A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2013. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

349/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a „Budapest - 21” együttműködési megállapodás elfogadására.

2. Javaslat a 2013. évi Köztérmegújítási Nívódíjra benyújtott pályázat utólagos jóváhagyására.

3. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a főváros öt művészeti felsőoktatási intézményével.

4. Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás rögzített hatósági áráról szóló .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

5. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

6. Előzetes kötelezettségvállalás iránti kérelem a Fővárosi Közlöny nyomdai munkálatainak 2013-2017. évi megrendelésére irányuló szerződés ellenértékének biztosítására.

7. 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása.

8/a. 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

8/b. 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

8/c. 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

8/d. 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

9. Javaslat Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

10. Javaslat a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

11. A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.

12. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának módosítására.

13. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.

14. Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének elfogadására.

15. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítása.

16. Javaslat forrásátcsoportosításra a Városligeti Műjégpálya részére akadálymentesítési feladatok ellátása céljából.

17. Javaslat a Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója elnevezésű feladat megvalósítási megállapodásának és engedélyokiratának 1. számú módosítására.

18. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (FSZKT) eseti módosítására a Budapest XII. kerület, Istenhegyi út-Szendrő utca-9716/23 hrsz. közterület-9716/20 hrsz. közterület által határolt területre vonatkozóan.

19. Javaslat az állami intézményfenntartó központtal kötendő, a köznevelési feladatok ellátását szolgáló vagyonelemekre ingyenes használati jogot biztosító, a köznevelési intézmények működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyására.

20. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Nepomuki Szent János szobor felújítása tárgyában.

21. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási Kulturális Központ alapító okiratának módosítására.

22. Javaslat intézményvezetők (óvodaigazgatók) köz-alkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére, valamint új pályázat kiírására.

23. Javaslat Budapest Főváros Közgyűlése 15/2011. (IV. 4.) és a 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendeleteinek hatályon kívül helyezésére és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló rendelet megalkotására.

24. Javaslat Budapest Főváros Közgyűlése 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére és a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló rendelet megalkotására.

25. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2013. évi közszolgáltatási szerződésének módosítására.

26. Javaslat civil szervezetekkel támogatási szerződés megkötésére, beszámoló a Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium 2012. évi tevékenységéről.

27. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. közötti szándéknyilatkozat megkötésére.

28. Javaslat az MFB Zrt.-nek a Rác Nosztalgia Kft. „cs. a.”-val szemben fennálló követelésének megvásárlására irányuló ajánlattételre.

29. Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

30. Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezésére kitűzött időpont meghosszabbítására.

31. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat tulajdonviszonyainak rendezésére vonatkozó koncepcióra.

32. 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés.

33. Javaslat egyes fővárosi közterületek nevének megváltoztatására.

34. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 3 db lakás elidegenítésére.

35. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

36. Javaslat előzetes tájékoztatók elfogadására a 2013. évben tervezett, kiemelt projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindítására.

37. A Budapest Duna menti területeinek fejlesztési tanulmányterve és hasznosítási koncepciója című dokumentum közgyűlési megtárgyalása.

38. Javaslat Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata részére tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

39. Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 11. számú módosítására.

40. Javaslat megállapodás megkötésére a „BKSZT és kapcsolódó létesítményei COL4 csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei Csepeli felvezetés (LOT1)” részprojekt kivitelezése során megépült vezetékjog, és az ún. közbenső átemelővel elfoglalt terület használatának biztosítására.

41. Javaslat a 2012. évi területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló támogatási szerződés keretében benyújtandó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására.

42. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és környéke KSZT módosítása érdekében a Balatoni út - 756/7 hrsz.-ú közterület-M1-M7 autópályák bevezető szakasza-Rimaszombati út-Péterhegyi út tervezett nyomvonala-meglévő gyalogos aluljáró-Etele tér-Etele út-Hadak útja-Gyergyótölgyes utca-Somogyi út-Z-KK jelű terület északi határa-vasútvonal-Péterhegyi út tervezett nyomvonala-Boldizsár utca által határolt területre vonatkozóan, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére.

43. Javaslat a 2010. évi Műemléki Alap pályázat támogatási szerződésének módosítására.

44. Javaslat kisajátítási eljárás megindítására a Budapest XXIII. kerület, 195865 és 195866 hrsz. ingatlanokra vonatkozóan.

45. Javaslat az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. befektetési szabályzatának és ügyvezetői ügyrendjének jóváhagyására.

46. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Óvodája és a Cseppkő Óvoda, valamint a pénzügyi-gazdálkodási feladataikat ellátó Mozaik Gazdasági Szervezet közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására.

47. Javaslat a „FÁNK közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” című célokmány jóváhagyására.

48. Javaslat a beolvadással létrejött jogutód Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. és a jogelőd társaságok végleges vagyonmérlegének és végleges vagyonleltárának jóváhagyására.

49. Javaslat a Hősök terét (XIV. kerület) nemzeti emlékhelyként jelölő sztélé elhelyezésére.

50. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2012. évi támogatási szerződései módosításának jóváhagyá-sára.

51. Javaslat a „841301 Sportcélú támogatás” cím felosz-tására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

52. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Sport Egyesület között megkötött támogatási megállapodás elszámolási határidejének módosítására.

53. Javaslat a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelt jelentőségű nemzetközi sportesemények támogatására.

54. Tájékoztató a szociális intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezettel történő ellátásáról (2012. év).

55. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyongazdai körébe tartozó intézmények, valamint felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok közbeszerzési tervezésével és eljárásokkal összefüggő feladatok Közbeszerzési Bizottság útján történő ellátására, és tájékoztatási kötelezettségre.

56. Javaslat a Budapest Főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatára.

57. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat a „Budapest - 21” együttműködési megállapodás elfogadására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

350/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja Magyarország Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Budapest - 21 Együttműködési megállapodás Budapest Fejlődéséért” elnevezésű megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

351/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat és az Európai Beruházási Bank által megkötött hitelszerződések felülvizsgálatával kapcsolatosan a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

352/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a fővárosi közösségi közlekedés 2013. évi újjászervezéséhez a Fővárosi Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett a Kormánnyal az együttműködési megállapodást megkösse.

Határidő: 2013. május 20.

Felelős: Tarlós István

353/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az M4-es metróberuházás következtében előállt forráshiány megszüntetéséről és a beruházás kapcsán felmerülő többletköltségek finanszírozásáról a Fővárosi Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett a Kormánnyal az együttműködési megállapodást megkösse.

Határidő: 2013. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

354/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Budapest közösségi közlekedésére és egyéb városfejlesztési terveire irányuló projektlista összeállítása érdekében a Kormánnyal a szükséges egyeztetéseket lefolytassa és a megvalósításra vonatkozó megállapodást a Fővárosi Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett megkösse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a 2013. évi Köztér-megújítási Nívódíjra benyújtott pályázat utólagos jóváhagyására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

355/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyását adja a Köztérmegújítási Nívódíj 2013. pályázati kiírásra a „Budapest X. kerület, Újköztemető főbejárata előtti körforgalom, továbbá a körforgalomhoz közvetlenül kapcsolódó területen területrendezés kivitelezési munkái” elnevezésű pályázat benyújtásához.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a főváros öt művészeti felsőoktatási intézményével.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

356/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

357/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

358/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az együttműködési megálla-podást a Magyar Táncművészeti Főiskolával az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

359/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapo-dást a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

360/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás rögzített hatósági áráról szóló .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

361/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

megtárgyalta az előterjesztést, amit továbbtárgyalásra alkalmasnak tart, és a témát két fordulóban kívánja tárgyalni.

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 24/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Előzetes kötelezettségvállalás iránti kérelem a Fővárosi Közlöny nyomdai munkálatai-nak 2013-2017. évi megrendelésére irányuló szerződés ellenértékének biztosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

362/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatának hivatalos lapja, a Fővárosi Közlöny és különszámai (2013. szeptember 6. napjától 2017. szeptember 5. napjáig terjedő 48 hónapos időtartamra) megjelentetéséhez kapcsolódó nyomdai munkálatok fedezetéhez szükséges összesen 23 500 E Ft-ot Budapest Főváros Önkormányzata 2013-2017. évi költségvetéseiben

- 2013. szeptember 6-tól év végéig 1833 E Ft-ot,

- 2014. évben 5500 E Ft-ot,

- 2015. évben 7000 E Ft-ot,

- 2016. évben 5500 E Ft-ot,

- 2017. január 1-jétől szeptember 5-ig 3667 E Ft-ot

a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím dologi kiadási előirányzatán biztosítja.

A 2013. évi eredeti költségvetésben a fenti címen biztosított 43 650 E Ft kiadási előirányzaton felül az 1833 E Ft biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” címet, és ugyanezen összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: 2013. évre vonatkozóan a költségvetési rendelet soron következő módosítása;

a 2014-2017. évekre az éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

363/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (5) bekezdése alapján, a 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatást az alábbiak szerint ítéli oda, és egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a főjegyző útján a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse és a nyertes pályázókkal kösse meg a 2152/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati kiírás mellékletét képező és az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti „Megállapodást”, illetve „Kölcsönszerződést” és a „Jelzálogjogot alapító szerződést” a meghatározott feltételek szerint.

Pályázati
sorszám

Cím
Vissza nem
térítendő támogatás
(Ft)
Kamatmentes kölcsön
(Ft)
1. II. kerület, Labanc út 32. 1 000 000 6 022 000
3. II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor 17-21. 2 300 000 -
4. III. kerület, Kőbánya utca 93/A. 705 000 -
5. V. kerület, Aulich utca 4-6. 2 800 000 3 000 000
6. V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 66. 2 000 000 -
7. VI. kerület, Munkácsy Mihály utca 26. 670 000 -
9. X. kerület, Állomás utca 24. 800 000 1 500 000
10. XI. kerület, Bocskai út 10.
(Magyari István utca 1-3.)
1 000 000 -
12. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55. 1 000 000 -
13. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 59. 800 000 -
16. XIII. kerület, Lehel utca 14. 2 300 000 -
17. XIII. kerület, Pozsonyi út 44-46. 1 000 000 -
18. XIII. kerület, Szent István körút 26. 1 000 000 -
19. XIII. kerület, Szent István körút 28. 800 000 -
20. XIII. kerület, Szent István park 10. 2 000 000 -
22. XIV. kerület, Thököly út 58. 3 000 000 -
Összesen: 23 175 000 10 522 000

Törlesztési határidő:

900 000 Ft-os összegig 1 év,

900 000 Ft és 2 600 000 Ft között 2 év,

2 600 000 Ft és 5 500 000 Ft között 3 év,

5 500 000 Ft-os összeg felett 4 év.

A kölcsöntörlesztés negyedévente történjen, és az első törlesztési részlet esedékességének időpontja a jelzálogjog bejegyzését, majd a kölcsön összegének utalását követő negyedév első napja, de legkésőbb 2014. április 1.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8/a. pontja: 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

364/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6533. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 6532. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 5980. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, 5981. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokirat 4. sz. módosítását, valamint az 5982. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, valamint a 6790., 6792., 6793., 6794., 6795. és a 6796. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

b) az előterjesztés 8. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5925. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, 6482. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 6633. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 6756., 6757. és a 6759. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

365/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, lakás ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4932. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 10. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6797., 6799., 6800., 6809., 6802. és a 6804. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

c) az előterjesztés 8. sz. melléklete, igazgatási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6586. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6632. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 6645. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

366/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6791., 6801., 6803. és a 6798. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

b) az előterjesztés 8. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6488. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6636. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6638. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6635. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6637. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 6751., 6752., 6753., 6754., 6755., 6756., 6757. és a 6759. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

367/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés soron következő költségvetési rendelet-módosításán az informatikai ágazat beruházási feladatainak tényleges kiadási és teljes költségét bemutató összegeit az előterjesztés 7. sz. melléklete, valamint a 2012. évi beszámoló adatok szerint vezesse át.

Határidő: a 2012. évi beszámoló elfogadását tárgyaló Közgyűlés ülése

Felelős: Tarlós István

368/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 10. sz. melléklete, rendészeti feladatok, 6598. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 15. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, 6473. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokirat 2. sz. módosítását, a 6475. egyedi azonosító számú felújítási feladat célokmányának 2. sz. módosítását, a 6478. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokirat 2. sz. módosítását, a 6651. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2012. évi beszámoló elfogadását tárgyaló Közgyűlés ülése

Felelős: Tarlós István

369/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 15. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, 3344. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokirat 8. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a melléklethez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2012. évi beszámoló elfogadását tárgyaló Közgyűlés ülése

Felelős: Tarlós István

370/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos, főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 15. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, 6476. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a melléklethez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2012. évi beszámoló elfogadását tárgyaló Közgyűlés ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 8/b. pontja: 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

371/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 3. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 693. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6013. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2126/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatot, valamint a 6671. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 4. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 0092. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, az 5234. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6760. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányát, a 6761. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, valamint a 6770. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

372/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 3. sz. melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6767. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a melléklethez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

373/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 4. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6763. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a melléklethez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

374/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat 6578. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6575. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a melléklethez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

375/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos, főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat 6689. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6575. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 14. sz. melléklete, sport ágazat 6618. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 6621. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8/c. pontja: 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

376/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5946. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6572. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6698. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a melléklethez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

377/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 5. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6686. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a melléklethez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

378/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos, főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6789., 6786., 6785. 6783. és 6774. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a melléklethez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

379/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 13. sz. melléklete, kulturális ágazat, 6787. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a melléklethez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

380/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 12. sz. melléklete, oktatási ágazat, 6717. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a melléklethez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

381/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos, főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 13. sz. melléklete, kulturális ágazat, 6526. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, 6713. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a melléklethez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8/d. pontja: 2013. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

382/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 3555. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, az 5948. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6559. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6655. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, a 6148. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 10. sz. módosítását, az 5127. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, az 5124. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, az 5125. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, a 4124. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 10. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6812. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

383/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy azon védett területek esetében, amelyek természetvédelmi kezelését nem a Fővárosi Önkormányzat látja el, gondoskodjon együttműködési megállapodások előkészítéséről és terjessze azokat a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

384/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás 2012. évi elemi költségvetési beszámolóját, és a beszámolóval kapcsolatban kiadott független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

385/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás 2012. évi elemi költségvetési beszámolójában kimutatott szabad pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, amely alapján a Fővárosi Önkormányzatot megillető összeg 33 011,728 E Ft, az V. kerületi Önkormányzatot megillető összeg: 123 401,272 E Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

386/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzatot megillető összegből - figyelembe véve a 2012. évben megtörtént átutalást - 20 707 E Ft-ot tervbe vesz a „853501 Működési célú támogatásértékű bevételek” cím bevételi, valamint a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatán.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

387/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és a Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata között 2012. december 15-én megkötött együttműködési megállapodás 8. pontjában szereplő Ellenőrző Munkacsoportba a Fővárosi Önkormányzat részéről 2013. április 1-jei hatállyal dr. Kókány Csabát delegálja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

388/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zárkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - jóváhagyja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztői kiegészítés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

389/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva - felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284. § (2) bekezdése értelmében a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

390/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva - felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a módosítás Cégbíróság felé történő bejelentéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Város-rehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

391/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 94/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatot.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 27/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól az előterjesztés 1. számú melléklete és az azt módosító előterjesztői kiegészítés szerinti tartalommal.

A napirend 14. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződésének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

392/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a BFVK Zrt. által ellátandó Főpolgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatai költségének fedezeteként csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 101 431 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

393/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződését azzal, hogy a 2013. április 1-jét követően ellátandó feladat forrása a 2013. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadásával kerül biztosításra, ezért az azzal összefüggő kifizetésre első alkalommal a módosítás hatálybalépését követően kerülhet sor. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

394/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2927/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatot úgy módosítja, hogy a döntéssel a BFVK Zrt. 2012. évi éves szerződésének 9. számú módosítása került jóváhagyásra.

A napirend 15. pontja: A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

395/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, mint az alapító jogait gyakorló testület a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. mellékletében rögzített tartalommal módosítja, és ezzel megegyezően az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat forrásátcsoportosításra a Városligeti Műjégpálya részére akadálymentesítési feladatok ellátása céljából.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

396/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a Városligeti Műjégpálya kiegészítő akadálymentesítési munkálatainak elvégzése céljából 5500 E Ft összeg biztosítására.

397/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül csökkenti a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat előirányzatát 5500 E Ft-tal, így a feladat összköltsége 4 994 407 E Ft-ra módosul (a feladat 2013. évi előirányzata 411 405 E Ft, ebből NFÜ (KMOP) támogatás változatlanul: 238 039 E Ft); és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „580201 Városligeti Műjégpálya” cím kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Városligeti Műjégpálya épületének és környezetének akadálymentesítése” feladat előirányzatát, így a feladat összköltsége 11 500 E Ft-ra módosul.

398/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

399/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Akadálymentesítési feladatok ellátása” című, 006691 számú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a kapcsolódó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

400/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 9. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a kapcsolódó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója elnevezésű feladat megvalósítási megállapodásának és az engedélyokiratának 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

401/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (2) bek. értelmében jóváhagyja a 6700 egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

402/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását a Margitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukciója feladatra az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (FSZKT) eseti módosítására a Budapest XII. kerület, Istenhegyi út-Szendrő utca-9716/23 hrsz. közterület-9716/20 hrsz. közterület által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XII. kerület, Istenhegyi út-Szendrő utca-9716/23 hrsz. közterület-9716/20 hrsz. közterület által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 28/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

403/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

404/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat az állami intézményfenntartó központtal kötendő, a köznevelési feladatok ellátását szolgáló vagyonelemekre ingyenes használati jogot biztosító, a köznevelési intézmények működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

405/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti, a fővárosi tulajdonban működő köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges vagyonelemek használatba adásáról szóló szerződéseket az előterjesztés 1-51. számú mellékletei szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Nepomuki Szent János szobor felújítása tárgyában.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

406/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a Nepomuki Szent János szobor felújításához szükséges fővárosi hozzájárulás biztosításának érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 2005 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847202 Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása” cím kiadási, azon belül a felújítási célú támogatásértékű kiadások előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

407/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

408/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendeletben a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra, valamint a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét.

409/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között a Nepomuki Szent János szobor felújítása tárgyban a befogadott módosító indítvány 1. számú melléklete szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást azzal, hogy a feladat többletforrása (2005 E Ft) a 2013. évi költségvetési rendelet módosításával kerül biztosításra, kifizetésére a módosítás hatálybalépését követően kerülhet sor. Egyben felkéri a főpolgármestert a befogadott módosító indítvány 1. számú melléklete szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási Kulturális Központ alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

410/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szabó György módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, a FROKK gazdálkodását ellenőrző tanácsnok felada-tainak részletes meghatározására, illetőleg a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatnak a Közgyűlés soron következő ülése elé terjesztésére.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

411/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézmény számára utólagos elszámolási kötelezettség mellett 1500 E Ft támogatást biztosít a Budapest IV. kerület, Nap utca 7. szám alatti ingatlan késedelmi kamattal terhelt közös költség tartozás Újpest Építési és Épületgondnoksági Kft. számára történő kifizetése érdekében. Egyben felkéri a főpolgármestert az 1500 E Ft támogatás FROKK részére történő azonnali átutalására.

Határidő: a vonatkozó megállapodás aláírását követő 7 napon belül

Felelős: Tarlós István

412/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A támogatás biztosítása érdekében 1500 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidőben egyszeri jelleggel 1500 E Ft-tal megemeli az „520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

413/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ közötti megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

414/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. számú mellékletét képező alapító okirat aláírására, valamint az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

415/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. § alapján forgalomképessé nyilvánítja és egyidejűleg kivonja a kulturális ágazat vagyoni köréből a Budapest IV. ker., Nap u. 7. sz. alatti, 72442/0/A/1 hrsz.-ú ingatlant, amely a FROKK alapító okiratának a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételének napjával jön létre.

416/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére a Budapest IV. ker., Nap u. 7. sz. alatti, 72442/0/A/1 hrsz.-ú, 84 nm alapterületű ingatlant, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy nevezett ingatlan a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződésében feltüntetésre kerüljön.

Határidő: az alapító okirat módosításának hatálybalépését követő 45 nap

Felelős: Tarlós István

417/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat intézményvezetők (óvodaigazgatók) közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére, valamint új pályázat kiírására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

418/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Óvodája (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) intézményvezetőjének, Szalontai Juditnak a közalkalmazotti jogviszonyát kérésére, a Kjt. 30. § (4) bekezdése alapján felmentéssel megszünteti. A felmentés kezdő időpontja 2013. április 1. napja, időtartama 8 hónap, melyből 4 hónapra, 2013. augusztus 1. napjától 2013. november 30. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

Határidő: 2013. április 1.

Felelős: Tarlós István

419/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat Óvodája (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) intézményvezetői feladatainak ellátására (magasabb vezetői megbízás) öt év határozott időtartamra az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.

Határidő: 2013. április 1.

Felelős: Tarlós István

420/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Cseppkő Óvoda (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) intézményvezetőjének, Elek Ilonának a közalkalmazotti jogviszonyát a Kjt. 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján 2013. május 15. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

Határidő: 2013. május 15.

Felelős: Tarlós István

421/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Cseppkő Óvoda (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) vezetésével kapcsolatos feladatokat 2013. május 16. napjától a pályázat eredményes lezárultáig, de legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje szerint kell ellátni, havi bruttó 60 000 Ft - az intézményvezetői pótlékkal megegyező - illetményen felüli juttatás biztosítása mellett.

Határidő: 2013. május 15.

Felelős: Tarlós István

422/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 418/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról, továbbá gondoskodjon az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti pályázati felhívás közzétételéről.

Határidő: 2013. április 1.

Felelős: Tarlós István

423/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 420-421/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2013. május 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat Budapest Főváros Közgyűlése 15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendeletének és a 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendeletének hatályon kívül helyezésére és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztők: dr. Szentes Tamás, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

424/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnesnek a rendelet módosítására vonatkozó indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt:

10. § (1) A 3. § (1) bekezdés 2. b) és 3. pontjában foglalt ellátás kivételével a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátás iránti kérelemről az ellátást nyújtó intézmény vezetője dönt. Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás, illetőleg az ellátás megszüntetése esetén az értesítés írásban történik, részletes indoklással ellátva.

(2) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető (1) bekezdés szerinti döntését vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a főpolgármesterhez fordulhat jogorvoslatért. A jogorvoslati lehetőségeket az értesítésben részletesen ismertetni kell.

15. § (2) Kérelmező az elhelyezési kérelmet az intézmény vezetőjénél nyújthatja be. A felvételi kérelem elbírálásáról, az ellátás megszüntetéséről vagy meghosszabbításáról az intézményvezető jogosult dönteni. Az intézményvezető a kérelem elbírálása során áttekinti a rendelkezésre álló férőhelyek és várakozók számát, mérlegeli a kérelmező családi, szociális, mentális, egészségügyi, lakhatási körülményeit. Az intézményvezető döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt. A döntés indoklását és a jogorvoslati lehetőségeket az értesítésben részletesen ismertetni kell.

16. § (2) b) a házirend ismételt súlyos megsértése esetén,

Az ismételt súlyos megsértés eseteit nevesíteni kell.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről.

A napirend 24. pontja: Javaslat Budapest Főváros Közgyűlése 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére és a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárás rendjéről az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2013. évi közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

425/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között létrejött 2013. évi közszolgáltatási szerződés és annak melléklete módosítását az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, továbbá a közszolgáltatási szerződés egységes szerkezetben történő kiadására az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

426/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A „Szociális Üzlet” elnevezésű projekt megvalósítása, valamint üzemeltetése biztosítására 8169 E Ft-tal csökkenti a „912602 Céltartalék szociális bolt létrehozására” cím kiadási, azon belül működési tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg megemeli a „810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát egyszeri jelleggel 500 E Ft-tal, tartós jelleggel (9 hóra) 7669 E Ft-tal. A „810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.” címen rendelkezésre álló kompenzáció összege 2013-ban 153 578 E Ft.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

427/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat civil szervezetekkel támogatási szerződés megkötésére, beszámoló a Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium 2012. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

428/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Menhely Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2011. november 3-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

429/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A Menhely Alapítvány által ellátott feladatok elvégzéséhez szükséges beruházási feladatok fedezetének biztosítása érdekében 7500 E Ft-tal csökkenti a „830302 Menhely Alapítvány” cím működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre elő-irányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli ugyanezen cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

430/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a „830302 Menhely Alapítvány” számára a Fővárosi Hajléktalan-ügyi Koncepcióban elfogadott - 2014. január 1-jétől 2014. március 31-ig terjedő téli krízis időszakra vonatkozó - feladatok megvalósításához szükséges 47 888 E Ft támogatást a 2014. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: a 2014. évi költségvetés összeállítása

Felelős: Tarlós István

431/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-magyarországi Régió és a Fővárosi Önkormányzat között 2011. november 3-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

432/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a „831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat” számára a Fővárosi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott - 2014. január 1-jétől 2014. március 31-ig terjedő téli krízis időszakra vonatkozó - feladatok megvalósításához szükséges 19 839 E Ft támogatást a 2014. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: a 2014. évi költségvetés összeállítása

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 30. pontja: Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezésére kitűzött időpont meghosszabbítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

443/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - jóváhagyja a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolása befejezésének korábban kitűzött időpontja meghosszabbítását, a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégbírósági törlésének jogerőre emelkedéséig.

Jóváhagyja és megköti a végelszámoló megbízási szerződésének módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat tulajdonviszonyainak rendezésére vonatkozó koncepcióra.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

444/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés” feladat megvalósítása érdekében meg kívánja szerezni az 1/2-ed részben az FKF Zrt., 1/2-ed részben pedig a BKK Közút Zrt. osztatlan közös tulajdonában álló, Budapest XVIII. ker., Ipacsfa u. 14. 140018/2 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogát.

Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve ezen ingatlanra vonatkozó adásvételi és csereszerződéseket terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

445/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés” feladat megvalósítása érdekében meg kívánja szerezni

- a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pest-újhely, Újpalota Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest XV. kerület, 88866/3 és 88863/3 hrsz. alatt található ingatlanok vonatkozásában;

- a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest XVIII. kerület, 0156140/9 hrsz. alatt található ingatlan vonatkozásában;

- a Pusztazámori lerakó, Pusztazámor, 073 hrsz. alatt lévő ingatlan további 2 ha nagyságú részére vonatkozóan

a térítésmentes földhasználati jogot.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a földhasználati jog alapításáról szóló szerződéseket terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a támogatási szerződés megkötéséig

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

446/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

447/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon - a FŐKERT NZrt.-n keresztül - a 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződésnek a „Városüzemeltetési Főosztály Közlekedési Közszolgáltatási Osztály Szakmai Programja” című, a 4.4. sz. mellékletében szereplő szakmai programja felülvizsgálatáról, az egyes kezelendő zöldfelületek négyzetméter alapú pontosítása tekintetében, valamint a vizsgálat eredményeként - szükség esetén - tegyen javaslatot a 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés módosítására.

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat egyes fővárosi közterületek nevének megváltoztatására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

448/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest III. kerületben a Tégla utca (16358/2 hrsz.) elnevezését Gelléri Andor Endre utcára változtatja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

449/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest XII. kerületben a Kisdobos köz (10865 hrsz.) elnevezését Tersánszky Józsi Jenő közre változtatja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

450/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest XXI. kerületben a Gombos tér (201449 hrsz.) elnevezését Dr. Koncz János térre változtatja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

451/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest XXI. kerületben a Bordás utca (202788/8 hrsz.) elnevezését Kőrösi Sándor utcára változtatja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

452/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest XXI. kerületben a Láng Kálmán utca (210235/1 és 210235/3 hrsz.) elnevezését Magasházy utcára változtatja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

453/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

visszavonja a 215/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

454/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XIV. kerület, Városligeti körútnak az Olof Palme sétánytól a Hermina út és az Ajtósi Dürer sor sarkáig tartó szakaszát Asztana útnak nevezi át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 3 db lakás elidegenítésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

455/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Budapest XII. kerület, Márvány utca 31. IV. em. 3. szám alatti, 7732/0/A/44. helyrajzi számú lakást 11 630 000 Ft forgalmi érték alapulvételével elidegeníti a bentlakó bérlő részére a fenti rendelet 6-7. §-ai, valamint a 8. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint, és a 9. § (1) bekezdése alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6/A. sz. mellékletében foglalt vételi ajánlat megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

456/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Visszavonja a 4054/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

457/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Budapest IV. kerület, Irányi Dániel u. 44. fszt. 6. szám alatti, 74273/0/A/2. helyrajzi számú lakást 4 480 000 Ft forgalmi érték alapulvételével elidegeníti a bentlakó bérlő részére a fenti rendelet 6-7. §-ai, valamint a 8. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint, és a 9. § (1) bekezdése alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6/B. sz. mellékletében foglalt vételi ajánlat megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

458/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Budapest XX. kerület, Pirók Gyula u. 30. fszt. 8. szám alatti, 176067/0/A/8. helyrajzi számú lakást 2 757 000 Ft forgalmi érték alapulvételével elidegeníti a bentlakó bérlő részére a fenti rendelet 6-7. §-ai, valamint a 8. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint, és a 9. § (1) bekezdése alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6/C. sz. mellékletében foglalt vételi ajánlat megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

459/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest I. ker., 6635/2/A/15 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I. ker., Országház u. 34. I/6. sz. alatt található, 147 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 406/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 467 000 EUR, valamint a

- Budapest I. ker., 6635/2/A/34 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I. ker., Országház u 34. sétányszint 5. szám alatt található, S.T.5. számmal jelölt, tároló megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 12/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 1000 EUR,

melyeket mindösszesen 468 000 EUR vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

460/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület, 24175/0/A/9 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Ferenczy István u. 12. II/1. sz. alatt található, 95 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1143/10000 tulajdoni hányaddal 65 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

461/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület, 24483/0/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Dorottya utca 11. földszintjén található, 158 m2 alapterületű, üzlet megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 701/10000 tulajdoni hányaddal 120 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat előzetes tájékoztatók elfogadására a 2013. évben tervezett, kiemelt projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

462/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a tervezett árubeszerzések, szolgáltatások és építési beruházás megvalósítása érdekében hozzájárul az előzetes összesített tájékoztató hirdetmény közzétételéhez a Kbt. 32. § (1) bekezdés a), b) pontja és a Kbt. 32. § (4) bekezdése alapján és jóváhagyja az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 1. sz. mellékletét képező előzetes összesített tájékoztató tervezetét.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Budapest Duna menti területeinek fejlesztési tanulmányterve és hasznosítási koncepciója című dokumentum közgyűlési megtárgyalása.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

463/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapest Duna menti területeinek fejlesztési tanulmányterve és hasznosítási koncepciója című dokumentumban foglaltakkal.

464/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az előterjesztés mellékletében foglalt - a rakpartok közterület-használatával kapcsolatos - új díjszámítási modell elveit, és felkéri a főpolgármestert, hogy azok figyelembevételével készíttesse el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő dunai partszakaszokra vonatkozó közterület-használati jog-szabály tervezetét.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata részére tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

465/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

hozzájárulását adja a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által az „Északi Lipótváros megújítása” c. pályázat benyújtásához, és felkéri a főpolgármestert a Budapest V. kerület belterület 24988 helyrajzi számú, természetben 1055 Budapest, Olimpia park ingatlan tekintetében a tulajdonosi hozzájárulás aláírására az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. április 15.

Felelős: Tarlós István

466/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulás kiadásához kapcsolódó használati megállapodás kidolgozása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket és terjessze be a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a pályázat támogatási szerződésének megkötéséig

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 11. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

467/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése” című, KMOP-3.3.1/C-2009-0001 számú projekt támogatási szerződés véghatáridejének meghosszabbítása tárgyában az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő támogatási szerződés 11. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződésmódosítás és annak 3. sz. mellékletét képező záradék aláírásáról.

Határidő: 2013. április 4.

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a „BKSZT és kapcsolódó létesítményei COL4 csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei Csepeli felvezetés (LOT1)” részprojekt kivitelezése során megépült vezetékjog, és az ún. közbenső átemelővel elfoglalt terület használatának biztosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

468/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata, mint Jogosult és a MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.; cégjegyzékszáma: 01-10-040095), mint Kötelezett I., valamint a MAHART-Szabadkikötő Zrt. (székhelye: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7., Cégjegyzékszáma: 01-10-045276), mint Kötelezett II. és a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7., cégjegyzékszáma: 01-10-044989), mint Haszonélvező között létesítendő - az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti - vezetékjog és használati jog alapításáról szóló megállapodástervezetet és - az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti - változási vázrajzot, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás és a változási vázrajz aláírásáról.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a 2012. évi területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló támogatási szerződés keretében benyújtandó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolásra.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

469/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2012. évi területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló támogatási szerződésével kapcsolatos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és környéke KSZT módosítása érdekében a Balatoni út-756/7 hrsz.-ú közterület-M1-M7 autópályák bevezető szakasza-Rima-szombati út-Péterhegyi út tervezett nyomvonala-meglévő gyalogos aluljáró-Etele tér-Etele út-Hadak útja-Gyergyótölgyes utca-Somogyi út-Z-KK jelű terület északi határa-vasútvonal-Péterhegyi út tervezett nyomvonala-Boldizsár utca által határolt területre vonatkozóan, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

470/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a fejlesztők által készített telepítési tanulmánytervet az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

471/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés mellékletét képező településrendezési szerződést, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

472/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Budapest XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és környéke Kerületi Szabályozási Tervének az FSZKT-ban kiemelt szabályozást igénylő, a Balatoni út-756/7 hrsz.-ú közterület-M1-M7 autópályák bevezető szakasza-Rimaszombati út-Péterhegyi út tervezett nyomvonala-meglévő gyalogos aluljáró-Etele tér-Etele út-Hadak útja-Gyergyótölgyes utca-Somogyi út-Z-KK jelű terület északi határa-vasútvonal-Péterhegyi út tervezett nyomvonala-Boldizsár utca által határolt területére vonatkozó módosításával.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

473/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekről Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

474/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kötelezze a fejlesztőket az M1-M7 autópályák bevezető szakaszára tervezett csomópont kialakítása kapcsán a XII. kerület déli úthálózatára, valamint Farkasrét és Németvölgy kerületrészre vonatkozóan egy forgalmi szimulációs vizsgálat elkészítésére és a csomópont oly módon történő kialakítására, hogy az ne eredményezze a Budapest XII. kerület úthálózatának forgalmi többletterhelését. A befogadott módosító indítvány szerinti feladat elvégzésére nem az előterjesztés szerinti településrendezési szerződés kiegészítésével és módosításával fog sor kerülni.

A napirend 43. pontja: Javaslat a 2010. évi Műemléki Alap pályázat támogatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

475/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

visszavonja a 2012. november 28-án elfogadott 2619/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatot.

476/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja és jóváhagyja a Budapest XIV. kerület, Gyarmat utca 96. szám alatti épület homlokzatainak és külső nyílászáróinak a 2010. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítására kötött támogatási szerződés 2012. december 31-i határidejének 2013. december 31-ére történő módosítását, valamint megköti a támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat kisajátítási eljárás megindítására a Budapest XXIII. kerület, 195865 és 195866 hrsz. ingatlanokra vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

477/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

megindítja a Budapest XXIII. kerület M5 autópálya melletti Immochan fejlesztési terület kiszolgáló úthálózat és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések útépítéséhez szükséges, Budapest XXIII. kerület, 195865 és 195866 hrsz. ingatlanok kisajátítási eljárását - a Beruházó által fizetendő kisajátítási eljárási költségek és a kártalanítás fedezetének a Fővárosi Önkormányzat számlájára történő beérkezését követően -, és felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a fedezet Fővárosi Önkormányzat számlájára történő beérkezését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. befektetési szabályzatának és ügyvezetői ügyrendjének jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

478/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, mint az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. befektetési szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

479/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, mint az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. ügyvezetői ügyrendjét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Óvodája és a Cseppkő Óvoda, valamint a pénzügyi-gazdálkodási feladataikat ellátó Mozaik Gazdasági Szervezet közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásárára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

480/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, a Fővárosi Önkormányzat Óvodája és a Cseppkő Óvoda önállóan működő költségvetési szervek, valamint a pénzügyi-gazdálkodási feladataikat ellátó, önállóan működő és gazdálkodó Mozaik Gazdasági Szervezet között létrejött munkamegosztási megállapodást.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a „FÁNK közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” című célokmány jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

481/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a 2013. évi költségvetési rendelet fejlesztési tervében szereplő „FÁNK közmű rekonstrukció” feladat elnevezést „FÁNK közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” elnevezésre módosítja.

482/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

483/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „FÁNK közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” című, 006807 számú célokmányt az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás elfogadását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a beolvadással létrejött jogutód Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. és a jogelőd társaságok végleges vagyonmérlegének és végleges vagyonleltárának jóváhagyá-sára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

484/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. (székhely: 1075 Budapest, Károly körút 11., Cg.: 01-09-922481) (beolvadó gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a beolvadással megszűnő gazdasági társaság az átalakulás napjával - 2012. október 1. napjával -, mint mérlegfordulónappal elkészített tevékenység záró beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) az alábbiak szerint:

Mérlegfőösszeg 32 445 E Ft

Saját tőke 26 637 E Ft

Jegyzett tőke 3000 E Ft

Adózás előtti eredmény -7881 E Ft

Mérleg szerinti eredmény -7881 E Ft

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálója jelentésével alátámasztott záró beszámolóját (iCont 2002 Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 10. fszt. 3., Nagy Tünde könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002448) az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Társaság 2012. január 1.-2012. október 1. üzleti évről készített közhasznúsági mellékletét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Társaság 2012. október 1-jei fordulónapra készített - független könyvvizsgálója (PR Kontír Audit Könyvelő Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1026 Budapest, Garas u. 24/B, Szigeti Ilona Gyöngyi könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004046) által hitelesített - végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal.

485/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. (székhely: 1115 Budapest, Bartók B. út 105-113. A ép. I. em., Cg.: 01-09-921233) (beolvadó gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a beolvadással megszűnő gazdasági társaság az átalakulás napjával - 2012. október 1. napjával -, mint mérlegfordulónappal elkészített tevékenység záró beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) az alábbiak szerint:

Mérlegfőösszeg 328 474 E Ft

Saját tőke -18 013 E Ft

Jegyzett tőke 82 000 E Ft

Adózás előtti eredmény -204 933 E Ft

Mérleg szerinti eredmény -204 933 E Ft

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálója jelentésével alátámasztott záró beszámolóját (HANNÁK & TÁRSA Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1221 Budapest, Arany J. út 62., Hannák György könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003388) az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Társaság 2012. január 1.-2012. október 1. üzleti évről készített közhasznúsági mellékletét az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Társaság 2012. október 1-jei fordulónapra készített - független könyvvizsgálója (PR Kontír Audit Könyvelő Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1026 Budapest, Garas u. 24/B, Szigeti Ilona Gyöngyi könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004046) által hitelesített - végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal.

486/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. (székhely: 1055 Budapest, Városház utca 9-11., Cg.: 01-09-918715) (átvevő gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az átvevő gazdasági társaság átalakulás napjával - 2012. október 1. napjával -, mint mérlegfordulónappal az átalakulás miatt készített közbenső beszámolóját (mérlegét, eredménykimu-tatását) az alábbiak szerint:

Mérlegfőösszeg 422 079 E Ft

Saját tőke 322 418 E Ft

Jegyzett tőke 10 000 E Ft

Adózás előtti eredmény 195 221 E Ft

Mérleg szerinti eredmény 193 816 E Ft

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálója jelentésével alátámasztott záró beszámolóját (East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt., 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Balogh Istvánné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002587) az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Társaság 2012. január 1.-2012. október 1. üzleti évről készített közhasznúsági mellékletét az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Társaság 2012. október 1-jei fordulónapra készített - független könyvvizsgálója (PR Kontír Audit Könyvelő Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1026 Budapest, Garas u. 24/B, Szigeti Ilona Gyöngyi könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004046) által hitelesített - végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal.

487/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. (székhely: 1066 Budapest, Mozsár u. 16., Cg.: 01-09-918715) (jogutód gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a jogutód gazdasági társaság átalakulás napjával - 2012. október 1. napjával -, mint mérlegfordulónappal készített átalakulási (beolvadási) vagyonmérlegét az alábbiak szerint:

Mérlegfőösszeg 782 820 E Ft

Saját tőke 331 042 E Ft

Jegyzett tőke 10 000 E Ft

Tőketartalék 86 856 E Ft

Eredménytartalék 234 186 E Ft

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálója jelentésével alátámasztott (PR Kontír Audit Könyvelő Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1026 Budapest, Garas u. 24/B, Szigeti Ilona Gyöngyi könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004046) végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt.

488/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Gt. 168. § (1) bek. értelmében a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa annak érdekében, hogy a végleges vagyonmérleg és végleges vagyonleltár cégbírósági letétbe helyezéséről a Társaság jogi képviselője útján gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a Hősök terét (XIV. kerület) nemzeti emlékhelyként jelölő sztélé elhelyezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

489/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése értelmében jóváhagyja, hogy a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság kezdeményezése alapján a Hősök tere és az Olof Palme sétány találkozásánál a zöldfelületen - a közvetlen környezet méltó kialakítása mellett -, az előterjesztéshez mellékelt helyszínrajzon „C” betűvel jelölt területen felállításra kerüljön a Zsigmond Attila iparművész által tervezett, zászlótartóval együtt 5 m magas mészkő és bronz anyagú sztélé a következő felirattal:

„NEMZETI EMLÉKHELY / HŐSÖK TERE / Az Andrássy utat lezáró tér mai alakja a honfoglalás ezredik évfordulóján, 1896-ban kezdett formálódni. Ekkor adták át a Műcsarnokot, ekkor született törvény a Szépművészeti Múzeum és a Millenniumi emlékmű felépítéséről. 1929-re készült el a mű: ezer év legfontosabb uralkodóinak szoborgalériája és a hét honfoglaló vezér szoborcsoportja, előtte a magyar hősi halottak jelképes sírja. A tér a nemzet és az ország egész történelmét megidézi, nemcsak a háborúk áldozataira emlékeztet, hanem a békeidők alkotóira és alkotásaira, a magyar művelődés időtálló értékeire is. A Hősök tere és az Andrássy út a világörökség része. / NEMZETI EMLÉKHELY ÉS KEGYELETI BIZOTTSÁG”

Határidő: 2013. május 23.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

490/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 55. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának érdekében szükséges fejlesztési és megvalósítási célú szerződések megkötésére és a megkötött szerződések módosítására” című előterjesztést.

A napirend 50. pontja: Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2012. évi támogatási szerződések módosításának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

491/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Liszt Ferenc Általános Iskola „Zugló iskolakertje: Liszt Fejlesztő Kert” című pályázata támogatási szerződése 5. pontjának, 6. pontja első bekezdésének és 3. számú mellékletének módosítását. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/1. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

492/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség Hitéleti Működését Támogató Alapítvány „Az Örmény Katolikus Lelkészség kertjének megújítása” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megköti a támogatottal az előterjesztés 2/2. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

493/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Cseresznyevirág Közhasznú Alapítvány „A zöld hulladék nem szemét.” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megköti a támogatottal az előterjesztés 2/3. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

494/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Társasház - Széchenyi u.-Ozmán u.-Mozdonyfűtő u. „Zöldfelületek megújítása, csapadékvíz megtartás javítása a közös udvarrészleteken a társasház területén” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megköti a támogatottal az előterjesztés 2/4. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

495/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány „Komposztálási tapasztalatok elterjesztése és a környezettudatosság növelése iskolákban és a lakosság körében” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megköti a támogatottal az előterjesztés 2/5. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

496/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a „SIBRIK” Kertszépítő Egyesület „Egy lakhatóbb életért” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megköti a támogatottal az előterjesztés 2/6. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

497/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az Ady Endre Gimnáziumi Alapítvány „Tegyünk együtt felelősen a környezetünkért” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megköti a támogatottal az előterjesztés 2/7. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

498/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány „Csodaösvény - csodakert, tanösvény kialakítása” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megköti a támogatottal az előterjesztés 2/8. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

499/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Tegyünk Együtt Rákospalota - Kertvárosért Közhasznú Egyesület „Rákospalota-kertvárosi közösségi terek megújítása, közösségi tervezéssel, önkéntes munkával” című pályázata támogatási szerződése 5. pontjának, 6. pontja első bekezdésének és 3. számú mellékletének módosítását. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/9. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

500/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Társasház - Kós Károly tér 4. „Parkosítás és közösségi fűszer és gyógynövénykert kialakítása komposztálóval” című pályázata támogatási szerződése 5. pontjának, 6. pontja első bekezdésének és 3. számú mellékletének módosítását. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/10. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

501/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Magfejtő Közhasznú Alapítvány „Tanösvény a Budapest XV. ker. Páskomligetben” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megköti a támogatottal az előterjesztés 2/11. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

502/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Zuglói Talmud Tóra Alapítvány „Zöldfelület és játszótér kialakítása a zuglói zsinagóga kertjében” című pályázata támogatási szerződése 5. pontjának, 6. pontja első bekezdésének és 3. számú mellékletének módosítását. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/12. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

503/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Humusz Szövetség „Komposztálás a fővárosi óvodákban, általános és középiskolákban a Humusz Szövetséggel” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megköti a támogatottal az előterjesztés 2/13. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

504/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem „Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kertjeinek megújítása 2. ütem” című pályázata támogatási szerződése 5. pontjának, 6. pontja első bekezdésének és 3. számú mellékletének módosítását. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/14. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

505/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület „Rügy Ügy” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megköti a támogatottal az előterjesztés 2/15. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

506/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az Európalánta Közhasznú Egyesület „Élmény a természetben - játékos természetismereti tanösvény gyerekeknek” című pályázata támogatási szerződése 5. pontjának, 6. pontja első bekezdésének és 3. számú mellékletének módosítását. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/16. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

507/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Tövishát Lakópark Társasház „XVIII. kerület, Sina Simon sétány közterület zöldterületként létrehozása és sétánnyá alakítása, zöldhulladék komposztálása” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megköti a támogatottal az előterjesztés 2/17. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

508/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület „A Büdi-tó környékén élő madárvilág megismertetése, megóvása, fenntartása és zöldjárőr-szolgálat működtetése a helyi lakosság bevonásával” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását. Jóváhagyja és megköti a támogatottal az előterjesztés 2/18. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

509/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Nagycsaládosok Országos Egyesülete „Zöld színt a térképre” című pályázata támogatási szerződése 5. pontjának, 6. pontja első bekezdésének és 3. számú mellékletének módosítását. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/19. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a „841301 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

510/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „841301 Sportcélú támogatás” cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint:

Feladat megnevezése Összege
(E Ft-ban)
1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása 14 000
a) Budapesti szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására,
(SZ) jelű pályázat.
13 000
b) Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím pályázati lebonyolítására és az átadással kapcsolatos ünnepség támogatására a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 1 000
2. Budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek által működtetett fővárosi versenyrendszer és az azzal összefüggő szövetségi feladatok támogatása 87 488
a) A Budapesti Diáksport Szövetség támogatása (versenyrendszer és működési feladatok) 11 000
b) A Budapesti Szabadidősport Szövetség támogatása (versenyrendszer és működési feladatok). 8 700
c) A 40 budapesti területi sportszövetség és sportági szakszövetség szabadidősport
és utánpótlás versenyrendszerének működtetésére.
59 688
d) A budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatainak ellátása a Budapesti Sportszövetségek Uniója bonyolításában. 8 100
3. Egyéb önkormányzati sportágazati feladatok ellátásának támogatása 19 000
3/1 Fővárosi sportágazati feladatok ellátásának támogatása a 2703/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott módon 14 000
a) A fővárosi verseny- és eseménynaptár, valamint sportévkönyv megjelentetésére;
az Egységes Budapest Sportnaptár - sportinformációs rendszer - működtetésére
2 100
b) Európa Sportnap az Egészségért rendezvény megrendezésére 4 800
c) Fővárosi nemzetközi és EU-sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból, a főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből,
továbbá diáksport-koordinátor, tevékenységből adódó feladatok ellátására
7 100
3/2 Rendkívüli sportcélú feladatok támogatása (egyedi elbírálással) 5 000
a) Rendkívüli sportcélú feladatok ellátására 5 000
Összesen: 120 488

511/2013. (III .27.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a „841301 Sportcélú támogatás” cím 2013. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1-5. számú mellékleteiben foglalt támogatási megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.


Sorsz.

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás
összege
(E Ft-ban)
1. Budapesti Diáksport Szövetség A budapesti diáksport sportfoglalkoztatási
és versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti Diáksport Szövetség részére.
11 000
2. Budapesti Diáksport Szövetség Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím pályázati lebonyolítására és az átadással kapcsolatos ünnepség támogatására a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 1 000
3. Budapesti Szabadidősport Szövetség A budapesti szabadidősport sportfoglalkoztatási
és versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti Szabadidősport Szövetség részére.
8 700
4. Budapesti Sportszövetségek Uniója A budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatai ellátásának támogatására 8 100
5. Budapesti Sportszövetségek Uniója A fővárosi verseny- és eseménynaptár, valamint sportévkönyv megjelentetésére; az Egységes Budapest Sportnaptár - sportinformációs rendszer - működtetésére (2100 E Ft), az Európa Sportnap az Egészségért rendezvény megszervezésére (4800 E Ft), illetve a fővárosi nemzetközi és EU-
sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból, a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből, továbbá diáksport-koordinátori tevékenységből adódó feladatok ellátására (7100 E Ft)
14 000
Összesen: 42 800

Határidő: 30 munkanap

Felelős: Tarlós István

512/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a „841301 Sportcélú támogatás” cím 2013. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket. Jóváhagyja, megköti a támogatási megállapodásokat az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.


Sorsz.

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás összege
2013-ban
(E Ft-ban)
1. kategória
1. Budapesti Atlétikai
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 6 000
2. Budapesti Kézilabda
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 3 300
3. Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 3 400
4. Budapesti Röplabda
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 818
5. Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatósága A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 4 000
6. Budapesti Torna
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 700
7. Budapesti Kajak-Kenu
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 400
8. Budapesti Vízilabda
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 350
9. Budapesti Sportszövetségek Uniója Az Unió működési költségeinek támogatása a 2703/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott együttműködési megállapodás alapján 7 950
10. Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 250
11. Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 3 800
12. Budapesti Úszó
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 900
13. Budapesti Vívó
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 800
2. kategória
14. Budapesti Amatőr-Box Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 500
15. Budapesti Asztalitenisz Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 900
16. Budapesti Birkózó
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 100
17. Budapesti Evezős
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 800
18. Budapesti Kerékpáros
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 880
19. Budapesti Regionális Judo Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 700
20. Budapesti Sportlövő
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 300
21. Budapesti Triatlon
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 300
22. Harci Művészetek Budapesti Szövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 700
3. kategória
23. Budapesti Sakk
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 450
24. Budapesti Súlyemelő
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 950
25. Budapesti Tájfutók
Szövetsége
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 900
26. Budapesti Tenisz
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 800
27. Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 640
28. Budapesti Természetbarát Sportszövetség A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 900
29. Közép-magyarországi Technikai és Tömeg-sportklubok Budapesti Szövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 500
30. Budapesti Tekézők
Szövetsége
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 300
31. Budapesti Műugró Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
4. kategória
32. Budapesti Wellness Életmódklubok Szövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 50
33. Budapesti Íjász
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 100
34. Budapesti Búvár
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 100
35. Budapesti Bocsa Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
36. Budapesti Rádióamatőr Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
37. Budapesti Élet- és Vízimentő Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
38. Budapesti Modellező
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 100
39. Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapesti Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 50
40. Sportegyesületek Budapesti Szövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
Összesen: 59 688

Határidő: 30 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Sport Egyesület között megkötött támogatási megállapodás elszámolási határidejének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

513/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti támogatási megállapodás módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelt jelentőségű nemzetközi sportesemények támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

514/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a „841301 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (7) bekezdése alapján engedélyezi az alábbi szervezetek támogatásának átutalását:


Támogatott szervezet

Esemény megnevezése
Esemény
időpontja
Támogatás összege
(E Ft-ban)
1. Magyar Jégkorong Szövetség Divízió I/A Jégkorong-
világbajnokság
2013. április 14-20. 5 000
2. Magyar Judo Szövetség Felnőtt Egyéni és Csapat Judo Európa-bajnokság 2013. április 25-28. 10 000
3. Budapesti Regionális Judó Szövetség XXVI. Budapest Kupa Judo Nemzetközi Verseny 2013. május 4-5. 2 000
4. Magyar Karate Szövetség Férfi Karate Európa-bajnokság 2013. május 9-12. 5 000
5. Budapesti Atlétikai Szövetség Europe Athletics Promotion Circuit Budapest Nyílt Nemzetközi Verseny 2013. június 15-16. 3 000
6. Magyar Vívó Szövetség Felnőtt Vívó Világbajnokság (összes fegyvernemben) 2013. augusztus 5-12. 20 000
7. Magyar Kézilabda Szövetség Férfi Ifjúsági Kézilabda Világbajnokság 2013. augusztus 10-23. 3 000
8. Magyar Birkózó Szövetség Birkózó Világbajnokság 2013. szeptember 16-22. 12 000
Összesen: 60 000

Határidő: az átcsoportosítást és a szerződéskötést követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Tájékoztató a szociális intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezettel történő ellátásáról (2012. év).

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

515/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a szociális intézményekben külső szolgáltatók által végzett 2012. évi tevékenységről szóló tájékoztatót.

A napirend 55. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának érdeké-ben szükséges fejlesztési és megvalósítási célú szerződések megkötésére és a megkötött szerződések módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

516/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért a BKK Zrt. tevékenységi köréhez tartozó fejlesztési- és felújítási közlekedési feladatok megvalósításához szükséges pénzeszköz átadás-átvételi forrásszerződések - a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletével összehangoló - az előterjesztés 1. számú mellékletében összesített módosításaival, illetve az új feladatokra kidolgozott szerződésekkel.

517/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2.D. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás a 2012. évi felújítási program megvalósítására” 2. számú módosítását és a mellékletét képező, az előterjesztés 2.E. számú mellékletében bemutatott „Útfelújítások 2008-2013 között” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

518/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3.D. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás az útfelújítási program előkészítéséről, terveztetésről” 1. számú módosítását és a mellékletét képező, az előterjesztés 3.E. számú mellékletében bemutatott „Útfelújítási program előkészítése, terveztetés” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

519/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4.C. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás a Margit híd felújításának megvalósításáról, egyes felújítási feladatok elvégzéséről” 1. számú módosítását és a mellékletét képező, az előterjesztés 4.D. számú mellékletében bemutatott „Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

520/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.C. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás a Budapest 2009. évi híd-, műtárgy felújítási munkák 2. csoport” 1. számú módosítását és a mellékletét képező, az előterjesztés 5.E. számú mellékletében bemutatott „2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

521/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 6.B. és 6.C számú mellékleteiben foglalt megvalósítási megállapodás módosításban, illetve engedélyokirat módosításban foglaltak végrehajtása érdekében a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „VIII. P-902 j. Kerepesi úti „Százlábú híd” - MÁV vágányok feletti közúti híd” feladatot átnevezi „VIII. Kerepesi úti „Százlábú híd” felújítása” feladatra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

522/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6.B. számú mellékletében bemutatott „Megállapodás a VIII. Kerepesi úti „Százlábú híd” felújításának megvalósításáról” 1. számú módosítását és a mellékletét képező, az előterjesztés 6.C. számú mellékletében bemutatott „VIII. Kerepesi úti „Százlábú híd” felújítása” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

523/2013.(III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 7.B. és 7.C. számú mellékleteiben foglalt megvalósítási megállapodás módosításban, illetve engedélyokirat módosításban foglaltak végrehajtása érdekében a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „X. P-927 Sibrik Miklós út-MÁV Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti híd” feladatot átnevezi „X. Sibrik Miklós úti híd felújítása” feladatra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

524/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7.B. számú mellékletében bemutatott „Megállapodás a X., Sibrik Miklós úti híd felújításának megvalósításáról” 1. számú módosítását és a mellékletét képező, az előterjesztés 7.C. számú mellékletében bemutatott „X. Sibrik Miklós úti híd felújítása” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

525/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport” feladat lezárásával az alábbiak szerint:

a feladat teljes költsége: 424 276 E Ft

2013. évi előirányzata 424 276 E Ft.

A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a 2013. évi előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

526/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 8.G. és 8.H. számú mellékleteiben foglalt megvalósítási megállapodás módosításban, illetve annak 1. számú mellékletét képező engedélyokirat módosításban foglalt átcsoportosítási feladatok megvalósítása érdekében:

csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport” előirányzatát 424 276 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport” előirányzatát.

A „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport” feladat megnevezése „2011. évi felüljáró felújítá-sa 2. csoport” feladatra változik. A feladat teljes költsége 2 403 326 E Ft-ra, 2013. évi előirányzata 1 278 326 E Ft-ra, 2014. évi előirányzata 1 125 000 E Ft-ra változik.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

527/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8.G. számú mellékletében bemutatott „Megállapodás a 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport megnevezésű engedélyokirat megvalósításáról” 1. számú módosítását és a mellékletét képező, az előterjesztés 8.H. számú mellékletében bemutatott „2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

528/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 9.A., 9.B. és 9.C. számú mellékleteiben foglalt megvalósítási megállapodással való összhang megteremtése érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „Hídfelújítások” feladat 2015. évi ütemét 6 750 000 E Ft-tal, a 2016. évi ütemét 4 000 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg megemeli a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „Hídfelújítások 2016-2018” feladat 2015. évi ütemét 6 750 000 E Ft-tal, a 2016. évi ütemét 4 000 000 E Ft-tal.

Ezzel a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „Hídfelújítások 2016-2018” feladat megnevezése „Hídfelújítások 2015-2018” megnevezésre változik. A feladat megvalósítási ideje 2015-2018. évek, a teljes költsége 35 050 000 E Ft, 2015. évi üteme 6 750 000 E Ft, 2016. évi üteme 8 050 000 E Ft, 2017-2019. évi üteme 20 250 000 E Ft.

A „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „Hídfelújítások” feladat megvalósítási ideje 2013-2014. évek, teljes költsége 6 022 800 E Ft, 2013. évi előirányzata 272 800 E Ft, 2014. évi üteme 5 750 000 E Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

529/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9.A. számú mellékletében bemutatott „Hídfelújítások” megnevezésű feladatra a megvalósítási megállapodást és meghatalmazást, valamint a mellékletét képező, az előterjesztés 9.B. számú mellékletében bemutatott „Hídfelújítások” megnevezésű engedélyokiratot a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

530/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10.C. számú mellékletében bemutatott „Megállapodás a 2012. évi forgalomtechnikai eszközök felújítása program megvalósításáról” 1. számú módosítását és meghatalmazást, és a mellékletét képező, az előterjesztés 10.D. számú mellékletében bemutatott „Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

531/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 11.A. számú mellékletében bemutatott „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása beruházással összefüggő előkészítési és megvalósítási feladatokról” megnevezésű megvalósítási megállapodást és meghatalmazást, valamint a mellékletét képező, az előterjesztés 11.B. számú mellékletében bemutatott „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása” megnevezésű engedélyokiratot a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

532/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 12.B. számú mellékletében bemutatott „A dunai hajózás fejlesztése érdekében” megnevezésű fejlesztési megállapodás 1. sz. módosítását a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

533/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 13. számú mellékletében csatolt fejlesztési megállapodásban és mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása érdekében:

csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „BKK infrastruktúra fejlesztés” feladat előirányzatát 700 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzaton belül az új „BKK infrastruktúra fejlesztés” feladatot.

A „BKK infrastruktúra fejlesztés” feladat megvalósítási ideje 2013. év, teljes költsége 700 000 E Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

534/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 13. számú mellékletében bemutatott fejlesztési megállapodást a „BKK infrastruktúra fejlesztés” megnevezésű feladatra, a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a TVI jóváhagyó állásfoglalása beérkezését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

535/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Megszünteti az előterjesztés 14.A. és 14.B. számú mellékletében bemutatott tagi hitel megállapodásokat, ennek érdekében és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1778/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. és az 1729/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatait.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

536/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 14.C. mellékletében csatolt tagi hitel megállapodásban foglalt feladatok megvalósítása érdekében:

csökkenti a „912201 BKK átmeneti áfa finanszírozási kerete” cím kiadási előirányzatát 3 000 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „884401 BKK átmeneti áfa finanszírozási kerete” cím felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése előirányzatát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

537/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 14.C. számú mellékletében bemutatott „BKK fejlesztések áfa tartalmának átmeneti finanszírozása érdekében” megnevezésű tagi hitel megállapodást a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyongazdai körébe tartozó intézmények, valamint felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok közbeszerzési tervezésével és eljárásokkal összefüggő feladatok Közbeszerzési Bizottság útján történő ellátására, és tájékoztatási kötelezettségre.

Előterjesztő: Szabó György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

538/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a Főpolgármesteri Hivatal útján évente kettő alkalommal, a Bizottság által előzetesen megtárgyaltaknak és elfogadottaknak megfelelően tájékozódjon Budapest Főváros Önkormányzata vagyongazdai körébe tartozó intézmények, valamint, Budapest Főváros Önkormányzata közvetlen vagy közvetett felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok tervezett közbeszerzéseiről, továbbá a lefolytatott közbeszerzési eljárásaikkal kapcsolatos adatokról. Felkéri a Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év szeptember 30-ig adjon tájékoztatást a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: folyamatos

Felelős: a Közbeszerzési Bizottság elnöke

A napirend 57. pontja: Javaslat a Budapest Főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatára.

Előterjesztő: Losonczy Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

539/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert a 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatára, valamint a rendelet módosítására vonatkozó javaslatnak a Közgyűlés soron következő ülése elé terjesztésére annak érdekében, hogy az autómentő szolgáltatás a főváros közigazgatási területén zavartalanul folytatható legyen.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István”

A napirend 58. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

540/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 541-542/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

541/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A 358/1997. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2140/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 170/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2288/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 885/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 892/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

542/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

A 224/2000. (II. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. július 1-jére módosítja;

- a 4145/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási

- a 168/2012. ((I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 471/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- az 1206/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. április 30-ra módosítja;

- a 2040/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. július 1-jére módosítja;

- a 2794/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételét követő 15 napon belülre módosítja;

- a 2800/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét az egyeztetések befejezéséig meghosszabbítja;

- a 2878/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. március 27-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére