A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2013. február 27-i, 16 órai kezdettel tartott ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

305/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (II. forduló)

2. Javaslat a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre.

3. Javaslat közszolgáltatási keretmegállapodás és 2013. évi éves szerződés megkötésére a BFVT Kft.-vel.

4. Javaslat az Enviroduna Kft. alapító okiratának módosítására és a társaság jegyzett tőkéjének megemelésére, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjének módosítására.

5. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Atlantisz Alapítvánnyal.

6. Javaslat ötletpályázat kiírására.

7. Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére.

8. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (II. forduló)

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

306/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa Módosítás összege
(E Ft)
+ -
A „918401 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége” cím kiadási előirányzatának növelése
Komplex drogprevenciós nyílt pályázati keretösszeg a fenti feladatokat ellátó szervezetek számára
60 000
„870502 BRFK támogatása” cím kiadási előirányzatának csökkentése 60 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

307/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa Módosítás összege
(E Ft)
+ -
„918401 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége” cím kiadási előirányzatának növelése
Krízishelyzetben lévő ártalomcsökkentő ellátásokra (pl. tűcsere program) vonatkozó, a fenti feladatokat ellátó szervezetek számára nyílt pályázati keretösszeg
20 000
„912102 Főpolgármesteri céltartaléka” cím kiadási előirányzatának csökkentése 20 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

308/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa Módosítás összege
(E Ft)
+ -
„918401 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége” cím kiadási előirányzatának növelése
Támogatási keretösszeg a fenti feladatokat ellátó szervezetek számára nyílt pályázaton
20 000
„912102 Főpolgármesteri céltartaléka” cím kiadási előirányzatának csökkentése 20 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

309/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa Módosítás összege
(E Ft)
+ -
„884301 Környezetügyi feladatok” cím kiadási előirányzatának növelése 30 000
Budapest Főváros energetikai koncepciójának aktualizálása, önkormányzati intézmények energiastratégiájának kidolgozása.
„711002 Hivatali rendezvények” cím kiadási előirányzatának csökkentése 30 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

310/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa Módosítás összege
(E Ft)
+ -
„200002 Szociálpolitikai Intézmények” cím kiadási előirányzatának növelése 100 000
„841601 Megszűnt Intézmények kiadásai” cím kiadási előirányzatának csökkentése 100 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

311/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa Módosítás összege
(E Ft)
+ -
6013 Sorfa telepítés, fasor rekonstrukció tervezése 100 000
Dunapart fejlesztése, tervezés a hétéves fejlesztési tervben Egészségügyi intézmények
2012. évi felújítási támogatási keret összege 706 188 E Ft
100 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

312/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a tervezett fejlesztések közül csak az érvényes szerződéssel és előirányzattal is rendelkező, külső forrásokkal is finanszírozott feladatokat lehet megvalósítani.

313/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Új kötelezettség csak új külső forrás biztosításával vállalható.

314/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A rendelettervezet 8. sz. mellékletében felsorolt, 800000-es címek esetében az éves szerződések megkötésekor, valamint az utalások során figyelembe kell venni, hogy csak a költségvetésben megtervezett előirányzat és az egyedi döntéshez kötött összeg különbözete utalható időarányosan. A fennmaradó összeg utalása előzetes főpolgármesteri jóváhagyás esetén lehetséges.

315/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2012. évi pénzmaradvány elszámolása során kimutatott szabad pénzmaradványt zárolni kell a 2014-2015. években képződő halmozott forrás-hiány finanszírozására mindaddig, amíg a belső tartalékok és a külső többletforrások bevonásának lehetősége nem tisztázott.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

316/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A BKK Zrt. által az Önkormányzatnak gördülő tervezéssel készítendő, 2013-2014-re vonatkozó üzleti tervét és az adott menetrendi évre vonatkozó javaslatát és forrásigényét az önkormányzat tárgyévi elfogadott költségvetésére tekintettel kell elkészíteni.

317/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fővárosi közösségi közlekedés hosszú távú fenntarthatósága érdekében vizsgálja meg a további finanszírozási lehetőségeket.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István

318/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt.-vel megkötött fejlesztési célú megállapodásokat vizsgálja felül úgy, hogy a szerződésben jelzett ütemek egyezzenek a 2013. évi költségvetési javaslatban elfogadottakkal.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Tarlós István

319/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzatának 2014-2016. évekre vonatkozó finanszírozási prognózisát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.

320/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy 2014-2016-ig saját bevételeinek összege várhatóan 442 373 M Ft, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség várhatóan 15 465 M Ft.

321/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2014., 2015. és 2016. évi költségvetésében a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges fedezetet a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok”, a „710501 Hivatali informatikai feladatok”, „712503 Adóigazgatási feladatok”, a „883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” „883402 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése (nővérszolgálat)” címeken biztosítja az előterjesztés rendelet-tervezetének 6. sz. melléklete szerinti részletezettséggel.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről az előterjesztés melléklete és az azt módosító előterjesztői kiegészítés szerinti tartalommal.

A napirend 2. pontja: Javaslat a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

322/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésben szereplő „Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása” előirányzat felhasználásával megvalósuló felújítási feladatokat a BKK Zrt. valósítsa meg.

323/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” vonatkozó engedélyokiratot, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 8 nap

Felelős: Tarlós István

324/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” vonatkozó meghatalmazást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 8 nap

Felelős: Tarlós István

325/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása” előirányzat felhasználására vonatkozó megvalósítási megállapodást a BKK Zrt.-vel az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat közszolgáltatási keretmegállapodás és 2013. évi éves szerződés megkötésére a BFVT Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 22/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

326/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BFVT Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti közszolgáltatási keret-megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. március 10.

Felelős: Tarlós István

327/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BFVT Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti 2013. évi éves közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. március 10.

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat az Enviroduna Kft. alapító okiratának módosítására és a társaság jegyzett tőkéjének megemelésére, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

328/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, a Cg.01-09-704285 cégjegyzékszámú ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosaként a Társaság legfőbb szervének hatáskö-rében eljárva

- megállapítja, hogy az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. alapításakor az Alapító a Társaságban fennálló egyetlen törzsbetétjének egészét, azaz a törzstőke teljes összegét a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

- az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. jegyzett tőkéjét 151 000 000 Ft-tal, 201 000 000 Ft-ra emeli meg. A törzstőkeemelés új törzsbetét pénzbeli hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátásával történik oly módon, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a vagyoni hozzájárulásból 75 500 000 Ft-ot a tőkeemelésre vonatkozó cégbejegyzési kérelem benyújtásáig, de legkésőbb az egységes szerkezetű alapító okirat aláírását követő 30 napon belül teljesít. A vagyoni hozzájárulás fennmaradó részét, 75 500 000 Ft-ot Budapest Főváros Önkormányzata (Tag) legkésőbb a tőkeemelésről szóló cégbejegyzést követően 2013. július 31-ig teljesíti.

A törzstőkeemelés során Budapest Főváros Önkormányzata (Tag) 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint értékű törzsbetéte a rendelkezésre bocsátott új törzsbetéttel növekszik.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pénzbeli hozzájárulásnak a Társaság bankszámlájára történő befizetéséről.

Határidő: a pénzbeli hozzájárulás első 75 500 000 Ft-os részletének megfizetésére az alapító okirat módosítás aláírásától számított 30 nap;

a pénzbeli hozzájárulás második 75 500 000 Ft-os részletének megfizetésére legkésőbb 2013. július 31.

Felelős: Tarlós István

329/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, a Cg.01-09-704285 cégjegyzékszámú ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosaként a Társaság legfőbb szervének hatáskö-rében eljárva

- módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, az előterjesztői kiegészítésben foglalt módosításokkal együtt.

- a Társaság felügyelőbizottságába új tagoknak megválasztja 2013. március 1-jétől 2015. május 31-ig

- Balogh Zoltán Bélát (a. n.: Halasy Judit, lakcíme: 1152 Budapest, Palánk u. 57/B) és

- dr. Gór Csaba Gyulát, (a. n.: Poludniák Mária Magdolna, lakcím: 1026 Budapest, Hegyi u. 2.), díjazásukat 50 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 27-ei hatállyal visszahívja dr. Mikle Sándort, megüresedő helyére megválasztja Kitzinger Adriennt (a. n.: Tóth Katalin, lakcím: 1155 Budapest, Obsitos u. 6.) 2013. március 1-jétől 2015. május 31-ig, díjazását 50 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 27-ei hatállyal visszahívja Zsolnai József felügyelőbizottsági elnököt, megüresedő helyére megválasztja a felügyelőbizottság elnökének Süle Lászlót (a. n.: Teke Lenke, lakcím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/F.) 2013. március 1-jétől 2015. május 31-ig, díjazását 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, valamint arra, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosítás Cégbíróság felé történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

330/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, mint a Cg.01-09-704285 cégjegyzékszámú ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva a Gt. 34. § (4) bekezdése alapján jóváhagyja az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Atlantisz Alapítvánnyal.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

331/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és az Atlantisz Alapítvány közötti együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírá-sára.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat ötletpályázat kiírására.

Előterjesztő: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

332/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy az előterjesztésben leírt ötletpályázat az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kiírásra és lebonyolításra kerüljön.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

333/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A minta-projekt előkészítésére és megvalósítására a 2013. évi költségvetésben a Városépítési Főosztály kezelésébe tartozó „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási előirányzatából 9500 E Ft-ot biztosít.

Ezen belül:

- az ötletpályázat díjazására és felhasználási jogok megvételére 2000 E Ft kerülhet felhasználásra az alábbiaknak megfelelően:

Személyi kiadások: 1500 E Ft

Munkaadói járulékok: 500 E Ft

- a minta-projekt megvalósítására 7500 E Ft

kerülhet felhasználásra az alábbiaknak megfelelően:

Személyi kiadások: 1500 E Ft

Munkaadói járulékok: 500 E Ft

Dologi kiadások: 5500 E Ft

Határidő: az ötletpályázat elbírálását követő 8 nap

Felelős: Tarlós István

334/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri az előterjesztőt, hogy az ötletpályázat lebonyolításáról és eredményéről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: a pályázat elbírálásától számított 60 nap

Felelős: Ughy Attila

A napirend 7. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági tagok cseréjére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós, dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

335/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. kizárólagos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 28-i hatállyal visszahívja Kéri Andrást, és a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatállyal 2015. május 15. napjáig megválasztja Zsinka Lászlót változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

336/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi személyi döntések meghozatalát:

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 28-i hatállyal visszahívja Püspöki Gábort, és a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja dr. Kaiser Tamást változatlan összegű díjazással, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy jelen döntés alapján a Társaság közgyűlésén kötött mandátummal eljáró részvényesi képviselő meghatalmazását aláírja.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlése

Felelős: Tarlós István

337/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi személyi döntések meghozatalát:

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 28-i hatállyal visszahívja Hanzély Ákost, és a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja Kapás Lillát változatlan összegű díjazással, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy jelen döntés alapján a Társaság közgyűlésén kötött mandátummal eljáró részvényesi képviselő meghatalmazását aláírja.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlése

Felelős: Tarlós István

338/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 28-i hatállyal visszahívja Szabados Pétert, és a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatállyal 2015. május 15. napjáig megválasztja Scheuer Gyulát változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

339/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdésében foglalt jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján gyakorolva, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. kizárólagos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 28-i hatállyal visszahívja Béres Andrást, és a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja Szepesfalvy Annát változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

340/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. kizárólagos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 28-i hatállyal visszahívja Elekes Balázst, és a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja Werner Pétert változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

341/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi személyi döntések meghozatalát:

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 28-i hatállyal visszahívja Várnai Lászlót, és a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja Scheer Balázst változatlan összegű díjazással, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy jelen döntés alapján a Társaság közgyűlésén kötött mandátummal eljáró részvényesi képviselő meghatalmazását aláírja.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

342/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervének hatáskö-rében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 28-i hatállyal visszahívja Matthauser Andrást, és a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja Szűcs Bajtai Kittit változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

343/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján a József Attila Színház Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 28-i hatállyal visszahívja Varga Attilát és a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja Bata Ferencnét változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

344/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján az Örkény István Színház Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 28-i hatállyal visszahívja Kovács Orsolyát, és a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja Dinnyei Bélát változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

345/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján a Thália Színház Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 28-i hatállyal visszahívja Zarándy Zoltánt, és a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja Rákosiné Kálmán Ibolyát változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

346/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 28-i hatállyal visszahívja Horgas Pétert, és a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja Várnai Lászlót változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

347/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján a Katona József Színház Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 28-i hatállyal visszahívja Horgas Pétert, és a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatállyal 2016. május 31. napjáig megválasztja Tompáné Fazekas Gabriellát változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

348/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 28-i hatállyal visszahívja dr. Lévai István Zoltánt, és a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja Bauer Ferencet változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztők: Ughy Attila, Németh Szilárd, Németh Zoltán

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 23/2013. (II. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. február 27-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére