A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2013. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

567/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára.

2. Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletének módosítására.

3. Fővárosi garancialevél a 2021. évi Úszó Világbajnokság Budapesten történő megrendezésének pályázatához.

4. Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2013. április 25-ei évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

5. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. fúziójával kapcsolatos döntésekre.

6. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. április 29-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

7. Javaslat tűzoltó laktanyák felújítására megítélt támogatások felhasználásáról szóló záró beszámolók elfogadására.

8. Javaslat alapítói határozat kiadására a BKV Zrt. részére a BKV Trade Kft.-ben fennálló részesedés értékesítése tárgyában.

9. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának érdekében szükséges fejlesztési és megvalósítási célú szerződések megkötésére és a megkötött szerződések módosítására.

10. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról. (Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetése alakulásáról. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványa jóváhagyására.)

11. Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi éves szerződésének 1. számú módosítására.

12. Javaslat a Bp. I. ker., 6696/2/A hrsz. alatt felvett, ún. Sziklakórház ingatlanra vonatkozó ingyenes tulajdonszerzés iránti igény előterjesztésére.

13. Dunai budapesti kikötők különös közterület-használati szabályai.

14. Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése c. projekt támogatási szerződése megkötésének jóváhagyására, valamint a projekt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásának, továbbá a beruházási célokmány 11. sz. módosításának elfogadására.

15. Budapest Főváros Önkormányzatának az EIT Climate-KIC szervezetén belüli partnerségi támogatási szerződése megkötésének jóváhagyása.

16. Javaslat földhasználati jogot alapító szerződések megkötésére „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt keretében.

17. Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött kerületi megállapodások módosítására.

18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat beruházásában megvalósuló közlekedési beruházások engedélyokiratainak módosítására.

19. Javaslat Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

20. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására és SZMSZ-ének jóváhagyására.

21. Javaslat az állami intézményfenntartó központtal kötendő, a köznevelési feladatok ellátását szolgáló vagyonelemekre ingyenes vagyonkezelői jogot biztosító, a köznevelési intézmények működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyására.

22. Javaslat a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek egyházi jogi személlyel és Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskolával kötött haszonkölcsön szerződés módosítására.

23. Javaslat a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36-38. szám alatti (hrsz.: 24049) ingatlanban működő Veres Pálné Gimnázium működésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

24. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

25. Javaslat Lev Tolsztoj mellszobor elhelyezésére a városligeti Tolsztoj sétányon.

26. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma régi kiállító épületének állagmegóvásához forrás biztosítására.

27. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

28. Javaslat a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról szóló Budapest és vonzáskörzete települési önkormányzatok társulási megállapodásának megszüntetésére.

29. Javaslat az ISMAC és a Városligeti Műjégpálya költségvetési szervek megszüntetésére és a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft. megalapítására.

30. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2013. évi közszolgáltatási szerződésének módosítására.

31. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Idősek Otthonainak átszervezésére I. ütem.

32. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

33. Döntés díszpolgári cím adományozásáról.

34. Döntés Bárczy István Díj adományozásáról.

35. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. által tárgyalásos közbeszerzési eljárásban felvételre kerülő, legfeljebb 12,094 milliárd HUF keretösszegű tagi kölcsönt kiváltó pénzintézeti hitellel kapcsolatos tulajdonosi kötelezettségvállalások körére.

36. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft. 2012. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadására.

37. Javaslat az Emlékparcellák, Emlékkertek Gondozása közszolgáltatások 2013. évi szolgáltatási szintjére, valamint a 2013. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a BTI Zrt.-vel.

38. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2012. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására.

39. A híd-, műtárgy felújítási programban szereplő egyes részfeladatok megvalósításához szükséges tervezői művezetési feladatok ellátása a Fővárosi Önkormányzat által korábban megkötött szerződések alapján a BKK szakmai segítségének igénybevételével.

40. Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi lakásbérbeadási tevékenységéről és javaslat a 2013. évi lakásbérbeadási tevékenységére.

41. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Bp. VI. ker., Hegedű u. 1. szám alatti ingatlan tulajdonjogának cserével történő átruházása.

42. 2013. évi pályázati felhívás a kerületi önkormányzatok rehabilitációs munkáinak támogatására.

43. Javaslat a Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása, valamint a Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem) c. projekt uniós támogatásból megvalósuló projektek támogatási szerződéseinek módosítására.

44. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” támogatási szerződés 5. sz. módosítására.

45. Javaslat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által KEOP pályázatokhoz kiadandó tulajdonosi hozzájáruláshoz kapcsolódó megállapodás megkötésére.

46. A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2013. évi költségvetése, valamint a 2012. évi menedzsment költségek felhasználásáról készült beszámoló elfogadása.

47. Javaslat Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciójának elfogadására.

48. Javaslat az Új Színház Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására.

49. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő gazdasági szervezetek szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására.

50. Javaslat a kulturális és oktatási ágazatba tartozó egyszemélyes gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítására.

51. Javaslat II. János Pál tiszteletére emléktábla elhelyezésére a XIV. kerület Hősök terén.

52. Budapest Környezeti Állapotértékelése 2012.

53. Javaslat a „Belvárosi templom homlokzat rekonstrukció” elnevezésű engedélyokirat 3. számú módosítására.

54. Javaslat szándéknyilatkozat megkötésére a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház csepeli telephelyén kialakítandó idősek otthona megvalósításához.

55. Beszámoló az Informatikai Tanácsnok 2012. éves tevékenységéről.

56. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

568/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepcióját azzal, hogy a 2014. évi részletes költségvetés előkészítésekor a következők szerint kell eljárni:

- működési hiány nem tervezhető;

- a hitelszerződésekben vállalt kötelezettségeket (pl. pénzügyi mutatók) maradéktalanul teljesíteni kell;

- a közösségi közlekedési szolgáltatást a rendelkezésre álló forrásokhoz kell igazítani;

- új kötelezettség csak új külső forrás biztosításával vállalható, kivételt képeznek a magas támogatási intenzitást élvező, európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztési projektek;

- többletigény csak elháríthatatlan külső körülmény esetén javasolható.

Határidő: 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. mellékletének módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 33/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Fővárosi garancialevél a 2021. évi Úszó Világbajnokság Budapesten történő megrendezésének pályázatához.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

569/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja a Magyar Úszó Szövetség által a 2021. évi Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyílt Vízi Világbajnokság megrendezésére elkészített, a Nemzetközi Úszó Szövetséghez (FINA) benyújtott pályázati anyaghoz kiadott fővárosi garancialevél dokumentummal, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2013. április 25-ei évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

570/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2013. április 25-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Az igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a Társaság 2012. évi konszolidált éves beszámolójáról.

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról és a 2012. évi konszolidált éves beszámolójáról.

- A könyvvizsgáló (Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. nyt. sz.: 000083, Horváth Tamás könyvvizsgáló, nyt. sz.: 003449) jelentésének elfogadását a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról és a 2012. évi konszolidált éves beszámolójáról.

- A Társaság 2012. évi beszámolója alapján az igazgatóság - felügyelőbizottság által jóváhagyott - osztalékfizetési javaslatának elfogadását, amely szerint a 2012. évi 7 051 952 218 Ft adózott eredményből 7 051 680 919 Ft a részvényesek között osztalékként kerüljön felhasználásra, oly módon, hogy a Társaság egy részvényre 21 869 Ft összegű osztalékot fizessen ki, míg az adózott eredmény maradék összege 271 299 Ft értékben mérleg szerinti eredményként, majd 2013-ban eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.

- A Társaság 2012. évi éves beszámolójának elfogadását, az igazgatóság - felügyelőbizottság által jóváhagyott - az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
(Adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 129 214
Adózás előtti eredmény 7 697
Adózott eredmény 7 052
Eredménytartalék igénybevétele 0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 7 052
Mérleg szerinti eredmény 0

- A Társaság 2012. évi éves konszolidált beszámolójának elfogadását az alábbiak szerint:

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
(Adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 134 118
Adózás előtti eredmény 7 855
Adózott eredmény 6 954
Eredménytartalék igénybevétele 0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 7 106
Mérleg szerinti eredmény -152

- Dr. Marie-Theres Thiell igazgatósági tagságáról történő lemondásának tudomásulvételét a Társaság közgyűlésének napjától 2013. április 25-ei hatállyal.

- A megüresedő igazgatósági helyre - az RWE részvényes javaslatára - Bernhard Lüschper megválasztását a Társaság közgyűlésének napjától 2013. április 25-től 2015. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazásának a többi taggal azonos mértékben történő megállapítása mellett.

- Az igazgatóság elnöke díjazásának 395 000 Ft/hó, tagjai díjazásának 290 000 Ft/hó összegben történő megállapítását 2013. május 1-jétől 2014. április 30-ig.

- A felügyelőbizottság elnöke díjazásának 387 000 Ft/hó, tagjai díjazásának 194 000 Ft/hó összegben történő megállapítását 2013. május 1-jétől 2014. április 30-ig.

- A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. díjazásának megállapítását a 2013. üzleti évre 6 249 200 Ft + áfa összegben a FŐGÁZ Zrt. 2013. évi, a magyar számviteli törvények szerint összeállított nem konszolidált és konszolidált éves beszámolóinak vizsgálatáért.

- A Társaság alapszabálya módosításának elfogadását az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt tartalommal.

- Döntés a Zugló-Therm Kft.-ben meglévő FŐGÁZ Zrt. részesedés átruházásról szóló napirendi pont napirendről való levételét.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

571/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2013. április 25-én tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. fúziójával kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 34/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

572/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti 2013. június 1-jei hatállyal a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését szabályozó, BKSZT Kft.-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés módosítását az előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerint azzal, hogy a BKSZT Kft. helyett a szerződésbe üzemeltetőként a Fővárosi Vízművek Zrt. lép. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. június 1.

Felelős: Tarlós István

573/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti 2013. június 1-jei hatállyal a Budapest Főváros Önkormányzata, Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a BKSZT Kft. között kötött szennyvíztisztítási szolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerint azzal, hogy a szerződésbe a BKSZT Kft. helyébe a Fővárosi Vízművek Zrt. lép. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. június 1.

Felelős: Tarlós István

574/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a BVK Holding Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja a BVK Holding Zrt. - a BKSZT Kft.-ben meglévő 49,8%-os - üzletrésze Fővárosi Vízművek Zrt. általi megvásárlására irányuló, az előterjesztés 6. számú mellékletét képező üzletrész adásvételi szerződést, 137 625 000 Ft vételárral.

Felkéri a BVK Holding Zrt. vezérigazgatóját az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 29.

Felelős: Tarlós István

575/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, mint a BKSZT Kft. tagja Budapest Főváros Önkormányzata a BVK Holding Zrt. BKSZT Kft.-ben meglévő 49,8%-os üzletrésze Fővárosi Vízművek Zrt. általi megvásárlása során - a Fővárosi Önkormányzatot, mint a BKSZT Kft.-ben üzletrésszel rendelkező tagot megillető - elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felkéri a főpolgármestert az ezzel kapcsolatos, az előterjesztés 17. sz. mellékletét képező nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2013. április 29.

Felelős: Tarlós István

576/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a 1211 Budapest XXI., Nagy Duna sor 2. szám alatt található telephelyet a Fővárosi Vízművek Zrt. a bérleti és üzemeltetési szerződés az előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerinti módosítása alapján 2013. június 1-jei hatállyal jogszerűen használja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése céljából. Erre való tekintettel felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 18. sz. mellékletét képező, a jogszerű használatot igazoló okirat aláírására.

Határidő: 2013. április 29.

Felelős: Tarlós István

577/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, mint a BKSZT Kft. tagja kijelöli és meghatalmazza a Fővárosi Önkormányzatot, mint tagot képviselő dr. Kókány Csabát, hogy a BKSZT Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával biztosítsa, hogy

- a BKSZT Kft. a BVK Holding Zrt. BKSZT Kft.-ben meglévő üzletrésze Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő eladása során elővásárlási jogával nem kíván élni,

- és a BKSZT Kft. elővásárlási jog gyakorlására harmadik személyt sem jelöl ki, továbbá

- a BKSZT Kft. taggyűlése hozzájárul az üzletrész adásvételhez;

- a BKSZT Kft. taggyűlése jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését szabályozó bérleti és üzemeltetési szerződés módosítását az előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerint;

- a BKSZT Kft. taggyűlése jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a BKSZT Kft. között kötött szennyvíztisztítási szolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerint;

- a BKSZT Kft. taggyűlése - a BVK Holding Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötött üzletrész adásvételi szerződés hatálybalépésének feltételével - jóváhagyja a BKSZT Kft. társasági szerződése módosítását az előterjesztés 19. számú melléklete szerint azzal, hogy a Társaság tagja a BVK Holding Zrt. helyett a Fővárosi Vízművek Zrt. lesz;

- amennyiben a BVK Holding Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötött üzletrész adásvételi szerződés a bérleti és együttműködési megállapodás megkötéséig hatályba lép, a BKSZT Kft. taggyűlése jóváhagyja az előterjesztés 15. számú mellékletét képező bérleti és együttműködési megállapodást.

Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a BKSZT Kft. soron következő rendkívüli taggyűlése

Felelős: Tarlós István

578/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, mint a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényese kijelöli és meghatalmazza a Fővárosi Önkormányzatot, mint részvényest képviselő dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. április 29-ei rendkívüli közgyűlésén kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával biztosítsa, hogy

- a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlése jóváhagyja a BVK Holding Zrt. BKSZT Kft.-ben meglévő üzletrészének Fővárosi Vízművek Zrt. általi 137 625 000 Ft vételáron történő megvásárlását az előterjesztés 6. számú mellékletét képező üzletrész adásvételi szerződés szerint.

- a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlése jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését szabályozó bérleti és üzemeltetési szerződés módosítását az előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerint.

- a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlése jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a BKSZT Kft. között kötött szennyvíztisztítási szolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerint.

- a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlése jóváhagyja a Fővárosi Vízművek Zrt. alapszabályának módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerint.

Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: 2013. április 29.

Felelős: Tarlós István

579/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényese kijelöli és meghatalmazza a Fővárosi Önkormányzatot, mint részvényest képviselő dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával biztosítsa, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a BKSZT Kft. között kötött szennyvíztisztítási szolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerint.

Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlése

Felelős: Tarlós István

580/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Megerősíti a 142/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat szerinti, a BKSZT Kft.-nek a Fővárosi Vízművek Zrt.-be történő beolvasztására irányuló szándékát, és felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés májusi rendes ülése elé terjessze be a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, a BKSZT Kft. 50,2%-os mértékű üzletrészének értékesítéséhez szükséges dokumentumokat, lehetővé téve, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a BKSZT Kft. egyedüli tulajdonosává váljon.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. májusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. április 29-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

581/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. április 29-én tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- 1. napirendi pont tekintetében külön előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által a Fővárosi Vízművek Zrt. vonatkozásában meghozott határozatokban foglaltak szerinti döntéseket.

- 2. napirendi pont:

- annak tudomásulvételét, hogy 2012. évben többlet víziközmű-fejlesztési hozzájárulás keletkezett, és az arra vonatkozó döntést, hogy a többlet 64 004 E Ft bevonásra kerül a 2012. évi források körébe, ezzel az összforrás 4 803 410 E Ft-ról 4 867 414 E Ft-ra emelkedik.

- arra vonatkozó döntést - a tényadatok birtokában -, hogy a Társaság saját forrásából megvalósítható beruházások fedezetét 4 867 414 E Ft-ban határozza meg, amelyből 4 537 054 E Ft felhasználásra került a 2012. évben, a beruházási keret maradványa: 330 359 E Ft (amortizáció), ami a vállalati általános tartalék részét képezi.

- a Társaság 2012. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentés elfogadását.

- 3. napirendi pont:

- annak tudomásulvételét, hogy az 1 500 000 E Ft hitelből 1 491 693 E Ft felhasználásra került 2011-2012. évben.

- a hitelből megvalósuló beruházási terv teljesítéséről szóló jelentés elfogadását.

- 4. napirendi pont: a Fővárosi Vízművek Zrt. beruházási szabályzata módosításának elfogadását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- 5. napirendi pont:

- a Társaság könyvvizsgálójává a Pricewater-houseCoopers Könyvvizsgáló Kft., valamint személyében felelős könyvvizsgálóvá Barsi Éva (kamarai tagsági szám: 002945), mint a Pricewater-houseCoopers Könyvvizsgáló Kft. üzlettársának megválasztását 2013. június 1.-2014. május 31-ig terjedő időszakra.

- a könyvvizsgálat 2013. évi fix díjának 7 900 000 Ft + a mindenkori áfa törvényben foglalt mértékű áfa összegben történő megállapítását.

- 6. napirendi pont: a 337/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozatban foglaltak szerinti döntés meghozatalát azzal a módosítással, hogy Hanzély Ákos felügyelőbizottsági tag visszahívásának és az új felügyelőbizottsági tag, dr. Kapás Lilla megbízatásának kezdő időpontja a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja, azaz 2013. április 29.

- 7. napirendi pont: a Társaság alapszabálya módosításának elfogadását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- 8. napirendi pont: a Társaság igazgatóságának elnöke és tagjai, valamint a felügyelőbizottság elnöke és tagjai díjazásának változatlanul hagyását a 2013/2014. évre, és ennek megfelelően a 2013. június 1. és 2014. május 31. közötti időszakra a díjazás alábbiak szerinti megállapítását:

Igazgatóság elnöke: 299 000 Ft/hó

Igazgatóság tagjai: 218 000 Ft/hó

Felügyelőbizottság elnöke: 299 000 Ft/hó

Felügyelőbizottság tagja: 161 000 Ft/hó.

- 9. napirendi pont:

- Biatorbágy Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztői kiegészítés 1/a. sz. mellékletét képező részvény adásvételi szerződés elfogadását, az alábbi lényeges elemekkel:

= értékesítendő részvények: 50 db, egyenként egyszázezer forint névértékű részvény, melyek sorszáma: 585310-585359;

= részvények össznévértéke: 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint;

= részvények eladási ára: 4 927 944 Ft, azaz négymillió-kilencszázhuszonhétezer-kilencszáznegyvennégy forint;

= Társaságban ezen részvényekkel megtestesített tulajdoni arány: 0,01%;

= vételár fizetési határidő: 2013. december 31.

- Tököl Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztői kiegészítés 1/b. sz. mellékletét képező részvény adásvételi szerződés elfogadását, az alábbi lényeges elemekkel:

= értékesítendő részvények: 10 db, egyenként egyszázezer forint névértékű részvény, melyek sorszáma: 577800, 585301-585309;

= részvények össznévértéke: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint;

= részvények eladási ára: 985 589 Ft, azaz kilencszáznyolcvanötezer- ötszáznyolcvankilenc forint;

= Társaságban ezen részvényekkel megtestesített tulajdoni arány: 0,002%;

= vételár fizetési határidő: 2013. december 31.

- a Társaság alapszabálya módosításának az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadását.

Határidő: a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

582/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. április 29-én tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat tűzoltó laktanyák felújítására megítélt támogatások felhasználásáról szóló záró beszámolók elfogadására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

583/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

elfogadja - a tűzoltólaktanya felújításának tárgyában az FPH015/221-31/2012. számú szerződéssel módosított FPH015/376-25/2011. számú támogatási szerződésben foglaltak szerint - a 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 5. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására nyújtott 2 544 159 Ft összegű támogatás teljes felhasználásáról szóló záró beszámolót és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

584/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja - a tűzoltólaktanya felújításának tárgyában az FPH015/221-32/2012. számú szerződéssel módosított FPH015/376-26/2011. számú támogatási szerződésben foglaltak szerint - a 1215 Budapest, Katona József utca 66-68. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására nyújtott 1 925 286 Ft összegű támogatás teljes felhasználásáról szóló záró beszámolót és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

585/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja - tűzoltólaktanya felújításának tárgyában az FPH015/221-33/2012. számú szerződéssel módosított FPH015/376-27/2011. számú támogatási szerződésben foglaltak szerint - a 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására nyújtott 1 808 030 Ft összegű támogatás teljes felhasználásáról szóló záró beszámolót és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

586/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „883502 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. tűzoltólaktanyái felújítási támogatása” címkódról

a) a módosított FPH015/376-25/2011. számú támogatási szerződés alapján az 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 5. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására nyújtott 2 544 159 Ft összegű támogatás;

b) a módosított FPH015/376-26/2011. számú támogatási szerződés alapján az 1215 Budapest, Katona József utca 66-68. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására nyújtott 1 925 286 Ft összegű támogatás;

c) a módosított FPH015/376-27/2011. számú támogatási szerződés alapján az 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására nyújtott 1 808 030 Ft összegű támogatás Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére történő átutalására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

587/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel arra, hogy a tűzoltólaktanyák felújítására alacsonyabb összeg kerül felhasználásra, csökkenti a „883502 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. tűzoltólaktanyái felújítási támogatása” cím kiadási, azon belül felújítási célú támogatásértékű kiadások, az „FKI 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 1. szám alatti telephely felújításának támogatása” feladat előirányzatát 206 E Ft-tal, az „FKI 1215 Budapest, Katona J. utca 66. szám alatti telephely felújításának támogatása” feladat előirányzatát 650 E Ft-tal, az „FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15. szám alatti telephely felújításának támogatása” feladat előirányzatát 192 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg 1048 E Ft-tal megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával gondoskodjon az előirányzat-módosítás átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat alapítói határozat kiadására a BKV Zrt. részére a BKV Trade Kft.-ben fennálló részesedés értékesítése tárgyában.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

588/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva a BKV Trade Korlátolt Felelősségű Társaság 98%-os üzletrészének Dalmex Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Sport u. 6., adószám: 12747669-2-13) részére történő átruházását jóváhagyja az alábbi feltételek mellett:

- az üzletrész vételára bruttó 980 000 Ft,

- a vételárat Vevő átutalással fizeti meg szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 15 napon belül.

- a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 30 napon belül Vevő köteles gondoskodni a Társaság nevének megváltoztatásáról akként, hogy abból kerüljön törlésre az Eladó megjelölésére szolgáló „BKV” utalás.

Határidő: 2013. május 15.

Felelős: Tarlós István

589/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva jóváhagyja, hogy amennyiben az üzletrész értékesítési pályázata nem jár eredménnyel, úgy kezdődjön meg a BKV Trade Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolása.

Határidő: 2013. augusztus 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának érde-kében szükséges fejlesztési és megvalósítási célú szerződések megkötésére és a megkötött szerződések módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

590/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

egyetért a BKK Zrt. tevékenységi köréhez tartozó fejlesztési és felújítási közlekedési feladatok megvalósításához szükséges pénzeszköz átadás-átvételi forrásszerződések - a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének változásához igazodó -, az előterjesztés 1. számú mellékletében összesített módosításaival, továbbá a BKK közlekedési feladatok és forrásszerződések 2013. évi költségvetéssel történő összehangolásával.

591/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy az útfelújítások megvalósítása érdekében legyenek elkülönített engedélyokiratokban rendezve a BKK Zrt. tevékenységi körébe sorolt útfelújítások és a Fővárosi Önkormányzat által 2007-től évente tervezett és megvalósított felújítások a meglévő 5493 azonosító számú okirat módosításával, továbbá emellett a BKK Zrt.-hez került feladatokra új engedélyokirat létrehozásával. Egyetért azzal, hogy a közbeszerzési eljárások kezdeményezéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állása érdekében a 2012. évi útfelújítási program 2014. évi ütemét a BKK Zrt. megállapodásában biztosítsa, valamint, hogy az összehangolt műszaki tartalomra és a források rendelkezésre bocsátására szükséges költségvetési címmódosítások és átcsoportosítások átláthatóan tükrözzék mind a költségvetésben, mind a forrásszerződésekben indokolt változásokat.

592/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy az előterjesztés 2.A., 2.B. és 2.C. számú mellékleteiben foglalt megvalósítási megállapodás módosításban és annak mellékletét képező engedélyokiratban foglalt feladatok megvalósítása érdekében:

csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „Útfelújítás 2014-2016” feladat 2014. évi ütemét 6 050 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a „2012. évi útfelújítási program” feladat 2014. évi ütemét.

A „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „2012. évi útfelújítási program” feladatot átnevezi „2012-2014 útfelújítási program” feladatra. A feladat összköltsége 11 652 585 E Ft-ra változik, 2013. évi előirányzata változatlanul 5 100 000 E Ft, 2014. évi üteme 6 050 000 E Ft-ra változik. A feladat megvalósítási időtartama: 2012-2014 évek.

593/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2.B. és 2.C. számú mellékleteiben bemutatott engedélyokiratokat a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

594/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2.A. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás a 2012.-2014. évi Útfelújítási Program megvalósításáról 3. számú módosítás” és az előterjesztés 2.D. számú mellékletében bemutatott meghatalmazást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István

595/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy az aluljárók és egyéb közlekedés-kiszolgáló építmények felújítása érdekében, a műszaki tartalom pontos meghatározásához legyen elkülönítve az előkészítést célzó vizsgálatok elvégzése és a kivitelezés, továbbá, hogy a szükséges költségvetési átcsoportosítások átláthatóan tükrözzék az előkészítés és a kivitelezés szétválasztását, valamint azzal, hogy a BKK Zrt. tevékenységi körébe sorolja a felújítások előkészítését és kivitelezését.

596/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében hatályon kívül helyezi az 531/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatot.

597/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy az előterjesztés 7.A., 7.B. és 7.C. számú mellékleteiben foglalt megvalósítási megállapodásban és annak mellékletét képező engedélyokiratban foglalt feladatok megvalósítása érdekében:

csökkenti a „888201 Forgalomtechnikai felújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „Aluljárók és egyéb közlekedés-kiszolgáló építmények felújítása” feladat előirányzatát 75 000 E Ft-tal, egyben a feladatot átnevezi „Aluljárók és egyéb közlekedés-kiszolgáló építmények felújítása - kivitelezés”-re (a feladat összköltsége 500 000 E Ft, 2014. évi üteme 500 000 E Ft), és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi címen belül az új „Aluljárók és egyéb közlekedés-kiszolgáló építmények felújítás-előkészítés” feladatot (a feladat összköltsége 75 000 E Ft).

598/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7.B. számú mellékletében bemutatott „Aluljárók és egyéb közlekedés-kiszolgáló építmények felújítása - előkészítés” megnevezésű engedélyokiratot a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

599/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7.A. számú mellékletében bemutatott „Aluljárók és egyéb közlekedés-kiszolgáló építmények felújítása - előkészítés” megnevezésű feladatra a megvalósítási megállapodást és az előterjesztés 7.C. számú mellékletében bemutatott meghatalmazást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István

600/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a „Közösségi közlekedés előnyben részesítéséről négy buszsáv kialakítása” feladat megvalósítása érdekében az erre fedezetet nyújtó jogcímek összevonásával összhangban a megkötött megállapodások módosításra kerüljenek úgy, hogy a feladatot továbbra is a BKK Zrt. végezze.

601/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy az előterjesztés 4.B., 4.C. és 4.D. számú mellékleteiben foglalt megvalósítási megállapodás módosításban, és annak mellékletét képező engedélyokirat módosításban foglalt feladatok megvalósítása érdekében:

csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Tömegközlekedés előnyben részesítése” feladat előirányzatát 110 200 E Ft-tal (2014. évi ütemét 150 000 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 150 000 E Ft-tal), ezzel a feladat törlésre kerül, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím „Közösségi közlekedés előnyben részesítése négy buszsáv kialakítása” feladat előirányzatát. A feladat összköltsége 494 400 E Ft, 2014. évi üteme 150 000 E Ft, 2015. évi üteme 150 000 E Ft.

602/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4.C. számú mellékletében bemutatott „A közösségi közlekedés előnyben részesítése négy buszsáv kialakítása” megnevezésű engedélyokiratot a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

603/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4.B. számú mellékletében bemutatott „A közösségi közlekedés előnyben részesítéséről négy buszsáv kialakításával 1. sz. módosítása” megnevezésű megvalósítási megállapodást, valamint az előterjesztés 4.D. számú mellékletében bemutatott meghatalmazást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István

604/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a „Kiskorrekció 2013-2015” feladatot a BKK Zrt. valósítsa meg, továbbá, hogy a költségvetésben erre a célra elkülönített tartalék 2013-2015. évi ütemeinek rendelkezésre bocsátása érdekében szükséges megállapodások megkötésre kerüljenek.

605/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 5.A., 5.B. és 5.C. számú mellékleteiben csatolt megvalósítási megállapodásban és mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása érdekében:

csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Kiskorrekció” feladat előirányzatát 150 000 E Ft-tal (továbbá csökkenti a 2014. évi ütemét 100 000 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 100 000 E Ft-tal, a feladat összköltsége 250 000 E Ft-ra módosul), és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül az új „Kiskorrekció 2013-2015” feladatot.

(A feladat megvalósítási ideje 2013-2015 évek, teljes költsége 350 000 E Ft, 2013. évi előirányzata 150 000 E Ft, 2014. évi üteme 100 000 E Ft, 2015. évi üteme 100 000 E Ft.)

Ezzel egyidejűleg a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Kiskorrekció” feladatot átnevezi „Kiskorrekció 2016-2018” feladatra. A feladat teljes költsége 250 000 E Ft, megvalósítási ideje 2016-2018 évek.

606/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.B. számú mellékletében bemutatott „Kiskorrekció 2013-2015” megnevezésű engedélyokiratot a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

607/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.A. számú mellékletében bemutatott „Kiskorrekció 2013-2015” megnevezésű megvalósítási megállapodást, valamint az előterjesztés 5.C. számú mellékletében bemutatott meghatalmazást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István

608/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a „XVIII. kerületi csomópon-tok forgalombiztonsági fejlesztése” feladatot a BKK Zrt. valósítsa meg, továbbá az ehhez szükséges költségvetési módosításokkal és azzal, hogy a források rendelkezésre bocsátása érdekében szükséges megállapodások megkötésre kerüljenek.

609/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 6.A., 6.B. és 6.C. számú mellékleteiben csatolt megvalósítási megállapodásban és mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása érdekében: csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Budapest XVIII. kerület, Baross utca-Margó Tivadar utca körforgalom” feladat előirányzatát 10 000 E Ft-tal (2014. évi ütemét 10 000 E Ft-tal, a feladat összköltsége 230 000 E Ft-ra módosul), továbbá

csökkenti címen belül a „Budapest XVIII. kerület, Béke tér rendezése” feladat előirányzatát 10 000 E Ft-tal (2014. évi ütemét 10 000 E Ft-tal, a feladat összköltsége 570 000 E Ft-ra módosul), és ezzel egyidejűleg 20 000 E Ft-tal tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül az új „XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése” feladatot. (A feladat megvalósítási ideje 2013-2014 évek, teljes költsége 40 000 E Ft, 2013. évi előirányzata 20 000 E Ft, 2014. évi üteme 20 000 E Ft.)

610/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6.B. számú mellékletében bemutatott „XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése” megneve-zésű engedélyokiratot a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

611/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6.A. számú mellékletében bemutatott „XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése” megnevezésű megvalósítási megállapodást, valamint az előterjesztés 6.C. számú mellékletében bemutatott meghatalmazást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István

612/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2016” feladatot a BKK Zrt. valósítsa meg, továbbá az ehhez szükséges költségvetési módosításokkal és azzal, hogy a források rendelkezésre bocsátása érdekében szükséges megállapodás módosítások megkötésre kerüljenek.

613/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 3.C., 3.D. és 3.E. számú mellékleteiben csatolt megvalósítási megállapodásban és mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása érdekében:

csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése” feladat előirányzatát 200 000 E Ft-tal és ezzel egy-idejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát, továbbá csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése” feladat 2014. évi ütemét 50 000 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 50 000 E Ft-tal, 2016. évi ütemét 300 000 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím „Kerékpáros közlekedés fejlesztése” feladat 2014. évi ütemét 50 000 E Ft-tal, a 2015. évi ütemét 50 000 E Ft-tal, 2016. évi ütemét 300 000 E Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg a „840301 Önkormányzati beruházások” cím „Kerékpáros közlekedés fejlesztése” feladatot átnevezi „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2016” feladatra. A feladat teljes költsége 1 031 476 E Ft-ra változik, 2014. évi üteme 250 000 E Ft, 2015. évi üteme 50 000 E Ft, 2016. évi üteme 300 000 E Ft. A feladat megvalósítási időtartama: 2012-2016 évek.

614/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3.D. számú mellékletében bemutatott „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2016” megnevezésű engedély-okiratot a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

615/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3.C. számú mellékletében bemutatott „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2016” megnevezésű megvalósítási megállapodás módosítást, valamint az előterjesztés 3.E. számú mellékletében bemutatott meghatalmazást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István

616/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. valósítsa meg a „Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújítása” feladatot.

617/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 8.A. és 8.B. számú mellékleteiben foglalt beruházási megállapodásban, illetve engedélyokiratban foglaltak végrehajtása érdekében a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások „14-es villamos Görgey utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat felújítása - kivitelezés” feladatot átnevezi „Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújítása” feladatra.

618/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8.B. számú mellékletében bemutatott „Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújítása” megnevezésű engedélyokiratot a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

619/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8.A. számú mellékletében bemutatott „Beruházási Megállapodás a Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújításáról” és az előterjesztés 8.C. számú mellékletében bemutatott meghatalmazást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István

620/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. valósítsa meg a „Elektronikus jegyrendszer bevezetése előkészítés és kivitelezés” feladatot akként, hogy az előkészítésre korábban megkötött megállapodást összevonja a kivitelezésre előirányzott keretösszeg felhasználására vonatkozó megállapodással.

621/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 9.B. számú mellékletében csatolt fejlesztési megállapodás módosításban foglalt feladatok megvalósítása érdekében: csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül az „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, kivitelezés (önrész)” feladat előirányzatát 300 000 E Ft-tal (továbbá csökkenti a 2014. évi ütemét 2 600 000 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 2 200 000 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül) és ezzel egy-idejűleg azonos összeggel megnöveli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzaton belül az „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés” feladat előirányzatát.

Továbbá a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzaton belül az „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés” feladatot átnevezi „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladatra. A feladat összköltsége 5 306 697 E Ft-ra, 2013. évi előirányzata 480 070 E Ft-ra, 2014. évi üteme 2 626 627 E Ft-ra, 2015. évi üteme 2 200 000 E Ft-ra változik. A feladat megvalósítási időtartama: 2011-2015 évek.

622/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9.B. számú mellékletében bemutatott „Elektronikus jegyrendszer bevezetése előkészítés és kivitelezés” megnevezésű fejlesztési megállapodást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

623/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. valósítsa meg a „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladatot.

624/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 10. számú mellékletében csatolt fejlesztési megállapodásban és mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása érdekében:

csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladat előirányzatát 50 000 E Ft-tal (továbbá csökkenti a 2014. évi ütemét 700 000 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 700 000 E Ft-tal, 2016. évi ütemét 700 000 E Ft-tal, 2017. évi ütemét 700 000 E Ft-tal, 2018. évi ütemét 150 000 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül), és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzaton belül az új „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladatot.

(A feladat megvalósítási ideje: 2013-2018 évek, teljes költsége 3 000 000 E Ft, 2013. évi előirányzata 50 000 E Ft, 2014. évi üteme 700 000 E Ft, 2015. évi üteme 700 000 E Ft, 2016. évi üteme 700 000 E Ft, 2017. évi üteme 700 000 E Ft, 2018. évi üteme 150 000 E Ft.)

625/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. számú mellékletében bemutatott fejlesztési megállapodást a „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” megnevezésű feladatra a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

626/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. valósítsa meg a „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladatot.

627/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 11. számú mellékletében csatolt fejlesztési megállapodásban és mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása érdekében: csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladat előirányzatát 100 000 E Ft-tal (továbbá csökkenti a 2014. évi ütemét 300 000 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül), és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megnöveli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzaton belül az új „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladatot.

(A feladat megvalósítási ideje: 2013-2014 évek, teljes költsége 400 000 E Ft, 2013. évi előirányzata 100 000 E Ft, 2014. évi üteme 300 000 E Ft.)

628/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 11. számú mellékletében bemutatott fejlesztési megállapodást az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” megnevezésű feladatra a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról. (Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetése alakulásáról. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának jóváhagyására.).

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

629/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatását a Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal közötti vagyonmegosztásról szóló, az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő jegyzőkönyv figyelembevételével.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

630/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 2. számú melléklete 1-4. számú táblázatai szerinti Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített beszámolóját.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az elfogadott 2012. évi egyszerűsített beszámoló közzétételéről.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István

631/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei pénzmaradványát az előterjesztés 1. számú melléklete 5. oszlop szerinti összegeivel és a 24. és 25. oszlopok finanszírozási korrekciói figyelembevételével állapítja meg.

A megállapított maradványokból a költségvetési intézmények saját hatáskörükben:

- a személyi juttatások előirányzatát legfeljebb az előterjesztés 1. számú melléklete 10. oszlopa;

- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb az előterjesztés 1. számú melléklete 11. oszlopa szerinti összegekkel emelhetik.

632/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az Önkormányzatnál 2011. évben megképződött, a Hivatal részére jóváhagyott, de le nem finanszírozott pénzmaradványból a kötelezettségekkel nem terhelt részt, 1 150 072 E Ft-ot a költségvetés pénzügyi- likviditási egyensúly biztosítása érdekében képzendő tartalékok fedezetére tekintettel elvonja.

633/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan a pénzmaradványból az előterjesztés 5. számú melléklete I. blokk szerinti, a Főpolgármesteri Hivatal feladatai elkötelezettségére fedezetet biztosít 934 832 E Ft összegben.

634/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Elvonja a Főpolgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradvány elszámolásakor, az előterjesztés 5. számú melléklete II. blokk szerint megképződött 44 536 E Ft összegű, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt a 2013. évben önkormányzati feladatként átkerült címek fedezetére.

635/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Elvonja a Főpolgármesteri Hivatalnál 2012. évben képződött kötelezettségekkel nem terhelt szabad pénzmaradványt 1 399 822 E Ft összegben a költségvetés pénzügyi-likviditási egyensúly biztosítása érdekében képzendő tartalékok fedezetére tekintettel.

636/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan:

- a 2012. évi normatív állami hozzájárulások, mutatószámok és feladatmutatók alakulása elszámolását az előterjesztés 3. számú melléklete;

- a 2012. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását az előterjesztés 3/d. számú melléklete;

- a 2012. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását az előterjesztés 3/f. számú melléklete;

- a 2011. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását az előterjesztés 3/e. számú melléklete

szerint hagyja jóvá.

637/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat pénzmaradványát az előterjesztés 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

638/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A 315/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A 2012. évi pénzmaradvány elszámolása során kimutatott szabad pénzmaradványból a nevesített kockázatokra képzett tartalékok a 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulásának függvényében a 2014-2015. években képződő halmozott forráshiány finanszírozására átcsoportosíthatók.

Határidő: a 2012. évi pénzmaradvány elfogadását követően

Felelős: Tarlós István

639/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az elkötelezettségek jóváhagyása után megképződött 13 849 014 E Ft szabad pénzmaradvány terhére megemeli

- a „917701 Kockázatkezelési céltartalék” címen kiadási, azon belül működési tartalék előirányzatát 1 000 000 E Ft-tal;

- a „919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” cím kiadási, azon belül működési tartalék előirányzatát 2 492 043 E Ft-tal;

- a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési tartalék előirányzatát 356 971 E Ft-tal;

- az új „912301 Tulajdonosi kölcsön visszafizetésének kockázati tartaléka” cím kiadási, azon belül felhalmozási tartalék előirányzatát 6 000 000 E Ft-tal;

- a „919301 Peres ügyek céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési tartalék előirányzatát 4 000 000 E Ft-tal.

640/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A 2012. évi pénzmaradvány elszámolás során a 800000-es címeken tervbe vett maradvány 2012. évre vonatkozó elszámolása és 2013. évi felhasználása csak a 2012. évi kötelezettségvállalások és közszolgáltatási szerződések ismételt felülvizsgálata után engedélyezett.

Határidő: a kötelezettségvállalások felülvizsgálatára: folyamatosan, legkésőbb 2013. május 31-ig

Felelős: Tarlós István

641/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az ismételt felülvizsgálat eredményeképpen az esetlegesen indokolatlanul biztosított előirányzatokat a költségvetési rendelet júniusi módosításában kell rendezni.

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

642/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse a költségvetési intézményeket a jóváhagyott pénzmaradványról, a vállalkozási tevékenység eredményéről, a befizetési kötelezettségekről.

Határidő: a) értesítésre: azonnal

b) a befizetési kötelezettség teljesítésére: az értesítést követően, legkésőbb 2013. június 14-ig

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi éves szerződésének 1. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

643/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a alapján forgalomképessé minősíti a

- Bp. VIII., Kisfuvaros u. 6. sz. alatti 700 m2 alapterületű, 35075 hrsz.-ú ingatlan 266/1000-ed tulajdoni hányadát;

- Bp. XIV., Semsey Andor u. 19. sz. alatti 32563/4/A/3 hrsz.-ú, 42 m2 alapterületű,

- Bp. VIII., Marek József u. 35. szám alatti 33254/0/A/1 hrsz.-ú, 100 m2 alapterületű, valamint

- Bp. VIII., Marek József u. 35. szám alatti 33254/0/A/2 hrsz.-ú,19 m2 alapterületű,

- Bp. V., Curia u. 1-3. szám alatti 24001 hrsz.-ú, 276 m2 alapterületű ingatlanrész,

ingatlanokat.

644/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződésének az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 1. számú módosítását. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Bp. I. ker., 6696/2/A hrsz. alatt felvett, ún. Sziklakórház ingatlanra vonatkozó ingyenes tulajdonszerzés iráni igény előterjesztésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

645/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényt terjeszt elő a Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez

- a Budapest I., 6696/2/A hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 1016 Budapest I. ker., Lovas úton található, közterületről nyíló pince megnevezésű, 2370 m2 területű, bérleti jogviszonnyal terhelt ún. Sziklakórház - Titkos Légókórház és Atombunker ingatlanra;

- közérdekű muzeális kiállítóhely (Sziklakórház Múzeum) működtetése felhasználási céllal, a Sziklakórház Kulturális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. bérleti jogviszonyának változatlan tartalmú átvételével, az ún. Sziklakórház Múzeum néven;

- az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység, mint segítendő önkormányzati feladat megvalósítása érdekében;

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 16. pontjában foglaltakra hivatkozással;

- a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek viselésének vállalásával.

Felhatalmazza a főpolgármestert az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó kérelem előterjesztésére.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Dunai budapesti kikötők különös közterület-használati szabályai.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 36/2013. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

646/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján utasítja a Közterület-hasznosítási Bizottságot, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörének gyakorlása során a dunai kikötőkhöz közterület-használati hozzájárulást legfeljebb 2013. október 31. napjáig tartó időszakra adjon ki.

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: a Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése c. projekt támogatási szerződése megkötésének jóváhagyására, valamint a projekt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásának, továbbá a beruházási célokmány 11. sz. módosításának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

647/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-csatornázása feladat megvalósításához szükséges fővárosi önerő fedezetét pénzeszköz átadás útján kívánja biztosítani, mely költségvetési átcsoportosítást von maga után.

648/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-csatornázása feladat előirányzatát 2 734 076 E Ft-tal - a feladat, 2014. és 2015. évi ütemével egyetemben törlésre kerül - ezzel egyidejűleg megemeli a „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” címen belül a beruházási célú támogatásértékű kiadások előirányzatát 2 312 514 E Ft-tal, továbbá megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 421 562 E Ft-tal.

A „845701 Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” feladat 2014. évi üteme 3 289 666 E Ft, a 2015. évi üteme 800 709 E Ft. A feladat összköltsége 6 402 889 E Ft. Fenti átcsoportosítás eredményeként az önkormányzati beruházásként szereplő „Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése” feladat összköltségét tervbe veszi 5 628 589 E Ft-tal.

649/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti támogatási szerződést (és a módosított Általános Szerződési Feltételeket) és felkéri a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásban az őt képviselő Orbán Gyöngyit, hogy a Társulási Tanács ülésén a döntés meghozatal során a jelen határozatban foglaltak szerint szavazzon.

Határidő: a Társulási Tanács soron következő ülésének időpontja

Felelős: Orbán Gyöngyi

650/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

651/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt célokmányának 11. sz. módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a célokmány 10. sz. módosításának aláírását és a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Budapest Főváros Önkormányzatának az EIT Climate-KIC szervezetén belüli partnerségi támogatási szerződése megkötésének jóváhagyása.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

652/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Climate-KIC között kötendő partnerségi támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés aláírásáról és a Climate-KIC felé történő megküldéséről.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István

653/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Climate-KIC projektekkel kapcsolatban, a programokban történő részvételekkel járó költségek fedezetének megelőlegezése érdekében 3000 E Ft-ot biztosít. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatát 3000 E Ft-tal és ugyanezen összeget vesz tervbe az új „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatán (a kiadásból személyi juttatás: 1460 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 540 E Ft, dologi kiadások: 1000 E Ft).

A Climate-KIC projektekhez kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat részéről többletforrás biztosítása nem szükséges.

654/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Intézkedik a Climate-KIC elnevezésű projekttel kapcsolatosan kapott európai uniós támogatás Fővárosi Önkormányzat devizaszámlájára érkezését követően a „888902 Climate-KIC projektek” címen történő tervbevételről. A bevételből az általános tartalékba a korábban megelőlegezett 3000 E Ft-ot vissza kell pótolni.

Határidő: európai uniós támogatás Fővárosi Önkormányzat devizaszámlájára érkezését követő soron következő rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat földhasználati jogot alapító szerződések megkötésére „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt keretében.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

655/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XV. kerületi Önkormányzat közötti, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti földhasználati jogot alapító szerződést. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

656/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Pusztazámor Község Önkormányzata közötti, az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti földhasználati jogot alapító szerződést. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött kerületi megállapodások módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

657/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

egyetért a mellékletben szereplő, a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött kerületi megállapodások módosításával és felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodások hatálybalépését követően gondoskodjon a kerületek által várható hozzájárulás a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének fejlesztési tervében történő szerepeltetéséről.

Határidő: a szerződések hatálybalépését követően a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

658/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a II. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

659/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a III. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

660/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a IV. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

661/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a X. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

662/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XV. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

663/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztői kiegészítés 4. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XI. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

664/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztői kiegészítés 5. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XIX. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

665/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztői kiegészítés 6. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XX. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat beruházásában megvalósuló közlekedési beruházások engedélyokiratainak módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

666/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

elfogadja

- a „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat önerő támogatását 185 987 E Ft;

- a „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat önerő támogatását 15 654 E Ft;

- a „IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” feladat önerő támogatását 17 861 E Ft;

- a „III. ker., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” feladat önerő támogatását 8025 E Ft

összegben.

667/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A feladatok önerő támogatás összegeinek kezelése érdekében

- csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek” címen belül az NFÜ (KMOP) „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat előirányzatát 144 674 E Ft-tal, az NFÜ (KMOP) „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat előirányzatát 11 573 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új NFÜ (Önerőalap támogatás) „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat előirányzatát 185 987 E Ft-tal, az új NFÜ (Önerőalap támogatás) „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat előirányzatát 15 654 E Ft-tal, az új NFÜ (Önerőalap támogatás) „IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” feladat előirányzatát 17 861 E Ft-tal, valamint az új NFÜ (Önerőalap támogatás) „III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” feladat előirányzatát 8025 E Ft-tal;

- továbbá megemeli a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatát 71 280 E Ft-tal.

A „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat 2013. évi előirányzata változatlanul 1 316 052 E Ft (ebből: KMOP támogatás 1 051 130 E Ft, NFÜ támogatás 185 987 E Ft, saját forrás 78 935 E Ft).

A „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat 2013. évi előirányzata változatlanul 375 763 E Ft (ebből: KMOP támogatás 177 095 E Ft, NFÜ támogatás 15 654 E Ft, saját forrás 183 014 E Ft).

A „IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” feladat 2013. évi előirányzata változatlanul 122 082 E Ft (ebből: KMOP támogatás 113 786 E Ft, NFÜ támogatás 17 861 E Ft, saját forrás - 9565 E Ft).

A „III. ker., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” feladat 2013. évi előirányzata változatlanul 40 126 E Ft (ebből: KMOP támogatás 40 126 E Ft, NFÜ támogatás 8025 E Ft, saját forrás - 8025 E Ft).

668/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján

- az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti 004976 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását;

- az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti 005764 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását;

- az előterjesztés 30. sz. melléklete szerinti 006169 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását;

- az előterjesztés 32. sz. melléklete szerinti 006173 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

669/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján

- az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 006092 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását;

- az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti 006078 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását;

- az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti 006129 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását;

- az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti 006130 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását;

- az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti 006131 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását;

- az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti 006125 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását;

- az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti 006191 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását;

- az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti 006192 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását;

- az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti 006072 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását;

- az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti 006073 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

670/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzéke” felülvizsgálatáról.

Határidő: 2013. július 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására és SZMSZ-ének jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

671/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva elfogadja a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

672/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

673/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat az állami intézményfenntartó központtal kötendő, a köznevelési feladatok ellátását szolgáló vagyonelemekre ingyenes vagyonkezelői jogot biztosító, a köznevelési intézmények működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

674/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti, a fővárosi tulajdonban működő köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződéseket az előterjesztés 1-69. számú mellékletei szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek egyházi jogi személlyel és Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskolával kötött haszonkölcsön szerződés módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

675/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, mint haszonkölcsönbe adó, a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek (1011 Budapest, Fő u. 43.), mint haszonkölcsönbe vevő és a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola (1125 Budapest, Mátyás király út 29.) között 2012. november 12-én létrejött, a 9526/1 hrsz. 1125 Budapest, Mátyás király út 29. alatti ingatlan közfeladat ellátása céljából történő ingyenes használatba adására vonatkozó haszonkölcsön szerződés módosításáról szóló megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36-38. szám alatti (hrsz.: 24049) ingatlanban működő Veres Pálné Gimnázium működésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

676/2013.(IV.24.) Főv. Kgy. h.

nem támogatja a Veres Projekt 2007 Kft.-vel (1051 Budapest, Dorottya utca 2.) a Budapest V., Veres Pálné u. 36-38. (hrsz.: 24049) alatt található ingatlan átépítéséről és közös tulajdon megosztásáról szóló megállapodás megkötését.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

677/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest V. kerület, 24049 hrsz.-on felvett, természetben a Budapest V., Veres Pálné u. 36-38. szám alatt található, 4068 m2 területű, kivett középiskola megnevezésű ingatlanban a gimnáziumi oktatás a jelenleg a Fővárosi Önkormányzat, illetve a Veres Pálné Gimnázium által kizárólagosan használt épületrészben valósuljon meg és ennek érdekében a 785 m2 területen megvalósuló oktatási célú átalakítást támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

678/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

a feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Veres Pálné Gimnázium szomszédos épületben lévő helyiségek kiváltása” előirányzatát 65 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát és tervbe veszi a „Veres Pálné Gimnázium tantermek kialakítása és épület részleges felújítása” feladat előirányzatát 65 000 E Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

679/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja a „Veres Pálné Gimnázium tantermek kialakítása és épület részleges felújítása” feladat 6822 azonosítójú engedélyokiratát az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szükséges költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 38/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 25. pontja: Javaslat Lev Tolsztoj mellszobor elhelyezésére a városligeti Tolsztoj sétányon.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

680/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése értelmében jóváhagyja, hogy a Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület kezdeményezése alapján a Városligeti Lev Tolsztoj sétányon (a sétány és a Zichy Mihály út találkozásának közelében) elhelyezésre kerüljön a Vaszil Roman szobrászművész által Lev Tolsztoj tiszteletére készített mellszobor a talapzat elölnézeti oldalán: LEV TOLSZTOJ/1828-1910; a hátoldalon: TOLSZTOJ TÁRSASÁG A MAGYAR-OROSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT EGYESÜLET AJÁNDÉKA/2013./ felirattal.

Határidő: a határozat megküldésére 30 nap

Felelős: Tarlós István

681/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § b) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét.

682/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület közötti ajándékozási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerint, egyben felkéri a főpolgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma régi kiállító épületének állagmegóvásához forrás biztosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

683/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy meg kívánja valósítani a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum régi kiállító épület állagmegóvása feladatot bruttó 13 000 E Ft értékben.

684/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 13 000 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az új „Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum régi kiállító épület állagmegóvása” feladatot.

685/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri hatáskört és jóváhagyja a „Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum régi kiállító épület állagmegóvása” tárgyú, 6821 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 39/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 28. pontja: Javaslat a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról szóló Budapest és vonzáskörzete települési önkormányzatok társulási megállapodásának megszüntetésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

686/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

közös megegyezéssel megszünteti 2014. február 20-ai hatállyal Budapest és vonzáskörzete települési önkormányzatainak a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott Társulását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja és a társulási megállapodás 7. pontja alapján. Felkéri a főpolgármestert a megszüntetéshez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István

687/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1875/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozatot.

A napirend 29. pontja: Javaslat az ISMAC és a Városligeti Műjégpálya költségvetési szervek megszüntetésére és a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft. megalapítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

688/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

megválasztja a BSSZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának Molnár Zoltánt (a. n.: Mankó Erzsébet, szül. hely, idő: Nyírbátor, 1955. 06. 11.) 2014. április 30-ig terjedő határozott időre. Ezzel egyidejűleg megbízza az ügyvezetői teendők ellátásával, bruttó havi 650 000 Ft megbízási díjjal, éves alapbére 40%-ának megfelelő prémiumkeret megállapítása mellett. Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megbízási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az alapító okirat ügyvédi ellenjegyzését vagy közokiratba foglalását követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

689/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A BSSZ Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjaivá megválasztja:

- Tömör-Tones Zsoltot

(a. n.: Bodnár Zsuzsanna, lakik: 1076 Budapest, Dózsa György út 62.), mint a felügyelőbizottság elnöke;

- dr. Wiener Juditot

(a. n.: Déri Zsuzsanna, lakik: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 43.);

- Benke Gábor Lászlót

(a. n.: Harhauser Margit, lakik: 1238 Budapest, Ludány u. 9.)

2014. október 31. napjáig terjedő időtartamra.

A felügyelőbizottság elnökének a tiszteletdíja: bruttó 70 000 Ft/hó, tagjainak bruttó 50 000 Ft/hó.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

690/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya költségvetési szervet 2013. május 31-i hatállyal - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (5) bekezdése alapján - jogutód nélkül megszünteti. Jóváhagyja a költségvetési szerv megszüntető okiratát az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására, továbbá annak kincstárhoz történő benyújtására, valamint a megszűnő költségvetési szerv pénzforgalmi számlájának megszüntetésére.

Határidő: megszüntető okirat vonatkozásában: 15 nap; a kincstárhoz való benyújtásra: a megszüntető okirat kiadásától számított 8 napon belül; a pénzforgalmi számla megszüntetésére: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István

691/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a megszüntetésre kerülő Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya költségvetési szerv vonatkozásában 2013. május 31-i fordulónappal - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz.) 13/A. §-ában foglaltaknak megfelelően - leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal 60 napon belül záró beszámolót kell készíteni, melynek elkészítésére a megszűnő költségvetési szerv vezetőjét jelöli ki.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

692/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum költségvetési szervet 2013. május 31-i hatállyal - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (5) bekezdése alapján - jogutód nélkül megszünteti. Jóváhagyja a költségvetési szerv megszüntető okiratát az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására, továbbá annak kincstárhoz történő benyújtására, valamint a megszűnő költségvetési szerv pénzforgalmi számlájának 2013. május 31. határnappal történő megszüntetésére.

Határidő: megszüntető okirat vonatkozásában: 15 nap; a kincstárhoz való benyújtásra: a megszüntető okirat kiadásától számított 8 napon belül;

a pénzforgalmi számla megszüntetésére: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István

693/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a megszüntetésre kerülő Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum költségvetési szerv vonatkozásában 2013. május 31-i fordulónappal - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz.) 13/A. §-ában foglaltaknak megfelelően - leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal 60 napon belül záró beszámolót kell készíteni, melynek elkészítéséért a megszűnő költségvetési szerv vezetője felelős.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

694/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Megalapítja a megszüntetésre kerülő Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum és a Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya költségvetési szervek közfeladatainak további ellátására a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.).

695/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a BSSZ Nonprofit Kft. alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 5 nap

Felelős: Tarlós István

696/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BSSZ Nonprofit Kft.-vel az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti közszolgáltatási keretszerződést, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda elfogadó döntését követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

697/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét 3000 E Ft-ban határozza meg.

698/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft. 3000 E Ft összegű törzstőkéjét a „930001 Általános tartalék” címről biztosítja, ezért 3000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát és ezzel egyidejűleg egyszeri jelleggel 3000 E Ft-tal megemeli az új „824001 BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft.” cím kiadási, ezen belül önkormányzati beruházások előirányzatát.

699/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okirat aláírását követően a 3000 E Ft törzstőke soron kívüli átutalásáról a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft. számára.

Határidő: az alapító okirat aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

700/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft. ellentételezési összegének biztosítása érdekében 12 973 E Ft-tal csökkenti az „580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím támogatási és kiadási előirányzatát (ebből személyi juttatás: 4777 E Ft, munkaadókat terhelő járulék: 1290 E Ft, dologi kiadás: 6906 E Ft), 18 367 E Ft-tal csökkenti az „580201 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási előirányzatát (ebből személyi juttatás: 4233 E Ft, munkaadókat terhelő járulék: 1136 E Ft, dologi kiadás: 12 131 E Ft, intézményi felújítás: 867 E Ft) és 31 340 E Ft-tal megemeli az új „824001 BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft.” cím kiadási, ezen belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

701/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2013. május 31-i hatállyal az „580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím alatt jóváhagyott létszámkeretet 10 álláshellyel, az „580201 Városligeti Műjégpálya” cím alatt jóváhagyott létszámkeretet 21 álláshellyel csökkenti.

Határidő: a 2013. május 31-ét követő költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

702/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az intézmények megszűnésével járó többletköltségek fedezete érdekében összesen 6232 E Ft-ot biztosít a két megszűnő intézmény számára a „911401 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címről, ezért 6232 E Ft-tal csökkenti a „911401 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési célú tartalék előirányzatát és ezzel egyidejűleg egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel

- 3418 E Ft-tal megemeli az „580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím támogatási és kiadási előirányzatát (ebből személyi juttatás: 2691 E Ft, munkaadókat terhelő járulék: 727 E Ft);

- 2814 E Ft-tal megemeli az „580201 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási előirányzatát (ebből személyi juttatás: 2216 E Ft, munkaadókat terhelő járulék: 598 E Ft.).

A BSSZ Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kijelöli a Penner-Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (cégjegyzékszám: 13-09-132083, székhely: 2049 Diósd, Rákóczi u. 28., Magyar Könyvvizsgálói Kamara száma: 000645). A könyvvizsgálatért felelős személy: Jónásné Penner Ágnes (kamarai nyilvántartási száma: 001448, anyja neve: Kádár Mária, lakcím: 2049 Diósd, Rákóczi u. 28.).

A könyvvizsgáló megbízatása 5 év határozott időtartamra szól.

A könyvvizsgáló díjazása havi 100 000 Ft + áfa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

703/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 3., 4. és 5. számú mellékletének a létrejövő BSSZ Nonprofit Kft.-vel való kiegészítése érdekében a szükséges rendeletmódosításokat terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István

704/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A Városligeti Műjégpálya költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése után a BSSZ Nonprofit Kft. feladata lesz „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projektre 2008. december 15-én megkötött támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető eredmények, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások teljesítése és az elért eredményeknek a projekt fenntartási ideje végéig történő fenntartása.

705/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a BSSZ Nonprofit Kft. részére használatba, valamint vagyonkezelésbe adandó fővárosi tulajdonú vagyonelemekre vonatkozóan a vagyonkezelés és használat feltételeinek, módjának, továbbá költségeinek tárgyában készült előterjesztés és az ahhoz kapcsolódó vagyonkezelési szerződéstervezet, valamint az éves közszolgáltatási szerződéstervezet Fővárosi Közgyűlés elé történő beterjesztésére. Továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a Társaság működése során tevékenységének ellátásával kapcsolatban indokolt többletköltségek merülnek fel, abban az esetben azt mutassa be és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a vagyonkezelési és az éves közszolgáltatási szerződés esetében: 2013. május 31.;

a többletköltségek esetében: 2013. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2013. évi közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

706/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között létrejött 2013. évi közszolgáltatási szerződés és annak melléklete módosítását az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, továbbá a közszolgáltatási szerződés egységes szerkezetben történő kiadására az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

707/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy korábban a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány által végzett fizikai és infokommunikációs akadálymentességi tevékenység ellátására 15 957 E Ft-tal csökkenti a „833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli a „810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás államháztar-táson kívülre előirányzatát. A „810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.” címen rendelkezésre álló kompenzáció összege 2013-ban 169 535 E Ft.

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Idősek Otthonainak átszervezésére I. ütem.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

708/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

egyetért és elfogadja a költséghatékonyabb és finanszírozható működést szolgáló szociális intézményrendszer átszervezéséhez kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő idősek otthonai átszervezésére vonatkozó javaslatot az előterjesztésben bemutatott indokok alapján.

709/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az idősek otthonait érintő átszervezés I. ütemében 2013. június 30. napjával a Fővárosi Önkormányzat Budapest XX., Virág Benedek utca 36. szám alatti Idősek Otthonát a Budapest XIX., Mészáros L. utca 26. szám alatti telephelyével, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési intézményt megszünteti oly módon, hogy 2013. július 1-jei hatállyal egyesíti beolvadással a Budapest XVIII., Alacskai út 22. szám alatt található Budapest Főváros Önkormányzata Idősek Otthonával, mint általános jogutóddal.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István

710/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest XX., Virág Benedek utca 36. szám alatti Idősek Otthona megszüntető okiratát az előterjesztés 1/B. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István

711/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2013. július 1-jei hatállyal a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XVIII., Alacskai út 22. szám alatti intézmény Budapest VII., Dózsa György út 82/B alatti telephelyét az átszervezés miatt a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona számára új telephelyként átadja.

Határidő: 2013. július 1.

Felelős: Tarlós István

712/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XVIII., Alacskai út 22. alapító okiratát az előterjesztés 2/B. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XVIII., Alacskai út 22. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 2/C. számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2013. július 1.

Felelős: Tarlós István

713/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Budapest VI., Rózsa u. 67. alapító okiratát az előterjesztés 3/B. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Budapest VI., Rózsa u. 67. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/C. számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2013. július 1.

Felelős: Tarlós István

714/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat idősek otthonait érintő átszervezés miatt a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XVIII., Alacskai út 22. szám alatti intézmény 209 fős engedélyezett férőhelyszámát a beolvadó intézmény (Budapest XX., Virág Benedek u. 36. és a Budapest XIX., Mészáros Lőrinc u. 26. sz. alatti telephelye) miatt 188 férőhellyel megemeli és az átadott telephely (Budapest VII., Dózsa György út 82/B) miatt 79 férőhellyel csökkenti, így az engedélyezett férőhelyek számát 318 férőhelyre módosítja.

Határidő: 2013. július 1.

Felelős: Tarlós István

715/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Budapest VI., Rózsa u. 67.) 171 fős engedélyezett férőhelyszámát a Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona Dózsa György úti telephelyének átvétele miatt 79 férőhellyel megemeli, így azt az átszervezést követően 250 férőhelyben állapítja meg.

Határidő: 2013. július 1.

Felelős: Tarlós István

716/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A jelenleg 112 (fő) álláshellyel működő Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utcai intézményben - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentést is - 7 (fő) engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre 2013. június 1-jei kezdetű felmentéssel, melyhez kapcsolódóan a létszámkeret csökkentésére az alábbiak szerint kerül sor:

- 2013. június 30-ával 6 (fő) engedélyezett (üres) álláshely (létszámkeret 2013. június 30-ával 106 (fő) álláshely);

- az 1 (fő) engedélyezett (betöltött) álláshelyet átcsoportosítja az Alacskai úti Idősek Otthona (jogutód) intézményhez. A felmentési idő letelte után az álláshely a jogutód intézmény létszámkeretéből elvonásra kerül. Ezt követően az Alacskai úti Idősek Otthona létszámkerete 194 fő.

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi módosítása, illetve a 2013. évi költségvetési rendelet utolsó módosítása

Felelős: Tarlós István

717/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utcai intézmény tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2013. (III. 14.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat az idősek otthonait érintő átszervezés miatti létszámcsökkentésről - a 716/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozat alapján az 1 (fő) álláshelyre vonatkozóan felmentésre kerülő munkavállaló esetében - az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely átcsoportosításra e munkavállaló esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a megszüntetése.

A munkaviszony megszüntetésére ezt követően került sor.

718/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utcai intézmény tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2013. (III. 14.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a létszámcsökkentésről - a 716/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozat alapján az 1 (fő) álláshelyre vonatkozóan/felmentésre kerülő munkavállaló esetében - érintett dolgozó foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve a szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

719/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja értelmében az 5/2013. (III. 14.) BM rendeletben szereplő feltételeknek való megfelelés esetén a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó pályázati anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2013. augusztusi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

720/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat idősek otthonait érintő átszervezés keretében 2013. június 30-i hatállyal csökkenti a „211001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Virág Benedek utca” cím létszámkeretét 105 fővel és ezzel egyidejűleg ugyanennyi fővel megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út” cím létszámkeretét.

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

721/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat idősek otthonait érintő átszervezés keretében 2013. július 1-jei hatállyal csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út” cím létszámkeretét 32 fővel és ezzel egyidejűleg ugyanennyi fővel megemeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.)” cím létszámkeretét. A létszámok átcsoportosítását követően a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út létszámkerete 195 főre, a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.) létszámkerete 136 főre változik.

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

722/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a jogutóddal megszüntetett intézmény záró beszámolójának 2013. június 30-i fordulónappal, teljes körűen, leltárral, analitikus nyilvántartásokkal alátámasztottan, az éves költségvetési beszámoló szerinti tartalommal történő elkészítéséről és terjessze azt a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: Tarlós István

723/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat idősek otthonait érintő átszervezés miatt 2013. június 30-i hatállyal tartós jelleggel 212 474 E Ft-tal csökkenti a „211001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Virág Benedek utca” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint

a kiadásból:

személyi juttatás -115 208 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó -31 568 E Ft

dologi kiadások -65 698 E Ft

a bevételből:

intézményi működési bevétel -89 036 E Ft

felügyeleti szervi támogatás -123 414 E Ft,

támogatási kölcsön -24 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 212 474 E Ft-tal megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út” cím bevételi és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

724/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat idősek otthonait érintő átszervezés miatt 2013. július 1-jei hatállyal tartós jelleggel 87 855 E Ft-tal csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint

a kiadásból:

személyi juttatás -35 237 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó -11 215 E Ft

dologi kiadások -41 403 E Ft

a bevételből:

intézményi működési bevétel -28 486 E Ft

felügyeleti szervi támogatás -59 369 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 87 855 E Ft-tal megemeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.)” cím bevételi és kiadási előirányzatait fenti megbontás szerint.

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

725/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi, hogy a Fővárosi Önkormányzat Vá-zsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.) az átszervezés hatására jelentkező 24 171 E Ft éves megtakarítás 2013. évi időarányos összegéből 2013-ban egyszeri jelleggel összesen 8000 E Ft-ot - ebből konyhai gépek beszerzésére 3200 E Ft-ot, egy étel-szállító jármű beszerzésére 4800 E Ft-ot - felhasználjon. Ennek végrehajtása érdekében 8000 E Ft-tal csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg megemeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.)” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát, melyen belül tervbe veszi az alábbi két új feladatot:

„Konyhai gépek beszerzése” feladatot 3200 E Ft-tal és az

„Ételszállító jármű beszerzése” feladatot 4800 E Ft-tal.

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

726/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézményi átszervezés végrehajtását követően tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a 2013. I. félévi intézményi költségvetési beszámolóban szereplő teljesítési adatok, valamint a 723-724/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatokban szereplő elő-irányzat-módosítások összhangjának felülvizsgála-ta történjen meg, és az esetleges korrekciókat a költségvetési rendelet szeptemberi módosításakor terjessze be a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. szeptemberi módosítása

Felelős: Tarlós István

727/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményi átszervezések végrehajtását követően felszabaduló 24 171 E Ft előirányzatot a szociális ágazat intézményeiben gép-berendezés pótlásra, bútorzatcserére fordítja, ennek érdekében tervbe veszi a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán belül az új „Szociális in-tézmények gép-berendezés pótlás és bútorzatcsere” feladatot. A feladat összköltsége 145 026 E Ft. A feladat 2014-2019. évi üteme évenként 24 171 E Ft.

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

728/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 40/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 32. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

729/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván külön szavazni az előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

730/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítványok, civil szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

1. Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 100 E Ft,
2. TIT Kossuth Klub Egyesület 1 000 E Ft,
3. Mindszenty József Emlékmúzeum Alapítvány 300 E Ft,
4. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1 000 E Ft,
5. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 100 E Ft,
6. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület 5 000 E Ft,
7. Az Élet Menete Alapítvány 1 000 E Ft,
8. Rákóczi Szövetség 500 E Ft,
9. Aranycsapat Alapítvány 3 000 E Ft,
10. Tiszta Művészetért Társulat Egyesület 150 E Ft,
11. Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség 400 E Ft
12. Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége 5 000 E Ft,
13. Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 250 E Ft,
14. Magyar Kamarazenekar Alapítvány 300 E Ft,
15. Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány 1 000 E Ft,
16. Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 100 E Ft,
17. A Magyar Kézművességért Alapítvány 300 E Ft,
18. Jövőbarát Alapítvány 300 E Ft,
19. Magyar Nemzeti Cigányzenekar 2 000 E Ft,
20. Zöld Dió Alapítvány 300 E Ft,
21. Akarat Diáksport Egyesület 1 000 E Ft,
22. Danubius Nemzeti Hajós Egylet 50 E Ft,
23. Alapítvány a Magyar Hadi Történetírás Támogatására 100 E Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 41/2013. (V. 13.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Döntés díszpolgári cím adományozásáról.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 42/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete és a befogadott módosítás szerint.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 36. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2012. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

736/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a FŐKÉ-TÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 2012. évi végrehajtásának teljesítéséről szóló melléklet szerinti beszámolót, és úgy értékeli, hogy a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeit 2012. évben teljesítette.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat az Emlékparcellák, Emlékkertek Gondozása közszolgáltatások 2013. évi szolgáltatási szintjére, valamint a 2013. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a BTI Zrt.-vel.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

737/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel kötendő 2013. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, 24 625 E Ft, azaz huszonnégymillió-hatszázhuszonötezer forint bruttó összeggel, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2012. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

738/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg az FKF Zrt. kizárólagos joggal - elsősorban a lakossági hulladékszállítás területén 2012. évben - végzett feladatellátás mennyiségi adatainak és költségeinek alakulását. Vizsgáltassa meg, és mutassa be az FKF Zrt. által alkalmazott hulladékszállítási díjtételek indokoltságát - különös tekintettel a jelentős mértékben csökkenő hulladékmennyiség miatt realizálható és emiatt elvárható költségmegtakarításra, és ennek következtében keletkező, az FKF Zrt. által csak részben elvégzett szolgáltatás miatti extraprofit keletkezésére. A vizsgálat eredményére alapozva tegyen javaslatot a 2012. évben beszedett lakossági hulladékszállítási díjak indokolt költségeket meghaladó részének a lakosság részére történő visszafizetésének módjára és mértékére is.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő ülése

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

739/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2012. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti beszámolóját.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

740/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 40., 41., 42. pontként tárgyalja meg az alábbi előterjesztéseket:

- Tulajdonosi megállapodás megkötése Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával.

- Tájékoztató a közlekedésért felelős minisztérium, a BKK és az érintett elővárosi települések közötti 2013. április 30-án lejáró, autóbusz-közlekedésről szóló háromoldalú megállapodások lejártából eredő feladatokról.

- Javaslat a 2014. január 1-jétől történő jelzőlámpa üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységek elvégzésére.

A napirend 39. pontja: A híd-, műtárgy felújítási programban szereplő egyes részfeladatok megvalósításához szükséges tervezői művezetési feladatok ellátása a Fővárosi Önkormányzat által korábban megkötött szerződések alapján a BKK szakmai segítségének igénybevételével.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

741/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK közötti „Együttműködési Megállapodást” az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Tulajdonosi megállapodás megkötése Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával.

Előterjesztő: Wintermantel Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

742/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata közötti tulajdonosi megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

743/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy szükség szerint tegyen javaslatot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tulajdonosi megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosítására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Tájékoztató a közlekedésért felelős minisztérium, a BKK és az érintett elővárosi települések közötti 2013. április 30-án lejáró, autóbusz-közlekedésről szóló háromoldalú megállapodások lejártából eredő feladatokról.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

744/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

támogatja és jóváhagyja a kialakult, a Budapest határán kívül a BKK által szervezett autóbusz- és HÉV-közlekedés ellátásbiztonságát veszélyeztető rendkívüli helyzetre tekintettel, hogy a BKK Zrt. a Budapest közigazgatási határán kívüli autóbusz- és HÉV-közlekedésre vonatkozó közszolgáltatást május 1-jét követően változatlan volumenben és módon fenntartsa, a járatok kiemelt szerepére, az agglomeráció és a járatok által érintett külső budapesti városrészek alapvető közszolgáltatással való ellátottságának biztosítása, a közösségi közlekedés zavartalan és folyamatos biztosítása érdekében. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. útján tegyen meg minden szükséges intézkedést a közlekedésért felelős minisztérium, a BKK és az érintett elővárosi települések közötti autóbusz-közlekedésről szóló háromoldalú megállapodásokról és a HÉV-közlekedésről szóló kétoldalú (NFM-mel kötendő) megállapodás mielőbbi megkötése és Fővárosi Közgyűlés elé terjesztése érdekben.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a 2014. január 1-jétől történő jelzőlámpa üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységek elvégzésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

745/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

egyetért a jelzőlámpa üzemeltetési és fejlesztési feladatokra vonatkozóan a 2014-2017. évekre, a teljes főváros területére egy közbeszerzési eljárás keretében történő meghirdetésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

746/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a fővárosi jelzőlámpás forgalomirányítási létesítmények szerviz feladatainak ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindításához szükséges önkormányzati forrást a mindenkori éves költségvetési rendeletben a „810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” kiadási címen belül a működési célú pénzeszköz-átadás Áht.-n kívülre előirányzaton a 2014-2017. években a következő ütemezésben biztosítja: 2014. évre bruttó 874 865 E Ft, 2015. évre bruttó 918 609 E Ft, 2016. évre bruttó 964 538 E Ft, 2017. évre bruttó 1 012 765 E Ft.

Határidő: a mindenkori éves költségvetési rendelet

Felelős: Tarlós István

747/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztésben szereplő fővárosi jelzőlámpás forgalomirányítási létesítmények fejlesztési feladatainak megvalósításával, és kötelezettséget vállal a feladathoz szükséges, 2014-2017 közötti időszakban felmerülő, összesen 1 549 963 E Ft összegű fedezet biztosítására.

748/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat a „Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése” feladatainak ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindításához szükséges önkormányzati forrást biztosítja mindösszesen 1 549 963 E Ft értékben. Megvalósítási ideje: 2014-2017. A feladat 2014. évi üteme 365 001 E Ft, 2015. évi üteme 379 601 E Ft, 2016. évi üteme 394 785 E Ft, 2017. évi üteme 410 576 E Ft.

749/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva a ....... azonosító számú, az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt „2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja” megnevezésű engedélyokiratot, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

750/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a „2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejleszté-si programja” tárgyú megvalósítási megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás, valamint annak 2. számú mellékletét képező, az előterjesztés 7. számú mellékletként csatolt meghatalmazás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi lakásbérbeadási tevékenységéről és javaslat a 2013. évi lakásbérbeadási tevékenységére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

751/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat 2012. március 1-je és 2013. február 28-a közötti időszakra vonatkozó lakásbérbeadási tevékenységéről szóló beszámolót.

752/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdése és a 37. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 2013. március 1-je és 2014. február 28-a közötti időszakban a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüresedő, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakóépületekben és a fővárosban szétszórtan található társasházi épületekben lévő lakások esetén:

- legfeljebb 12 lakást szolgálati jelleggel biztosít a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai részére;

- legfeljebb 25 lakást méltányossági alapú bérbeadással hasznosít;

- legfeljebb 20 lakást, egyszeri bérlőkiválasztási jogát a Belügyminisztérium részére adja át;

- legfeljebb 30 lakást a városfejlesztési és hatékonyabb lakásgazdálkodási célok megvalósulása érdekében, szolgálati jelleggel, bérlőkiválasztási jog biztosításával, vagy elhelyezési kötelezettség teljesítése jogcímén hasznosít;

- a fennmaradó lakásállományra nyilvános pályázatot ír ki.

Határidő: folyamatos 2014. február 28-ig

Felelős: Tarlós István

753/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdése és a 37. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 2013. március 1-je és 2014. február 28-a közötti időszakban a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére álló bérlőkiválasztási joggal érintett lakásokat pályázat útján hasznosítja az alábbiak szerint:

- a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő és a Fővárosi Önkormányzat folyamatos bérlőkiválasztási jogával érintett üres és várhatóan megüresedő lakásokat lakáspályázat útján hasznosítja;

- a fennmaradó, bérlőkiválasztási joggal érintett lakásokat a felújítást vállaló, szociálisan rászoruló családokat támogató átlátható szervezetek részére biztosítja.

Határidő: folyamatos 2014. február 28-ig

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Bp. VI. ker., Hegedű u. 1. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának cserével történő átruházása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

754/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

szándékát fejezi ki a tulajdonában álló Budapest VI. kerület, Hegedű u. 1. szám alatti ingatlan tulajdonjogának értékegyeztetéssel történő elcserélésére a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában álló Budapest VI., Király utca 50. szám alatti ingatlan 5932/10 000-ed tulajdoni illetőségére, valamint a Budapest VI. kerület, Teréz krt. 2-4. szám alatti 29407/0/A/2 hrsz.-on felvett 773 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonjogára azzal, hogy vizsgálni szükséges

- a Király u. 50. szám alatti ingatlan használati viszonyát a Fővárosi Önkormányzatot illető tulajdonrész forgalmi értékének megállapítása során;

- a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Teréz krt. 2-4. szám alatti ingatlanba történő átköltözésével összefüggő költségeket, beleértve az esetleges átalakítás költségét is;

- az érintett ingatlanok műszaki állapotát, különös figyelemmel a Király utca 50. szám alatti ingatlan esetében a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal által kiadott állásfoglalásra, illetve a bérlőkkel esetleg fennálló kötelezettségekre;

- a csereügylet során felmerülő áfa fizetési kötelezettséget, a fedezet megteremthetőségével.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy az ingatlan csereszerződés tervezetét a további kivizsgálás függvényében terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: 2013. évi pályázati felhívás a kerületi önkormányzatok rehabilitációs munkáinak támogatására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

755/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

pályázatot ír ki a kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt pályázati felhívásban foglalt tartalommal.

Határidő: a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

756/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő pályázati felhívás Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: 2013. május 3.

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása, valamint a Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem) c. projekt uniós támogatásból megvalósuló projektek támogatási szerződéseinek módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

757/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Budapest XXI. kerület Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című, KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 9. sz. módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. május 6.

Felelős: Tarlós István

758/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-2008-0001 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 7. sz. módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. május 6.

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” támogatási szerződés 5. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

759/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által KEOP pályázatokhoz kiadandó tulajdonosi hozzájáruláshoz kapcsolódó megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

760/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező „Király Gyógyfürdő komplex energetikai korszerűsítése” című projekthez szükséges, 13578 helyrajzi számra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulási megállapodást és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 2013. május 1.

Felelős: Tarlós István

761/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” című projekthez szükséges, 5539 helyrajzi számra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulási megállapodást és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 2013. május 1.

Felelős: Tarlós István

762/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” című projekthez szükséges, 5540, 5541 és 5542 helyrajzi számokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulási megállapodást és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 2013. május 1.

Felelős: Tarlós István

763/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, a BGYH Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő használatba adási szerződést és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 2013. május 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2013. évi költségvetése, valamint a 2012. évi menedzsment költségek felhasználásáról készült beszámoló elfogadása.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

764/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2012. évi költségvetésének felhasználásáról készült beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határidő: 15 munkanap

Felelős: Tarlós István

765/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2013. évi költségvetési előirányzatát a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság által összeállított és az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő költségvetési tervezet alapján 704,4 M Ft összegben, mely részét képezi a Budapest Főváros 2013. évi költségvetésében a 4-es metró projekt címen szereplő 81 168,0 M Ft előirányzatnak.

Határidő: 15 munkanap

Felelős: Tarlós István

766/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2013. évi költségvetésének a Fővárosi Önkormányzat általi elfogadásáról.

Határidő: 15 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

767/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés - az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerint módosított - 1. sz. mellékletét képező Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepcióját.

768/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az adatgyűjtés szükségességének függvényében, de legalább négyévente, az önkormányzati ciklus utolsó évében készüljön monitoring beszámoló a koncepció előrehaladásáról a Fővárosi Közgyűlés részére.

Határidő: 2018. év

Felelős: Tarlós István

769/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a továbbiakban Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciója képezi minden koncepcionális szakági dokumentum és a további városfejlesztési dokumentumok felülvizsgálatának és kialakításának alapját.

770/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 410/2003. (III. 27.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott korábbi Városfejlesztési Koncepciót és az annak végrehajtásáról szóló 417/2003. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatot.

A napirend 51. pontja: Javaslat az Új Színház Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

771/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja az Új Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosított, egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

772/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő gazdasági szervezetek szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

773/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (Budapest XIII., Vág utca 12-14.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 1/a. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1/b. számú melléklete szerinti jóváhagyási záradék aláírására és kiadására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

774/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Róbert Károly krt. 49-51.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 2/a. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti jóváhagyási záradék aláírására és kiadására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

775/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Róbert Károly krt. 49-51.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 3/a. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti jóváhagyási záradék aláírására és kiadására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

776/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete (Budapest XIV., Mogyoródi út 21.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 4/a. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti jóváhagyási záradék aláírására és kiadására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

777/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Mozaik Gazdasági Szervezet (Budapest I., Ponty utca 1-3.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 5/a. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5/b. számú melléklete szerinti jóváhagyási záradék aláírására és kiadására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a kulturális és oktatási ágazatba tartozó egyszemélyes gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

778/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 2062/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott „Szabályzat a Fővárosi Önkormányzat kulturális és oktatási ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására” című szabályzatát az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

779/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt „A Fővárosi Önkormányzat kulturális és oktatási ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzat módosítása” című szabályzatot írja alá, továbbá a döntésről tájékoztassa az érintett társaságok vezető tisztségviselőit annak érdekében, hogy gondoskodjanak a jóváhagyott szabályzatnak a cégiratok közötti letétbe helyezéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

780/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert - a Mötv. 41. § (4) bekezdésére figyelemmel - a 778-779/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat II. János Pál tiszteletére emléktábla elhelyezésére a XIV. kerület Hősök terén.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

781/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja - II. János Pál pápa 1991 augusztusában a XIV. kerület Hősök terén megtartott szentmiséje emlékére - a Szépművészeti Múzeum előtt, a Dózsa György út felőli zöldterületen a pápai címer vésetét is tartalmazó mészkő tábla elhelyezését magyar és angol nyelvű felirattal: BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA 1991. AUGUSZTUS 20-ÁN AZ ITT BEMUTATOTT SZENTMISÉN HAZÁNKAT A MAGYAROK NAGYASSZONYA OLTALMÁBA AJÁNLOTTA ÉS ÍGY BIZTATOTT: „LEGYETEK TUDATÁBAN ANNAK A NAGY SZERENCSÉNEK, AMELYET JÖVŐTÖK SZÁMÁRA AZ A SZABADSÁG JELENT, AMIT VISSZAFORDÍTHATATLAN MÓDON MEGSZEREZTETEK. BECSÜLJÉTEK MEG ÉS ÉLJETEK HELYESEN SZABADSÁGOTOKKAL.” FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT / 2013.

Határidő: 2013. augusztus 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Budapest Környezeti Állapotértékelése 2012.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

782/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Környezeti Állapotértékelése 2012. című dokumentumot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest Környezeti Állapotértékelése 2012. dokumentum Budapest Portálon történő közzétételéről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

783/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Környezeti Állapotértékelése 2012. című dokumentumot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a továbbiakban - a fővárosi településfejlesztési koncepcióban foglaltakkal összhangban - a középtávú térségi tervezés során figyelembe kell venni.

Határidő: a fővárosi településfejlesztési koncepció jóváhagyását követően folyamatosan

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a „Belvárosi templom homlokzat rekonstrukció” elnevezésű engedélyokirat 3. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

784/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (2) bek. értelmében jóváhagyja a 6572 egyedi azonosító számú engedélyokirat 3. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat szándéknyilatkozat megkötésére a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház csepeli telephelyén kialakítandó idősek otthona megvalósításához.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

785/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a XXI., Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet csepeli telephelyén kialakítandó idősek otthona intézményre vonatkozó csatolt háromoldalú szándéknyilatkozatot, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Beszámoló az Informatikai Tanácsnok 2012. éves tevékenységéről.

Előterjesztő: Molnár Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

786/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az Informatikai Tanácsnok 2012. éves tevékenységéről szóló beszámolóját.

A napirend 59. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

787/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 788-789/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

788/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az 1458-1459/1999. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi;

- az 1920/2005. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2458/2005. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2837/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1149/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1247/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2115/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 340/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2050/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2959/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 171/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1562/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

789/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A 2285/2003. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- az 1940/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. február 28-ra módosítja;

- a 608/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. március 31-re módosítja;

- az 1255/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. május 30-ra módosítja;

- a 2585/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. január 31-re módosítja;

- a 2608/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja;

- a 13/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. május 31-re módosítja;

- a 75/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 2139/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 2813/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. március 31-re módosítja;

- a 2816-2817/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2014. március 31-re módosítja;

- a 3415/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 3428/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. október 31-re módosítja;

- a 3567/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja;

- a 3717/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 29-30/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 118/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét. 2013. június 30-ra módosítja;

- a 169/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja;

- a 674-679/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2013. október 31-re módosítja;

- az 1197/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. május 31-re módosítja;

- a 2474/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. szeptember 30-ra módosítja;

- a 2509/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 2510/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 2555/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. május 31-re módosítja;

- a 2725/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. május 31-re módosítja;

- a 2779/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. szeptember 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. április 24-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére