A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2013. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

790/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Budapesti közösségi közlekedési eszközök és köztéri reklámfelületek hasznosítása” című előterjesztés 8. pontként történő tárgyalására vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

791/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

2. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

4. Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásának megállapítására.

5. Javaslat a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., mint a Parking Kft. könyvvizsgálatáért felelős jogi személy képviseletében eljáró és személyében felelős könyvvizsgáló cseréjére.

6. Javaslat a Budapest Film Zrt. felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új felügyelőbizottsági tag megválasztására.

7. Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről.

8. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2013. évi éves szerződése megkötésére.

9. Alapítói határozat kiadása a BKV Zrt. 2012. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadására.

10. Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére és nevének megváltoztatására.

11. Javaslat Muzsikus cigányok emlékhely létrehozására a VIII. kerületben.

12. Javaslat a BVK HOLDING Zrt. számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámolójának elfogadására és az adózott eredményének felosztására.

13. Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a BVK Holding Zrt.-vel.

14. Javaslat a BVK HOLDING Zrt. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására és alapító okiratának módosítására.

15. Javaslat a BDK Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatainak értékelésére, valamint a 2013. évi prémiumfeladatok meghatározására.

16. Javaslat a kulturális ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok 2012. évi beszámolójával, közhasznúsági jelentésével kapcsolatos döntésekre.

17. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos- és résztulajdonában álló egyes gazdasági társaságok 2012. évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre.

18. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2012. évi beszámolójának elfogadására.

19. Javaslat a Budapest Film Zrt. 2012. évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre.

20. Javaslat a FOK Fővárosi Oktatástechnológia Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre.

21. Javaslat a BÖP Kft. 2012. évi beszámolójának és 2013. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a Társaság cégnevének megváltoztatására.

22. A fővárosi közfürdők működtetésével kapcsolatos egyes kérdések.

23. Beszámoló a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2012. évi kegyeleti közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és az éves kompenzáció elszámolása.

24. Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2013. évi támogatása.

25. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. május 31-i évi rendes közgyűlésének napirendi pontjai-ra vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

26. Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémium elszámolására és kifizetésére.

27. Javaslat a BKK Zrt.-vel a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2013-2014. évre vonatkozó közlekedésszervezői éves melléklete megkötésére.

28. Javaslat haszonkölcsön szerződés kötésére Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával a Bp. XXI. ker., Kossuth Lajos u. 115. sz. alatti, 1127 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozóan.

29. Javaslat a „Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó kialakítása” c. projekt IV. szakasza során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodás megkötésére a BDK Kft.-vel.

30. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” c. projekt megvalósítása keretében a 125938 hrsz.-ú közterület igénybevételére vonatkozó megállapodás jóváhagyá-sára.

31. Javaslat a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére.

32. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XI. kerület, Budaörsi út-Gazdagréti út-Nagyida utca-Törökbálinti út-Madárhegyi út által határolt területre vonatkozóan.

33. Javaslat a BFVT Kft. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítására.

34. Javaslat a Cseppkő Óvoda intézményvezetőjének megbízására.

35. Javaslat egyes kulturális társaságok alapító okiratának módosítására.

36. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő, a köznevelési intézmények fenntartói feladatainak ellátását szolgáló ingó vagyonelemekre ingyenes használati jogot biztosító szerződés jóváhagyására.

37. Javaslat a 1033 Budapest, Szérűskert u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötésére a Semper Studio Felnőttképzési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.

38. Javaslat Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítására.

39. Javaslat a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatási kérelme benyújtására.

40. Javaslat a Kolibri Színház Nonprofit Kft. költségvetési rendeletben jóváhagyott felújításának megvalósításához szükséges engedélyokirat és megállapodás megkötésére.

41. Javaslat a Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatási szerződése megkötésének jóváhagyására.

42. Javaslat az egyes kiemelkedő fővárosi termékek, szolgáltatások és tevékenységek elismeréséről szóló rendelet megalkotására.

43. Javaslat az ISMAC és a Városligeti Műjégpálya költségvetési szervek megszüntetési határidejének módosítására.

44. Javaslat az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2012. évi beszámolójának elfogadására.

45. Javaslat az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetésére.

46. Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására.

47. Javaslat „Város Boltja” kialakítására.

48. Javaslat a Budapest Főváros Közterület-felügyelete FPH068/16-2/2012. számú támogatási szerződésének módosítására.

49. Javaslat a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége FPH068/15-2/2012. számú támogatási szerződésének módosítására.

50. Budapesti közösségi közlekedési eszközök és köztéri reklámfelületek hasznosítása.

51. Javaslat a Rác Sikló Kft.-ben lévő BGYH Zrt. üzletrész BKK Zrt. általi megvásárlásával kapcsolatos alapítói döntések meghozatalára.

52. Javaslat a Rákoskeresztúri Köztemető 298., 300. és 301. parcella; Hősök tere nemzeti emlékhely használati tervének jóváhagyására.

53. Javaslat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

54. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére.

55. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

56. Javaslat pályázat benyújtására az ÁROP-3.A.3-2013 jelű konstrukcióba.

57. Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött további kerületi megállapodások módosítására, valamint a projekt támogatási szerződésének jóváhagyására.

58. Javaslat a „Budapest XXI., Csepeli gerincút I. ütem (Szabadkikötő út-Posztógyár utca között)” projekt kapcsán elvégzendő területrendezési eljárás kapcsán a MAHART-Szabadkikötő Zrt., és a Szabadkikötő Logisztikai Zrt., valamint a Budapest Főváros Önkormányzata közötti, tulajdonjogot rendező megállapodás módosítására.

59. Javaslat közlekedésfejlesztések megvalósításáról szóló szerződés megkötésére a XIX. ker., Ady Endre út-Tálas u. közúti csomópont közlekedésfejlesztésével kapcsolatban.

60. Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbi-zottsági ügyrendjének módosítására.

61. Javaslat területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésére a Budapest XVI. kerület, Fürge utca-Budapesti út-118752/44 hrsz.-ú és 118752/98 hrsz.-ú utcák-Suba utca által határolt területre vonatkozóan.

62. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására Pesterzsébet Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata módosításához a Budapest XX. kerület, Mátyás király térre vonatko-zóan.

63. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest III. kerület, Árpád fejedelem útja-Árpád híd-Duna folyam-Szépvölgyi út által határolt terület KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatkozóan.

64. Javaslat fővárosi közterületeket érintő, az ELMŰ Hálózati Kft.-vel kötendő megállapodások elfogadására.

65. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság közötti szerződéssel kapcsolatos döntésre.

66. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

67. Javaslat élő zenei közreműködéssel megvalósuló rendezvények támogatási szándékát kifejező önkormányzati szabályozásra.

68. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására.

69. Javaslat az „SZ” jelű (szabadidősport) Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázat kiírásának elfogadására.

70. Javaslat a Develop Invest Technical Consulting Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadá-sára.

71. Beszámoló az Agglomerációs Tanácsnok 2012. évi munkájáról.

72. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

792/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Pajor Tibort a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagságából és alelnöki tisztségéből 2013. június 1-jei hatállyal felmenti, egyidejűleg Kerékgyártó Krisztinát a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának, egyben alelnökének megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 43/2013. (VI. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Javaslat a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 44/2013. (V. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásának megállapítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

793/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva, „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Az AUDITOR-PARTNERS Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1124 Budapest, Fodor u. 139., cégjegyzékszáma: 01-09-064019) a Társaság könyvvizsgálójának történő megválasztását, a könyvvizsgálatért felelős személy Pluhár Márta bejegyzett könyvvizsgáló bevonásával, díjazásának megállapítását a 2013. üzleti évre - a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően - 2 497 300 Ft + áfa összegben történő megállapítását a Társaság soron következő taggyűlésének napjától 2014. május 31-ig terjedő időszakra.

- Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

794/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a CORRECT Pénzügyi- és Könyvszakértő Kft.-t (1025 Budapest, Palánta u. 3/C, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042695), könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Egri István Ivánt (1028 Budapest, Arad u. 37., könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 003152) 2013. június 1-jétől 2016. május 31-ig terjedő időszakra, díjazását az előző díjazásával megegyezően 2 600 000 Ft/év + áfa összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 284. § (2) bekezdésének megfelelően az alapítói (részvényesi) döntésről a Társaság vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

795/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján az Enviroduna Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (1148 Budapest, Fogarasi út 58., cégjegyzékszám: 01-09-364944), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja dr. Szebellédi Istvánt (1148 Budapest, Fogarasi út 58., könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002431) 2013. június 1-jétől 2015. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását az előző díjazásával megegyezően 98 000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) döntésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

796/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja az EAST-AUDIT Zrt.-t (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg. 08-10-000331), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Balogh Istvánnét (4031 Debrecen, Ohat u. 14., könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002587) 2013. június 1-jétől 2018. május 31. napjáig, díjazását 200 000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) döntésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

797/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a RÁTA 80 Kft.-t (1221 Budapest, Gerinc u. 80., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-267325), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja dr. Fainné Kaszab Saroltát (1116 Budapest, Ringló u. 74., könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002570) 2013. június 1-jétől 2015. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását 35 000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) döntésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

798/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, cégjegyzékszáma: 01-09-561335), a könyvvizsgála-tért felelős személynek megválasztja Tóth Józsefet (1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002555) 2013. június 1-jétől 2016. május 31-ig, díjazását az előző díjazással egyezően 1 512 000 Ft/év + áfa összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) döntésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

799/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, cégjegyzékszáma: 01-09-561335), a könyvvizsgála-tért felelős személynek megválasztja Tóth Józsefet (1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002555) 2013. június 1-jétől 2018. május 31-ig, díjazását az előző díjazással egyezően 51 500 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) döntésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., mint a Parking Kft. könyvvizsgála-tért felelős jogi személy képviseletében eljáró és személyében felelős könyvvizsgáló cseréjére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

800/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, a Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. megválasztott könyvvizsgáló szervezet által korábban kijelölt Nagy András könyvvizsgálatért felelős személy lemondásánál fogva megüresedett helyre megválasztja Baumgartner Ferencet könyvvizsgálatért felelős személynek 2013. május 29. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra, a korábban megállapított díjazás változatlanul hagyása mellett, 500 000 Ft/év + áfa összegben.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

801/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgáló megválasztását követően legfeljebb 90 napon belül a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésre kerüléséről gondoskodjon.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Budapest Film Zrt. felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új felügyelőbizottsági tag megválasztására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

802/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- visszahívja dr. Staudt Mátét 2013. május 29-i hatállyal felügyelőbizottsági tagságából,

- ezzel egyidejűleg a megüresedő felügyelőbizottsági helyre megválasztja Hartaházi Miklóst 2013. május 30. napjától - a többi felügyelőbizottsági tag megbízatási idejével megegyezően - 2015. május 31. napjáig terjedő időtartamra, a korábban megállapított díjazás változatlanul hagyása mellett, 90 000 Ft/hó összegben.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

803/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbíróság felé történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

804/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Ösztöndíj Program keretén belül az alábbi személyek részére ítéli oda az ösztöndíjat:

1. Badics Milán Csaba

2. Bajomi Anna Zsófia

3. Ferenczi Annamária

4. Harmat-Szabó Zoltán

5. Hevér Nóra

6. Keresztes Judit

7. Magyar Luca

8. Ribarits Katalin Zsófia

9. Sarkadi Dóra

10. Sipos Andrea

11. Skoperda Márta

12. Surányi László

13. Tóth Daniella

14. Tóth Katalin

15. Turóczi Péter

16. Zsilinszky Bea

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keret-megállapodás 2013. évi éves szerződése megkötésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

805/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2013. évi éves szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. június 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Alapítói határozat kiadása a BKV Zrt. 2012. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

806/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a BKV Zrt. 2012. évi tevékenységéről készített beszámolót (üzleti jelentését).

- Elfogadja a BKV Zrt. felügyelőbizottságának, a Társaság 2012. évi tevékenységéről készített beszámolójáról szóló jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., a könyvvizsgálatért felelős: Kőszegi Lászlóné bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 003946) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésére is - a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 571 581 M Ft
Saját tőke 113 730 M Ft
Jegyzett tőke 127 000 M Ft
Tőketartalék 156 476 M Ft
Eredménytartalék -166 500 M Ft
Adózás előtti eredmény -3 246 M Ft
Mérleg szerinti eredmény -3 246 M Ft

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére és nevének megváltoztatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

807/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Bánsághi Tamás indítványát, mely szerint a II. ker., 15341 hrsz.-ú névtelen közterület Tormay Cécile közre történő elnevezéséről a szavazást - a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásáig - elhalasztja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

808/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván külön szavazni a közterület-elnevezésekről.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

809/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

a főváros területén közterületek nevét változtatja meg és névtelen közterületeket nevez el az alábbiak szerint:

Kerület Miről Mire
II. 15341 hrsz.-ú névtelen közterület Tormay Cécile köz
VIII. 35798 hrsz.-ú névtelen közterület Muzsikus cigányok parkja
IX. Gyáli út Vágóhíd utca és a Keleti pályaudvar-Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonalig terjedő szakasza (38291 hrsz.) Albert Flórián út
XII. 8549/15 hrsz.-ú névtelen,
közhasználatra átadott magánút
Mártonhegyi út
XIII. 26085/157 hrsz.-ú közterület Cziffra György park
XVI. Békés Imre tér Csíkszentmihály tér
XVII. 128457/8 hrsz.-ú névtelen közterület Fő tér
XVIII. Pataky István utca Borics Pál utca
Fürst Sándor utca Kiss István utca
Hámán Katalin utca Szurmay tábornok utca
Sallai Imre utca Cziffra György utca
Kulich Gyula utca Orbán Balázs utca

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat Muzsikus cigányok emlékhely létrehozására a VIII. kerületben.

Előterjesztők: Csomós Miklós, Raduly József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

810/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

támogatja az Illyés Antal szobrászművész által tervezett Muzsikus cigányok emlékhely c. alkotás létrehozását 15 004 E Ft összköltséggel, mely a VIII. kerületben újonnan elnevezett Muzsikus cigányok parkjában (hrsz. 35798) kerül felállításra.

811/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 15 004 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az „550102 Budapesti Történeti Múzeum” kiadási cím, céljelleggel támogatott intézményi beruházáson belül az új „Muzsikus cigányok emlékhely” feladatot. A „Muzsikus cigányok emlékhely” feladat összköltsége 15 004 E Ft.

812/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

813/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti gazdasági, valamint pénzügyi és költségvetési bizottsági hatáskört és jóváhagyja a „Muzsikus cigányok emlékhely” tárgyú, 006831 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a BVK HOLDING Zrt. számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámolójának elfogadására és az adózott eredményének felosztására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

814/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgálójának jelentését a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi beszámolójáról.

- A BVK HOLDING Zrt. 2 381 412 E Ft adózott eredményéből 2 380 506 E Ft osztalék fizetését rendeli, míg a fennmaradó 906 E Ft mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezni rendeli.

- Elfogadja a BVK HOLDING Zrt. felügyelőbizott-ságának határozatára és a könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel a BVK HOLDING Zrt. 2012. üzleti évére vonatkozó beszámolóját (mérlegét, az előterjesztői kiegészítés szerinti eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) és üzleti jelentését az alábbi fő számokkal:

2012. december 31.
(adatok ezer Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 106 497 695
Adózás előtti eredmény 2 381 412
Adózott eredmény 2 381 412
Fizetett (jóváhagyott) osztalék 2 380 506
Mérleg szerinti eredmény 906

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a BVK HOLDING Zrt.-vel.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 45/2013. (VI. 13.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

815/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és megköti az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.-vel az „Együttműködési keretmegállapodás”-t, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követő 5 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

816/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság alapító okiratának 10. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 5 munkanap

Felelős: Tarlós István

817/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Biztosítja a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.-vel kötött együttműködési keretmegállapodásban foglalt feladatok végrehajtásának 2013. évi forrását, ennek érdekében 134 760 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete” cím dologi kiadás előirányzatát.

818/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a BVK HOLDING Zrt. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására és alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

819/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVK HOLDING Zrt. legfőbb szerveként eljárva, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve elfogadja a BVK HOLDING Zrt. javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

820/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVK HOLDING Zrt. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság alapító okiratának 11. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti alapító okirat Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

821/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 950/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot, 953/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot, 954/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot, 955/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot, 960/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot és a 961/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

822/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést a BVK HOLDING Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok alapító okiratainak munkáltatói jogokat érintő rendelkezéseinek módosítására a BVK HOLDING Zrt. alapító okiratával összhangban.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a BDK Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatainak értékelésére, valamint a 2013. évi prémiumfeladatok meghatározására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

823/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Pap Zoltánnak, a BDK Kft. ügyvezetőjének 2012. évi prémiumfeladatai teljesítésének értékelésére vonatkozó, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti javaslatot. Javasolja a BDK Kft. taggyűlésének a teljesítésértékelés elfogadását és a prémium összegének megállapítását az ügyvezető 2012. évi alapbére 35%-a 90%-ának, azaz 4 116 420 Ft, azaz négymillió-száztizenhatezer-négyszázhúsz forint összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

824/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Pap Zoltán, a BDK Kft. ügyvezetője 2013. évi prémiumfeladatainak meghatározására vonatkozó javaslatot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint azzal, hogy a prémiumfeladatok teljesítése esetén az ügyvezető részére a 2013. évi alapbérének 35%-a fizethető ki. Javasolja a BDK Kft. taggyűlésének a prémiumfeladatok elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

825/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza dr. Kókány Csaba Győzőt, hogy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a 823-824/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatokban leírtak szerinti döntéseknek a BDK Kft. taggyűlése általi meghozatalát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

826/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet után első pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója elnevezésű feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítására” című előterjesztést.

A napirend 16. pontja: Javaslat a kulturális ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok 2012. évi beszámolójával, közhasznúsági jelentésével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

827/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván külön szavazni az előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

828/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint a határozati javaslat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Nem fogadja el az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy azonnali hatállyal vonja vissza Dörner György, az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó megbízását.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az Új Színház ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot készítse elő, és terjessze be a Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

829/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Csath és Solymár Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft., 1126 Budapest, Böszörményi út 36/A, Csathné Solymár Katalin könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003091) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 199 914 E Ft
Saját tőke 49 050 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 41 306 E Ft
Közhasznú eredmény 37 383 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 41 222 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

830/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest, Zugligeti út 6., dr. Knapp József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003909) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellék-letét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 365 408 E Ft
Saját tőke 185 984 E Ft
Jegyzett tőke 4 500 E Ft
Adózás előtti eredmény -12 211 E Ft
Közhasznú eredmény -12 211 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -12 211 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

831/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft., 1117 Budapest, Bölcső u. 6., dr. Printz János könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 000267) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 209 696 E Ft
Saját tőke 33 231 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 10 515 E Ft
Közhasznú eredmény 10 346 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 10 498 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

832/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 230 558 E Ft
Saját tőke 85 494 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 48 732 E Ft
Közhasznú eredmény 14 713 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 48 456 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

833/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 59 632 E Ft
Saját tőke 22 717 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 2 985 E Ft
Közhasznú eredmény 2 339 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 2 985 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

834/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 405 015 E Ft
Saját tőke 903 540 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény 9 023 E Ft
Közhasznú eredmény 27 772 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 9 023 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

835/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellék-letét, közhasznúsági mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 467 674 E Ft
Saját tőke 11 728 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 4 639 E Ft
Közhasznú eredmény 4 594 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 4 629 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

836/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 2145 Kerepes, József Attila u. 74., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 216 511 E Ft
Saját tőke 173 773 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 45 824 E Ft
Közhasznú eredmény 43 890 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 45 802 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

837/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva az előterjesztői kiegészítésben foglaltak szerint

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Leitner + Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., Siklós Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003610) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 218 376 E Ft
Saját tőke 196 473 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény 40 055 E Ft
Közhasznú eredmény 29 268 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 39 792 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

838/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Debit-Credit Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., Almási Valéria könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003610) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 613 724 E Ft
Saját tőke 343 573 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -5 559 E Ft
Közhasznú eredmény -8 051 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -5 559 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

839/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Mingus Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgáló Kft., 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A, Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 345 448 E Ft
Saját tőke 265 002 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 35 479 E Ft
Közhasznú eredmény 29 876 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 35 418 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

840/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 211 770 E Ft
Saját tőke 167 608 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 1 119 E Ft
Közhasznú eredmény 331 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 1 119 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

841/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 2145 Kerepes, József Attila u. 74., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 697 341 E Ft
Saját tőke 356 908 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -30 927 E Ft
Közhasznú eredmény -84 008 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -31 147 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

842/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1034 Budapest, San Marco u. 6-8/A, Czene Győző könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 000870) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a végelszámoló által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 27 428 E Ft
Saját tőke 19 357 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -2 553 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -2 553 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

843/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2012. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (East-Audit Zrt., 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Balogh Istvánné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002587) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 882 788 E Ft
Saját tőke 315 816 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 182 491 E Ft
Közhasznú eredmény 89 014 E Ft
Vállalkozási eredmény 89 576 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 178 590 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő leírását.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos- és résztulajdonában álló egyes gazdasági társaságok 2012. évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

844/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról és az eredmény-felhasználási indítvány megvizsgálásáról.

- Az igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről.

- A Társaság könyvvizsgálója (Pricewaterhouse-Coopers Könyvvizsgáló Kft. Nyt. sz.: 001464, Tímár Pál könyvvizsgáló K.tsz.: 002527) jelentésének elfogadását a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Az igazgatóság által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének) elfogadását - figyelemmel a felügyelőbizottság határozataira és a könyvvizsgáló jelentésére - a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 130 076 416 E Ft
Saját tőke 102 399 214 E Ft
Jegyzett tőke 70 045 200 E Ft
Adózás előtti eredmény 8 418 841 E Ft
Adózott eredmény 7 049 448 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 E Ft
Jóváhagyott osztalék és részesedés 4 220 009 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 2 829 439 E Ft

- Az igazgatóságnak a 2012. évi eredmény felhasználására vonatkozó javaslata elfogadását, mely szerint a 2012. évi 7049 M Ft adózott eredményből 4220 M Ft a részvényesek között az alábbiak szerint kerüljön kifizetésre. A részvényesek között létrejött megállapodásokban rögzített, az osztalék kiszámítására vonatkozó előírások betartásával kiszámított 5262 M Ft befektetői osztalékból az osztalékelsőbbséggel rendelkező befektetők részére - a 2012. évi üzleti tervben szereplő összeggel azonos értékű - 3870 M Ft osztalék, a törzsrészvénnyel rendelkező Budapest Főváros Önkormányzata részére 350 M Ft eseti osztalék, a kisbefektetők részére összesen 9327 Ft eseti osztalék kerül kifizetésre.

- Az igazgatóság azon javaslatának elfogadását, mely szerint az adózott eredményből fennmaradó 2829 M Ft mérleg szerinti eredmény az év lezárását követően a Társaság eredménytartalékába kerüljön.

- A Társaság 2013. I. negyedévi auditált mérlegé-nek elfogadását, amely szerint az I. negyedévben képződött auditált közbülső mérleg szerinti 1145 M Ft összegű adózott eredmény fedezetet nyújt 967 500 E Ft osztalékelőleg kifizetéséhez, és az osztalékelsőbbségi részvényekre 967 500 E Ft osztalékelőleget állapít meg, amit 2013. június 5-ig kifizetni rendel.

- Az igazgatóság azon javaslatának elfogadását, mely szerint a közgyűlés elfogadja a Társaság számviteli politikájának és ennek részeként az önköltségszámítási szabályzatának módosítását.

- Egyetért azzal, hogy az FCSM Zrt. 2013. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: az FCSM Zrt. évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

845/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. 2013. évi soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Elfogadja a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentését.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., nyilvántartásba vételi szám: 002387, Kékesi Péter kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 007128) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját - tekintettel a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére - a következők szerinti tartalommal:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 396 745 E Ft
Adózás előtti eredmény 284 621 E Ft
Adózott eredmény 259 949 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele osztalékfizetéshez 0 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 259 949 E Ft

- Egyetért azzal, hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

846/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal, „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Az ügyvezető által a Társaság 2012. évi tevékenységéről készített üzleti jelentés elfogadását.

- A Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- A könyvvizsgáló (Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., nyilvántartási szám: 000874, Pluhár Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004623), jelentésének elfogadását a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Az ügyvezető által készített, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadását a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 14 957 350 E Ft
Saját tőke 8 966 667 E Ft
Jegyzett tőke 8 478 900 E Ft
Adózás előtti eredmény 313 050 E Ft
Adózott eredmény 313 050 E Ft
Jóváhagyott osztalék, részesedés 332 126 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 0 E Ft

- Egyetért azzal, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonos képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

847/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az igazgatóság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, és a Társaság vagyoni helyzetéről.

- Elfogadja a felügyelőbizottság határozatba foglalt jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Regálé Account Könyvvizsgáló Adószakértő és Könyvelő Kft., nyt. sz.: 002207, Csécsei Judit Eszter könyvvizsgáló, nyt. sz.: 006407 jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a 2012. április 25. napján a tulajdonosok közötti megállapodásról hozott határozatára való hivatkozással a Társaság 2012. évi éves beszámolóját az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 2 183 130 E Ft
Saját tőke 961 249 E Ft
Jegyzett tőke 387 500 E Ft
Adózás előtti eredmény 135 956 E Ft
Adózott eredmény 121 854 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 121 854 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

848/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság igazgatóságának a Társaság 2012. évi éves beszámolójára vonatkozó határozatait.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság 2012. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését tartalmazó határozatot.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000079, Egri István Iván könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003152) jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a felügyelőbizottság határozataira és a könyvvizsgáló jelentésére - az igazgatóság által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2012. december 31.
(E Ft)
Mérlegfőösszeg 4 068 597
Saját tőke 1 355 686
Jegyzett tőke 721 280
Adózás előtti eredmény 42 758
Adózott eredmény 37 151
Eredménytartalék igénybevétele 0
Kifizetett osztalék 0
Mérleg szerinti eredmény 37 151

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

849/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az igazgatóságnak a Társaság 2012. évi tevékenységéről készített jelentését.

- Elfogadja a felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a könyvvizsgáló (HKH Consulting Kft. 001181, Horváth János könyvvizsgáló, nyt. sz.: 003436) jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaságnak az igazgatóság által előterjesztett 2012. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 813 528 E Ft
Saját tőke -10 836 E Ft
Jegyzett tőke 100 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -169 554 E Ft
Adózott eredmény -169 554 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -169 554 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti veszteség eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy szólítsa fel a Társaság igazgatóságát, hogy tegye meg a Gt. 245. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti intézkedéseket annak érdekében, hogy a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén a Társaság tőkevesztése miatt szükségessé váló döntéseket meghozhassa.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

850/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BFVT Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2012. évi tevékenységéről készített éves beszámolót.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000079, Egri István Iván kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai igazolvány szám: 003152), jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által készített, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 115 623 E Ft
Saját tőke 66 374 E Ft
Jegyzett tőke 45 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 7 605 E Ft
Adózott eredmény 7 225 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 7 225 E Ft

- A 2012. évi mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

851/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2012. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság 2012. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését tartalmazó határozatot.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának („Ráta ’80” Kft., 1221 Budapest, Gerinc u. 80., kamarai nyilvántartási szám: 000282, személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Fainné Kaszab Sarolta, kamarai tagsági szám: 002570) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére is - az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 81 656 E Ft
Saját tőke 9 860 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 2 963 E Ft
Adózott eredmény 2 940 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 2 940 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

852/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Envi-roduna Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2012. évi tevékenységéről készített éves beszámolót.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000062, dr. Szebellédi István kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai igazolvány szám: 002431), jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által készített, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 467 730 E Ft
Saját tőke 217 449 E Ft
Jegyzett tőke 50 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 89 816 E Ft
Adózott eredmény 80 712 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 79 288 E Ft
Jóváhagyott osztalék 160 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 0 E Ft

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

853/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2012. évi tevékenységéről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság 2012. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését tartalmazó határozatot.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MO-NETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., Tóth József bejegyzett könyvvizsgáló, 002555) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is - az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 78 145 E Ft
Saját tőke 45 484 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -1 892 E Ft
Adózott eredmény -1 892 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 0 E Ft
Vállalkozási eredmény 5 537 E Ft
Közhasznú eredmény -7 429 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -1 892 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti veszteség eredménytartalék terhére történő leírását.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítése.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2012. évi beszámolójának elfogadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

854/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., a könyvvizsgálatért felelős partner: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 002955) előzetes jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a felügyelőbizottság és az igazgatóság által hozott határozatokra, valamint az előzetes könyvvizsgálói jelentésre is - a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság számviteli törvény szerinti 2012. évi éves beszámolóját a következők szerint:

Mérlegfőösszeg 23 063 855 E Ft
Saját tőke 4 341 930 E Ft
Jegyzett tőke 1 801 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 76 729 E Ft
Adózás előtti eredmény 111 645 E Ft
Adózott eredmény 76 729 E Ft
Jóváhagyott osztalék 0 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

855/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tekintettel a Gazdasági Bizottság 351/2013. (V. 14.) számú határozatával meghozott döntésére:

- amennyiben a BKK Zrt.-nek a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között fennálló keretmegállapodás alapján történő éves elszámolás eredményeként túlkompenzáció miatt visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és a BKK Zrt. a visszafizetési kötelezettségét a keretmegállapodásban foglalt határidőben a főváros részére teljesíti, a BKK által visszafizetésre kerülő túlkompenzáció kerüljön a költségvetési rendeletben célzott tartalékba, tekintettel a BKV Zrt. alulkompenzáció igényére, tovább

- amennyiben a BKK Zrt.-nek a BKV Zrt.-vel szemben, annak alulfinanszírozottsága elismerése nyomán fizetési kötelezettsége keletkezik, és azt a BKK Zrt. a 2013. évre tervezett közlekedésszervezői forrásból finanszírozni nem tudja, a többletet a költségvetési rendeletben képzett célzott tartalékból bocsássa a szükséges mértékben a közlekedésszervezői forrás növelésével a BKK rendelkezésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés éves beszámolást követő költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapest Film Zrt. 2012. évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

856/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a könyvvizsgáló (HKH Consulting Kft., 1132 Budapest, Váci út 34., Horváth János könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003436) jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2012. évi éves beszámolóját, az igazgatóság - felügyelőbizottság által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslattal az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 691 247 E Ft
Adózás előtti eredmény -123 397 E Ft
Adózott eredmény -123 397 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -123 397 E Ft

- Elfogadja a -123 397 E Ft veszteség elszámolását az eredménytartalék terhére.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

857/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a FOK Fővárosi Oktatástechnológia Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2012. évi tevékenységéről készített közhasznúsági jelentést.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának jelentését a Társaság 2012. évi közhasznú beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MO-NETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000233, Tóth József kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai igazolvány szám: 002555), jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által készített, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját a következők szerint:

2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 79 762 E Ft
Saját tőke 50 827 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 3 313 E Ft
Közhasznú eredmény 3 313 E Ft
Vállalkozási eredmény 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 3 313 E Ft

- A 2012. évi mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a BÖP Kft. 2012. évi beszámolójának és 2013. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a Társaság cégnevének megváltoztatására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

858/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Elfogadja a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentését.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának határozatát a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (PER-TIA Könyvvizsgáló Zrt., 1055 Budapest, Szalay u. 2., Virág Attila könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004242) jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társa-ság 2012. évre vonatkozó éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 121 785 E Ft
Adózás előtti eredmény 69 537 E Ft
Adózott eredmény 60 447 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 E Ft
Fizetett osztalék és részesedés 0 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 60 447 E Ft

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

859/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett és a felügyelőbizottság kérése alapján kiegészített, a Társaság 2013. évre vonatkozó üzleti tervét 178 101 E Ft adózás utáni eredménnyel, és a tulajdonosok/tagok részére összesen 90 000 E Ft osztalék kifizetésével.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

860/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Hozzájárul a Társaság cégnevének Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaságra, (Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.) történő megváltoztatásához, és a cégnév változás bejegyzésére vonatkozó intézkedések megtételéhez.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

861/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza Szabó Árpádot, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: A fővárosi közfürdők működtetésével kapcsolatos egyes kérdések.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

862/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy önként vállalja a közvetlen vagy közvetett tulajdonában, használatában, kezelésében álló közfürdők működtetését, mint közfeladatot és az ezzel kapcsolatos közszolgáltatás ellátását. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyezteti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 46/2013. (VI. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal.

Megalkotja 47/2013. (VI. 13.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglalt tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

863/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BGYH Zrt.-vel kötendő közösségi közfürdői közszolgáltatási szerződést, hatásvizsgálat számítási melléklettel - a BVK Holding Zrt. közreműködésével - készítse elő és terjessze azt a Közgyűlés elé jóváhagyásra.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Beszámoló a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2012. évi kegyeleti közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és az éves kompenzáció elszámolása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

864/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Lendvai Anna módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés, mint az ország legnagyobb kegyeleti szolgáltatójának, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-nek a tulajdonosa nem ért egyet a belügyminiszter által benyújtott „A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról” szóló T/11212. számú törvényjavaslat azon elemeivel, amelyek a szociális temetésről szólnak. Felkéri a főpolgármestert, hogy kérje fel a belügyminisztert a javaslat kifogásolt részeinek visszavonására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő ülése

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

865/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja - 174 180 E Ft összesített kompenzáció összegével - a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2012. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

866/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A kompenzációs igény kifizetése érdekében 73 342 E Ft-tal csökkenti a „919801 Közmű felada-tokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék” cím kiadási azon belül a működési tartalék elő-irányzatát és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

867/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A telekadóhoz kapcsolódó kompenzációs igény kifizetése érdekében 100 838 E Ft-tal csökkenti a „919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék” cím kiadási azon belül a működési tartalék előirányzatát és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát. A kompenzációs igényként felmerülő telekadó utalása jogerős bírósági végzés alapján történhet.

868/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

869/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 64. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a dr. Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő tiszteletére újraépített emlékpad díszkivilágítására és kamerás megfigyelésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

870/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 65. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a FUTÁR projekt befejezéséhez szükséges feladatokhoz szükséges önerő biztosításának fejlesztési megállapodás keretében történő rendezésére a BKK-val” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

871/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 66. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának érdekében szükséges fejlesztési és megvalósítási célú szerződések megkötésére és a megkötött szerződések módosítására” című előterjesztést.

Javaslat a kulturális ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok 2012. évi beszámolójával, közhasznúsági jelentésével kapcsolatos döntésekre.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

872/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Csath és Solymár Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft., 1126 Budapest, Böszörményi út 36/A, Csathné Solymár Katalin könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003091) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 199 914 E Ft
Saját tőke 49 050 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 41 306 E Ft
Közhasznú eredmény 37 383 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 41 222 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

873/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CON-SULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest, Zugligeti út 6., dr. Knapp József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003909) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 365 408 E Ft
Saját tőke 185 984 E Ft
Jegyzett tőke 4 500 E Ft
Adózás előtti eredmény -12 211 E Ft
Közhasznú eredmény -12 211 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -12 211 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

874/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft., 1117 Budapest, Bölcső u. 6., dr. Printz János könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 000267) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 209 696 E Ft
Saját tőke 33 231 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 10 515 E Ft
Közhasznú eredmény 10 346 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 10 498 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

875/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 59 632 E Ft
Saját tőke 22 717 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 2 985 E Ft
Közhasznú eredmény 2 339 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 2 985 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

876/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MO-NETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 230 558 E Ft
Saját tőke 85 494 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 48 732 E Ft
Közhasznú eredmény 14 713 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 48 456 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

877/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MO-NETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 405 015 E Ft
Saját tőke 903 540 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény 9 023 E Ft
Közhasznú eredmény 27 772 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 9 023 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

878/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MO-NETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 467 674 E Ft
Saját tőke 11 728 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 4 639 E Ft
Közhasznú eredmény 4 594 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 4 629 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

879/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 2145 Kerepes, József Attila u. 74., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 216 511 E Ft
Saját tőke 173 773 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 45 824 E Ft
Közhasznú eredmény 43 890 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 45 802 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

880/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva az előterjesztői kiegészítésben foglaltak szerint

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Leitner+Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., Siklós Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003610) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 218 376 E Ft
Saját tőke 196 473 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény 40 055 E Ft
Közhasznú eredmény 29 268 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 39 792 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

881/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Debit-Credit Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., Almási Valéria könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003610) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 613 724 E Ft
Saját tőke 343 573 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -5 559 E Ft
Közhasznú eredmény -8 051 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -5 559 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

882/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Mingus Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgáló Kft., 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A, Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 345 448 E Ft
Saját tőke 265 002 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 35 479 E Ft
Közhasznú eredmény 29 876 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 35 418 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

883/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 211 770 E Ft
Saját tőke 167 608 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 1 119 E Ft
Közhasznú eredmény 331 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 1 119 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

884/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 2145 Kerepes, József Attila u. 74., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 697 341 E Ft
Saját tőke 356 908 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -30 927 E Ft
Közhasznú eredmény -84 008 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -31 147 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

885/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1034 Budapest, San Marco u. 6-8/A, Czene Győző könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 000870) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a végelszámoló által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 27 428 E Ft
Saját tőke 19 357 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -2 553 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -2 553 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

886/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2012. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (East-Audit Zrt., 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Balogh Istvánné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002587) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Mérlegfőösszeg 882 788 E Ft
Saját tőke 315 816 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 182 491 E Ft
Közhasznú eredmény 89 014 E Ft
Vállalkozási eredmény 89 576 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 178 590 E Ft

- Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő leírását.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

887/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 829-843/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatokat.

A napirend 24. pontja: Javaslat a Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója elnevezésű feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

888/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója feladat során az elektromos hálózat és a világító tornyokkal kapcsolatos halaszthatatlan korszerűsítési munkákra 23 000 E Ft többletforrást biztosít.

889/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatát 23 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója” feladat előirányzatát. A feladat összköltsége 731 000 E Ft-ra változik, 2014. évi üteme változatlanul 120 000 E Ft. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

890/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (1) bek. a) pontja értelmében jóváhagyja a 6700 egyedi azonosító számú engedélyokirat 2. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10. nap

Felelős: Tarlós István

891/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Szabad Tér Színház Non-profit Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását a Margitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukciója feladatra az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15. nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2013. évi támogatása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

892/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2000 E Ft összeggel támogatja a 2013. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyt.

893/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2013. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny támogatásának érdekében 2000 E Ft-tal csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím előirányzatát és egyidejűleg, azonos összeggel megemeli az új „Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

894/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. május 31-i évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

895/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. május 31-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont:

- a könyvvizsgáló (PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., nyt. sz.: 001464, Barsi Éva könyvvizsgáló kt. sz.: 002945) jelentésének elfogadását a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről;

- a könyvvizsgáló (PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., nyt. sz.: 001464, Barsi Éva könyvvizsgáló kt. sz.: 002945) jelentésének elfogadását a Társaság 2012. évi konszolidált éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

2-4. napirendi pontok:

- a felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről;

- a felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság 2012. évi konszolidált éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről;

- a felügyelőbizottság beszámolójának tudomásulvételét a felügyelőbizottság 2012. évi tevékenységéről;

- a Társaság 2012. évi éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadását az alábbi főbb számokkal:

Mérlegfőösszeg 112 161 839 E Ft
Adózás előtti eredmény 2 319 729 E Ft
Osztalék 1 013 330 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 1 100 200 E Ft

- a Társaság 2012. évi konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadását az alábbi főbb számokkal:

Mérlegfőösszeg 112 023 833 E Ft
Adózás előtti eredmény 2 338 905 E Ft
Osztalék 1 024 053 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 1 106 841 E Ft

- a Társaság igazgatósági tagjainak részére a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 30. § (5) bekezdése szerinti felmentvény megadására vonatkozó nemleges döntést.

5. napirendi pont: a napirendi pontnak a Társaság közgyűlése napirendjéről való levételét.

6. napirendi pont: a Társaság 2013. évi beruházási tervének I. negyedéves teljesítéséről és az 50 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről szóló jelentés elfogadását.

7. napirendi pont: Pelcz Gábor igazgatósági tag részére a Gt. 25. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulás megadását az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-nél (székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) felügyelőbizottsági tagi tisztség ellátásához.

8. napirendi pont:

- Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. által közös megegyezéssel kötendő, az előterjesztés 7/1. sz. mellékletét képező koncessziós szerződés megszüntetésére irányuló megállapodás jóváhagyását.

- Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata, mint vevő és a Fővárosi Vízművek Zrt., mint eladó által kötendő, az előterjesztés 7/2. sz. mellékletét képező, a Piliscsabai Vízművek Kft.-ben lévő üzletrész adásvételi szerződés jóváhagyását.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

896/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. május 31-én tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémium elszámolására és kifizetésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

897/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ában foglaltak alapján, a BVK HOLDING Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak a 2012. évi prémiumfeladatai teljesítését elfogadja, annak kifizetését engedélyezi

a) Szarvas Ferenc részére 1 398 261 Ft, azaz egymillió-háromszázkilencvennyolcezer-kettőszázhatvanegy forint;

b) Kalmár László dr. részére 4 140 000 Ft, azaz négymillió-száznegyvenezer forint;

c) Tanyás Erzsébet részére 4 140 000 Ft, azaz négymillió-száznegyvenezer forint;

d) Mező István dr. részére 4 130 141 Ft, azaz négymillió-százharmincezer-száznegyvenegy forint összegben.

Határidő: a BVK Holding Zrt. 2012. évi éves beszámolójának elfogadását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló ke-retmegállapodás 2013-2014. évre vonatkozó közlekedésszervezői éves melléklete megkötésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

898/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 1. számú függelékét képező, 2013-2014. évre vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletét és felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodás aláírásáról gondoskodjon.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat haszonkölcsön szerződés kötésére Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával a Bp. XXI. ker., Kossuth Lajos u. 115. sz. alatti, 1127 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

899/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésében, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal a Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos u. 115. szám alatti 201736/21 hrsz.-ú 1127 m2 alapterületű helyiség nyugdíjas közösségi ház, klubház céljára történő határozatlan időtartamú, ingyenes használatba adásáról szóló, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzattal kötendő haszonkölcsön szerződést.

Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a „Rákoskeresz-túri autóbusz folyosó kialakítása” c. projekt IV. szakasza során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodás megkötésére a BDK Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

900/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti - a Gazdasági Bizottság hatáskörét esetileg magához vonva - a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” c. projekt IV. szakasza során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 15 nap, de nem korábban, mint a BDK Kft. részéről történő aláírás

Felelős: Tarlós István

901/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa

- az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti megállapodás taggyűlés általi jóváhagyását, és

- olyan taggyűlési határozat meghozatalát, amely szerint a fővárosi beruházások során elbontott közvilágítási eszközök maradványértékének megtérítése tárgyában az ügyvezetés az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti megállapodásnak megfelelő elvek és rendelkezések alapján mindenkor megállapodást köthet Budapest Főváros Önkormányzata taggal, és ebben a kérdésben az ügyvezetés általános felhatalmazást kap a Társaság taggyűlésétől.

Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

902/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BDK Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” c. projekt megvalósítása keretében a 125938 hrsz.-ú közterület igénybevételére vonatkozó megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

903/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdés, illetve a 22. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a Fővárosi Önkormányzat 125938 hrsz.-ú ingatlanán közcélú hálózat térítésmentes áthelyezéséhez, és ennek érdekében jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és az ELMŰ Hálózati Kft. közötti igénybevételi megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 48/2013. (VI. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 33. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XI. kerület, Budaörsi út-Gazdagréti út-Nagyida utca-Törökbálinti út-Madárhegyi út által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletének módosításáról szóló 49/2013. (VI. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest XI. kerület, Budaörsi út-Gazdagréti út-Nagyida utca-Törökbálinti út-Madárhegyi út által határolt területre vonatkozóan az előterjesztés mellékleteinek megfelelő tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

904/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a XI. kerület Újbuda Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

905/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a BFVT Kft. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

906/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

kiegészíti a megnövekedett feladatokkal, valamint jóváhagyja és megköti a BFVT Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti 2013. évi éves közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

907/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A BFVT Kft. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosításában szereplő új feladatok végrehajtásának fedezetére egyszeri jelleggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 50 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „821901 BFVT Kft. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

908/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Cseppkő Óvoda intézményvezetőjének megbízására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

909/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

megbízza Kövesdy Katalint a Cseppkő Óvoda (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2013. június 15. napjától 2018. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ezzel egyidejűleg a Kjt. 21. § (1) bekezdése alapján kinevezi a Cseppkő Óvoda munkahelyre, óvodapedagógus munkakörbe 2013. június 15. napi hatállyal határozatlan időre. Kövesdy Katalin illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 317 500 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: 2013. június 15.

Felelős: Tarlós István

910/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 909/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2013. június 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat egyes kulturális társaságok alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

911/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

912/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

913/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

914/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

915/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

916/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

917/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

918/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

919/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 9. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 10. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

920/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő, a köznevelési intézmények fenntartói feladatainak ellátását szolgáló ingó vagyonelemekre ingyenes használati jogot biztosító szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

921/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti, a köznevelési intézmények fenntartói feladatainak ellátásához szükséges ingó vagyonelemek ingyenes használatba adásáról szóló szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a 1033 Budapest, Szérűskert u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötésére a Semper Studio Felnőttképzési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

922/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, mint haszonkölcsönbe adó és a Semper Studio Felnőttképzési Közhasznú Nonprofit Kft. (2030 Érd, Sóskúti út 37.), mint haszonkölcsönbe vevő között létrejövő, Budapest III. kerület, 18910/160 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1033 Budapest, Szérűskert utca 40. szám alatt található ingatlan 600 m2 alapterületű részének köznevelési közfeladat ellátására ingyenes használatba adására vonatkozó haszonkölcsön szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

923/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. számú mellékletében található alapító okirat módosítás aláírására és az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatási kérelme benyújtására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

924/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy kérelmet nyújt be a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2013. évi szakmai támogatásának igénylésére a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum palotatörténeti állandó kiállításának megvalósítása céljából.

925/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A kérelem benyújtásához szükséges 3333 E Ft önrészt Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletben az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” címen a BTM számára jóváhagyott költségvetési támogatásából biztosítja.

926/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletében csatolt „Kérelem muzeális intézmény szakmai támogatása iránt” elnevezésű adatlapot, valamint az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot. Felkéri a főpolgármestert azok aláírására és a jogszabály szerinti mellékletekkel kiegészített kérelem benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Kolibri Színház Nonprofit Kft. költségvetési rendeletben jóváhagyott felújításának megvalósításához szükséges engedélyokirat és megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

927/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja értelmében jóváhagyja a 6781 egyedi azonosító számú, „Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

928/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében jóváhagyja és megköti a „Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása” tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatási szerződése megkötésének jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

929/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat közéleti tájékoztatási feladatainak hatékony, emeltebb színvonalú ellátását a Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány bevonásával kívánja megvalósítani.

930/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belüli „Videocsatorna” feladatot 45 000 E Ft-tal, a feladat törlésre kerül, ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatán. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

931/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármester a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítást követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat az egyes kiemelkedő fővárosi termékek, szolgáltatások és tevékenységek elismeréséről szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 50/2013. (V. 31.) Főv. Kgy. rendeletét az egyes kiemelkedő fővárosi termékek, szolgáltatások és tevékenységek elismeréséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 44. pontja: Javaslat az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2012. évi beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

932/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2012. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól szóló beszámolóját a 2006. évi LXV. tv. 1. § (2) bekezdés e) pontja és az alapító okirat VII. fejezet 10. pontja alapján.

933/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2012. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapítók hivatalos lapjaiban történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

934/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

kezdeményezi az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetését. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány társalapítójával együttesen kérelmezze a Fővárosi Törvényszéknél a Közalapítvány 2013. június 1. napjával történő megszüntetését és a nyilvántartásból való törlését.

Határidő: 2013. június 1.

Felelős: Tarlós István

935/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány vagyonát - a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően és a hitelezők kielégítése után - a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatására fordítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a vagyon átadásához szükséges intézkedést tegye meg és erről a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

936/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszűnése napjával, mint mérleg fordulónappal kerüljön elkészítésre a Közalapítvány beszámolója, az a közhasznúsági jelentéssel együtt kerüljön előterjesztésre a Közgyűlés számára.

Határidő: 2013. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

937/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a megszűnt Közalapítvány feladatait - ideértve a Közalapítvány megszűnésekor fennálló kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is, a Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelező őrzését - a Hajléktalanokért Közalapítvány lássa el.

Határidő: a Közalapítvány törlését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

938/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1199/2011. (IV. 27.)-1202/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatokat.

Határidő: a Közalapítvány törlését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

939/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Megköszöni az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak az eredményes és önzetlen munkájukat.

A napirend 46. pontja: Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

940/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi az intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztésben foglaltakat.

941/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. sz. alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

942/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. sz. alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat „Város Boltja” kialakítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

943/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Fővárosi Önkormányzat épületében létrehozni kívánt „Szociális bolt kialakítása” feladat kibővült műszaki tartalommal, 32 457 E Ft-os megnövekedett összköltséggel történő, és a módosító indítvány szerinti megvalósításával. A műszaki és pénzügyi keretek módosításával a megvalósítandó feladat elnevezése „Város Boltja kialakítása”-ra módosul. A beruházási feladat megvalósításával a Budapest Esély Nonprofit Kft.-t bízza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

944/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti 3055 E Ft-tal a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Szociális bolt kialakítása” feladat kiadási előirányzatát, valamint 29 402 E Ft-tal a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatát és ezzel egyidejűleg 32 457 E Ft-tal tervbe veszi a „840302 Önkormányzati beruházások” címen belül az új „Város Boltja kialakítása” feladatot.

A „Szociális bolt kialakítása” feladat ezáltal törlésre kerül. Az új „Város Boltja kialakítása” feladat összköltsége 32 457 E Ft.

945/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

946/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (6), valamint a 12. § (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Budapest Esély Nonprofit Kft. között megkötendő, a befogadott módosító indítvánnyal kiegészült megvalósítási megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között megkötendő megvalósítási megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

947/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és fenti rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében jóváhagyja a 6830 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

948/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között a beruházás befejezését követően megkötésre kerülő ingyenes használati megállapodásról szóló előterjesztést a jogerős használatbavételi engedély birtokában terjessze be jóváhagyásra a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a jogerős használatbavételi engedély rendelkezésre állását követő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat Budapest Főváros Közterület-felügyelete FPH068/16-2/2012. számú támogatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

949/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Főváros Közterület-felügyelete FPH068/16-2/2012. sz. támogatási szerződésének módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

A napirend 49. pontja: Javaslat a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége FPH068/15-2/2012. számú támogatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

950/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége FPH068/15-2/2012. sz. támogatási szerződésének módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

A napirend 50. pontja: Budapesti közösségi közlekedési eszközök és köztéri reklámfelületek hasznosítása.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

951/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. névértéken, azaz 750 000 Ft vételáron megvásárolja a BGYH Zrt.-nek a Rác Sikló Kft.-ben meglévő 25%-os üzletrészét.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a Rákoskeresztúri Köztemető 298., 300. és 301. parcella; Hősök tere nemzeti emlékhely használati tervének jóváhagyására.

Előterjesztők: dr. György István, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

952/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság kezdeményezése alapján a Nemzeti Gyászpark, Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301 parcella és a Hősök tere nemzeti emlékhelyek használati terv tervezetét az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei szerinti tartalommal.

953/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a végleges használati terv elfogadásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges egyeztetéseket folytassa le, és a végleges használati tervet és a támogatási szerződést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

954/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú projekt tárgyában és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

955/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti határozott időre szóló közszolgáltatási szerződést az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal, mellyel egyúttal a jelenleg fennálló közszolgáltatási keretszerződés 2013. május 31-i hatállyal a felek elszámolási kötelezettsége mellett megszüntetésre kerül, egyben felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

956/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéséhez szükséges 2014. évre irányuló 175 M Ft kompenzáció összegét a 2014. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet beterjesz-tése

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

957/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve

- Budapest V. kerület, 24630/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Hercegprímás utca 9. földszintjén található, 793 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 3062/10000 tulajdoni hányaddal, valamint a

- Budapest V. kerület, 24630/0/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Hercegprímás utca 9. földszintjén található, 28 m2 alapterületű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 108/10000 tulajdoni hányaddal,

mindösszesen 1 850 000 EUR vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

958/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdése és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest III. kerület, 14735/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest III. kerület, Bécsi út 74. szám alatt található, 1387 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 164 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

959/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest VI. kerület, 29457/0/A/26 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Andrássy út 57. szám alatt található, 67 m2 alapterületű, padlástér megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 323/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 6 900 000 Ft;

- Budapest VI. kerület, 29457/0/A/27 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Andrássy út 57. szám alatt található, 145 m2 alapterületű, tetőtér megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 699/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 14 500 000 Ft;

- Budapest VI. kerület, 29457/0/A/28 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Andrássy út 57. szám alatt található, 128 m2 alapterületű, padlástér megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 617/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 12 800 000 Ft;

- Budapest VI. kerület, 29457/0/A/29 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Andrássy út 57. szám alatt található, 65 m2 alapterületű, padlástér megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 313/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 6 900 000 Ft,

mindösszesen 41 100 000 Ft + 11 097 000 Ft áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni kíván, egyúttal felhatalmazza a főpolgármestert az ingatlan adásvételi szerződés aláírására. Az ingatlanok vételárának kifizetését az új „847702 Vagyongazdálkodási Keret” címkódról teljesíti.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

960/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím felhalmozási tartalék előirányzatából 41 100 000 Ft+11 097 000 Ft áfa összeget átcsoportosít az új „847702 Vagyongazdálkodási Keret” címkódra (önkormányzati beruházások kiemelt előirányzatára).

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

961/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat pályázat benyújtására az ÁROP-3.A.3-2013 jelű konstrukcióba.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

962/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja, hogy Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot nyújtson be az „ÁROP-3.A.3-2013” című pályázati felhívásra. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat dokumentumainak aláírásáról és benyújtásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött további kerületi megállapodások módosítására, valamint a projekt támogatási szerződésének jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

963/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért a mellékletben szereplő, a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött kerületi megállapodások módosításával és felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodások hatálybalépését követően gondoskodjon a kerületek által várható hozzájárulás Fővárosi Önkormányzat költségvetésében való tervbevételéről.

Határidő: a szerződések hatálybalépését követően a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése, de legkésőbb a 2014. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

964/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

965/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XVII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

966/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XXIII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat a „Budapest XXI., Csepeli gerincút I. ütem (Szabadkikötő út-Posztógyár utca között)” projekt kapcsán elvégzendő területrendezési eljárás kapcsán a MAHART-Szabadkikötő Zrt., és a Szabadkikötő Logisztikai Zrt., valamint a Budapest Főváros Önkormányzata közötti, tulajdonjogot rendező megállapodás módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

967/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormány-zata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján a MAHART-Szabadkikötő Zrt. és a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt., illetve a Budapest Főváros Önkormányzata közötti tulajdonjogot rendező megállapodás módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat közlekedésfejlesztések megvalósításáról szóló szerződés megkötésére a XIX. ker., Ady Endre út-Tálas u. közúti csomópont közlekedésfejlesztésével kapcsolatban.

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

968/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a XIX. ker., Ady Endre út-Tálas utca közúti csomópont közlekedésfejlesztésével kapcsolatos közlekedés-fejlesztések megvalósításáról szóló szerződést az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

969/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának módosított ügyrendjét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

970/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésére a Budapest XVI. kerület, Fürge utca-Budapesti út-118752/44 hrsz.-ú és 118752/98 hrsz.-ú utcák-Suba utca által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

971/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért Budapest Főváros Településszerkezeti Tervében meghatározott, az alábbi megjelölt területen elhelyezkedő területfelhasználási egységek besorolása módosításának és belterületbe vonásának kezdeményezésével a funkcióváltás indokoltságára tekintettel:

- a Budapest XVI. kerület, Fürge utca-Budapesti út-118752/98 és 118752/44 hrsz.-ú közterületek-Suba utca által határolt terület erdőterület (E) területfelhasználási egység besorolása kertvárosias lakóterület (Lke) besorolásúra módosuljon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

972/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse a XVI. kerületi Önkormányzatot a településfejlesztési döntésről és kérje fel a településszerkezeti terv módosításához szükséges dokumentáció benyújtására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

973/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a XVI. kerület, Fürge utca-Budapesti út-118752/98 és 118752/44 hrsz.-ú közterületek által határolt területre vonatkozóan a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet szerinti a közigazgatási határ 200 m-es körzetében tervezett kertvárosias lakóterület kijelölésére irányuló területrendezési hatósági eljárás kérelmet az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, illetve az állami főépítészhez történő benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására Pesterzsébet Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata módosításához a Budapest XX. kerület, Mátyás király térre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

974/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Kerettervben meghatározott keretövezet figyelembevétele helyett a fővárosi településszerkezeti terv terület-felhasználásának megfelelő egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelő - a Budapest XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének a Kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 25/2001. (VII. 30.) Főv. Kgy. rendelete módosítási javaslatában foglaltak szerinti - építési övezet, övezet megállapításához a hozzájárulását megadja az alábbi feltételekkel:

- A megengedett legnagyobb építménymagasság a Budapest Főváros Településszerkezeti Tervéről szóló 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatban előírtaknak megfelelően legfeljebb 7,5 méterben állapítandó meg, az épület legmagasabb pontjának szabályozása mellett.

- A megengedett funkciók köre az egyházi rendeltetés mellett az ahhoz kapcsolódó szolgálati lakásra és egyéb kiegészítő funkcióra, valamint az egyházi funkcióval összhangban lévő egyéb rendeltetésre korlátozandó.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

975/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest III. kerület, Árpád fejedelem útja-Árpád híd-Duna folyam-Szépvölgyi út által határolt terület KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

976/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Budapest III. kerület, Árpád fejedelem útja-Árpád híd-Duna folyam-Szépvölgyi út által határolt, az FSZKT-ban kiemelt szabályozást igénylő területre vonatkozó, Kerületi Építési Szabályzat és az annak mellékletét képező Kerületi Szabályozási Terv tervezetével az előterjesztői kiegészítésben foglaltak figyelembevételével, miszerint a 17977/1 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolása nem változik.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

977/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a Dr. Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő tiszteletére újraépített emlékpad díszkivilágítására és kamerás megfigyelésére.

Előterjesztő: Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

978/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Dr. Urmánczy Nándor tiszteletére újjáépített emlékmű díszkivilágítással és kamerás megfigyeléssel történő ellátását az előterjesztéshez mellékelt műszaki tartalomnak megfelelően, az emlékmű 2013. október 1-jei átadásáig bezárólag.

979/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az emlékpad díszvilágítását, a kamerás megfigyelésének kiépítését, valamint az átadáshoz kapcsolódó környezetrendezési, helyszíni átadással és növénytelepítéssel kapcsolatos munkálatokat a Fővárosi Önkormányzat saját forrásból kívánja 4 191 000 Ft értékben megvalósítani.

980/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében 4191 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát és ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az „550102 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállításának II. üteme” feladaton.

981/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Az új „Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállításának II. üteme” feladathoz kapcsolódóan a térfigyelő kamera üzemeltetéséhez kapcsolódó havi költségek biztosítására 610 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát és ezzel egyidejűleg azonos összeggel, tartós jelleggel 2013. július 1-jétől (6 hóra) megemeli az „550102 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása, valamint a mindenkori éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

982/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a gazdasági bizottsági, valamint a pénzügyi és költségvetési bizottsági hatáskört, és jóváhagyja a „Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállításának II. üteme” 006835 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

983/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására annak érdekében, hogy a Dr. Urmánczy Nándor emlékpad rákerüljön a Fővárosi Önkormányzat által díszvilágított objektumok listájára.

A napirend 65. pontja: Javaslat a FUTÁR projekt befejezéséhez szükséges feladatokhoz szükséges önerő biztosításának fejlesztési megállapodás keretében történő rendezésére a BKK-val.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

984/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. valósítsa meg a FUTÁR projekt befejezéséhez szükséges és még hátralévő fejlesztési feladatokat, amelyhez 1 788 972 E Ft forrást biztosít, továbbá egyetért a közlekedésszervezői feladatok évközi kiadásainak fedezetére elkülönített tartalékképzéssel, amelyhez részben a BKV 2010. és 2011. évi tőkepótló támogatásának elszámolása és befizetései, részben pedig a BKK 2012. évi beszámolójának elfogadása és annak alapján a közlekedésszervezői feladatok túlkompenzációjának befizetései és tartalékba helyezése nyújtsanak fedezetet.

985/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő - a BKV 2010. és 2011. évi tőkepótló támogatásának elszámolásáról szóló - elszámolási megállapodást és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a BKV igazgatóság elfogadó határozatát követően azonnal

Felelős: Tarlós István

986/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében:

- megemeli a „852301 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” megnevezésű előirányzatot 1 796 332 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg

- tervbe veszi a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzaton belül az új „FUTÁR projekt befejezése” feladatot 1 788 972 E Ft-tal, továbbá

- megnöveli az új „917902 Közlekedésszervezési feladatok 2013. évi tartaléka” cím kiadási, működési tartalék előirányzatát 7360 E Ft-tal.

987/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

988/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 6. számú mellékletében csatolt tartalommal a FUTÁR projekt befejezése érdekében szükséges fejlesztési megállapodást és egyúttal felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

989/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a FUTÁR projekt befejezéséről szóló fejlesztési megállapodásban foglalt fizetési határidők betartása érdekében a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését megelőzően gondoskodjon a soron kívüli finanszírozásról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

990/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Szükségesnek tartja, hogy a BKV visszafizetési kötelezettségéhez a fedezet biztosításának pénzügyi modelljét dolgozza ki, amely a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséből többletforrást nem igényel és erről a Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának érdekében szükséges fejlesztési és megvalósítási célú szerződések megkötésére és a megkötött szerződések módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

991/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért a BKK Zrt. tevékenységi köréhez tartozó fejlesztési- és felújítási közlekedési feladatok megvalósításához szükséges pénzeszköz átadás-átvételi szerződések - a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének változásához igazodó -, az előterjesztés 1. számú mellékletében összesített módosításaival, továbbá a BKK közlekedési feladatok és szerződések 2013. évi költségvetéssel történő összehangolásával.

992/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2.B. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás 1. sz. módosítása a VII. ker., Thököly út felújítás előkészítési feladata a Hernád utca-Dózsa Gy. út közötti szakaszon” 1. sz. mellékletét képező engedélyokiratát a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. június 15.

Felelős: Tarlós István

993/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2.A. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás 1. sz. módosítását a VII. ker., Thököly út felújítás előkészítési feladata a Hernád utca-Dózsa Gy. út közötti szakaszon” a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István

994/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a „P+R parkolók, előkészítés”, „P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca)”, a „Szentendrei úti gyalogátkelőhely” feladatok összevonásával, valamint a céltartalékon rendelkezésre álló előirányzat átcsoportosításával a BKK Zrt.-vel megkötött megállapodások módosításra, illetve megszüntetésre kerüljenek.

A feladat megvalósítása érdekében:

- a 840301 címen lévő „Szentendrei úti gyalogátkelőhely” feladatot lezárja az alábbiak szerint:

a feladat teljes költsége 3810 E Ft

2013. évi előirányzata 3810 E Ft.

A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a 2013. évi előirányzat terhére kifizetés nem történt.

- a 840301 címen lévő „P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca)” feladatot lezárja az alábbiak szerint:

a feladat teljes költsége 194 310 E Ft

2013. évi előirányzata 44 450 E Ft

2014. évi üteme 149 860 E Ft

A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a 2013. évi előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

995/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében

- csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Szentendrei úti gyalogátkelőhely” feladat előirányzatát 3810 E Ft-tal - ezzel a feladat törlésre kerül -, valamint címen belül csökkenti a „P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca) feladat előirányzatát 44 450 E Ft-tal - ezzel a feladat törlésre kerül -, 2014. évi ütemét csökkenti 149 860 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások címen belül a „P+R parkolók, kivitelezés” feladat 2014. évi ütemét 1 000 000 E Ft-tal - ezzel a feladat törlésre kerül -, ezzel egyidejűleg

- megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „P+R Parkolók, előkészítés” feladat kiadási előirányzatát 48 260 E Ft-tal, 2014. évi ütemét 1 149 860 E Ft-tal. Ezzel a feladat teljes költsége 1 290 620 E Ft-ra, 2013. évi előirányzata 140 760 E Ft-ra, 2014. évi előirányzata 1 149 860 E Ft-ra változik, a feladat megvalósítási ideje: 2012-2014. Továbbá a feladatot átnevezi „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladatra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

996/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3.B. és 3.C. számú mellékletében bemutatott „Fővárosi P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” megnevezésű engedélyokirat és meghatalmazás módosítást, a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

997/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3.A. számú mellékletében bemutatott „Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése és kivitelezése” megnevezésű megvalósítási megállapodás módosítást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

998/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a „Közlekedésbiztonsági intézkedések” feladatot a BKK Zrt. módosított megvalósítási határidővel valósítsa meg.

999/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4.B. számú mellékletében bemutatott „Közlekedésbiztonsági intézkedések” megnevezésű engedélyokirat módosítást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. június 15.

Felelős: Tarlós István

1000/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4.A. számú mellékletében bemutatott „Közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítése érdekében Budapest X. és XVII. kerületében valamennyi szakágat magában foglaló útépítési és forgalomtechnikai kiviteli szintű engedélyezési tervek elkészítése” megnevezésű megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István

1001/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a „Közlekedésstratégiai tervezés” feladatot a BKK Zrt. a céltartalékon rendelkezésre álló összeg átcsoportosítása során megnövekedett teljes költséggel valósítsa meg.

1002/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A feladatok megvalósítása érdekében:

- csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Közlekedésstratégiai tervezési keret” feladatot 50 000 E Ft-tal, a 2014. évi ütemét 50 000 E Ft-tal. A 2015. évi ütem változatlanul 50 000 E Ft, teljes költség 50 000 E Ft-ra módosul, ezzel egyidejűleg azonos összeggel

- megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzat „Közle-kedésstratégiai tervezési keret feladatok lezárása 2011.” feladatot (2014. évi ütemét 50 000 E Ft-tal). Ezzel a feladat teljes költsége 128 020 E Ft-ra, 2014. évi üteme 50 000 E Ft-ra változik. A megvalósítás ideje: 2011-2014. Továbbá a feladatot átnevezi „Közlekedésstratégiai tervezés” feladatra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

1003/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú mellékletében bemutatott „Közlekedésstratégiai tervezés” megnevezésű fejlesztési megállapodás módosítást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

1004/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a „Dunapart fejlesztése, tervezés” feladat megvalósítása érdekében szükséges fejlesztési megállapodás a BKK Zrt.-vel megkötésre kerüljön.

1005/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 6. számú mellékletében csatolt fejlesztési megállapodásban és mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása érdekében:

- csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán belül a „Dunapart fejlesztése, tervezés” feladatot 100 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg, azonos összeggel

- tervbe veszi a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzat új, „Dunapart fejlesztése, tervezés” feladatot. A feladat teljes költsége 100 000 E Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

1006/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékletében bemutatott „A budapesti rakpartok közlekedési infrastruktúrájának és közterületi kialakításának fejlesztése érdekében komplex közterületi megújításának előkészítése” megnevezésű fejlesztési megállapodást, a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István

1007/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a TVI által kért módosításokkal a „BKK infrastruktúra fejlesztés” feladat megvalósítása érdekében szükséges fejlesztési megállapodás a BKK Zrt.-vel megkötésre kerüljön .

1008/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében hatályon kívül helyezi az 534/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatot.

1009/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú mellékletében bemutatott fejlesztési megállapodást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. június 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Javaslat fővárosi közterületeket érintő, az ELMŰ Hálózati Kft.-vel kötendő megállapodások elfogadására.

Előterjesztő: dr György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1010/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező igénybevételi megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Tarlós István

1011/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott igénybevételi megállapodásokhoz kapcsolódó díjtételeket tartalmazó számítási módszert a BFVK bevonásával dolgoztassa ki és azt jóváhagyásra terjessze be a Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság közötti szerződéssel kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1012/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-735702) közötti megbízási szerződés megkötését, Básti Juli „7 boszorka” című koncertelőadásban való fellépésével összefüggésben, az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt megbízási szerződés szerinti változatlan tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1013/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-755373) közötti szerződés megkötését, Szirtes Tamás ügyvezető „Bolba Tamás-Galambos Attila-Orosz Dénes-Szente Vajk: Poligamy” című musical rendezésével kapcsolatban, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1014/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-514930) közötti szerződés megkötését, Máté Gábor ügyvezető „Notóriusok 30” című színháztörténeti előadás rendezésével kapcsolatban, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1015/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-516702) közötti megbízási szerződés megkötését, Mácsai Pál ügyvezető „Heinrich Mann: A Kék Angyal” című művében Pénztáros, valamint Kühl lelkész szerepek eljátszásával kapcsolatban, az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1016/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-516702) közötti meg-bízási és felhasználási szerződés megkötését, Mácsai Pál ügyvezető „Czigány Zoltán: Csoda és Kósza” című színpadi produkció megrendezésével kapcsolatban, az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1017/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János „Cseh Tamás Emlékezete” című koncerten zenészként történő személyes közreműködésével kapcsolatban további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített és ennek érdekében szerződést kötött a százhalombattai Barátság Kulturális Központtal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1018/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János Cseh Tamás emlékére megtartott koncerten zenészként történő személyes közreműködésével kapcsolatban további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített és ennek érdekében szerződést kötött a pécsi Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 70. pontja: Javaslat élő zenei közreműködéssel megvalósuló rendezvények támogatási szándékát kifejező önkormányzati szabályozásra.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1019/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

kinyilvánítja azon szándékát, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a jövőben saját, illetve általa támogatott rendezvényein zenészek, énekesek közreműködése esetében elsősorban az élő zenei produkciókat kívánja támogatni közpénzből.

A napirend 71. pontja: Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1020/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve elfogadja a Budapest Esély Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg a 965/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1021/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt Javadalmazási Szabályzat aláírására, továbbá, hogy a döntésről tájékoztassa a Budapest Esély Nonprofit Kft. ügyvezetőjét annak érdekében, hogy gondoskodjon a jóváhagyott szabályzatnak a cégiratok közötti letétbe helyezéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1022/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Mötv. 41. § (4) bekezdésére figyelemmel az 1020-1021/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Javaslat az „SZ” jelű (szabadidősport) Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázat kiírásának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1023/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 2013. évi „SZ” jelű (szabadidősport) pályázati kiírást az adatlappal együtt és egyben felkéri a főpolgármestert a pályázat meghirdetésére.

Határidő: 20 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: Javaslat a Develop Invest Technical Consulting Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1024/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Develop Invest Technical Consulting Kft. kérelmére a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, 3548/48 hrsz.-ú ingatlant érintő, 1464/10 ÉHTR állomás 1 kV-os földkábel cseréjére a tulajdonosi hozzájárulását megadja.

1025/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva felkéri a főpolgármestert - a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, 3548/48 hrsz.-ú ingatlant érintő, „Budapest XI., Mohai út 1464/10 ÉHTR állomás 1 kV-os földkábel létesítése” című beruházáshoz - a tulajdonosi hozzájárulás aláírására az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, a Develop Kft. részére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: Beszámoló az Agglomerációs Tanácsnok 2012. évi munkájáról.

Előterjesztő: Bánsághi Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1026/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Agglomerációs Tanácsnok 2012. évről szóló beszámolóját.

A napirend 75. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1027/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1028-1029/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

1028/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

A 741/1999. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 67/2004. (I. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 872-873/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi;

- a 499/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 508/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

1029/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. h.

Az 1937/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja;

- a 2246/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 2504/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 161/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja;

- az 1963-1964/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja;

- a 2382/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét - a befogadott szóbeli kiegészítéssel - 2013. augusztus 31-re módosítja;

- a 286/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. július 31-re módosítja;

- a 287/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. július 31-re módosítja;

- a 650/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- az 1189/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét - a befogadott szóbeli kiegészítéssel - 2013. szeptember 30-ra módosítja;

- a 2473/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. szeptember 30-ra módosítja;

- a 2600/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. július 31-re módosítja;

- a 2608/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. július 31-re módosítja;

- a 2699/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja;

- a 2912-2914/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2013. július 31-re módosítja;

- a 279/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. május 29-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére