerűsítésére, azzal a feltétellel, hogy a beruházás Budapest Főváros Önkormányzata részéről pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár és további többlettámogatást Budapest Főváros Közterület-felügyelete ezen a címen nem igényel.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt önerő biztosítására vonatkozó megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

171/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat hiánypótlásában foglaltak teljesítésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

172/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat vonatkozásában nyilatkozik arról, hogy a projekt részeként elkészült megvalósíthatósági tanulmányban (MT), az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek; továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismeri, és annak betartását - a támogatás visszafizetésének terhe mellett - vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig.

Határidő: 2013. február 22.

Felelős: Tarlós István

173/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” díjpolitika és üzemeltetési koncepciót.

Határidő: 2013. február 22.

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert által a KEOP-2012-5.5.0/A konstrukcióra történő épületenergetikai pályázat benyújtásának támogatására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

174/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal és utólagosan jóváhagyja a Fővárosi Állat- és Növénykert pályázatát a KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése” című pályázati konstrukcióba „Épületenergetikai fejlesztések a Fővárosi Állat- és Növénykert energiahatékonyságának növelése érdekében” címmel.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest III. kerület Óbuda, Fő tér-Szentlélek tér-Gróf Esterházy János rakpart-Hajógyár utca által határolt terület KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

175/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Budapest III. kerület Óbuda, Fő tér-Szentlélek tér-Gróf Esterházy János rakpart-Hajógyár utca által határolt, az FSZKT-ban kiemelt szabályozást igénylő területre vonatkozó kerületi építési szabályzat és az annak mellékletét képező kerületi szabályozási terv tervezetével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

176/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat a BFVT Kft. közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

177/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BFVT Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

178/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. november 30.-2012. december 2. közötti berlini szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

179/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Katona József Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Máté Gábor 2012. november 20-23. közötti stuttgarti szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

180/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Katona József Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Máté Gábor 2012. november 27-28. közötti szabadkai szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

181/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Katona József Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Máté Gábor 2012. december 2-5. közötti kolozsvári szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

182/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2012. december 6-8. között Kolozsvárra, továbbá 2012. december 13-14. között Prágába utazott szakmai célból, és elfogadja az utazásaival kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazásokkal összefüggésben az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

183/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2013. január 10-20. között New York-ba utazott szakmai célból.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. üzemeltetésében álló mikrobusz értékesítésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

184/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

értékesíti az IMJ-150 forgalmi rendszámú mikrobuszt Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bek. a) pontja értelmében a legjobb árajánlatot tevő Nyegota Krisztián (a. n.: Gyapjas Ilona, szül.: Gyula, 1980. június 5., adószám: 8414280692) részére 220 000 Ft-os, azaz kettőszázhúszezer forintos vételi áron.

185/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező adásvételi szerződést, továbbá felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

186/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Megszünteti az 1 db, 50001 leltári számmal felvett Citroën Jumpy típusú, IMJ-150 forgalmi rendszámú, VF7BEWJYB86000483 alvázszámú, 9 személyes mikrobusz, valamint annak tartozéka Vígszínház Nonprofit Kft. által történő ingyenes használatát, és jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Vígszínház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat kulturális intézmény szakmai pályázatának benyújtásához hozzájárulás megadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

187/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Levéltára az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti szakmai pályázatának benyújtását. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Intézmény vezetőjét.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a beolvadással létrejött jogutód Thália Színház Nonprofit Kft. és a jogelőd társaságok végleges vagyonmérlegének és végleges vagyonleltárának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

188/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24., Cg.: 01-09-921623) (beolvadó gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a beolvadással megszűnő gazdasági társaság az átalakulás napjával - 2012. október 1. napjával, mint mérlegfordulónappal elkészített - a könyvvizsgálói (FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 2145 Kerepes, József Attila u. 74., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentéssel alátámasztott, a Társaság 2012. évi tevékenységének záró beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Mérlegfőösszeg 47 467 E Ft

Saját tőke 26 411 E Ft

Jegyzett tőke 3000 E Ft

Adózás előtti eredmény 689 E Ft

Mérleg szerinti eredmény 682 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. január 1.-2012. október 1. üzleti évről készített közhasznúsági jelentését az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Társaság 2012. október 1-jei fordulónapra készített - a beolvadás független könyvvizsgálója (PR Kontír Audit Könyvelő Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1026 Budapest, Garas u. 24/B, Szigeti Ilona Gyöngyi könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004046) által hitelesített - végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal.

189/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24., Cg.: 01-09-917942) (átvevő gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az átvevő gazdasági társaság átalakulás napjával - 2012. október 1. napjával, mint mérlegfordulónappal az átalakulás miatt készített - a Társaság könyvvizsgálói (Debit-Credit Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft., 1143 Budapest, Ilka u. 20., Almási Valéria könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002879) jelentéssel alátámasztott közbenső éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását) az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Mérlegfőösszeg 518 644 E Ft

Saját tőke 332 059 E Ft

Jegyzett tőke 3000 E Ft

Adózás előtti eredmény 9484 E Ft

Mérleg szerinti eredmény 9337 E Ft

- Elfogadja a Társaság 2012. október 1-jei fordulónapra készített - a beolvadás független könyvvizsgálója (PR Kontír Audit Könyvelő Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1026 Budapest, Garas u. 24/B, Szigeti Ilona Gyöngyi könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004046) által hitelesített - végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal.

190/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24., Cg.: 01-09-917942) (jogutód gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a jogutód gazdasági társaság átalakulás napjával - 2012. október 1. napjával, mint mérlegfordulónappal készített - a beolvadás független könyvvizsgálója (PR Kontír Audit Könyvelő Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1026 Budapest, Garas u. 24/B, Szigeti Ilona Gyöngyi könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004046) által hitelesített a jogutód gazdasági társaság végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 9-10. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Mérlegfőösszeg 560 391 E Ft

Saját tőke 358 470 E Ft

Jegyzett tőke 3000 E Ft

Mérleg szerinti eredmény 9337 E Ft

191/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Gt. 168. § (1) bek. értelmében a Mikrosz-kóp Színpad Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Thália Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa annak érdekében, hogy a végleges vagyonmérleg és végleges vagyonleltár cégbírósági letétbe helyezéséről a Társaság jogi képviselője útján gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36-38. szám alatti (hrsz.: 24049) ingatlan tulajdonjogának az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével történő rendezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. február 22-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére